Antroposofie in de pers

Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de verdrukking. Want antroposofie is niet eenvoudig te grijpen en te begrijpen. Dat geeft snel een vertekend beeld. In deze weblog wil ik ruimte geven om antroposofie, zoals zij in de media verschijnt, op haar merites te beoordelen. Vanuit een positieve instelling. Maar niet kritiekloos.

maandag 7 september 2015

Verveling


De tijd tikt maar door en de dagen ook. Probeer dan het nieuws maar eens bij te houden... hier komt weer een poging. In ‘Herschikken’ op 20 augustus bleken in Amsterdam ‘Nieuwe scholen in de maak’. De daar genoemde website AntroVista kwam intussen met een ‘Update 25 augustus’:
‘De uitslag van de eerste ronde is bekend. De 35 meest gekozen initiatieven gaan door naar de tweede ronde op 31 augustus, waar ze hun plannen zullen presenteren. De drie onderstaande initiatieven zullen daar bij zijn. De Wijde Blik staat op plaats 5 met 1074 stemmen, het Kairos College op plaats 8 met 759 stemmen en de Kadervrijeschool op 15 met 418 stemmen.’
Maar ‘vrijeschoolbeweging.nl’ moest op 3 september berichten dat ‘Kairos College in Amsterdam-Noord voor voortgezet vrijeschoolonderwijs hoort bij de 15 plannen die naar de tweede ronde gaan’:
‘“Kairos College, voortgezet vrijeschoolonderwijs” is geselecteerd door de jury van onzenieuweschool voor de “incubator”. Helaas de andere twee vrijeschool-initiatieven die bij de ruim 100 ingediende plannen zaten, De Wijde Blik en Kadervrijeschool Amsterdam niet. In de zoektocht naar nieuwe onderwijsplekken in Amsterdam heeft de jury uit 50 pitches en achterliggende plannen de beste initiatieven gekozen. Deze 15 initiatieven gaan door naar de Incubator, waarin zij komende 5 maanden hun plan met behulp van coaches en begeleiding verder uitwerken. Uiteindelijk krijgen 3 tot 4 initiatieven faciliteiten van de gemeente Amsterdam (denk aan een gebouw, e.d.) om daadwerkelijk te starten.

Maandag 31 augustus werd het plan “vooruitstrevend vrijeschoolonderwijs gericht op de wereld om ons heen en de mogelijkheden van de 21e eeuw” gepresenteerd door schoolbestuurder Wiebe Brouwer, initiatiefneemster Nicoline Vink en werkgroeplid Christine Cornelius. Een blinkend presentatieteam: “een vernieuwde vrijeschool voegt veel toe aan Amsterdam, met koper, koorzang, verbeelding en ook de virtuele wereld”. De volgende dag gaf de jury de uitslag.

Kairos = het juiste moment vastgrijpen: “opgroeien doe je maar 1 keer”.’
Op dinsdag 25 augustus berichtte dezelfde website ‘Vrijeschoolbeweging’ ‘Rotterdam-West is officieel gestart’:
‘Een spannende en vooral mooie en bijzondere dag vandaag voor de leerlingen, ouders en de leerkrachten. Een verhaal in de mooie nieuwe lokalen, een welkomsttoespraak op het grote plein en het schoollied en een sprookje op het binnenplein. De 4 kleuterklassen komen vol te zitten dit jaar, in de eerste klas zitten 13 kinderen. Die moesten met het bewegend leren de klas binnen klimmen. Zie ook het filmpje.’
Dagblad De Gelderlander moest echter op 25 augustus ook ‘Komst middelbare vrijeschool Culemborg uitgesteld’ melden:
‘Culemborg krijgt nog geen voortgezet vrijeschoolonderwijs. De start is een jaar uitgesteld omdat er te weinig aanmeldingen zijn.’
Dat is een tegenvaller. Maar op andere plekken is er meer succes. Zo meldde de Vereniging voor vrijescholen vandaag een ‘Nieuwe vrijeschool in Utrecht West’:
‘De vrijeschool in Utrecht is al enkele jaren een groeiende school. Drie jaar geleden is een start gemaakt met een tweede stroom die inmiddels 3 kleuterklassen en de 1e eerste klas telt. Maar nog steeds heeft het vrijeschoolonderwijs in Utrecht te maken met oplopende wachtlijsten. Reden voor het bestuur om begin 2015 een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om in Leidsche Rijn, aan de westkant van Utrecht, een nevenvestiging te starten: Vrije School Utrecht West.

Initiatiefgroep en informatieavond

In april 2015 is een initiatiefgroep van ouders van gestart gegaan; er werd een website en een facebookpagina gemaakt. Inmiddels hebben 125 gezinnen met één of meerdere kinderen zich als belangstellende voor deze school aangemeld. Een geweldig resultaat! Met de gemeente worden op dit moment gesprekken gevoerd over de huisvesting.

Donderdag 24 september organiseert de initiatiefgroep de eerste informatieavond. Voor meer informatie kunt u terecht op www.vrijeschoolutrechtwest.nl.’
Vandaag staat op deze verenigingswebsite ook ‘Geef uw mening over de staat van het onderwijs’:
‘Bereiden we onze kinderen op school wel goed genoeg voor op de steeds sneller veranderende wereld om ons heen? Hoe denken ouders, leerkrachten, schoolleiders en bestuurders van vrijescholen daarover. Het Algemeen Dagblad houdt een landelijk onderzoek naar de staat van het onderwijs. Samen met veertien andere kranten wordt de komende weken geïnventariseerd hoe Nederland denkt over het onderwijs.

De uitkomsten van het onderzoek worden op 17 oktober gepubliceerd in de zaterdageditie van het Algemeen Dagblad. Geef ook uw mening over de staat van het onderwijs.’
Op 31 augustus kwam de Vereniging van vrijescholen met haar ‘Jaaroverzicht 2014’:
‘De Vereniging van vrijescholen publiceert ieder jaar ter verantwoording aan haar leden een overzicht van activiteiten en onderwerpen die het afgelopen jaar aan de orde zijn geweest. U kunt het overzicht downloaden. Als onderdeel van het jaaroverzicht is daarnaast korte film gemaakt. Daarin worden een paar thema’s nader belicht. Download het Jaaroverzicht 2014’
Maar er is ook een ‘Film bij Jaaroverzicht 2014’:
‘Geüpload op 24 aug. 2015 Als onderdeel van het jaaroverzicht maakt de Vereniging van vrijescholen jaarlijks een korte film, waarin een aantal actuele ontwikkelingen en thema’s aan de orde komt.’

De tekst van het Jaaroverzicht 2014 is de volgende:
‘Lobby

De vereniging manifesteert zich op verschillende manieren op het lobby speelveld. Hiervoor is een trechtermodel ontwikkeld waarin doelen en wegen zijn aangegeven. Voor de algemene onderwijszaken zijn de PO- en VO-raad de platforms om de belangen voor de vereniging te behartigen. Is het bijzonder onderwijs in het geding, dan is de VBS voor de vereniging een logische partner en belangenbehartiger. Daarnaast spelen er specifiek zaken en onderwerpen voor het vrijeschoolonderwijs. De vereniging werkt hierin samen met de lobbyist Meüs van der Poel. Onderwerpen die o.a. aan de orde zijn (geweest): Kleine scholentoeslag, kleutertoets, vmbo/mbo niveau 2/3 doorstroom, lerarenregister, verbreding inspectie, belemmeringen in wet- en regelgeving voor de groei van vrijescholen.

Inmiddels zijn er gesprekken gevoerd met een aantal onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer, (VVD, PvdA, GroenLinks, SGP). Overige fracties volgen nog. De gesprekken zijn positief, de Kamerleden staan positief tegenover de vrijeschool.

Bestuurlijke contacten

Het bestuur heeft actieve contacten met het ministerie van OCW en wordt in voorkomende gevallen geconsulteerd over de opinies van de vrijescholen. Voorbeelden hiervan opinies en informatieverschaffing ten aanzien van de fusietoets/clustering van vrijescholen, de verplichte eindtoets en de leerlinggroei en planning van schoolstichting. De PO vertegenwoordiger in het bestuur heeft (op persoonlijke titel) zitting genomen in een Denktank Excellentie in het basisonderwijs. Door de Denktank is een advies voor de Staatssecretaris opgesteld.

Het bestuur neemt voorts deel aan de periodieke overleggen (de zogenoemde Kringen) met de onderwijsinspectie en heeft haar jaarlijkse gesprek gevoerd over de ontwikkelingen in het vrijeschoolonderwijs om zodoende de specifieke aandacht binnen het toezichtskader voor vrijescholen up to date te houden. De vereniging is in intensief gesprek met de afdeling Rekenschap om af te stemmen over bestuurlijke en financiële ontwikkelingen binnen de vrijescholen. Op verzoek van de inspectie is er ook een gesprek geweest met de hoofdinspecteur om toelichting te geven op de mate van “verveling” van kinderen op school. Ook is er een voorgesprek gevoerd met de hoofdinspecteur over publicatie over de Staat van het Onderwijs. Daarin zijn de rol van ouders en de verantwoordelijkheid en autonomie van de leerkracht onder de aandacht gebracht.

De PO vertegenwoordiger in het bestuur heeft een actieve rol in de PO-Raad. Jeroen Gommers heeft zitting in de werkgroep Onderwijs en opbrengsten en de Werkgroep Sectorale Visitaties. In de werkgroep Onderwijs en opbrengsten is met name de aandacht gevraagd voor variatie in het onderwijs, de positie van de sector ten aanzien het voorkomen van labelen van scholen door de inspectie (gedifferentieerd toezicht), het ruimte bieden aan persoonsvorming (2032). In de werkgroep Visitatie wordt een werkwijze voorbereid voor de gehele sector. Daarbij is aandacht gevraagd voor de eigen ambitie van school en bestuur. Jeroen Gommers heeft ook een klankbordfunctie gehad voor de commissie die voor Koningin Maxima een inspanning doet het muziekonderwijs te stimuleren.

Rian van Dam en Artho Jansen hebben kennisgemaakt met de voorzitter van de VO-raad, Paul Rosenmöller. Punten die onder de aandacht gebracht zijn: groei van vrijescholen en de beperkingen op dat gebied rond RPO en gemeentelijk beleid, her plus-document en de elementen die veel vrijescholen in dat kader reeds ontwikkeld hebben. Ook is aandacht gevraagd voor de dreigende knelpunten, met name in de middenbouw als de eisen m.b.t. verbod op scheefbevoegdheid onverkort worden doorgevoerd. Op al deze punten toonde de VO-raad zich ontvankelijk. Er zijn vervolgafspraken gemaakt m.b.t. nadere afstemming.

Groei en kwaliteit

De grote belangstelling voor vrijescholen/vrijeschoolonderwijs is verheugend maar vraagt om een plan van aanpak om deze te realiseren en de kwaliteit te waarborgen. Het bestuur heeft dit uitgewerkt in de documenten Aspirant-lidmaatschap, groei en inpassen nieuwe initiatieven, Routeplanners voor PO en VO en een Werkdocument kwaliteit vrijeschoolonderwijs. Deze zijn in de ALV van december besproken, en naar aanleiding daarvan worden werkdocument Kwaliteit en vormen van aspirant lidmaatschap nog verder bewerkt/onderzocht. Op de website is een dossier Toolbox groei en uitbreiding geplaatst waar alle informatie voor ondersteuning van initiatieven is gebundeld. Eind 2014 zijn 3 afdeling voor VO onderwijs en één voor PO onderwijs actief.

Regiobijeenkomsten bestuur met leraren/ouders

Het bestuur wil naast de contacten met besturen en bestuurders periodiek met een afvaardiging van leraren en ouders in gesprek beleidsontwikkelingen binnen de vereniging en binnen de regio’s. Het bestuur wil met ouder en leraren in gesprek over kansen, mogelijkheden, zorgen en bedreigingen. We kunnen als bestuur vertellen waar we mee bezig zijn. In december is het voorstel Regiobijeenkomsten voor ouders en leraren voorgelegd en goedgekeurd. De komende jaren zal ieder half jaar een regio worden bezocht.

Relaties internationaal

Het bestuur heeft Frans Ebskamp opdracht gegeven om de relaties met de internationale partners en de plaats die de vereniging in de internationale netwerken inneemt te onderzoeken. Zijn advies aan het bestuur is in de ALV van december besproken en de leden hebben ingestemd met de aanbevelingen, die in 2015 worden uitgewerkt. De accenten zijn tweeërlei: internationaal actief blijven en actieve deelname van scholen op dit gebied bevorderen.

Relaties nationaal

Op bestuurlijk niveau vindt jaarlijks afstemming plaats met Hogeschool Leiden. Met de Vrijeschool pabo loopt een traject over groei- en vervangingsvraag van leerkrachten van vrijescholen voor de komende jaren. De resultaten van de eerste inventarisatie zijn bekend, in 2015 zal dit herhaald worden. De Vrijeschool Pabo zullen ook afstemmen op gebied van contacten met scholen om stagebegeleiding te versterken en te professionaliseren. Verder kan op dit gebied gemeld worden dat de opleiders van de VO scholen het draagvlak verkennen voor een Module basiskennis vrijeschool bij de Hogeschool Leiden.

