Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 7 oktober 2013

Oeroud


Een week geen bericht gegeven, dat betekent veel nieuws te melden. Eerst maar even de updates van de vorige keer. De ‘Biltsche Courant’ bevestigde op 1 oktober ‘Steinerschool heet nu Het Zonnewiel’:
‘De vrijeschool aan het Weltevreden in De Bilt heeft een nieuwe naam: Het Zonnewiel. Burgemeester Gerritsen onthulde de naam en het bijbehorende logo op de feestelijke nazomermarkt die op het schoolplein was georganiseerd. De nieuwe naam is tevens het startschot van het jubileumjaar van deze 35 jaar oude school met nieuwe naam. Het hele jaar zullen er festiviteiten zijn.

Oeroud symbool

Bestuursvoorzitter Rick de Rijk: “We zijn blij met ‘het Zonnewiel’. Deze naam is door de ouders gevonden, en ook het mooie logo is een geschenk van een ouder aan de school. Het Zonnewiel is een oeroud symbool van de steeds terugkerende kringloop van de seizoenen. De dynamiek van het logo staat voor de levendigheid en vooruitgang die onze school kenmerken. We zijn volop in beweging en geven een eigentijdse invulling aan de traditie van 35 jaar leren met hoofd, hart en handen.”

Burgemeester Gerritsen roemde tijdens een wandeling door de school en de schooltuin de vrijwillige inzet van ouders: “Deze school heeft echt alles, van pizza-oven tot handenarbeid; zonder hulp van ouders is dat in deze tijd niet meer mogelijk”.

Mensbeeld

De Rijk: “De kinderen krijgen een breed palet van taal- en rekenonderwijs volgens de geldende Cito-normen, tot kunstzinnige vakken. Het Zonnewiel laat zich inspireren door het mensbeeld van Rudolf Steiner, naar wie de school eerst vernoemd was. Worden wie je bent, dat is waarbij wij onze leerlingen willen helpen.”

Het Zonnewiel ligt aan de uiterste westkant van De Bilt en heeft leerlingen uit voornamelijk de zes kernen van De Bilt, Utrecht Overvecht, Utrecht Noordoost en Voordorp. Zie ook: www.zonnewieldebilt.nl of bel 030 2210430.’
Ook een update betreft de Cito-score bij RTL4. Op 1 oktober meldde ‘de dichtbijredactie (Witte Weekblad)’ in dit kader ‘Vrije school DeToermalijn is snelst groeiende school’:
‘Vrije School De Toermalijn is het nieuwe schoolseizoen zeer positief begonnen. De school blijkt het snelst te groeien van alle basisscholen in Hillegom. De vrije school heeft in dit nieuwe schooljaar 20 procent meer leerlingen dan vorig jaar, in totaal nu 160. Volgens directeur Dorian Hendriks komt dat, omdat steeds meer ouders zich bewust worden van het feit, dat cognitieve vorming niet het hele onderwijs behelst.

Kinderen moeten volgens Hendriks ook worden ontwikkeld op creatief, sociaal en emotioneel gebied. Ze moeten kennismaken met muziek, poëzie en toneel. Een brede ontwikkeling is in het belang van een kind. Er is veel instroom van kleuters en ook zij-instroom van andere basisscholen, zowel van in als buiten Hillegom. “Veel ouders kiezen een school als ze er anderen waarderend over horen praten”.

Er was overigens ook een klein wolkje aan de horizon. Volgens RTL 4 zou De Toermalijn binnen Hillegom het laagst gescoord hebben bij de Cito-toets. Hendriks: “Wij doen niet mee aan de eindtoets van Cito, wel aan de tussentoetsen van Cito. Natuurlijk is er wel een andere genormeerde eindtoets. Op de vrije School moeten leerlingen, net als op andere basisscholen, voldoen aan de normen wat betreft hun niveau. De brede ontwikkeling wordt in de Cito-toets jammer genoeg niet meegenomen”.

De rekenmethode, die RTL 4 gebruikt heeft bij het naar buiten brengen van de gegevens staat dan ook ter discussie. Tweemaal per jaar zijn er tussentoetsen, waaraan ook De Toermalijn deelneemt. Daarbij scoort de school goed, zelfs hoger dan de norm. Omdat er geen Cito-eindtoets plaatsvindt, zijn de gegevens niet vergelijkbaar. Het beeld is niet volledig.

Het bevalt De Toermalijn overigens heel goed op de locatie aan de Abellalaan. Het groene schoolplein voldoet uitstekend en ook de schooltuinen zijn een plezier voor de kinderen. Zien hoe uit je zaadjes kroppen sla groeien is nog iets heel anders, dan in een boek zien hoe zaad ontkiemt. Hendriks: “Ik ben trots op de school en op het feit, dat steeds meer ouders ontdekken waar we voor staan”.’
De Vereniging van vrijescholen blijkt tegenwoordig gelukkig zeer alert bij het inspelen op de actualiteit, getuige het persbericht ‘Kleuters vrijescholen leren spelenderwijs’ op 2 oktober:
‘Op zondag 29 september besteedde Brandpunt (KRO) in het programma aandacht aan de toetscultuur in het basisonderwijs. Sinds een aantal jaren zijn basisscholen in Nederland verplicht om kleuters te testen.

Vanuit het onderwijsveld en de wetenschap wordt sceptisch tegen deze vroegtijdige toetsing aangekeken. In de uitzending van Brandpunt worden zowel leerkrachten als wetenschappers geïnterviewd. Volgens hen zijn kleuters te jong om individueel te worden getoetst en zeggen de resultaten niets over de ontwikkeling van een kind.

In de praktijk kunnen zelfs averechtse effecten ontstaan wanneer kinderen prestatiedruk ervaren, slechter gaan presteren en daardoor een “speciaal” label krijgen. Tegelijkertijd tonen onderzoekers aan dat toetsing onder kleuters uitsluitend een momentopname weerspiegelt, die van dag tot dag kan verschillen.

Vrijeschoolonderwijs in leeftijdsfasen

Binnen het vrijeschoolonderwijs is de ontwikkeling van het kind de leidraad. Kinderen doorlopen verschillende fases in hun jonge leven. Daar worden het onderwijs en de lesstof op afgestemd, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Er zijn binnen de vrijeschool drie leeftijdsfasen van zeven jaar. In de eerste fase zijn jonge kinderen één met de omgeving. De ervaringen die zij daarbij opdoen komen nog diep binnen. Zij dienen daarin behoed en beschermd te worden. Daarom brengen kleuters op vrijescholen de dag voornamelijk al spelend en daardoor al lerend door.

De kleuterklas van de vrijeschool

De vrijeschool kleuterklas is heel talig. Er wordt veel gebruik gemaakt van verhalen en versjes waarmee de woordenschat vergroot wordt. Omdat dit al spelend en bewegend wordt aangeboden, wordt de fantasie en de motoriek van het jonge kind verder ontwikkeld. Kleuters bouwen met groot en klein materiaal en leren evenwicht en verdeling en aanvankelijke rekenvaardigheden. Al deze vaardigheden worden geobserveerd en bijgehouden in een leerlingvolgsysteem. Door kinderen langdurig en regelmatig te observeren kan de ontwikkeling van de basisvaardigheden van het jonge kind kwalitatief worden beoordeeld.

Uitzending van Brandpunt, KRO

Bijlages:
Verslag van de lezing van Prof. Sieneke Goorhuis-Brouwer tijdens de MichaëlConferentie van 2011
Meer weten over vrijeschoolonderwijs?
Trouwens, de dag erna, op 3 oktober in Trouw, schreef genoemde ‘Sieneke Goorhuis-Brouwer; orthopedagoog/spraakpatholoog, lector Early Childhood Stenden Hogeschool’ dit opinieartikel ‘Kleuters worden dommer van de iPad’:
‘Pas na hun zevende kunnen kinderen veilig op de laptop of computer spelen en leren. iPadscholen zijn een riskant soort vernieuwing, stelt orthopedagoog Sieneke Goorhuis-Brouwer.’
Het lijkt wel een gecombineerde actie! Maar nee, het is gewoon in het nieuws momenteel; aan alle kanten wordt er aandacht aan besteed. Des te beter dat de vrijeschoolbeweging zich ook roert en meedoet. In dit kader kan ik ook mooi noemen ‘Onderwijs, vermogen van morgen’ op de website van de Iona Stichting (ik noemde dit al eerder in ‘Koppig’ op 6 juli):
‘Op 19 september voerden vier gezaghebbers in het onderwijsveld een gesprek onder de titel Onderwijs, vermogen van morgen. Wat vraagt de huidige samenleving van het onderwijs? Voldoen we daar aan? Waar ligt verantwoordelijkheid? Wie neemt die verantwoordelijkheid? Een videoregistratie van de avond kunt u via de volgende link bekijken: www.debalie.nl/de-balie-tv.

Achtergrond

Men kan het onderwijswerk een warm hart toedragen en niettemin vaststellen dat hier sprake is van een serieuze dreiging van infantilisering en inkrimping van het verantwoordelijkheidsperspectief. En dat in een domein dat van cruciale betekenis is voor de toekomst van een samenleving omdat daar, in het onderwijs, voor leerlingen volwassenheid mogelijk wordt gemaakt.

In het onderwijs wordt geregeld of geprogrammeerd, zo lijkt het, en leraren voeren uit. Maar onderwijs is niet maakbaar als gebruiksvoorwerp. Leraren geraken in verlegenheid: relatie, motivatie, leerprocessen, goede sfeer, veiligheid, het zijn geen gebruiksvoorwerpen, maar kwaliteiten van bestaan en een leraar weet dat. Daarom verzetten zij zich ook tegen de overmatige aandacht voor scores.

De organisatie was in handen van de Iona Stichting, NIVOZ/hetkind en De Balie.’
Behalve op de website van De Balie is de videoregistratie ook direct bij Vimeo te vinden, met deze tekst:
‘Doordrongen van de urgentie dat er in het onderwijs iets moet veranderen, organiseren NIVOZ/hetkind, de IONA Stichting en De Balie in Amsterdam een speciale onderwijsavond. Op deze avondvoeren vier gezaghebbers in het onderwijsveld een gesprek “en public” onder de titel “Onderwijs, vermogen van morgen”. Wat vraagt de huidige samenleving van het onderwijs en voldoen we daar aan? Waar ligt verantwoordelijkheid? Wie neemt die verantwoordelijkheid? Met Gert Biesta, Luc Stevens, Roger Standaert en Jan Anthonie Bruijn.

Het doel van de gesprekken is om nieuwe met elkaar samenhangende proposities te formuleren voor de publieke discussie en een bijbehorend vocabulaire. Het is de uitdrukkelijke bedoeling om de gesprekken te vervolgen. Dat zal gebeuren via een serie nieuwe onderwijsavonden bij de Balie in Amsterdam en natuurlijk via de vertrouwde inspirerende reeks van NIVOZ/hetkind in theater Maitland in Driebergen.

