Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 31 oktober 2013

Deelname

Schreef ik gisteren in ‘Roundup’ (zie voor uitleg over de foto ook daar) dat er weinig nieuws was op het gebied van de gezondheidszorg (hoewel een aantal van de berichten over landbouw en voeding daar sterk aan raakten), ontdekte ik vandaag dat ik iets relevants bij het Lectoraat Antroposofische Gezondheidzorg aan Hogeschool Leiden over het hoofd heb gezien. Maar voordat ik daaraan toekom, eerst terug naar ‘Tegengeluiden’ op 4 september. Die dag werd op Nederland 2 in De Vijfde Dag van de EO een reportage uitgezonden met als ‘onderwerp Antroposofie en vaccinaties. Madeleen Winkler, huisarts en CB arts in Gouda heeft hieraan meegewerkt.’ Dit programma bracht geen vlekkeloze reportage, alleen al af te leiden hoe het onderwerp op de website van ‘De Vijfde Dag’ werd aangekondigd, waar ik nu bijna twee maanden geleden voorbeelden van gaf. Er kwamen daar op de website verschillende reacties op, waaronder ook een van Madeleen Winkler zelf. Diezelfde reactie staat sindsdien als volgt ook op de website van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA), met als titel ‘“De vijfde dag” EO uitzending over mazelen in de antroposofische praktijk’ (er staat letterlijk ‘antropofische praktijk’, maar dat heb ik hier nu maar even verbeterd):
‘De EO heeft mij gevraagd een gesprek te mogen opnemen waarin ik ouders informeer over de BMR vaccinatie, met name betreffende mazelen, gezien de huidige mazelengevallen. Uit dat gesprek is 95% geknipt en alleen een klein detail werd eruit gelicht, dat daardoor iedere onderbouwing mist. Tevoren waren uitgebreid de symptomen, de ernst van de ziekte en de mogelijke complicaties besproken, evenals de koorts en de effecten van paracetamol op de antistofvorming tegen het virus, refererend aan de studies die daarover zijn gepubliceerd. Genoemd is dat er studies (12) zijn die laten zien dat bij de groep kinderen die de mazelen hebben doorgemaakt minder asthma en allergie voorkomt en dat er studies (3456) zijn waarbij in de groep die acute koortsende ziektes, waaronder mazelen, op kinderleeftijd heeft doorgemaakt een correlatie gezien wordt met minder chronische ziektes waaronder bepaalde vormen van kanker. Alleen op dat laatste gaat de journalist verder in en probeert me duidelijk anti RIVM getinte uitspraken te laten doen.

Hiermee is de indruk ontstaan dat antroposofisch artsen mazelenvaccinatie zouden afraden en wel op onwetenschappelijke wijze. Beide is onjuist. Het RVP wordt aangeboden, er wordt de tijd genomen voor goede informatie, waarmee de ouders tot bij hun passende beslissing kunnen komen.  Vaccinatie wordt niet afgeraden. De uitzending is nu zo gemonteerd dat het lijkt of ik suggereer dat mazelen kanker zou voorkomen. Maar zo ligt het niet. Dat doet bovendien ook geen recht aan het zorgvuldige gesprek en de nuanceringen die daaraan voorafgegaan zijn.

Madeleen Winkler, voorzitter’
Vooral de wetenschappelijke studies die worden aangevoerd, zijn interessant. Maar daarvoor moet u op de zes linken klikken en de betreffende artikelen lezen. Nu is daar sinds 23 oktober iets bijgekomen. Of liever gezegd: daar zal iets bijkomen, getuige de website van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidzorg aan Hogeschool Leiden. Onder ‘Agenda/Nieuws’ vinden we namelijk dit:
‘25-10-2013: Primeur: u kunt nu bijdragen aan ons onderzoek naar actuele vraagstukken mbt mazelen en vaccinatiebeleid!
23-10-2013: Nieuw project in voorbereiding: Mazelenonderzoek
Ik kan nu niet verder gaan zonder het eerste sterfgeval genoemd te hebben dat we te betreuren hebben en waarvan we sinds afgelopen maandag weten. Het RIVM meldde dit in ‘Meisje overleden na mazeleninfectie’. Uitstekend bijgehouden doorlopende informatie is sinds 25 juli te vinden in ‘Mazelen 2013: chronologie van een epidemie’ op de weblog van Jan Willem Nienhuys. Die heeft alle relevante gegevens op een rijtje. Maar niet wat we bij het lectoraat in Leiden vinden. Klikken we daar op de link, lezen we:
‘Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG) van Hogeschool Leiden start vanaf november 2013 het Mazelenonderzoek. Objectief onderzoek naar dit thema is dringend gewenst. Dit onderzoek vindt plaats op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) en wordt uitgevoerd in samenwerking met dr. E. Schoorel (antroposofisch kinderarts) en afgestemd met het RIVM en GGD.

De huidige mazelenepidemie van 2013, de daarbij optredende publieke opinie t.a.v. het niet vaccineren, het gebrek aan adequate informatie over diverse gerelateerde onderwerpen (vaccinatiegraad, redenen van niet-vaccineren, etc.) en waarnemingen van ouders en artsen dat er mogelijk een relatie is tussen het doormaken van mazelen en het optreden van ontwikkelingsstappen hebben aanleiding gegeven om dit onderzoek te gaan starten.

