Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 5 juni 2014

Onderuit


Dit beeld vraagt nog wel even uitleg. Het laat de eerste verdieping zien van een café-restaurant, gelegen aan de Royal Mile, met uitzicht op een geweldige optocht met paarden die even later die dag zal plaatsvinden.

Ik kom er niet onderuit. Ik moet terugkeren naar het thema dat de laatste keer, dat is nu twee weken geleden, op vrijdag 23 mei in ‘Vrijheid’, ook al uitvoerig aan bod kwam. Ik citeerde Walter Bunge op zijn weblog ‘OnderSofen’, die in ‘Proces (2)’ schreef over een eventuele bestuurswisseling bij de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN):
‘Huidig voorzitter Kees Lam, die op de komende jaarvergadering van de AViN afscheid neemt, kondigde vorig jaar aan dat zijn belangrijkste taak in zijn laatste jaar als bestuurslid bestond uit het zoeken naar een geschikte opvolger. Hoe zou dat in zijn werk zijn gegaan?’
Daar is intussen meer over bekend. Maar eerst moet ik vier weken terug, naar vrijdag 9 mei en het bericht ‘Trots of voldoening’, waarin ik de agenda van de Algemene Ledenvergadering aanhaalde:
‘Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op zaterdag 7 juni a.s. in het Ionagebouw te Driebergen.’
Afgelopen week verscheen er op diezelfde website onder de kop ‘Jaarvergadering AViN 2014’ een ‘Gewijzigde agenda Algemene Ledenvergadering 2014’:
‘Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland maakt hiermee de gewijzigde agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2014 bekend. Er ontbrak een reactie van het bestuur op de voorstellen van de voorzitters die zich hebben gekandideerd. Mede op uitdrukkelijk verzoek van veel leden is er tevens meer ruimte gecreëerd voor toelichting, verheldering en gesprek. Bovendien heeft het bestuur een eigen, derde voorstel aan de agenda toegevoegd.

Dit voorstel voorziet in een transparant proces ter versterking van het bestuur (zie ook het bericht in Motief 183 van juni 2014). Het krijgt vorm onder leiding van het bestuur en een commissie van deskundige leden die in ieder geval bestaat uit Adriaan Bekman, Ed Taylor en Jacques Meulman. Het proces zal binnen een beperkte tijdsduur worden afgerond. Bij het zoeken naar bestuurlijke versterking wordt niemand uitgesloten, evenmin is de uiteindelijke samenstelling van tevoren bepaald. In deze periode zal een van de bestuursleden tijdelijk fungeren als “technisch voorzitter”.

De zittende bestuursleden zijn in 2012 door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een periode van vijf jaar. Zij vinden dat zij, vanuit de bestuursverantwoordelijkheid die zij op zich hebben genomen en het vertrouwen dat de leden hun daarbij hebben gegeven, ervoor moeten zorgen dat dit proces zorgvuldig plaatsvindt.

Gedurende het zoekproces moet blijken welke samenstelling voor de Antroposofische Vereniging op dit moment het meest passend is, waarbij recht wordt gedaan aan de intentie waarmee het bestuur twee jaar geleden aantrad. Die intentie kan onder woorden worden gebracht als open, transparant en in dialoog met de leden.

De “Uitgangspunten en doelstellingen” die het bestuur aan de leden heeft voorgelegd op de jaarvergadering van 2013 brengen die intentie tot uitdrukking. Ook het motto van die jaarvergadering, “Antroposofie van mens tot mens”, lag in het verlengde hiervan. Centraal staat het menselijke element, zowel in de omgang binnen de Antroposofische Vereniging, als bij scholing en onderzoek binnen de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap. Het bestuur acht de dialoog met elkaar cruciaal om op beide gebieden tot verdere stappen te komen.

Op de website zijn de “Uitgangspunten en doelstellingen” en de bestuursberichten terug te vinden die vanaf 2012 in Motief zijn verschenen. Het bestuur vindt het van belang dat de leden zo goed mogelijk geïnformeerd zijn, zodat zij op de Algemene Ledenvergadering tot een weloverwogen keuze kunnen komen. Het bestuur wil de leden geen voorstel aan- of afraden.

Op verzoek van de voorzitter is Max Rutgers van Rozenburg bereid gevonden de agendapunten 7 t/m 12 als technisch voorzitter te leiden.

De statuten schrijven voor dat alleen leden die zelf persoonlijk op de jaarvergadering aanwezig zijn, hun stem mogen uitbrengen. Wij vragen u dringend om u aan te melden als u de jaarvergadering op 7 juni a.s. wilt bezoeken (zie het digitale formulier hieronder). De toegang tot de jaarvergadering is alleen op vertoon van de roze ledenkaart mogelijk.

Het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland

Programma

Over het onderwerp “Het ik kent zichzelf’ – in het licht van een Michaëlische aanvaarding van de wereld”, dat het jaarthema 2014/2015 is van de Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, gevestigd in Zwitserland, zal bestuurslid van de AAG Paul Mackay in de ochtend een korte lezing verzorgen.

In het ochtendgedeelte van de vergadering worden verder het jaarverslag 2013, de jaarcijfers 2013 en de begroting 2014 gepresenteerd. De penningmeester verduidelijkt de jaarcijfers 2013, en zal vooraf ingediende vragen daarover bespreken. Naar aanleiding daarvan kunnen de leden zich uitspreken over de “rekening en verantwoording 2013”: goedkeuring van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge. Tevens worden de leden gevraagd, na beantwoording van eventuele vragen, in te stemmen met het voorstel tot herbenoeming van een lid van de kascommissie.

De middag is in zijn geheel gereserveerd voor het thema van de opvolging van de voorzitter en daarmee verbonden eventuele bestuurswisselingen.

Graag verwijzen wij naar de Toelichting op de jaarcijfers 2013 en begroting 2013, de Jaarrekening 2013 evenals het Jaarverslag 2013.

Agenda

09:30 Ontvangst met koffie en thee
1. 10:00 Opening, welkom en korte inleiding op het programma door de voorzitter
2. 10:05 Euritmie: Pater Noster, gebed in woord en gebaar o.l.v. Irene Pouwelse
3. 10:10 Voordragen van de namen van de leden die door de poort van de dood zijn gegaan
4. 10:35 Jaarthema: “Het ik kent zichzelf” – in het licht van een Michaelische aanvaarding van de wereld. Inleiding door Paul Mackay, bestuurslid AAG
5. 11:00 Euritmische opmaat o.l.v. Monica Mees en Laura Vink

6. 11:15 Jaarverslag en jaarcijfers 2013: presentatie en vragen
– Verklaring van de kascommissie (Rob Kuipers en Ed Taylor), zie jaarverslag en Motief nr. 183 juni 2014;
– Voorstel tot verlenen van decharge aan het bestuur;
– Toelichting op de begroting door de penningmeester;
– Voorstel tot herbenoeming van Rob Kuipers als lid van de kascommissie.

12:30 Lunch

Vanaf dit punt, tot aan het afscheid van Kees Lam als voorzitter, zal Max Rutgers van Rozenburg als technisch voorzitter optreden.
7. 13:30 Toelichting en stemming over een motie van orde van Kitty en Rob Steinbuch strekkende tot het niet-behandelen van het voorstel van Kees Lam en Jaap Sijmons. Zie motie van orde verderop op deze pagina.
8. 13.45 Voorstellen voor opvolging van de voorzitter en bestuurswisselingen:
1. Voorstel van Robert Jan Kelder, zie ingezonden bericht verderop op deze pagina;
2. Voorstel van Kees Lam en Jaap Sijmons. Zie interview met Jaap Sijmons in Motief nr. 182 mei 2014, pag. 28/29 en de biografieën van de kandidaten van het voorstel verderop op deze pagina.
3. Reactie van het bestuur en voorstel tot versterking in een transparant en inclusief proces onder leiding van het bestuur en een vertrouwenscommissie. Zie: brief van het bestuur d.d. 23 mei 2014 (verderop op deze pagina) en Motief nr. 183 juni 2014.
9. 14:15 Gelegenheid tot het stellen van vragen ter verduidelijking

14:45 Theepauze

11. 15:15 Gelegenheid tot gesprek
12. 16:10 Stemming over de voorstellen voor bestuurswisseling, d.w.z. een keuze voor één van de drie volgende opties:
1. Voorstel tot benoeming van Robert Jan Kelder tot voorzitter;
2. Voorstel tot benoeming van nieuwe bestuursleden: Jaap Sijmons (voorzitter), Pim Blomaard (penningmeester), Andreas Reigersman (secretaris), Auke van der Meij, Clarine van Lookeren Campagne en Rik ten Cate (leden), alsmede gelijktijdig ontslag van Rodim van Es, Michel Gastkemper, Hanneke de Leeuw en Marieke Uytenbogaart;
3. Voorstel tot versterking van het bestuur in een transparant en inclusief proces onder leiding van het bestuur en een vertrouwenscommissie, in ieder geval bestaande uit Adriaan Bekman, Jacques Meulman en Ed Taylor.
13. 16:50 Afscheid van Kees Lam als voorzitter
14. 17:00 Afsluiten van de jaarvergadering door het bestuur

Na afloop van de vergadering is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Reizen met OV

In het weekend van de jaarvergadering zijn in de randstad diverse werkzaamheden aan het spoor gepland. Informeert u zich via de website van de NS over deze werkzaamheden. Zo kunt u o.a. lezen dat er op zaterdag 7 juni vanaf zowel Den Haag als Rotterdam naar Utrecht minder tot geen treinen rijden.

Aanmelden

Online aanmelden is helaas niet meer mogelijk.

Motie van orde

De leden van de AViN, in algemene ledenvergadering bijeen op zaterdag 7 juni 2014, besluiten om geen stemming te laten plaatsvinden over voorstel 12.2.

De redenen zijn van tweeërlei aard.