Voor meer informatie zie de website van HetKind: hetkind.org/2013/07/02/wees-erbij-speciale-gespreksavond-op-19-september-in-de-balie-in-amsterdam-onderwijs-vermogen-van-morgen/
Voor uw gemak zet ik beide video’s hieronder. Eerst die waarin de vier gesprekspartners onder leiding van Ignaz Anderson, directeur van de Iona Stichting, gedurende een uur en twintig minuten over het thema met elkaar in gesprek zijn:


Ik vroeg hierop om commentaar op de Facebookpagina van de openbare groep ‘Vrijeschool’. Die is door Marika Ortmans in het leven geroepen:
‘Hoe kunnen we onze kinderen voorbereiden op een snel veranderende samenleving? In het voorwoord van het boek “DE VRIJE SCHOOL De pedagogie van Rudolf Steiner in woord en beeld” schrijft Willem Veltman: “In onze materiële maatschappij zal de volwassene alleen als mens kunnen functioneren, wanneer hij niet alleen over een zeker aanpassingsvermogen beschikt, maar ook de bron van menselijkheid weet open te houden. Wanneer hij de vrijheid heeft ontwikkeld voortdurend aan het gewordene, het bestaande iets werkelijks toe te voegen, dat hij put uit de geestelijke intenties van zijn individuele wezen.” Woorden die op dit moment zo’n grote uitdaging vormen. Hoe kunnen we in deze tijd het onderwijs vermenselijken? Hoe kunnen we de lente in onze koude wereld naar binnen dragen? Hoe kunnen we het schone, het ware, het edele in deze wereld planten? Wat inspireert ons, wat kunnen we van elkaar leren? Schrijf hierover in de vrijeschoolgroep. Iedereen is welkom: leerkracht, ouder, grootouder, iedereen die de vrijeschool een warm hart toedraagt. Marika Ortmans (maker groep)’
Zijzelf reageerde gisteravond laat op de video als volgt:
Marika Ortmans: Boeiend debat! In het kort: Grote kritiek op standaardisatie, globalisering en vertechnisering van het onderwijs. De opvattingen over economie worden meer en meer bepalend in het onderwijs. Prestatie, cijfers, concurentie (tendensen uit de economie)voeren de boventoon. Citotoetsen zijn hierop toegespitst, proberen economie na te bootsen. Te weinig aandacht voor ethiek. Technocraten maken alles meetbaar. Afstraffing voor degene die niet hierin meegaat. Men denkt dat men de wolken kan bereiken door te meten. Dit verwordt echter tot technische onethische sublimatie van de menswetenschap. De aannames deugen niet. Dit is echter de overheersende tendens. Het wordt van bovenaf opgelegd. Voldoet men hier niet aan dan volgen sancties. Inspectie had vroeger gezag. Nu heeft zij macht. Dit heeft angst in de school gebracht. Deze angst moet weer de school uit. De regelende overheid heeft overmacht. Belangrijk om op overtuigende wijze weerstand hiertegen te bieden.’
En hier is de tweede video, duur ook een uur en twintig minuten:


Ook hierop gaf Marika Ortmans vanochtend commentaar in de vorm van een soort inhoudsopgave:
‘Na het debat kwamen de mensen uit de onderwijspraktijk aan het woord. Een zeer belangrijk thema dat door meerderen werd aangekaart is de noodzaak van samenwerking tussen de leerkrachten. Op dit moment geeft een wurgende topdowncultuur onzekerheid en angst aan de basis. Het resultaat van deze onzekerheid en angst is een cultuur van geslotenheid tussen leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en ouders. Leerkrachten zijn bang om toe te geven dat zij eigenlijk niet weten hoe het onderwijs van nu en morgen uit moet zien. Duidelijk wordt echter in dit debat dat de “top”, de “overheid” het ook niet weet. Dat geeft kracht om weer een onderwijscultuur van onderaf op te zetten. Dit vraagt dus om samenwerking, openheid en transparantie bij leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en ouders. De basis moet sterk en soepel zijn. De directeur van een school heeft hierin een belangrijke sturende functie. Een leerkracht van een PABO zegt dat zij in de opleiding van leerkrachten veel aandacht geeft aan professionalisering en persoonlijke ontwikkeling. Een leerkracht als mens heeft een voorbeeldfunctie in houding en gedrag. Ook geeft zij aan hoe belangrijk het is dat er tussen leerkrachten een veilige leercultuur ontstaat. Het moet normaal en veilig zijn dat leerkrachten in hun leerprocessen open naar elkaar toe willen zijn, van elkaar willen leren. Er is een lerarentekort. Het geven van onderwijs moet weer aantrekkelijk worden gemaakt. Een Belgische wetenschapper gaf een mooie afronding aan dit debat. Hij zei: “Het macrodomein (overheid) moet beleidflankerend zijn met wat aan de basis gebeurt”.’
En zij voegde eraan toe:
‘Misschien zien en horen jullie weer andere dingen dan ik, die belangrijk zijn om hier te melden. Ik weet niet of jullie tijd en zin hebben om deze filmpjes te bekijken en te beluisteren. Wel heel interessant!’
Meer vrijeschoolnieuws vond ik op 2 oktober op ‘Veluweland’ bij lezersnieuws door Ben Scheer, ‘Dubbel feest op Vrije School Valentijn in Harderwijk’:
‘Het eerste jaarfeest is door leerlingen op de Valentijn uitgebreid gevierd. Met de herfst in aantocht beleefden de kinderen het Michaëlsfeest. Michaël werd vroeger geëerd als beschermheilige van de herfst en de behoeder van het graan. Voor de jonge kinderen werd het feest gevierd met het Oogstfeest, voor de oudere door het verhaal van Sint Joris en de draak na te spelen. De dappere ridder die de draak versloeg.

Een van de kenmerken van het Vrije School onderwijs is het vieren van jaarfeesten die de seizoenen volgen. Deze jaarlijkse feesten met mooie symbolen maken veel indruk op de kinderen. Valentijn geeft onderwijs dat past bij de ontwikkeling en levensfase van ieder kind. Het sluit aan bij de natuurlijke behoefte van het kind: leren met hoofd, hart en handen. Dat is belangrijk, omdat een evenwichtige ontwikkeling kinderen een basis geeft om stevig met beide benen in de samenleving te staan.

Als u meer wilt weten over de jaarfeesten en het Vrije School onderwijs bent u van harte welkom op een van de inloopochtenden die we de komende maanden organiseren. De eerstvolgende inloopochtend staat gepland voor 13 november a.s. Meer informatie: www.vrijeschoolvalentijn.nl
En dan was er nog dit nieuws op 2 oktober op de Facebookpagina van Vrijeschool in Amsterdam-Noord:
‘Op donderdagavond 17 oktober zal er in de Noorderparkkamer in Amsterdam-Noord een informatiebijeenkomst plaatsvinden over de oprichting van een Vrije school in Amsterdam-Noord. Hierbij nodigen we iedereen van harte uit!

Tijdens deze bijeenkomst zal er ingegaan worden op de ontwikkelingen wat betreft de oprichting van de school. Een aantal enthousiaste mensen heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de identiteit en visie van deze school en tijdens deze avond is het de bedoeling geïnteresseerden kennis te laten maken met het vrijeschoolonderwijs in het algemeen en het onderwijs op deze nieuwe Vrije school in het bijzonder. Tijdens deze avond zal onder andere gesproken worden door Sacha Holthaus. Zij is directrice van de Geert de Groote school 2 in Amsterdam. Vanaf 19.30 is er koffie en thee en is het mogelijk informatie in te winnen bij de initiatiefnemers. Om 20.00 zal de avond starten en rond 21.30 al de avond zijn afgelopen. Wij hopen u deze avond te ontmoeten!

Vriendelijke groeten,
De initiatiefnemers van de Vrijeschool in oprichting in Amsterdam-Noord’
En als ik toch bezig ben, kan dit er ook nog wel bij, ‘Inloopochtend kleuterklassen De Vrije School Almelo Biesterweg 6 (Schelfhorst)’, op 30 september geplaatst in ‘Twenth Ruiten Drie’:
‘Op dinsdagochtend 8 oktober a.s. is er een inloopochtend in de kleuterklassen van De Vrije School Almelo van 8.30 tot 10.00 uur.

Zoekt u een inspirerende basisschool voor uw kleuter? Kom dan kijken in De Vrije School Almelo. Op dinsdagochtend 8 oktober a.s. zijn van 8.30 uur tot 10.00 uur de deuren van de kleuterklassen geopend. Ervaar zelf de geborgenheid en warmte van de kleuterklas, praat met de kleuterleerkracht of intern begeleidster en kijk rond in de rest van de school. U bent van harte welkom!

De Vrije School Almelo, Biesterweg 6, 7608 RN Almelo, tel. 0546-492727, info@devrijeschoolalmelo.nl, www.devrijeschoolalmelo.nl
Nu wilde ik na de pedagogie door naar de andragogie, naar een bepaalde vorm daarvan, waarbij ik dacht daar al eens aandacht aan te hebben besteed. Dat klopt wel voor ‘Halveren’ op 23 mei, maar dat betrof alleen nog een aankondiging van een voorbereidingsavond. De werkelijke eerste avond voor jongeren kan ik hier niet terugvinden, terwijl ik echt dacht die opgenomen te hebben... Zo lastig is het nou soms. Maar gelukkig is die nog te vinden op de website van Antroposofische Vereniging, als ‘Actualiteit en spiritualiteit voorjonge mensen in Sijthoff Leiden’:
‘Voor jonge mensen die verder willen kijken dan de crisis lang is. Vier maandelijkse avonden in Sijthoff, Leiden, te beginnen op 16 september.

Hoe kijk je met een positieve blik naar de actuele vragen van vandaag? Hoe kun je verder kijken dan de crisis lang is? Als je om je heen kijkt, zie je dat er van alles gebeurt in de wereld: zowel op het gebied van politiek en economie, als in de natuur, landbouw, kunst en het onderwijs. Hoe vrij kunnen wij vandaag de dag in de actuele vraag staan en handelen? En vooral, wat beweegt jou eigenlijk in de actuele thema’s van deze tijd?

Wij organiseren vier opeenvolgende avonden waar jonge mensen met elkaar deze onderwerpen kunnen onderzoeken. We stellen de avonden open voor iedereen met een vraag op dit gebied en of voor mensen die daar meer over zouden willen weten! We bieden de mogelijkheid en ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. Een gesprek waarin iedereen zijn aandeel in kan hebben. Dus wees allen welkom! Daarnaast kunnen we voor de geïnteresseerden deze actuele vragen of thema’s belichten vanuit de antroposofie.

Hopelijk kunnen we zo, na een aantal avonden met elkaar, de ons omringende wereld tegemoetkomen met een ruime, opgefriste en vrijere blik, in het Sijthoff-café of thuis belanden, en daarna met goede moed weer op pad gaan!

Datum: Maandag 16 september, 19.30-21.30 uur
Vervolgavonden: maandagen 21 oktober, 18 november en 16 december 2013, steeds 19.30-21.30 uur
Adres: Sijthoff, Doezastraat 1 B, Leiden
Toegangsprijs: vrijwillige bijdrage
Aanmelding: via jongeren@antroposofie.nl, wordt op prijs gesteld.

De avonden worden georganiseerd in een samenwerking tussen Sijthoff en de Antroposofische Vereniging in Nederland.’
Bij Sijthoff is nu te vinden ‘Spiritualiteit en actualiteit-2’, met gedeeltelijk dezelfde tekst als de vorige keer, maar dan staat er ook dit:
‘We bieden de mogelijkheid en ruimte om met elkaar in een gesprek te gaan, waarin iedereen zijn aandeel kan hebben. Voor de langere termijn hopen we dat deze avonden kunnen uitlopen in regelmatige bijeenkomsten waarin samen gewerkt wordt aan de eigen idealen en initiatieven. Dus wees allen welkom!

Wanneer
De avond start om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Vooraf eten we met elkaar in Sijthoff vanaf 18.30 uur. Wie daarbij wil zijn, kan zich opgeven via jongeren@antroposofie.nl

Waar
Cultuurcentrum Sijthoff, Doezastraat 1 B, Leiden

Vervolgavonden
Maandagen 18 november en 16 december 2013

Samenwerking
De avonden zijn een samenwerking van Cultuurcentrum Sijthoff en de Antroposofische vereniging in Nederland’
In de aankondiging is ook een link opgenomen naar ‘Verslag eerste avond’, getiteld ‘Een werkzaam ideaal van menselijkheid’:
‘Verslag van de eerste Sijthoff-avond “Actualiteit en Spiritualiteit”

Maandag 16 september vond de eerste in een reeks van vier avonden plaats die in Sijthoff te Leiden voor jonge mensen wordt georganiseerd. Tien mensen zaten bij elkaar, van diverse leeftijd en achtergrond. “Actualiteit en spiritualiteit” was het thema, en het was boeiend om te zien hoe deze zo veelgebruikte maar ook snel in bloedeloze abstractie vervliegende begrippen concreet werden in ons gesprek. De actualiteit werd echt actueel doordat we niet slechts in algemene termen bijvoorbeeld over Syrië of over het sociale akkoord spraken, maar juist over hoe we de maatschappelijke orde waarin we leven ervaren:

Waar werkt die ons tegen, waar ondersteunt die ons in het verwerkelijken van onze idealen?

