Antroposofie in de pers

Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 24 april 2017

Menskunde

Vier weken zijn het sinds de laatste keer. Dat is dus een hele maand. Wat valt er uit die maand te berichten? Bij Motief op 6 april de melding Edward de Boer nieuwe voorzitter van de Iona Stichting:
‘Wakker blijven voor wat er toe doet’ was het thema van de jaarvergadering 2017 van de Iona Stichting op 31 maart in de Burcht van Berlage in Amsterdam. Naast een toelichting op het jaarverslag over 2016, dat online hier is in te zien, werd bijzondere aandacht besteed aan het terugtreden van Désanne van Brederode als voorzitter. Zij vervulde vier jaar deze functie, zij blijft lid van het Dagelijks Bestuur van de Iona Stichting. Edward de Boer (1972) heeft de rol van voorzitter overgenomen.

Hij wordt op de website van de Iona Stichting als volgt omschreven: “Edward wordt gefascineerd door dynamieken in organisaties. Hij werkt op het grensvlak van organisatieontwikkeling en opleiding en professionele scholing. In dat kader begeleidt hij organisaties en teams in binnen- en buitenland. Edward is gespecialiseerd in het thema intuïtie, leiderschap en besluitvorming. Hij doet hier onderzoek in en treedt regelmatig op als spreker voor dit thema.” In Motief hebben in het recente verleden verschillende artikelen van zijn hand gestaan, evenals een interview met hem.

Over Désanne van Brederode meldt dezelfde website: “Désanne schrijft artikelen en verhalen. Ook geeft ze geregeld lezingen over uiteenlopende onderwerpen van levensbeschouwelijke aard. De actuele en op de toekomst gerichte vragen die Désanne op uiteenlopende plekken in de samenleving beluistert, wil ze verbinden met thema’s en individuele talenten binnen de Iona Stichting. En omgekeerd – in de hoop op een vruchtbare wisselwerking.”

Dit bleek ook uit haar openingstekst op de jaarvergadering. De Iona Stichting heeft deze op de website gepubliceerd. Zij geeft daarin onder meer uiting aan haar gepassioneerd meeleven met onderdrukte mensen, met name in Syrië. Zo is zij bestuurslid van ‘Het Syrische Comité’. Ook laat zij hierin Goethe op een onverwachte manier verschijnen. Hij lééfde zijn leven voluit, tot op hoge leeftijd, en liet zich toen zelfs kennen als Midden-Oosterse dichter. Ook had hij een broertje dood “aan diepgaande duidingen, filosofisch, spiritueel, esoterisch” en zette mensen graag op het verkeerde been die eer legden “bijvoorbeeld in de duiding van zijn diepzwangere Sprookje over de Schone Lelie en de Groene Slang”. Ten volle leven, zo hield Van Brederode haar publiek voor: “Wakker, en met frisse zin én tegenzin, open voor alles wat ertoe doet en voor wat er kennelijk niet toe mag doen, omdat het zo ontwricht.”
En twee dagen eerder, op 4 april, Toekomstig jubileum 100 jaar vrijeschool in 2019:
De Vereniging van vrijescholen maakt er nu al op opmerkzaam, terwijl we nog twee jaar hebben te gaan. In 2019 wordt de vrijeschool honderd jaar oud. Dat moet een memorabel jubileum worden. Ter aankondiging hiervan is een film van bijna achttien minuten gemaakt, “Learn to Change the World”, waarin mensen uit de hele wereld vertellen hoe zij werken vanuit de vrijeschoolpedagogiek:


‘The film “Learn to Change the World” shows people from around the world who work on the big pedagogical tasks of our time based on Waldorf/Steiner pedagogy. It is the first of more to come which aim to show concrete approaches to these tasks.’

Er is inmiddels een internationale campagne gestart onder de titel Waldorf 100, waaraan ook de Nederlandse vrijeschoolbeweging meedoet. Op de website van Waldorf 100 is veel te lezen over de thema’s en alle initiatiefkracht.

Samen met de Pedagogische Sectie van de Antroposofische Vereniging en andere partners gaat de Vereniging van vrijescholen de initiatieven en ideeën die nu al ontstaan in Nederland in kaart brengen en verbinden. Voor de zomer wordt een netwerkbijeenkomst georganiseerd voor het hele speelveld van de vrijeschoolbeweging om de ideeën in beeld te brengen en de krachten te bundelen.
Dan was er Antroposofie Magazine op 20 maart met Waarom doe ik wat ik doe – menskunde in de praktijk:
Zo irritant … die opgewonden stemmen in radio- en tv-reclames. Maar waarom irriteert ons dat eigenlijk zo? Dat komt door de energie die de reclame in je astraallichaam opwekt en vervolgens wordt omgezet in je gewaarwordingsziel. Wat dat precies is en hoe het werkt, legt antroposofisch arts Jaap van de Weg uit in ‘Waarom doe ik wat ik doe – Menskunde in de praktijk’. In dit handzame boekje behandelt hij essentiële begrippen uit de antroposofie, zoals het drie- en vierledig mensbeeld, karma, reïncarnatie en innerlijke scholing. Stap voor stap neemt hij ons mee langs vele facetten van de menskunde, waarmee je jezelf en anderen beter kunt leren begrijpen. Van de Weg gaat flink de diepte in, maar door het heldere taalgebruik maakt hij de veelomvattende materie voor iedereen behapbaar.

Het fijne is ook dat de voorbeelden in het boek echt van alledag zijn en niet verwijzen naar een specifiek werkveld, zoals bijvoorbeeld de zorg- of onderwijspraktijk. Daarmee wordt het echt voor iedereen inzichtelijk. Wie heeft er nou niet een kleine of grotere verslaving waar hij van af wil komen? Dat blijkt een ideaal voorbeeld om duidelijk te maken hoe de verschillende wezensdelen van de mens op elkaar inwerken. En als je weet hoe dat werkt, kun je er zelf in de praktijk mee aan de slag. Want om een gewoontepatroon te kunnen veranderen, moet je weten waar in jezelf dat patroon zit en hoe je het kunt beïnvloeden. Dankzij de stapsgewijze uitleg, heldere taal en aansprekende voorbeelden is dit een van de toegankelijkste boeken over deze pittige onderwerpen. Jaap van de Weg, ‘Waarom doe ik wat ik doe - menskunde in de praktijk’, Uitgeverij Christofoor, € 16,50.
Laura van Baars schreef op 14 april in Trouw Op de antroposofische mbo doet iedereen mee:
Op de antroposofische landbouwopleiding Warmonderhof in Dronten wonen, werken en leren studenten van diverse pluimage. ‘Dreadlocks of een net stadsmeisje? Iedereen doet mee.’
In het uitvoerige artikel staat bijvoorbeeld:
Warmonderhof is de enige biologisch-dynamische mbo-opleiding van Europa. Wie na de vrije school graag door wil in het antroposofisch onderwijs, heeft niet zo veel te kiezen. Behalve Warmonderhof, zijn er alleen antroposofische hbo-opleidingen voor de zorg en het onderwijs. Toch wordt dit type school steeds populairder: op de vrije scholen voor het basis- en middelbaar onderwijs is het aantal leerlingen de laatste jaren gegroeid tot zo’n 25.000. (...)

Warmonderhof is een kleine school met 113 voltijdstudenten en 170 deeltijders. Van de voltijdstudenten is ongeveer 40 procent al bekend met Steiners levensbeschouwing, dankzij een vrijeschoolopleiding. Er zitten voor een mbo-opleiding relatief veel studenten tussen met een havo- of vwo-diploma. Op de deeltijdopleiding zitten 170 volwassenen van wie de meesten een hbo- of academische achtergrond hebben. Mensen die bewust kozen voor een vakopleiding voor hoofd, hart en handen.
De tekst staat niet op zich:
Dit is de vierde aflevering van de serie ‘Bijzondere, bijzondere scholen’, waarin Trouw de veelzijdigheid van het Nederlandse onderwijs onderzoekt. Dit jaar werd de vrijheid van onderwijs honderd jaar geleden vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Volgende maand: Daltononderwijs op het Amsterdamse Spinoza20first.
Een ander filmpje vinden we onder de titel Peter Blom - Annual Report Triodos Bank (L), gepubliceerd op 10 april 2017:


Schriftelijke uitleg is op 11 april te vinden op de website van Triodos Bank, in Modern aandeelhouderschap biedt bedrijf beste beschermingsconstructie. Maak ‘Maatschappelijke Onderneming’ nieuwe norm:
De ‘Maatschappelijke Onderneming’ moet de nieuwe norm worden. Dit stelt directievoorzitter Peter Blom van Triodos Bank in Het Financieele Dagblad. Hij zegt dit in reactie op de achterhaalde reflexen op de actuele dreiging van overnames. “Aandeelhouders gedragen zich alsof de onderneming van hen is en alleen hún belangen moet dienen. Het eigendom van een aandeel wordt verward met het eigendom van de onderneming zelf.”

Door Peter Blom, directievoorzitter Triodos Bank

Politiek en werkgeversorganisaties roepen om meer bescherming van het Nederlandse bedrijfsleven na ongewenste avances aan het adres van zowel Unilever als AkzoNobel. Men maakt zich zorgen over banen, over kennisontwikkeling en over duurzaamheid als langetermijndoel.

Onverantwoorde roofbouw

De theorie is dat de dreiging van overnamepogingen ondernemingen scherp houdt en ervoor zorgt dat het maximale rendement voor de aandeelhouder wordt gerealiseerd. In deze gedachtegang is een onderneming er voor de aandeelhouders en aandeelhouders bepalen daarom wat er gebeurt. Dit laat alle ruimte voor onverantwoorde roofbouw en hoegenaamd geen aandacht voor de lange termijn gevolgen voor de andere stakeholders. Wat is het probleem? Bij veel bedrijven, meestal niet-beursgenoteerd, kunnen directie en Raad van Commissarissen zelf mee bepalen welke invloed een aandeelhouder op strategische besluiten heeft en zelfs wie er aandeelhouder kan worden.

Voor bedrijven die beursgenoteerd zijn ligt dat anders. Daar kan de aandeelhouder een belang opbouwen zonder dat je het weet of er iets aan kunt doen. Een goed voorbeeld is de actie van het hedge fund TCI bij ABN Amro in 2007. Met minder dan 1% van de aandelen werd door TCI de strategie ter discussie gesteld. De gevolgen kennen we. Aandeelhouders zijn er niet slechter van geworden maar dat gold niet voor de andere stakeholders.

Meerdere stakeholders

Het is eigenlijk onbegrijpelijk dat anno 2017 zo’n actie nog steeds mogelijk is. Ondernemingen zoals Unilever en AkzoNobel willen rekening houden met meerdere stakeholders, zoals de draagkracht van de aarde, de werkomstandigheden bij de producenten en de behoefte aan transparantie en informatie bij de consument. En uiteraard ook met de aandeelhouder.

Die ambitie wordt helaas wreed verstoord als de aandeelhouder niet tevreden is of, erger, zich opdringt met eigen korte termijn belangen. En dat is eigenlijk onacceptabel met het oog op het toenemende maatschappelijk belang van een duurzame, langetermijnstrategie van een onderneming. Hoe heeft dat kunnen gebeuren?

Geen woordenspel

We hebben met elkaar afgesproken dat eigendom van aandelen leidt tot vergaande zeggenschap. Daarmee wordt abusievelijk het eigendom van een aandeel verward met het eigendom van de onderneming zelf. Dat lijkt een woordenspel maar is het niet. Een onderneming is eigenlijk niet van de aandeelhouders maar zij hebben een aandeel in de onderneming. Desalniettemin gedragen aandeelhouders zich vaak alsof de onderneming van hen is en alleen hun belangen moet dienen.

Lees op De Kleur van Geld hoe Triodos Bank is gestructureerd

Als mens heb je een eigen identiteit, een eigen rechtspositie maar je kan alleen bestaan en je ontwikkelen als je omgeving, andere mensen en de aarde daar aan bijdragen. Die hebben daar een ‘aandeel’ in maar zijn geen eigenaar van jou. Slavernij hebben we afgeschaft.

Maatschappelijke Onderneming

De onderneming van de toekomst moet ook bevrijd worden van deze ‘slavernij’. Vooral grote, beursgenoteerde ondernemingen dienen zich daarom als Maatschappelijke Onderneming te structureren en daarmee vast te leggen hoe zij vanuit een brede maatschappelijke verantwoordelijkheid sturen. Wat zijn de kenmerken van zo’n structuur:

• De positie van stakeholders is gelijkwaardig en dat moet een helder, wettelijk kader krijgen. Dat is overigens niet hetzelfde als een gelijke positie. Aandeelhouders nemen risico op zich en dat betekent dat er afspraken worden gemaakt over hoe zij delen in de winst of het verlies. Voor andere stakeholders gelden weer andere afspraken.
• Als een onderneming meer zichzelf stuurt moet de rol van de Raad van Commissarissen breder en dieper worden. Breder omdat zij geacht worden bij hun toezicht de belangen van alle stakeholders mee te wegen. Dieper omdat er meer oog voor de missie (‘purpose’) van de onderneming moet komen. Dat gaat dus veel verder dan de huidige wettelijke verplichting waarbij het belang van de onderneming sec voorop staat.
• Transparant verantwoording afleggen over hoe de onderneming met de belangen van alle stakeholders omgaat, is cruciaal en dient in wet- en regelgeving te worden vastgelegd.

De Maatschappelijke Onderneming is vandaag nog de uitzondering. Het is de hoogste tijd voor een eerste stap zodat dit over 20 jaar de norm is geworden en de toevoeging ‘maatschappelijk’ overbodig is geworden.
Vorige keer had ik hier al een bericht van. Maar nu naar de bron ervan, De NVAZ gaat starten met een nieuwsplatform, gepubliceerd op 8 februari 2017:
De NVAZ gaat starten met een nieuwsplatform. Met dit platform willen wij nieuws sneller bij de leden ophalen en vervolgens met de leden delen. Om dit mogelijk te maken hebben we een facebookpagina ingericht waarop het nieuws gepresenteerd wordt. Deze facebookpagina heeft de ‘look and feel’ van de Community AG.

Al geruime tijd is er gesproken over mogelijkheden om onder de leden van de NVAZ sneller nieuws met elkaar te delen. De leden van de NVAZ vertegenwoordigen 20 instellingen, 19 therapeutica en 8 beroepsverenigingen, in totaal zijn hier meer dan 5000 mensen werkzaam in de antroposofische gezondheidszorg. We gaan er vanuit dat deze medewerkers ervaringen opdoen en inzichten verkrijgen die van waarde zijn om met de anderen te delen. Het gaat hier om nieuws dat relevant en interessant is voor de professionals die bij de NVAZ zijn aangesloten. De Community AG is meer thematisch van opzet en voldoet onvoldoende in deze behoefte. Met deze facebookpagina willen wij een meer dynamische uitwisseling realiseren. Ook is het onze bedoeling interactie tussen leden onderling te stimuleren.

Om regie te houden op de nieuwsitems zullen Danja van der Meer en John Benjamin de redactie op zich nemen en zorgdragen voor de plaatsing van de items. Om ook een gevoel en cultuur te ontwikkelen zullen Danja en John de komende tijd vertegenwoordigers van de leden benaderen en hun bevragen op interessant en relevant nieuws. Hierin willen we ook de verschillende opleidingen, die zich specifiek richten op het ontwikkelen en leren van dat wat binnen de antroposofische gezondheidszorg wordt nagestreefd, meenemen.

Om een kader te vormen ten aanzien van wat is nieuws, denken wij aan onderwerpen die van doen hebben met;

• Ontwikkelingen binnen NVAZ zelf, informatie van bestuur en werkgroepen
• Externe contacten zoals met de overheid, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren
• Interne ontwikkelingen zoals personele wisselingen binnen Raad van bestuur, directie, management, medisch therapeutisch team. Uitbreidingen, nieuwbouw of juist krimp, nieuwe doelgroepen
• Inhoudelijke vernieuwingen zoals nieuwe methodieken, best practices, het ontwikkelen van eigen scholingstrajecten voor medewerkers, het ontwikkelen en implementeren van zorgprogramma’s
• Nieuw aanbod van scholing en ervaringen met scholingsactiviteiten
• Ontwikkeling van kwaliteitssystemen
• Vacatures
• Nieuwe publicaties

Danja en John zullen de teksten opstellen of de aangeleverde teksten redigeren, hierbij is het zeer wenselijk om bestaande teksten met eventuele foto en of filmmateriaal te ontvangen.

Het bestuur van de NVAZ en ondergetekenden hopen dat deze facebookpagina onder de leden gaat leven en dat het gaat voldoen aan de wens om snel van elkaar te horen en te leren.