Het Mazelenonderzoek omvat twee deelonderzoeken. Klik op onderstaande linken om meer te lezen over de afzonderlijke doelstellingen, vraagstellingen en studieopzet:
Mazelen onderzoek 1
Mazelen onderzoek 2

Onderzoek & financiering

Het lectoraat AG heeft een basisfinanciering van waaruit het lectoraat het belangrijkste deel van de lopende kosten (o.a. personeelskosten en materiaalkosten) kan betalen. Voor alle aanvullende projecten is het aangewezen op projectfinanciering.

Wilt u bijdragen om het Mazelenonderzoek mogelijk te maken?

Met dit onderzoek willen we een start maken met de objectieve beantwoording van de onderzoeksvragen en tevens bijdragen aan het recht op vrije keuze van vaccinaties door ouders. Het onderzoek draagt bij aan meer wetenschappelijke informatie over de AG aanpak en kan bij positieve resultaten wellicht leiden tot meer acceptatie van het andere standpunt ten aanzien van vaccinatiebeleid.

Voor dit onderzoek is minimaal 7.500 Euro nodig. We kunnen dit belangrijke onderzoek al goed uitvoeren als bijvoorbeeld 2.500 mensen slechts 3 Euro overmaken.
Uw bijdrage komt volledig ten goede aan het mazelenonderzoek van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg.

Schenken

Er zijn hiervoor de volgende mogelijkheden:
1. U kunt uw bijdrage van 3 euro (of meer) overmaken op: Stichting Hogeschool Leiden, Rekeningnummer 4599483, o.v.v. C4010 AG/ Mazelenonderzoek
2. Sms mazelen3 (= € 3,00), mazelen5 (= € 5,00) of mazelen10 (= € 10,00) naar 3669. Als u nog niet eerder van MicroIncasso gebruik heeft gemaakt, wordt er eenmalig naar uw bankrekeningnummer gevraagd. U krijgt eerst € 0,01 op uw rekening gestort, waarmee vastgesteld wordt dat het juiste bankrekeningnummer is doorgegeven. Vervolgens wordt uw donatie afgeschreven.
3. Doneer direct door te klikken op DONEER NU

Meer informatie over de onderzoeken en de actuele stand van de financiering vindt u op deze website. Wij danken u alvast heel hartelijk voor uw eventuele bijdrage!

Contact

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot het Mazelenonderzoek of uw financiële bijdrage dan kunt u contact opnemen met de onderzoeker, dr. Esther Kok, epidemioloog: kok.e@hsleiden.nl of 06-46846804.’
We klikken door op ‘Mazelen onderzoek 1’:
‘Doelstellingen

– het vaststellen van het aantal kinderen dat de mazelen heeft doorgemaakt,
– het in kaart brengen van (1) het effect van het doormaken van de mazelen op de algemene ontwikkeling en het welbevinden onder kinderen die Vrijeschool basisonderwijs volgen en/of ingeschreven staan bij een AG huisarts; en (2) de aard van het ziekteproces, het behandelproces en het optreden van eventuele complicaties van het doormaken van mazelen.

Vraagstellingen

1. Hoeveel kinderen van Vrijescholen en in de antroposofische huisartsenpraktijken in Nederland hebben de mazelen doorgemaakt sinds het uitbreken van de epidemie in 2013?
2. Wat is het effect van het doormaken van de mazelen op de algemene ontwikkeling van het kind?
3. Wat is de aard van het ziekteproces, het behandelproces (met name het gebruik van paracetamol of andere koortsverlagende middelen) en hoe is dit behandelproces door de ouders ervaren?
4. Wat zijn de aard en ernst van de eventuele complicaties van het doormaken van mazelen?

Studie opzet

Alle kinderen die Vrijeschool basisonderwijs volgen in Nederland zullen via de directie van hun school (per email/wekelijkse nieuwsbrief) op de hoogte gesteld worden van het onderzoek van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG). De ouders van de kinderen die de mazelen hebben doorgemaakt zullen worden gevraagd om deel te nemen aan het onderzoek en worden verzocht een online vragenlijst (10-15 minuten) in te vullen. Tevens zullen via de AG-(huis)artsen de kinderen die in de huidige epidemie (2013) de mazelen hebben doorgemaakt en hiervoor een AG-huisarts consult hebben gehad worden achterhaald. Via de AG-huisartsen zullen de ouders van de kinderen worden uitgenodigd (per brief of email) voor deelname aan het onderzoek en worden gevraagd om de online vragenlijst (10-15 minuten) in te vullen. De deelnemers aan het onderzoek zullen na 6 maanden opnieuw worden benaderd voor het invullen van een korte online vragenlijst (5-10 minuten) met vragen over mogelijke veranderingen in de ontwikkeling en/of het welbevinden van het kind.

Het onderzoek loopt van oktober 2013 tot ongeveer april 2014.’
Dan is er ook nog ‘Mazelen onderzoek 2’:
‘Doelstellingen

– het in kaart brengen van de vaccinatiegraad,
– de redenen voor wel/niet vaccineren,
– en het aantal doorgemaakte kinderziekten in relatie tot het algemeen welbevinden van het kind onder kinderen die Vrije School Basis en Middelbaar onderwijs volgen.