– Ter eerste omvat het voorstel behalve de benoeming van zes nieuwe bestuursleden ook “de gelijktijdige beëindiging van het bestuurslidmaatschap van Rodim van Es, Michel Gastkemper, Hanneke de Leeuw en Marieke Uytenbogaart”.
Deze personen zijn op 9 juni 2012 benoemd, en wel volgens artikel 10, lid 3 van de statuten, voor een termijn van vijf jaar, dat wil zeggen tot juni 2017.
In artikel 13 van de statuten is het einde van het bestuurslidmaatschap omschreven. In dit geval gaat het om lid c: “Het bestuurslidmaatschap eindigt door ontslag krachtens besluit van de algemene ledenvergadering”.
Door voor het voorstel 12.2 te stemmen kiest men voor het (onvrijwillig) ontslag van de genoemde bestuursleden.
Een dergelijk ontslag kan voor betrokkenen ernstige consequenties hebben, o.a. omdat het hun reputatie binnen en buiten de vereniging schade kan toebrengen.
Daarom moeten aan een dergelijk ontslag zwaarwegende argumenten ten grondslag liggen. Deze worden echter niet vermeld.

– De tweede reden ligt in het feit dat afwijzing – b.v. in het licht van eerstgenoemde punt – kan worden opgevat als een afwijzing van de zes nieuwe bestuurskandidaten, terwijl dat niet de bedoeling van de tegenstemmers hoeft te zijn.

Biografieën van de kandidaten van het voorstel van Kees Lam en Jaap Sijmons

Jaap Sijmons

Jaap (1959) was student aan de Vrije Hogeschool van Lievegoed in de jaren 70. Hij studeerde wijsbegeerte en rechten in Utrecht. Hij werd daarna advocaat en is nu voorzitter van de sectie Gezondheidszorg van Nysingh advocaten-notarissen NV. In 2004 promoveerde hij in de wijsbegeerte op de filosofie van Rudolf Steiner (Phänomenologie und Idealismus, Schwabe Verlag 2008). In 2006 volgde een promotie in de gezondheidswetenschappen en in 2007 volgde een benoeming als hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Utrecht. Jaap is gehuwd met Marie Jeannette (docente beeldende kunst) en zij hebben samen een dochter en twee zonen (inmiddels uitgevlogen). Voor zijn betrokkenheid bij de antroposofie zie voorts het interview in het Mei-nummer van Motief.
Jaap wordt voorgesteld als voorzitter van het bestuur.

Andreas Reigersman

Andreas (50) deed na de Haagse Vrije School zijn studie rechten aan de VU in Amsterdam. Hij werkte 21 jaar in verschillende management- en directiefuncties in het bank- en verzekeringswezen, o.a. geruimde tijd bij de Triodos Bank. Sinds twee jaar werkt hij als adviseur en interimmer aan hervormingen in de gezondheidszorg en haar financiering op een maatschappelijk ondernemende manier. Hiernaast is hij o.a. lid van het bestuur van Antroposana en voorzitter van de raad van commissarissen van de antroposofische zorginstelling DeSeizoenen. Andreas is getrouwd met Frédérique (archeoloog) en heeft vier kinderen, die in Zeist naar de Vrije School gaan.
Andreas wordt voorgesteld als secretaris van het bestuur.

Pim Blomaard

Pim (1959) studeerde filosofie en Duits en gaf in deze vakken les. Was jarenlang mede verantwoordelijk voor Studiecentrum Den Haag, ledengroep Antroposofie-filosofie en de Steiner-editie Werken en Voordrachten. Sinds 2002 lid Raad van Bestuur van de Raphaëlstichting (1500 medewerkers) met daarin tot 2012 de portefeuille financiën. Bestuursvoorzitter van een vastgoedstichting (De Grondslag) en penningmeester van een goed doel stichting (Raphaelfonds ANBI). Diverse publicaties, waaronder een dissertatie over de zorgrelatie uitgaande van de heilpedagogiek van Rudolf Steiner (VU 2010). Pim heeft samen met Irene van den Heuvel drie kinderen. Het vrij maken van de sociale ruimte en het versterken van een open oefencultuur is voor hem belangrijk.
Pim wordt voorgesteld als penningmeester van het bestuur.

Clarine van Lookeren Campagne

Clarine (1961) is moeder van twee zonen, een net volwassen architect in wording en een surfer die graag op reis wil. Zij studeerde in Wageningen aan de universiteit met hoofdvakken bedrijfskunde en voorlichtingskunde en is sinds haar afstuderen werkzaam op de Bernard Lievegoed University. Vanuit de Iona Stichting is zij projectleider van ‘Antroposofie en Samenleving’ dat vele leergesprekken, cursussen, retraites enz. organiseert voor organisaties die zich laten inspireren door antroposofie en daarmee hun maatschappelijke bijdrage willen versterken. Ook vanuit haar eigen bedrijf is zij actief betrokken bij diverse organisaties. Het verbinden en werkzaam maken van Hogeschool, Vereniging en Werkgebieden is waar zij voor gaat. Er is zoveel te doen voor de grotere, sociale en innerlijke wereld!

Auke van der Meij

Eerder was Auke van der Meij korte tijd bestuurslid van onze vereniging. Zijn terugtreden uit het bestuur in november 2013 heeft hij destijds in een brief aan de leden toegelicht. Op de vraag van Jaap Sijmons om opnieuw in te stappen heeft hij, na de nodige overwegingen, ja gezegd. Auke (1951) studeerde filosofie in Groningen. Hij maakte toen ook kennis met antroposofie. Aanvankelijke twijfels of het allemaal wel waar was, verdwenen na een grondige studie van Steiners Filosofie van de Vrijheid. Hij werkte dertien jaar in de Vrije Hogeschool in Driebergen (Propedeutisch Jaar, Scholingscursus Antroposofie), en vervolgens twintig jaar voor de Begeleidingsdienst voor vrijescholen. Hij is medeauteur van Imaginatie, inspiratie en intuïtie (SWP 2011), en houdt zich tegenwoordig o.a. bezig met het verhelderen van de patiëntbespreking in therapeutica.
Auke is getrouwd met Joke, samen hebben zij twee volwassen zonen.

Rik ten Cate

Rik (1955) richtte na zijn studie aan de Vrije Pedagogische Academie met anderen de Vrije School Almelo op, waar hij als klassenleerkracht, vakleerkracht en mede schoolbestuurder werkte. Parallel studeerde hij aan de Kunstacademies in Amersfoort en Utrecht. Sinds 1990 werkt Rik aan de Vrijeschoolpabo (voorheen VPA, Helicon) als docent beeldende vakken en antroposofie. Daarnaast werkt hij als autonoom beeldhouwer. Sinds 1994 maakt Rik deel uit van de Sectie voor Beeldende Kunsten van de Hogeschool voor Geesteswetenschap, en is sinds 2004 de coördinator daarvan. In januari 2011 man hij ook het coördinerende werk op zich van de Sektion für Bildende Künste bij de AAG in Dornach. Voorjaar 2014 droeg hij dit werk over. Rik is getrouwd en heeft twee volwassen zonen en twee volwassen dochters. Speerpunt in de vereniging is voor Rik de verzorging van de Hogeschool, en de verbinding daarvan met bestuur, werkgebieden en leden.

Ingezonden bericht

“Voorstel aan de Algemene Ledenvergadering van de AViN op 7 juni as. om Robert Jan Kelder als nieuwe voorzitter te kiezen”

De Algemene Ledenvergadering als hoogste orgaan van de Antroposofische Vereniging in Nederland, bijeengekomen in Driebergen op 7 juni as., wordt verzocht de heer Robert Jan Kelder op grond van zijn “verkiezingsprogramma” “De Antroposofische Vereniging als lichamelijkheid van het nieuwe christendom” en zijn bewezen diensten aan de antroposofie als haar nieuwe voorzitter te benoemen.

Voorgeschiedenis en motivatie

Op de jaarvergadering 2012 werd mijn kandidatuur voor het voorzitterschap op puur formele, technisch-administratieve redenen afgewezen zonder in te gaan op mijn “verkiezingsprogramma” “De mensheidsrepresentant centraal stellen” en werd ik door de zittende voorzitter Kees Lam als een “one issue man” be- zo niet afgeschreven. Op de laatste jaarvergadering beloofde hij, als openlijke antwoord op mijn vraag, plechtig met mij over de visie die ik in mijn “verkiezingsprogramma” als leidraad voor de koers van de Vereniging had uitgedragen tenminste te praten, maar niet per se ook daarna te handelen. Tot nu toe is van deze belofte niets terecht gekomen.

Op de bijeenkomst van de Sociale Sectie op 5 april jl. om, na het terugtreden van de coördinator Albert Hollander, deze sectie opnieuw op te starten met een nieuwe coördinator, sprak dhr. Lam over de crisissituatie in de Vereniging en Hogeschool, de moeilijkheden om het ideale en het reële te verbinden en vertelde dat hij druk bezig was met het vinden van een geschikte persoon als nieuwe voorzitter en de naam daarvan binnenkort hopelijk bekend te kunnen maken. Mij was door de nieuwe initiatiefgroep van de Sociale Sectie o.l.v. Margarete van den Brink afgeraden om iets te zeggen over mijn brief aan de (bestuurs)leden van 27 februari jl. onder de titel “De Antroposofische Vereniging in Nederland dient opnieuw gericht te worden” waar ik ingegaan ben op de oorzaken van de huidige crisissituatie en waarin ik heb voorgesteld om onder mijn leiderschap onze hogeschoolvereniging op de juiste koers te brengen door de aanwijzing van Rudolf Steiner tijdens de Kerstbijeenkomst 1923/24 serieus te nemen dat de enige opgave van het bestuur besloten ligt in het realiseren van de alomvattende vrijheidsstatuten, die later “principes” werden genoemd, en waaruit afgeleid kan worden wat het bestuur ooit zou doen.’
Die tekst van Robert Jan Kelder gaat op die plek nog wel even door. Maar wij verlaten die nu en gaan naar het ‘Jaarverslag 2013’, waar we ter inleiding lezen:
‘Dit jaarverslag 2013 heeft een ander karakter dan voorgaande jaarverslagen van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Het bestuur had al de intentie om voor een andere opzet te kiezen. Die intentie is vervolgens aangepast aan de ontwikkelingen die hebben geleid tot de bijzondere inhoud van de jaarvergadering op 7 juni 2014. De leden worden immers drie verschillende voorstellen voor bestuursvernieuwing voorgelegd, zonder aanbevelingen van het zittende bestuur. Daarom is dit jaarverslag ook bedoeld om de leden inzicht te bieden in de afgelopen twee jaar, voor zover dat op schrift mogelijk is, in wat als aanloop naar deze Algemene Ledenvergadering 2014 een rol heeft gespeeld.