Wij hopen dat zoveel mogelijk leden (en de hieraan verbonden medewerkers) onze facebookpagina gaan volgen.
Dat leverde al het nodige op, waaronder Nieuw impuls Conferentie voor medewerkers in de instellingen 10 november, gepubliceerd 14 maart 2017:
Op vrijdag 10 november zal voor het eerste keer sinds jaren weer een conferentie plaatsvinden voor medewerkers die werkzaam zijn in de instellingen. Het is een initiatief van Astrid van Zon (directeur Urtica de Vijfsprong), Merlijn Trouw (directeur DeSeizoenen) en Pim Blomaard (stafmedewerker Raphaëlstichting en hoofdonderzoeker van het Bernard Lievegoed Onderzoekscentrum). Zij willen deze dag vorm geven voor alle medewerkers, maar vooral ook voor de nieuwe generatie medewerkers. Kunst zal hierin een voorname rol spelen. Het programma en de locatie volgen nog.
En ook deze, 19 april Stakeholdersbijeenkomst Profilering antroposofische gezondheidzorg olv Helene van der Vloed, gepubliceerd 11 april 2017:
Op 19 april is er voor genodigden een volgende bijeenkomst over het onderwerp ‘Profilering antroposofische gezondheidszorg’ onder leiding van Helene van der Vloed.

Het doel van de bijeenkomst is om op te halen wat er onder de genodigden leeft, waar liggen er kansen, welke dilemma’s worden ervaren en uiteindelijk welke stip op de horizon willen we gemeenschappelijk plaatsen. Waar willen we met elkaar naar toe? Wanneer moet dat zichtbaar worden? En met wie willen we samenwerken? Tijdens deze bijeenkomst zullen de contouren van een streefbeeld zichtbaar worden en ontstaat er een zogenaamd wenkend perspectief. Het uitwerken van een agenda op basis van de streefbeelden en het wenkend perspectief vindt op een later moment plaats. De vraag of hiervoor een alliantiemanager ook nodig en gewenst is, zal dan beantwoord kunnen worden.

Het streven is om op de ALV van de NVAZ op 13 juni aan de leden en de vertegenwoordigers van de andere stakeholders een projectplan te presenteren waar inhoudelijk en financieel draagvlak voor bestaat.

We hebben voor Helene gekozen vanwege haar ervaringen en werkwijze. Helene is een bevlogen ambassadeur, zij zet zich in voor een verduurzaming van Nederland waarbij inclusie en circulariteit belangrijke uitgangspunten zijn. Zij heeft onder meer affiniteit met het verduurzamen van de zorgsector maar heeft ook ervaring in het bedrijfsleven en in het maatschappelijk veld. Zij is ondernemend, samenwerkingsgericht, bouwt onverwachte coalities, zoekt uitdaging en is onafhankelijk, betrokken en sociaal. Heeft in de afgelopen jaren gewerkt in de zorgsector, in de periode daarvoor als (sociaal) ondernemer en in het veld van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen/Organiseren. Zij houdt regelmatig lezingen en presentaties over innovatie gekoppeld aan duurzaamheid met als speerpunten positieve gezondheid, circulaire economie en een inclusieve samenleving.
Om helemaal bij te blijven, hoeft u alleen deze Facebookberichten bij de NVAZ te volgen. En dan nu verder in het Duits. Dat hebben we tenslotte al een tijdje niet meer gedaan, niet zo veel tenminste. Magazin Info3 kwam op 9. Februar 2017 met “Eine neue Natur aus geistiger Übernatur schaffen”. Interview zu neuen Entwicklungen der Mistelforschung, door Ronald Richter:
Vor 100 Jahren hat Rudolf Steiner gemeinsam mit Ita Wegman die Behandlung von Krebs mit Hilfe der Mistel angeregt. Nun werden ab Sommer erstmals Mistelöle und -lotionen in den Handel kommen. Dahinter steht eine ungewöhnliche Entwicklungsarbeit zwischen dem anthroposophischen Reinigungsmittelhersteller Sonett und Professor Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker, der nicht nur an der Alanus Hochschule, sondern auch im Rahmen der Delos Forschungsstelle tätig ist. Ronald Richter sprach mit ihm über die Aufgabe der Mistel in unserer Zeit und ein vertieftes Verständnis von Anthroposophie.

Wolf-Ulrich Klünker, wozu dienen die jetzt entwickelten, neuartigen Mistelöle? Zur Behandlung von Krankheiten oder zur Kosmetik?

Ich selbst bin mit der Mistelfrage seit 25 Jahren und länger beschäftigt. Vor etwa drei Jahren hat mich die Firma Sonett gefragt, ob ich mir vorstellen könne, dass die Delos-Forschungsstelle mit Sonett kooperiert. Die beiden Geschäftsführer, Gerhard Heid und Beate Oberdorfer, sind überzeugt, dass unter Bedingungen der Bewusstseinsseele Unternehmungen zusammenarbeiten müssen mit Einrichtungen, mit denen sie nicht unmittelbar zu tun haben, wenn eine geistige Bezugnahme möglich ist. Wir haben uns für die Mistel als Kooperationsthema entschieden und versucht, das, was an anthroposophischer Tradition da ist, aufzuarbeiten. Schließlich meinen wir, dass heute im 21. Jahrhundert unter Bedingungen der Bewusstseinsseele die Therapie nicht erst beginnt, wenn schon ein Medikament verwendet wird, sondern dass Therapie mit dem menschenkundlichen und geisteswissenschaftlichen Denken beginnt. In diesem Sinne haben wir durchaus in Anknüpfung an die anthroposophische Tradition gearbeitet, aber unser Verfahren nicht direkt von daher übernommen. Ich bin auf ein technisches Verfahren gestoßen, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelt worden ist: Es ist der sogenannte fluidische Oszillator, der heute vor allem in der Luft- und Raumfahrttechnik eingesetzt wird und verwendbar ist für Luft- und Flüssigkeitsprozesse. Daraus haben wir ein Verfahren entwickelt, das wir bezeichnen als “Mistelform. Sensible Prozesse”.

Unter diesem Label geht das Produkt auch in den Handel?

Genau. Wir haben zunächst eine Grundsubstanz der Mistelaufbereitung entwickelt, dann die Weiterverarbeitung zu Hautölen und Lotionen. Das ist inzwischen durch eine Erprobungsphase gegangen, insbesondere bei professionellen Masseuren und Menschen aus dem Bereich der Rhythmischen Massage. Also, auf deine Frage: Ist das Therapie oder Kosmetik? Die europäische Anmeldung läuft unter “Kosmetik”; wir verstehen es aber im umfassenden Sinne menschenkundlich gedacht, so, wie Rudolf Steiner den Begriff der Hygiene und des hygienischen Okkultismus aufgefasst hat.

Sonett produziert Seifen und Geschirrspülmittel mit dem Oloid. Hat der fluidische Oszillator damit zu tun?

Nein, der fluidische Oszillator ist ein Verfahren, wo ohne äußere Bewegung, rein durch Innenraumgestaltung, bestimmte Schwingungs- und Sensibilisierungsprozesse im Bereich Luft und Flüssigkeit entstehen. Wir stellen im Oszillator zwei Grundsubstanzen her: eine Art Wintersubstanz der Mistel, die vom Sommer her sensibilisiert ist, und eine Sommersubstanz, vom Winter her sensibilisiert. Die so im Oszillator entstandenen “übernatürlichen” Sommer- und Wintersubstanzen haben wir zunächst im Oloid verbunden. Inzwischen sind wir aber dahin gekommen, diese letzte Stufe der Verbindung beider Ströme ebenfalls im Oszillator vorzunehmen.

Im Dezember 2015 fand ein Forschungskolloquium mit dem Mistelforscher Prof. Dr. Volker Fintelmann statt. Du hast es bezeichnet als eine Art Stabübergabe. Wie lief das ab?

Nicht als eine Stabübergabe speziell an unsere Arbeit, sondern generell. Diese Veranstaltung an der Hamburger Carl Gustav Carus Akademie habe ich nämlich insofern als eine Art Abrundung einer Entwicklungsphase verstanden, als Volker Fintelmann formulierte, die Mistel sei nun in eine neue Phase eingetreten, wo der Mistelzusammenhang imaginativ neu verstanden werden müsse. Diese Aussage von jemandem, der bis in die letzten Jahre hinein an vorderster Front therapeutisch mit der Mistel tätig war – da liegt etwas drin, was mich enthusiasmiert hat, den Zusammenhang neu zu denken.

Wie können wir uns das vorstellen? Mein Eindruck ist, dass trotz Forschung und Anwendung die Mistel aus einem Nischendasein auch nach hundert Jahren nicht herauskommt. Was ist jetzt das Neue?

Ich glaube, dass dieser Ansatz sich in verschiedenen Stufen als neu verstehen kann. Sobald man näher einsteigt, wird nämlich deutlich, dass schon bei den Auszügen der gepflückten Mistel große Fragen entstehen; dann ist unklar und umstritten, was Sommer- und Wintermistel bedeutet. Und dass diese Unklarheiten im Hinblick auf den von Rudolf Steiner betonten Maschinenprozess sich fortsetzen. So dass sich unterschiedliche Lager gebildet haben, zum Beispiel im Hinblick auf die Berücksichtigung der Provenienz der Mistel von verschiedenen Wirtsbäumen. Damit hat die anthroposophische Misteltradition verschiedene Phasen von Enthusiasmus und Depression durchlaufen, bis dahin, dass auch in anthroposophischen Therapien die Misteltherapie oftmals nur noch als Begleitung angeboten wird. Das hat uns grundsätzlich zu der Frage geführt: warum eigentlich die Mistel als Krebstherapiemittel? Man kann die Beantwortung dieser Frage nicht an Rudolf Steiner delegieren, bloß weil der es gesagt hat. Wir müssen zu eigenständigen Erkenntnisgrundlagen gelangen. Da erscheint es mir wichtig zu sehen, dass die Mistel von ihrer Entwicklung her etwas in sich trägt, was heute die Pflanzenwelt eigentlich nicht mehr hat, indem sie vegetative Prozesse mit sensiblen Prozessen verbindet, dass in ihr also Lebens- und Erlebensprozesse, Leben und Empfindung zusammenkommen. Und wenn man das alte menschenkundlich-therapeutische Prinzip des Aristotelismus nimmt, das lautete: “anima forma corporis”, also, die Seele als Formkraft des Leibes, dann erlebt man, wie diese Sensibilität auch formbildend im Leib wirkt. Unsere Frage ist: Wie kann diese Sensibilität als Empfindungsqualität von Ichkräften her gebildet werden? Wie können diese Ichkräfte, die sensibel in den Organismus einwirken, durch die Mistel verstärkt werden? Das ist unser menschenkundlicher Ansatz.

Was hat eure Mistelforschung mit der heutigen Zeit zu tun?

Ich habe den Eindruck, dass gegenwärtig die Ichentwicklung einen Punkt erreicht hat, wo der Organismus darauf wartet, durch bewusste Ichkräfte unterstützt zu werden. Rudolf Steiner hat in den sogenannten Mitgliederbriefen am Ende seines Lebens formuliert: Bewusstseinsseelenkräfte walten im Leib, aber noch nicht in der Seele. Und wenn Bewusstseinsseelenkräfte im Leib walten, dann bedeutet das meines Erachtens: Der Organismus funktioniert schon sozusagen modern. Er ist nur zunehmend darauf angewiesen, dass vom Ich her diese Bewusstseinsseelenkräfte auch bewusst entwickelt werden. Ich sehe viele Krankheitsprozesse im seelischen und im somatischen Bereich gar nicht verursacht durch Vergangenheitsgründe in der Biographie oder der Genetik, sondern aus fehlender Zukunft. Weil das Ich diese Bewusstseinsseelenkräfte nicht bewusst hervorbringt, wartet der Leib im vorhin angedeuteten Sinn von anima forma corporis vergeblich auf sensible Formkräfte aus dem Ich. Wenn die nicht kommen, dann entstehen unter Umständen Wucherungen, Depressionen und Burn-out. Insofern ist aus dieser Perspektive jede Krankheit heute individuell anzusehen.

Noch mal kurz zu der merkwürdigen Mistel. Sie unterscheidet sich von allen anderen Pflanzen?

Schon in Farbe und Form. Sie wächst in der Baumkrone ohne eigene Wurzeln in einer kugeligen Gestalt unbeeindruckt von der Schwerkraft, die den Pflanzen sonst ihre Wachstumsrichtung vorgibt. Sie blüht im Winter, bildet keine Samen, sondern Keimlinge. Sie muss erst noch Erdenpflanze werden. Das Wesen der Mistel spricht etwas an, was heute in jedem Menschen als existentielle Entwicklungsfrage lebt: Selbstverantwortung, das heißt, Ichfähigkeit. Wir sind immer mehr selbst für unsere Gesundheit und für unser Leben verantwortlich.

Blüte und Frucht finden im Dezember statt. Das erinnert mich an die Christrose, die auch zur Krebstherapie genutzt wird. Haben die beiden irgendeinen geheimen Zusammenhang?

Ich denke, der Zusammenhang besteht darin, dass etwas Natürliches durch “übernatürliche” Ich-Kräfte zu einer neuen Natürlichkeit findet. Das hängt mit dem Begriff von Über- und Unternatur zusammen, den Steiner am Ende seines Lebens gebildet hat. In den allerletzten Leitsätzen und dem dazugehörigen letzten Mitgliederbrief vom März 1925 ist die Grundaussage: Es wird in Zukunft immer weniger Natur geben. Das, was früher Natur war und unter Natur verstanden wurde, wird immer mehr Unternatur. Es kommt nun darauf an, eine Art Übernatur zu bilden. Heute kann man hinzufügen: Damit wir eine bestimmte menschenkundliche und naturkundliche Erkenntnishöhe auch im Erleben erreichen, die sich der Natur mitteilt. Dadurch entsteht aus dieser vom Menschen zu bildenden Übernatur eine neue Natur. Und in diesem Zusammenhang würde ich Mistel sehen beziehungsweise das, was wir in der Mistelverarbeitung zu leisten haben: eine neue Natur aus geistiger Übernatur. Die Natur ist in dieser Hinsicht auf den Menschen angewiesen, auf seine Ichprozesse. Vielleicht deutet sich das auch im Verständnis der Christrose an. Für eine neue Ökologie scheint mir allerdings die Mistel eine Art Vorreiterfunktion zu haben. Die bedeutet nicht Bewahrung von Natur, sondern Schaffen von Zukunftsfähigkeit von Natur. Und die Mistel ist diejenige Pflanze, die diesen Prozess für den menschlichen Organismus ermöglicht durch entsprechende ätherisch wirksame Empfindungskräfte, die in ihr veranlagt sind und die heute ichhaft weiterentwickelt werden können.

Wie geht es weiter?

Ich glaube, dass zunächst das Ganze auch ein neuer Begriff des Unternehmerischen ist und ebenso des Umgangs mit anthroposophischer Tradition. Und das bedeutet, wir kommen nie zu Ende. Die Sache muss immer weiter entwickelt werden. Wir sind schon jetzt an einer nächsten Stufe dran, den ich als forcierten Mistelprozess bezeichne und wo es um die Frage geht: Ist die Substanz in diesem Sensibilisierungsprozess eigentlich notwendig nur die Mistel, oder müssen wir nicht fragen, ob die Mistel heute nicht durch andere Substanzen ersetzt werden kann? In diesem Sinne stehen wir völlig am Anfang der Entwicklung. Wir sind auch weiter sehr interessiert am Diskurs und haben gerade wieder verschiedene Veranstaltungen und Kolloquien in Planung; wir stehen mit vielen Fachleuten in Kontakt. Mir ist es sehr wichtig, idealerweise mit allen Menschen, die im anthroposophischen Kontext an der Mistel arbeiten, zu kooperieren. Auch dieser Prozess wird weitergehen. ///

Das Gespräch führte Ronald Richter.

Erschienen in der Ausgabe 2/2017 des Magazins Info3 – Anthroposophie im Dialog. Kostenloses Probeheft hier.
In dit kader is absoluut ook van belang het gesprek dat dezelfde Wolf-Ulrich Klünker voerde met Hans Broder von Laue in de Duitse Mitteilungen van April 2017, van de Anthroposophische Gesellschaft in Deutschland: Hans Broder von Laue im Gespräch zum Mistelprozess mit Wolf-Ulrich Klünker. Geist und Leben in der molekularen Substanz. Zeer aan te raden!

Dan moet ik melden dat RoSE Vol 7 Nummer 2 erschienen is: Neue Ausgabe der internationalen Online-Fachzeitschrift zur Waldorfpädagogik. Dat maakte de Alanus Hochschule Alfter op 12 april bekend:
Die aktuelle Ausgabe von “RoSE - Research on Steiner Education” ist ab sofort online abrufbar. Die Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft in Alfter bei Bonn und das Rudolf Steiner University College in Oslo geben die internationale Online-Fachzeitschrift zur Waldorfpädagogik heraus. Ziel des Journals ist es, Grundlagenforschung und empirische Beiträge zur Waldorfpädagogik zu fördern. Das Journal wird im Peer-Review-Verfahren publiziert, d. h. die Bewertung erfolgt durch unabhängige Gutachter.

In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans Kolstad in der Rubrik Grundlagenforschung die Rolle von Kunst, Religion und Moral in der höheren Bildung verknüpft mit einem zeitgemäßen Verständnis von Universität. Der Bedeutung von Nachahmung, Interaktion und Kommunikation im Waldorfkindergarten widmen sich Arve Mathisen und Frode Thorjussen.