Vraagstellingen

1. Hoe hoog is de vaccinatiegraad onder Vrijeschool leerlingen (basis en middelbaar onderwijs)?
2. Wat zijn de voornaamste redenen/bezwaren van wel/niet vaccineren (geweest)?
3. Welke kinderziekten zijn doorgemaakt? Tot welke co morbiditeit of complicaties heeft dit geleid?
4. Wat is de mate van paracetamolgebruik en gebruik van andere koorts-onderdrukkende reguliere geneesmiddelen?
5. Is er een relatie tussen het doormaken van kinderziekten en (een verandering) in het algemeen welbevinden en/of de ontwikkeling van het kind (geweest)?

Studie opzet

Via de Nederlandse Vereniging van Vrijescholen zullen alle Vrijescholen in het basis- en middelbaar onderwijs in Nederland worden geïnformeerd over de inhoud en achtergrond van het onderzoek. Alle ouders/verzorgers van de leerlingen zullen via de directie van hun school (per email of brief) worden uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van de Hogeschool Leiden en worden verzocht een online vragenlijst in te vullen. Idem via de leden van de NVAA, met een affiche in wachtkamer en mailing die aan ouders verstuurd/overhandigd kan worden.

Het onderzoek zal gestart worden in de loop van 2014.’
De wetenschap staat niet stil en dat wilde ik op de valreep van de maand oktober toch nog wel even gemeld hebben.
.

37 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Lijkt me een goede zaak. Hoop dat het onderzoek en een daaropvolgende rapportage grondig genoeg kan/zal zijn. Als het nodig zou blijken, mogen ze er wat mij betreft meer tijd voor uittrekken.

John Wervenbos zei

In breder verband hier een audio-opname van een interessante korte lezing van Frank Miedema: Pandemie in de piste (Studium Generale - Universiteit Utrecht, 6-7-2013)

Tjalling van der Kolk zei

Waarom zou je zo'n onderzoek in vredesnaam willen doen? Welke nieuwe inzichten gaat dit opleveren?

Ik denk dat ik wel ongeveer kan voorspellen hoe dit af gaat lopen: uit het "onderzoek" zal "blijken" dat er inderdaad ontwikkelingsstappen optreden na het doormaken van kinderziektes, maar buiten het antroposofische wereldje zal niemand onder de indruk zijn van de resultaten. De boze buitenwereld zal vooral kritiek hebben op de gebruikte onderzoeksmethodiek zonder de "opzienbarende" resultaten ook maar een blik waardig te keuren. Vervolgens zullen de antroposofen materialisme, gebrek aan inzicht en gebrek aan geestelijke ontwikkeling vaststellen bij voornoemde boze buitenwereld vervolgens zullen zij overgaan tot de orde van de dag, zich zelfgenoegzaam wentelend in het eigen gelijk.

Waarom zou je zo'n onderzoek willen doen? De boze buitenwereld overtuig je er niet mee en de standpunten van de antroposofische gemeenschap zullen er ook niet door veranderen.

Michel Gastkemper zei

Beste Tjalling,
Je vraag is makkelijk te beantwoorden: omdat er al onderzoek is dat in die richting wijst, zoals uit de door Medeleen Winkler opgegeven literatuur blijkt. Je zou die gegevens nog specifieker kunnen onderzoeken, en het lijkt me dat dit het doel van dit onderzoek is. Misschien geef ik je nog een keer expliciet die zes genoemde studies:
Allergic Disease and Atopic Sensitization in Children in Relation to Measles Vaccination and Measles Infection June 16, 2008
Allergic disease and atopic sensitization in children in relation to measles vaccination and measles infection. 2009 Mar
Acute infections as a means of cancer prevention: Opposing effects to chronic infections? 9 November 2005
Frequency of allergic diseases following measles. 2006 Jul-Aug
Measles virus infection without rash in childhood is related to disease in adult life. 1985 Jan
ebrile infectious childhood diseases in the history of cancer patients and matched controls. 1998 Oct
Childhood infectious diseases and risk of leukaemia in an adult population. 2013 Oct
Of heb jij het niet zo op met wetenschap?

Tjalling van der Kolk zei

Dat eerste artikel zegt het al: "studies on the impact of
measles infection on allergic disease have shown conflicting
results". Met andere woorden: het is niet zo moeilijk om zo'n onderzoek zo op te zetten dat de van te voren gewenste resultaten er uit komen. Dat weet mevrouw Kok ook dondersgoed en dat is naar ik aanneem ook precies de reden dat ze het onderzoek opgezet heeft zoals ze het opgezet heeft. "Onderzoeken" van dit caliber leveren weliswaar uiterst vermakelijk leesvoer op (voor wie liefhebber is van het genre) maar over de voors en tegens van inentingen zeggen ze helemaal niks.

Overigens, ik ben inderdaad een wetenschapsfan en dat is precies de reden dat ik de meerwaarde van dit onderzoek niet zo inzie.