De huidige tendens om steeds meer aspecten van onze samenleving verregaand door middel van regels, systemen en protocollen onder strikte controle te krijgen – bijvoorbeeld in zorg en onderwijs, maar ook elders – dook als een rode draad van zorg steeds weer op gedurende ons gesprek. Het kwam terug in een veelheid aan concrete levenssituaties waar we elkaar over konden berichten. Waar zulke systemen ongepast zijn, of een eigen leven gaan leiden, worden ze tot maatschappelijke krachten die zich tegen ons menselijke leven en streven richten, die ons zelfs kunnen vervreemden van onszelf. Terwijl ze toch voortkomen uit maatregelen die door mensen zelf genomen worden. En dat is dan ook waar de spiritualiteit om de hoek kwam in ons gesprek:

Hoe kunnen we ons menselijke leven en streven toch op een passende wijze tot uitdrukking brengen, in deze situaties? Welk beeld dragen we eigenlijk bij ons, diep van binnen, dat ons de on-menselijkheid van zulke ontspoorde systematisering en protocollisering laat ervaren?

Wat is eigenlijk menselijkheid?

Kunnen we een werkzaam ideaal van menselijkheid vinden dat ons op den duur helpt socialere vormen voor onze samenleving te vinden?

We spraken over de mogelijkheden die antroposofische spiritualiteit ons biedt om zulke vragen helder te krijgen, onder woorden te brengen, en te onderzoeken – om zo een frisse, vernieuwende kijk op de actualiteit te ontwikkelen. We zijn dan ook benieuwd naar het vervolg van deze avond, dat op maandagavond 21 oktober zal plaatsvinden! De genoemde vragen zullen weer centraal staan:

Wat kom ik tegen als ik mijn ideaal in de wereld probeer te realiseren? En hoe vind ik in mijzelf het juiste ideaal?

informatie

locatie: Cultuurzaal
datum: 16 september 2013
aanvang: 19:30
einde: 21:30
toegang: vrijwillige bijdrage

reserveren is niet nodig’

68 opmerkingen:

Anoniem zei

Het Zonnewiel. De symboliek heeft ook wel iets heel geestig. Want blijkt toch echt vrij toepasselijk op steiner/vrijeschoolonderwijs als je dit leest op Wikipedia:

(...) 'Vooral in een grotendeels analfabetische samenleving hebben deze tekens vroeger veel mensen aangesproken. De kennis van mythische tekens en het al dan niet daaraan verbonden bijgeloof, werd generatie op generatie overgedragen. Dat kon leiden tot interpretatie-schommelingen en wijzigingen in betekenis. De vorm van de symbolen en de gebruiken bleven veelal dezelfde.(...)

We zien passeren: analfabetisme, mythologie, bijgeloof, betekenisverandering en onveranderlijkheid. :-)

pieter ha witvliet zei


Alles
over het 'niveau' van 'criticus' Ramon de Jonghe/Verachtert

Anoniem zei

@pieter ha witvliet

Je maakt je in het stuk waarnaar je hier verwijst druk om het feit dat ik instanties vraag naar informatie over Daan van Bemmelen om uit te zoeken hoe het zit met het misbruik waarvan een oud-leerling hem beschuldigt.

Dat men geen antwoord zou willen geven, zelfs niet over wie de biograaf van Van Bemmelen was, doet me het ergste vermoeden. Ook jij wil geen informatie verstrekken, maar roept wel hard dat ik niks zou willen ondernemen.

Tot nu toe is die oud-leerling, Cachet, wel degene die met iets concreet komt. En niet alleen over Van Bemmelen, maar ook over Wim Veltman en Matthieu Laffree heeft hij wat te melden.

Ik heb ondertussen contact met een andere oud-leerling van de Vrije school Den Haag die er schoolliep ten tijde dat Van Bemmelen daar in de gangen rondhing. Die oud-leerling komt met een vergelijkbaar verhaal.

En nu komt het mooiste: jij bent ook ter sprake gekomen. Kan je nu gaan nadenken wie dat zou kunnen zijn.

PS: er komen nog meer namen naar voor, o.a. van leraren die nu nog lesgeven.pieter ha witvliet zei

Dat jij ‘onderzoek’ doet, is niet iets om je druk over te maken – dat doe ik dan ook zeker niet.
Ik constateer alleen dat je al 2 ½ jaar iets roept wat voor een ‘boulevardcriticus’ lekker smeuïg is en wat ik grootspraak noem. Je hebt 2½ jaar iets geroepen zonder enig onderzoek: je begint nu pas informatie in te winnen!
Het ergste wat jij zou moeten vermoeden wanneer de instanties niet met je in zee willen gaan, is, dat ze dat niet doen omdat je voor hen simpelweg geen partij bent- geen niveau hebt, zeg maar, wat ook hier weer blijkt uit de rest van je betoog.
De geïnteresseerde lezer vraag ik nog even de door mij hierboven gegeven link te volgen en naar mijn laatste blogbericht te gaan. Onderaan zie je waar Ramon de Jonghe/Verachtert voor staat: het door hem gekoesterde logo: Steiner de kop in slaan, met als consequentie: geen antroposofie en geen vrijescholen meer.

Anoniem zei

@Pieter

Er zijn wel antroposofen en antroposofische instanties die me informatie verstrekken.

Niet alle antroposofen liegen en bedriegen zoals jij dat doet. :-)

Maar zeg nu eens eindelijk wie dan de biograaf van Daan Van Bemmelen is die jij hebt gecontacteerd n.a.v. dat die oud-leerling Van Bemmelen als pedofiel wegzet?

Ik blijf het verbazend vinden dat de grondslag van het steiner/vrijeschoolonderwijs in Nederland haar impuls zou hebben gekregen van een pedofiel.

Dat kan je als schoolbeweging toch niet over je kant laten gaan?

Waarom neemt niemand het op voor Van Bemmelen, zelfs zijn kinderen niet? En je vindt zijn naam niet meer terug in de historiek van de vrijeschool.

Michel Gastkemper zei

Geachte heren,
Hier per se naar elkaar moeten moddergooien is tot daaraan toe. Maar ondertussen gaat het van kwaad tot erger. Gisteren eerst Ramon die wil uitzoeken ‘hoe het zit met het misbruik waarvan een oud-leerling hem beschuldigt’ en noemt daarbij de namen van respectievelijk Cachet en Daan van Bemmelen. Vervolgens heet het: ‘ook over Wim Veltman en Matthieu Laffree heeft hij wat te melden’. En dan is er nog een tweede oud-leerling ‘met een vergelijkbaar verhaal’. Vanochtend luidt de formulering van Ramon een ‘oud-leerling [die] Van Bemmelen als pedofiel wegzet’.
Dat zijn veel beschuldigingen bij elkaar en dan ook nog van het zwaarste soort: misbruik en pedofilie in verband gebracht met drie oud-leerkrachten. Maar nog geen spoor van bewijs, slechts een vage beschuldiging van een of twee oud-leerlingen. Om zulke aantijgingen op deze gronden te uiten vind ik uiterst ongepast. Ieder mens is onschuldig totdat de rechter het tegendeel bewezen acht. Ik kan niet toestaan dat mensen die zichzelf niet kunnen verdedigen hier willens en wetens op zo’n manier door het slijk worden gehaald.
Met andere woorden: ik zal vanaf nu reacties verwijderen waarin genoemde uitingen worden herhaald.

John Wervenbos zei

Ja pure slijk. Goed dat Pieter Witvliet tegengas gaf en Michel Gastkemper hier een streep trekt.

pieter ha witvliet zei

@John, dank.
@ Michel:
Ik heb 2 1/2 jaar geleden jouw zin: "Ieder mens is onschuldig totdat de rechter het tegendeel bewezen acht" al gebezigd en telkens herhaald, wanneer Verachtert zijn aantijgingen weer aan de man trachtte te brengen.Dat je hier een streep trekt, voel ik als een grote steun in de rug.Wat mij betreft krijgt Verachtert op integere sites als die van jou, John en Ridzerd helemaal geen plaats meer: het waarom van zijn geschrijf vind je in het logo waarnaar ik in mijn bovenstaande reactie verwees.

Anoniem zei

Michel, je schrijft: (...)Gisteren eerst Ramon die wil uitzoeken ‘hoe het zit met het misbruik waarvan een oud-leerling hem beschuldigt’ en noemt daarbij de namen van respectievelijk Cachet en Daan van Bemmelen.(...)

Zo lijkt het of die 'hem' op mij betrekking heeft, terwijl het over Daan van Bemmelen gaat. Of je dat even wil corrigeren?

Weet jij overigens wie de biograaf van Van Bemmelen is? Is dat Frans Lutters? Of is er nog iemand anders?

Slijk of niet: Cachet zegt het toch maar.

Anoniem zei

Het is overigens Pieter Witvliet die met zijn link verwijst naar een stuk op zijn blog, waarop hij een e-mails publiceert over Van Bemmelen.

Pieter is dus wel de aangever om het over Van Bemmelen te gaan hebben. Maar omdat hij antroposoof is, wordt dat waarschijnlijk niet in rekening gebracht.

pieter ha witvliet zei

Cachet zegt wel meer.
De emails die ik hier weergeef, zijn JOUW emails die ik daar gebruik om te laten zien hoe diep gezonken je manier van doen is. Die publiceer ik dus niet om het erover te gaan hebben: integendeel: bij mij staan de mensenrechten hoog in het vaandel:
Ik kaart in wezen aan wat Michel hier nu ook aangeeft: onschuldig zo lang het tegendeel niet is bewezen.
Dat werd je ook al voorgehouden door "Meesterzusje" op de toenmalige VOK-blog van Hugo Verbrugh, waarop Frans Wuijts jou nog al eens een treiteraar noemde.

pieter ha witvliet zei

En weer maar eens een keer:
Ik heb veel positiefs aan Rudolf Steiner en de antroposofie te danken, waarvoor ik ook dankbaar ben; maar ik ben geen antroposoof en wil ook zo niet genoemd worden.
Dat jij ondanks dat je dit weet, me toch zo blijft kwalificeren, toont eens te meer je pesterige instelling.

Anoniem zei

Kom, kom, Pieter. Je zei zelf dat je als antroposoof op een vrijeschool werkte en nu kom je weer zeggen dat je geen antroposoof bent.

Het is niet omdat je geen lid meer bent van de vereniging, zoals zovelen die zijn uitgetreden nadat de AViN toeliet dat Steiner als racist werd weggezet, dat je geen antroposoof meer kunt zijn.

Ik heb de indruk dat je volledig de pedalen aan het kwijtraken bent. Je scheldt er maar op los op je blog en dan komen klagen over mensenrechten... Ikzelf beschuldig bijvoorbeeld Van Bemmelen niet, maar ik geef wel weer wat anderen over Daan zaliger zeggen.