Im empirischen Teil beleuchtet Axel Föller-Mancini, Juniorprofessor für qualitative Methoden in der Bildungsforschung, Alanus Hochschule, schulbiografische Krisen, und Peter Lawton skizziert eine Studie zur Waldorfpädagogik in den USA. In einem weiteren Beitrag untersucht Leigh Moore die Rolle von Authentizität in Klassenzimmern südafrikanischer Waldorfschulen. Vera Hoffmann analysiert in ihrer ethnografischen Studie anhand von Jahresfesten den Umgang einer kenianischen und einer peruanischen Waldorfschule mit ihren europäischen Wurzeln und Traditionen. Den Zusammenschluss der beiden pädagogischen Konzepte Waldorf und Montessori an der österreichischen Schule Campus Wien West bewerten Jürgen Peters, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Bildungswissenschaft, und Dirk Randoll, Institutsleiter für Erziehungswissenschaft und empirische Bildungs- und Sozialforschung an der Alanus Hochschule, in ihrem Artikel. Einen systematischen Vergleich der professionellen Einstellungen angehender Lehrkräfte an Waldorf- und Regelschulen liefern Phillip Martzog, Simon Kuttner und Guido Pollak.

Im Forum für Anthroposophie und Wissenschaft präsentiert Albert Schmelzer, Professor für Allgemeine Pädagogik an der Alanus Hochschule, seine Analyse der These, Anthroposophie sei vorwissenschaftlich, wie es Heiner Ulrich in seinem Buch “Waldorfpädagogik. Eine kritische Einführung” expliziert hat, und Angelika Wiehls rezensiert das Buch “Wie Menschen frei werden. Zum Verständnis des Jugendalters” von Karl Martin Dietz.

Ausgaben von “RoSE - Research on Steiner Education” sind einzusehen unter www.rosejourn.com.
Dan gaan we naar Aus dem Leben am Goetheanum. Op 8 april schreef Sebastian Jüngel over Vorstand am Goetheanum: Matthias Girke als neues Mitglied bestätigt:
Am 8. April bestätigten die Mitglieder der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft den Vorschlag, den Vorstand am Goetheanum um Matthias Girke zu erweitern. Der Arzt und Klinik-Mitbegründer aus Berlin ist bereits seit September 2016 Leiter der Medizinischen Sektion am Goetheanum.

Das Goetheanum als Hochschule und Sitz der Anthroposophischen Gesellschaft befindet sich seit einigen Jahren in einem Reformprozess. Zeitgemäße Formen für eine weltweit tätige Mitgliedergesellschaft und engere Verbindungen zu den Menschen, die in anthroposophischen Einrichtungen, Unternehmen und Organisationen tätig sind – das sind die Hauptziele dieser Transformation einer bald hundertjährigen Gesellschaft.

So werden heute beispielsweise die Repräsentanten der Anthroposophischen Gesellschaften in den jeweiligen Ländern vermehrt in die Beratungsprozesse am Goetheanum einbezogen; die Vorstandsmitglieder stellen sich alle sieben Jahre zur Wiederwahl; Vorstand und die Leitenden der elf Fachsektionen der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft bilden seit einigen Jahren zusammen die Goetheanum-Leitung.

Vor diesem Hintergrund bat der Vorstand am Goetheanum die Mitglieder, seiner Erweiterung um den Internisten Matthias Girke aus Berlin zuzustimmen. Er verfügt nicht nur über erprobte Kompetenzen im medizinischen Bereich (Innere Medizin, Diabetologie, Palliativmedizin) – neben der Waldorfpädagogik und der biologisch-dynamischen Landwirtschaft einer der öffentlich bekanntesten Beiträge anthroposophischer Arbeit. Als Mitbegründer und langjähriger Leitender Arzt im Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe in Berlin, als langjähriges Vorstandsmitglied in der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte in Deutschland und im Dachverband Anthroposophische Medizin in Deutschland hat er ausgeprägte Erfahrungen im Aufbau und in der Gestaltung größerer sozialer Zusammenhänge.

Die Mitglieder haben auf der Generalversammlung am 8. April Matthias Girke mit großer Mehrheit als neues Mitglied im Vorstand am Goetheanum bestätigt.
Op 9 april volgde dit bericht over de Generalversammlung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft:
In den Finanzen hat es sich niedergeschlagen, der Wille zur Veränderung ist von der Goetheanum-Leitung ausgesprochen, Zielbilder sind formuliert und ihre Umsetzung in Arbeit – die Generalversammlung war in einem Übergangszustand zwischen bevorstehendem Neugriff und alten Verhaltensweisen.

Schatzmeister Justus Wittich sprach Klartext: «Aus den Finanzen geht eindeutig hervor, dass sich die Anthroposophische Gesellschaft ändern muss. Wir können nicht so weitermachen wie bisher.» Das strukturelle Defizit des Goetheanum wurde in den letzten Jahren immer wieder aufgefangen, für den Jahresabschluss 2016 mussten jedoch Eigenmittel und Rückstellungen aufgelöst, Legate einbezogen und Hypotheken aufgenommen werden. Das reduzierte das Defizit auf 300 000 Franken; gelöst ist das strukturelle Defizit damit nicht.

Die Goetheanum-Leitung arbeitet an Lösungen. Die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft decken gerade noch ein Drittel der Ausgaben; geplant ist ergänzend eine Goetheanum-Assoziation, damit auch Unternehmen verschiedenster Art das Goetheanum unterstützen können. Über neue Strukturen hinaus geht es um ein neues Verständnis der Anthroposophischen Gesellschaft mit der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. Im Sinne der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft kann heute jeder Mensch gleichermaßen in seiner inneren (meditativen) Kultur wie auch im Alltag oder Beruf spirituell tätig werden. Die Bedingungen dafür sind sehr verschieden: Die einen mögen von der ‹Philosophie der Freiheit› ausgehen, andere von den eigenen Lebenserfahrungen etwa im Slum oder in der Favela. Zum neuen Blick gehört, sich als Teil einer größeren Bewegung zu begreifen und offen für Partnerschaften zu sein.

Am die Generalversammlung umrahmenden Jahrestreffen wurden Ideen zum künftigen (Selbst-)Verständnis der anthroposophischen Arbeit und die Arbeitsbedingungen in den jeweiligen Ländern deutlich.

Die Debatte über die sechs Anträge war überwiegend sachbezogen. Zwei der Anträge wurden von den anwesenden Mitgliedern unterstützt. So soll der Vorstand darauf hinwirken, dass sich die Initiative ‹Ein Nachrichtenblatt› im Gesellschaftsorgan ‹Anthroposophie weltweit› vorstellen kann und dass er einen Rechenschaftsbericht zur ‹Faust›-Inszenierung vorlegt. Keine Mehrheit fanden die Anträge, grundsätzlich geheim abzustimmen und immer auch die Enthaltungen zu zählen (diese werden aber neu abgefragt). Der Antrag zum Einrichten einer Arbeitsgruppe zum Antragswesen im Rahmen der Sektion für Sozialwissenschaften wurde zurückgezogen; der Antrag auf Aufheben des Beschlusses der Mitgliederversammlung von 1935 zu Ita Wegman und Elisabeth Vreede wurde als noch nicht abstimmungsfähig empfunden – statt dessen soll an einem Alternativantrag von Gerald Häfner als Anliegen weitergearbeitet werden.

Entlastet und um Matthias Girke erweitert, hat der Vorstand – und mit ihm die Goetheanum-Leitung – ein existenzielles Arbeitsjahr vor sich.

Vorabdruck aus: ‹Das Goetheanum› Nr. 17/2017 (gekürzt)
Tsja, en tot slot kunnen we niet om Michael Eggert en zijn Egoisten heen. Hij schuwt de controverse en de provocatie niet, zoals bekend. Niet voor tere zielen, om zo te zeggen. Maar zijn opinie mag er zijn, ja, zijn stem moet er ook zijn. Zoals op 2 april in Die Artisten in der anthroposophischen Manege, ratlos:
Gewiss, da gibt es die, die vernehmlich in den sozialen Netzwerk Beifall klatschen, wenn die nationalistischen, hetzerischen Querfront-Anthroposophen mit Hang zu Diktatoren bloggen oder posten. Es sind gerade die, die nicht eigentlich eine eigene Meinung, einen Standpunkt oder eine anthroposophische Linie vertreten, sondern immer wieder den Meister zitieren. Die passiv-aggressive anthroposophische Haltung spiegelt sich aber offenbar gern in radikalen Demokratie-Verweigerern wie Mikeondoor, der hier ein Pamphlet gegen den heute angeblich kulturbestimmenden Transhumanismus zitiert, aber zugleich für gleichgesinnte – rechte und glaubensstarke – Anthroposophen auf derbe, unfreiwillig komische Art eine Online-Partnerbörse ankündigt: “Aus aktuellen Anlass erscheint demnächst hier auf diesen Seiten eine neue Rubrik mit dem Titel: Anthroposophische Partnersuche. Für alle, die aktiv ihre “Stoßkraft und Freudigkeit des Daseins” erweitern wollen…”

Dieses brachiale, stoßkräftige anthroposophische Fussvolk wird sich, geeint in seinem gemeinsamem Hass auf Liberalismus, EU, “Materialismus” und demokratische, offene Prozesse in einer Partnerbörse sicherlich gerne vereinigen, unter dem Banner der unerschütterlichen Treue zum großen Meister.

Aber es werden immer weniger. Die Jungen bleiben fern, die Mitgliederzahlen schrumpfen, die Gelder bleiben aus. Im Angesicht der immer schlechteren finanziellen und personellen Umstände werden die Grabenkämpfe um Ressourcen, um einen Rang, um einen Platz am Futtertrog stetig härter, die Versuchungen größer, den Einflüssen von Geldgebern und bestimmten Netzwerken nachzugeben und das abzuliefern, was eindeutig verwertbar erscheint: Esoterisches Geschwafel, das den Erwartungen eines erheblichen Teil des Marktes entspricht; spekulatives Zeug, aus Anthro-Textbausteinen gebastelt; selbstbeschönigender, selbsterhöhender, die Eitelkeit kitzelnder Pomp; trendiger neurechter, anti-globalisierender, pseudohistorischer Polit-Kitsch: Alles, worauf die verbliebenen stumpfen Pseudo-Esoteriker eben abfahren.

Wer, bitte, will sich schon ratlos, fragend, selbstkritisch präsentieren? Und doch, die Anthroposophische Gesellschaft unternimmt genau das. Es gibt durchaus nicht nur die rückwärts Gewandten und Selbstbezogenen, sich stoßkräftig untereinander Mischenden, sondern auch die, denen ihr Anthroposophensein zur offenen Frage geworden ist und die sich um die Zukunft der hundert Jahre alt gewordenen Dame Gedanken machen. So ein aktuelles Skript zur Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft: “In verschiedenen Kolloquien, Arbeitsgruppen, Interviews und Konferenzen wurde in der Deutschen Landesgesellschaft ab Januar 2016 das Thema «Zukunft der Anthroposophischen Gesellschaft» bearbeitet. Aus diesen Schritten entstanden zentrale «Kernthemen», die in den nächsten drei bis fünf Jahren bearbeitet und ausgestaltet werden sollen.” Klar werden viele der momentan dominanten Probleme angesprochen (die politischen Abwege bleiben ausgeklammert), teilweise in Zuschriften an die Organisatoren, vor allem aber in den dokumentierten Interviews mit engagierten anthroposophischen Persönlichkeiten, die zu Wort kommen. Der Konfliktforscher Friedrich Glasl sieht z.B. Probleme in Bezug auf “anthroposophische Forschung”: “Es wird manchmal etwas schnell von Forschung gesprochen, aber Forschungsergebnisse, die sich wirklich präsentieren können und sich einem Diskurs stellen, gibt es zu wenig. Dennoch gibt es Menschen, die Hervorragendes geleistet haben und die erkenntnistheoretische Basis dazu sehr gut durchdacht haben. Auch Geistesforschung gibt es zu wenig und was erarbeitet wird – auch Gutes – kommt zu wenig in die Öffentlichkeit. Es gibt Mitglieder, die die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft in der akademischen Welt nicht zu scheuen brauchen und wichtige Beiträge leisten. Was die Arbeit in der Allgemeinen Sektion betrifft , wo es um die Klassenstunden geht, um den Schulungsweg, da ist es schwierig, wenn Menschen, die schon Jahrzehnte in der Hochschularbeit aktiv sind, gefragt werden: Kannst du etwas über deine Ergebnisse sagen, Imagination, Inspiration, Intuition, Schwellenerlebnisse usw.? Das ist schwer, da gilt natürlich dieses «sei vorsichtig und nicht prahlerisch über bestimmte Dinge, das können Illusionen oder was auch immer sein». Es ist wichtig, das zu respektieren, aber es müsste doch untereinander möglich sein, bei den Lektorentreffen, dass man sagen kann: Wir machen uns nichts vor und sind absolut ehrlich, wie haben wir geforscht, was ist dabei – mit aller Vorsicht – an Erkenntnissen gewonnen geworden?”

Ja, was? Und wie schafft man den fast unmöglichen Spagat zwischen einer Initiationsgemeinschaft, die auf Initiative bauen will, aber in einer in Statuten, Hierarchien und Machtgefügen erstarrten Institution? Das scheint vor allem die früher für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Monika Elbert umzutreiben: “Es muss vorrangig um Erkenntnisinhalte statt um Verwaltung gehen und es braucht vor allem, statt Repräsentieren, «gute Zusammenarbeit» und gute Projekte. Die Kultur der Selbstbehauptung gilt es zu überwinden zugunsten gegenseitiger Förderung und des absoluten Ernstnehmens der jeweiligen Intentionen. Verantwortliche Positionen in der Anthroposophischen Gesellschaft müssten streng nach dem Kriterium besetzt sein, ob die Persönlichkeiten wirklich Intentionen zur Veränderung haben.”

Und nicht wenige – so zeigt nicht nur diese Umfrage – engagierte Mitarbeiter ödet die toxische Wirkung erstarrter, in Tradition gegossener anthroposophischer Esoterik an: “Die alten Formen der Hochschule haben eine lähmende Wirkung und sind daher zu retardierenden Kräften geworden. Wie lange können wir es uns noch erlauben, das nicht sehen zu wollen?” (Monika Elbert)

All diesen ganz unterschiedlichen, aber nachdenklichen Stimmen engagierter Anthroposophen nachzugehen, ist deutlich spannender als manche Lektüre anthroposophischer Literatur. Für Lydia Fechner wirkte der anthroposophische Habitus geradezu erstickend: “Ich war ungefähr sechs Mal im Jahr in Dornach und habe sozusagen mein ganzes Leben auf diese Gesellschaft ausgerichtet, auf meine Art und Weise, mit meinen Leuten. Und andererseits, ich habe da immer schon so ein bisschen schmerzlich erlebt, dass es bei Anthroposophen eben so ist, dass man ganz schnell jemanden beurteilt, ob er dazu gehört oder nicht. Das erlebe ich als ein soziales Problem und das geht nicht nur sozusagen aus von rein Bekenntnismäßigem, «ich bin Anthroposoph oder ich identifiziere mich mit allem was Steiner sagt», sondern oft bis in den Habitus rein, also wie man lebt, was man macht. Also, einfach so eine Art Lebenshabitus. Und das habe ich immer als sehr unangenehm erlebt.” Für Claudia Grah-Wittich erscheint dieser Habitus selbst in den meisten anthroposophischen Publikationen: “Die Zeitschriften in der anthroposophischen Szene. Es ist wirklich einer meiner Alpträume, wenn ich sie neben meinem Bett staple und mich frage, ob nicht einer mit einem Adlerblick auf die Menge schauen könnte. – Das wurde bestimmt schon gemacht, aber ich bin jetzt mal frech: Die «Anthroposophie», «Die Drei», die «Mitteilungen», «Das Goetheanum», «Weltweit», ... letztlich sind es dieselben Themen immer wieder von einem anderen Redaktionsteam aufbereitet und Menschen werden beschäftigt und Gelder werden akquiriert und jede Zeitschriften kämpfen darum, dass sie irgendwie überlebt. Das ist für mich das Bild der anthroposophischen Szene.”

“Irgendwie überlebt” – heilfroh, dem Habitus und der erstarrten Pseudo-Esoterik entkommen zu sein: Wie soll man aus diesen Aussagen von Akteuren Zukunft dieser Gesellschaft schaffen? Eigenartig, dass gerade diese Ratlosigkeit geradezu befreiend wirkt, mehr noch, als die Brainstorming-Stichworte für die zukünftige Arbeit im Anhang des Skripts. “Irgendwie überlebt” bedeutet auch: Hier werden wirklich die Fragen gestellt, die weh tun. Dass sich die deutsche Gesellschaft das traut und zutraut, erscheint als wirklicher Hoffnungsschimmer, ja als Zeichen neuer Stärke. Die Einsicht, dass die Probleme in der verkrusteten Struktur der Gesellschaft selbst liegen, kann nur dem Raum geben, was tatsächlich trägt, kann nur die Voraussetzung zur Bildung neuer, initiativer struktureller Formen sein. Gerade das Bekenntnis zur Ratlosigkeit, die Ehrlichkeit, Offenheit im Umgang miteinander – ja das Bekenntnis eines Scheiterns dieser Gesellschaft scheint mir der tragende Boden dafür sein, sich als Anthroposophische Gesellschaft neu zu erfinden.
Op 9 april gevolgd door Der süße anthroposophische Brei oder: politischer Schamanismus, waarin hem nog weer een andere trend bezighoudt:
Natürlich kennt man unter anthroposophischen Märchen-Erzählern das Grimmsche Märchen vom süßen Brei, der derart gärt (“Doch ach, ihr fiel das Wort nicht ein. Das Wort, welches dem Topf Einhalt geben würde. Schon war der Topf dreiviertels voll und die Mutter grübelte und grübelte, lief im Raum umher und suchte das Wort”), dass er ein ganzes Dorf unter sich begräbt – eine kaum aufzuhaltende Selbstvermehrung “bis über den Kopf hoch”.