De vereniging is ook actief in de Koepelgroep. Daarnaast heeft zij contact gelegd met organisaties die zich met een divers aanbod richten tot vrijescholen, besturen, leraren en ouders. Vanuit de koepelgroep en in samenwerking met de Iona Stichting wordt nu onderzocht hoe met al deze spelers een netwerk of platform kan worden gevormd dat jaarlijks bijeenkomt voor uitwisseling en werkafspraken.

Samenwerking VBS/SOVO. Met VBS vinden twee keer per jaar gesprekken plaats, met name op gebied van lobby/belangenbehartiging. Waar hebben we gezamenlijk belang, waar treedt de vereniging apart op. De vereniging is inmiddels weer aangesloten bij het Netwerk SOVO.

PR en communicatie

De actualiteit op onderwijsgebied wordt nauwlettend gevolgd en de standpunten van het bestuur, indien van belang, worden snel gecommuniceerd. De wisselwerking tussen bestuur, lobby en communicatie werpt zijn vruchten af, het levert vervolg op en ondersteunt het bestuur in haar contacten met derden.

Website
De website is gericht op actualiteit, publicaties, thema’s en dossiers die samenhangen met de belangen van het vrijeschoolonderwijs en de leden van de Vereniging. Op basis van het trechtermodel worden de thema’s bepaald en gespecificeerd.

Het bereik van de website en sociale media van de Vereniging is het afgelopen jaar toegenomen en functioneler geworden. Naast een intensievere inzet van de communicatie instrumenten wordt dit mede ingegeven door de populariteit van het vrijeschoolonderwijs en de aandacht voor de vrijeschool in landelijke en lokale media.

In 2014 werd de website onder meer ingezet voor:
– Open dagen en informatiebijeenkomsten van vrijescholen in Nederland. Deze zijn gebundeld op de website. Om de bekendheid hiervan te stimuleren heeft de Vereniging een interview en een spotje opgenomen dat door lokale omroepen door heel Nederland regelmatig is uitgezonden.
– Een speciale pagina voor het lectoraat Waarde(n) van vrijeschoolonderwijs. Daarop worden de ontwikkelingen van het lectoraat in beeld gebracht in afstemming met de lector.
– Evenementen en bijeenkomsten van de Vereniging en partners. Deze worden breed onder de aandacht gebracht, waaronder de jaarlijkse VO conferentie, de landelijk ontmoetingsdag voor kleuterleidsters en de thematische Algemene Ledenvergaderingen.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt eenmaal per kwartaal. Daarin verschijnt een actualiteitenoverzicht van nieuws, activiteiten en vacatures. De nieuwsbrief heeft een standaardbereik van bijna 1500 ontvangers. Deze groep bestaan voor twee derde uit leerkrachten in het vrijeschoolonderwijs. De nieuwsbrief geeft een sterke impuls aan de het bezoekersaantal van de website en sociale media.

Algemene Ledenvergadering

In 2014 is een start gemaakt met een thematische opzet van de ledenvergaderingen van de Vereniging. Voorafgaand aan het huishoudelijke programma wordt een actueel en relevant geprogrammeerd waarover het gesprek met leden en partners gevoerd wordt. De ALV van juni 2014 stond in het teken van “groei en kwaliteit” en in december 2014 was het thema “vrijeschoolonderwijs in de 21e eeuw”. Deze lijn wordt voortgezet in 2015.

Doorontwikkeling bestuur en bureau.

Het bestuur heeft de nieuwe rol van de leden/bestuurders PO en VO ingevuld met de adviesvraag euritmie en media/ict, voor gegevens groei- en vervangingsvraag en debat actuele thema’s in de ALV.

Projecten

Het driejarige project Euritmie is afgesloten en de leden hebben aangegeven dat verdere ontwikkelingen op dit gebied aan de opleiding en het werkveld is.
Media en ict is als project beëindigd, verdere ontwikkelingen zullen in conferentievorm worden uitgewerkt. Deze vindt plaats op 25 september 2015, nadere informatie staat op de website.

Verhuizing bureau en vereniging Per 1 juli 2014 zijn Vereniging en bureau verhuisd naar Landgoed Kraaybeekerhof, waar twee kamers worden gehuurd.’
Op ‘Vrijeschoolbeweging’ werd op 20 juli een artikel van Ariëlle Krijger uit de Lerarenbrief van Advent 2014 overgenomen, getiteld ‘Waar gaan we naartoe? – samenvatting en discussie’. Zij schreef:
‘Zo luidt de titel van een brief aan collega’s van Valentin Wember in de Rundbrief van de Pedagogische Sectie in Dornach, Michaeli 2014. Wember werpt een aantal vragen op “in deze tijd van een tsunami van gepensioneerden”. Hoe zal de Steiner-Waldorfschoolbeweging zich verder ontwikkelen? Waar staan we binnen 7 of 12 jaar? Hij vraagt de lezer twintig minuten van zijn of haar kostbare tijd om de brief te lezen. Ik heb dat gedaan en mijn ervaring was dat het voor buitenlanders ongeveer twee maal twintig minuten neemt. En het was de moeite waard! Hier volgt een samenvatting en discussie, dus dat gaat veel sneller. Voor het hele artikel in vertaling, zie hier.

Samenvatting

Het komt erop neer dat de Steiner Waldorf schoolbeweging volgens Wember onvoldoende voorbereid is op de toekomst als het vraagstuk over wie de school leidt niet afdoende beantwoord is.

In zijn betoog of wekroep maakt hij onderscheid tussen management en leiderschap. Hij refereert eraan hoe in de meeste Steiner-Waldorfscholen [niet alleen in Duitsland, AK] decennialang zo’n 90% van de vergadertijd van leraren t.b.v. schoolleiding besteed werd aan managementzaken, aan de instrumentele kant van organisatie, planning, communicatie, enz. De eigenlijke vragen betreffen leiding en sturing: waar gaat het over in onze school en waarom, waar gaan we naar toe en hoe bakenen we het gebied van de algemene kerntaak en de schoolspecifieke missie af? Die vragen gaan aan het management vooraf. Bij de beantwoording daarvan zou ieder lid van het college actief moeten bijdragen.

Wember vraagt zich af of dit laatste in de scholen gepraktiseerd wordt. Hij betwijfelt dat en stelt dat als pedagogische beleidsvraagstukken niet vanuit het lerarencollege beantwoord worden, dit een gebrek aan gezamenlijke richting tot gevolg heeft met op de lange termijn diepgaande gevolgen. Hij verwijst naar de Indiaanse cultuur waar bij grote besluiten drie generaties vooruit wordt gekeken. De zojuist genoemde 7 tot 12 jaar vormt in vergelijking daarmee een bescheiden periode. Samengevat stelt Wember in het eerste deel van zijn brief het principe van pedagogisch leiderschap aan de orde met als noodzaak dat dit vanuit het lerarencollege vorm krijgt.

Het tweede deel handelt over de noodzakelijke voorwaarden voor een dergelijk pedagogisch leiderschap door alle afzonderlijke leraren.

Hij maakt daarbij opnieuw onderscheid, en wel tussen zelfbestuur en collegiaal leiderschap. Decennialang hebben deze twee begrippen gegolden als elkaars synoniem. Wember licht toe dat het begrip “zelfbestuur” slechts een politieke betekenis kent, heel triviaal in de betekenis van niet bestuurd te worden door de staat, maar “direktorial” als publieke organisatie. In Nederland kennen we dit onderscheid eveneens tussen het openbaar en bijzonder onderwijs.

Over de vormgeving van dit zelfbestuur was Rudolf Steiner bij de eerste school in Stuttgart heel duidelijk: geen directeur in de gebruikelijke betekenis (Steiner 1984). De geest van de nieuwe pedagogie zelf is de onzichtbare leider. Deze individualiseert zich door middel van de antroposofische menskunde en didactiek in iedere afzonderlijke leraar.

Overigens was Steiner zelf wel degelijk leider van de school, hij noemde zichzelf ook zo en stelde als zodanig eisen. Wember geeft daar voorbeelden van. Steiner wilde zich weliswaar als directeur in de toekomst overbodig maken zodra leiderschapskwaliteiten in iedere leraar voldoende ontwikkeld waren. Dat blijkt echter niet zo eenvoudig te zijn.

Het persoonlijk leiderschap van ieder komt hier naar voren als meest noodzakelijk voorwaarde voor succesvol collegiaal leiderschap. Ik citeer: “Is deze voorwaarde niet of zwak vervuld, dan wordt collegiaal leiderschap in hoge mate problematisch”. En daarop volgt een verwijzing naar een voetnoot van maar liefst een halve pagina (!) over de vaak schrijnende misstanden, pedagogisch en sociaal, waaruit een systematische onderschatting blijkt van de hoge eisen die dit collegiaal leiderschap stelt aan een lerarencollege, en aan iedere afzonderlijke leraar. Je kunt beter spreken van een “collegiaal-leiderschapssyndroom”, aldus Wember. Veel scholen blijken met identiteitsvragen te worstelen en zolang deze niet ten minste hanteerbaar gemaakt zijn, is er geen richtinggevende missie, geen regie vanuit eigenheid. Wember verwijst eerder nog naar een uitspraak van Jörgen Smit (1916-1991), de vroegere leider van de Pedagogische Sectie in Dornach. Functioneert collegiaal leiderschap niet “...dan verdampt de nieuwe pedagogische impuls na drie generaties...”

Dat stemt tot nadenken. Als het zo is dat collegiaal leiderschap zich vanaf 1919 niet voldoende heeft kunnen ontwikkelen, dan zijn de drie generaties nu zo goed als verstreken. Is het dan vijf voor twaalf? Waar gaat het naartoe met de Steiner-Waldorfschoolbeweging? De titelvraag is hiermee verduidelijkt. Nu, bijna honderd jaar later is het tijd voor herbezinning.

In het laatste deel gaat Valentin Wember in op de spirituele dimensie van het vraagstuk. Hij verwijst naar de suggestie van Steiner om in groepen antroposofie te studeren, niet om er zelf beter of sterker van te worden, maar als dienst aan de (geestelijke) wereld. Tot in de jaren ’80 gebeurde dit ook in talloze lerarencolleges, vanuit de vraag: hoe kunnen we door onze spirituele inzet de geestelijke wereld en de kinderen dienen? Vervolgens licht Wember toe hoe drijvende krachten die nu de wereld beheersen vooral het ego van de mens versterken, ook in onze scholen. En hoezeer deze krachten gezonde processen aantasten. Hij sluit af met een wekroep: haal uit jezelf de broodnodige, scheppende krachten voor een door het leven zelf gevoede samenwerking. Dit, onder verwijzing naar de grondsteenspreuk van de Kerstbijeenkomst in 1923 (Steiner 1991).

Discussie

Het bovenstaande is slechts een samenvatting van wat in de brief tot uitdrukking komt. Wat het voor mij de moeite van het lezen waard maakte, is dat Wember kwaliteitsvragen stelt en situaties benoemt die algemeen herkenbaar zijn en die problematisch genoemd mogen worden. Wat ik mis, is een aantal optimistisch stemmende verwijzingen naar plekken waar met succes gewerkt wordt aan de vraag rond (aspecten van) leiderschap en organisatie, al dan niet met inbegrip van (aspecten van) de sociale driegeleding. Het geheel lijkt mij wat te somber, weinig hoopvol.

Taakbelasting

Een voorbeeld betreft een aspect van schoolorganisatie waar Marcel Seelen in de vorige Lerarenbrief (Jaargang 25-4) over schreef: de Jaarkaart! Welnu, ik ken vanaf eind jaren ’90 meer en minder geslaagde vormen van omgang met een taakbelasting systeem, overigens “gewoon” een CAO-afspraak waar ook onze scholen zich beter aan zouden kunnen houden. Toen dit nog niet gehanteerd werd, was er maar o zo vaak sprake van een steeds kleiner wordend groepje leraren dat alle tijd aan schoolleidingzaken besteedde, en daarbij – vaak tegen wil en dank – een vorm van informeel leiderschap ontwikkelde waar het sociale en pedagogische klimaat in lang niet alle gevallen mee geholpen was. In elk geval geen collegiaal leiderschap in de zin van betrokkenheid van iedere leraar. De invoering van een taakbelastingsysteem werd om die reden op veel plaatsen juist omhelsd!

Wel groeide er terecht weerstand naarmate het accent zwaarder kwam te liggen op de systeemkant, de bureaucratie. Marcel Seelen illustreert dat op niet mis te verstane wijze. Als simpel “huismiddeltje” om tot een globaal evenwichtige taakverdeling op maat van ieder te komen, waarbij elke leraar op een geëigend gebied leiderschapskwaliteiten heeft te ontwikkelen, is dit gewoon heel handig. En vooral zodra een schoolgemeenschap te groot wordt om alles nog te kunnen overzien met en voor elkaar... Ik wil maar zeggen... De wijze waarop Marcel die jaarkaarthantering terugbrengt op menselijke maat, die heb ik in diverse scholen als zeer geslaagd ervaren. Het leidde naast opluchting van de leraren tot gezonde samenwerkingsvormen en het oppakken van verantwoordelijkheid waar dit anders gewoon niet lukte. Het kán dus wel. Het is maar net of het systeem het leven dient of dat het leven onderworpen is aan het systeem. Een balansvraag.