Michel Gastkemper zei

Ik zie het al: jij bent een superscepticus! Scepsis lijkt me geen verkeerde eigenschap om onderzoeksresultaten te verifiëren en falsifiëren. Maar dan moeten er wel eerst van zulke resultaten zijn, en daarvoor heb je meer aan zulke eigenschappen als ontdekkers- en uitvindersvreugde. Gelukkig wordt je sceptische mening niet gedeeld door het RIVM. Op de speciale Facebookpagina Rijksvaccinatieprogramma (RVP) schreef het gisteren, inclusief link ernaartoe:
‘Het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG) van Hogeschool Leiden start vanaf november 2013 het Mazelenonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met een antroposofisch kinderarts en wordt afgestemd met RIVM en GGD.’

Anoniem zei

Antroposofen en wetenschappelijk onderzoek?

De antroposofische 'vorser' gaat eerst kijken wat Steiner heeft gezegd en gaat vervolgens een onderzoek in mekaar knutselen waarvan de uitkomsten richting Steiners 'openbaringen' wijzen.

En dan kan je spreken van uitvindersvreugde. :-)

Antroposofische kinderarts die met Baars nog een keer Rudolf Steiner gaat rehabiliteren zal wss wel weer Schoorel zijn?

Michel Gastkemper zei

Ha! Nog zo’n superscepticus! Ik kan je vermoeden dienaangaand bevestigen, Ramon. In het bericht op de website van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg van Hogeschool Leiden dat ik hierboven aanhaalde, staat inderdaad te lezen: ‘Dit onderzoek vindt plaats op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) en wordt uitgevoerd in samenwerking met dr. E. Schoorel (antroposofisch kinderarts) en afgestemd met het RIVM en GGD.’

Tjalling van der Kolk zei

Met alle respect Michel, maar als een klassiek homeopaat onderzoek gaat doen door vragenlijsten uit te delen op vrije scholen hoef je geen Nostradamus te heten om te kunnen voorspellen wat de uitkomst van het onderzoek zal zijn. Enige scepsis lijkt mij in dit geval niet meer dan gepast.

Eigenlijk het enige waarover ik eerlijk gezegd nog een beetje in het duister tast zijn de drijfveren van mevrouw Kok. Ik neem aan dat ze niet achterlijk is en dus heel goed weet dat ze flauwekulonderzoek aan het doen is wat door niemand met enige kennis van zaken serieus genomen zal worden. Wat ik mij dus afvraag: Wie denkt mevrouw Kok hiermee te gaan overtuigen? En voor zover het antwoord op voorgaande vraag "niemand" is, wat zijn dan haar drijfveren? Geld misschien? Het uitdelen van een stapel vragenlijsten kost naar ik aanneem geen 7500 euro.

Michel Gastkemper zei

En waarop baseer jij je twijfels aan de onderzoekskwaliteiten van Esther Kok, behalve dat zij recent tot klassiek homeopaat is opgeleid? Ik lees elders over haar:
‘Per 15 juni zal Esther Kok bij het lectoraat komen werken. Zij is een gepromoveerd epidemioloog en momenteel nog werkzaam als epidemioloog/ onderzoeksmanager aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Esther zal een belangrijke rol gaan spelen in de opzet, het uitvoeren van klinische studies en het coachen van onderzoekers.’

Tjalling van der Kolk zei

Dus, Esther Kok gaat bij het lectoraat antroposofische gezondheidszorg werken. Herinner je je die slogan van een bekende toiletreiniger nog?

http://www.youtube.com/watch?v=YsvHeLUOoxs

Michel Gastkemper zei

Ik vraag me af waar jouw aversie tegen deze onderzoekster op gebaseerd is. Ik kan die niet uit het voorliggende opmaken of daarop terugvoeren. Voor een liefhebber van rationele wetenschap, zoals ik jou inschat, vertoon je hierbij een merkwaardig soort irrationele afkeer. Het is waar dat hierbij niet alleen maar natuurwetenschap zoals chemie wordt bedreven, maar ook een sociale wetenschap waarbij de ene mens zich inzet om de ander te genezen, gezond te maken of gezond te houden. Die is niet zo eenvoudig te meten; toch zijn daar gerespecteerde en valide onderzoeksmethoden voor. Het kan zijn dat je helemaal niet houdt van zulke onderzoeken, die bij veel mensen door recente schandalen een kwade reuk hebben gekregen. Maar ben jij Tjalling eigenlijk wel echt? Je begint zo eerder op Ramon te lijken...

Tjalling van der Kolk zei

Ik heb niks tegen sociale wetenschap, ik heb iets tegen wetenschap die bedreven wordt met het doel het eigen gelijk te "bewijzen" in plaats van met het doel van waarheidsvinding. Een open onbevooroordeelde blik is essentieel als je met wetenschap bezig bent en bij mevrouw Kok mis ik die een beetje.

De vraag of er een correlatie is tussen kinderziekten en ontwikkelingsstappen (over oorzakelijkheid hebben we het nog niet eens) is er niet een die je onderzoekt door vragenlijsten uit te delen in een groep mensen die zo'n correlatie sowieso al als gegeven beschouwt. Het feit dat mevrouw Kok daar desondanks toch voor kiest kan mijns inziens maar twee dingen betekenen: namelijk dat ze ofwel dom ofwel oneerlijk is (als er nog meer aannemelijke opties zijn dan hoor ik ze graag). Aangezien ik geen aanwijzingen heb voor de optie 'dom' blijft de optie 'oneerlijk' over. Dáár is mijn afkeer op gebaseerd en ik zie niet wat daar irrationeel aan is.