Dat gebeurt door eerst de algemene uitgangspunten te vermelden, die het bestuur heeft geformuleerd voor de jaarvergadering van 2013. Vervolgens wordt verslag gedaan van de bestuurlijke activiteiten in 2013, die de hoofdmoot vormen van dit jaarverslag.

Dan volgen verschillende bijlagen. Ten eerste wordt omstandig het proces tussen het bestuur en de sectiecoördinatoren in 2013 geschilderd over de ontwikkeling van de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in dat jaar. Vooral dit gedeelte kan dienen om meer inzicht te geven en om zich een oordeel te vormen.

Er zijn drie berichten uit secties van de Hogeschool, namelijk de Landbouwsectie, de Medische sectie en de Sectie voor Woord, Muziek en Euritmie.

Andere bijlagen vormen de journalistieke berichtgeving over de ‘behoedzame start’ van het bestuur in 2012 en een kleine opsomming van door het bestuur toegekende bijdragen aan ledeninitiatieven.

Tot slot wordt een samenvattend overzicht gegeven over de periode 2012-2014, dus tot aan de jaarvergadering op 7 juni 2014.’
De gebeurtenissen hebben veel reacties opgeroepen. In ‘Vrijheid’ op vrijdag 23 mei meldde ik al:
‘Op dinsdag 20 mei kwam ook website AntroVista met een bericht over dit onderwerp, “Bestuursvorming”’.
Inmiddels zijn daar, bij de toen aangehaalde twee reacties, nog zes andere bijgekomen. Op 28 mei volgde het bericht ‘Bestuursvorming 2’, waar elf reacties op kwamen. Het meest recente was ‘Bestuursvorming 3’ op 30 mei, met dertien reacties. Ook wees ik die vrijdag 23 mei op weblog ‘Cahier’ van John Wervenbos, waar hij op zondag 11 mei Gezamenlijke verantwoordelijkheid’ plaatste, dat hier gedeeltelijk over ging. Op dit bericht van hem is intussen het wonderbaarlijke en voor hem waarschijnlijk ongekende aantal van ‘121 opmerkingen’ gekomen. En verder is daar natuurlijk weblog ‘OnderSofen’ van Walter Bunge, op 23 mei eveneens uitvoerig aangehaald, met als laatste bijdrage ‘Wat doen?’ van 18 mei. Hij is nogal scherp, dus zet u schrap als ik een paar van zijn bijdragen daarna hier ga aanhalen. Op 25 mei publiceerde hij bijvoorbeeld ‘Proces en toestand’:
‘In de afgelopen weken heb ik geprobeerd licht te werpen in het proces dat tot een vernieuwing van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland moet leiden. Verschillende mensen, waaronder mensen die ik niet ken, hebben mij in de afgelopen weken voorzien van allerlei informatie, over bijeenkomsten, gesprekken en emailwisselingen die her of der hebben plaatsgevonden. Hartelijk dank daarvoor. Ook las ik enkele, al dan niet uitvoerige verslagen over de bijeenkomst van afgelopen maandag (zie het vorige bericht, Water en lucht). En daarnaast sprak ik in de afgelopen weken verschillende mede-antroposofen, al dan niet lid van de AViN zijnde, over de aanloop naar de komende algemene ledenvergadering. Ik bedoel eigenlijk te zeggen: ik heb een boel gelezen en gehoord, uit allerlei bronnen en vanuit allerlei verschillende standpunten.

In al die informatie heb ik niets aangetroffen dat mijn blik op de gang van zaken wezenlijk verandert.

Ik probeer in het nu volgende wat afstand te nemen van het “proces” zoals ik dat op deze plaats in delen beschreven heb (daarbij overigens bij lange na niet compleet zijnde). Bij wijze van spreken maak ik een beweging van binnen naar buiten, van – min of meer – in het proces naar buiten, naar de rand van het proces en nog verder naar buiten, om eens te kijken hoe de dingen er vanaf die positie uit zien. Van buitenaf kijkend naar het proces kan ik misschien zien hoe de toestand is.

Wanneer ik me uit het proces beweeg merk ik in de eerste plaats dat al het gedoe, het proces dus, de gemoederen nogal bezig houdt. Iedereen vindt er wat van en dat wordt intensief uitgewisseld. Een kleine maar niet onbelangrijke volgende waarneming is dat deze uitwisseling van gezichtspunten, van meningen en oordelen, deze pogingen om zicht te krijgen, zich op allerlei plaatsen afspeelt, maar niet op de website van de Antroposofische Vereniging. Op de pagina Actueel van de website van de AViN staat (vandaag nog) als bovenste activiteit, het is de eerste die de argeloze bezoeker in het oog springt, een Workshop Naaldvilten die Karin de Haan in Gelselaar geeft. In de nieuwskolom op dezelfde pagina is het meest actuele bericht dat van 3 mei (jongstleden, dat wel) waarin de Jaarvergadering van 7 juni a.s. wordt aangekondigd. Van datgene dat antroposofisch Nederland nu al minstens vier weken in de greep houdt is op de website van de Vereniging niets te merken. Dat noem ik “apart”.

Want leden bespreken de lopende ontwikkelingen op dit moment overal, de meest levendige discussie (het blijft wel een internetdiscussie, dus beperkt) vond ik vandaag op www.antrovista.com. Daar is ook een verslag over de bijeenkomst van afgelopen maandag gepubliceerd en reageren leden en niet-leden.

Ik ben vóór openheid en ben ernstig van mening dat juist de Antroposofische Vereniging zo transparant zou moeten zijn als een kristallen schaal, om niet te zeggen: als een geslepen diamant. Was er meer transparantie geweest dan nu, zoals gebleken is, het geval was, dan had het proces van de afgelopen maanden niet zo’n weeë putlucht verspreid. Dan had de toestand waarin antroposofisch Nederland nu verkeert, een andere geweest. (Van die openheid zou de website van de AViN het stralend uithangbord zijn geweest.) Maar ik was bezig met een poging om het proces, met putlucht en al, van een afstandje te bezien. Wat is er dan te zien?

We zijn in een merkwaardige situatie beland. Zonder dat iemand er om gevraagd heeft, is er een tweedeling ontstaan waarin leden van de AViN worden geacht vóór of tegen Jaap Sijmons en de zijnen te kiezen.

Waarom?
Wat is dat voor keuze?
Waarvoor kiezen we als we het ene of het andere kiezen?
Waar staan Sijmons en de zijnen voor?
Waar staan de zogenaamde “dissidenten” (degenen die van Sijmons op moeten krassen) voor?
Staan ze voor verschillende, elkaar uitsluitende zaken?
Staan ze voor verschillende, elkaar uitsluitende benaderingen?
Staat de ene ploeg voor de antroposofische zaak, en de andere niet?
Staat de andere ploeg voor “de antroposofische aanpak”, en de ene niet?
Voor welke zaak en voor welke aanpak staan ze eigenlijk?
Wie het weet mag het zeggen.

Wat is nu de toestand die ik, misschien nog te vaag, waarneem als ik het proces van buitenaf probeer te beschouwen?

Dat is deze: we zijn voor een tweesprong geplaatst en hebben het dringende gevoel dat er heel snel een heel belangrijke keuze moet worden gemaakt. Maar waarheen de twee sporen leiden is niet duidelijk. De keuze is dus niet duidelijk, en kan daardoor (dus) niet de juiste keuze zijn. Om nog maar te zwijgen over de gedachte dat het niet onaannemelijk is dat zich achter de ons, door wie of wat dan ook, opgedrongen keuze, nog heel andere keuzes bevinden. Waaronder ongetwijfeld vruchtbaardere keuzes.’
Een dag later schreef Walter Bunge ‘Water en lucht’, waaronder deze opmerkelijke reactie van Paul van Panhuys staat, nu 9 dagen geleden:
‘Het restje bestuursleden dat nu nog over is, zal zeker niet in staat zijn de rampenkoers die de afgelopen 2 jaar gevolgd is te wijzigen. Kees Lam heeft als kapitein ingegrepen en Jaap Sijmons gevraagd zijn voorzittersfunctie over te nemen. Sijmons heeft zich dat goed overwogen en kan alleen hierin toezeggen als hij een team om zich heen heeft waarmee hij goed kan werken. Dat lijkt me logisch.