Het is niet niks, maar dat het verhaal mag blijven circuleren, werpt toch weer vragen op. Zeker als je weet hoe vlug men anders in het antroposofisch milieu is om juridische stappen te ondernemen.matthijs zei

Ramon ik ben even op de old-timer 1975 Koga-Miyata roadrunner gestapt en uitgekomen bij Daniël van Bemmelen.Ooit o.a. met hem een oeverloos lange tocht in zijn DAF autootje van Doorne's Automobiel-fabriek N.V.
Op zoek naar zijn handgemaakte beeldhouwerswas model van het 1-ste Goetheanum geweest, staand op een grote tafel met een rond gat erin, zodat je met je hoofd het bouwwerk van binnen kon aanschouwen.
Toen weer vanaf Bosch en Duin naar
Den Haag. Ik grapte nog met zo'n rijstijl kom je atijd wel in een mysterie terecht, wat hij lachend beaamde. Anyway hadden we een beminnelijke relatie zonder erotische handelingen. Ik kan mij dit bij hem als daad t.o.v.kinderen niet voorstellen.
http://www.goetheanum-impuls.nl/Bemmelen-goetheanum.pdf

matthijs zei

Ramon, het is leuk te vertoeven hier onder moeders vleugels, die altijd goed voor ons zorgt en zorgvuldig de grenzen bewaakt.
Daniël kwam door een advies van een Guru op Java-Batavia aan zijn moeder naar een groot Meester in Europa te reizen bij Rudolf Steiner terecht. Daniël heeft bij mij vooral mijn interesse voor Zarathustra en de oude Egyptische cultuur wakker geroepen, waarin ik eerder al in de Theosofische Vereniging door dhr.Kok was ingewijd.
Goethe's kleurenleer was een thema waarbij ik hem in de praktische uitvoering heb ondersteund.
Hier staat een biografie door Christine Hebert o.a.Heileurytimiste, klasselezer en wereldreiziger, voor haar heb ik haar prachtige villa nog
'sofisch'gekleurd, helaas verkocht. Ik zag haar veelvuldig en zij heeft nooit enige twijfel geuit omtrent Daniël van Bemmelen.
http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=54

matthijs zei

Ramon it's mystery-tour dan ontdek je nogeens wat...zie hieronder.
Daniël Johan van Bemmelen Opnieuw geboren aan het begin van het Lichte Tijdperk
Vereniging voor Vrije Opvoedkunst, Driebergen2005
Auteurs: Frans J. Lutters
De auteur van deze biografie, Frans Lutters, voelt zich sterk verbonden met Daniël van Bemmelen en kwam van daaruit tot het schrijven van deze biografie. Daarbij maakt hij dankbaar gebruik van een autobiografische schets die van Bemmelen zelf schreef.

In het eerste deel wordt het leven van van Bemmelen beschreven, in een tweede deel zijn reizen en in het derde deel gaat het over de innerlijke levensthema’s. Daarbij komen historische impulsen en stromingen aan de orde, o.m. uit de tijd van Alexander de Grote, Zarathoestra em Karel de Grote. Zo wordt er ook een lijn zichtbaar die zal leiden tot de Vrije Schoolbeweging in de 20e eeuw. (295 pag.) Vanwege je aandacht voor geldstromen; Boek over Daniel van Bemmelen vertaald in het Duits
Het boek dat Frans Lutters enige jaren geleden heeft geschreven over Daniel Johan van Bemmelen 1899-1982. Opnieuw geboren aan het begin van het Lichte tijdperk, is vertaald in het Duits. Voor de kosten van de uitgave hiervan is een bijdrage gevraagd. Hieraan draagt de Stichting RSP graag een steentje bij omdat het goed is dat ook in de Duitse taalgebieden de vrijeschoolleraren kunnen kennismaken met deze pionier van De Vrije School Den Haag. Samen met Emmie Smit en Elisabeth Mulder heeft Daniel van Bemmelen de school in 1923 opgericht. Begonnen met 10 leerlingen was dit de start van de vrijeschoolbeweging in Nederland met momenteel 20.000 leerlingen!
De Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie heeft € 1.000,- bijgedragen om deze uitgave mogelijk te maken.

Anoniem zei

Bedankt Matthijs,

Ik heb op verscheidene plaatsen gervaagd of Frans Lutters de biograaf is waarover Pieter Witvliet het heeft, maar nooit antwoord gekregen.

Die biografie van Hebert had ik al gezien en op de website van de Nederlandse Antroposofische Vereniging stond tot voor kort ook een biografie over Van Bemmelen. Er zijn dus meerdere biografen.

Ik weet niet wat voor iemand Van Bemmelen was, maar gezien de meldingen die ik krijg n.a.v. de relatie leraar/leerling in steiner/vrijescholen neem ik wat oud-leerlingen vertellen serieus.

Witvliet heeft overigens bevestigd dat klopt wat deze Lion Cachet zegt over Wim Veltman en Matthieu Laffree, die er 'met een jonge blom van school vandoor zijn gegaan'. De heren zouden er wel een lang huwelijk aan hebben overgehouden. Dat dan weer wel, Hans Teeuwen citerend.

Pieter HA Witvliet: (...)Er wordt ook nog ongenunaceerd gesproken over de heren Veltman en Laffréé.
Ik heb hen persoonlijk als collega gekend, evenals de heer van Bemmelen. Eerstgenoemden zijn inderdaad met een oudleerlinge getrouwd. De heer Laffréé, inmiddels ook gestorven, is zijn verdere leven met zijn vrouw gehuwd geweest en ook de heer Veltman, inmiddels bijna 88, zal nu ongeveer 35 jaar met deze oudleerlinge zijn getrouwd.(...)

matthijs zei

Een goede'boulevardcriticus' PHA W laat de woorden graag Zwart vlieden, heeft immer z'n bron...Voor Olaf Eelman (toen gehuwd en wonende op Bronlaak in het Peelhuis) zie Michel's blog bij BERAADSLAGING zondag 4 december 2011 bij reacties.
Marianne Eelman is nu de huidige echtgenote van Willem Frederik Veltman (1923-heden)gehuwd sinds 1975 met Willem, die eerder gehuwd was in 1947 met Hanna Lina Arntzenius.
Bel even voor info op 070-3643479 of ga even langs in de Willemstraat 61 2514 HK Den Haag.
In de Molenstraat dichtbij dit adres kun je naar de Vlaamse Frituur om het thuisgevoel te koesteren.
Maarten Donker de ex-secretaris, -chauffeur van Bernard Lievegoed en ex-renpaardentrainer zei mij;'Willem kun je altijd voor elk onderwerp uitnodigen om een antroposofische voordracht te houden, desnoods over bougies'.
Dit lijkt mij een goede openings anekdote om een brug te vormen naar vragen die je op het hart liggen.

Ik zie overigens geen onacceptale kwestie als een zelfstandige jonge vrouw een relatie aangaat met een heer van stand of omgekeerd een heer van stand enz...tenzij je het eigenlijk zelf verlangt maar niet krijgt, dan kan het wrevelen.

Anoniem zei

Ik weet waar Wim Veltman woont, Matthijs, want ik ben een paar jaar geleden nog bij hem op bezoek geweest.

Die relaties van oude antroposofen met hun voormalige pupillen zijn niet het onderwerp van gesprek (al kunnen daar ook wel vraagtekens bij geplaatst worden), maar wel de relatie leraar/leerling.

matthijs zei

...maar wel de relatie leraar / leerling.
Hier is dé methode om dit hot-item kindermisbruik bloot te leggen.Het woord bloot kan al weer tot misstanden leidden, voornamelijk bij mierenneukers.
http://www.nrc.nl/achterpagina/2013/10/15/fokke-sukke-rollen-een-pedofielennetwerk-op/
oR

Anoniem zei

Hoe lang gaat het duren voor die cartoon werkelijkheid wordt? ;-)

Anoniem zei

Omdat noch Michel, noch de Antroposofische Vereniging in Nederland een antwoord geeft op het manipuleren van een citaat door een bestuurslid van de AViN (Michel), heb ik zelf maar enige duiding gegeven bij deze drieste actie.

Antroposofische journalistiek: citaten manipuleren

En er is nog wat nieuws te melden m.b.t. misleiding vanuit de antroposofische (school)beweging. Je moet opletten wie je aan de telefoon krijgt, want er worden valse namen opgegeven. :-)

Michel Gastkemper zei

Beste Ramon,
Je verbaast me echt: wat spookt er toch allemaal door je hoofd heen? Er is geen mens die ook maar in de verste verte iets van misbruik ontwaart waarvan ik jou zou beschuldigen. Dat bestaat alleen in jouw hoofd. Iedereen die kijkt, ziet hoe het zit. Jij bent degene die hier in de reacties met de meest doldrieste verhalen over misbruik en verwante zaken aan komt zetten, niemand anders. Terwijl het daar in mijn bericht hierboven helemaal niet over gaat. De laakbare inhoud van jouw reageren heb ik om begrijpelijke ethische redenen een halt toegeroepen.
Dat gebeurde met mijn reactie op 9 oktober 2013 10:56, waarvan dit letterlijke citaat een deel is: ‘Gisteren eerst Ramon die wil uitzoeken “hoe het zit met het misbruik waarvan een oud-leerling hem beschuldigt” en noemt daarbij de namen van respectievelijk Cachet en Daan van Bemmelen.’ Ik verwees hierbij overduidelijk naar drie reacties eerder. Bovendien werd met ‘respectievelijk’ aangeduid wie bedoeld zijn met ‘een oud-leerling’ en ‘hem’.
Op de volgende dag, drie reacties later, schrijf je zelf: ‘Zo lijkt het of die “hem” op mij betrekking heeft, terwijl het over Daan van Bemmelen gaat. Of je dat even wil corrigeren?’ Mocht iemand dat denken, was het hiermee meteen rechtgezet. Dat hoefde ik niet nog een keer te doen. Bovendien kunnen met Blogger reacties niet gemodereerd worden, ook niet mijn eigen, alleen verwijderd. Daar was echter geen enkele noodzaak toe.
Dit misverstand weegt echt niet zwaar, en is bij goed lezen makkelijk te overkomen, dat ik het, vergeleken met wat jij soms te berde weet te brengen, slechts een peuleschil kan noemen. Niemand heeft het er ook over of denkt er in jouw zin aan. Ik vrees dat dit echt alleen jouw eigen probleem is.

Anoniem zei

Nee, ik zeg ook niet dat je me beschuldigt, Michel. Ik zeg alleen dat je tekst zo manipuleert alsof niet Van Bemmelen, maar ik wordt beschuldigd.

Die respectievelijk maakt alleen duidelijk dat ik Cachet en Van Bemmelen heb genoemd. Als je je zin zoals hij daar nu staat leest, zou die 'hem' op mij kunnen slaan. Dat zie je uiteraard ook wel, want dat was je bedoeling.

In dezelfde reactie gebruik je overigens in een ander citaat wel de vierkante haken om verwarring uit te sluiten.

En Pieter HA Witvliet merkte ook nog op dat jij me een lik uit een potje met bedorven waar gaf.

Maar goed, na twee weken reageer je alsof je niet weet wat eraan de hand is, terwijl dit niet de eerste keer is dat je me in diskrediet wil brengen. Ondertussen heb ik er een stuk van gemaakt, omdat je m.i. alms bestuurder van de Antroposofische Vereniging een voortrekkersrol inneemt.

Je had je foute actie ook zelf kunnen rechtzetten, maar dat wilde je niet.

Anoniem zei

Ik word wel met een 'd' i.p.v. 'dt'. Op de duur word ik nog een antroposofisch leraar ,haha.

matthijs zei

Ramon misbruik kun je hier melden http://www.kindermishandeling.be
niet op dit blog.

Waarom kunnen mensen, die eens idealen hadden, deze verliezen?...Het hangt samen met inzichts ervaringen, die men met de omgang met idealen heeft, die zeer kunnen verschillen.
Een mens met hoge idealen kan doorgaans zeer arrogant, trots en boven zichzelf verheven zijn. Hij weet precies hoe alles zou moeten zijn en is met niets tevreden. Alles en iedereen kan hj kritiseren en steeds aantonen, waar tussen het ideaal en werkelijkheid nog een gapend gat ligt...hij heeft zich op illusionistische wijze met dit ideaal geïndentificeerd en houdt zichzelf reeds voor volmaakt, terwijl hij het vermogen tot een realistische in schatting van zichzelf heeft verloren.
Verder lezen in Eltern sprechstunde Urachhaus. Hfd. Idealismus als Frage der Selbsterziehung.

Anoniem zei

Ha Matthijs,

Degene die het misbruik melden zijn al lang de kinderjaren voorbij, hoor. Ik denk niet dat die nog gaan melden bij de instantie waarnaar jij verwijst.