Je zult het toch met me eens moeten zijn dat een antroposoof die antroposofie keurt toch een beetje is als een slager die zijn eigen vlees keurt.

"Wij van WC-eend adviseren WC-eend" - "Wij antroposofen adviseren antroposofie" - "Slager Jansen adviseert slager Jansen"

Michel Gastkemper zei

Okee Tjalling, dank voor je uitleg. Nu snap ik wat je bedoelt (iIk geloof dat ik wat traag van begrip ben). Zo ken ik tenminste je weer! Wat positief bedoeld is, en niet negatief, want dit zijn redelijke bezwaren. Is het misschien een goed idee om jouw tegenwerpingen aan het lectoraat voor te leggen en te zien of daar rekening mee wordt gehouden? Ik kan me voorstellen dat men daar dit ook al bedacht heeft.

Anoniem zei

Michel, als je gelooft dat je traag van begrip bent, komt dat dan niet door je geloof? :-)

Steiners antroposofie loopt toch ook meerdere decennia achter.

'Wat is dat, een tablet?' vroeg zo'n steiner/vrijeschooljuf toen een kind vertelde wat het voor de verjaardag had gekregen. Hilarisch. wij bereiden onze kinderen voor op de maatschappij van morgen, haha.

Michel Gastkemper zei

Zijn er tegenwoordig tabletten tegen mazelen dan?

Anoniem zei

Niet dat ik weet, maar dat kind had het dan ook over een tablet-pc.

Dat die antroposofische lerares dat niet kent, is eigenlijk triest. Je bent dan als opvoeder toch echt wel ver van de leefwereld van die kinderen verwijderd.

Hetzelfde geldt voor die hele discussie over mazelen. De antroposofie staat vage, occulte denkbeelden voor die in Steiners tijd nog wel enigszins afname vonden, maar waar anno 2013 los doorheen gekeken wordt. Dit maakt dat de aansluiting met de hedendaagse leefwereld volkomen gemist wordt.

Nu goed, iedereen is vrij om in een parallel universum te leven, zolang dat anderen daar geen hinder van ondervinden. En daar gaat de discussie over: er zijn er die hinder ondervinden van de antroposofische praktijk.

En daar zullen bevooroordeelde 'onderzoeken' weinig aan veranderen.

Michel Gastkemper zei

En jij denkt: hoe harder ik dit roep, hoe meer mensen me gaan geloven? De feiten spreken je echter tegen. Want gelukkig weten mensen wel beter, zijn ze beter geïnformeerd en groeit het aantal dat op goede gronden bijvoorbeeld gebruik maakt van vrijescholen, biologisch-dynamische landbouwproducten, groene en duurzame projecten en eerlijke financiering zoals via Triodos Bank.

Anoniem zei

Eerlijke financiering via Triodos? Heb jij dit gemist dan? Maar ik zal je informeren. :-)

Ook 'ethische' bank maakt gebruik van belastingparadijzen (De Morgen)

En waarin investeert Triodos zoal? Zoek het maar op. Hoezo duurzaam? Hoezo ethisch?

Tjalling van der Kolk zei

Michel, dat mensen beter geïnformeerd zijn en op goede gronden voor de vrijeschool kiezen is iets wat de vrijeschool zelf vrij actief tegenwerkt, getuige onder andere deze tenenkrommende website:

http://www.watisdevrijeschool.nl/

De optimist in mij zegt dat het onvolledig is wat er op die site staat, de scepticus in mij noemt het misleiding en valse voorwendselen.

Michel Gastkemper zei

Beste Tjalling,
Je maakt me nieuwsgierig. Dat het een website met een positief verhaal is, dat kan ik volgen en vind ik ook niet zo vreemd. Maar misleidend en valse voorwendselen? Dat is wel weer sterk uitgedrukt. Verklaar u eens nader.

Michel Gastkemper zei

Interessant Ramon, dit heb ik blijkbaar gemist. Het is ook wel duidelijk waarom, want niemand van de serieuze pers in Nederland heeft de beschuldigingen van dat Franstalige blad ‘Marianne’ overgenomen. In België kwam de pers meteen met het tegengeluid van Triodos Bank aanzetten, bijvoorbeeld bij De Standaard en De Tijd, en dat op basis van hetzelfde bericht van De Morgen. Met andere woorden, het is vooral een perceptie-kwestie.

Nu komt dit goed uit, want juist vandaag blijkt Triodos Bank het persbericht ‘Banken kunnen opener zijn over hun investeringen. De grootste Nederlandse banken zijn onvoldoende transparant’ uit te brengen. Ik zou er eigenlijk een apart bericht van moeten maken. Het betreft een onderzoek van de ‘Eerlijke Bankwijzer’, met volgens Triodos Bank als belangrijkste uitkomst:
‘De vier grootste Nederlandse banken scoren allemaal, evenals Aegon en Delta Lloyd, onvoldoende voor transparantie en verantwoording. ASN Bank, NIBC, Triodos Bank en Van Lanschot zijn opener over hun investeringen. ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank zijn onvoldoende transparant over hun leningen aan bedrijven en overheden.’