Samenwerkend leiderschap

Een tweede voorbeeld betreft het kort na elkaar verschijnen van drie masterdissertaties over dit thema: een van de hand van Rea Gill (2011), een tweede van Saskia Heyne (2012) en vervolgens een van mijzelf (2013). Rea Gill uit Noord-Amerika heeft een dynamisch ontwerp ontwikkeld om sociale driegeleding tot leven te brengen in haar school, niet zozeer als systeem, maar veel meer als levende dynamiek. Haar dissertatie is in boekvorm verschenen. Saskia Heyne heeft tijdens haar studie een onderzoek gedaan naar (sociocratische) besluitvorming in de Waldorf-Steinerschool dat uitmondde in een case-study. Een samenvatting hiervan is te vinden in een artikel in het online tijdschrift Social Sciences Directory. Saskia en ik zijn alumni van het nu afgesloten International Master Programme van de Universiteit van Plymouth i.s.m. Hogeschool Helicon. Terwijl ik dit schrijf (eind november) presenteert Saskia haar onderzoek op uitnodiging van Florian Osswald (Pedagogische Sectie – bovenbouw) in het jaarlijkse Bovenbouw Colloquium in Dornach. Zelf heb ik me in een Vlaamse Steinerschool verdiept in fenomenen rond identiteitsvragen en van daaruit met het college, de ouders en bestuurders gewerkt aan een missie die de school als lerende gemeenschap en praktijkgemeenschap in een doorgaande dynamiek brengt. We hebben gewerkt aan de biografie van de school, er vonden interviews en focusgroepen plaats en we hebben participatief, dialogisch onderzoek gedaan in een groep van ongeveer dertig betrokkenen. Ik geloof dat de opzet van dit onderzoek bruikbaar kan zijn voor scholen in vergelijkbare omstandigheden. Samenwerkend leiderschap is voor mij uiteindelijk het begrip geworden waarbinnen een lerarencollege samen met de directeur op collegiale wijze op onderwijspedagogisch gebied sturing geeft aan de school, ieder vanuit zijn of haar eigen taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid.

Ten slotte nog een verwijzing naar artikelen die verschijnen in het online tijdschrift Research on Steiner Education, afgekort als RoSE Journal, waar ook geregeld over dit thema gepubliceerd wordt. Aanbevelenswaardig is bijvoorbeeld het artikel van de hand van Martyn Rawson (2010).

Er blijft werk aan de winkel, continu, waar het gaat om sturing en samenwerking. Zichtbaar en merkbaar is wel dat de nieuwe generatie leraren veelal met elan antroposofie misschien nog niet in de eerste plaats bestudeert, maar wel met enthousiasme doet!

Referenties

Heijne, Saskia (2012) Governance and decision-making processes in a UK Steiner school – case study. Master Dissertation Plymouth University International Masters Programme saskia@kinderevolution.com

Heijne, Saskia (2013) Effective and inclusive decision-making and governance: the example of Steiner schools. Social Sciences Directory Vol. 2 (5) 26-46, December 2013 [http://socialsciencesdirectory.com/index.php/socscidir/article/view/119/166]

Gill, Rea T. (2011) A school as a living entity. Ghent NY: The Association of Waldorf Schools of North America Publications; also Master Thesis Antioch University New England

Krijger, Ariëlla A.C.I. (2013) Van betekenisgeving naar gedeelde schoolidentiteit. Master Dissertation Plymouth University International Masters Programme werkplaats@ariellakrijger.nl

Rawson, Martyn (2011) Democratic Leadership in Waldorf Schools, Research on Steiner Education (RoSE) 2 (2), 1-15 [online] Available from ,www.rosejournal.com [01-08-12]

Seelen, Marcel (2014), De Jaarkaart, Lerarenbrieven 25 (4), 16-19

Steiner, Rudolf (1991) Wahrspruchworte. GA 40. Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz

Steiner, Rudolf (1984/1919) Antroposofische menskunde als basis voor de pedagogie. GA 293. Uitgeverij Vrij Geestesleven, Zeist

Wember, Valentin (2014) Wohin aber gehen wir? Ein Brief an Kolleginnen und Kollegen. Rundbrief, Pädagogischer Sektion 52 (Michaeli) 22-31. Vertaling’
Op 8 juli nam ik in ‘Uitsluitingsmechanismen’ een uitvoerig ‘Verslag VrijOnderwijsdag 30 mei “Ruimte maken voor vrijeschoolonderwijs”’ over. Op 5 september om 11:51 plaatste VrijOnderwijs.nl op Facebook:
‘In vervolg op de VrijOnderwijsdag van 30 mei jl. organiseert VrijOnderwijs.nl een reeks verdiepende gesprekken over de ontwikkelingsrichting van het vrijeschoolonderwijs.

Voor het eerste gesprek “Staan we nog onder dezelfde ster?” op dinsdag 15 september a.s. hebben we mensen uit alle geledingen van de vrijeschoolbeweging uitgenodigd. Mocht je hier ook graag bij willen zijn, stuur dan een mail naar info@vrijonderwijs.nl Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. De bijeenkomst is van 16 – 21 uur in het Geert Groote Huis in Amsterdam, Hygiëaplein 7 (recht tegenover de Geert Groote School 1).

We zijn van plan volgende gespreksbijeenkomsten openbaar te maken. Steeds zal een terugkoppeling plaatsvinden op onze website, zodat je ook op de hoogte blijft als je er niet bij kunt zijn.

In de bijeenkomst op 15 september staan we stil bij de vraag of we in de vrijeschoolbeweging nog wel “onder dezelfde ster staan”. Na een lange periode van aanpassen aan het onderwijssysteem wordt steeds duidelijker dat de vrijescholen in Nederland niet alleen groeien, maar veelal ook verwateren.

Hoewel het verleidelijk is onszelf en elkaar voor te houden dat we niet anders kunnen dan telkens weer aan te passen aan de eisen, is het de vraag of we niet teveel ruimte hebben weggegeven. De vrijeschool is in de tussentijd behoorlijk regulier geworden.

Nu zelfs de onderwijsinspectie scholen uitdaagt om zich meer te verantwoorden vanuit de eigen visie en de politiek meer en meer inziet dat het onderwijs ruimte nodig heeft, is de tijd rijp om weer te gaan staan voor de inhoud en de regie over ons onderwijs weer in handen krijgen.

Zijn we ons nog bewust met welke opdracht de vrijeschool in de wereld is? Met andere woorden: staan we nog onder dezelfde ster? Is het ideaal waar de vrijeschool voor staat en de didactiek die Rudolf Steiner ons gegeven heeft nog een levende bron?

Valentin Wember vraagt zich dit ook af in zijn brief aan collega’s die in de Rundbrief van de Pedagogische Sectie in Dornach, Michaeli 2014 werd gepubliceerd. De vertaling is te vinden op vrijeschoolbeweging.nl: http://www.vrijeschoolbeweging.nl/…/waar-gaan-we-naartoe-s…/

Deze vragen zijn wezenlijk voor een schoolbeweging die sterk groeiende is en dus met veel nieuwe leraren, ouders, bestuurders en inspecteurs te maken krijgt. Met al deze mensen kunnen we op verschillende manieren praten, waarbij we ons bewust moeten zijn dat we daarmee ook de toekomst van de vrijeschool mede bepalen.

Het gevoel samen ergens voor staan is niet meer vanzelfsprekend. Juist dát is van wezenlijk belang om als schoolbeweging vanuit onze eigenheid en trouw aan onze missie in ontwikkeling te kunnen blijven.

Jacques Meulman, met wie wij een voorbereidend gesprek hadden, schreef het volgende dat we als aanzet tot dit gesprek alvast willen delen:

“De invloed vanuit de fysiek-zintuiglijke wereld op de menselijke ziel is inmiddels zo krachtig geworden dat de ziel nauwelijks nog zijn verbinding met de geest kan vinden, en het denken over de mens zijn geestelijke dimensie verliest. In het denken over de mens leeft dan ook inmiddels de overtuiging dat de mens geen voorgeboortelijk en geen nadodelijk bestaan heeft en dat de mens geheel vanuit zijn aardse bestaan als fysiek wezen begrepen kan worden. Dit denken werkt door tot in alle lagen van de samenleving, tot in de gezondheidszorg, tot in het onderwijs.

Wil de menselijke ziel niet ‘een fysieke dood sterven’ dan moet de ziel zijn verbinding met de geest weer zoeken en vinden.

‘Wat is de grote taak van de antroposofie? De geest in de materie zucht naar verlossing door het inzicht van de mens. Dus gaat het in de antroposofie om de “Erkenntnis” met betrekking tot het wezen van de materie, van de natuur, van de kosmos, van de mens. Dat is wat Rudolf Steiner heeft gebracht. De Michaëlschool hoort dan ook geheel tot de stroming van de antroposofie. Deze impuls uit zich ook in alles wat te maken heeft met onderwijs, met cursussen, met werkgroepen en studiegroepen en dergelijke’
Uit ‘Over de redding van de ziel’ van Bernard Lievegoed Blz. 40 e.v.

In alles wat we de kinderen aanbieden zouden wij als leraren weer moeten ontdekken en erkennen hoe de geest daarin werkzaam is. Welke wezens werken in het leren lopen, leren spreken en leren denken? Welke geestelijke krachten drukken zich uit in de tandenwisseling? Waarom wordt het schrijven uit de beweging ontwikkeld en het lezen uit het schrijven? Welke werking heeft dat op het organisme van de mens? Wat is de geestelijke werkzaamheid in wiskunde, in grammatica en welke geestkrachten werken er in de euritmie en in zingen? Hoe worden die krachten door de ziel opgenomen, doorgegeven en in de fysieke gestalte werkzaam?”

VrijOnderwijs wil als bottom up beweging het vrijeschoolonderwijs in Nederland weer in haar kracht zetten. Door gesprekken te faciliteren, inhoud te brengen en gezamenlijke activiteiten te ontplooien. Niet terug naar vroeger, maar van binnenuit ontwikkelen om van waarde te blijven voor kind en samenleving, nu en in de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Marije Ehrlich en Yvonne van Oorsouw
www.vrijonderwijs.nl’
Wat nog meer te melden? Misschien deze ‘Uitnodiging: Grondsteenlegging Vrije Hogeschool’:
‘Het is een bijzonder moment: de grondsteenlegging van de Vrije Hogeschool. De “oorspronkelijke” Vrije Hogeschool beoogde aankomende studenten ruimte te bieden om intensief te werken aan het eigen levensmotief, de innerlijke bestemming. Niet als doel op zichzelf, maar om hoe bescheiden ook, een authentieke bijdrage te kunnen leveren aan de wereld. Wat de wereld is menen we te weten, maar wat verstaan we onder authenticiteit?

Authentiek zijn is het streven steeds opnieuw zo goed mogelijk te leren beantwoorden aan je innerlijke bestemming. Wat is die bestemming? In het woord bestemming, zit het woord “stem” verborgen. Het is iets dat klinkt, maar géén stem, zegt Pablo Neruda:

Ik weet niet hoe of wanneer,
nee, geen stemmen, stemmen waren het niet, geen
woorden, geen stilte,
maar uit een straat werd ik geroepen,
uit de takken van de nacht,
plotseling, te midden van de anderen,
te midden van de felle vuren
of alleen op de terugweg
daar stond zij zonder gezicht
en raakte me aan

Die innerlijke stem, bestemming, stemming, is schrijvers, musici en beeldende kunstenaars bekend als een impuls die je naar onbekende wegen lokt, zonder dat je precies weet hoe of wat, maar als het zover is, weet je hoe te handelen en het moment vergeet je nooit weer. Plots is alles wat gebeurd is in de horizontale tijd een vooroefening tot dit moment. Bernard Lievegoed noemde die stem “de tweede mens in onszelf”.

De Vrije Hogeschool, is niet slechts een instituut maar een levende organisatie. Zij draagt als organisatie een bestemming in zich om naar vermogen bij te dragen aan de wereld. De Vrije Hogeschool wil een opnieuw een plek zijn waar het eigen levensmotief opklinkt in de ontmoeting met de Ander, te midden van sterke vuren, midden in de vibrerende stad.

Heel graag nodigen wij je uit deelgenoot te zijn van de bijzondere gebeurtenis van de grondsteenlegging van de nieuwe Vrije Hogeschool aan de Drift 17 te Utrecht, op maandag 14 september.

Programma
18:30 Inloop
19:00-19:30 Welkomstwoord
19:30-20:15 Openingscollege Vrije Hogeschool Cees Zwart
20:30-21:15 Grondsteenlegging
21:15-22:00 Hapje en drankje

Aanmelden
Als je bij de grondsteenlegging aanwezig wilt zijn, meld je dan hier aan. We kijken uit naar je komst.’
En over de openingslezing van Cees Zwart schrijft deze zelf:
‘De tweede mens in onszelf
In de wereld staan met je eigen levensmotief

Het is een bijzonder moment: De revival van de VH.

De “oorspronkelijke” Vrije Hogeschool, die haar poorten opende in 1971 en een jaar later gevestigd werd op het landgoed “De Reehorst” in Driebergen beoogde tijdgenoten, jong en oud, ruimte te bieden om intensief te werken aan het eigen levensmotief. Niet als doel op zichzelf, maar om een authentieke bijdrage te kunnen leveren aan het heil van de wereldontwikkeling. Hoe bescheiden ook. Het ontwikkelen en behartigen van je levensmotief is een fundamenteel mensen recht. Immers, elk mens mag er zijn. Het complement is, dat elk mens de innerlijke opgave in zich draagt om naar vermogen dienstbaar te zijn.