Maar ze mogen hun ervaringen toch nog wel vertellen, niet? Of moet dat potje gedekt blijven?

Ik ben overigens slechts degene die bericht dat slachtoffers het erover hebben in de publieke sfeer.

Voor het overige aanhoor ik vol verbazing de verhalen van oud-leerlingen.Michel Gastkemper zei

Beste Ramon,
Maar dat is niet helemaal de goede aanhef: slechte Ramon zou er eigenlijk moeten staan. Want de verdachtmakingen komen, zoals steeds eigenlijk, geheel voor jouw rekening. Voor jouw manier van denken en argumenteren zal het tegenvallen, maar ik heb geen moment ook maar aan de mogelijkheid van dat misverstand gedácht. En eigenlijk is dat ook niet goed mogelijk, gezien de hele context. Ik weet niet waar het precies bij jou misgaat, in je hoofd of in je hart, denkbaar is ook nog in je (onder)buik – waaraan je ook hier wel weer een misinterpretatie in je bekende straatje zal geven – maar het lijkt het me niet helemaal in orde wanneer je overal bewuste manipulatie en complotten meent te zien. Deze constatering van mij zal echter vast en zeker tegen dovemansoren zijn gericht. Het is moeilijk om bij jou in deze zaak niet aan zoiets als kokerdenken of tunnelvisie te denken, wat je vervolgens over allerlei zaken in je nabije en verre omgeving legt. Jammer. Een serieus gesprek is op deze manier niet mogelijk en zal derhalve constant ontaarden en ontsporen. Verdere pogingen zijn daarom weinig zinvol. Om niet volledig in mineur te eindigen: dit was je twee honderd en vijftigste reactie, waarmee ik je ondanks de zeer matige kwaliteit van het voorgaande wil feliciteren.

matthijs zei

Thema; Zelfbezinning en reflectie.

Met het thema:'Water naar de zee dragen', kun je hier flink scoren!

'To Blog or not to Blog, that's the question', vrij naar William Shakespear.

Anoniem zei

'Slechte Ramon' schrijf je, Michel.

En zo laat je nog een keer het achterste van je tong zien. Het zegt overigens veel over de AViN als bestuursleden zo met kritische buitenstaanders omgaan.

Maar tegen wie zeg ik het. Jij was zelf de eerste om toe te geven dat het in de Antroposofische Vereniging stinkt.

Wat interpreteer ik volgens jou dan verkeerd? Want jij doet dat wel vaker: beweren dat ik zaken verkeerd interpreteer, maar daar zelf geen argumentatie aanvoeren.

Anoniem zei

Michel Gastkemper schrijft: 'Dat zijn veel beschuldigingen bij elkaar en dan ook nog van het zwaarste soort: misbruik en pedofilie in verband gebracht met drie oud-leerkrachten. Maar nog geen spoor van bewijs, slechts een vage beschuldiging van een of twee oud-leerlingen. Om zulke aantijgingen op deze gronden te uiten vind ik uiterst ongepast.'

Op mijn weblog bevestigt een slachtoffer van Matthieu Laffree wat ik al een paar keer heb aangehaald: dat misbruik in steiner/vrijeschoolkringen oogluikend wordt toegelaten.

Slachtoffers wegzetten als onbetrouwbaar met uitspraken als 'vage beschuldigingen' (Gastkemper) of 'trapt na naar een dode' (Witvliet) worden door de slachtoffers als een trap in het gezicht ervaren.

Ook misbruik in steinerscholen

@matthijs

Als je de reactie op mijn weblog leest, zal je kunnen vaststellen dat er stappen (melding gedaan bij overheid) zijn ondernomen om het misbruik te stoppen, maar dat de steiner/vrijeschool daar geen rekening mee heeft gehouden en blijkbaar gewoon liet begaan.

Michel Gastkemper zei

Beste Ramon,
Ik heb net de reactie van Sander bij jou zitten lezen, en nog eens alle 58 reacties op rij. Ik moet zeggen dat dit de eerste reactie is die ik uit zichzelf overtuigend vind overkomen (hoewel ik dit keer de opstelling van Caesar Lion Cachet beter begrijp; hij reageert nogal apart, waar ik doorheen moet kijken, en dat lukt nu, met enige afstand in de tijd, beter). Bemoeilijkt wordt het begrijpen van de diverse reacties ook doordat verschillende mensen zichzelf slechts als Anoniem aanduiden, zodat ik dan niet weet wanneer welke persoon reageert, terwijl dat toch verschillende persoenen moeten zijn, getuige de aard en stijl van de reacties. Die discussie hebben we hier ook al eens gevoerd, dat iemand dan toch gewoon een nickname kan kiezen en zijn of haar anonimiteit niet hoeft op te geven, maar wat ik daarmee beoogde leek jou destijds te ontgaan, als ik me wel herinner. Maar die reactie van Sander van drie dagen geleden, die laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Dus zal ik het onderwerp toch eens opnieuw moeten bekijken, al weet ik niet direct hoe.

Anoniem zei

Er zijn inderdaad verschillende personen die anoniem reageren op mijn weblog, Michel. Die mensen hebben daar zo hun redenen voor. In de meeste gevallen zijn ze bang voor represailles.

Ik ondervind zelf wat het is wanneer men iemand die met kritische zaken en feiten komt, wil beschadigen, bijvoorbeeld door de klokkenluider zijn geloofwaardigheid te ondergraven.

Michel Gastkemper zei

Het probleem is, denk ik, dat dat beschadigen wederzijds ligt. Want verdachtmakingen en beschuldigingen die niet te checken zijn, omdat mensen anoniem zijn en weinig tot geen feiten geven, kunnen ook onterecht blijken te zijn en in die zin beschadigend voor de beschuldigden. Daar moet je niet lichtzinnig over denken. Aan de andere kant, degenen die werkelijk slachtoffer zijn geworden van enigerlei vorm van misbruik, verdienen alle begrip, hulp en respect. En degenen die verantwoordelijk zijn voor dat misbruik dienen hun fouten in te zien en toe te geven, ook in het belang van de slachtoffers. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe kom je achter de waarheid? In Nederland is de rechter hier de ultieme instantie voor. Voordat die uitspraak heeft gedaan, is het gevaarlijk om anderen meteen al te veroordelen, vanwege bovengenoemde redenen. In die zin blijf ik zeer gesteld op de nuance, ook bij dit onderwerp, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn, gezien de ernst ervan.

Anoniem zei

Die mensen die op (of via) mijn weblog melding doen van wantoestanden zoals misbruik in de antroposofische beweging maken zich - een enkele uitzondering te na gekomen - bekend. Voor mij zijn die mensen dus niet anoniem.

En ga toch alsjeblieft niet weer beginnen over het juridisch kader wanneer mensen tot in het diepst van hun wezen zijn geraakt doordat ze misbruikt zijn.

Of ga jij ook al zoals Witvliet beginnen? Als er geen bewijs is, is er niks gebeurd? Als er geen vonnis is, is er niks gebeurd?

En dat dan nog van mensen die geloven in miljoenen jaren ver 'schouwen' in de geestelijke wereld? Dat rijmt toch niet?

Michel Gastkemper zei

Beste Ramon,
Net als de vorige keer snap je niet wat ik bedoel. Op het gevaar af dat ik op een blinde vlek bij je stuit, leg ik het in ieder geval voor de overige lezers uit:
Natuurlijk is wat mensen aan misbruik overkomt verschrikkelijk. En als zij dat anoniem melden is dat nog altijd even verschrikkelijk.
Maar ik ben er niet bij betrokken, ik ken de situatie niet, ik weet zelfs niet wie het slachtoffer is. Dan wordt een goede en juiste beoordeling van de zaak me erg moeilijk gemaakt.
En ja, het is gewoon zo: dan helpt jouw persoon niet echt mee. Jij toont je in veel van je uitingen niet zo objectief en onbevooroordeeld, dat jouw verzekering dat jij die mensen en eventueel hun situatie wel kent, mij zo veel vertrouwen inboezemt dat ik wat zij zeggen op jouw gezag kan aannemen.
Als je dat denkt, en uit alles tot nu toe blijkt dat dit zo is, dan heb je toch een te hoge dunk van jezelf. Er is meer nodig om mij te overtuigen. Zoals die reactie van Sander, die op mij een feitelijke en betrouwbare indruk maakt. Maar ik verwacht van jou niet dat je dit zult begrijpen, helaas.

Anoniem zei

Ach ja, nog maar een keer over vertrouwen beginnen, Michel. Ik heb je al een keer gevraagd waar dan uit zou blijken dat ik niet te vertrouwen zou zijn, maar daar heb ik geen antwoord op gekregen. Heb je feiten?

Ik begrijp het wel, hoor. Het is vervelend dat iemand die kennis heeft over het antroposofisch milieu geen blad voor de mond neemt.

Mij hoeft overigens niemand op gezag te geloven. Ik wist toen ik met antroposofen te maken kreeg al vrij vlug dat ik me bij de feiten moest houden, want dat ze toch steeds kritische mensen proberen omver te halen.

Het feit is hier dat na Van Bemmelen ook diens collega Lafree publiek als homofiele pedofiel wordt bestempeld door een slachtoffer. Wat doe je daarmee als bestuurder van de Antroposofische Vereniging? De biografie van beide heren is al van de site van de AViN verwijderd, net zoals die van andere toonaangevende antroposofen. Maar is dat genoeg?

Moet het bestuur van de AViN onderhand geen standpunt gaan innemen, zoals de Chtistengemeeschap dat deed toe bleek dat bij hen op het hoogste niveau ook seksueel misbruik werd vastgesteld?

Tegenhouden doe je deze ontwikkelingen niet meer.

Michel Gastkemper zei

Ik verwachtte van jou ook niets anders als reactie, Ramon. Ik geloof dat het jou ontbreekt aan een vermogen om ook de andere kant te zien. Pieter Witvliet beschrijft die vandaag op zijn weblog in ‘Als...’ Hij toont zich een stuk sceptischer dan ik, maar dat begrijp ik wel, want het gaat om voormalige directe collega’s van hem. Voor mij geldt dat niet, waardoor ik niet meteen een ‘ja maar’ voel opkomen. Maar zulke overwegingen zijn bij jou ongetwijfeld aan dovemansoren gericht. Niettemin mogen, ja moeten zulke voorbehouden er ook zijn, totdat de waarheid vaststaat.

pieter ha witvliet zei

Ik toon mij niet sceptischer,omdat het oud-collega's betreft.Ik heb dezelfde sceptische gevoelens wanneer niet-vrijeschoolcollega's te maken krijgen met beschuldigingen.
Ik ben sceptischer omdat het bericht komt via een van de 'schotblogs'van Ramon de Jonghe/Verachtert die maar één doel dienen.

Michel Gastkemper zei

Okee Pieter, dank voor je verduidelijking.

matthijs zei

Alles wijst erop dat er gekozen wordt voor het in stand houden van en verspreiden van geruchten en daaraan een vorm van persoonlijk belang en genoegen in te beleven.
Misbruik van een verondersteld misbruik?

De weg is eenvoudig.
Een melding bij de politie en vragen om een zedenrechercheur, vertel wat is overkomen, op verzoek wordt dit opgeschreven en/of er wordt een aangifte opgesteld via een verklaring, die wordt vastgelegd in een proces-verbaal enzovoort.
Elke school heeft eigen protocollen; Hoe te handelen enz.
Maar als de Vrije School en oom agent niet deugen, gaat dit thema nog jaren mee.
Immers hoelang wordt dit al niet geroeptoetert op dit Blog en betrokken sites van Ramon?

PIKETPAALTJE 19-11-2013
Is er een wil tot aangifte?
Is er een wil tot kwaadsprekerij?
Wil men afsluiten, wonden genezen of open wonden houden en uitzaaiingen in stand houden?

Let op reactie na Piketpaaltje.