Het is geen absolute kwestie, relatief komt Triodos er zeker goed uit:
‘Aegon, Delta Lloyd en Van Lanschot publiceren lijsten van bedrijven waarin men weigert te investeren en ASN Bank en Triodos Bank publiceren lijsten van alle bedrijven waarin men wel investeert. De grootste vier banken publiceren geen van beide lijsten.
De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi, tevens oprichters van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Het onderzoek is uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo.’

Hier is het uitgebreide persbericht van de Eerlijke Bankwijzer. Kijk je in het rapport ‘Praktijkonderzoek Transparantie en Verantwoording’ zelf, dan zie je vanaf bladzijde 70 dat Triodos Bank voor zowel bankinvesteringen als vermogensbeheer een 8 krijgt. ‘Tout est relatif’ leerde ik vroeger bij Frans op school. Een waarheid als een koe!

Anoniem zei

Eerlijke Bankwijzer maakt net zoals Triodos deel uit van de 'greenwashing industry'.

Triodos misleidt het publiek door te investeren in bedrijven die op hun beurt investeren in zaken waarvan Triodos beweert er niet in te willen investeren.

Het artikel in Marianne is misschien moeilijk te lezen vanwege de Franse taal. Op Niburu heeft men er ook aandacht aan besteed. Greenwashing van 'duurzame' banken

Als er ergens antroposofen bij betrokken zijn, kan je er donder op zeggen dat er een flinke dosis misleiding mee gemoeid is.

Tjalling van der Kolk zei

Beste Michel,
Ik zal eens een begin maken met het op een rijtje zetten van de vragen die de eerder door mij aangehaalde site oproepen.

In het hoofdstuk 'van jaar tot jaar' lees ik de zinsnede "wetenschappelijk onderzoek onderschrijft de visie van de vrijeschool". Hoe en door wie is dat onderzoek uitgevoerd?

En in het zelfde hoofdstuk meen ik te lezen dat in de tweede klas fabelachtig gemoraliseer de voorkeur verdient boven verstandelijk gemoraliseer. Zo ja, waarom?
En die mythes die in de vijfde klas ingeruild worden voor historische feiten, wordt daar het Atlantisverhaal mee bedoeld?

Dan gaan we naar het volgende hoofdstuk van de site, 'de visie'. Daar lees ik dat het het doel van de vrijeschool is dat kinderen later van alle markten thuis zijn. Valt de maatschappij zoals die zich anno 2013 empirisch pleegt voor te doen daar ook onder? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is dat gezien de bedenkelijke reputatie van de vrijeschool op dat vlak geen expliciete vermelding en onderbouwing waard?
Verder wordt in dat hoofdstuk ook de welbekende ontwikkelingsindeling in zevenjaarsperioden genoemd, maar er wordt op geen enkele manier onderbouwd waarom dat een logische indeling zou zijn.

Het hoofdstuk 'samen met de ander' begint met de zin "Ieder vogeltje zingt anders", waarbij de suggestie wordt gewekt dat de vrijeschool individuele verschillen waardeert. Er wordt echter niet vermeld hoe het feit dat kinderen subtiel of minder subtiel in een door Steiner bedacht stramien gemanipuleerd worden zich verhoudt met de slogan "worden wie je bent".
Iets verderop lees ik "Voor de vrijeschool zijn de algemeen menselijke waarden, zoals gemeenschapzin, respect en compassie, elementaire normen". Kort gezegd: dat is niet zoals ik mij de vrijeschool herinner.
Het zinnetje "De vrijeschool is niet verbonden aan een kerkelijke richting" is misschien de jure juist, maar de facto natuurlijk je reinste flauwekul.

"Zoals inmiddels bekend, heeft het werken achter een beeldscherm nadelige gevolgen voor de ontwikkeling van de hersenen en is het een rem op het eigen creatieve vermogen." Bekend waarvan?

Het echt misleidende deel van de site is het hoofdstuk 'onderwijsresultaten'. Dit hoofdstuk meldt heel subtiel dat de ontwikkeling van de kinderen kan worden vastgelegd in een leerlingvolgsysteem. Er staat niet dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.
Bij het kopje 'extra hulp' wordt de euritmietherapeut niet genoemd. Waarom niet?

Het kopje 'uitstroom' meldt dat van de vrijeschoolleerlingen 60% naar HAVO/VWO doorstroomt en de overige 40% naar het VMBO. Echter, het feit dat de beslissing welke leerling welk voortgezet onderwijs gaat volgen op volstrekt arbitraire gronden genomen wordt wordt niet gemeld. En evenmin wordt vermeld dat het subjectieve beoordelingssysteem leidt tot motivatieproblemen bij veel leerlingen en dat over die ongemotiveerde leerlingen dan achter hun rug gezegd wordt dat het kennelijk hun karma is om geen hoger onderwijs te volgen.

In het hoofdstuk 'na de basisschool' lees ik dat het kind "harmonisch is opgegroeid". Hetgeen bij mij de vraag oproept wie dat beweert en waar het op gebaseerd is.
Met de zinsnede "De voortdurende versnellingen in leertrajecten, de sociale problematiek, toenemende hardheid en agressie" wordt ingespeeld op onderbuikgevoelens. Welke objectieve indicatoren wijzen op die toenemende hardheid en agressie in het niet-vrijeschoolonderwijs wordt niet vermeld.