De initiatiefnemers van de VH vonden hun inspiratiebron in de Antroposofie, zoals vertegenwoordigd door Rudolf Steiner. Zijn gedachtegoed behelst onder meer, dat mens worden een innerlijk pad is van verheffing, het streven zo goed mogelijk te beantwoorden aan je hogere wezen, de tweede mens in onszelf. Aldus wordt de mens verantwoordelijk co-creator van de wereldontwikkeling. Met vallen en opstaan, door te leren van beproevingen en te genieten van gelukservaringen.

Het thema “de tweede mens in onszelf” is vandaag zeker zo relevant als het in 1971 al was. Waarom? De mensheid beleeft aan de feitelijkheid der gebeurtenissen, dat er een verandering van tijdperk gaande is. Dit vraagt om “out of the box” denken, invoelen en handelen, zo veel is duidelijk. De VH staat stellig niet alleen in haar streven om mensen een plek te bieden voor geestelijk morele verruiming. Open samenwerking met anderen wordt daarom van harte begroet. Samen sterk!

Cees Zwart
Zutphen, juli 2015.’
Weer iets heel anders, maar toch niet helemaal, deze ‘Open Brief aan de Wageningen Universiteit’, vandaag gepubliceerd:
‘Open brief aan het bestuur van Wageningen UR en Rector Magnificus Arthur Mol
Onderwerp: meer aandacht voor agro-ecologisch onderzoek en onderwijs
Datum: 7 september 2015

Geacht bestuur, geachte Heer Mol

Ter gelegenheid van de start van het academisch jaar presenteren wij hierbij graag de visie van voedselanders. Vorig jaar februari organiseerden we de Voedsel Anders conferentie op de Wageningen Campus. Ruim 800 enthousiaste boeren, actieve burgers, studenten en wetenschappers werkten hieraan mee. Wij spraken over eerlijke en duurzame landbouw- en voedselsystemen, hoe we daaraan bijdragen en hoe we elkaar daarbij kunnen helpen. We zien het grote enthousiasme van betrokkenen bij de activiteiten dit jaar als een opmaat voor een nieuwe grote conferentie die we in het voorjaar van 2016 organiseren.

Om sterkere banden te smeden tussen de vele individuen, organisaties en netwerken die streven naar duurzame en eerlijke voedsel- en landbouwsystemen hebben we een visie opgesteld die inmiddels door tientallen organisaties en netwerken is onderschreven. We bieden u met plezier deze visie aan, als bestuur en rector magnificus van Wageningen UR, de plek waar de het Voedsel Anders netwerk zich breed presenteerde.

Agro-ecologie is overal ter wereld een opkomende tak van integrale wetenschap zowel als een praktische benadering en een sociale beweging. Agro-ecologie levert een belangrijke bijdrage aan het op duurzame wijze voeden van de groeiende wereldbevolking, het vergroten van duurzame bodemvruchtbaarheid en (agro)biodiversiteit overal ter wereld en het aanpakken van problemen veroorzaakt door klimaatverandering. Bovendien draagt het bij aan een vitaal platteland. Actie ondernemen op deze punten is urgenter dan ooit.

Deze benadering verdient dan ook veel meer aandacht dan dat ze momenteel van gevestigde wetenschapsinstellingen krijgt. In andere landen krijgt agroecologie in beleid en wetenschap in toenamende mate ondersteuning, met name in Frankrijk, Brazilie en de UK.

Agro-ecologie biedt een kans voor universiteiten die voorop willen lopen in maatschappelijke en wetenschappelijke ontwikkelingen. Met integraal, multidisciplinair en interactief onderzoek dat de wisselwerking tussen wetenschappers, boeren en consumenten voorop stelt, valt veel te winnen. Wageningen UR kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken.

We vragen u daarom echte stappen te zetten in onderwijs en onderzoek op het gebied van agro-ecologie, bodemgezondheid, permacultuur, stadslandbouw en korte ketens.

Graag nodigen wij u uit voor een kennismakingsgesprek in de komende maand.

Met vriendelijke groeten,
De kerngroep van het Voedsel Anders netwerk,
Daniel Gomez, Greet Goverde, Guus Geurts, Hanny van Geel, Henk Renting, Janneke Bruil, Job van den Assem, Jiildou Friso, Karin van Boxtel, Leonardo van den Berg, Loes van Loenen, Nathalie van Haren, Tjerk Dalhuisen’
Het hoort er niet direct bij, maar wel hier passend is deze aankondiging in Biojournaal van 25 augustus, ‘Jan Diek van Mansvelt geeft cursus: “Fenomenologie van bomen in het plantenrijk”’:
‘Kijken naar bomen in het plantenrijk. Hebben ze mij iets te zeggen? Zegt dat misschien ook iets over mij? In 10 maandelijkse zondagochtenden, van september 2015 tot in juni 2016, geeft Jan Diek van Mansvelt een cursus “fenomenologie van bomen in het plantenrijk’.

De bomen nemen in het plantenrijk een speciale plaats in. In donkere bossen of lichtere bosschages, soms indrukwekkend alleen. Met naalden of bladeren. Uitbundig of verborgen bloeiend. Met piepkleine zaden, sappige vruchten of harde noten. Elk eigenzinnig actief in zijn eigen jaargetij.

In de cursus kies je twee bomen (cq. boomgroepen) waarmee je je een jaar lang wil bezig houden. Lindes of eiken, beuken of berken, sparren of dennen, iepen of... Door een jaar lang die twee zelf gekozen soorten te bestuderen kun je er echt een verbinding mee aangaan. Zij worden je allengs vertrouwd. Wat karakteriseert hen? Wat hebben zij te zeggen? Wat spreekt je daarin aan en wat zegt dat over jou?

Je kunt deze zomer al bekijken welke bomensoorten je aanspreken. Je kunt ze ook al gaan tekenen, schilderen, fotograferen. Je kunt hun bloemen en vruchten verzamelen. Maar natuurlijk mag je ook blanco naar de cursus komen.

Praktische gegevens:
De data: 20 september, 18 oktober, 22 november, 20 december, 24 januari, 21 februari, 27 maart, 24 april, 29 mei en 26 juni.
De plaats: Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25a, 3971 PA, Driebergen.
De tijd: ’s ochtends van 10:30-13:00 uur (met pauzes).
De kosten: 480 euro per persoon (koffie, thee, sap, koekjes en btw inbegrepen).
Je kunt je opgeven of eerst een programma opvragen bij jandiek@vanmansvelt.nl.
Deelname na betaling op NL 86 TRIO 0781500524.’
Vanmiddag was aan de Radboud Universiteit in Nijmegen de promotie van Maurits in ’t Veld op ‘The hermeneutic niche. Language within Darwinism’ bij de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen:
‘Maurits in ’t Veld verdedigt de stelling dat de Darwinistische visie niet zonder interpretatie kan, methodisch en inhoudelijk. Dat is een afwijzing van “naturalisme”, de visie dat de mens evolutionair kan worden verklaard met alleen natuurwetenschappelijke methodes.

Mensen zijn geëvolueerd als taalwezens; het proefschrift gaat dus over taalevolutie. Darwinisme heeft interpretatie methodisch nodig omdat taal gaat over betekenis. Wij kunnen alleen vaststellen of iets een taal is wanneer wij – interpretatief – betekenis herkennen. Inhoudelijk is interpretatie nodig omdat taal een sociale omgeving veronderstelt waarin mensen alert zijn op bedoelingen van de ander. Die omgeving noemt In ’t Veld “de hermeneutische niche”, die ontstond ten tijde van homo ergaster of eerder: homo habilis. Pas in de hermeneutische niche kon de stap naar taal worden gezet, over de “symbolische drempel”.

“Wij zijn mens dankzij onze niche; de niche bestaat dankzij anderen. Wij zijn geëvolueerd met de neiging om in elke ander een medemens te herkennen, alsmede met de hiermee conflicterende neiging om sommigen (‘vreemden’) buiten te sluiten. Darwinisme zegt niet dat een van beide neigingen belangrijker, sterker of echter is. Het laat ons daarmee de verantwoordelijkheid om dit krachtenspel te onderzoeken en erover te spreken hoe wij de niche van morgen willen vormgeven.”

Maurits In ’t Veld (1966) studeerde Filosofie en Geschiedenis in Utrecht en Amsterdam. Hij werkt als leraar geschiedenis en filosofie in het voortgezet onderwijs. Dit proefschrift schreef hij als buitenpromovendus, naast werk en gezin.’
Het blijft allemaal nogal veel pedagogia en academia, maar daar is vandaag niet zo veel aan te doen, vrees ik...

donderdag 20 augustus 2015

Herschikken

Het is momenteel overal te lezen. Op AntroVista bijvoorbeeld. Motief op de website van de Antroposofische Vereniging meldt vandaag ‘Nieuwe scholen in de maak’:
‘Nog drie dagen (tot en met zondag 23 augustus) mag er gestemd worden op nieuwe schoolontwerpen voor Amsterdam, door de eigen burgers ingediend. Stemmen mag iedereen. Onder de meer dan honderdtwintig voorstellen zijn ook drie vrijeschool-gerelateerde initiatieven.

De gemeente startte dit voorjaar de “challenge” voor het project Onze Nieuwe School. De belangstelling was overweldigend. De verkiezing deze week moet leiden tot de 35 meest gewilde, die zich eind augustus mogen presenteren aan deskundigen. De deskundigen zelf kunnen hier nog maximaal vijftien voorstellen aan toevoegen – die bijvoorbeeld te weinig stemmen hebben gekregen en toch zeer de moeite waard zijn. Van dit totaal zullen tien tot vijftien plannen tot de “broedkamer” worden toegelaten, waarin deze ideeën een nadere uitwerking krijgen met behulp van experts.

Uiteindelijk blijven in de “kraamkamer” de drie tot vier meest kansrijke initiatieven over die daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Een bijzonderheid is wel dat er alleen via social media gestemd kan worden: Facebook en twitter, maar dan op de website van Onze Nieuwe School. Daarmee wordt meteen ook het draagvlak voor het voorstel duidelijk. Er mag op meerdere plannen tegelijk gestemd worden.

De drie vrijeschool-initiatieven zijn:
De Wijde Blik is voor kleinschalig basisonderwijs op vrijeschoolbasis in een natuurlijke omgeving in Amsterdam of omgeving, met als inspiratiebron de Werfklas in Culemborg (#37).
Kairos College is voor voortgezet vrijeschoolonderwijs in Amsterdam-Noord door middel van een doorlopende leerlijn van 2,5 tot 18 jaar oud, samen met Kairos vrijeschool Amsterdam-Noord (#39).
Kadervrijeschool Amsterdam is voor kinderen met een vmbo-k advies en biedt een breed profiel aan degenen die niet theoretisch zijn ingesteld (#50).’
De actuele stand van Onze Nieuwe School is momenteel:
‘Vrije School VMBO-kaderopleiding 327 stemmen
Kairos College 398 stemmen
De Wijde Blik 902 stemmen’
Twee weken eerder, op 5 augustus, meldde Motief aldaar ‘Verkoop zorgboerderijen Lievegoed’:
Zorginstelling Lievegoed in Bilthoven meldde op 4 augustus op zijn website dat Hoeve Kraaiveld in Woudrichem wordt verkocht. “Vorig jaar is deze voorziening gestart in overleg met diverse partijen, waaronder het ministerie van VWS.” Maar van de acht ingevulde plaatsen kon er slechts één worden gefinancierd, “door hiaten in de zorg”. De zorgboerderij lijdt een verlies dat niet op te vangen is.

De instelling laat over zichzelf verder weten: “Daarbij verkeerde Lievegoed de afgelopen maanden in financieel zeer zwaar weer. Daardoor is Lievegoed niet langer in staat de risico’s rondom de onduidelijke financiering van Kraaiveld te dragen. Lievegoed zal hoe dan ook afscheid nemen van locatie Kraaiveld.”

Dezelfde dag meldde RTV Utrecht dat ook De Hondspol in Driebergen moet sluiten, de tweede van de vijf andere zorgboerderijen van Lievegoed. Dat is een van de oudste in Nederland, waar acht mensen met een beperking wonen en tientallen andere cliënten aan dagbesteding doen.

“Volgens de organisatie kan de boerderij niet meer betaald worden omdat de overheid wil dat meer patiënten thuis geholpen worden. ‘Dat betekent dat je met dure locaties achterblijft waar vroeger patiënten nog in een fantastische omgeving konden wonen’, vertelt Jannie Bosscher van de zorginstelling”, aldus RTV Utrecht op zijn website.

Een van de medewerkers, Marcel Schoenmakers, wil samen met collega’s de boerderij overnemen en een doorstart maken. Hij krijgt daarvoor twee maanden de tijd, anders verkoopt Lievegoed de Hondspol op 1 oktober aan de meest biedende partij. De bewoners verhuizen in ieder geval naar zorgboerderij Nieuw-Rijsenburg.

RTV Utrecht: “Bij de zorgboerderij vallen overigens geen ontslagen, het voltallige personeel gaat volgend jaar mee naar de nieuwe locatie. Wel stuurt Lievegoed 70 andere personeelsleden de laan uit.”’
Op 4 augustus had ook Lievegoed zelf dit onder de aandacht gebracht in ‘Boerderij Hondspol op RTV Utrecht’:
‘Boerderijmedewerkers van boerderij de Hondspol zijn via social media en de winkel een initiatief gestart om de boerderij over te nemen. Lievegoed is helaas genoodzaakt om deze boerderij te verkopen als gevolg van financiële problemen. De zorg gaat wel gewoon door, zij het op een andere plek. Het initiatief van de boerderijmedewerkers heeft tot veel publiciteit geleid. Onder andere RTV Utrecht kwam filmen.