Michel Gastkemper zei

Je zou zomaar eens gelijk kunnen hebben, Matthijs. Dan hecht ik wellicht te gauw geloof aan zulke berichten en ben ik te goed van vertrouwen. Maar dan vertrouwen in de verkeerde richting. Aan de andere kant, ik heb een kleine twintig jaar geleden het omgekeerde meegemaakt. Dat mensen zulke dingen doen kon ik me gewoon niet voorstellen. Ook naïef natuurlijk. Maar dat ben ik toch liever dan alles en iedereen op voorhand wantrouwen of van oneerlijkheid betichten, zoals Ramon veelal doet. Maar goed, daar kan hij ook zijn redenen voor hebben. Ik had alleen gehoopt dat hij die niet hier vandaan zou halen. Maar hoe ik er mee probeer om te gaan, maakt voor hem niet uit, blijkbaar.

Anoniem zei

Ik begrijp dat antroposofen liever direct de rechtbank induiken: dan kan je daar als (beschadigde) enkeling tegen het netwerk en de advocaten van de sekte gaan opboksen.

De weg is niet eenvoudig, maar uiteraard is melding bij de politie een evidentie.

Ik bekijk het ook wel van jullie kant. Maar ik moet toch vaststellen dat de slachtoffers, getuigen en betrokkenen die ik de voorbije jaren gehoord heb steeds een ding expliciet benoemen: dat de antroposofische (school)gemeenschap ervan afwist en er niks aan gedaan werd.

Daarom dat ik de slachtoffers die melding doen voor waar neem.

Als ik het goed begrijp zijn jullie wel akkoord met Witvliets benadering van het slachtoffer? Van bij de eerste reactie twijfelen aan de oprechtheid? Suggereren dat het om een nepmelding gaat? Een schuldgevoel aanpraten door te vragen wat het slachtoffer al dan niet heeft ondernomen?

Het is nog een keer een trap in het gezicht van de slachtoffers.

Het valt me overigens op dat Michel eerst de getuigenis overtuigend vond, maar achteraf is gaan draaien. Misschien heeft Michel voor zijn beurt gepraat. Per slot van rekening zitten er nog verwanten van Laffree in de Antroposofische Vereniging.Michel Gastkemper zei

Een mooi bewijs van jouw denkwijze, Ramon. Er mag van jou nooit voor anderen ingevuld worden. In jouw laatste drie zinnen doe je niets anders ten opzichte van mij: jij gaat voor mij zitten denken. Ik kan je zeggen dat er niets van klopt. Dit is nou wat ik bedoelde met niet vertrouwenwekkend: hier heb je nu het voorbeeld er meteen zelf bij gegeven.

Anoniem zei

Hoezo, ik denken voor jou? Ik zet er toch 'misschien' bij, Michel?

En ben je dan niet gaan bijsturen?

Je vindt de getuigenis dus nog altijd even overtuigend?

Maar terwijl vind je Witvliets benadering ook ok? Of niet?

Vreemd. Hoe kom je hier nog uit, Michel?

pieter ha witvliet zei

Je visie onderschrijf ik helemaal, Matthijs

pieter ha witvliet zei

De 'grabbelton antroposofie'wordt ge? eerder ont-sierd door de kop 'PHAW trapt slachtoffer in het gezicht'.
Dit is weer zo'n typische Verachtert-kronkel.
Ik opper slechts de mogelijkheid dat op de blog(s) van Verachtert waarop al zo veel manipulatie voorkomt, ook dit geen zuivere koffie is.
En - ik bied op voorhand mijn excuus aan, mocht ik ernaast zitten en ik kies onvoorwaardelijk de kant van het slachtoffer wanneer mijn 'alsen' 'dussen'zijn geworden. Dat is geen trap in het gezicht, eerder een arm om een schouder - die intentie ligt erachter.

matthijs zei


Reactie 19-11-2013 14:34...dan kan je daar als (beschadigde) ENKELING tegen het netwerk en de advocaten van de SEKTE...dat de antroposofische(school)gemeenschap ervan afwist en er niks aan gedaan werd.

DE ENKELING EN DE SEKTE
Het 'slachtoffer' de enkeling zal actie dienen te vertonen en niet af te wachten.

Ramon jij handelt in je schrijverijen toch als enkeling onder eigen gezag en eigen verantwoordelijkheid?
Daar moet primair ruimte voor zijn, maar ik verwacht een houding van zelfontwikkeling, balanceren, Michaëlisch wegen tussen waar en onwaar en een rechte zo juist mogelijke lijn volgen, waarbij je het oude verteerd en het nieuwe oogst. Ik wens je geen VERwikkeling maar ONTwikkeling.

Cross-mediaal heeft de journalistiek zich wereldwijd in- gezet om o.a. delicten als oplichting, vrijheidsberoving, strafbare dwang, mishandeling of het vormen van een criminele organisatie tot een publiekelijke zaak te maken.

Dit is het Ministerie van Veiligheid en Justitie N.L. niet ontgaan.
KORTE KARAKTERISTIEK:De helft van de sekten in Nederland heeft een religieuze, christelijke grondslag. De andere sekten zijn meer spiritueel georiënteerd.

Er is geen wetgeving specifiek voor sekten. Wel zijn er algemene wetten die de grenzen van
de godsdienstvrijheid bepalen. Zo is seksueel misbruik ook in het kader van een religieuze
activiteit verboden en iemand die een schenking aan een sekte doet onder psychische druk,
kan dat bedrag terugvorderen.
Ook kan strafrechtelijk (o.a. tegen sekten) worden opgetreden bij delicten als oplichting, vrijheidsberoving, strafbare dwang, mishandeling of het vormen van een criminele organisatie (Tweede Kamerstukken, 2010-2011a).
Volgens een brief van de Minister van Veiligheid en Justitie van maart 2011 biedt het
Wetboek van Strafrecht voldoende mogelijkheden voor opsporing en vervolging van strafbare
feiten gepleegd binnen of door sektarische groepen (Tweede Kamerstukken, 2010-
2011a).

De commissie concludeert dat ‘nieuwe religieuze bewegingen in het algemeen geen groot
gevaar voor de geestelijke volksgezondheid vormen’ Witteveen*.
Uit de media-analyse komen verschillende misstanden naar voren, maar van echte gevaren is volgens Schnabel** geen sprake. Ook kan niet worden bewezen dat psychische schade bij voormalige sekteleden een gevolg is van het lidmaatschap van de sekte.
Schnabel** concludeert, evenals Witteveen*, dat de maatschappelijke orde niet wordt bedreigd door sekten en dat er weinig behoefte is aan verruiming van het instrumentarium voor zorg wat betreft de sekteproblematiek.
**Schnabel, Paul (1982). Tussen stigma en charisma. Een analyse van de relatie tussen nieuwe religieuze bewegingen en geestelijke gezondheid. Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
*Witteveen, T.A.M. (1984). Overheid en nieuwe religieuze bewegingen. Groningen:
Rijksuniversiteit Groningen.

RECENTER.Het onderzoeksrapport; Het warme bad en de koude douche, 09-1-2013 i.o. Ministerie van Veiligheid en Justitie uitvoering Bureau Beke, toont nog voor de Anthroposophische Vereniging noch Beweging o.a. Vrije scholen, uitwassen,misbruik, dwang,oplichting, kortom samenvattend strafbare handelingen aan.

Speciaal voor België en Ramon.
Verslag namens de onderzoekscommissie uitgebracht door de Heren Duquesne en Willems (Deel II)). Voor de onderzoeks-commissie vormden de 'sekten' of 'nieuwe religieuze bewegingen' dan ook geen gevaar op zich en konden a priori ook niet als schadelijk bestempeld worden.
Lees meer bij; www.sas-sekten.be

BIJSLUITER MATTHIJS:Anthroposophie en wat daar o.a. als onderwijs uit voortkomt laat zich niet kwalificeren als sekte.

matthijs zei

Correctie; foutief 09-1-2013 juiste publicatiedatum is 09-10-2013.

Anoniem zei

Uit een arrest van het Hof van Beroep te Brussel (07/04/2006)

(…)Het feit de antroposofie als sekte te kwalificeren, na duidelijk te hebben verklaard dat een sekte niet noodzakelijk schadelijk is, is niet foutief en schaadt de reputatie van de appellanten niet. (…) p.7

http://www.ciaosn.be/arret%20070406.pdf

De appellanten zijn tal van antroposofische instituten en antroposofen. Anders gezegd: de antroposofische beweging een sekte noemen is in overeenstemming met de reputatie van haar vertegenwoordigers en niet verkeerd.

Het recente Nederlandse onderzoeksrapport naar sekten van bureau Verbeke onderzoekt sekten die zijn ontstaan na WO II. Omdat de antroposofische beweging van voor die periode is, wordt ze niet in het rapport vermeld. Dat wil echter niet zeggen dat de antroposofische beweging geen onderwerp van onderzoek is bij organistaies zoals Sektesignaal e.d..

Ik zeg er meteen even bij dat volgens mij wel het onderscheid moet worden gemaakt tussen antroposofie als doctrine en antroposofie in de betekenis van antroposofisch instituten/werkveld. Een doctrine kan m.i. geen sekte zijn, maar wel een middel om een sekte te handhaven.

matthijs zei

1. Het onderzoek* waar ik aan refereer is door Bureau Beke uitgevoerd, niet door Verbeke Ramon,in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en
Documentatiecentrum (WODC) *ISBN 978-90-75116-87-8 www.beke.nl

2. Omdat de antroposofische beweging van voor die periode(WO II) is, wordt ze niet in het rapport vermeld stelt Ramon.

Dit is juist/onjuist.

JUIST is dat de A.V. voor de WO II is ontstaan, maar daar gaat het thema NIET over.Dus geldt ONJUIST. Het thema is sekte ja/nee en misbruik ja/nee.
Het onderzoek richt zich op alles rond misbruik, wat na WO II boven het maaiveld uit is gekomen, kenbaar gemaakt is inclusief misstanden bij/ in het antroposofische werkveld.

Uit het onderzoek blijkt o.a. hoe belangrijk het is melding te maken bij een verdenking van misbruik.

Een Blog kan de rol vervullen van o.a. klaagmuur waarbij de vraag is of dit gaat leiden naar een weg die Misbruik op de kaart gaat zetten zodanig dat voor betrokkene een heelmakend proces wordt gestart.

Is het deeg gekneed, dan volgt rijzen en bakken, kennelijk zijn er mensen die liever blijven kneden. Ten gunste van welk doel? Met welk oogmerk?
Slachtoffer zijn is een eenzame kwestie, éénzaam slachtoffer blijven is minder noodzakelijk.

Melding/aangifte vormen een basis voor o.a. beleids afstemming,wetgeving en financiering van hulp/zorg en het geeft persoonlijk herkenning en erkenning en er kunnen helende processsen starten, i.p.v. ziekmakende verdenkingen en kwetsende gedragswijzen naar personen die kennis nemen van dit blog of zelfs niet meer weerbaar zijn b.v.overleden personen en/of bij die persoon betrokkenen.
Wat U niet wilt dat U geschiedt enz.

Methoden van onderzoek
Er is in dit onderzoek sprake van een Multi methoden aanpak. Dat wil zeggen dat op basis
van verschillende bronnen informatie is vergaard. Het betreft: literatuurstudie, vragenlijsten,interviews, analyse van politieregistraties,
rechtspraak, LexisNexisberichten (digitale kranten-tijdschriftenbank), internetfora
en meldingen aan Meld Misdaad Anoniem.

Het is mij overduidelijk dat melding noodzakelijk is om vervolgstappen te kunnen maken naar maatschappelijk en individueel herstel.
Maar wordt dit wel gewild?

matthijs zei

Erst müßt Ihr lernen an einem Tische sitzen. Dann erst kann man gemeinsam esoterisch arbeiten.*
* Dienstag, den 27. Februar 1923.

ANTROPOSOFIE EN SEKTE

Antroposofie is niet een zaak van een zich op afzondering richtende kring van mensen, zij is juist naar haar wezen het tegendeel van al datgene wat sektarisch genoemd kan worden.
Daarom is zij in staat, om datgene wat zich vanuit haar centrum vorm- en inhoud laat geven, op de zich onderscheidende gebieden van het leven vruchtbaar te maken.