Tjalling van der Kolk zei

In het hoofdstuk 'veelgestelde vragen' onder het punt 'Is de vrijeschool niet teveel een afgesloten wereld?' staat dat ouders dat niet zo ervaren. Het feit dat veel leerlingen dat wel degelijk zo ervaren wordt niet genoemd.
In het punt daar direct onder wordt gesproken over een 'gevoelsmatige benadering'. Ik kan mij uit mijn eigen vrijeschooltijd weinig gevoelsmatigs herinneren. Het was allemaal wel heel esoterisch, maar gevoelsmatig zou ik het niet willen noemen.
Bij het punt 'Is het vrijeschoolonderwijs spiritueel onderwijs?' wordt nog eens gemeld dat een kind mag zijn wie het is. De toevoeging 'tenminste, zolang hij zich houdt aan hetgeen Steiner verzonnen heeft' wordt wijselijk niet gemeld.
Het punt 'Tref je op de vrijeschool een bepaald soort mensen?' meldt dat vrijescholen een 'sociaal' karakter hebben. Wederom wordt hier 'esoterisch' verward met 'sociaal'.

De vragen die ik mis in dit hoofdstuk zijn onder andere:
- Wordt Rudolf Steiner gezien als een mens met menselijke tekortkomingen? Zo nee, waarom niet? zo ja, waar blijkt dat uit?
- Is er, gezien het feit dat er over ieder detail van het leerplan is nagedacht, nog wel ruimte voor spontaniteit op de vrijeschool?
- Op welke manier bevordert het slaafs opvolgen van instructies van de leraar de eigen creativiteit van kinderen?
- Waarom is het vak economie zo'n ondergeschoven kindje op veel vrijescholen?
- Hoe kunnen ouders en leerlingen er op vertrouwen dat examens zorgvuldig worden georganiseerd, gezien dat de enige reden dat de vrijeschool überhaupt aan examens meedoet het feit is dat ze daar met het mes op de keel toe gedwongen zijn door de overheid?
- Worden leraren die tekenen van wereldvreemdheid vertonen aangesproken op hun gedrag?
- Worden leraren die respectloos met leerlingen omgaan aangesproken op hun gedrag? Worden klachten van leerlingen daaromtrent serieus genomen? Zo ja, waar blijkt dat uit?
- Is er een klachtenprocedure voor leerlingen die menen dat zij op oneigenlijke gronden slecht beoordeeld zijn door een leraar?
- Waarom worden er vakken gegeven waar veel leerlingen een grote weerzin tegen hebben en waarvan nut en noodzaak ambigue zijn, zoals euritmie en handwerken?

Tjalling van der Kolk zei

Ramon, waarom zou de Triodos geen gebruik mogen maken van belastingparadijzen? Ze zouden gek zijn als ze het niet deden. En het feit dat ze bij Triodos bedrijven als Shell en DSM op hun merites beoordelen in plaats van op hun imago spreekt eerder in hun voordeel dan in hun nadeel.

Overigens is Niburu een intrigerende site (ik ben er nog niet achter of het parodie of serieus is) maar of het zo geschikt is als bronmateriaal betwijfel ik.

matthijs zei

Maar-zo zei Rudolf Steiner-als we deze moeilijkheden allemaal vergelijken met wat er voor problemen in Europa heersen,dan stelt het allemaal niet zo veel voor. GA 286 blz.108

Tjalling van der Kolk zei

@Matthijs ook appels en peren waren Steiner kennelijk niet vreemd.

matthijs zei

Met appels en peren had Rudolf Steiner een goede band, zij waren hem niet vreemd.
Hadden Adam en Eva 'Kietzen*' gegeten, dan was het duizendmaal beter afgelopen. Verwijzend naar de appel die in het Paradijs gegeten werd.GA 274 Blz.88.
*Recept Kiezenbrot, gedroogde peren en pruimen in stukjes snijden, door brooddeeg kneden,bakken.
Kijk ziet U, U kunt appels en peren samen optellen.Rekenkundig krijgt U daar iets uit...Wat ik echter niet weet is, hoe ik appels en brillen al rekenende tot een gemeenschappelijk getal kan samenvoegen.GA 338 Blz.64 e.v.
Met dit laatste verzoekt Tjalling de vrije schoolimpuls die "Steiner verzonnen heeft" te bestrijden.
Met een andere bril op kun je de vraag stellen of 147.000 leerlingen + ouders in Europa en 712 scholen en 1600 Kindergarten zo onmondig zijn en geen kritische vragen(durfen) stellen en zich zo vergissen als Tsalling stelt.
Bijt U niet te diep in de zure Paradijsappel?


matthijs zei

Over de onderzoeken hier boven genoemd.
In de regel laat je een paard niet beslaan bij de tandarts en laat je tanden niet trekken door de hoefsmid, m.a.w. schoenmaker houdt U bij de leest.

