Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 1 november 2013

Vulkaan


Dit is toch echt de laatste foto van de serie, met van binnenuit een blik op de brug van Ossenzijl. Ik zal de volgende keer iets nieuws moeten verzinnen.

Toch wel opmerkelijk wat ik vandaag vind in het weekberichtvan 31 oktober bij vrijeschool De Zwaan in Zutphen, dit ‘Bericht vanuit de MR’:
‘Ons verslag over de vergadering van 14 oktober is beschikbaar op de website van de Zwaan. Helaas is de agenda niet vooraf bij het weekbericht gevoegd. Ik was het vergeten als bijlage bij te voegen, waardoor het niet bij het weekbericht kon worden geplaatst. De agenda is alsnog in te zien op de website.

Bij dit weekbericht gevoegd vinden jullie een brief vanuit de MR aan het MT en de Bestuurder. Wij vragen het MT om onderzoek naar het reeds gelopen proces om van 3 naar 2 scholen te gaan. Daarbij hebben we tal van vragen uitgelicht waarover wij onduidelijkheden horen. Wij zijn ons er van bewust dat we in onze opsomming niet volledig zijn.

Verder zijn we achter de schermen druk bezig met de bouwplannen voor de Zwaan. De locatie Valckstraat gaat immers ingrijpend verbouwd worden. En de tijd dringt! Wij vinden dat we hier nog niet voldoende in zijn meegenomen door het MT. Wij hebben herhaaldelijk aangedrongen om de medezeggenschap vanaf het begin mee te nemen en hebben adviesrecht geclaimd volgens de WMS. We dringen aan op geregeld overleg, vanzelfsprekende informatie-uitwisseling en adviseren dringend om ook een directe samenwerking aan te gaan met de werkgroep duurzaamheid, de BSO en Morgenster. Ook vinden we het erg belangrijk dat er vanaf het begin aandacht is voor de buitenruimte van de school. Er is een informatiebijeenkomst georganiseerd op 12 november door het MT voor alle MR-en en de GMR van Stichting VSNON. We houden jullie op de hoogte.

Namens de MR, Colette Schelfhorst, vz’
Wat zullen we nu krijgen? Wat is er in de Medezeggenschapsraad gevaren? Van zo’n opstelling konden we die toch niet betichten in het uitvoerige bericht van zondag 20 oktober, ‘Beeldmerk’. Maar laten we snel de brief van deze raad lezen. We roepen in herinnering wat opnieuw ook in deze brief vermeld wordt:
‘In de MR hebben zitting: Petra van der Velde, Annemiek Stou en Timo Salman als afgevaardigden vanuit het team. Vanuit de oudergeleding zijn dat Marjolijn Opdam, Natasja van Dijk en Colette Schelfhorst. Vanuit de Zwaan hebben Sigrid Blokker (personeel) en Tobias Reijngoud (ouder) zitting in de GMR.’
De tekst luidt als volgt:
‘Aan: MT VSNON

Betreft: onderzoek naar het gelopen proces om van 3 naar 2 scholen te gaan.

Zutphen, 30 oktober ’13


Beste Ceciel, Gijs en Lizzy.

In dit schooljaar is ons weer extra duidelijk geworden hoe veel ideeën en meningen er zijn over het proces om van 3 naar 2 scholen te gaan. Over alle onderwerpen die hier betrekking op hebben horen wij verschillende geluiden. Daarnaast horen we onduidelijkheden die blijven bestaan omdat antwoorden tegenstrijdig of niet afdoende duidelijk zijn. Met deze brief vragen wij om helderheid en inzage.


We willen jullie met klem vragen ons opnieuw helderheid te verschaffen over:

1. Het proces van drie naar twee scholen. We dringen aan op een onderzoek naar het gelopen proces. Is het proces verlopen zoals het MT vooraf heeft afgesproken met de medezeggenschap van de Stichting en de betrokken scholen.

2. We willen graag dat het proces inzichtelijk in kaart wordt gebracht, met daarbij alle onderliggende feiten en documenten.


We hebben daarbij enkele concrete vragen die we extra onder de aandacht brengen:

1. Het instellen van de werkgroepen. Hoe zijn de werkgroepen ingesteld, welke opdracht kregen zij mee en wat was de uitkomst van de diverse werkgroepen en wat is er met die uitkomsten gedaan.

2. Waar en wanneer is welk besluit genomen en door wie. We denken dan aan het besluit van 3 naar 2, het besluit van integrale overheveling van Berkel naar IJssel, splitsing van IJssel, herverdeling van leerlingen.

3. Wat is exact het voorgenomen besluit geweest dat aan de GMR is voorgelegd ter advisering of instemming en wat was daarvan de onderbouwing? Welke bronnen zijn gebruikt voor de krimpcijfers? Welke documenten liggen aan dit besluit ten grondslag?

4. Wat is er met het raamplan gebeurd dat opgesteld zou worden, zoals we hebben besproken op de studiedag (G)MR en MT in het vorige schooljaar?

5. Hoe is aan het besluit over de herverdeling van leerlingen verder invulling gegeven. Aan de MR-en is advies gevraagd over de opgestelde criteria.

6. Met welke schoolbesturen zijn er gesprekken gevoerd en wat waren de uitkomsten daarvan.

7. Net voor de zomer is er 6 weken uitstel verleend aan ouders op de vrije school de IJssel. Met welk doel/is dit uitstel destijds verleend. Wat is er in deze 6 weken gebeurd en welk doel is bereikt. Hoe is daar vervolgens over gecommuniceerd?

8. Er gaan allerlei verschillende geruchten over de besteding van de ouderbijdrage. We zien graag inzichtelijk gemaakt waaraan de ouderbijdrage de afgelopen twee jaren is besteed, dit is conform de wet medezeggenschap.