Ähnlich – und nicht selten mit identischen Auswirkungen bis über den Kopf hoch – wuchern seit jeher manche Aussagen Rudolf Steiner, seine Bildwelten und kosmischen Weltbilder – manchmal konstruktiv, manchmal breitgetreten und missbraucht bis zur Beliebigkeit heutiger Esoterik und politischer Positionierungen.

Die Zutaten zum Überquellen des süßen anthroposophischen Breis sind bei Rudolf Steiner selbst zu finden. Zum Pflichtprogramm jedes ernsthaften Studiums sollte gehören, solche kritischen Trigger zu kennen, um ihnen nicht selbst zu verfallen und in die dekadenten Strudel und Abseitigkeiten anthroposophischer Weltbilder hinein zu geraten.

Als Beispiel solcher Abseitigkeiten kann der hier im Blog von Bobby angesprochene Hamburger Anthroposophischen-Polit-Clown Hans Bonneval gelten, der mit entwaffnender Naivität und selbstverliebter Redseligkeit in einem Interview Querfront-lastige, New-World-Order Verschwörungstheorien im Namen von Rudolf Steiner zum Besten gibt – Futter für die esoterische Rechte. Bonneval hat nach Jahren östlicher Meditations-Praxis zur “Wahrheit” gefunden, die er nach Steiner irgendwo hinter den realen Phänomenen wittert und als heilend empfindet. Sie ist für ihn auf höchst schlichte Art verbunden mit all den Verschwörungstheorien, die seit 9/11 durchs Internet wabern, was er – trotz deutlicher Distanzierungen und Kündigungen vonseiten Hamburger anthroposophischer Institutionen – per YouTube, Blog, Seminaren und Büchern der Welt mitzuteilen gewillt ist.

“Bobby fasst die “Info zum Video” auf der YouTube-Seite von Quer-denken.tv (Hans Bonneval im Gespräch mit Michael Friedrich Vogt) so zusammen:

“Wahrheit ist viel mehr als man gewöhnlich annimmt. Sie ist ein hochwirksames Heilmittel für Seele und Leib. Und es ist keineswegs gleichgültig, ob wir im Einzelfall die Wahrheit wissen oder nicht. Sehr vieles, was falsch oder ungünstig läuft, ist die Folge der gewaltigen Menge an Unwahrheit und Lüge, in der wir heute zu leben gezwungen sind…
…Und in ähnlicher Weise korrigiert die Anthroposophie das gesamte Weltbild unserer materialistischen Kultur. Sie ersetzt Unwahrheit und Lügen durch Wahrheit.
Nun gab und gibt es aber Menschen, die schon seit über hundert Jahren versuchen, zu verhindern, daß die Europäer spiritualisiert werden. Anglo-Amerikanische Okkultisten trachten eine Weltherrschaft zu errichten (NWO) zur Unterwerfung der gesamten Menschheit. Zwar konnten sie den großen Eingeweihten des 20. Jahrhunderts nicht hindern, die Weltgeheimnisse mitzuteilen, aber sie konnten das mitteleuropäische Volk, welches dadurch spiritualisiert werden sollte, bei diesem Vorgang stören. Und das geschah durch den ersten Weltkrieg und durch alles, was ihm nachfolgte. Das war – nach Steiner – der eigentliche Grund für den sogenannten Krieg.”

Ein ganzes Netzwerk querfrontiger Politischen-Anthroposophen greift solche und ähnliche Stichwörter dankbar auf und verwurstet sie zu dem üblichen Brei, der umso toxischer wird, je mehr aktuelle politische Positionierungen damit verbunden werden.

Ein anderes Beispiel für das Wuchern des süßen Breis – beliebig heraus gegriffen aus der Masse – ist die australische Bestseller-Autorin Adriana Koulias, die sich explizit als anthroposophische Lehrerin und “goetheanistische” Forscherin sieht:

“But I follow Rudolf Steiner’s indications which are Goethean.” (Facebook)

Die Phänomene, die sie zu entdecken glaubt, sind z.B. ein Kreuz im CT-Querschnitts-Bildes eines Gehirns, woraus sie Schlüsse bzgl des Wirkens Christi zieht – im Sinne von modernem Kaffeesatz-Lesen. Oder sie leitet aus geschichtlichen Koinzidenzen (1917 bolschewistische Revolution – 2017 Trump Erscheinen als “Antichrist”) weitreichende Folgerungen ab, die sie beliebig weiter anreichert, z.B. mit dem Wirken des Templer-Ordens (3 x 666). So entdeckt sie “goetheanistisch” unentwegt “Parallelen”, denen eine internationale anthroposophische Netz-Community gebannt folgt:

“Dear friends, I woke this morning with this thought:
The two world leaders who now face one another on two sides of the world can be found in this lecture. If we wish to understand the relationship between Putin and Trump I believe we must look to the Mongols and their relationship to Russia on the one side and America on the other.
We may find them incarnated also in France when the two came together to exterminate the Templar Order.
Note well the relationship of the Templars with protecting Europe from America and with their protection of Europe from the Mongols and Arabism.
Note that Rudolf Steiner spends a great deal of time in this series of lectures explaining these relationships and you may see the parallels.” (Facebook)

Das assoziative Verbinden von einzelnen Fakten oder Phänomenen als Hebel zu weltanschaulichen Positionierungen ist heute wohl das geeignete Mittel, um in den sozialen Netzwerken zu punkten. In diesem Metier ernten die dümmsten Goetheanisten die dicksten Kartoffeln, und der Rest der Szene biedert sich lieber an: Der süße Brei, der sich über die Netzwerke ergießt, setzt schließlich die Trends, garantiert Aufmerksamkeit und Aufregung. Erregungspotential, geistloser Furor, Kaffeesatz-Lesen und NWO-Scheuklappen-Denken als “goetheanistische Erkenntniswissenschaft” – wie konnte es so weit kommen?

Der simple Reflex, dem süßen Brei manichäischer Welterklärungssysteme zu verfallen, kann es alleine nicht sein. Gewiss ersetzt die oben dargestellte Pyramide der Verschwörungen – von Geheimgesellschaften über den Vatikan bis hin zu außerirdischen Mächten – jedes aktive politische Denken und entbindet von der Verantwortung einer eigenen, Vernunft-orientierten Positionierung. Die abergläubische Spekulation erscheint da wie ein Rückfall in archaische, atavistische Reaktionsmuster, ein politischer Schamanismus. Und gewiss findet man den auch bei Rudolf Steiner selbst, dessen Geheimgesellschaften, Jesuiten, Freimaurergesellschaften und amerikanisch-englischen Umtriebe sich ebenso durch sein Werk ziehen wie offen rassistische Zuordnungen.

Gewiss findet man bei Rudolf Steiner auch populistische Impulse, etwa wenn er “die Jugend im zwanzigsten Jahrhundert” anspricht mit “Die Menschen müssen wiederum dazu kommen, stark fühlen zu können: schön-hässlich, gut-böse, wahrhaftig-verlogen” (2) statt “herzlose Gedanken anzustreben”. Den süßen Brei heutiger Anthroposophen hat es sicherlich beflügelt, bei Steiner nachzulesen, dass das “Verlangen nach einem lebendigen Denken brodelt (..)” (3) im “Blute” und das “an das Gehirn” gebundene “heutige Denken” zu überwinden fordert. Wenn er dann behauptet, dass “der Intellekt .. das automatische Fortdenken (sei), nachdem man von der Welt abgeschnürt ist” (4), dann möchte man ihn korrigieren, dass die atavistisch-verschwörungstheoretischen Vorstellungen ebenso wie das bloße, unkritische Fortspinnen anthroposophischer Bilder und die simplen, rückkoppelnden Assoziationen ungleich gefährlicher sind als ein kritischer Realismus es je sein könnte. Auch die konstruktiven, humanistisch geprägten Aussagen Rudolf Steiners im gleichen Vortragszyklus (“Man wird nur dadurch dem Menschen gerecht, dass man in jedem einzelnen einen neuen Menschen sieht.” 5) entschuldigen nicht die Bodenlosigkeit seiner populistischen Entgleisungen zuvor. Man kann Steiner gar nicht anders begegnen als mit eben dem kritischen Realismus, den er selbst immer wieder verdammt hat.

Auf der anderen Seite kann man sich – gerade wenn man sich mit der anthroposophischen Vorstellungswelt beschäftigt – nicht hinter dem widersprüchlichen Meister verstecken; Verantwortung für die eigene Positionierung trägt jeder selbst. Bei Steiner findet man Argumente für jede denkbare Haltung. Die Neigung, im esoterischen Wust leicht konsumierbare, verantwortungslose, autoritäre, simplifizierende Welt-Erklärung-Modelle zurecht zu basteln und dem süßen Brei populistischer Verführer zu folgen, scheint heute größer, populärer und lukrativer denn je zu sein.
_______________

1 Adriana Koulias: https://www.facebook.com/adriana.koulias
2 Rudolf Steiner, Geistige Wirkenskräfte im Zusammenleben von alter und junger Generation, S. 24 f
3 dito, S. 48 f
4 dito, S. 37
5 dito, S. 62
Tot slot deze tekst van 13 april, die in het huidige politiek-maatschappelijke tijdsgewricht extra wrang aandoet, getiteld Die rechten mögen Info3 nicht:
Wie man hört, waren die überregionalen Sitzungen anthroposophischer Redakteure und Verleger schon früher kein Hort der Einigkeit; so mancher Schreiber fuhr insbesondere in den Gedanken an Jens Heisterkamp und “die Info3-Clique” dorthin mit pelziger Zunge und dunkel bewölkten Gedanken. Diese Liberalen, Globalisten und spirituell Aufgeschlossenen unter den anthroposophischen Publizisten haben aber nicht nur in der Szene einen schweren Stand, nein selbst das (nach eigener Einschätzung) elitäre Leitmedium der neuen Rechten, die Vordenker der AfD unter Leitung des Hipster-Schlossherrn und Publizisten, ja “geistigen Führers” (FAZ) Götz Kubitschek aus Schnellroda widmet sich jetzt Info3. Kubitschek und seine Frau mögen, nach Informationen der FAZ, Ziegenkäse, Wehrsportgruppen und Leni Riefenstahl. Die Info3 mögen sie nicht.

Jedenfalls kommt die anthroposophische Zeitschrift in einem aktuellen Artikel Caroline Sommerfelds in Kubitscheks Blättchen Sezession – “Den Weltgeist verraten und verkauft” –, wie der Titel des Artikels schon verrät, nicht gerade gut weg. Sommerfeld möchte dabei untersuchen, wie der “Mainstream” in dieser Szene, die ja “ein bißchen anders als die anderen” ist, tickt – wobei schon diese Ursprungsfrage ganz offensichtlich voreingenommen ist, da der Begriff “Mainstream” für die Rechten negativ besetzt ist.

Dabei gibt es eine gewisse ideologische Nähe zu Rudolf Steiner, da dieser, wie Sommerfeld meint, ein strammer Anti-Amerikaner, “Antiglobalist” und gegen den Marxismus gewesen sei. Steiner sei auch gegen die “verdiesseitigte Massengesellschaft” gewesen, was ihn eigentlich dazu geeignet zu machen scheint, von der neuen Rechten vereinnahmt zu werden: “Klar ist nur: links ist er nicht! Klar ist auch: der “wirklich freie Geist” ist einer, der eben nicht in der durchökonomisierten, rhetorisch durchmoralisierten, verdiesseitigten Massengesellschaft zu finden ist. Das “Übersinnliche” muß ich an dieser Stelle nicht theosophisch-esoterisch ausdeuten, sondern nur als Chiffre nehmen für die zitierte “Freiheit, daß man sich nötigenfalls den äußeren Verhältnissen entgegenstemmen kann”.”

Da ist sie einigermaßen ernüchtert von den Positionierungen Jens Heisterkamps in diesem Info3-Heft, das sie offenbar gerade vorliegen hat: “Er sieht den “Versuch reaktionärer Kräfte, den Zusammenhalt der Nation wieder vom ‘Volk’ und vom Völkischen her zu denken”, als “geistiges Krankheitssymptom.”” Das tut ihr weh, so weh, ebenso wie die Bekenntnisse zu einer offenen Gesellschaft und gar zum Oberschurken der Antiglobalisten, George Soros: ““Info 3” bekennt sich auf den folgenden Seiten fröhlich zur “Offenen Gesellschaft”, denn die gepriesene Initiative “Die Offene Gesellschaft”, an der auch mehrere anthroposophische Institutionen teilhaben, ist ein Ableger der “Open Society Foundation” des Oberglobalisten und NGO-Finanziers George Soros.” So schreibt sich Sommerfeld die Finger wund und klagt gegen die “antirechte Propagandanummer”, internationale Konferenzen am Goetheanum und Waldorfschulen, die es wagen, Feste der Weltreligionen “munter” (auch noch gut gelaunt, offensichtlich!) durcheinanderzufeiern. Das alles riecht doch sehr nach Liberalismus und Weltoffenheit. Nicht einmal Alexander Dugin mögen diese heutigen Anthroposophen, die die schönsten Hoffnungen der Rechten auf einen in ihrem Sinne gestrickten Rudolf Steiner einfach nicht erfüllen wollen. Die heutigen Anthroposophen – die “haben Steiners Freiheitsbegriff mir nichts, dir nichts, an Clinton und Soros verraten und verkauft. Pfui Teufel, oder auch Ahriman!”

So wendet sich Frau Sommerfeld und mit ihr die “Sezession” mit Grauen ab. Glücklicherweise hat sie nicht so genau hingesehen. Bei den Basler “Europäern” wäre sie sicher ganz in ihrem Sinne fündig geworden. Aber glücklicherweise sind ihre Recherchen in der Szene so hohl wie oberflächlich, so voreingenommen wie ideologisiert.

maandag 27 maart 2017

The Kansas City Star


We moeten er hoognodig weer eens tegenaan. We hebben drie weken te overbruggen. Zoals steeds gaan we van start met Motief. Die berichtte vandaag ‘Leven met de bovennatuur in de wereld van techniek’:
Een dag van de Hogeschool voor Geesteswetenschap op 8 april

Hoe wordt (en blijft) de geest werkzaam in onze technische cultuur? Als u dit een interessante of belangrijke vraag vindt, dan nodigen we u graag uit voor de dag van de hogeschool op 8 april. We willen met dit thema oefenend aan het werk. U gaat met nieuwe ervaringen en inzichten naar huis.

Ons (werk-) leven is ondenkbaar zonder techniek. De arts en de boer bijvoorbeeld gebruiken een wereld van techniek om hun werk te doen. Maar ook de leraar of zorgverlener gebruikt techniek in de vorm van een digitaal administratiesysteem of leerlingvolgsysteem. Deze techniek helpt ons op een praktische manier, maar schept naast de natuur om ons heen ook een nieuwe werkelijkheid. Steiner spreekt van de ondernatuur.

Laten we ons in ons werkleven leiden door wat de techniek ons biedt? De geestelijk-morele dimensie van onszelf en van ons werk raakt dan uit beeld. De plant is niet alleen ‘biochemie’, de leerling niet alleen zijn scores op de toets. Hoe verbinden we ons met levenskrachten, hoe verdiepen we ons in wie de leerling eigenlijk is en wie hij kan worden? Hoe blijven we in contact met de gehele werkelijkheid, inclusief de geest?

De uitdagende vraag is: hoe verbinden we ons met de geestelijke dimensie, met de bovennatuur, zodat we de techniek als instrument kunnen inzetten voor de doelen die wij zelf stellen?

Plaats: Helicongebouw, Socrateslaan 22a, Zeist
Kosten: €25, inclusief een eenvoudige lunch
Hier aanmelden.
Nog een nieuwsbericht daar vandaag, namelijk ‘Ommekeer op komst in de gezondheidszorg’:
“‘Ik denk dat er in 2025 een ander verdienmodel in de zorg is. Daar wordt al mee geëxperimenteerd. Zo zijn in het Bernhoven ziekenhuis alle medisch specialisten in loondienst. In dit ziekenhuis is de productieprikkel vervangen door een focus op kwaliteit, een ‘mensgerichte’ benadering en betere zorg door minder zorg daar waar mogelijk: de tijd die nodig is voor een patiënt is gewoon beschikbaar. Ik verwacht dat deze trend doorzet.”