Een aantal goede bestuursleden van het vorige bestuur behoren tot dit team en een aantal niet. Kees Lam heeft in hoedanigheid van voorzitter dit team als opvolging voorgesteld. Door de tendentieuze berichtgeving in Motief wordt er gesproken van een onnavolgbaar proces voor de leden, en wordt er door verschillende mensen gesproken over een “coupe”. Men vergeet daarbij echter dat het nu zittende bestuur op al even onnavolgbare wijze is ontstaan. Verder is opvallend dat het restje bestuursleden van het zinkende schip dat niet tot het nieuwe team gevraagd is, zich niet achter het voorstel van de voorzitter hebben geschaard, maar zijn voorstel hebben afgewezen. Dat is opmerkelijk, want het nieuwe team mag als zeer capabel worden opgevat. De indruk wordt bij mij gewekt dat er dus geen sprake is van een “coupe” door Kees Lam, maar van “muiterij” van degene die niet gevraagd zijn voor het nieuwe team. Het is natuurlijk volstrekt hoogmoedig van dit schamele restje bestuursleden dat zij na 7 juni de vereniging kunnen besturen. Dat is hun ervoor niet gelukt en zal hun erna al helemaal niet lukken. Sterker nog, zij zijn er voor verantwoordelijk dat het bestuur niet tot besturen is toe gekomen en dat de Hogeschool, die de kern vormt van de vereniging, op 5 van de 10 secties onbemant is geraakt en dat de overgebleven 5 sectieleiders niet meer door zullen gaan als dit bestuur aanblijft. Een grotere puinhoop is haast niet denkbaar! Indien ze enige zelfreflectie hadden gehad, hadden ze natuurlijk hun positie vacant moeten stellen en niet aan hun bestuursstoelen willen blijven kleven. Door de problematische berichtgeving van Michel Gastkemper in Motief worden zaken omgedraaid en is er commotie ontstaan die in het geheel niet op zijn plaats is. Wij mogen in onze handen wrijven dat een nieuw team aan wil treden en dat daar wederom uitstekende mensen uit het oude bestuur in willen participeren, die afgetreden zijn omdat hun werk volstrekt onmogelijk werd gemaakt door degenen die nu zo nodig willen blijven zitten. De AViN staat voor grote maatschappelijke uitdagingen en het is mijns inziens de Anthroposofie onwaardig om eindeloos te kissebissen over sentimentaliteiten en emoties die er niet toe doen, maar ons alleen maar afhouden van voortvarend te werk gaan. Laten we Kees Lam danken voor zijn ambtsperiode als voorzitter en zijn keuze om dit nieuwe team te introduceren respecteren en steunen!

Paul van Panhuys 28-05-2014’
De reactie van Walter Bunge in zijn nieuwe bericht op 1 juni, ‘Toestand (zicht op?)’, was niet mals:
‘Voorzitter Kees Lam stelde zich, twee jaar geleden al, toen hij als enig lid van het voormalige bestuur bleef zitten en samen met een nieuwe bestuursploeg op pad ging, tot taak om een nieuwe voorzitter te vinden. Toen hem dat in het eerste jaar van het zittend bestuur niet lukte, plakte hij nog een jaar aan zijn bestuurslidmaatschap vast, en had nog steeds als taak om een nieuwe voorzitter te vinden.

We kunnen heel droog constateren dat hij zijn taak niet vervuld heeft. Hij heeft geen voorzitter gevonden maar is aan komen zetten met een zo goed als nieuwe bestuursploeg, inclusief voorzitter, waarvoor het zittend bestuur dan wel wijken moet. Het, nu nog, zittende bestuur is destijds via een – binnen de context van de Antroposofische Vereniging in Nederland – relatief vernieuwende manier samengesteld: als resultaat van een reeks gesprekken in verschillende kringen.

Een beetje gekunsteld dat dan juist het enige bestuurslid dat nog voortkomt uit de traditionele manier waarop de AViN tot zijn bestuur kwam, Kees Lam, de taak op zich neemt voor dit nieuwe gezelschap een voorzitter te vinden. Nog bevreemdender is dat het zoeken naar een nieuwe voorzitter op de oude bekende wijze gebeurd is: fluisterend in achterkamertjes, in dit geval zelfs buiten het bestuur om. Anders gezegd: er is een wil om te vernieuwen maar er is ook een wil om die vernieuwing ongedaan te maken en alles te laten zoals het is.

Nog steeds heel droog redenerend, formuleer ik hier een waarheid als een koe: wanneer in de AViN niet een werkelijke vernieuwing voltrokken wordt, verliest deze elke relevantie en kan zonder bezwaar dan wel worden opgeheven, dan wel zijn anonieme plek innemen in het bonte geheel dat het verenigingsleven in Nederland vormt, tussen verenigingen van filatelisten of die van verzamelaars van sigarenbandjes, 16e eeuws kantkloswerk of stampotrecepten.

Terug naar de zoektocht naar de nieuwe voorzitter. Was dat nou zo’n moeilijke taak? Voor Kees Lam wel, zo is gebleken. Misschien, wijsheid achteraf maar dit had ook vooraf ingezien kunnen worden, had men het gewoon aan de twee jaar geleden aangetreden bestuursploeg kunnen overlaten om zijn “eigen” voorzitter te vinden. Misschien ook, was het feit dat het zo moeilijk bleek of leek om een voorzitter te vinden, een aanduiding om eens de vraag te stellen of er wel, in de traditionele zin, een voorzitter moet zijn.

Je kunt je per slot van rekening voorstellen dat een bestuur, dienstbaar aan wat onder de leden leeft en aan wat de intenties van Rudolf Steiner zijn, bestaande uit mensen die de kwaliteiten van de bewustzijnsziel in zich dragen, ook zonder traditioneel voorzitterschap uitstekend kan werken. Maar het lijkt alsof we ons binnen de AViN überhaupt niet zo veel voor kunnen stellen, althans: niet datgene wat er nog niet is.

Tijdens zijn zoektocht naar de nieuwe voorzitter heeft Kees Lam geconcludeerd dat de zaken binnen het bestuur niet liepen zoals hij en de zijnen wenselijk achtten. Daarom is zijn zoektocht langzamerhand van karakter veranderd. Hij zocht niet meer naar een nieuwe voorzitter, maar zocht naar de mogelijkheid om de AViN weer op de in zijn ogen juiste koers te krijgen. Jaap Sijmons c.s. zijn de vertegenwoordigers van die koers.’
Een dag later, op 2 juni, volgde als het meest recente bericht ‘Ethisch individualisme (een vraag naar)’:
‘Vragen stellen wordt nog al eens als ongemakkelijk beleefd. Terwijl het stellen van een vraag en het zoeken naar of het vinden van antwoord, toch altijd, voor een of meer betrokkenen, met ontwikkeling gepaard gaat.

De dynamiek van de ontwikkelingen rondom de zoektocht naar een nieuwe voorzitter, die uitgelopen is op een zoektocht naar een ander beleid, kan er makkelijk toe leiden dat in de huidige situatie wezenlijke vragen achter minder wezenlijke vragen verborgen blijven. En het zoeken naar antwoorden op de minder wezenlijke vragen zal makkelijk ontsporen in ruzie, verwijten en slinkse streken.

Terwijl de wezenlijke vragen niet zozeer op het verkrijgen van een antwoord, maar eerder gericht zijn op het entameren van een proces dat tot een gemeenschappelijke beleefde innerlijke kern kan voeren. Wanneer die kern beleefd kan worden, zal blijken dat vele antwoorden mogelijk zijn en naast elkaar bestaansrecht hebben, namelijk in de mate waarin ze door mensen gedragen worden.

Het gaat dus nu om het onderscheiden van wezenlijke en minder wezenlijke vragen. De vraag of het zittend bestuur moet opkrassen om plaats te maken voor Sijmons en de zijnen, is wat mij betreft een onwezenlijke vraag. Het bezig zijn met deze vraag brengt ons niet nader tot een gemeenschappelijke kern, laat staan tot het beleven daarvan.

Indien Sijmons ruimte zou willen maken voor het proces dat ik hier kort aanduidde, is zich terugtrekken de beste stap die hij nu zou kunnen zetten. Dan zou hij zowel de aanstoot tot als de ruimte voor dit proces gegeven hebben. Een daad van ethisch individualisme, zou ik haast zeggen.’
Er zijn sinds mijn vorige bericht op 23 mei twee weken verlopen. Dat is niet goed meer in te halen, wat betreft verdere berichtgeving en ander nieuws. Maar deze tekst wil ik u zeker niet onthouden, ook omdat ik die serie van Lorenzo Ravagli vanaf het begin al volg. De laatste keer is alweer een tijdje geleden, namelijk Koningsdag’ op zaterdag 26 april, toen ik ‘1935 | Ausschluss und Verbot’ van 17 april weergaf. Daar is op 30 mei ‘1936-1946 | Ahrimans Unterpfand. Der Streit um den Nachlass Rudolf Steiners’ bijgekomen. Er lijkt weinig nieuws onder de zon:
‘Nach 1935 kann die Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung nicht mehr ausschließlich als Geschichte jener Gesellschaft erzählt werden, die in Dornach ihren Mittelpunkt sah. Wenn sich anthroposophische Bewegung und Gesellschaft durch die Übernahme des Vorsitzes seitens Rudolf Steiners miteinander vereinigt hatten, dürften sie spätestens seit den großen Ausschlüssen im Jahr 1935 wieder getrennte Wege gegangen sein. Seither gab es nicht mehr nur eine anthroposophische Gesellschaft, sondern mehrere, der Vorstand in Dornach war ein »Rumpfvorstand« und wenn ein Merkmal seiner Esoterizität seine – zwar stets beschworene, aber nie wirklich erreichte – Einheit gewesen sein sollte, dann stellte die Berufung auf den »esoterischen Vorstand« – den Vorstand, wie er durch die Weihnachtstagung konstituiert worden war – seit diesem Zeitpunkt einen Anachronismus dar. Die anthroposophische Bewegung entwickelte sich weiter, in Holland auf medizinischem und heilpädagogischem Gebiet, da viele Ärzte Ita Wegman und ihrer Sektion treu blieben, in England, wo Karl König, der ebenfalls ausgeschlossen worden war, 1939 in der Nähe von Aberdeen die Camphill-Bewegung gründete. Eine Zusammenschau der Geschichte dieser von Dornach bis zu ihrem Wiederanschluss 1948 unabhängigen anthroposophischen Bewegung und Gesellschaften ist ein – hier nicht erfüllbares – Desiderat.