Verkopen Hondspol

Lievegoed verkeerde de afgelopen tijd in financieel zwaar weer. Met banken, zorgverzekeraars en andere belangrijke betrokkenen is een herstelplan opgesteld met een aantal maatregelen om Lievegoed weer toekomstbestendig te maken.

Een van die maatregelen is dat wij afscheid moeten nemen van een aantal boerderijlocaties, waaronder de Hondspol. Een ingrijpende en verdrietige maatregel omdat de Hondspol al bijna 30 jaar een prachtige en fijne plek is voor cliënten, medewerkers en mensen uit de omgeving.

Toekomst bewoners en cliënten dagbesteding

Momenteel wonen er 8 cliënten met een verstandelijke beperking op de Hondspol. Daarnaast komen er nog eens 38 cliënten met verstandelijke beperking naar de Hondspol voor dagbesteding.

De bewoners en de cliënten van de dagbesteding van de Hondspol zullen begin 2016 verhuizen naar Nieuw Rijsenburg, een eveneens prachtige boerderij van Lievegoed een aantal kilometers verderop gelegen. Deze boerderij staat momenteel leeg en zal worden verbouwd en aangepast aan de wensen en behoeften van bewoners. Een werkgroep van cliënten, ouders en zorgmedewerkers denkt mee over de verhuizing en de invulling van de dagbesteding op de nieuwe locatie.

Medewerkersactie om Hondspol over te nemen

De boerderijmedewerkers van de Hondspol zijn een initiatief gestart om de boerderij te kunnen overnemen. Via Facebook en de winkel hebben ze een oproep gedaan aan klanten en bekenden van de boerderij(winkel) om mee te denken over initiatieven om de boerderij te kunnen behouden. Het bericht is via Facebook al meer dan 1000x gedeeld en er zijn vele tientallen reacties binnengekomen, van steunbetuigingen tot concrete ideeën.

Reactie Lievegoed op medewerkersactie

Lievegoed is positief over de actie. Hilde Hooijman, bestuurder a.i. Lievegoed: “Ik vind het een mooi en dapper initiatief van de boerderijmedewerkers. Het zou bijzonder zijn als de Hondspol op deze manier toch in een andere vorm behouden kan blijven voor de mensen die de boerderij een warm hart toedragen.”

Filmpje RTV Utrecht

Bekijk hier het filmpje van de Hondspol dat RTV Utrecht heeft gemaakt.’
Asta Diepen Stöpler van ‘Nieuwsbode Heuvelrug’ schreef op 4 augustus ‘Nieuwe eigenaar gezocht voor De Hondspol’:
‘De tijd dringt voor boerderij De Hondspol. Op 1 oktober komt het bord “Te koop” op het erf. Dan gaat deze biologisch-dynamische zorgboerderij in de verkoop. “Wij willen de boerderij overnemen samen met investeerders”, zegt Huig van de Graaf, woordvoerder van de werkgroep “Tot behoud van Zorgboerderij De Hondspol”.

Wat is er aan de hand? De Hondspol is eigendom van Lievegoed Bedrijven. Deze antroposofische instelling biedt landelijke zorg aan verslaafden en aan mensen met een lichamelijke en/of landelijke beperking. Huig legt uit: “Helaas verkeert Lievegoed al lang in financiële problemen. Daarom is onder meer besloten De Hondspol te verkopen, inclusief veestapel. Al dertig jaar biedt deze zorgboerderij zinvol werk en dagbesteding aan 25 cliënten. Zij krijgen binnenkort een nieuwe plaats op boerderij Nieuw-Rijssenburg, een uitstekende locatie van Lievegoed. Over hen hoeven we ons gelukkig geen zorgen te maken.”

Huig is kaasmaker. Samen met veehouder Marcel en enkele parttimers zorgt hij voor de productie van zuivel, vlees, eieren, groenten en fruit. Boerderij De Hondspol is bijzonder. “Het is een biologisch-dynamische boerderij en die zijn schaars in ons land. Je moet aan veel regels voldoen om jezelf biologisch-dynamisch te mogen noemen.”

Investeerders

“We hebben 60 melkkoeien, 60 mestvarkens, 150 kippen, plus een mooie groentekas en 2 hectare groentetuin. Een schitterend geheel dat we graag willen behouden. Maar we hebben slechts 2 maanden om met een goed businessplan en financieringsvoorstel te komen, willen we een kans maken. Daarom is er de werkgroep ‘Tot behoud van De Hondspol’.

We zoeken een of meer investeerders die de boerderij willen kopen om vervolgens aan ons te verhuren. Wij zijn allemaal agrarisch ondernemer en we zien uitstekende kansen voor biologisch-dynamische producten op een zelfstandige Hondspol. Ook we willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier werkervaringsplaatsen geven, net al nu.

Wij zijn een interessante partij, want De Hondspol is al jaren een goed lopend bedrijf met ervaren, enthousiaste ondernemers. Binnen een straal van 15 kilometer leveren we onze producten aan biologische winkels en restaurants. Ook de boerderijwinkel draait goed. Drie dagen kunnen mensen hier yoghurt, melk, kwark, karnemelk, kaas, groente en fruit kopen.”

Openingstijden

Openingstijden woensdag en vrijdag 10.30-16.00 uur en zaterdag 9.30-13.30 uur. Via diverse webwinkels kunnen producten van De Hondspol besteld worden, zie http://www.lievegoed-bedrijven.nl.

Hulp is welkom

De werkgroep “Tot behoud van De Hondspol” roept mensen op om mee te denken over goede toekomstmogelijkheden. Van veel kanten krijgt de werkgroep hulp bij het maken van een businessplan, financieringsvoorstellen en dergelijke. Maar meer hulp is welkom. Op de Facebook-pagina staat alle informatie. Mailen kan via via wnelson@lievegoed.nl.

De Hondspol, Gooijerdijk 20, Driebergen.’
Op 28 februari had ik het in ‘Klacht’ voor het laatst over het Hermes Huis. Op 31 juli meldde RTV Utrecht echter ‘Langer verscherpt toezicht op Hermes Huis’:
‘De Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) houdt het Hermes Huis in Bosch en Duin nog vier maanden langer onder verscherpt toezicht. De inspectie laat vrijdag weten dat de instelling voor verstandelijk gehandicapten wel verbeteringen heeft aangebracht, maar dat het nog niet genoeg is.

Overleg, medicatieveiligheid en dossiers zijn beter in orde, maar er is nog steeds te veel ziekteverzuim. Ook is nog niet voldoende zichtbaar dat de uitvoering van vrijheidsbeperkende maatregelen is verbeterd, aldus de IGZ over de instelling die werkt op antroposofische basis.

De inspectie stelde de stichting eind vorig jaar onder verscherpt toezicht omdat cliënten risico zouden lopen op gezondheidsschade, de cliëntdossiers niet op orde waren en de dagbestedingsactiviteiten niet genoeg toegesneden waren op de wensen en behoeften van cliënten.

De inspectie sprak toen ook van een “dramatische personeelsbezetting tijdens de zomerperiode” en van tekortkomingen bij het nachtelijk toezicht. In het Hermes Huis wonen twaalf mensen met een beperking.’
De Stentor kwam op 14 augustus met ‘Vrije school Zutphen mag verbouwen’:
‘De langverwachte herschikking van vrije scholen in Zutphen kan in gang worden gezet. De gemeente Zutphen gaat akkoord met het ontwerp voor de locatie van de basisschool aan de Valckstraat. Over de herstructurering van het vrije schoolonderwijs in Zutphen wordt al jaren gesproken.’
Een dag later wist AntroVista hierover samenvattend te berichten in ‘Herschikken in Zutphen’:
‘Het ging niet zonder slag of stoot, maar in Zutphen is de herschikking binnen de vrije scholen een feit. Tot voor kort waren er drie basisscholen: De Berkel, De IJssel en De Zwaan. De laatste twee gaan met ingang van dit jaar samen verder onder de naam De Zonnewende en zijn tijdelijk gehuisvest in het gebouw van De IJssel aan de Henri Dunantweg.

Intussen wordt het gebouw van De Zwaan aan de Valckstraat verbouwd en uitgebreid, waardoor straks alle leerlingen van De Zonnewende daarin een plaats kunnen vinden. De basisschool van De Berkel zal vervolgens gebruik gaan maken van het gebouw dat zij achterlaten.

De bovenbouw van de Berkel blijft aan De Weerdslag; de leerlingen van de dependance aan de Dieserstraat zullen er na de herschikking bij intrekken. De scholen hebben daardoor straks nog op twee locaties basisonderwijs en op één plaats voortgezet onderwijs.

De gemeente Zutphen heeft inmiddels met de plannen ingestemd en stelt 2,6 miljoen euro beschikbaar voor het project.

www.destentor.nl/~vs-mag-verbouwen
www.vrijeschooldezonnewende.nl/weekbericht
www.berkelbasisonderwijs.nl
www.berkelvo.nl

En tenslotte is er voor degenen die een echte staatsvrije vrijeschool prefereren nog School de Hofakker in het buitengebied tussen Zutphen en Vorden. http://schooldehofakker.nl
Op 12 augustus kwam ‘Nieuwsblad de Kennemer’ via de website ‘Dichtbij.nl’ met ‘Vrijeschool heeft aanzuigende werking op jong gezin’:
‘De ouders van inmiddels ruim tachtig kinderen zijn geïnteresseerd in het initiatief om in Castricum of Uitgeest een vrijeschool op te richten. Het ouderinitiatief wil twee kleuterklassen starten en zoekt nog kinderen van 3 en (bijna) 4 jaar oud.

“Vrijeschoolonderwijs is een ontzettend rijke vorm van onderwijs”, zegt Carrie Duijn (28, Uitgeest), samen met Jacqueline Braak (33, Castricum) initiatiefneemster. “Het onderwijspakket is heel breed. Kinderen krijgen niet alleen lezen en rekenen, maar leren ook tuinieren, dansen, zingen, toneelspelen, schilderen en vreemde talen.”

Carrie is jurist en zelf moeder van een meisje van 1,5 jaar. Dat zij zich nu al bezighoudt met de schoolkeuze van haar dreumes is niet zo vreemd. “Ik hoorde dat de procedure voor het oprichten van zo’n school erg veel tijd in beslag neemt. We kunnen nu al volop aan de bak. Dat verandert als de school er eenmaal is, dan laten we het los. Jacqueline en ik zullen verder niet beleidsmatig bij de school betrokken zijn.”

Carrie heeft zelf niet, zoals je zou verwachten, op een vrijeschool gezeten. “Toen ik klein was, was de onderwijskwaliteit er wat minder. Inmiddels heeft dit type onderwijs een enorme ontwikkeling doorgemaakt. De Cito-scores zijn landelijk zelfs bovengemiddeld. Maar dat is niet de reden dat ik kies voor de vrijeschool. Ik heb me verdiept in de verschillende onderwijstypen, heb bijvoorbeeld ook zo’n marktje van de vrijeschool in Bergen bezocht. En deze school sprak mij ontzettend aan. Ik vind de uitgangspunten erg mooi, ik gun mijn kind deze vorm van onderwijs.”

Buurtschool

Maar is een kind niet gewoon het gelukkigst op de school om de hoek? Waar het spontaan met een vriendje naar huis kan lopen en er niet eerst agenda’s moeten worden getrokken en breng- en haalafspraken moeten worden gemaakt? “Ach, ik zie het probleem niet zo. Vanuit Beverwijk, om maar iets te noemen, ben je in tien minuten rijden in Uitgeest, mocht de school daar komen. Elders in het land rijden ouders trouwens rustig veertig minuten om bij zo’n school te komen. Een kind kan toch ook met de buurtkinderen spelen, dat doet mijn dochter nu al. En die zitten ook niet allemaal op de dichtstbijzijnde school.”

Locatie

Mede-initiatiefneemster Jacqueline, werkzaam als studiebegeleidster, ontmoette Carrie via de Vereniging voor vrijescholen. “Zij had de dag vóór mij eenzelfde soort mail gestuurd als ik. Namelijk of ze daar nog iemand kenden in deze regio die ook iets wilde. Ja dus!”

Waar de school komt te staan, ligt nog open. “We zijn in gesprek met een aantal gemeenten. Ze zijn heel positief, maar kunnen pas helpen als er genoeg aanmeldingen zijn. De stichtingsnorm komt er in deze regio op neer dat je 150 aanmeldingen nodig hebt om te kunnen starten. Je moet namelijk binnen vijf jaar op 200 leerlingen zitten.”

Hoewel sommige gemeenten, zoals Castricum, te maken hebben met flinke vergrijzing en dus nu al weten dat zij bestaande scholen moeten sluiten, staan zij niet negatief tegenover het initiatief, weet Carrie. “Een vrijeschool bedient een groot gebied, we hebben aanmeldingen uit heel Kennemerland. Van Akersloot tot Velsen-Noord en van Heemskerk tot IJmuiden. Maar ook ouders uit Amsterdam melden zich. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die uit deze regio komen en ouders hier hebben wonen. Zij willen graag terug en schrijven hun peuter daarom nu al bij ons in. Wat voor een gemeente natuurlijk een interessant gegeven is. Het toont aan dat de vrije school een aanzuigende werking heeft.”