Aan het woord is Machteld Huber van het Institute for Positive Health (Instituut voor Positieve Gezondheid). Zij verzorgde op 14 maart een sessie op het eerste Federatiecongres van de Federatie Medisch Specialisten in Den Bosch in congrescentrum 1931, dat door ruim 800 mensen werd bezocht. Het thema van dit congres was ‘Medisch Specialist 2025’, over hun visie op de toekomst: in 2025 behoort de Nederlandse medisch-specialistische zorg aantoonbaar tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste zorg ter wereld.

In het themanummer De Medisch Specialist 2025 staat een interview met Machteld Huber over haar nieuwe concept, dat een ommekeer voor de gezondheidszorg betekent. Daarin zegt zij: “We noemen het gezondheidszorg, maar we wachten eerst tot mensen ziek worden en komen dan pas in actie. In het voorkomen van ziekte investeren we echter nauwelijks, slechts 4 procent van het totale zorgbudget van 95 miljard euro. Terwijl we inmiddels weten dat 50 procent van de chronische ziektes te voorkomen is door verandering van leefstijl.

Gezond zijn kenmerkt zich, volgens de uitkomsten van mijn onderzoek, niet alleen door de afwezigheid van ziekte. Een patiënt kan best een ziekte hebben, maar zich wel gezond vóelen en dat op een heleboel terreinen ook zijn. Aandacht voor die facetten is vaak ook gunstig voor het ziektebeloop. Daarom zou er in de gezondheidszorg meer belangstelling moeten zijn voor het ontwikkelen van veerkracht: voor hoe mensen hun leven kunnen oppakken, ook al zijn ze ziek.”

Op 24 maart had dagblad Trouw een reportage over de praktijk van het concept Positieve Gezondheid, in ‘De dokter neemt meer tijd voor een patiënt’. Niet alleen het medische is belangrijk, maar ook het sociale en de eigen (veer)kracht van de patiënt. En er is meer tijd. Een huisarts: “We laten mensen niet langer voor de zekerheid langskomen.” Hij trekt meer tijd voor ze uit, zodat ze minder snel terugkomen en ziet hierdoor chronische patiënten één keer per week tegen vroeger drie keer per week.

Ook de medisch specialisten zijn ermee bezig. ‘“Wij staan altijd in de doe-stand. Nu stel ik andere beginvragen, als “hoe kan ik u helpen?” of “waar bent u naar op zoek?”‘ De moderne specialist zal vragen naar het welbevinden en bespreekt met mensen wat ze zelf kunnen doen om zich beter te voelen.
Op 20 maart sloeg de klok bij Motief voor ‘Lichtbaken 1917-2017. Het trinitaire denken van Rudolf Steiner’:
De Antroposofische Vereniging in België organiseerde op 24, 25 en 26 februari 2017 een internationale conferentie in Antwerpen over de ideeën die Rudolf Steiner honderd jaar geleden voor het Europa van toen naar buiten bracht en die nu nog steeds een lichtbaken voor de toekomst kunnen zijn, onder de titel ‘Lichtbaken 1917-2017. Het trinitaire denken van Rudolf Steiner’.

Rudolf Steiner voorzag reeds in 1917 het dramatische spanningsveld waarin het Europa van nu en morgen zich bevindt. Na decennialange terughouding kwam hij in 1917, op het hoogtepunt van de Eerste Wereldoorlog, met zijn ideeën daarover naar buiten.

Steiners inzicht was gebaseerd op de drieheid van de mens: hoofd-hart-handen en op de driegeleding van de maatschappij. Dit inzicht leeft sindsdien in en door steeds meer mensen, in iedere generatie opnieuw.

Oudleerkracht van de Hiberniaschool Wilbert Lambrechts was medeorganisator van deze conferentie. Hij schrijft op de website van de Hiberniaschool dat hij een dankbaar man is:

“De conferentie Lichtbaken 1917-2017 was een groot succes: inspirerende sprekers, interessante werkgroepen, vlekkeloze organisatie. Er waren 250 deelnemers uit negen landen die onze school bezochten, voor voordrachten en maar liefst 44 werkgroepsessies. Bij de eerste voordracht van Peter Selg waren zelfs 350 mensen aanwezig. Een unieke gebeurtenis die nog lang zal nazinderen en ongetwijfeld niet zonder gevolg/vervolg kan blijven!

De stemming was ronduit feestelijk: de conferentie ging over het geestelijk fundament van onze school en de steinerschoolbeweging. Was dit op zichzelf al een ‘Erkenntnisfeier’, een feest voor de geest en het hart, ook de vele ontmoetingen tijdens de koffiepauzes en de heerlijke maaltijden in de uiterst gezellig gemaakte foyer, deden een ware, volledige, diepmenselijke feeststemming ontstaan.

Bijna 80 mensen hebben als vrijwilligers meegeholpen om van deze conferentie dat spreekwoordelijke feest te maken. Hartelijk dank aan de vele ouders en leerlingen van onze school die hiertoe hebben bijgedragen. Overal was hulp en dienstbaarheid die de feestvierende gasten niet is ontgaan. Wat een school, wat een bijzondere plek, wat een ouders, wat een leerlingen! Dank ook aan het feit dat dit feest op onze school – die een moment ook hogeschool mocht zijn – kon, mocht en wilde plaatsvinden. De uitstraling is nu al groot en reikt ver, tot in vele landen. Enkele sfeerbeelden vindt u hier.”

Naar aanleiding van de conferentie verscheen een boek met de centrale teksten van Rudolf Steiner over het thema. Het Lichtbaken van 1917. Schets van de drieledigheid van de mens/Ontwerp voor de driegeleding van de samenleving bevat de eerste Nederlandse vertaling van een fragment uit Von Seelenrätseln (Rudolf Steiner) en de twee befaamde Memoranda van Rudolf Steiner. Deze innovatieve teksten over wat het betekent mens te zijn en over de grondstructuur van het menselijk samenleven zijn beide door Steiner in de zomer van 1917 geschreven en nog nóóit samen in één boek verschenen.

De Memoranda, die geformuleerd werden als een vredesvoorstel dat Rudolf Steiner in 1917 overmaakte aan de Duitse en Oostenrijkse regeringen, zijn ook voor het eerst becommentarieerd en uitgelegd om de vele verwijzingen naar historische omstandigheden te duiden. Hierdoor is het een pioniersboek dat spoedig ook in een Duitse versie zal verschijnen. Het is waarschijnlijk ook het eerste boek van Rudolf Steiner dat in België of in Vlaanderen verschijnt. De teksten zijn toegankelijk vertaald en uitvoerig ingeleid door Wilbert Lambrechts. Het boek is verkrijgbaar via lichtbaken1917-2017@antroposofie.be.
En op 16 maart was daar het nieuws ‘Huize Valckenbosch zestig jaar’:
Op donderdag 16 maart viert Huize Valckenbosch in Zeist zijn zestigjarig bestaan. Onder de festiviteiten is ook de presentatie van het jubileumboek ‘De kunst van het ouder worden in Huize Valckenbosch’ aan bewoners, mantelzorgers, vrijwilligers en medewerkers. Volgens auteur Jacqueline van Paaschen is het een echt salontafelboek geworden. Het kost € 15 bij de receptie van Valckenbosch. Tien jaar geleden kwam er ook al een jubileumboek uit, dat ging meer over de geschiedenis.

Foto’s uit het boek van Wim van der Ende worden tot en met 14 april getoond in een fototentoonstelling op de begane grond. Vanaf juni vorig jaar is de fotograaf samen met de auteur voor het boek bezig geweest. Van Paaschen: “Nu maakten we meer gebruik van beelden die de tekst ondersteunen om het voor alle bewoners toegankelijk te maken.”

Vestigingsmanager Agatha Steenbergen over Valckenbosch: “Wij hebben bewoners veel te bieden op het gebied van antroposofische kunstzinnige therapieën. Muziek, euritmie, natuur, lezingen en dergelijke.” Plus: “Er is ook duidelijk sprake van een woongemeenschap. Een vorm van thuiskomen.”

Marieke Wieringa schrijft in De Nieuwsbode: “Huize Valckenbosch werd in 1956 opgericht als verzorgingshuis van De Christengemeenschap met een antroposofische zorgvisie. Huize Valckenbosch neemt een unieke plaats in onder de verzorgingshuizen in Nederland, zij is enig in haar soort. Daarom is het opnamebereik landelijk.”

“Huize Valckenbosch is een woon- en zorgcentrum voor antroposofisch geïnteresseerde bewoners met 80 plaatsen en 2 gastenkamers. Het is prachtige gelegen aan de Van Tetslaan, en heeft aan de achterkant de Dieptetuin. De afdeling Eva Mees, een somatische verpleegafdeling op antroposofische basis gevestigd in verpleeghotel Bovenwegen, is hier in 2016 aan toegevoegd. Sinds 1 januari 2016 is Huize Valckenbosch onderdeel van Warande. Warande is een zorgorganisatie in Houten en op de Utrechtse Heuvelrug, die senioren woon-, service-, welzijn- en zorgarrangementen biedt.”
Bij Antroposofie Magazine bleek dit de afgelopen tijd een van de opvallendste artikelen. Op 20 maart heette het namelijk ‘Pioniers in de biodynamische wijnbouw’:
De afgelopen vijftig jaar is het aanzien van biodynamie in de wijnwereld gegroeid. Kon je in de jaren zestig het aantal bd-wijnbedrijven op een hand tellen, tegenwoordig schakelen zelfs de grootschalige werkenden om. Wat bezielt hen?

Tekst en foto’s: Tjitske Brouwer

Met Stefano Belloti van Cascina Delgi Ulivi in Piemonte praat ik over de acceptatie van biodynamie binnen de wijnbouw en vice versa. “In het begin werden we door beide partijen voor gek verklaard: wijnboeren vonden dat we met zwarte magie bezig waren en onder antroposofen was alcohol not done. Tot de jaren tachtig was het zelfs verboden wijn mee te nemen naar bijeenkomsten.” Waren er toen al bd-gecertificeerde wijnbedrijven? “Jazeker: Luigi Brezza uit Monferrato werkt al sinds 1964 biodynamisch, ik heb enorm veel van hem geleerd.”

De eerste generatie komt min of meer bij toeval in aanraking met de theorie. Brezza neemt in 1962 het bedrijf van zijn vader over. Hij realiseert zich de schade die chemie kan veroorzaken. In samenwerking met de universiteit van Turijn heeft hij biodynamie in de praktijk gebracht en de werking onderzocht. De resultaten stemden tevreden. Om voor Demetercertificering in aanmerking te komen, was het toen verplicht koeien te houden. Dat vereiste enige aanpassing. Brezza is sinds 1971 Demeter-gecertificeerd; de koeien zijn er nog steeds. Christine Saahs van Nikolaihof in Oostenrijk wordt begin jaren zeventig geïnspireerd door een bevriende natuurarts die haar helpt met de theorie en haar leert de preparaten te maken.

Nikolaihof krijgt het Demetercertificaat pas in 1988 nadat in Oostenrijk de verplichting tot het houden van koeien is vervallen. Door gebrek aan tijd en talenkennis komt de opgedane praktijkervaring niet over de grens. Daar is een Frans initiatief voor nodig.

Inspirerende lifters

Wanneer François Bouchet als student een paar lifters meeneemt, realiseert hij zich niet wat voor invloed deze op zijn toekomst zullen hebben. Hun verhalen komen zweverig en idealistisch over. Maar wanneer Bouchet in de jaren zestig het wijnbedrijf van zijn ouders overneemt, denkt hij terug aan hun verhaal. Hij bestudeert de landbouwcursus van Rudolf Steiner en brengt de biodynamische landbouw in praktijk, schrijft een praktisch boek, leidt adviseurs op en weet kwaliteitswijnbouwers te inspireren. Zo komt biodynamie in Frankrijk bij de elite van de wijnbouw. Een van hen is Nicolas Joly. Ook hij ziet in dat conventionele wijnbouw verarmt, biodiversiteit versimpelt en de smaak van de wijn uitholt. Intellectueel, erudiet en welbespraakt als hij is, weet hij wereldwijd collega’s te inspireren.

Potentieel van de druif

De meesten kiezen in eerste instantie niet voor de antroposofische of esoterische gedachte van de methode. Wél voor de holistische. Overtuigend is de wijnstok die er gezonder en vitaler uitziet. Doordat de natuurlijke vruchtbaarheid van de bodem verbetert, kan de wijnstok meer en complexere voeding opnemen. Dit heeft een gunstige invloed op de smaak. Het talent van de wijnboer blijft doorslaggevend voor het uiteindelijke resultaat, maar biodynamie verhoogt het potentieel van de druif.

Observatie en intuïtie

Veel technieken uit de biodynamie, zoals het stimuleren van biodiversiteit, het gebruik van kruidenpreparaten en het bannen van zwaar materieel uit de wijngaard, zijn inmiddels overgenomen door de biologische en conventionele wijnbouw. Maar de werking van de preparaten en de invloed van kosmische krachten zijn voor buitenstaanders moeilijk te accepteren. Men wil wetenschappelijk bewijs. Voor biodynamische wijnbouwers zijn ervaring, observatie en het ontwikkelen van intuïtie belangrijker. Zoals Jean-Pierre Frick het verwoordt: “Er zijn veel dingen die ik niet kan verklaren, maar die ik constateer”.

Verkoopadressen wijnen:
Nicolas Joly o.a. chabrolwines.com
Nikolaihof bij imperialwijnkoperij.nl
Francesco Brezza bij vinoblesse.nl
Daar kwam commentaar op bij het Nieuws van AntroVista:
Steeds meer BD-wijn

Er zijn nog steeds antroposofen die – net als Rudolf Steiner – blijven volhouden dat het drinken van wijn niet te combineren valt met een serieuze geestelijke scholingsweg.

Zij vinden dat het al dan niet drinken van alcohol een privé-aangelegenheid is, en beschouwen het niet als een taak van de antroposofie om de consumptie ervan te bevorderen.

De redactie van tijdschrift Antroposofie Magazine heeft een andere keuze gemaakt. Behalve een vaste rubriek voor wijnliefhebbers, plaatst AM met regelmaat informerende artikelen over het verbouwen en consumeren van wijn, gemaakt van biologisch-dynamisch verbouwde druiven.

2 reacties, lezen/reageren...

Loopt Antrovista een beetje achter? Antroposofie is allang geen scholingsweg meer, maar gewoon een trendy lifestyle. ;) Joep – 22 maart 2017

Interessant. De kloof tussen de saai en stoffig verklaarde esoterici en de vrije levensgenieters wordt steeds groter? Terwijl dit toch één en dezelfde kan zijn. Maar dan wel in het licht van de ware wijnstok. Het zou inderdaad fijner zijn in een column over het ware spirituele leven te lezen.

Ivar Römer – 24 maart 2017
Ja, die wijn hè. Het is me wat. Je moet je ogen wel sluiten voor die werkelijkheid om deze niet te kunnen zien. Hoe vaak heb ik het er niet over gehad, in chronologische volgorde:
In 2009 op 14 april, in ‘Wijn’, en op 13 december in ‘Champagne’.
In 2010 op 25 maart in ‘Gerecht’, op 16 augustus in ‘Degusteren’, en op 23 december in ‘Slag’.
In 2013 op 15 juni in ‘Schaapje schaapje’, en op 8 november in ‘Tellingen’.
In 2014 op 7 december in ‘Kameraadschappelijk’.
In 2016 op 29 februari in ‘Lancering’, op 20 april in ‘Ornitosofen’ en op 16 augustus in ‘Miljonair’.

Het is wel een thema hoor. Bezie ook dit maar eens: The Kansas City Star berichtte op 2 maart over ‘King Estate, an Oregon winery with deep connections to Kansas City, is now the largest biodynamic vineyard in the U.S.’ by Dave Eckert:
From the beginning of King Estate, the King family has been active and aggressive proponents of environmental protection and responsibility. For King, the biodynamic certification continues his quest to make King Estate the best it can possibly be.
En dan dit op 5 maart in The Guardian, The rise of biodynamic farming: a return to ‘the way farmers farmed for millennia’:
Biodynamic foods are more nutritious than conventionally farmed crops – but critics are questioning biodynamic farming’s ability to feed the masses

Apricot Lane Farms is a 213-acre biodynamic and organic farm in Moorpark, California. The farm nurtures 100 different types of vegetables, 75 varieties of stone fruit, Scottish highland cattle, pigs, chickens, sheep, ducks, hens, horses and livestock dogs.