Die Gesellschaft in Dornach bezeichnete sich zwar weiterhin als »Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft«, aber ebenso wie die katholische Kirche ihr Prädikat »kat’holos« (allgemein, allumfassend) zu Unrecht führt, da sie lediglich das Endprodukt eines langwierigen Aussonderungsprozesses ist, entsprach auch das anspruchsvolle Prädikat der Dornacher Gesellschaft nicht mehr den geistigen und sozialen Tatsachen, zumindest nicht für den Zeitraum bis 1948 und einige Zeit darüber hinaus.

Wer 1935 glaubte, nach dem Ausschluss Ita Wegmans, Elisabeth Vreedes und einiger weiterer Protagonisten, sowie großer Teile der englischen und holländischen Landesgesellschaft, werde endlich Friede in die internationale Gemeinde der streitsüchtigen Esoteriker einkehren, fand sich bald eines Besseren belehrt. 1936, im Jahr, als Emil Molt und Adolf Arenson starben, kam es in Dornach zu einem Konflikt zwischen Musikern, die teils Marie Steiner, teils Albert Steffen zuneigten, 1938 zur sogenannten pädagogischen Krise, 1942 löste Roman Boos einen Konflikt zwischen Albert Steffen und Marie Steiner aus, der dazu führte, dass Steffen und Wachsmuth ihre Mitwirkung an der Sommertagung dieses Jahres aufkündigten. Im Dezember 1942 richtete die inzwischen 75jährige Marie Steiner einen dramatischen Verständigungsappell (Marie Steiner, Briefe und Dokumente, Dornach 1981, S. 147 f.) an die beiden Herren und die Schweizer Mitglieder, in dem sie inmitten der globalen und lokalen Katastrophen an die wunderwirkende Kraft und Notwendigkeit des Verzeihens erinnerte:

»Wir stehen als Gesellschaft vor der Frage von Sein oder Nichtsein. Die durch den Weltkrieg über uns hereingebrochenen Katastrophen, die Absperrung der Länder, die Verarmung usw. lassen es kaum möglich erscheinen, dass wir uns als äußere Körperschaft [über diese Zeit] hinüberretten. Doch es geschehen Wunder. Sie geschehen, wenn die moralische Substanz eine so starke ist, dass sie das Wunder rechtfertigt. Was können wir tun, um unsere moralische Substanz zu retten?

Wir können verzeihen! Jeder kann dasjenige verzeihen, was ihm zu verzeihen obliegt. Wir können das Vergessenswerte vergessen, nicht im alten, uns zugefügten Unrecht kramen. Wir können einen Strich machen unter all die alten Geschichten, die uns zermürben und denen wir, sofern wir jung sind oder abseits leben, nicht mehr in der Lage sind, auf den Grund zu blicken. Wir können uns an das Wort halten: Was fruchtbar ist, allein ist wahr. – Wir müssen wieder zusammenarbeiten können, in Eintracht und ohne Ausschluss der uns antipathischen Menschen, – keinem, welcher der Sache und Rudolf Steiner treu ist, die Mitarbeit verwehrend; nicht uns abschließen und verrammeln vor denen, die geistige Erkenntnis suchen, wie nur Rudolf Steiner sie geben kann; nicht die suchenden Seelen zurückstoßen, deretwegen er den Weg des Martyriums bewusst gewählt hat; aus Liebe zur Menschheit, zur ganzen irrenden Menschheit. Liebe wurde ihm zur Erkenntnis, – und kann es einst in uns werden, wenn wir diesen Weg betreten.

Wir stehen vor der zwanzigjährigen Gedenkfeier jenes Brandunglücks, das ihm das irdische Leben genommen hat, trotzdem es noch, fast zwei Jahre hindurch, als helles Opferfeuer glühte und uns mit seiner Flamme nie erahnte Geistesschätze zuführte. Können wir nicht im Anblick dieses Opfers und dieses Todes, an dem wir gewiss als Einzelne und als Gesellschaft alle miteinander schuld sind – denn unser Karma nahm er auf sich – , können wir nicht vergessen, versöhnen, und unsere Tore den Suchenden weit auftun?

Mir scheint, dass hier die einzige Möglichkeit für unsere Läuterung liegt – als Gesellschaft und als Einzelne. Ich sage es im Vollbewusstsein des Gewichtes dieser Worte, im Bewusstsein der Tatsache, dass ich nach Menschenermessen ja bald vor Rudolf Steiners Geistgestalt zu treten haben werde. Retten wir sein Werk und die Menschheitskultur, indem wir uns überwinden und versöhnen, indem wir unsere Tore den Suchenden weit öffnen.«

Dieser biographisch, aber auch zeit- und gesellschaftsgeschichtlich höchst aufschlussreiche Apell verhallte nahezu ungehört, erreichte jedenfalls nicht jene, an die er eigentlich gerichtet war. Dafür erhielt Marie Steiner von – für sie vermutlich – höchst unerwarteter Seite eine Antwort: von Ita Wegman. Aus dem Kur- und Erholungsheim Casa Andrea Cristoforo in Ascona schrieb die 65-jährige ehemalige Weggefährtin und Pflegerin Rudolf Steiners: »Ihr Artikel wird so verschieden gedeutet. Ich erlaube es mir nicht einen [!] Urteil darüber zu haben. Ich wünsche nur so sehr mit diesen Zeilen zum Ausdruck zu bringen, dass Ihre Worte einen tiefen Eindruck auf mich gemacht haben, sie sind groß und zukunftsvoll ...« Allerdings verstarb die Autorin dieser Zeilen bereits am 4. März 1943 nach kurzer heftiger Krankheit, so dass die Zukunft, auf die sie sich Hoffnungen machte, – für sie zumindest – nicht mehr in Erscheinung treten konnte. Auch Elisabeth Vreede, die andere Ausgeschlossene, verstarb noch im selben Jahr, am 31. August 1943. Damit verabschiedeten sich die beiden großen Kontrahentinnen aus dem gemeinsamen Schicksalsstrom, der alle Mitglieder des Gründungsvorstandes miteinander verband. Marie Steiner hingegen standen noch weitere fünf Jahre eines Leidensweges mit der Gesellschaft, deren Vorsitzende sie einst hatte werden sollen, bevor.

Trotz der hier angedeuteten Krisen und der sich in Deutschland und dem Rest der Welt zusammenbrauenden Verhängnisse wurde die Arbeit am Goetheanum nach 1935 fortgesetzt. Marie Steiner inszenierte die Mysteriendramen Steiners, Dramen von Goethe, Schiller und Steffen und ließ weitere Stücke, Konzerte und Eurythmieaufführungen erarbeiten. Im Jahr 1938 fand am Goetheanum die Welturaufführung des gesamten Goetheschen Faust statt.

Allerdings engten die Entwicklung im nationalsozialistischen Deutschland, das im November 1935 die Anthroposophische Gesellschaft verbot, und der 1939 ausbrechende Krieg die Arbeit zunehmend ein. Deutschland war die bedeutendste Einnahmequelle der internationalen anthroposophischen Gesellschaft und des Goetheanum, der Wegfall des Bücherverkaufs in diesem Land und der Mitgliedsbeiträge aus ihm stellte das Goetheanum vor die Frage seiner Existenz, die sich mit dem Ausbruch des Krieges massiv verschärfte.

Gleichzeitig erlangte der Kreis von Goetheanum-Mitarbeitern, der mit Albert Steffen und Wachsmuth verbunden und um das Goetheanum angesiedelt war, in diesen Jahren eine immer größere Bedeutung, die sich allmählich auch auf die Führung der Gesellschaft auswirkte. Beim Ausbruch des II. Weltkriegs riegelte die Schweiz ihre Grenzen ab, am 2. September wurde die Mobilmachung der Armee ausgerufen. Die weltpolitische Situation stellte das Goetheanum vor schwerwiegende Probleme: die Arbeit hing von Spenden und Mitgliederbeiträgen ab, der Unterhalt des Baus verschlang nicht mehr aufzubringende Summen. Nach der Michaelitagung im September 1939 wurde das Goetheanum offiziell geschlossen und dem Schweizer Militär für Einquartierungen zur Verfügung gestellt. Die Schreinerei wurde zum Zentrum der Aktivitäten, die auch nach der Schließung des Goetheanum in beschränkterem Umfang fortgeführt wurden. Der Kreis der Teilnehmer an Tagungen und künstlerischen Veranstaltungen verengte sich auf Schweizer Mitglieder oder in der Schweiz ansässige Anthroposophen. Die angedeuteten Konflikte sind, wie Marie Steiner sich ausdrückte, auch darauf zurückzuführen, dass die Dornacher sich während des Krieges »gegenseitig auf die Füße traten«. Nahezu zwangsläufig erlangte der Schweizer Vorsitzende der Gesellschaft eine immer größere Bedeutung. Steffen selbst betonte stets, er achte die Freiheit all seiner Mitarbeiter. Gleichzeitig wuchs seine persönliche Empfindsamkeit und Verletzbarkeit mit der wachsenden Verantwortung und der zunehmend problematischen Situation der Gesellschaft. Auch nach 1935 zeigte sich in seinem Verhalten das Muster des Rückzugs bei Kritik an seiner Person oder Zweifeln an seiner Integrität, das jeweils zu Vertrauensbekundungen seitens seiner Anhänger, zu Beteuerungen seiner einzigartigen Bedeutung und zu Ausweitungen seiner Kompetenzen führten.