Het is geenszins ongepast onderzoek te laten verrichten door (eigen)deskundigen binnen een vakgebied, b.v. medisch-mazelen of didaktisch-pedagogisch.
In beide vakgebieden kennen we externe controleorganen die de verkregen resultaten beoordelen. Onderwijsinspectie of inspectie voor de gezondheidszorg,ook in België.
Elke zichzelf respecterende (vrije/waldorf/steinerschool kent een klachtenkommissie.
Staat U alleen dan deelt U de klacht met medebetrokkenen.Krijgt U geen erkenning voor alle op dit blog genoemde klachten?
Dan rest U zelfbezinning,verzet Uw bakens, irriteer U niet op dit blog, maak een nieuwe keuze!
'De vanzelfsprekend geachte link tussen zingeving en het bestaan van een geestelijke wereld die op de vrije school stevig ingeprent is heeft mij nog tamelijk lang dwars gezeten...zie Falicificatie thema op dit blog.
Mazzel met Uw keuze niet zo teuten slecht voor Uw welzijn!

Tjalling van der Kolk zei

@Matthijs: Het is inderdaad vrij gebruikelijk dat onderzoek verricht wordt door deskundigen binnen hun eigen vakgebied, maar dat is iets heel anders dan "deskundigen" die welbewust kiezen voor onderzoeksmethodes waarvan een kleuter snapt dat ze niet deugen om hun eigen gelijk maar te kunnen "bewijzen".

De rest van je gezwam (met alle respect) vind ik niet de moeite van een reactie waard.

matthijs zei

Welke kwalitatieve onderzoeksmethodiek heeft ingezet? Hoe heeft U het onderzoek opgezet, hoe heeft U de analyse(s) uitgevoerd?

Gebruikt U de methodiek van het zuigen aan de DUIM? Analyseert U vanuit de positie dwarsligger?
Vat U het onderzoek,'als slager die het eigen vlees keurt',samen met de conclusie "deskundigen"?

Waarvan een kleuter snapt dat dit niet deugt om het eigen gelijk maar te kunnen "bewijzen".

'Gezwam met alle respect', is dit de samenvatting van Uw onderzoekshouding,van Uw conclusie's en reacties?

Tjalling van der Kolk zei

Matthijs, ik kan er eerlijk gezegd geen touw aan vastknopen wat je allemaal zegt.

Ik daag je uit om eens een poging te wagen je standpunt helder, kernachtig, onderbouwd en grammaticaal correct te formuleren. Dat is misschien lastig maar je kunt het vast.

Michel Gastkemper zei

Beste Tjalling,
Dank dat je eergisteren je vragen over de vrijeschool en speciaal die op de website ‘Wat is de vrijeschool’ op een rijtje hebt gezet. Ik vraag me af wat ik ermee kan doen. Doorspelen naar de auteur van die website wellicht. Nog beter zou zijn naar de Vereniging van vrijescholen. Of naar Athena. Of heb jij nog tips?

matthijs zei

Een poging n.a.v. 12-11-2013 07:58.
Met Uw redelijk denken neemt U de formele kant van mijn reactie waar en stelt; dat er grammaticaal niet correct is geformuleerd.

De inhoudelijke kant van mijn reactie, het geestelijke aspect, namelijk in taal een boodschap uitdrukken. Daarvan stelt U; is geen touw aan vast te knopen.

Voor begrijpend lezen hoeft een taalfout niet direct een hindernis te zijn, een goed verstaander heeft een half woord nodig.

U typt wellicht Superslim en overtuigd van Uw gelijk een reactie.
Iedereen zit immers op commentaar te wachten en minzaam oordeelt U; twee keer het doel gemist.

Een analyse en conclusie die lijnrecht leidt naar Uw eigen gelijk en verwijst naar de taalluiheid en de geestzwakte van de ander.
Ik lees in Uw reacties de lijn - ik heb geen gelijk en wil het omdat ik het heb –, dit spreekt zich uit in het moeilijk om kunnen gaan met legitieme kritiek en afwijzen wat niet in Uw kraam past.

Tjalling van der Kolk zei

Beste Michel,
Waar het denk ik vooral om gaat is dat men fouten uit het verleden erkent en concrete maatregelen neemt om ze in de toekomst te voorkomen, en dat zonder het kind met het badwater weg te gooien. Wie daarvoor de meest aangewezen persoon of instantie is kun jij denk ik beter inschatten dan ik.

Overigens, het esoterische aspect van het vrijeschoolonderwijs hoort mijns inziens bij het "badwater" waar afstand van genomen zou moeten worden. Maar ik ben me er van bewust dat dat een heikel punt is en dat anderen daar wellicht anders over denken.

Beste Matthijs,
Ik zou je van repliek kunnen dienen maar ik heb besloten de verstandigste van ons twee te zijn.

matthijs zei

Beste Matthijs,(typt T.v.d.Kolk in de hiervoor geplaatste reactie).
"*Ik zou je van repliek kunnen dienen maar ik heb besloten de verstandigste van ons twee te zijn": luidt Uw stellingname.

Waarmee U –Tsalling- zich kwalificeert als verstandig en impliciet de ander -Matthijs- als onverstandig.

Verschillen verbinden kan in de zelfopvoeding heilzaam en vruchtbaar worden, zowel in de eigen innerlijke huishouding als in een sociaal medium als Antroposofie in de pers!

Ik citeer met betrekking tot bovenstaande *reactie, Tsaling van der Kolk,op 6 november 2013 20:38

"*De optimist in mij zegt dat het onvolledig is wat er in (op origineel) die reactie (site) staat, de scepticus in mij noemt het misleiding en valse voorwendselen." citaat van T.v.d.K

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)