Sunday 5 March 2017

Apricot Lane is part of a growing movement in biodynamic farming. The number of biodynamic farms in the US is rapidly increasing, according to Elizabeth Candelario, co-director of Demeter USA, the nonprofit certifier of biodynamic farms and consumer products in the US. According to Demeter, the total acreage for biodynamic farming in the US increased by 16% last year, totaling 21,791 acres.
En op 9 maart The biodynamic duo:
Fifth-generation winemakers Christine and Eric Saurel are the proprietors of the feted Domaine Montirius in Vacqueyras, as well as tireless crusaders of the biodynamic cause. Here, as we launch our Rhône 2015 offer, they reflect on the benefits of a healthy vineyard.
Het houdt gewoon niet meer op! Goed, genoeg over biodyn wijn. Op naar de bancaire sector. Daar had AntroVista op 22 maart ook wat over. De titel was een omineuze 0 % (nieuws van één zin met spelfout):
Overal in het nieuws: de Triodos Bank verlaagd als eerste de rente op spaartegoeden naar 0%.

http://nos.nl/artikel/2164357-triodos-verlaagt-spaarrente-naar-0-procent.html
http://nos.nl/artikel/2164424-jammer-voor-de-spaarders-maar-fijn-voor-de-schuldenmakers.html
https://www.triodos.nl
Over Triodos Bank hadden we het hier nog op 21 februari in ‘Raw’. Maar dat betrof de nieuwbouw op de Reehorst. Sindsdien zijn er nieuwe feiten bekend geworden. Op 7 maart berichtte de onvolprezen lokale nieuwsdienst Hillridge (Heuvelrug), Rechter schorst nieuwbouw Triodosbank op Reehorst, maar bank denkt half juli gewoon te kunnen bouwen:
De Raad van State heeft de nieuwbouwplannen van Triodosbank op landgoed Reehorst voorlopig geschorst. Volgens de rechter tonen bank en gemeente onvoldoende aan dat de natuur geen schade van de plannen ondervindt. Met name de toegangsweg naar het nieuwe parkeerterrein baart de rechter zorgen. Triodos denkt in juli – als de rechter uitspraak doet in de bodemprocedure – toch gewoon met bouwen te kunnen beginnen.
Dezelfde dag kwam het Algemeen Dagblad met Triodos Bank teruggefloten vanwege bouwplannen in de natuur:
De Raad van State heeft een voorlopige streep gezet door de prestigieuze nieuwbouw van Triodos Bank in Driebergen.

Mathijs Steinberger 07-03-17, 12:12

Het is saillant dat juist de bank die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, wordt teruggefloten vanwege mogelijke aantasting van een landgoed. De uitspraak betekent een overwinning voor natuurbeschermer Milieuzorg Zeist, die strijdt tegen het bouwplan.

Naar verwachting behandelt de Raad van State binnen een halfjaar de zaak uitgebreid. Tot de uitspraak mag er niet gebouwd worden.
Onmiddellijk kwam de website Triodos Bank op de Reehorst met dit bericht, Voorlopige voorzieningen toegewezen:
7MRT
Nieuws

Naar aanleiding van de besluiten van de gemeente Utrechtse Heuvelrug m.b.t. de vaststelling van bestemmingsplan ‘Landgoed De Reehorst’ en de verlening van de omgevingsvergunning voor de bouw van het nieuwe Triodoskantoor, de parkeerplaats en het vellen van veertien houtopstanden, zijn twee bezwaren ingediend bij de Raad van State. Deze partijen, een omwonende van het landgoed en Stichting Milieuzorg Zeist, hebben tevens via een voorlopige voorziening verzocht om niet te beginnen met de bouwwerkzaamheden alvorens uitspraak is gedaan in de bodemprocedure. Na een zitting op 13 februari 2017, heeft de voorzieningenrechter op 23 februari uitspraak gedaan en besloten om deze verzoeken toe te wijzen.

Triodos Bank heeft rekening gehouden met dit scenario. De bank begrijpt dat de rechter meer tijd nodig heeft om alle aspecten van dit complexe project zorgvuldig te bekijken. Daarbij betreffen de voorgenomen werkzaamheden, waaronder het vellen van bomen voor het doen van archeologisch onderzoek, een onomkeerbaar proces. Het vertrouwen in de plannen is ongewijzigd groot; ze zijn in samenwerking met de Provincie Utrecht en de gemeente Utrechtse Heuvelrug na een zorgvuldig traject tot stand gekomen.

De Raad van State zal voor half juli 2017 uitspraak doen in de bodemprocedure. Dit valt samen met de voorgenomen start van de bouw.
Het vrijeschoolonderwijs is ook zo’n doorlopend thema. AntroVista berichtte op 21 maart De Zonnewende in nieuw gebouw:
Direct na voorjaarsvakantie heeft De Zonnewende, vrijeschool in Zutphen, het nieuwe gebouw in gebruik genomen.

I_KB Architecten hebben in het afgelopen jaar het oude schoolgebouw van De Zwaan aan de Valckstraat gemetamorfoseerd tot een moderne school met 10 lokalen. Aan de laatste afwerking binnenshuis wordt nog gewerkt.

Basisschool van De Berkel, die sinds de brand vorig jaar gehuisvest is een noodbouw aan de Keucheniusstraat, kan nu gebruik gaan maken van het gebouw dat De Zonnewende achterlaat aan de Henri Dunantweg.

http://www.ikbarchitecten.nl/vrijeschool-de-zonnewende-in-gebruik-genomen/
Vandaag kwam de Vereniging van vrijescholen met Rotterdam krijgt brede VMBO voor vrijeschoolonderwijs:
Vanaf augustus 2017 komt er in Rotterdam een brede vmbo voor vrijeschoolonderwijs. De afgelopen maanden kwamen in Rotterdam tientallen ouders in actie voor kinderen die níet naar de vrijeschool kunnen, omdat deze geen vmbo basis, kader en gemengde leerweg aanbiedt. Zij wilden toen dat er alsnog zo’n schoolafdeling gestart zou worden. Het ouderinitiatief pleitte al langer voor een vrijeschool vmbo-breed.

Samenwerking

In reactie daarop is nu een samenwerking tot stand gekomen tussen het Rudolf Steiner College in Rotterdam en de Young Business School, een kleine middelbare school voor VMBO in Rotterdam Katendrecht. Samen bieden zij de opleiding aan, die komt te vallen onder het schoolbestuur LMC.
Via Facebook heeft de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders een nieuw communicatiekanaal gevonden. Vandaar dat ik weet dat men gisteren schreef over geslaagd therapeuticumdag in Utrecht:
Gisteren vond de jaarlijkse therapeuticumdag plaats. Therapauticum Utrecht ontving ruim dertig deelnemers. Als gastheer schetste Casper Post Uiterweer de geschiedenis van het therapeuticum waarmee ook gelijk het onderwerp van deze dag, het verzorgen van de continuiteït van een therapeuticum, mooi geillustreerd werd.

Vervolgens vertelde José Korte over haar ‘kleinere’ therapeuticum Sterre der Zee in Scheveningen. Casper en Peter Staal introduceerden zich als de task force voor het opvolgingsprobleem onder de artsen. Zij zoeken hierin proactief contact met artsen die binnen de komende jaren gaan stoppen en zoeken naar wegen om een vervanger te vinden, wisselen hier ervaringen in uit en schuwen onorthoxe methodes niet. John Benjamin bracht de aanwezigen op de hoogte van de stand van zaken wat betreft het project Profilering Antroposofische Gezondheidszorg.

Binnenkort zal een stakeholdersbijeenkomst plaatsvinden onder leiding van Helene van der Vloed. Het streven is om bij de ALV op 13 juni een inhoudelijk en financieel gedragen project voorstel aan de leden voor te leggen. Madeleen Winkler vertelde over de diverse verschillende fondsen die in therapeutica zijn opgezet om de mogelijkheden voor patiënten om therapiën te volgen, te vergroten. Na een wat sluimerend bestaan worden deze fondsen weer actueel om daar waar patiënten zich onvoldoenden kunnen verzekeren, toch te ondersteunen.

Na de pauze volgden een drietal workshops. Een half uur bleek toch te kort om dieper op de onderwerpen nieuwe klachtrecht, de rol van het bestuur in het verzorgen van de continuïteit van een therapeuticum en de zorgprogramma’s in te gaan, een leerpunt voor de volgende keer. In de afsluiting bleek het voor de aanwezigen ee inspirerende middag te zijn geweest wat volgend jaar vervolgd zou worden. We sloten af met een voorstelronde.
En vandaag over Stichting Matoekoe uit Suriname is nieuw lid NVAZ:
Stichting Matoekoe uit Suriname is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari dit jaar lid van de NVAZ. Matoekoe heeft sinds haar oprichting in 1988 warme en nauwe banden met Nederland. Zij was lid van het Heilpedagogisch Verbond, de voorloper van de NVAZ. Om met name de heilpedagogische visie handen en voeten te blijven geven is zij nu weer lid geworden.

Matoekoe is een centrum nabij Lelydorp, waar kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en/of verstandelijke beperking begeleid worden naar een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij. Het gaat op dit moment om ongeveer zestig pupillen van wie er vijftien intern wonen. De anderen worden dagelijks van en naar huis gebracht, de meeste van hen komen en gaan met door Matoekoe georganiseerd busvervoer.

Matoekoe is multireligieus en multicultureel, er wordt geen onderscheid gemaakt in achtergrond of etniciteit, alle grote feesten worden gezamenlijk gevierd, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de betekenis ervan. Matoekoe ontvangt financiële ondersteuning van de Surinaamse overheid.

Het bestuur en de leden van Sector Instellingen NVAZ zijn verheugd om Stichting Matoekoe weer als lid te mogen verwelkomen. De komende tijd zullen we in gesprek gaan met Matoekoe om te zie op welke wijze we hun lidmaatschap of geografische afstand vorm kunnen gaan geven. voor meer informatie zie website Matoekoe http://www.matoekoe.com/
Met de communicatie van de biologisch-dynamische landbouw, en dan bedoel ik vooral Demeter, is iets geks aan de hand. Er is de Demeter-website. Maar er is ook een Demeter-bd website. En die vertoont bij nader inzien een vreemd beeld. Eerst staat er:
DEMETER BD

Biologisch Dynamische Voeding

• Home
• Biologisch-Dynamische Landbouw
• Preparaten
• Coaching
• Blog
• Contact

De website over Voeding, Sport en Gezondheid!

VOEDING

De juiste voeding is onmisbaar om tot de beste sportprestaties te komen. Maar belangrijker nog is de grote invloed die het heeft op je gezondheid. Demeter BD vertelt je alles over het optimale voedingspatroon voor een gezond en fit leven.

SPORT

Ben jij een echte sportfanaat? Dan wil je de blogartikelen van Demeter BD absoluut niet missen! Onze sportredactie geeft jou waardevolle tips over supplementen en andere producten die écht werken. Ook delen we de laatste inzichten van de topspecialisten in de sportwereld.
Dat laatste doet ophoren. Maar ga je naar de blog, wordt het nog vreemder. En dit zijn nog niet eens de gekste berichten…
18mrt 2017 by admin

De beste tanden bleken prijzen vindt u bij 123wittetanden.nl

Mens en Gezondheid

Het is voor menigeen een doorn in het oog: Een gebit dat bestaat uit gele tanden. Om hier iets aan te doen zijn er verschillende mogelijkheden. Wat u het beste kunt doen is het bezoeken van de website 123wittetanden. Via deze website kunt u namelijk tanden bleken tegen lage prijzen. Voor een paar tientjes kunt u zelf aan de slag met professionele producten. Uw bestelling ontvangt u ook nog eens snel in huis. Voor 20:00 uur besteld, is namelijk morgen al in huis. Dat is nog niet alles, want plaatst u een bestelling van boven de 25 euro? Dan ontvangt u de levering gratis. Nog meer voordelen waar u van kunt profiteren: Originele bleekformule Al meer dan 1500 tevreden klanten Veilig en verantwoord Schrijf u in voor de nieuwsbrief om…

Read More

10mrt 2017 by admin

3d printing veranderde ons bedrijf

Bedrijven en Bedrijfsleven

Je hebt inmiddels vast wel gehoord van 3d printing. Misschien heb je je er inmiddels ook al in verdiept en weet je ongeveer hoe het werkt en wat je ermee kan doen. De mogelijkheden zijn namelijk eindeloos en dit is een van de redenen waarom ons bedrijf er al in een vroeg stadium mee begon. Ik kan me zo voorstellen dat het voor een bedrijf soms makkelijker is om dit soort dingen aan te schaffen en te implementeren dan voor een consument. Wij gebruiken de 3d printer inmiddels al een ruimere tijd. We hebben er veel voordelen van ondervonden en zijn van mening dat iedereen deze manier van printen zou moeten oppakken. Ultimaker RepRap CandyFab MakerBot Dit zijn de populairste merken op dit moment als het aankomt op 3d printing.…

Read More
Wie zit hier achter? Demeter toch zeker niet, zou ik zeggen. Dan weer iets anders. Kunst. De eervorige keer, op 21 februari in ‘Raw’, had ik het boek ‘Mondriaan en Steiner’ van Jacqueline van Paaschen. Op 23 maart ontving ik via een nieuwsbrief dit Nieuws van de Nederlandse Boekengids:
Uw redactie tipt boeken

Ziet u door de (gekapte) bomen het bos niet meer? De redactie wijst u, vooruitlopend op het aanstaande nummer, graag op de volgende nieuwe titels.

Wassily Kandinsky, Het geestelijke in de kunst, vertaling Hans Driessen, nawoord Marty Bax

Kandinsky’s abstract-expressionistische manifest Über das Geistige in der Kunst (1911), dat in de twintigste eeuw zowel op tijdgenoten als op latere generaties kunstenaars grote invloed had, verscheen twee keer eerder in het Nederlands: in 1962 als Het abstracte in de kunst en in 1988 als Spiritualiteit en abstractie in de kunst.

Waarom dan nu een nieuwe uitgave? Daar zijn drie antwoorden op te geven. Het eerste, meest complexe, antwoord dat Marty Bax in haar boeiende nawoord geeft, luidt: omdat het pas met recente ontwikkelingen in de kunstgeschiedenis en de studie naar de westerse esoterie, waarvan Kandinsky’s en Mondriaans theosofie deel uitmaakte, mogelijk is geworden om de oorsprong en inhoud van Het geestelijke in de kunst te begrijpen.

Het tweede, minder complexe, antwoord luidt, mijns inziens: omdat er met Kandinsky’s pleidooi voor een ‘spirituele toekomst’ een modernistische toestand ontstond die tot op de dag van vandaag in de kunst en het denken niet spontaan verlaten kan worden.

Het laatste, minst complexe maar meest invoelbare, antwoord luidt: omdat de nieuwe vertaling door Hans Driessen beter leesbaar is dan de oudere vertaling en omdat de uitgave van Vantilt er geweldig uitziet.

Lukas Verburgt

Vantilt | feb. 2017 | 152 pagina’s | paperback | geïllustreerd | ISBN 9789460042911 | prijs € 19,95
Heel droevig nieuws gisteren in de Leeuwarder Courant, ‘Kunstenaar Liesbeth Takken (52) overleden’:
In haar woonplaats Assen is donderdag beeldend kunstenaar Liesbeth Takken overleden. Ze was ongeneeslijk ziek.

Takken was opgeleid als beeldhouwer aan de Rietveld Academie in Amsterdam. Later verschoof haar focus naar de landschapskunst, in de eeuwenoude traditie van zandtekeningen (vaak cirkels en spiralen). Ze werkte in Nederland, maar ook in bijvoorbeeld China, Oman en Denemarken.

Eind vorig jaar was er een overzichtstentoonstelling van haar werk te zien in Galerie Oosthem getiteld Het spoor terug. Een bitterzoet terugkijken op 25 jaar kunstenaarschap. Takken wist dat ze ongeneeslijk ziek was, maar keek met “een soort blijdschap’’ terug op de mooie dingen die ze had mogen doen.

Takken is 52 jaar geworden.
Op 7 december 2015 schreef de website van tijdschrift Driegonaal over Sporen van mensheid:
Onze redacteur Liesbeth Takken, al sinds de ’80-er jaren in de redactie, is ook al lange tijd actief als kunstenaar. Opgeleid aan de Koninklijke Academie in Den Haag en aan de Rietveld Academie in Amsterdam, ontwikkelde ze een karakteristieke eigen stijl in haar schilder- en tekenwerk.

Sinds een tiental jaren is daar de landschapskunst bijgekomen: projecten in het landschap (in Nederland van het oer-landschap van Drenthe, het terrein van Westergasfabriek in Amsterdam, het strand van Katwijk tot in een woonwijk in Gorinchem; daarbuiten onder meer in Denemarken, Oman en China).

Deze land-art projecten brengen nog een andere dimensie met zich mee: vaak komen ze tot stand met medewerking van groepen mensen: kinderen, asielzoekers, ambtenaren, daklozen… Tijdens die projecten wordt door menigeen ervaren wat in woorden of gedachten nauwelijks overdraagbaar is; niet alleen in de zin van een sociaal proces (met het aspect van de verhouding individu-gemeenschap) maar ook in de zin van een scheppend proces: wie of wat schept – en waar ontspringt deze scheppende kracht?

Sinds enkele jaargangen worden veel artikelen in Driegonaal geïllustreerd met foto’s van werk van Liesbeth Takken.