Ähnlich wie Elisabeth Vreede und Ita Wegman vor 1935 fühlte sich Marie Steiner durch diese Entwicklung mehr und mehr aus der Leitung der Gesellschaft verdrängt und ihr Misstrauen gegen den ersten Vorsitzenden wuchs. Die vielfältigen Aufgaben, die sie als Leiterin der Sektion für redende und musizierende Künste und als Herausgeberin des Nachlasses Rudolf Steiners wahrnahm, ihr hohes Alter und ein Fußleiden, das sie in ihrer Bewegungsfreiheit erheblich einschränkte, führten dazu, dass sie sich vermehrt aus dem Gesprächsprozess des Vorstandes zurückzog. Ihr hohes Alter und ihre Gehbehinderung dienten andererseits als Ausrede, um sie von diesem Prozess auszugrenzen. Allmählich bildeten sich in der Mitgliedschaft zwei Parteien heraus, die sich um Marie Steiner einerseits und Albert Steffen andererseits scharten. Einmal mehr sollte Roman Boos, der bereits in den früheren Gesellschaftskonflikten als polarisierendes Prinzip gewirkt hatte, die Rolle eines Katalysators übernehmen. An seiner Person entzündete sich 1942 die heiße Phase des Konfliktes zwischen Steffen und Marie Steiner.

Boos, der die Sozialwissenschaftliche Vereinigung am Goetheanum leitete, hatte zur Sommertagung 1942 Vorträge angekündigt. Steffen und Wachsmuth standen ihm aber inzwischen ablehnend gegenüber, obwohl er in der Vergangenheit wesentlich dazu beigetragen hatte, ihre Positionen in Generalversammlungen zu stärken. Marie Steiner dagegen unterstützte Boos. Nun aber zogen Steffen und Wachsmuth ihre für die Sommertagung geplanten Vorträge zurück. Steffen begründete diesen Rückzug mit dem versponnenen Argument, er wolle Boos nicht die Redefreiheit nehmen und müsse sich daher von der Tagung zurückziehen, da er eine Veranstaltung, an der Boos mitwirke, nicht eröffnen und leiten könne. Steffens Rückzug löste die erwarteten Reaktionen in der Mitgliedschaft aus: diese wandte sich gegen Boos und da – Marie Steiner ihn unterstützte – auch gegen sie. Die massiven Reaktionen in der Mitgliedschaft veranlassten sie zu dem weiter oben zitierten Appell, der allerdings nicht die von ihr erhoffte Wirkung erzielte. Da ihr Aufruf zur »Rettung des Werkes Rudolf Steiners und der Menschheitskultur« keine nennenswerte Resonanz hervorrief, zog sie die Konsequenz, einen Verein zur Verwaltung des literarischen Nachlasses Rudolf Steiners zu gründen, der von der Gesellschaft und ihrer Führung unabhängig war und sicherstellen sollte, dass dieser nicht in die Hände einer Gesellschaft fiel, von der sie nicht erwartete, er werde sich ihren Vorstellungen entsprechend um ihn kümmern.

Bereits in den dreißiger Jahren hatte sie sich um eine Regelung des Nachlasses bemüht. 1934 hatte sie eine Gruppe von Menschen bestimmt, die diesen Nachlass nach ihrem Tod verwalten sollte, zu der bis 1941 Albert Steffen und Guenther Wachsmuth gehörten. Am 3. Juni 1943 gründete sie nun – ohne ihre Vorstandskollegen davon in Kenntnis zu setzen – den »Verein zur Verwaltung des literarischen und künstlerischen Nachlasses von Dr. Rudolf Steiner«. Die Gründungsmitglieder des Vereins waren: sie selbst, Lucie Bürgi-Bandi, Curt Englert-Faye, Otto Reebstein, Jan Stuten, Isabella de Jaager, H.W. Zbinden und Charles von Steiger-de Mestral. Bürgi-Bandi gehörte seit 1913 dem Bauverein des Goetheanum an und war 1925 von Rudolf Steiner in die Leitung der Administration des Baus berufen worden. Englert-Faye hatte zusammen mit H.W. Zbinden, der die Aufgabe des Schularztes übernahm, 1927 die Zürcher Rudolf Steiner Schule gegründet und leitete zusammen mit Marie Steiner und Isabella de Jaager die 1931 ins Leben gerufene pädagogische Arbeitsgruppe am Goetheanum. Otto Reebstein war 1936 Nachfolger Johanna Mückes in der Leitung des Philosophisch-Anthroposophischen Verlage geworden. Jan Stuten gehörte als Musiker, Schauspieler, Bühnenbildner und Architekt zu den engsten Mitarbeitern Marie Steiners in der von ihr geleiteten Sektion. Der Rechtsanwalt Charles von Steiger-de Mestral war zusammen mit Reebstein als Testamentsvollstrecker vorgesehen. In ihrem Testament vom 20. Februar 1945 sollte Marie Steiner diesen Verein als Universalerben einsetzen. Im September 1948, drei Monate vor ihrem Tod, bekräftigte sie diese Verfügung in einem notariell beglaubigten Testament.

Doch bevor es dazu kam, richtete sie am 15. Dezember 1943 einen erneuten Appell an die Schweizer Mitgliedschaft, an die beiden übrigen Vorstände und die Gegner von Roman Boos. Inzwischen hatten die Forderungen einzelner Mitglieder, die von ihm geleitete Sozialwissenschaftliche Vereinigung aus dem Goetheanum zu verbannen und ihm die Anerkennung als Vertreter der Hochschule zu entziehen – Forderungen, die Guenther Wachsmuth billigte –, dazu geführt, dass er Klagen gegen Wachsmuth und Steffen eingereicht, später aber wieder zurückgezogen hatte. Erneut stellte Marie Steiner in ihrem Schreiben die Frage: »Wie retten wir das unserer Obhut anvertraute Geisteswerk Dr. Steiners, damit die Menschheit nicht endgültig dem Niedergang verfalle?« Bereits in diesem Schreiben deutete sie einen Lösungsvorschlag für die verfahrene Situation an, den sie schließlich – vergeblich – als Traktandum auf die Tagesordnung der außerordentlichen Generalversammlung im März 1944 zu setzen versuchte: wenn eine Zusammenarbeit nicht mehr möglich war, sollten die verschiedenen Gruppierungen nebeneinander für das gemeinsame Ziel arbeiten.

Insbesondere umriss Marie Steiner drei Themen, die auf dieser Generalversammlung besprochen werden sollten: die Mitgliedschaft sollte gemäß §§ 11 und 13 der Statuten die Möglichkeit zur Gründung »freier Organisationen« anerkennen, die im Rahmen der Anthroposophischen Gesellschaft tätig sein durften, sie sollte den Unterschied zwischen der Anthroposophischen Gesellschaft als eines demokratisch organisierten Vereins und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft, die nicht den Majoritätsbeschlüssen der Generalversammlung unterstellt sei, anerkennen, und schließlich sollte sie die Autonomie der Sektionen bekräftigen, »in die nicht von außen hineinmanövriert werden« dürfe. Zur erhofften Aussprache über diese Themen kam es nicht.

Bemerkenswert an Marie Steiners Vorschlägen ist jedoch, dass sie inzwischen offenbar die Problematik von Majoritätsbeschlüssen der Generalversammlung einzusehen begann, ebensolcher Beschlüsse, die 1935 zum Ausschluss von Vorstandsmitgliedern und ganzen Landesgesellschaften geführt hatten. Nun, da sie selbst die unmittelbar Betroffene war, schien ihr die späte Einsicht aufzugehen, dass demokratische Verfahren nicht geeignet waren, über die wahre oder die falsche Anthroposophie zu entscheiden. Dass all dies eine Folge jenes unheilvollen 8. Februar 1925 war, an dem die Konstitution der Anthroposophischen Gesellschaft geändert und dem geistigen Rechtssubjekt »Anthroposophische Gesellschaft« der für den Wiederaufbau des Goetheanum zuständige »Verein des Goetheanum« substituiert wurde, wodurch diese samt ihrem Vereinszweck, der Freien Hochschule, in einen nach demokratischen Verfahren operierenden Verein eingegliedert wurde, durchschaute sie ebensowenig wie die anderen Protagonisten des sich in der Folgezeit entrollenden Dramas.

Wie dem auch sei, am 29. Januar 1945 jedenfalls, setzte Marie Steiner ihre beiden Vorstandkollegen von der Existenz des 1943 gegründeten »Vereins zur Verwaltung des Nachlasses Rudolf Steiners« in Kenntnis. Steffen und Wachsmuth nahmen ihre Zuflucht zur Generalversammlung und ersterer stellte im März 1945 der versammelten Mitgliedschaft die Frage: »Ist es möglich, dass eine Institution, außerhalb der Gesellschaft begründet, den Nachlass, den künstlerischen und literarischen Nachlass von Rudolf Steiner übernähme, ist es möglich? Es ist ja auch in ihre Verantwortung gelegt, dieses zu entscheiden.« Damit waren die Frontlinien abgesteckt, und alles weitere, bis hin zum vor einem Schweizer Gericht 1949 bis 1952 ausgetragenen Prozess, entwickelte sich aus diesen scheinbar unvereinbaren Standpunkten: der Nachlass Rudolf Steiners gehört Marie Steiner – oder der Anthroposophischen Gesellschaft.

In diesem Frühstadium der Auseinandersetzungen, das bereits auf juristische Konflikte zusteuerte, verfasste Marie Steiner einen längeren Artikel über die Aufgaben des Nachlassvereins (Juli 1945), der auch heute noch lesenswert ist. Sie brachte darin nicht nur ihr Selbstverständnis als Verwalterin des Hinterlassenschaft Rudolf Steiners zum Ausdruck, sondern umriss auch die spätere Gestalt der Rudolf Steiner-Gesamtausgabe mit ihren verschiedenen Abteilungen und die vielfältigen Editionsaufgaben, die dem Verein bevorstanden. Zu Recht beklagte sie die von ihr selbst mit verantwortete Uneinheitlichkeit, Unzuverlässigkeit und Zweifelhaftigkeit der bisherigen Publikationsformen, insbesondere die Tatsache, dass mangels anderer Möglichkeiten und aufgrund großer Nachfrage Vorträge Rudolf Steiners unsystematisch in unterschiedlichsten anthroposophischen Zeitschriften veröffentlicht werden mussten: »Neben den Vortragsreihen, die der [philosophisch-anthroposophische] Verlag als Zyklen oder in Buchform herausbringen konnte – natürlich auch nicht in der gewünschten chronologischen Reihenfolge, sondern je nach Bedarf und Möglichkeit –, gab es auch die wöchentlichen Beiträge für die Goetheanum-Zeitschrift, für das Nachrichtenblatt, für ›Die Drei‹, für ›Anthroposophie‹, ›Erziehungskunst‹, ›Menschenschule‹ usw.