Speelochtenden

De initiatiefnemers hopen aankomend schooljaar aansluiting te vinden bij een bestaande school. Het streefmoment om tot een zelfstandige school te komen, is augustus 2017. Om iedereen kennis te laten maken met het concept, organiseren zij enkele speelochtenden (9.30 tot 11.30 uur). Kijk voor de data en locaties op www.vrijeschooluitgeest.nl of www.vrijeschoolcastricum.nl of Facebook’
In ‘De Brug Utrecht’ stelde Marianne Klebach de vraag ‘Volgend schooljaar ook een Vrije School in Leidsche Rijn?’ Als antwoord schreef zij op 15 augustus:
‘Een team van enthousiaste ouders neemt het initiatief om een vrijeschool op te starten in Leidsche Rijn. De nieuwe school wil in het schooljaar 2016-2017 haar deuren openen. Landelijk neemt de interesse voor vrijescholen toe, zo ook in Leidsche Rijn. Het vrijeschoolonderwijs onderscheid zich door de veelzijdigheid van het lesaanbod. Naast de bekende vakken wordt veel aandacht besteed aan creativiteit en de eigen ontwikkeling van het kind.

Om de nieuwe school daadwerkelijk te realiseren zijn nog meer geïnteresseerde ouders nodig. De initiatiefgroep roept daarom ouders op hun interesse kenbaar te maken op de website www.vrijeschoolutrechtwest.nl. Voor meer info: zij zijn op 5 september te vinden op de Uitmarkt in winkelcentrum Vleuterweide en 24 september vindt de eerste informatieavond plaats. Tijd, locatie en data voor meer informatieavonden worden bekend gemaakt op de website.’
Bij zorgboerderij ‘Urtica/De Vijfsprong’ te Vorden (Gld.) is sinds 23 juni te lezen dat er een ‘Enthousiaste nieuwe directeur-bestuurder gezocht’ wordt:
‘Onze huidige directeur-bestuurder, Ed Taylor, gaat per 1 januari van zijn welverdiende pensioen genieten. Daarom zijn wij per 1 november a.s. of op een nader in overleg vast te stellen datum op zoek naar een ervaren directeur-bestuurder (m/v).

De directeur-bestuurder inspireert en geeft leiding aan een gezonde verdere ontwikkeling van Urtica-De Vijfsprong. Met aandacht voor de identiteit en de kracht van de woon-werkgemeenschap en goed verbonden met de externe omgeving en partners. Wilt u de vacature lezen? Dat kan hier.’
Op dezelfde website werd op 5 augustus het bericht ‘Horeca op de Kas in Zutphen’ geplaatst:
‘Binnenkort (naar verwachting half september 2015) is de verbouwing van De Kas (de voormalige Kaardebol) in Zutphen gereed. Dan heeft de coöperatie Atelier3D eindelijk een eigen onderkomen na de brand in de winter van 2013-2014. De Kas Zutphen wordt dan dus de thuisbasis van Atelier3D. Ook Urtica de Vijfsprong is al vanaf de start van Atelier3D coöperatielid. Onze Jan van der Hoek is mede bestuurslid van de coöperatie.

Voor mensen die het niet weten: “De Kas” ligt aan de Harenbergweg 1 in Zutphen en bestaat straks uit een modern duurzaam hoofdgebouw, een voormalige plantenkas, een middeleeuws erf en ruim 2ha tuinen. Op het buitenterrein vinden verschillende activiteiten plaats gericht op natuur en milieueducatie, ecologie, historie etc. Door leden van Atelier3D en hun partners, waaronder Natuurmonumenten, worden regelmatig evenementen georganiseerd die honderden bezoekers trekken. Deze zijn mede mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers.

In de voormalige plantenkas is een prachtige tropische vlinderkas ondergebracht met informatiecentrum. Onze huiswerkploeg is daar laatst ook op bezoek geweest en keek de ogen uit! In het hoofdgebouw komen een veldwerklokaal, een kookstudio en een “Grand Café”. Ook zijn er verschillende vergaderruimten.

Het Grand Café, dat dus de lunches gaat verzorgen, maar ook gewoon koffie en thee zal schenken aan bezoekers, opent in oktober haar deuren. Aan Driekant en aan Urtica De Vijfsprong is gevraagd om te participeren in dit Grand Café. Dat zou ook een goede werkplek kunnen bieden aan zorgvragers, die nog altijd willen werken in de horeca. Het is laagdrempeliger dan de Keuken van Hackfort en de werktijden zijn niet tot diep in de avondlijke uren.

Onze participatie staat naast het werven van geld via kas-delen. Iedereen kan een “Kas-deel” kopen en krijgt dat in de loop van twee, drie of vijf jaar terugbetaald met rente. Er is zelfs de mogelijkheid om het kas-deel terugbetaald te krijgen in natura: dan krijg je een bon die je kunt verzilveren met boodschappen bij de Driekant, in de Vijfsprongwinkel of natuurlijk in het Grand Café op de Kas.

We zien veel mogelijkheden en doen graag mee! En voor mensen die dit initiatief een warm hart toedragen en financieel willen ondersteunen: schaf voor je zelf een “kas-deel” aan. Het levert een hoge rente op en je draagt bij aan een duurzaam & sociaal initiatief. Verdere info vindt u hier.’
Ik ga verder met landbouw. ‘Al ruim 200 aanmeldingen voor de Bio1000’ liet Bionext weten op 14 augustus:
‘Op zaterdag 10 oktober 2015 gaan duizend mensen, die zich betrokken voelen bij biologisch in een Bio1000 met elkaar in gesprek over de toekomstagenda van de biologische landbouw en voeding. Na een wervingsperiode van 2 weken is inmiddels 20 % van de 1000 plekken gevuld. Boeren, burgers en andere betrokkenen kunnen zich de komende tijd nog aanmelden.

De biologische landbouw en de verkoop van biologische voeding groeit stevig en de verwachting is dat die groei de komende tien jaar onverminderd aanhoudt. Des te meer reden om te kijken of we op de goede weg zijn. De vraag die tijdens de Bio1000 centraal staat is “Waarom biologisch?”

Geïnteresseerden kunnen meer lezen en zich opgeven via www.bio1000.nl. De Bio1000 wordt georganiseerd door de biologische sector.

Waarom meedoen?

Elke dag, elke keer als je eet, kies je hoe ons landschap eruit ziet, of er bijvoorbeeld nog koeien in de wei lopen. Als consument en als ondernemer maak je elke keer keuzes: waar en wat koop je, waar investeer je in en wat mag het kosten? Wat heb je aan voeding te kiezen op scholen, in ziekenhuizen en in verzorgingshuizen? Wie betaalt de prijs voor milieuvervuiling en ongezond eten? Kies je als consument voor producten uit het seizoen en de eigen omgeving? Produceer je als boer voor de regio of voor verre markten? Wil je weten wie jouw voedsel eet of produceert? Of vind je het belangrijk dat je weet dat “het goed zit”? Allemaal kwesties waarover je kunt meepraten tijdens de Bio1000.

Praat mee en meld je aan

Bij dit gesprek zijn 1000 stoelen beschikbaar. Deze worden verdeeld, waarbij er geloot wordt als er meer belangstellenden zijn dan plekken binnen een categorie:
- 300 consumenten
- 300 boeren en tuinders
- 100 producenten en handel
- 100 winkeliers en horeca
- 100 betrokkenen uit maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen, onderwijs, overheid, financiële en gezondheidssector
- 100 tafelsecretarissen, voor het proces en de verslaglegging

Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via het aanmeldformulier via www.bio1000.nl/aanmelden. Daar kun je ook aangeven in welke categorie je wilt deelnemen.’
Op 16 juli was ‘Strategie bijeenkomst over vervolg octrooiactie’ daar in het nieuws:
‘Op 7 juli heeft Bionext met stakeholders uit de sector gesproken over het vervolg van de octrooicampagne Hart voor biodiversiteit, geen octrooi op leven. De aanwezigen zijn bijgepraat over de lobbystrategie van Bionext en er is gebrainstormd over een vervolg op de succesvolle paprika- actie. De aanwezigen waren het met Bionext eens dat het belangrijk is om de campagne internationaal verder uit te rollen. Doel hiervan is de octrooiproblematiek in meer EU landen op de kaart te zetten. Na de uitspraak van de Grote Kamer van Beroep van het Europees octrooibureau is de noodzaak voor een wijziging van de Europese octrooiwetgeving verder toegenomen. In die uitspraak staat namelijk dat ook eigenschappen van klassiek veredelde planten geoctrooieerd kunnen worden.

Gelukkig staat de Nederlandse politiek aan onze kant. Staatssecretaris Dijksma heeft onlangs in een brief aan de kamer bevestigd dat ze verdergaande wijzigingen door wil voeren in het octrooirecht ten gunste van de veredelaars (kwekers). Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU, in de eerste helft van 2016, wil Dijksma het onderwerp in Europa breed politiek op de kaart zetten. Op maandag 13 juli is het onderwerp op verzoek van Dijksma besproken in de Raad van landbouwministers in Brussel.’
En een maand eerder, op 17 juni, ‘De biologische winkels en winkelformules bundelen hun krachten’:
‘De winkelformule Estafette en Natuurwinkel hebben zich vanaf juni 2015 aangesloten bij de Biowinkelvereniging. Het bestuur van de Biowinkelvereniging, dat tot nu alleen openstond voor zelfstandige biowinkelondernemers, wordt uitgebreid met bestuursleden van de drie winkelformules Ekoplaza, Estafette en Natuurwinkel. Dankzij deze geïntensiveerde samenwerking met de winkelformules vertegenwoordigt de Biowinkelvereniging, met nu circa 180 leden, meer dan 50% van de Biologische speciaalzaken.

Door deze nieuwe ontwikkeling kan de vereniging nog beter opkomen voor de belangen van de biologische speciaalzaak en meer activiteiten organiseren voor haar leden. In 2015 staan onder meer extra promotieactiviteiten tijdens de Bio10daagse (17-26 september) op het programma en een vernieuwing van de biowinkelverkiezing die in september van start gaat. Samen met de winkelformules zullen nieuwe gemeenschappelijke projecten voor de biologische winkels opgezet worden vanuit de Biowinkelvereniging.

De Biowinkelvereniging is een van drie aangesloten verenigingen onder ketenorganisatie Bionext. Meer informatie: www.biowinkelvereniging.nl
27 juli kwam men met ‘Stem op de Bionext-advertentie “De natuur heeft geen eigenaar”’:
‘De campagne van Bionext tegen octrooien op natuurlijke planteneigenschappen is genomineerd voor de NRC Charity Award 2015. Uit 217 inzendingen is de advertentie “De natuur heeft geen eigenaar” door de vakjury geselecteerd. Vanaf vandaag kan het publiek stemmen op de advertentie via http://www.nrccharityawards.nl/advertenties/239/bionext. Als Bionext de meeste publieksstemmen haalt, wint ze advertentieruimte ter waarde van € 75.000,- bruto mediawaarde in NRC Handelsblad, nrc.next of NRC Weekend.

Bedrijven als Syngenta en Monsanto vragen steeds vaker octrooi aan op natuurlijke eigenschappen van groentes. Daarmee worden ze eigenaar van alle zaden, vruchten en planten met deze eigenschap en mogen andere bedrijven deze eigenschap niet meer vrij gebruiken. Het gaat al lang niet meer alleen om gentech-gewassen, ook op klassiek veredelde gewassen worden steeds vaker octrooien aangevraagd. Een ontwikkeling waarover veel wetenschappers, politici, veredelaars, telers en burgers zich zorgen maken. Bionext voert actie tegen deze octrooien en wil dat de Europese wetgeving wordt aangepast. Een octrooi op een eigenschap die gewoon in de natuur voorkomt, zou niet mogelijk moeten zijn!

Monsanto’s broccoli met een langere steel, een tomaat die minder water bevat, of Sygenta’s paprika die resistent is tegen de witte vlieg: allemaal voorbeelden van verleende octrooien op eigenschappen die bij deze planten ook in de natuur voorkomen. Sinds de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooi Bureau begin dit jaar heeft uitgesproken dat octrooien op klassiek veredelde gewassen toegestaan zijn, worden hier steeds meer aanvragen ingediend. Octrooien belemmeren de innovatie, omdat het plantaardig materiaal niet meer vrij beschikbaar is voor andere veredelaars. Op de langere termijn neemt daarmee de diversiteit aan rassen voor onze voedselproductie af. Dat leidt tot minder keuze voor boeren en consumenten en brengt uiteindelijk de voedselzekerheid en agro-biodiversiteit in gevaar.

De advertentie van Bionext over octrooien is gemaakt door Studio Baard, een klein en prikkelend Haags communicatiebureau. De NRC Charity Award jury, bestaande uit Peter Vandermeersch (hoofdredacteur NRC), Astrid Prummel (hoofdredacteur Adformatie), Edward van de Ridder (eigenaar/strateeg NOISE) en Pim Gerrits (creative director Lemz) selecteerde de Bionext-advertentie uit 217 inzendingen.