Op dit moment werkt zij aan een groot project dat onder meer zal uitmonden in een bijzondere boekuitgave die een overzicht zal bieden van haar veelzijdige werk. Om dat project, met de naam Sporen van mensheid, te financieren loopt er een crowdfundingsactie om de benodigde middelen bijeen te brengen.
Info3 nam in februari een bekend antroposofenprobleem bij de kop: de sympathie voor Rusland en het Russische volk die leidt tot blindheid voor en zelfs het bagatelliseren van het probleem-Poetin. Welke bronnen kun je gebruiken om een adequaat beeld te krijgen? En welke niet?
‘Bereits aus diesen Überlegungen heraus sollte man sich fragen, ob ausgerechnet vom russischen Staat kontrollierte Medien wie RT, Sputnik, RIA Novosti, NTV, Pervy Kanal, Rossija 1, Rossija 24 oder Formate wie die Prawda geeignete Alternativen darstellen.’
Zo begon het artikel:
Medienrundschau

Russland verstehen

In Zeiten zunehmenden Misstrauens gegen die etablierten Medien werden gerade von alternativen, links und spirituell orientierten Menschen nicht selten staatliche russische Medienplattformen als Informationsquellen herangezogen. Dabei gibt es weit authentischere Möglichkeiten. Unser Autor stellt sie vor.

Info3 Redaktion hat diesen Beitrag am 2. Februar 2017 gepostet

Von Anders Rissmann

Russische Medien als alternative Informationsquelle? Ist nicht Meinungsvielfalt außerordentlich wichtig? Aus diesen oder ähnlichen Überlegungen heraus werden in letzter Zeit immer wieder Medien wie RT (Russia Today) und Sputnik genannt und empfohlen. Schließlich soll auch die Völkerfreundschaft nicht zu kurz kommen.

Der umstrittene Historiker Daniele Ganser schlägt gerne in seinen regelmäßig gut besuchten Vorträgen in Sachen Medienkompetenz vor, einmal die gewohnte Zeitung beiseite zu legen und z.B. RT zu rezipieren, um sich ein differenziertes Bild der Welt zu verschaffen.

Spätestens hier müssen wir fragen, welche Quellen dazu geeignet sind, wer hinter einer bestimmten Informationsquelle steht, aus welchem Land sie kommt und welche politischen Verhältnisse dort herrschen: Gibt es eine freie Presse? Unter welchen Bedingungen können Journalisten arbeiten? (...)

Anders Rissmann ist Übersetzer. Seit seiner Schulzeit fühlt er sich eng mit Russland und Osteuropa verbunden und hat dort bereits mehrfach gelebt.
Vorige keer, op 6 maart in ‘Spelen met vuur, kwam een Duitse Steiner-herdruk ter sprake. Op 21 maart nam Ansgar Martins op zijn weblog deze herziene herdruk van de Volkszielen onder de loep. Het is volgens hem nog niet helemaal wat het wezen moet, maar toch al een grote stap vooruit. Dit in tegenstelling tot de houding van de vrijeschoolbeweging in Duitsland.
‘Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Steiner-Verlag im jüngeren Katalysationsprozess dieser munteren Religionsgemeinschaft eine progressivere Entwicklung nehmen würde als die Literatur der Waldorf-Schulbewegung.’
Het gaat dus om de heruitgave van de voordrachten uit 1910 over de missie van individuele volksgeesten. In Duitsland werden die tien jaar geleden op een index voor de jeugd van racistische publicaties gezet. Het hoefde niet uit de handel te worden genomen, omdat het Rudolf Steiner Verlag had beloofd in het vervolg een herdruk met commentaar uit te gaan geven. Maar die liet dus tien jaar op zich wachten. In de tussentijd verschenen er allerlei geschriften over deze kwestie, die voornamelijk in de verdediging schoten: Steiner werd niet goed begrepen, verkeerd geciteerd en dergelijke. Aanvankelijk ook van de uitgever zelf, het Rudolf Steiner Verlag. Maar nu het dan echt zo ver is, blijkt daar toch iets gebeurd te zijn. De voorzitter van de uitgeverijstichting, Cornelius Bohlen, heeft zelf de heruitgave verzorgd.

Een bijzonderheid van deze voordrachten is dat die een van de weinige zijn die Steiner zelf helemaal heeft nagekeken en gecorrigeerd. Dat was jaren later, in 1922. Maar al in 1918 had Steiner een exemplaar aan prins Max von Baden gegeven, voorzien van een persoonlijke inleiding, met het doel hem achtergrondinformatie te verschaffen over Steiners ideeën aangaande een driegeleding van de maatschappij, waar Steiner toen druk mee in de weer was, maatschappelijk en politiek. Wat overigens later niets bleek uit te halen. Ansgar Martins vindt dit allemaal zeer interessant. Uitspraken van Steiner over rassen zijn volgens hem op deze manier door Steiner zelf expliciet gesanctioneerd en bewust in een politieke context geplaatst, wat je niet kunt afdoen als onbelangrijk en onschuldig. Martins bekijkt en beoordeelt vervolgens wat Bohlen met dit gegeven doet. Dat is volgens hem behoorlijk genuanceerd. In de vrijeschoolbeweging (en dan vooral de Duitse schoolvereniging en het blad Erziehungskunst) is men echter naar zijn idee vooral nog met een achterhoedegevecht bezig en komt men niet los van een houding van ‘niets aan de hand’. Wat volgens Martins een onhoudbaar standpunt is.

Zo’n commentaar van Bohlen is bijvoorbeeld dit, en dat komt grotendeels overeen met wat er in het Nederlandse rapport van 2000 staat:
“Die Ausführungen enthalten […] Zuspitzungen, die als belastend und diskriminierend erfahren werden können. Die postulierte Zuordnung zu den Lebensaltern wird mit Ausrottungen der Indianer durch Europäer zusammengestellt. An anderen Stellen in seinem Werk stellt Steiner öfter die brutale Ausrottung und das Zurückdrängen der indianischen Bevölkerung dar, wobei er mehrfach zugleich auf die hohe, alte Geistigkeit der indianischen Kultur aufmerksam macht […]. Andere Belegstellen im Werk bestätigen zugleich, dass Steiner im Rahmen der Menschheitsentwicklung in den Indianern eine ‘Rasse’ mit einer Entwicklungstendenz zum Niedergang und Aussterben sieht […] die Äußerung [kann] in dem Sinne als besonders diskriminierend aufgefasst werden, dass hier das ‘Absterben’ betont wird und überspitzt als schon geschehene Tatsache der Vergangenheit dargestellt wird.” (S. 289)
Dit is dan het uitvoerige weblogartikel zelf van Martins, en dat is dan echt het laatste vandaag, ‘Steiners ”Volksseelenzyklus” in kommentierter Neuauflage erschienen’:
“…ohne einmal das Naturell der Amerikaner in Anschlag zu bringen, welches eine halb erloschene Lebenskraft verräth … Es gebricht den Eingebornen dieses Welttheils überhaupt an Vermögen und Dauerhaftigkeit.” – Kant: Von den verschiedenen Racen der Menschen (1775)

Das sicher komplexeste und womöglich einflussreichste Buch aus dem Kanon anthroposophischer Völkerpsychologie und Rassenlehre ist nach zehnjähriger Überarbeitung wieder aufgelegt worden: Steiners sogenannter “Volksseelenzykus”. 2007 hatte die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) das Buch unter Kommentarzwang gestellt, weil es “in Teilen als zum Rassenhass anreizend” verstanden werden könne – worauf ich noch zurückkomme: Denn im neu aufgelegten Buch wird dieser Anlass der Neuauflage verschwiegen, der diskrimierende Charakter zurückgewiesen. Die Herausgeberschaft und Kommentierung für den Rudolf Steiner-Verlag übernahm Cornelius Bohlen. Der edierte Text basiert auf einer undurchgesehenen Vortragsmitschrift von 1910, die ein Jahr später veröffentlicht wurde. 1922 erschien eine von Steiner überarbeitete Neuauflage. So verfuhr der Hellseher nur mit ganz wenigen Mitschriften seiner zahlreichen Auftritte. Sie wurden anfangs überhaupt nur publiziert, weil unter den übereifrigen Steinerjüngern der Gründerzeit viele unautorisierte Fassungen kursierten. Steiner initiierte autorisierte Ausgaben, aber ihm fehlte schlicht die Zeit, sie vorher alle eigens durchzugehen. Nur ganz selten kam es, wie hier, tatsächlich zur nachträglichen Bearbeitung eines Vortragszyklus von seiner Hand. Die Auflage von 2017 macht erstmals die Unterschiede zwischen beiden Fassungen von 1910/11 und 1922 sichtbar und ist damit ein Unikat in der Edition des Anthroposophie-Gründers.

“Durchgehend unpolitisch”

Es geht um Steiners 1910 in Oslo gehaltene Vortragsreihe “Die Mission einzelner Volkseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie” (im Folgenden: GA 121). Für die norwegischen Anthroposophen wurde dieser Vortragszyklus zu einer zentralen Quelle völkisch-mythologischer Inspiration. (vgl. Anthroposophie und Antisemitismus in Norwegen, Vidars Gefolgschaft) Im deutschsprachigen Raum übernahmen und expandierten zahlreiche anthroposophische Publizisten von Ernst Uehli zu Guenther Wachsmuth Steiners Ausführungen über kosmische Rassen-Geometrie. Diese Wirkungsgeschichte wird im Band weder bedacht noch dokumentiert. Das ist einerseits irritierend, weil die Herausgeberkommentare in der Neuauflage sich oft mit dem Thema auseinandersetzen, ob Steiner nun rassistisch zu verstehen sei. Die brisante Rezeptionsgeschichte hält dazu so eindrückliche wie eindeutige Lesarten parat, sie müssen in der heutigen Bewertung bedacht werden. Zweitens ist das Verschweigen der politischen Folgen auch deshalb irritierend, weil die Kenntlichmachung der zwei Auflagen den Blick auf diejenige von 1922 lenkt, die 1918 vorbereitet wurde: Der Anthroposophie-Gründer sprach dem Buch im Kontext seiner eigenen politischen Agitationen aus der Zeit des Ersten Weltkriegs Relevanz zu, die ohnehin völkerpsychologisch unterlegt waren. (vgl. Nationalist Cosmopolitanism) Dass die Vorträge tagespolitisch aktuell seien, betonte Steiner immer wieder. 1918 hatte ihm Prinz Max von Baden eine Audienz gewährt, Steiner sandte diesem danach den “Volksseelenzyklus” mit einer eigens verfassten Vorrede zu. Das erfährt man zwar in den Herausgeber-Kommentaren (GA 121, S. 219, 229f.), eine weitere Interpretation aber unterbleibt. Steiner positionierte den “Volkseelenzyklus” 1918 und in den 20er Jahren in einem explizit politisch-interventionistischen Kontext. Das ist vielen seiner jüngeren anthroposophischen Interpreten ebenso entgangen wie vielen kritischen Kommentatoren. In der vorliegenden Edition heißt es gar: “Gewiss, der Zyklus ist durchgehend unpolitisch.” (S. 234)

Der späte Steiner wollte den “Volksseelenzyklus” dagegen konkret politisch verstanden wissen. Gewiss, nicht seine Ausführungen über “Neger” und “Indianer” waren politisch gemeint, an denen die überwiegend Zitat-induktionistisch geführte heutige Debatte hängengeblieben ist. Vielmehr sind diese “Ureinwohner” für seine “mitteleuropäische” Zeitdiagnose völlig unerheblich: Er hielt sie für exotische, physisch unvorteilhafte – aber kosmisch durchaus sinnvoll herleitbare – Nebenereignisse der menschlichen Evolution. Sie kommen (wenn überhaupt einmal) nur am Rande seiner eigenen Argumentation vor und es wird gelegentlich hastig versichert, via Reinkarnation hätten sie sicherlich auch Anteil an den eigentlich interessanten menschheitsgeschichtlichen Ereignissen. Ihnen wollte er sicherlich kein Haar krümmen, aber “die Neger” sollten auch nicht nach Europa hineinkommen, wie etwa im Jazz. (vgl. “hat was von Beuys”) Die verschiedenen europäischen Einzel- und “Volksseelen” dagegen waren als Avantgarde der Rassenevolution Rudolf Steiners spirituell-politisches Zielpublikum.

Trotz des politischen blinden Flecks ist die neue “GA 121” ein Fortschritt: Die Nachweise zu den unterschiedlichen Auflagen und vor allem die Herausgeber-Kommentare sind im Einzelnen sehr erhellend. Dankbar liest man die Bemerkungen Bohlens zur Stellung des “Zyklus” in der Entwicklung der Steinerschen Hierarchien-Lehre. Und auch die wenigen, aber grundsätzlichen Bemerkungen zur Beschäftigung Steiners mit der Ethnologie seiner Zeit sind Pionier-Arbeit, die weitere Anknüpfung verdient. (vgl. S. 237f.)

In Bohlens Kommentaren wird Steiners menschheitsumspannende Mission beschrieben, sein Pathos des Allgemeinen Menschentums. Bei den problematischeren Details hält der Kommentar sich eher nebenbei oder mit ganz, ganz großen Perspektiven auf. Stattdessen wird beispielsweise versucht, Steiners Polemik gegen andere Theosophen, denen er ein “chaotisches”, archaisches Hellsehen zuschrieb, als Warnhinweis in Richtung des Ersten Weltkriegs zu deuten. (S. 239 mit Verweis auf S. 206) Dabei hatte Steiner seine Warnung vor solchen “materialistischen” esoterischen Irrlehren ausgerechnet mit dem Beispiel der sabbatianischen Kabbala illustriert. (S. 203) Hier liegt folglich eher eine antisemitische als eine antinationale Warnung vor, die sich gegen Konkurrenten auf dem okkulten Marktplatz, konkret wohl (Kontext: falscher Messias) gegen Besants Krishnamurti-Kult richtete. Behauptungen wie diese geben den Herausgeber-Kommentaren erneut einen schönfärberischen Charakter. Es ist bedauerlich, das festhalten zu müssen. Denn den Texten sind zugleich Anzeichen einer offenen Haltung eingestreut, die sich wie mühsam, aber unaufhaltsam aus dem üblichen anthroposophischen Duktus hervorringt: So positionieren sich Steiner-Verlag und -Nachlassverwaltung unmissverständlich zugunsten einer kritischen wissenschaftlichen Diskussion. Ein “Sonderhinweis zu Äußerungen über ‘Rassen’ in der Rudolf Steiner Gesamtausgabe” verweist dabei auf einen Text Ralf Sonnenbergs, die beste anthroposophische Stellungnahme zu Steiners Rassismus bislang. Zurecht heißt es in diesem “Sonderhinweis” darüber hinaus, dass der editorische Apparat nicht der Ort für letzte Worte ist: “Eigentliche Forschungsdiskussionen sind außerhalb der Gesamtausgabe zu führen.” (S. 282) Unbestreitbar. Das Problem ist vielmehr, dass die Kommentare im Band trotzdem eindeutige Wertungen vorgeben, die von den “eigentlichen Forschungsdiskussionen” nahezu unberührt sind. Das “Aussterben” der “Indianer”: Zur verschleiernden Funktion des Rassebegriffs Die entpolitisierende jüngere Interpretation ist – trotz der inneranthroposophischen Wirkungsgeschichte – mitnichten verwunderlich. Zum einen, weil rassistische Anthroposophen nach Steiner weit weniger bekannt sind und diskutiert werden als ihr allseits beliebter Stichwortgeber. Zum anderen und vor allem, weil die Blickrichtung des Vortragszyklus – trotz seiner unmittelbaren nationalistischen Folgen im norwegischen Kontext – tatsächlich weitenteils un- bzw. metapolitisch ist, wenn man an der Oberfläche der Aussagen bleibt. Steiner interessiert sich für die engelhafte Architektur “des” Menschen bzw. der Rassewerdung und legt eine theosophische Interpretation der nordischen Mythologie vor, was erst einmal ganz andere Probleme verursacht. Politische Ereignisse und kulturelle Errungenschaften werden vor dem Hintergrundpanorama kosmischer Intentionen unsichtbar gemacht und gnadenlos naturalisiert: “Nicht etwa deshalb, weil es den Europäern gefallen hat, ist die indianische Bevölkerung ausgestorben, sondern weil die indianische Bevölkerung die Kräfte erwerben musste, die sie zum Aussterben führten.” (GA 121, 87f.) Oder: “Dadurch, dass auf unserem Erdenplaneten” – aus dem Zusammenwirken differenter Menschheits- und Rasse-erzeugender Engelwesen – “einmal eine kaukasische Rasse geschaffen wurde, dadurch wurde der Grund geschaffen, dass ein Plato überhaupt werden konnte.” (ebd., 93f.) Einerseits steht das Geistige im Menschenwesen für Steiner weit über der banalen Physis, andererseits drücken sich in letzterer die geistigen Kräfte aus.