Das ging ... bunt durcheinander, je nach den Bedürfnissen der Redaktoren und Leser: in den Monatsschriften wenigstens zusammenhängend als Einzelvortrag, in den Wochenschriften war meistens auch der einzelne Vortrag halbiert oder gevierteilt. Da ich bis zum Jahre 1934 viel auf Reisen war, musste ich oft die Durchsicht der Nachschriften den Herausgebern überlassen, und bald sah ich, dass sie vielfach gar nicht überprüft wurden. Trotzdem wurde die Gesellschaft, der es auf den Inhalt ankam, und nicht auf Form und Fehler, geistig davon getragen und genährt. Dadurch haben wir aber Verpflichtungen Dr. Steiner gegenüber übernommen. Es liegt doch die Notwendigkeit vor, dass dies Werk nach Möglichkeit in seiner Totalität wieder hergestellt werde, dass der einzelne, in kurzen Abschnitten einst erschienene Vortrag zu einer Broschüre gestaltet werde, dass die zu einer Serie gehörenden Vorträge in ihrem inneren Zusammenhang erscheinen, damit ersichtlich werde, wie Dr. Steiner sein Werk planvoll ausgeführt, organisch den Lebensbaum aus den Wurzeln hat herauswachsen lassen ...

Man denke nicht, dass diese Arbeit des Sichtens und Ordnens des Nachschriften-Materials eine schnell zu bewältigende Arbeit sei! Gewiss, die von Dr. Steiner selbst geschriebenen und als Bücher erschienenen Werke werden ... verhältnismäßig schnell zu einer schönen Gesamtausgabe vereinigt werden können – aber auch dazu gehören nicht unbeträchtliche Geldmittel ... Das, was Dr. Steiner selbst geschrieben hat und was zu einer Gesamtausgabe vereinigt werden sollte, ist nur ein Teil der literarischen Hinterlassenschaft. Daneben gibt es den schwierigeren, unvollkommeneren Teil: die für die Mitglieder gedruckten Nachschriften. Sie wurden – zunächst gegen das Gebot Dr. Steiners – privat vervielfältigt und unter der Hand verbreitet, und enthielten oft solchen Unsinn, dass Dr. Steiner, um dem Unfug zu steuern, sich gezwungen sah, die Stenographierenden selbst zu bestimmen und die Übertragung in unsere eigene Regie zu nehmen. So entstanden die großformatigen Zyklen ... als Privatdrucke. Er selbst hatte aber nicht die Zeit, sie durchzusehen, und er litt daran, weil er das gesprochene Wort als nicht geeignet für den Druck betrachtete. Die Ungenauigkeiten, die unvermeidlich sind, wenn der gehetzte Stenograph nicht dem nachkommen kann, was im Feuer des geistigen Erlebens gesprochen wird, schmerzten ihn. Er sah voraus, welcher Missbrauch von den Gegnern damit getrieben werden würde und schärfte den Mitgliedern strengste Diskretion ein: es dürften die Privatdrucke nicht Außenstehenden ausgeliefert werden. – Sie wurden es trotzdem: nicht nur gab man den Bitten der daran interessierten Außenstehenden nach, man wollte sogar Gegner damit bekehren! Eine Schmähkampagne wurde nun von dieser Seite eröffnet, Sätze aus dem Zusammenhang gerissen; Insinuationen, Verleumdungen daran geknüpft – weil es Geheimschriften seien; Propaganda-Redner wurden in die verschiedenen Städte geschickt, Tumulte veranstaltet, um Dr. Steiners öffentliche Vortragstätigkeit zu unterbinden. Es folgte der Brand des Goetheanum. Und so kam der Moment, wo Dr. Steiner erklären musste: Nichts könne mehr als esoterisches Studienmaterial im Privatdruck für Mitglieder reserviert werden; es dürfte nicht mehr von sogenannten Geheimschriften die Rede sein; wir könnten unser esoterisches Geistesgut nur schützen durch einen Vermerk, der von nun an auf die Zyklen zu kommen hätte und sie als Hochschul-Lehrgut bezeichnete. [Marie Steiner spielt hier auf den sog. Hochschulparagraphen an: ›Als Manuskript für die Angehörigen der freien Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum, gedruckt. Es wird niemand für die Schriften ein kompetentes Urteil zugestanden, der nicht die von dieser Schule geltend gemachte Vor-Erkenntnis durch sie oder eine von ihr selbst als gleichbedeutend anerkannte Weise erworben hat. Andere Beurteilungen werden insofern abgelehnt, als die Verfasser der entsprechenden Schriften sich mit den Beurteilern in keine Diskussion über dieselben einlassen.‹]

So hatte denn die Gesellschaft durch mangelnde Vorsicht und nicht genügendes Verantwortungsgefühl eine Zwangslage für Dr. Steiner geschaffen, durch die er seine in weiser Voraussicht gefassten Maßnahmen nicht hat durchführen können. Es ist unsere Pflicht, diese Schuld nach Maßgabe unserer Kräfte zu sühnen. Wir müssen dieses zerstückelte, umhergestreute und zum Teil mangelhaft nachgeschriebene Geistesgut in seine Zusammenhänge wieder hineinstellen, auch äußerlich in die bestmögliche Form bringen, und als eine zweite Kategorie in die Gesamtausgabe der Werke einreihen ...

Als die eingetretenen Umstände ihn zwangen, das in der Nachschrift festgehaltene Wort auch der Öffentlichkeit preiszugeben, vertraute er diese aus Mangel an Zeit durch ihn nicht mehr zu bewältigende Aufgabe seiner Mitarbeiterin an, die, wie er sagte, seine Intentionen kannte ...

Diese verantwortungsvolle Arbeit hat er mir persönlich übertragen, wie auch die Sorge für deren Fortsetzung nach meinem Tode. Er sprach zu mir von der Zeit, wo er nicht mehr da sein werde, und wo ich für sein Werk einzustehen haben würde; dafür auch, dass dieses sein Menschheitswerk mit seinem Namen verbunden bliebe. Denn wenige würden ihm treu bleiben, und es bestünde die Gefahr, dass sein werk von seinem Namen losgerissen würde, es seinen ursprünglichen Intentionen entfremdet werde. Dann würden gegnerische Gewalten sich der darin enthaltenen Kräfte bemächtigen können und sie für ihre eigenen Absichten gebrauchen. Nach bestem Wissen und Gewissen, auf Grund vieler und leidvoller Erfahrungen, sind nun von mir Persönlichkeiten gewählt, die für diese Intentionen Dr. Steiners Verständnis haben. Sie werden sich Helfer zuziehen, die in demselben Geiste der Bescheidenheit und suchenden Ehrfurcht arbeiten. Niemandem in der Gesellschaft wird dadurch etwas entzogen, sondern es wird im Sinne seines Opferwillens weiter gegeben werden ...

Eine ›Säuberung‹ wäre unter den so gesammelten Nachschriften dringend nötig, da in manchen kurzen Wiedergaben von Vortragsinhalten, wie ich konstatieren konnte, mitunter reichlicher Unsinn enthalten ist. Dennoch können sie, trotz ihrer Kürze und Lücken – wenn davon befreit – der historischen Kontinuität wegen als Stichproben, als Merksteine auf dem Wege der sich entwickelnden geisteswissenschaftlichen Arbeit erhalten und durch schon korrigierte ersetzt werden. Diese Aufzeichnungen sind also eine dritte Kategorie ...

Das noch vorhandene ungedruckte Material kurz berührend, kann man sagen: es gibt noch unvollständige oder gekürzte Nachschriften, auch Notizen, aus den Jahren 1902 bis 1912 – also durch 10 Jahre hindurch! Darin ist das Fundament gegeben für alles, was später entwickelt worden ist; da sind die Richtlinien gezogen, die uns die weitesten Horizonte öffnen ... Dass es oft nur kurze Aufzeichnungen sind, das macht die Arbeit daran nicht leichter, sondern schwerer und verantwortungsvoller. Und um die damals stenographierten längeren Nachschriften lesen zu können, müssen jene ganz abgeblassten Blätter aus den Jahren 1904 bis 1914 neu geschrieben werden. Was aber vom Jahre 1902/03 vorliegt, ist von mir selbst in fliegender Eile mit Hilfe von Wortabkürzungen mit Bleistift notiert und kann kaum noch entziffert werden. – Esoterisches Lehrgut ist erst nachher von einigen Zuhörerinnen aus dem Gedächtnis aufgeschrieben worden. – Die Gesamtheit dieses Materials ergibt eine vierte Kategorie ...«

Gegen den Vorwurf, beim Nachlassverein handle es sich um eine »außerhalb der Gesellschaft stehende Institution«, wandte sie ein: »Mit stereotyper Konsequenz wird wiederholt das Schlagwort ›außerhalb der Gesellschaft stehende Institution‹. Sie steht nicht außerhalb, sondern ganz innerhalb der Gesellschaft durch das Leben und Wirken der sie vertretenden Persönlichkeiten und durch die Aufgabe, die ihnen anvertraut ist. Sie wird sie so handhaben, wie ich selbst sie gehandhabt habe, so dass alle die furchtbaren Dinge, die Herr G. da aufzählt, Schreckgespenster sind und auch nicht einen Schein von Realität haben ...

Es gibt auch Nachlassverwaltungen für Goethe- und Schiller-Archive, es gibt solche für Nietzsche, Gottfried Keller usw., jetzt für Spitteler ... Für Rudolf Steiner soll es keine geben dürfen! Da soll die ganze Gesellschaft dreinzureden haben? Auch wohl bis in die Briefe hinein, die aus seiner Jugendzeit stammen oder die er mit mir gewechselt hat?