Rudolf Steiner spreekt en reflecteert op de brandstichting van het 1-ste Goetheanum en richt zich op de wederopbouw.
Die wederopbouw, spreekt hij uit, heeft slechts dan betekenis als die wordt gedragen door een van zichzelf bewuste en plichtsgetrouwe Mitglieder -MEDE-leden*- van een daadkrachtige Antroposofische Vereniging.
Hij stelt dat de antroposofie geroepen is werkzaam te worden in verschillende levensgebieden en vanzelfsprekend ook in die personen die de antroposofische impuls op vruchtbare wijze verzorgen.
Tekst ontleent aan GA 258 o.a. blz 144
*Mitglieder duidt in mijn opinie op een andere kwaliteit dan lidmaatschap, mede-drager zou goed passen.

De MEDE-leden van de antroposofische vereniging zullen de voorwaarden van een vereniging in de moderne tijd dienen te verstaan.

Een antroposofische vereniging kan geen sekte zijn.

Met grote nadrukkelijkheid wijst hij erop dat het begrip WIJ in de betekenis van WIJ DE VERENIGNG hebben dit of dat standpunt, met ONS gebeurt dit of dat en WIJ willen zus of zo, niet meer past bij een moderne vereniging.
Dit was in vroeger tijden mogelijk, waar zich op grond van conformiteit (onderwerping, gelijkvormigheid) verenigingen zich in de wereld manifesteerden.
Dat is in onze tijd niet meer passend.
In onze tijd dient juist binnen een dergelijke vereniging elke afzonderlijke mens een werkelijk vrij mens te zijn.
Standpunten, gedachten, meningen heeft slechts de enkeling.
DE VERENINGING HEEFT GÉÉN MENING…

Daarmee is verbonden dat degene die in de vereniging zijn eigen mening en zichzelf voor alles heeft te vertegenwoordigen, zich medeverantwoordelijk voelt voor datgenen wat hij als enkeling, als individualiteit uitspreekt. 7-de vtr. Dornach 16-6-1923 GA 258/S 144

Deze gerefeerde karakteriseringen tonen voldoende aan dat de antroposofische vereniging en/of vrije scholen zich niet als sekte laten definiëren.
Waarbij o.a. hersenspoelings-technieken methodisch-pedagogisch-didactisch ingezet worden, gericht op het doel onvrije, maakbare, conforme mensen als ontwikkelingsdoel na te streven.

matthijs zei

Die Anthroposophische Gesellschaft ist ganz gewiß kein Kegelklub.
Rudolf Steiner in GA 259 Seite 30

matthijs zei

Erst müßt Ihr lernen an einem Tische sitzen. Dann erst kann man gemeinsam esoterisch arbeiten.*
* Dienstag, den 27. Februar 1923.

Erst müßt Ihr lernen an einem Tische sitzen. Dann erst kann man gemeinsam esoterisch arbeiten.*
* Dienstag, den 27. Februar 1923.

Ramon stelt; Een doctrine kan m.i. geen sekte zijn, maar wel een middel om een sekte te handhaven.
Matthijs stelt kenmerken van een sekte en middelen van een doctrine zijn o.a. hersenspoelings-technieken die methodisch-pedagogisch-didactisch ingezet worden, gericht op het doel onvrije, maakbare, conforme mensen als ontwikkelingsdoel na te streven.
Wie vecht tegen windmolens?
Bedoelt is; tegen irreëele gevaren/zaken vechten.
WINDMOLEN 1.
Inleidend refereer ik en vat samen. GA 10 S 8/9; geen leraar die staande in het geestesleven, die door het pad der verering en praktische regels het innerlijk leven tot ontwikkeling wil brengen, wil een heerschappij over andere mensen uitoefenen.
Hij/zij wil niemand in zijn/haar zelfstandigheid beïnvloeden.
De praktische regel-wet-luidt; Richt elk van je daden, elk woord zo in, dat door jou bij geen enkel mens ingegrepen wordt in het vrije wilsbesluit.
Met een dergelijke doctrine een sekte handhaven?
Hoe wordt onze antroposofische doctrine met doel de sekte te handhaven gepropageerd?
WINDMOLEN 2.
Antroposofie kan daarom haar weg ook niet door gewoon propageren vinden, zelfs niet met de beste bedoelingen. Propaganda doodt de ware Antroposofie. Antroposofie moet verschijnen, omdat zij door de geest daartoe aangezet wordt. Zij moet van haar leven blijk geven omdat alle leven zich slechts kan openbaren door er te zijn. Maar zij mag met haar aanwezigheid niemand onder druk zetten. Zij moet wachten of er iemand komt die haar wil opnemen. Van dwang, zelfs alleen door overreding, mag tegenover de mens geen sprake zijn.
OP EEN DERGELIJKE GEZINDHEID WIL IK DE LEDEN GRAAG WIJZEN ALS IETS, DAT MET INNERLIJKE NOODAAK UIT DE WEIHNACHTTAGUNG MOET VOORTKOMEN.
Uit brieven aan de leden 1985 Antroposofische Vereniging NL blz. 52.
WINDMOLEN 3 WORDT AANGEBLAZEN EN VERSCHIJNT HIERNA.

matthijs zei

WINDMOLEN 3.
Samenvatting van de toespraak aan de vooravond van de voordachten cursus* bij de stichting van de Freie Waldorfschule in Stuttgart 20-08-1919. GA 293.
*Algemene menskunde als grondslag van de pedagogiek.

Rudolf Steiner spreekt met grote nadruk in de openingszinnen uit; de Waldorfschule dient een werkelijke daad in de cultuur te zijn, met het doel om een vernieuwing van ons geestesleven in de toekomst tot stand te brengen.
Het schoolwezen rekent hij tot een onderdeel van de grote noodzakelijke geestelijke vragen aan de toekomst.
De Waldorfschule ziet hij als een optie om reformerend en revolutionerend te werken in het domein van opvoeding en onderricht. Zijn motieven ontleent hij aan het tijdsbeeld, daarvan stelt hij het navolgende; De staat schrijft ons slechte leerdoelen, slechte eindtermen voor.

Deze doelen zijn de mogelijkst denkbaar basale en men zal zich er het hoogste bij inbeelden.
De politiek, het politieke handelen van heden ten dage zal zich daar in uit werken, dat zij in de uitvoering mensen als sjablonen zal behandelen, dat zij veel verdergaand dan ooit te voren de mens in sjablonen zal inkaderen.
Men zal de mens behandelen als een voorwerp, bij wie aan de draden getrokken zal moeten worden.
Men zal zichzelf inbeelden, dat zich de grootst mogelijke vooruitgang zal voordoen.
Men zal inadequaat en zo hoogmoedig mogelijk, dergelijke processen vorm geven, alsof scholen het de opvoedingsfabrieken zijn.

Wij willen hier in de Waldorfschule geen school in richten op basis van een wereldbeschouwing.
De Waldorfschule dient geen wereldbeschouwingsschool te zijn, waarin wij de kinderen met zoveel mogelijk antroposofische dogma’s volproppen.
Wij willen géén antroposofische dogmatiek (aan-)leren.
Antroposofie is geen leerinhoud, wij streven naar een op de praktijk gerichte toepassing van de antroposofie. Wij willen datgene omzetten wat op antroposofisch gebied kan worden verkregen in onderwijs gericht op de alledaagse praktijk.

Rudolf Steiner benadrukt met kracht dat de pedagogen niet alleen pedagoog dienen te zijn maar ook cultuurdragers in de hoogste zin van het woord.
Door te rechtvaardigen compromissen bespoedigen wij onze cultuurdaad.
De daad die hij als compromis zelf aanvoert is dat het religieuze onderwijs toegekend wordt aan de bestaande religieuze gemeenschappen.

Pedagogen dienen levendige interesses te tonen voor datgene wat zich in het tijdsgewricht afspeelt, anders worden zij voor de school slechte leraren.
Door de interesse voor de wereld verkrijgen wij eerst het enthousiasme welke wij nodig hebben voor de school en onze werktaken.
Elasticiteit van de geest en overgave aan onze opgave zijn daarvoor noodzakelijk, alleen daaruit kunnen wij scheppen waar wij onze interesse richten in de eerste plaats op de grote nood van deze tijd en ten tweede aan de opgaven die deze tijd ons stelt, die men zich niet groot genoeg kan voorstellen.

pieter ha witvliet zei

Je bijdragen zijn niet mis te verstaan, Matthijs.
hier ook nog een windmolentje.

Over sekte:
Nicht sektiererisch ist eine Bewegung, wenn sie darnach strebt, sich frei vor die Welt, und zwar vollrechtlich hinzustellen, so daß über die Rechtstitel kein Zweifel sein kann.(GA 303 blz.331

Meer over 'wereldbeschouwelijke school'

matthijs zei

Ramon e.a. heb je, je er weleens op bezonnen of 'antroposofische stromingen' wel passen in jouw beeld van mens & wereld of ik in Leuven?
Anders gezegd waarom windmolens blijven aanblazen?
Kies een nieuwe Hummer, ga naar de winkelboulevard of voor nieuwe spiritualiteit!

ANTROPOSOFIE in het Nieuws.
Een valse leer laat zich niet weerleggen, want zij berust immers op de overtuiging, dat het valse waar is.
Johan Wolfgang Goethe (Goed-hè), was er van overtuigd en doordrongen dat een verkeerde, leugenachtige, foute en bedrieglijke opvatting of aanschouwing, zich niet door logische gevolgtrekkingen en resultaten laat weerleggen.

Het gevaar van stoppen met blazen kan zijn, dat het vruchten afwerpt in je ontwikkeling.
Los laten is een stap die innerlijk ruimte vrijmaakt voor nieuwe keuzes of om op de oude weg windmolens te zoeken.
Wat oogst je eigenlijk met al die windenergie?
Tegenwind is dat de zichzelf bevredigende oogst?
Hoe harder de tegenwind des te verder is het doel, tenzij de tegenwind het doel is, natuurlijk.
Draai de Molen: zou een mogelijk thema kunnen zijn, hieronder staan lijsten met nieuwe kansen.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_religies_en_spirituele_tradities
Antroposofische staat geregistreerd bij rubriek esoterie
De Christengemeenschap bij rubriek protestant, wat opmerkelijk is.
Wie past daar op de winkel?
http://www.adherents.com/

We houden natuurlijk contact Ramon, windmolens zijn overal.
Wat is dus de weg naar elkaar erkennend verstaan en tot menselijke overeenstemming?
Wij verstaan elkaar op het terrein van rekenen en getallen,3 x 3 = 9 en niet gelijk aan 10, omdat wij hier aan de vereiste voorwaarden voldoen, namelijk hartstochten, driften en begeerten tot zwijgen hebben gebracht.
Naar dezelfde maatstaven zullen wij de waarheid vinden en zal er vrede, éénheid en harmonie tussen de mensen zijn.naar GA 58 S.89

Anoniem zei

@Matthijs

Ik kijk in de eerste plaats naar wat in het dagelijks leven gebeurt in plaats van wat een of andere wereldbeschouwing proclameert.

Het kan wel zijn dat Rudolf Steiner allerlei al dan niet interessante zaken heeft verkondigd, maar dat neemt niet weg dat antroposofische instituten en hun 'functionarissen' nogal wat onheil veroorzaken.

Antroposoof Willem Veltman zegt bijvoorbeeld zelf over de steiner/vrijescholen: 'Als de ‘antisociale drift’ zich ergens in de afgelopen eeuw heeft kunnen uitleven, was het wel in de Vrije Waldorfscholen'

(W. F. Veltman, De Vrije School – Ondergang en nieuwe geboorte?, Den Haag 2000)

Hoe asociaal sommige figuren binnen het antroposofisch milieu zijn blijkt wel uit de manier waarop wordt gereageerd op de getuigenissen van misbruik door bekende antroposofen.