In der Neuauflage kann man nun etwa nachschlagen, dass die zweite zitierte Stelle vor Steiners Bearbeitung ein anderes Verb enthielt: “überhaupt hervorgehen konnte.” (S. 256) Fast alle Textänderungen Steiners betreffen einzelne Satzglieder und Formulierungsdetails, große inhaltliche Erweiterungen finden sich kaum, sondern eher sprachliche Präzisierungen. Wer sich gefragt haben mag, ob Steiners Überarbeitung die rassistischen Spitzen seiner Entwicklungslehre eher betont oder relativiert, findet kaum signifikante Indizien. Zu den “Indianern” etwa hieß es in der Übertragung des Stenographen: “Dahin musste die Menschheit, um zu sterben.” Daraus machte Steiner: “Nach Westen musste die Menschheit gehen, um als Rasse zu sterben.” (S. 254 bzw. 88) Eine weitere Neuerung der Auflage besteht darin, dass die Herausgeber-”Hinweise zum Text” partiell kritisch Position beziehen, etwa im genannten Fall:

“Die Ausführungen enthalten […] Zuspitzungen, die als belastend und diskriminierend erfahren werden können. Die postulierte Zuordnung zu den Lebensaltern wird mit Ausrottungen der Indianer durch Europäer zusammengestellt. An anderen Stellen in seinem Werk stellt Steiner öfter die brutale Ausrottung und das Zurückdrängen der indianischen Bevölkerung dar, wobei er mehrfach zugleich auf die hohe, alte Geistigkeit der indianischen Kultur aufmerksam macht […]. Andere Belegstellen im Werk bestätigen zugleich, dass Steiner im Rahmen der Menschheitsentwicklung in den Indianern eine ‘Rasse’ mit einer Entwicklungstendenz zum Niedergang und Aussterben sieht […] die Äußerung [kann] in dem Sinne als besonders diskriminierend aufgefasst werden, dass hier das ‘Absterben’ betont wird und überspitzt als schon geschehene Tatsache der Vergangenheit dargestellt wird.” (S. 289)

Wer bezweifeln wollte, dass diese Aussage inneranthroposophisch (und zumal in der Steiner-GA) einer kleinen Revolution gleichkommt, sollte sich die apologetischen Worte anschauen, mit denen Bohlen Steiners “Indianer”-Tiraden noch vor über zwanzig Jahren rechtfertigen wollte. In diesem Rahmen bezeichnete er die kritische Dokumentation rassistischer Steiner-Stellen durch die linksanthroposophischen “Flensburger Hefte” als “einen teilweise bedenklichen Unsinn”. Man müsse diese Stellen spirituell vertiefen, statt sie oberflächlich abzulehnen. (vgl. Cornelius Bohlen: Zum Rassismus-Vorwurf gegenüber der Anthroposophie, in: Joachim Müller (Hg.): Anthroposophie und Christentum, Freiburg (CH) 1995, S. 208) Die kritischer gewordene Positionierung ist zu würdigen, dennoch geht der zitierte Herausgeber-Kommentar zum “Absterben” nicht weit genug: Der “diskriminierende” Gehalt wird hier zwar festgestellt, aber sogleich auf eine hypothetische subjektive Erlebnisdimension reduziert (“kann” “als” “belastend” [!] “erfahren” oder “aufgefasst” werden). Das heißt: Objektiv sei da nichts diskriminierend.

Dabei liegt Steiners Zusammenhang mit der Tradition des europäischen Rassismus gerade bei der Vorstellung von vergreisten “Indianern” auf der Hand: Dieses Stereotyp lässt sich lückenlos auf rassentheoretische Vorstellungen seit Kant (siehe oben), Blumenbach oder Linné rückbeziehen. All diese humanistischen Geister waren weit davon entfernt, die Ausrottung von Menschen zu predigen, sie alle aber konstruierten, wie Steiner, nachträglich deren Plausibilität im Rahmen der eigenen Theorieästhetik. Nach der Dezimierung der indigenen Völker Nordamerikas durch Verfolgung und eingeschleppte Krankheiten wanderten diese historisch-politischen Ereignisse in die Begriffsbildung der “indianischen Rasse” ein. In diesem Begriff, dem, was er beschreiben sollte, ist die historische Tat geronnen. So bewusstlos wie funktional entlasteten die europäischen Rassetheoretiker den Genozid im Rückblick, indem sie jene “Rasse” als besonders sterblich und schwächlich imaginierten. In dieser Rationalisierungsleistung zeigt sich, was Rassismus als Ideologie bedeutet: Ideologische Diskurse sind solche Rechtfertigungsdiskurse, die das Angesprochene zugleich benennen und mit einem falschen Schein umgeben. Sie sind politisch wie geschichtlich so bewusstlos wie, bewegt man sich in ihrem Einflussfeld, ausweglos. Steiner reproduziert ohne große Umstände das selbstapologetische kulturelle Gedächtnis und verleiht dem nur eine theosophisch-anthroposophische Pointe. Die rassistische Teleologie der “Wissenschaft vom Menschen” um 1800 findet dabei eine Verschärfung im esoterischen Versuch um 1900, alles, was sowieso passiert, noch zur Manifestation des galaktischen Fortschritts zu verklären. Um den Zusammenhang von Gesellschafts- und Begriffsgeschichte zu verstehen, wäre es wichtig, das weite Feld zwischen politischer Verfolgung und ideologisch-idealisierender Begriffsbildung abzustecken und Steiner als Symptom zu lesen. Das ist von den Gesichtspunkten des Herausgeber-Kommentars weit entfernt. Trotzdem bleibt dieser kritische Kommentar innerhalb der Steiner-GA, wie gesagt, revolutionär. Dass es allerdings zur partiell kritischen Kommentierung kam, geht, wie jeder Fortschritt der inneranthroposophischen Rassismusdebatte, auf einen Anstoß von außen zurück.

Warum die neue Auflage?

Vor zehn Jahren nahm die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) zwei Bände der Steiner-Gesamtausgabe in Augenschein: “GA” 107 und eben 121. Das Bundesfamilienministerium hatte 2006 den Antrag gestellt, beide Bücher zu indizieren. Der enthusiastische Anti-Waldorflehrer Andreas Lichte und die Critical Whiteness-Theoretikerin Jana Husmann hatten diesen Vorgang wiederum mit zwei Gutachten angeregt. In anthroposophischen Kreisen wurde die institutionelle Ebene entsprechend ausgeblendet und das ganze Verfahren strikt als Agitation zweier “Gegner” verharmlost. In der Tat ist es für das Verständnis von Steiners Zusammenhang mit dem europäischen Rassismus nahezu unerheblich, was irgendeine “Bundesprüfstelle” (oder das vielzitierte Gutachten der niederländischen Anthroposophen) zum jugendgefährdenden Charakter bestimmter Textpassagen verlauten lässt. Rudolf Steiner-Archiv und Rudolf Steiner-Verlag nahmen jedoch mit einem ziemlich dummdreisten 51-seitigen Schreiben im Duktus eines Gegen-Antrags Stellung. Das ganze Verfahren sei missverständlich und unbegründet:

“Es wird daher beantragt, das Verfahren ohne weitere Prüfung einzustellen, auf eine Anhörung zu verzichten und den Antrag zurückzuweisen. […] Angesichts dessen, dass es ‘rassendiskriminierende Aussagen Rudolf Steiners’ nicht gibt, kann keine Rede davon sein, dass – wie der Antragssteller behauptet – ‘Kinder und Jugendliche’ damit in Berührung kommen, zumal dafür jeder Nachweis fehlt und auch nicht beigebracht werden kann.” (Jonathan Stauffer und Walter Kugler für den Vorstand der Steiner-Nachlassverwaltung an die BPjM, 23. April 2007, Stellungnahme zu den Anträgen 782/06 u. 783/06, BMFSJ, 6.6.2006, S. 1, 3)

Dass Kinder und Jugendliche Steiner allen Ernstes lesen könnten, kam Stauffer und Kugler offensichtlich unwahrscheinlich vor. Dieses Urteil mag angesichts der seit Jahren rettungslos überalterten Anthroposophischen Gesellschaft überraschend realitätsgerecht sein. Dass eine Waldorfschullaufbahn dazu anregen kann, sich mit Steiner zu beschäftigen, ist dennoch evident. Obwohl im genannten Verfahren verschiedene weitere anthroposophische Institutionen ihren Einfluss geltend machten, Gutachter und Fürsprecher benannten, kam daher die BPjM zu folgendem Urteil:

“Der Inhalt des Buches ist nach Ansicht des 12er-Gremiums in Teilen als zum Rassenhass anreizend bzw. als Rassen diskriminierend anzusehen. […] Nach Auffassung des Gremiums finden sich im Vierten Vortrag vom 10.6.1910 (S. 68-85) sowie im Sechsten Vortrag vom 12.6.1910 (S. 104-119) Textpassagen, die aus heutiger Sicht als Rassen diskriminierend einzustufen sind, weil der Autor darin Menschen verschiedener ethnischer Herkunft aufgrund körperlicher Merkmale in unterschiedliche Wertungsstufen einteilt. […] Diejenigen Jugendlichen, die an Waldorfschulen unterrichtet werden, können aber sehr wohl ein Interesse an den Werken des Begründers und Namensgebers ihrer Schule entwickeln. Das Gremium sieht daher durchaus die Gefahr, dass gerade diese Jugendlichen die in den Texten enthaltenen negativen Bewertungen der nicht-europäischen Ethnien nicht kritisch hinterfragen […].” (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, Entscheidung Nr. 5505 vom 6.9.2077, Pr. 782/06)

“Das Gremium” sah allerdings von einer Indizierung ab, da der Rudolf Steiner-Verlag zusicherte, die Bücher “nicht mehr in der vorliegenden Form zu veröffentlichen”, sondern mit kommentierten Neuauflagen zu versehen, so dass es sich um einen Fall “von geringer Bedeutung” handelte. (vgl. ebd.) 2011 lag die Neuauflage für Band 107 der Steiner-GA vor, in der ein Vortrag umbenannt und schwiemelige Ausflüchte über den vermeintlich humanistischen Charakter der Steinerschen Rassenlehre hinzugefügt worden waren. (vgl. Die Rache des Steiner-Verlags) Nicht nur gegenüber diesem Band ist die Neu-Auflage des “Volksseelenzyklus” begrüßenswert, sondern auch hinsichtlich der 2007 noch verteidigten Positionen. Im Hinblick auf unser Beispiel von den “aussterbenden Indianern” hatte die oben zitierte Stellungnahme der Rudolf Steiner-Nachlassverwaltung noch offenherzig verlauten lassen, dass man den Gesichtspunkten des “Geistesforschers” eigentlich nichts hinzuzufügen hatte:

“Aber das Anliegen Steiners ist hier nicht, die verbrecherischen Handlungen der Europäer an den Indianern zu verurteilen, sondern darauf hinzuweisen, dass die Handlungen der Europäer nur einen Aspekt des Verschwindens der indianischen Bevölkerung darstellen. Der andere Aspekt ist der, dass in der indianischen Bevölkerung selbst eine Disposition lag, die sie gegenüber den europäischen Eindringlingen auch in physischer Beziehung wehrlos machte, nicht nur in technologischer Hinsicht. Im Hintergrund von Steiners Bemerkung kann auch ein solcher Gedanke wie der an die mangelnden Resistenzen gestanden haben.” (Stauffer/Kugler a.a.O., 32f.)

Demnach waren Steiners Ausführungen zum Alter und “Aussterben” der “indianischen Bevölkerung” auf ihr Immunsystem bezogen. Glücklicherweise liegt die Verantwortlichkeit für Steiners Schriften inzwischen in anderen Händen.

“Erziehungskunst” und Rassentheorie: “Weiterführende Literatur” der Waldorf-Bewegung von 2016

Für aktuelle mögliche Kontaktflächen von anthroposopischem Rassismus und Waldorfschülern sind nicht die Steiner-Herausgeber in Dornach, sondern die Akteure der anthroposophischen Schulbewegung verantwortlich: Weit tendenziösere Literatur zu Steiners Rassebegriff wurde zuletzt im November 2016 in der Waldorf-Verbandszeitschrift “Erziehungskunst” empfohlen. Dazu ist an Bohlens zitierte Feststellung zu erinnern, dass eine der problematischen Dimensionen von Steiners Rassebild darin liegt, “dass hier das ‘Absterben’ […] als schon geschehene Tatsache der Vergangeheit dargestellt wird.” (a.a.O.) Dagegen führte in der “Erziehungskunst” Hans-Jürgen Bader ironischerweise die letztere Tatsache als apologetisches Argument an: “…dass Steiner nicht von der Gegenwart sprach, sondern von einer urfernen Vergangenheit…”, um über diese Zeiten anzudeuten:

“…als eine vorsintflutliche ‘weiße Rasse’ den Übergang in die Zeit nach der Sintflut einleitete, indem sie sich mit anderen vermischte und aufhörte, zu existieren. Und ‘arisch’ bedeutete bei Steiner nicht ‘weiß, blond, blauäugig, europäisch’, sondern den gesamten nachatlantischen Zeitraum einschließlich der kommenden 6. und 7. Kulturepoche.” (Bader: Rasse kann vieles bedeuten)

Der von Bader betonte Arier-Begriff entstammt der Indogermanen-Diskussion des 19. Jahrhunderts. “Arier” sind für Steiner “die Weißen” plus Iran, Indien und Naher Osten. Sie entwickeln über die bloße “Rasse” hinaus “Kulturepochen” und gelangen dadurch während der “nachatlantischen” Zeit zu differenzierten Seelenqualitäten und Ich-Bewusstsein. Im Anschluss wird die Menschheit ohnehin wieder in leibfreie Daseinsformen übergehen. Steiner ging durchaus davon aus, dass die transparenten Weißen als erste aus dem physischen Dasein ausscheiden könnten, aber davon, dass diese in der Vergangenheit “aufhörte[n], zu existieren”, kann bei ihm keine Rede sein. Auch bei Bader wird Textdeuterei bloß zur Entpolitisierung und Entkonkretisierung von Steiners Konzept der “kaukasischen” oder “weißen Rasse” benutzt.

Die merkwürdige “geistige” Einbettung der rassebiologischen Vorstellungen nimmt ihrem rassistischen Charakter nur in den Augen anthroposophischer Hofgeschichtsschreiber die Schärfe. Baders Text ist die Rezension zu einem Buch des US-Anthroposophen Robert Rose, der 2016 eine weitere hymnische Apologie der Steinerschen Mixtur von Individualismus und Ethnopluralismus vorgelegt hat. Als Übersetzer aus dem Englischen fungierte Lorenzo Ravagli, der mit Bader 2002 zwei Bücher mit dem gleichen Ziel und Inhalt publizierte. Roses Buch ist, wie inzwischen einige anthroposophische Versuche, wissenschaftliche Diskussionen zu beeinflussen, in einem “Berliner Wissenschaftsverlag” erschienen. Es richtet sich gegen den Historiker Peter Staudenmaier, der 2010 eine Dissertation zur Rezeption der rassen- und völkerpsychologischen anthroposophischen Theorien 1933-1945 in Deutschland und Italien vorgelegt hatte. Davon liest man bei Rose allerdings kein einziges Wort, der bloß Steiners Rassebegriff vor Staudenmaier retten will – also die historische Problematik einmal wieder auf die Person des geliebten Gurus verkürzt. Gegen solche Versuche, diesen Rassebegriff in der Waldorf-Community lebendig und seinen Ruf unbeflekt zu halten, muss einem der knappe editorische Stil des neuaufgelegten “Volksseelenzyklus” regelrecht sympathisch werden. Im reflexiven Problembewusstsein lässt Bohlens Kommentar die prominenter platzierten Äußerungen von Bader und Rose weit hinter sich. Bedauerlicherweise werden Kinder und Jugendliche wohl eher die letzteren beiden Texte zu Gesicht bekommen. Das Buch von Bader und Ravagli wird auf der Seite des Waldorf-Bundes nach wie vor offiziell empfohlen. In den (ausschließlich anthroposophischen) Literaturempfehlungen des Waldorflehrplans findet man 2017 kein einziges Lehrbuch zum Nationalsozialismus, dafür aber in der Liste “Weiterführende Literatur – Geschichte” (Abruf am 21.3.2017) Karl Heyers “Studienmaterialien zur Geschichte des Abendlandes”, deren erster Band (“Von der Atlantis bis Rom”) selbstverständlich mit der arischen Rasse beginnt. Viel haarsträubender ist die Liste “Weiterführende Literatur – Geographie” (Abruf am 21.3.2017), wo unter anderen Herbert Hahns vier Bände “Vom Genius Europas. Wesensbilder von zwölf europäischen Völkern. Skizze einer anthroposophischen Völkerpsychologie” empfohlen werden. Oder Christoph Göpferts “Das lebendige Wesen der Erde”. (vgl. dazu Jana Husmann: Schwarz-Weiß-Symbolik. Dualistische Denktraditionen und die Imagination von “Rasse”, Bielefeld 2011, S. 345-353) Schon diese beiden Publikationen zeigen die Bedeutung von Steiners “Volksseelenzyklus” für den offiziellen waldorfpädagogischen Kanon der Gegenwart. Dass das nicht öfter in die Praxis einsickert, ist ein glücklicher historischer Zufall, auf den man sich aber nicht verlassen kann, so lange diese Bücher von den Intellektuellen der “Bewegung” beworben werden. Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet der Steiner-Verlag im jüngeren Katalysationsprozess dieser munteren Religionsgemeinschaft eine progressivere Entwicklung nehmen würde als die Literatur der Waldorf-Schulbewegung. Aber an beiden Stellen ist man offenbar ungeneigt, Steiners Rassentheorie den letzten Stoß zu versetzen.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)