Wir haben uns seines gesprochenen Wortes bemächtigt, es zerpflückt, in Stücke gerissen, um uns allwöchentlich damit seelisch zu nähren. Ich erhielt einmal von dem Schriftsteller Wolzogen einen Brief, worin er den schweren Vorwurf erhob, dass in den Kiosken Zeitschriften mit Bruchstücken aus Dr. Steiners Vorträgen zu kaufen sind, die so zerstückelt sind und außerhalb ihres Zusammenhanges stehen, das Dr. Steiners Ruf dadurch schwer geschädigt wird.

Die Veröffentlichung der gesprochenen Vorträge hat die Gesellschaft ihm abgerungen und abgenötigt; wir haben unser Seelenleben damit erfüllt, unser Wissen erweitert, unsern Büchern damit die Substanz gegeben ... Und jetzt sollten wir nicht die Verpflichtung fühlen, alle diese ihm entwundenen Fragmente seines Geistes, die in den Zeitschriften durcheinandergewürfelt sind, oft mit fehlenden verbindenden Teilen, all die Broschüren, die je nach Bedarf zu festlichen und anderen Gelegenheiten herausgegriffen, und den Arbeitsgruppen zur Verfügung gestellt wurden, – jetzt sollte es nicht unsere Pflicht sein, sie zu einem geordneten, chronologisch, fachlich und inhaltlich gegliederten Ganzen zu vereinigen? Dadurch eine Gesamt-Überschau dieses Lebenswerkes gebend, damit der ungeheure Reichtum und das Harmonische des uns hinterlassenen Geistesgutes klar hervortrete?« (Marie Steiner, Briefe und Dokumente, Dornach 1981, S. 189 ff.)

Am 4. Dezember 1945 schickte der Dornacher Advokat Dr. Krauß ein Schreiben mit folgendem Wortlaut an Marie Steiner: »Namens und im Auftrage der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft beehre ich mich, Ihnen mitzuteilen, was folgt: Im Schweiz. Handelsamtsblatt, Nr. 221 vom 21. September 1945 ist die Eintragung des ›Vereins zur Verwaltung des literarischen und künstlerischen Nachlasses von Dr. Rudolf Steiner‹ in Dornach publiziert. Als Vereinszweck ist in erster Linie angeführt, die Herausgabe des literarischen und künstlerischen Werkes von Dr. Rudolf Steiner, sowie die Obhut, Verwaltung und Pflege usw. des literarischen und künstlerischen Nachlasses von Dr. Rudolf Steiner. In der Publikation wird erklärt, dass Sie die alleinige Eigentümerin aller Rechte am gesamten Werk Dr. Rudolf Steiners seien.

Diese Behauptung ist nun, wie Ihnen aus der in dieser Sache bereits gewechselten Korrespondenz zur Genüge bekannt sein sollte, durchaus unzutreffend. Auf Grund der eigenen Verfügungen von Dr. Steiner, sowie überdies noch auf Grund der mit Ihnen im Jahre 1925 abgeschlossenen, die Verfügungen Dr. Steiners bekräftigenden Verträge stehen vielmehr alle Rechte am gesamten Werk Dr. Rudolf Steiners ausschließlich der Gesellschaft zu. Die beiden Mitglieder des Vorstandes, Herr Albert Steffen und Herr Dr. Günther Wachsmuth haben bis jetzt versucht, die Angelegenheit des erwähnten Nachlasses rein auf anthroposophischem Boden zu behandeln. Sie haben sich daher zunächst nicht auf juristische Dokumente berufen, sondern auf das menschliche Vertrauen im Vorstand der Allg. Anthroposophischen Gesellschaft. Vorschläge zur gütlichen Beilegung oder auch nur zur Klärung sind von Ihnen unbeantwortet geblieben. Aus diesem Grunde, vor allem aber, weil der Nachlassverein eingetragen wurde und damit jeder Bestreiter von dessen vorgeblichen Rechten und Ansprüchen auf den Rechtsweg gezwungen wird, erhebt die Gesellschaft hiermit in aller Form Einsprache dagegen, dass Sie dem eingangs erwähnten Vereine irgendwelche Möglichkeiten zur Verwaltung des literarischen und künstlerischen Nachlasses von Dr. Rudolf Steiner oder zur Herausgabe von Werken Dr. Rudolf Steiners einräumen. Die Gesellschaft muss sich, so unangenehm ihr das ist, ausdrücklich vorbehalten, alle ihr zur Wahrung ihrer eigenen Rechte in bezug auf das Werk Dr. Steiners geeignet erscheinenden Vorkehren zu treffen.

Im Widerspruch zu Ihren vertraglichen Verpflichtungen haben Sie nun auch begonnen, Publikationen von Werken von Rudolf Steiner in außenstehenden Verlagen vorzunehmen [gemeint sind die von Roman Boos im Europa-Verlag herausgegebenen Vorträge Rudolf Steiners zur ›Geschichte und Überwindung des Imperialismus‹]. Auch dagegen muss ich namens der Allg. Anthroposophischen Gesellschaft in aller Form Protest erheben und Sie für alle daraus entstehenden Folgen verantwortlich machen. Sollten Sie dieser Verwarnung nicht nachleben, so werde ich die Gesellschaft veranlassen müssen, mir Auftrag zur Einleitung rechtlicher Schritte zu geben. Mit vorzüglicher Hochachtung gez. Krauß.«

Marie Steiner antwortete dem Dornacher Rechtsanwalt und Ammann postwendend am 8. Januar 1946: »Sie haben mir als einem Vorstandsmitglied der Allg. Anthroposophischen Gesellschaft einen Verwarnungsbrief im Auftrage des Allg. Anthroposophischen Gesellschaft zugestellt. Der Gesellschaft als solcher ist diese Tatsache absolut unbekannt.

1. Es hätten also die beiden anderen Vorstandmitglieder höchstens in ihrem eigenen Namen, niemals aber im Namen und als Auftrag der Allg. Anthroposophischen Gesellschaft Herrn Dr. Krauß mit einem solchen Briefe beauftragen dürfen. Ein namhafter Teil der Mitgliedschaft ist entschieden anderer Auffassung als die Auftraggeber. Abgesehen davon müsste für einen solchen Auftrag: das Vorgehen gegen ein Vorstandsmitglied ... mindestens ein höchst qualifizierter Gesellschaftsbeschluss vorliegen.

Die Anmaßung, die in diesem gegen mich unternommenen Schritte liegt, muss von meinen Freunden und mir strikt und streng zurückgewiesen werden.

2. Da der Inhalt des Schreibens mit meinen Rechten in diametralem Widerspruch steht, wird es von uns unbedingt zurückgewiesen. Ich begnüge mich mit dem einfachen Hinweis, dass mehr als 20 Jahre hindurch alle Veröffentlichungen aus dem Werke Rudolf Steiners ausdrücklich ›mit Genehmigung von Frau Marie Steiner‹ geschehen. – Es bestehen keine Verfügungen Rudolf Steiners und keine Verträge, die meine Rechte in Frage stellen.

3. Die Behauptungen der Auftraggeber widersprechen überdies den eigenen früheren Auffassungen der Auftraggeber und derjenigen von Dr. Krauß selbst.

4. Meine Verhandlungsbereitschaft ist im Anfang zurückgewiesen worden. Nach allem, was inzwischen geschehen ist, kann man sie nicht ohne weiteres von mir erwarten und noch weniger verlangen.

Ich nehme zur Kenntnis, dass sich die beiden auftraggebenden Vorstandsmitglieder bewusst sind, dass sie den anthroposophischen Boden verlassen haben. Dies nachdem sie zuerst den sachlich notwendigerweise engen Kreis der Verhandlungen abgelehnt und vor die Gesellschaftsöffentlichkeit getreten waren.

5. Ich werde meine Rechte gemäß der mir von Rudolf Steiner übertragenen Verpflichtung und Verantwortung gegen jeden unbefugten Angriff schützen. Auch nach der Weihnachtstagung habe ich mit Rudolf Steiner weiter zusammen gelebt und zusammen gearbeitet, und seine ausdrückliche Erklärung erhalten (ebenso wie Frl. J. Mücke), dass: trotz der formellen Eingliederung des Verlags in die Gesellschaft alles beim alten bleibe, und keiner uns in die Verlagsführung dreinreden dürfe.

6. Im übrigen kann ich nicht umhin mein Erstaunen darüber auszudrücken, dass Sie, sehr geehrter Herr Dr. Krauß, mein bisheriger Anwalt, sich zur Übernahme eines solchen Gutachtens und Drohbriefes gegen mich haben bewegen lassen. Mit Ihren Anwaltspflichten und bei Ausübung Ihrer offiziellen Ämter werden Sie da notwendig in Interessenkonflikte geraten.

Hochachtungsvoll gez. Marie Steiner.«

Vorheriger Beitrag: 1935 | Aussschluss und Verbot
Confrontatie, conflict en chaos in de Antroposofische Vereniging, het is van alle tijden.
.

1 opmerking:

matthijs zei

Michel wellicht kun jij hier antwoord geven.

Uit de agenda 12.2. Voorstel tot benoeming van nieuwe bestuursleden: Jaap Sijmons (voorzitter),enz.
iets verder staat
Motie van orde
De leden van de AViN, in algemene ledenvergadering bijeen op zaterdag 7 juni 2014, besluiten om geen stemming te laten plaatsvinden over voorstel 12.2.

De redenen zijn van tweeërlei aard enz.

Wie kan mij dit verduidelijken? Is dit de kloof tussen bestuur – 12.2 - en leden –geen stemming-?

Wellicht is het een gebrek aan mijn zijde maar -geen stemming-en toch -een voorstel- ik vat het niet.
Bron: http://www.antroposofie.nl/algemeen/jaarvergadering-avin-2014/

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)