Meer lezen over de campagne kan op www.bionext.nl/hartvoorbiodiversiteit.’
Tot slot, en dan is het weer genoeg, Biojournaal vandaag met ‘Oogst van start bij Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight. “Onze BD-tafeldruiven zijn afhankelijk van alléén zonnewarmte”’:
‘Vrijdag 21 augustus begint de druivenoogst in de serres van Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight. “Het is zover. De lekkerste biologisch-dynamische tafeldruiven van Nederland zijn rijp, sappig en overheerlijk. De druivenwinkel aan de Zwethkade-zuid 45 in Den Hoorn is vanaf 21 augustus elke werkdag en op zaterdag geopend”, vertelt Hilde Jansen van Druivenkwekerij Nieuw Tuinzight.

Ze geeft aan dat de aanvang van de druivenoogst sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden. “De druiven groeien weliswaar in druivenserres, maar onze druiven zijn afhankelijk van alléén zonnewarmte. Het begin van de druivenoogst is dan ook moeilijk te plannen. En als het dan zover is dan is het ook meteen heel druk, want de druivenoogst duurt slechts drie maanden. De Blauwe Frankenthalers zijn het eerst rijp, dus daar beginnen we vrijdag mee. En iedereen mag natuurlijk eerst proeven.”

Voor meer informatie: www.druivenkwekerij.nl

vrijdag 31 juli 2015

Onheilstijding


Op 8 juli begon ik ‘Uitsluitingsmechanismen’ over Harimada Kusuma. De dag daarop liet het Rudolf Steiner College in ‘Hart van Nederland’ weten:
‘Vandaag hebben we de muzikale protestmars gelopen tegen het besluit dat onze muziek docent Harimada Kusuma ons land moet verlaten. Heel veel leerlingen, ouders, muzikanten en zangers liepen mee. Twee leerlingen, de initiatiefnemers van de mars, hebben 7000 handtekeningen aan Burgemeester Aboutaleb aangeboden. Hart van Nederland (SBS 6) maakte er een item over. Bekijk het hier.
Op 17 juli berichtte Donna van der Kolk in Metro ‘Geliefde muziekdocent Kusuma moet toch het land uit’:
‘De ruim 7.000 handtekeningen die leerlingen van het Rotterdamse Rudolf Steiner College ophaalden tegen de uitzetting van hun muziekdocent Harimada Kusuma mochten niet baten. Over twee weken moet de geliefde muziekleraar het land toch definitief verlaten, meldt RTV Rijnmond vrijdagochtend.

Strijd gestreden

Kusuma krijgt geen verblijfsvergunning omdat hij op economisch en cultureel gebied te weinig zou bijdragen aan de Nederlandse samenleving. Keer op keer werd een verblijfsvergunning geweigerd. De muziekdocent heeft zijn strijd hier te mogen blijven naar eigen zeggen gestreden. Op drie augustus vliegt hij terug naar Indonesië.

Lees ook: Rotterdamse leerlingen in actie voor muziekdocent

“Op dit moment denk ik: ik ben er klaar mee, ik kan die onzekerheid die ik de afgelopen drie jaar had niet meer aan,” zegt hij in een radio-interview met RTV Rijnmond. “Maar het is zwaar dat ik terug moet. Bijna onmenselijk, vind ik. Ik heb hier in de 12 jaar dat ik hier was jaar veel opgebouwd.”

Actie

Hoewel hij zelf de strijdbijl heeft begraven, hoopt hij dat de actie van leerlingen, ouders en collega’s vorige week nog verandering in de situatie kan brengen. “Dat hebben ze hopelijk niet allemaal voor niets gedaan. Maar ook dan weet ik niet of ik terugkom, want hoe zeker is het dan dat ik mag blijven?”

Werkaanbiedingen

Eén lichtpuntje voor Kusuma: van collegamuzikanten in Indonesië die op de hoogte zijn van zijn situatie heeft hij al verschillende aanbiedingen gehad om te komen werken en muziek te maken.’
Op 3 juli maakte ik in ‘Geest-oefenen’ melding dat ‘Lievegoed gered van faillissement’ is. De dag daarop besteedde ook website AntroVista hier aandacht aan, met ‘Lievegoed reorganiseert opnieuw’. Die schreef hierover:
‘Afgelopen maand is zorgaanbieder Lievegoed (bijna 40 locaties voor psychiatrie, verslavingszorg en heilpedagogie) ternauwernood ontkomen aan een faillissement. Het Financieel Dagblad gaf bericht over liquiditeitsproblemen met een omvang van bijna zes miljoen euro.

In een brief aan ouders van cliënten kondigt het bestuur een reddingsplan aan. Meerdere partijen zouden bereid zijn om hulp te bieden. De huisvesting wordt meer gecentraliseerd, panden worden verkocht en een nog onbekend aantal arbeidsplaatsen komt te vervallen.

Ook in 2014 heeft Lievegoed gereorganiseerd. Het aantal bedden werd gereduceerd en 27 van de 350 banen vervielen.’
Opmerkelijk was de reactie onder dit bericht op 6 juli van Ella Francken:
‘Van de ongeveer 630 medewerkers vliegen er 125 uit. Voor enkelen is misschien herplaatsing mogelijk. Door financiële onoplettendheid en hoogmoedswaanzin is het de dood of de gladiolen geworden. Het zijn dus de gladiolen geworden. Triest dat de erfenis van Bernard Lievegoed, die veel heeft geschreven over organisatiestructuren binnen antroposofische organisaties, totaal niet wordt begrepen bij bestuur en management.

Ella Francken, medewerker de Borgstichting en de Joriskring.’
Gisteren, 30 juli, maakte Michiel Schaaij van Nieuwsblad De Kaap een nieuwe onheilstijding bekend in ‘Noodkreet van geplaagde zorgboerderij Hondspol’:
‘Driebergen – Zorgboerderij De Hondspol aan de Gooijerdijk dreigt kopje onder te gaan. Eigenaar is de door financiële problemen geplaagde Lievegoed zorgorganisatie in Bilthoven en die wil van De Hondspol af.

Klanten van de biologische winkel bij de zorgboerderij hebben te horen gekregen dat vanaf oktober het vee wordt verkocht en de tuinderij onbewerkt blijft. Inmiddels is er bij De Hondspol een werkgroep opgericht die een poging wil doen om de zorgboerderij te redden.

Vorig jaar kwam Lievegoed ook al in acute geldproblemen, waarna het aantal bedden moest worden teruggebracht en 27 banen werden geschrapt. Afgelopen juni werd duidelijk dat het financiële lek bij de landelijke zorgverlener nog steeds niet boven was. Een dreigend faillissement kon ternauwernood worden afgewend. Banken en zorgverzekeraars sprongen financieel bij en er werd een reorganisatieplan aangekondigd. De Driebergse zorgboerderij lijkt nu kind van de rekening te gaan worden.

Medewerkers hebben zich inmiddels verenigd in de werkgroep tot behoud van boerderij De Hondspol. Ze gaan op zoek naar financiers en naar goede ideeën om het bedrijf van de ondergang te redden. Het bestuur van Lievegoed heeft de werkgroep tot oktober de tijd gegeven om met een sluitend ondernemingsplan te komen. Initiatiefnemer Cees van den Broek ‎van de Driebergse Eurowinkel heeft inmiddels laten weten dat hij wil meedenken over de redding en over het opzetten van een crowdfundingsactie. Burgemeester en wethouders zien de dreigende sluiting van De Hondspol met lede ogen aan, maar hebben geen financiële middelen om te hulp te schieten.

“We zouden het buitengewoon spijtig vinden als deze plek en deze manier van zorg verlenen teloor zou gaan”, zegt wethouder Henk Veldhuizen (CDA). Hij wil gaan bekijken of de gemeente steun kan verlenen. “Niet met geld, maar als we op een andere manier kunnen helpen dan doen we dat graag.” Collega-wethouder Hans Nijhof (Groen Links/PvdA) gaat contact opnemen met de Lievegoedorganisatie. Hij wil weten wat er met de huidige cliënten van de Driebergse zorgboerderij gaat gebeuren. “Het gaat om mensen die gebaat zijn bij rust en regelmaat en die verkas je niet zomaar even naar een andere plek”, aldus Nijhof. “We moeten de continuïteit van zorg goed regelen en voor de betrokken cliënten hoop ik dat dat op dezelfde locatie zal zijn.”

De Hondspol is een van de oudste zorgboerderijen in Nederland. Er wonen en werken mensen met een verstandelijke beperking, gecombineerd met psychische problematiek of autisme. Lievegoed zegt de eerste en enige organisatie in Nederland te zijn die met zorgwerknemers biologische producten levert aan de consument. De koeien van De Hondspol dragen horens, staan buiten in het weiland of lopen vrij rond in de stal. Van de melk worden kaas, yoghurt en andere zuivelproducten gemaakt. Verder worden er op De Hondspol groenten en fruit verbouwd en verkoopt de boerderijwinkel eigen biologisch-dynamisch vlees en vleeswaren.’
Op 27 mei maakte ik in ‘Participatieproces’ melding van het nieuwsbericht ‘Verscherpt toezicht Huize Valckenbosch opgeheven, nieuwe afdeling “Eva Mees”’. Ik kan daar sinds 10 juli aan toevoegen ‘Verbeterproces Leendert Meeshuis zet door: verscherpt toezicht opgeheven’. Antroz publiceerde namelijk dit persbericht:
‘De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het verscherpte toezicht op het Leendert Meeshuis, onderdeel van Antroz, opgeheven. De Inspectie concludeert dat er geen tekortkomingen meer zijn en dat er goed gestuurd is op het leveren van goede kwaliteitszorg.

Verbetering zorgkwaliteit en communicatie

Op 17 juni jongstleden heeft de Inspectie het Leendert Meeshuis bezocht om de stand van zaken te beoordelen. De Inspectie oordeelt dat er hard gewerkt is. De thema’s “kwaliteit en veiligheid”, “cliënt-dossier”, “medicatieveiligheid” en “vrijheidsbeperking”, eerder door de Inspectie aangeduid als “voor verbetering vatbaar”, zijn nu beoordeeld als goed.

De komst van de nieuwe vestigingsmanager per 1 maart 2015 geeft medewerkers rust. De medische dienst is uitgebreid en de communicatie met de artsen is goed. Ten aanzien van de deskundigheid van medewerkers oordeelt de inspectie dat het Leendert Meeshuis goed bezig is met de verdere implementatie van het scholingsbeleid.

Project Zorgzaam Warande

De kwaliteitsverbetering binnen Antroz heeft een sterke impuls gekregen door het project Zorgzaam Warande. Hiermee is Warande in 2012 begonnen, met als doel om de zorg verder te professionaliseren. Daarbij gaat het om methodisch werken bij de zorgverlening en om het ondersteunen van medewerkers met een duidelijke verdeling van de taken en verantwoordelijkheden. Zorgzaam Warande heeft mede bijgedragen aan het ontstaan van een cultuur waarbinnen medewerkers deskundig en met aandacht zorg verlenen. In samenspraak met de cliënt wordt zo passende en integrale zorg verleend.

Op 15 april jl. is de somatische afdeling van het Leendert Meeshuis verhuisd naar Verpleeghotel Bovenwegen in Zeist. Daar is een volledig opnieuw ingerichte afdeling betrokken die de naam “Eva Mees” heeft gekregen en vanuit de antroposofische identiteit zorg levert in het Verpleeghotel. Ook dit is een van de uitkomsten van de verregaande samenwerking tussen de stichtingen Antroz en Warande.’
Op 26 juli verscheen een nieuw bericht, ‘Rookontwikkeling Leendert Meeshuis snel opgelost’:
‘In een vleugel van het Leendert Meeshuis is vanochtend vroeg om 3 uur rookontwikkeling ontstaan, vermoedelijk in de oplader van het noodstroomaggregaat, met als gevolg rook op een van de afdelingen. De BHV-er heeft snel en adequaat gehandeld. De 11 bewoners van de afdeling zijn ongedeerd, ze zijn direct overgebracht naar andere afdelingen binnen het Leendert Meeshuis. Er was daarvoor voldoende ruimte. Om 5.15 uur was de situatie opgelost.

Update 15.00 uur

Zondag in de loop van de middag zijn de 11 bewoners die overgebracht waren naar andere afdelingen binnen het Leendert Meeshuis, weer teruggekeerd naar hun eigen kamer. De rookontwikkeling die in de nacht van zaterdag op zondag was ontstaan is beperkt gebleven en daardoor was een paar uur luchten voldoende om de afdeling weer schoon en veilig te maken.

De oorzaak van de rookontwikkeling was in de ochtend al weggenomen en daarom is in goed overleg met de brandweer en de specialist ouderengeneeskunde de afdeling weer in gebruik genomen en zijn de bewoners in alle rust teruggekeerd naar hun eigen kamer.’
Op 16 maart 2012 had ik het in ‘Vrijplaatsen’ over de Iona Stichting, waarin onder meer dit ter sprake kwam:
‘Voorzitter Michiel ter Horst nam het initiatief tot een Nederlandse vertaling van de werken van Dionysius Areopagita, die de rijkdom van de Griekse filosofie in het Christendom incorporeerde en daarmee grandioze concepten introduceerde, zoals het verhullende en onthullende karakter van onze voorstellingen van de engelenwereld in driemaal drievoudige hiërarchische ordening.’
In de brochure van Uitgeverij Christofoor met de ‘Aanbieding najaar 2014’ stond op bladzijde 13 te lezen over ‘Dionysius de Areopagiet. Verzamelde werken’:
‘De raadselachtige Dionysius heeft vanaf de zesde eeuw filosofie en theologie in Oost en West beïnvloed. Neoplatonisme en christelijke traditie smeedde hij naadloos aaneen. Zijn Negen Engelenkoren werden en worden altijd weer uitgebeeld. Kerkbouw en iconenkunst weerspiegelen zijn gedachten. Gebrandschilderde kerkramen breken, voortbouwend op Dionysius, het licht in talloze verbeeldingen om ons vandaar mee omhoog te voeren naar het ene goddelijke licht. Ook uit de moderne theologie, filosofie en kunst is zijn diepste inzicht niet weg te denken. Dionysius, die in zijn verbeelding de leerling van Paulus is, richt zich op “de onbekende God” en neemt zijn lezers in een prachtig beschouwelijk ritme mee naar de sfeer “waarover het beter is te zwijgen”. Eerste volledige Nederlandse vertaling door Michiel ter Horst.