9. De aanname van kleuters. Op het schoolplein van de Zwaan klinken geluiden dat er kleuters niet geplaatst kunnen worden. Deze geluiden worden bevestigd door ervaringen van ouders die hun kleuters willen aanmelden. We willen graag inzichtelijk krijgen hoe het plaatsingsbeleid zich verhoudt tot de aanmeldingen, een eventuele wachtlijst en de visie op de kleuteraannames nu bij het proces van 3 naar 2.

10. De plaats van de BSO en de Morgenster, en daaraan gekoppeld de kindcentra in de plannen voor de 2 nieuwe scholen. Wij horen vanuit de GMR dat het juridisch niet mogelijk zou zijn een kindcentrum mee te nemen in de huidige bouwplannen. Wat zijn daarvan de redenen? Ons is niet duidelijk welke visie het MT heeft tav het koppelen van het kindcentrum aan de vrije scholen po. Welke mogelijkheden ziet het MT.

11. Is er helderheid over de luchtkwaliteit op de lokatie Valckstraat?


We vragen jullie binnen afzienbare tijd te antwoorden, ten hoogste voor de volgende MR vergadering van 18 november.

Wij willen graag toekomstgericht meedenken in dit proces. Daartoe willen we dmv de hernieuwde helderheid zicht krijgen op het afgelopen proces, zodat we vervolgens werkelijk de toekomst kunnen gaan inrichten.


Met vriendelijke groeten,

Namens MR de Zwaan
Colette Schelfhorst vz.

cc. MR de IJssel
MR de Berkel
GMR po’
Als u met mij het proces van de afgelopen jaren gevolgd heeft, zult u toch wel net zoals ik van deze brief en vooral de toon enigszins verbaasd staan. Maar goed, we wachten de verdere ontwikkelingen maar weer rustig af. Ik wil u nog graag ook even in kennis stellen van ‘Nieuwe secundaire steinerschool gestart in Namen’, zoals de Belgische (of moet ik zeggen Vlaamse?) Federatie van Steinerscholen op 18 oktober liet weten:
‘In september is Namen, binnen de muren van een reguliere school een steinerklas gestart in het secundair onderwijs. Lange tijd bestond de droom om ook een secundaire school te starten in het Franstalig landsgedeelte. Nu startte dus een zevende klas binnen een grote katholieke school. De leraren worden opgeleid in de steinerpedagogie.

Daarnaast leven nog ideeën en initiatieven om het aanbod aan steineronderwijs in het Franstalige landgedeelte uit te breiden.

Een impressie van dit nieuwe project zie je in deze videoreportage.

Meer lezen.’
Dus daar ook al! In Nederland is deze ontwikkeling ook in opkomst. De laatste link leidt naar een Franstalige website, en ik kan natuurlijk de verleiding niet weerstaan om die tekst weer te geven. Nederlands, Duits, Engels, ja, dat zijn hier wel min of meer bekende talen, maar Frans, dat is andere koek. Leest u maar eens wat er op de website van het ‘Institut d’enseignement des arts techniques sciences et artisanats, Namur’ staat over ‘Classe de première inspirée de la pédagogie steiner’:
‘Première année s’inspirant librement de la pédagogie Steiner.

La création d’une nouvelle classe s’inspirant librement de la pédagogie Steiner au premier degré est cohérente au sein de notre école et complémentaire à l’offre diversifiée que l’on propose actuellement. Dans notre population scolaire, nous accueillons déjà nombre d’étudiants en recherche d’une approche pédagogique moins formalisée.

Nous voulons, dans cette classe, proposer une approche et une pédagogie alternative à l’enseignement magistral, jugé à la fois trop frontal et trop dirigiste.

Un des axes principaux de cette approche passe par l’accueil de chaque élève comme une personne unique, le respect des étapes de son développement et la création d’une relation de confiance. Son expression propre et sa construction individuelle sont au cœur du projet éducatif des écoles Steiner-Waldorf.

Mais l’école est aussi un lieu de rencontres multiples.

L’art sous toutes ses formes y est considéré comme un outil éducatif majeur, puisqu’il puise ses racines dans la création individuelle et dans la relation à l’autre et à la culture.

Nous voulons que la pédagogie appliquée dans cette classe intègre les aspects spécifiques propre à Steiner: le rythme de la journée et celui des saisons, l’enseignement par périodes, l’expression corporelle sous forme d’eurythmie ou encore l’éducation à l’environnement et le travail des matières. Cette approche favorise l’autonomie des adolescents et donne du sens aux apprentissages.

Dans la classe, on ne prône pas la compétition via des évaluations cotées mais plutôt un accompagnement des jeunes dans leur auto-évaluation progressive sur le premier degré. Ce qui ne veut pas dire que l’adolescent ne doit pas avoir des indicateurs sur les compétences acquises ou non et les perspectives de remédiation qui s’offrent à lui. Les compétences acquises s’articulent autour de ses intelligences multiples.

La pédagogie mise en place met l’accent sur «la tête, les mains et le cœur».’
Om in Vlaamse (of was dit Waals? Dan maar liever weer: Belgische) sfeer te blijven, een kleine afsteker naar Antwerpen, waar op 27 oktober in de afdeling ‘Nieuws uit de klassen – Basis & Middelbaar’ over het onderwerp ‘Mineralogie’ dit korte berichtje werd geplaatst:
‘In het kader van de periode mineralogie hebben de leerlingen van klas 6 een vulkaan geschilderd. Schitterend. Dit is ons Museum van Schone Kunsten!

Naar de foto’s
En dat is geen woord teveel gezegd. Gaat u zelf maar kijken.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)