Getuigenis over Matthieu Laffree

Eerst werd Caesar Lion Cachet als ongeloofwaardig weggezet toen die kwam melden dat hij last had gehad van de pedofiele avances van Daan van Bemmelen en hij ook nog Willem Veltman en Matthie Laffree aan het clubje toevoegde.

Toen later een slachtoffer, opgenomen in het pleeggezin van van antroposoof Matthieu Laffree, getuigde dat deze Laffree hem in zijn slaap oraal kwam bevredigen, kreeg ook dat slachtoffer een gelijkaardige behandeling als Cachet.

Dat zijn volgens mij geen windmolens, maar trieste zaken.

Nu goed, ik weet het ondertussen wel: aan de 'grote' antroposofen wordt niet geraakt binnen de beweging.

matthijs zei

Een deel uit 'het Windmolenlied'.

Yes, 'n' how many years can some people exist
Before they're allowed to be free?
Yes, 'n' how many times can a man turn his head
Pretending he just doesn't see?

The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind

Bob Dylan - Blowing In the wind

matthijs zei

Ontleent aan GA 32 uit een verhaal van Maria Eugenie della Grazie.

Lajos raakt verliefd op de dochter van een graaf. Zij verlaat echter de arme zigeuner door een verleiding van een adelijk heerschap.
Een tot in het oneindige reikend wraakgevoel tegen deze adelijke heer, neemt de zigeuner in zijn macht.
Hij bezoekt alle plaatsen waar hij de aanwezigheid vermoed van de rover van zijn geluk, met het doel hem te doden.
Langdurig zoekt hij tevergeefs, uiteindelijk vindt hij hem slapende langs de kant van de weg, zijn geweer aan zijn zijde.
Het zou eenvoudig zijn hem met zijn eigen wapen te vermoorden.

In een oogwenk metamorfoseert zich echter Lajos wraak in verachting* , hij ondervindt dat het leven van de ellendeling het niet waard is door hem vernietigd te worden.
*de 'schotblogs'van Ramon de Jonghe/Verachtert Pieter W.

Lajos kwam tot het inzicht dat hij zijn vijand nog iets veel gemeners aan kon doen als hem te vermoorden.
Hij ervaarde dat zijn kwelling te haten tot een einde kwam.
Lajos ontmoeting met de edelman bracht hem de bron van het hoogste inzicht.
Wat is er uit mijn liefde, wat is er uit mijn haat geworden? sprak hij.
Alles is voorbij.
Voordien meende ik aan de haat te moeten sterven.
Wie zoiets ervaren heeft en tot zelfinzicht komt, kan zijn vijand geen onrecht meer aandoen!

Ramon mijn stelling is dat jij het motief (voorondersteld-)misbruik van kinderen in Vrije scholen, misbruikt om de Antroposophie en Vrije schoolonderwijs in het bijzonder haat en veracht(-tert) en vanuit dit standpunt tot doel maakt Antroposofie in een kwaad daglicht te stellen, op je inmiddels gewijzigde blog/-site http://www.antroposofia.be/

Veronderstelde slachtoffers willen daar maar al te graag actief bijdragen aan je windmolenactiviteiten.
Stimuleer mogelijke slachtoffers het leed en de angst erover te spreken te overwinnen en ga een weg van genezing!
In jouw windmolen-labyrinth rondtoeven alsof het een attractiepark betreft spoort mogelijk meer met je oorspronkelijke roots, erg helend is het niet!

Anoniem zei

Ik betwijfel dat een sektarisch clubje pedofielen een buitenstaander nodig heeft om in een slecht daglicht komen te staan. Daar zorgt het zelf wel voor.

Verder heb ik geen boodschap aan zinspelingen op mijn persoonlijk leven. Zoiets is een zwaktebod.

Btw, als een antroposoof suggereert dat ik genezen moet worden, is dat een bevestiging van het zoveelste antroposofische waanbeeld, want ik voel me prima in mijn vel.:-)

matthijs zei

Verder heb ik geen boodschap aan zinspelingen* op mijn persoonlijk leven, stelt Ramon.
*Zin= het hoe van het leven (cultuur) Spelingen=waarom van het leven (levensbeschouwing)

Concluderende;Ramon heeft cultuur en levensbeschouwing, zijn 'state of mind', zijn 'Apps'zijn ingesteld op de aanvangsvragen 'Hoe' en 'Waarom' van het leven!

In je schrijfsels en publicaties leren lezers je standpunten kennen en de lezers willen graag hun meningen, visie toetsen en/of verhelderen aan jouw schrijfwerk Ramon.
'Bijna antroposoof, maar toen aan het denken gegaan'proclameer je op je antroposofia.be en dat roept iets op.
Overigens ging ik de omgekeerde weg, eerst denken dan doen.
Voor mij betekende een door Loverendale gebakken brood van Demeter graan een doorslaggevende ontmoeting. Het brood stond voor 'het concept Antroposofie welke zich als idee uitwerkte in een smaakvol dagelijks brood, zo'n wereldbeschouwing moet wel deugen ervaarde ik.
Ik heb wel mijzelf teleurgesteld, maar het gedachtegoed Antroposofie heeft niet teleurgesteld.

Ramon kan jij je verstand, je begrip buitenspel zetten m.b.t. Antroposofie en wat daar uit voortkomt?
Anders gezegd, zonder oordeel blijven tot het einde der tijden?
Dat zou consequent zijn als je anderen alleen kunt karakteriseren als zwaktebod, behorend tot een sektarisch clubje of gelijkluidende varianten.
Immers dan kun je evengoed in de badkamer tot de spiegel spreken of schrijven om een brandend vuurtje mee aan te steken.

Zoek je in je schrijfsels niet alleen naar opwindende indrukken, naar sensaties? Naar het zwelgen in medelijden met slachtoffers en de indrukken die misbruik oproepen?

Zoek je wel naar oplossingen? Naar wat ik noem 'de genezende weg'. Waarvoor ik in verschillend(-en) reacties in elk geval richtingen heb benoemd.
Kortom tot constructief, oplossingsgericht handelen laat je geen kwaliteiten zien.
Integendeel voortdurend trek je je terug, blokkeer je wegen en oplossingen, diskwalificeer je een helpende hand!

Duikt als een luis in de pels, om na enige tijd weer op te duiken in een pels vol ongerechtigheden om die wederom uit te kloppen in de ogen van je lezers, als een ware Pedicules Humanus Cupites begin je weer rond te scharrelen, je voort te bewegen, de pootjes uit te strekken, de klauwtjes dicht te klippen en je vast te klampen en je voelsprieten in te stellen op steken en zuigen.
Pedicules Humanus Cupites treedt regelmatig op in sekteverband, zelf zorgen zij voor slecht daglicht, waarbij waanbeelden zich tonen als Windmolens en Spinnerijen, je blijft er prima mee in je vel, zij het als nauwelijks te genezen hartnekkig verschijnsel.

Ramon je 'Apps' ingesteld op 'Hoe' en 'Waarom' gaan richting het hieuwe jaar 2014 voor ons allen, schrijvenden en lezenden,vast een hoopgevend perspectief brengen!


Anoniem zei

Matthijs vraagt: 'Ramon kan jij je verstand, je begrip buitenspel zetten m.b.t. Antroposofie en wat daar uit voortkomt?'

Waarom zou ik mijn verstand en begrip ergens buitenspel voor moeten zetten?

Is dat nodig om de antroposofie en haar werkgebieden naar waarde te kunnen schatten?

matthijs zei

03-12-2013 11.06 reactie Ramon.
Waarom zou ik mijn verstand en begrip ergens buitenspel voor moeten zetten?
Wellicht om niet zoals nu van uit je zenuwstelsel te reageren, in de volksmond 'met het hoofd' te reageren? Ach Ramon, alle hoonsgezaw?en.Ge wilt de kój mélken vùr daze gekalfd hey.

Eerst eens te luisteren, deemoed betrachten, interesse, belangstelling tonen, ruimte scheppen - het denken even buitenspel zetten - de geest laten spreken en vervolgens de boodschap te vernemen uit de tekst en niet zoals nu de route van het doodzwijgen en blindstaren en ontkennen.
Kortom negatief ontkennen, kritiseren, je afschermen de boodschap niet toelaten.

Want daar…Duikt Ramon als een luis in de pels, om na enige tijd weer op te duiken in een pels vol ongerechtigheden om die wederom uit te kloppen in de ogen van je lezers, als een ware Pedicules Humanus Cupites begin je weer…de labyrintische perpetuum mobile attractie draait weer.

Als criticaster, windmolen*jager Antroposofie dien je minimaal te streven naar een positieve geestesgesteldheid en verhouding tot de kernwaarden van de Antroposofie en een streven de ontwikkelingsweg te beoefenen en inhoudelijk te kennen om de werkgebieden naar waarde te kunnen schatten.
Vanuit opgedane ervaringen kun je dan leersituaties opstellen en door ontwikkelen tot concretiseerbare doelstellingen.
Wat een andere attitude is dan kritiseren, zwartmaken, vage vermoedens als feiten presenteren en antroposofie of zij die staan voor een vertegenwoordiging van deze impuls te elimineren en/of te discrimineren.

WINDMOLEN
Ramon e.a. intuïtief gebruikte ik in voorgaande schrijverijen het begrip WINDMOLEN, vandaag ontmoet een praktische realiteit.
Tot mijn verbazing leefde en groeide o.a. Dr. Frans van Achtert en andere familieleden op in het door het katholicisme gedomineerde gemeente Retie, waar zich wonderwel een WINDMOLEN bevindt, genaamd de HEERSER stammend uit 1794, 3 kilometer van de dorpskern van Retie richting Schoonbroek.
Uit de gemeentelijke informatie volgt: Oorsprong van de naam Retie.
Volgens een legende reed Sint-Martinus in een ver verleden te paard DOOR DE LUCHT.
Sommige mensen in Retie keken toevallig naar boven en zagen hem.
Anderen kwamen echter te laat om het wonder te zien en vroegen ongelovig: "Reed ie?".
De plaats van dit gebeuren bleef de naam Retie behouden.

Ramon het is niet zo verwonderlijk dat luchtfietserij, windmolenblazen en het bouwen van luchtkastelen jouw kernkwaliteiten zijn!
"Wat in het verleden wáár was, blijft het nu", aldus Frans Verachtert, die overigens wel fouten kon toegeven.
Ik citeer; Laat de avond de fouten van de dag vergeten en aldus vrede winnen voor zichzelf; uit de Voorsale des Hemels.

Vergeet je Apps "Wat" en "Hoe" in 2014 actief te gebruiken.

Molen: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/75820

Anoniem zei

Je ziet het wel vaker in sekten. In mensen hun persoonlijk leven gaan grasduinen om er dan een en ander uit te halen en dat vervolgens gebruiken om die persoon in diskrediet te brengen.

Wat is nu eigenlijk het probleem, van Matthijs? Nog niet zo lang geleden stuurde hij me een mail waarin hij me aanmoedigde het goede werk voort te zetten en waarin hij me ook tips gaf hoe met Gastkemper en Witvliet om te gaan.

Sinds het verhaal van Cachet over Van Bemmelen kracht is bijgezet door een slachtoffer van een andere bekende antroposoof, is Matthijs blijkbaar persoonlijk geraakt (het lijkt zelfs of er een tweede Witvlietje is opgestaan).

Over de slachtoffers van enkele antroposofische iconen heb ik Matthijs overigens nog niks horen zeggen.

PS: @Matthijs, als je me in diskrediet wilt brengen, grasduin je toch echt in de verkeerde familie. :-)

pieter ha witvliet zei

@Matthijs,
met onwillige honden is het kwaad hazen vangen

Anoniem zei

Is dit de echte pieter witvliet of is het zijn "collega" joost alfrik, agent "neef willem" of echtgenote "willemijntje"? :-)

pieter ha witvliet zei

Is daar iemand, ik zie je niet!
Er is niemand, riep de Jezuïet

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)