ISBN 978 90 6038 691 0 Omvang: ca. 512 blz. Flexicover, 15,5 x 21,5 cm Prijs: € 29,90 NUR 730 Verschijnt: oktober 2014’
Dat is blijkbaar niet gehaald. Want onlangs werd het symposium ‘Over God valt niets te zeggen’ bekend gemaakt:
‘Symposium op 12 december (9.30) 10.00-17.00 in de Rode Hoed te Amsterdam, waarbij het Corpus Dionysiacum als “Dionysius de Areopagiet, Verzamelde Werken” in eerste complete vertaling in het Nederlands zal verschijnen.

Symposium met medewerking van
Antoine Bodar, priester, kunsthistoricus, auteur, televisiejournalist, hoogleraar.
Ben Schomakers, classicus, filosoof, wiskundige, vertaler, auteur
Carlos Steel, emeritus hoogleraar antieke en middeleeuwse wijsbegeerte
Christine Gruwez, cultuurfilosofe (toezegging nog onder voorbehoud)
Désanne van Brederode, filosofe, auteur
Dirk Rutte, lichtkunstenaar (gevraagd)
Michiel ter Horst, vertaler van Dionysius Areopagiet Verzamelde Werken
Pieter Jan Olthof, dirigent
Paul van Geest, hoogleraar Kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie,
Rudi te Velde, hoogleraar filosofie, betrekkingen tussen Christendom en Wijsbegeerte.

Symposium onder auspiciën van de Iona Stichting’
De Christengemeenschap liet op 7 juni het ‘Overlijden Jaap Verhagen’ weten:
‘Op donderdag 4 juni 2015 is in zijn woonplaats Den Haag overleden
Jaap Verhagen
* 30 september 1939 te Amsterdam
geestelijke met emeritaat

Jaap Verhagen ontving op 6 februari 1999 in Stuttgart de priesterwijding. Hij werd uitgezonden naar de gemeente Rotterdam, waar hij tot aan zijn emeritering ‒ eind 2009 ‒ heeft gewerkt.
De begrafenisplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 8 juni om 15.30 uur op Begraafplaats Oud Eik en Duinen, Laan van Eik en Duinen 40, 2564 GT Den Haag.
De Mensenwijdingsdienst voor de overledene wordt gehouden op zaterdag 13 juni om 10.30 uur in de Michaëlkerk, Lumeystraat 35, 3039 ZN Rotterdam. Aansluitend aan deze dienst zal er een gedenkstonde zijn.’
Therapeuticum Helianth’ schreef op 30 juni om 23:08 op Facebook:
‘Vanmiddag 30 juni is Drs. Jan van Dam overleden. 1967 begon hij in de V. de Vriesstraat met de huisartsenpraktijk welke 1980 Therapeuticum Helianth werd. Ondanks zijn voortschrijdend ziekteproces heeft hij een maand geleden de opening van de nieuwe praktijk kunnen bijwonen. Met dankbaarheid voor zijn werk zullen wij hem gedenken.’
Op 9 mei kon ik in ‘Strandjutten’ laten weten dat de biografie ‘Andreas Burnier, metselaar van de wereld’, geschreven door Elisabeth Lockhorn, in augustus zou verschijnen. Inmiddels is dat blijkens dezelfde website ‘oktober 2015’ geworden. Qua verhuisbewegingen is er ook weer het een en ander te melden. Op 3 juli had ik in ‘Geest-oefenen’ de verhuizing van de NVAZ. Op 21 juli werd deze ‘Nieuwe hoofdlocatie’ van het EMC gemeld:
‘Per 21 juli 2015 is de hoofdlocatie van het Edith Maryon College gevestigd op de 1e etage van het Helicon Gebouw aan de Socrateslaan 22 A, 3707 GL in Zeist. In dit organisch vormgegeven gebouw, prachtig gelegen in het groen, zijn reeds diverse interessante bedrijven gevestigd. Verder heeft het gebouw een prachtige theaterzaal en is er de mogelijkheid tot zalenhuur.’
Ook Antroposana meldde eerder deze maand:
‘Wij zijn met ingang van 9 juli 2015 verhuisd. Vanaf dinsdag 14 juli staan wij weer te woord vanaf ons nieuwe adres. Telefoonnummer (085) 77 31 440. U bereikt ons op dinsdag, woensdag en donderdag van 11.00 tot 14.00 uur.’
Tegenwoordig wordt als adres vermeld: Boslaan 15, 3701 CH Zeist. Op dezelfde contactpagina staan ook als ‘Bestuur en medewerkers’:
‘Hans Bastianen – penningmeester
Andreas Reigersman – bestuurslid
Wieneke Groot – bestuurslid
Marjolein Doesburg-van Kleffens – bestuurslid’
Antroposana kent al geruime tijd interessante nieuwspagina’s, met allerlei nieuws uit de zorg. Zoals dit over ‘Interview Loek Winter’:
‘Vrijdag 24 juli – In de Telegraaf vandaag een interview met zorgondernemer Loek Winter. Eind vorig jaar verzorgde Winter met zijn DC Groep een doorstart van het failliete ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum. Eerder redde hij met zijn MC Groep het Slotervaartziekenhuis, de IJsselmeerziekenhuizen en ggz-instelling De Zonnehuizen in Zeist.

Verder bezit hij diagnostische centra en woonvoorzieningen. Hij is bescheiden over zijn rol bij in crisis verkerende zorginstellingen. “Het is niet zo dat ik de boel kom redden, maar eerder dat de curator onderweg naar het ziekenhuis me opbelt.” Volgens Winter koopt hij niet alleen financieel zwakke zorginstellingen. “Het Slotervaart is namelijk een kwalitatief goed ziekenhuis, maar er waren problemen met het aandeelhouderschap.”’
‘Er liggen uitbreidingsplannen klaar op Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen. “We willen onder meer onze zaalaccommodatie gaan uitbreiden. Je moet nu erg vroeg zijn met reserveren, vooral van september tot en met juni. We hebben echt meer ruimte nodig, we moeten nu nog te vaak nee verkopen. Verder ligt er een plan voor een groter restaurant. Ook willen we het lesgebouw met twee zalen gaan uitbreiden en liggen er plannen voor een nieuwe schuur voor het landgoed”, vertelt Ronnie Horstman, stichtingbestuurder bij Kraaybeekerhof.

Als eerste is de schuur voor de tuingroep aan de beurt, zo geeft hij aan. “Daar werken zo’n 20 vrijwilligers. Op de plek van de schuur willen we twee leslokalen realiseren. En wanneer we het restaurant verbouwen is het fijn dat we één van de leslokalen kunnen inrichten als restaurant.” Ronnie is sinds 2011 werkzaam voor Kraaybeekerhof. “Ik wilde graag de ‘flow’ op gang krijgen om het allemaal samen te doen. Er is inmiddels veel bedrijvigheid op Kraaybeekerhof. Het is geweldig om te zien hoe het hier nu gonst en mooi om iedereen hierin mee te krijgen.” Hij heeft veel contact met de studieleiders. “Ik heb vooral een coördinerende rol, waarbij het draait om initiëren en verbinden.”

Restaurant

Ronnie is onder meer erg trots op het restaurant van Kraaybeekerhof. “Echt alles is biologisch, dat is voor ons heel essentieel. Er werken in totaal drie koks in ons restaurant. Doordeweeks verzorgen zij overdag de lunches van de groepen. ’s Avonds eet je er een twee, drie- of zelfs vijfgangendiner. Het mooie is dat koks Paul en Marlon zelf ook onze driejarige deeltijd opleiding Natuurvoedingskundige volgen. Wat ze hierbij geleerd hebben, zie je nu in heel veel dingen terug.”’
Het Louis Bolk Instituut maakte een maand geleden, op 30 juni, ‘Lageweg en Zwart nieuwe leden RvT’ bekend:
‘Per 1 juli 2015 wijzigt de samenstelling van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut. Willem Lageweg en Anne Jan Zwart zijn de nieuwe leden.

Op 1 juli 2015 start Willem Lageweg als lid van de Raad van Toezicht van het Louis Bolk Instituut. Ook Anne Jan Zwart is nieuw lid en recent toegetreden tot de Raad, waarvan Pieter van Geel sinds 2013 voorzitter is.

Persoonlijke affiniteit

Willem Lageweg (1951) is sinds 2006 directeur van MVO Nederland. Daarnaast is hij voorzitter van de social enterprise Women on Wings en lid van de SER Commissie MVO Internationaal. Als boerenzoon heeft hij een sterke affiniteit met landbouw. Bij MVO Nederland nam hij diverse initiatieven op het gebied van gezondheid in samenwerking met het bedrijfsleven. “Bij het Louis Bolk Instituut komen deze thema’s samen in onderzoek en advies. Daarom zet ik mij graag voor hen in met mijn kennis en uitgebreide netwerk.” Lageweg treedt per 1 juli 2015 aan.

Huidige samenstelling van de Raad van Toezicht

Ook Anne Jan Zwart (1955) is nieuw lid en begin 2015 toegetreden. Zwart is DGA bij het bedrijf Ecostyle. De twee toegetreden leden volgen de leden Hanno Niemeijer en Antoine van den Burg op, die acht jaar verbonden zijn geweest aan de Raad. Akke van der Zijpp en voorzitter Pieter van Geel behouden hun functie. Voor meer informatie, raadpleeg de overzichtspagina over de RvT.’
En is er ondertussen niets nieuws te melden over vrijescholen? Natuurlijk wel. Op de website vrijeschoolbeweging.nl is het nodige te vinden. Bijvoorbeeld dat op 17 juli in nrc.next het artikel ‘Want hier is de sfeer warm, en zijn er (bijna) geen computers’ verscheen, geschreven door Geertje Tuenter en Hsin-Chi Berenst:
‘Op de Vrije School Brabant is fluitles verplicht. En bij De Vuurvogel corrigeert de lerares zingend twee kleuters die in een speeltoestel klimmen. Een kindvriendelijke benadering werkt beter, vinden ze er.

Groep 3 van de Vrije School Brabant in Eindhoven werkt vandaag aan hun fluit. Met piepkleine vijltjes maakt een groepje zevenjarigen een eerste gaatje in een bamboebuis. Die fluit moet de hele schoolcarrière mee: 29 achtstegroepers verzamelen zich even later in de gymzaal van de school. Samen met hun leraar spelen ze een meerstemmig lied. Hele artikel lezen voor € 0,25?
Op 21 juli werd dit artikel ook in NRC Handelsblad gepubliceerd, maar daar onder de titel ‘Je eigen fluit snijden, en op schoolreis biologisch eten’. Het werd geflankeerd door ‘Een alternatief voor de nieuwe toetsterreur’ van Martine Kamsma. Ze zijn niet gratis online te lezen. (Het riep diverse ingezonden brieven op. Zoals eentje van de bekende Anton van Hooff, die zich op 27 juli ook online luidkeels liet horen. Zijn reactie op de ‘on-vrijeschool’ is van dik hout zaagt men planken.) AntroVista liet zich ook niet onbetuigd. Die meldde bijvoorbeeld op 8 juli over ‘Vrijeschool Castricum / Uitgeest’:
‘Ook in Kennemerland, de regio tussen Alkmaar en Haarlem, werkt een initiatiefgroep van ouders aan de oprichting van een nieuwe vrijeschool. Het doel is om medio 2017 met de school te beginnen. Daarvoor komt de groep graag in contact met ouders met jonge kleuters. Meer informatie vindt u op onderstaande websites en facebookpagina.
www.vrijeschooluitgeest.nl
www.vrijeschoolcastricum.nl
www.facebook.com/InitiatiefVrijeSchoolCastricumUitgeest
En op 16 juli dat ‘Limburgse vrijescholen groeien’:
‘In het hele land blijft het vrijeschoolonderwijs groeien. Het aantal scholen neemt toe en ook het aantal leerlingen per school. De vijf vrijescholen in Limburg melden een groei van maar liefst 113 leerlingen.
www.1limburg.nl/~vrije-scholen-groeien
Via deze link valt onder meer het volgende te lezen:
‘Limburg heeft vijf vrije scholen, die allemaal onder de stichting Pallas vallen. De Bernard Lievegoedschool in Maastricht en de vrije school Heerlen krijgen het komend schooljaar 25 kinderen extra. Rudolf Steiner in Venlo krijgt er 24 leerlingen bij, Christophorus in Roermond breidt uit met 22 leerlingen en het leerlingenaantal bij Talander in Sittard stijgt met 17 leerlingen naar in totaal 85.’

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – Vanaf 2014 redacteur van ‘Motief, maandblad voor antroposofie’, uitgegeven door de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Laatste reacties

Recent Comments Widget

Zoeken in deze weblog

Wordt geladen...

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)