Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 13 februari 2014

Achterban


Op woensdag 5 februari berichtte ik in ‘Fout’ over problemen in Breda.
‘Op de website van “Breda vandaag” schreef Nadine Kieboom eergisteren “Rudolf Steiner School berispt om gedrag leraar”’.
Dezelfde auteur kwam op 11 februari met ‘Rudolf Steiner School houdt vertrouwen in leraren’:
‘Het bestuur van de Rudolf Steiner School in Breda deelt het oordeel van de Landelijke Klachtencommissie van onderwijs over het onacceptabele gedrag van leraren en het te laat ingrijpen door het bestuur. Dat staat in de officiële reactie van bestuurder Paul Appel op het oordeel van de commissie. Volgens Appel zijn er inmiddels voldoende acties ondernomen. “Maar we zijn er natuurlijk nog niet.” De reactie werd dinsdag gepubliceerd op de website van de school.

Onacceptabel gedrag

Vorige week stapte een moeder van een leerling naar de pers naar aanleiding van onacceptabel gedrag van een leraar en een lerares uit dezelfde klas van de vrije school in Breda. De ouders verwijten de leraren van denigrerend en intimiderend gedrag richting de leerlingen. De moeder heeft bandopnames gemaakt van de lessen door een recorder in de tas van haar dochter te stoppen. De klachten van de ouders werden gedeeltelijk gegrond verklaard door de klachtencommissie.

“Toon afkeuren”

Nadat deze kwestie in de pers naar buiten kwam, stuurden directie en het bestuur een brief aan alle ouders. Hierin staat dat zij de toon waarop tegen de kinderen gesproken wordt door de betreffende docenten afkeuren. Met de betrokken docenten zijn gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen. Daarnaast onderzoekt de schoolleiding ook het eigen functioneren. “We dwingen onszelf op alle niveaus te kijken naar eigen handelen en hier stappen in te zetten”, zo staat in de brief.

“Vertrouwen in leerkrachten”

Directrice Anja de Vos schrijft verder dat ze er alle vertrouwen in heeft dat de betrokken leerkrachten in staat zijn het probleem samen met bestuur en directie op te lossen. “Aan hun kwaliteiten als leerkracht heb ik überhaupt nooit getwijfeld”. Ook Appel zegt nog steeds vertrouwen te hebben in de leerkrachten. “Ze zijn ermee eens dat bepaalde zaken onacceptabel waren.”

Grote uitstroom

De moeder heeft haar twee kinderen inmiddels van de vrije school gehaald. In de betreffende klas, groep zeven, zouden sinds oktober 2012 al 13 van de 30 leerlingen door ouders zijn overgeplaatst naar een andere school. Het bestuur spreekt zelf van een uitstroom van 11 leerlingen. “Er is meer verloop dan we willen zien. Maar de redenen van het vertrek van de kinderen verschillen. Soms is er bijvoorbeeld sprake van verhuizing.”

Maatregelen

Nadat de klachten bij Appel bekend waren, heeft hij diverse maatregelen genomen. Een van de twee leraren, die het grootste deel van de tijd voor de klas stond, is in november tijdelijk met ziekteverlof gestuurd. Daarnaast liet de bestuurder een veiligheidsscan uitvoeren onder leerlingen van de hoogste klassen en loopt er momenteel nog een tevredenheidsonderzoek onder ouders. Ook was er vrijdag een ouderavond over dit onderwerp. Verder is deze maand een tweedaagse trainingsdag gepland voor het hele team met een externe begeleider.

Impact

De sfeer op de school is verder “wel goed”, vertelt Appel. “Maar dit soort dingen zijn nooit leuk natuurlijk.” Volgens de bestuurder hebben de bandopnames een impact op de leerkrachten. “Het is natuurlijk bijzonder dat er zonder toestemming opnames worden gemaakt. Het geeft een dreigend gevoel aan de docenten en het leverde nogal wat discussie op.”

“Belang van kinderen”

De moeder die naar de klachtencommissie stapte, blijft van mening dat de school het belang van de leerkrachten boven het belang van de kinderen stelt. “Wanneer wordt de toestand van de kinderen nu eens goed belicht? Het gaat alleen maar over het team. Niemand die begint over het effect van de leraren op de leerlingen. Toen ik mijn dochter van school haalde, werd het een heel ander kind.” Appel deelt deze mening niet. “Wij kijken altijd naar het effect op de kinderen. We hebben hier ook specifieke acties op ondernomen.”

Zwijgcultuur

Daarnaast verwijt de moeder de school van reactief in plaats van proactief gedrag. “De school reageert alleen op de punten waar die kritiek op kreeg. Wanneer gaat het doek eraf en vertelt de school nu eindelijk eens het hele verhaal?” Volgens de moeder is er sprake van een zwijgcultuur. “Het is een gesloten systeem. Ouders die kritiek hebben, durven niet op te staan. Doen ze dat wel, dan krijgen ze de hele bups over zich heen.”

Paul Appel wil niet spreken van een zwijgcultuur. “Ik vind wel dat de cultuur binnen de school wat opener mag worden. Daarvoor hebben we ook die tweedaagse georganiseerd.” Ook vindt hij dat hij met zijn brief aan de ouders voldoende openheid geeft.

Directrice Anja de Vos gaf aan zelf geen reactie te willen geven.’
BN DeStem, editie Breda van woensdag 12 februari, besteedde hier ook aandacht aan, blijkens het bericht ‘Docenten Rudolf Steinerschool Breda mogen blijven’ daar op de website. Op de website van de school zelf is te lezen:
‘Geachte ouders en bezoekers van onze website,

Onlangs is er door ouders van een leerling van onze school een klacht ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (LKC). Via onderstaand schrijven willen wij u graag inzicht geven in de ingediende klacht en de reactie van de klachtencommissie en het college van bestuur.

Breda, 11 februari 2014

Op 14 november 2013 hebben de ouders van een leerling van de Rudolf Steiner School Breda twee klachten ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Algemeen Bijzonder Onderwijs (LKC).

De klachten met kenmerk 13-31 en 13-32 gaan over het optreden van twee leerkrachten in dezelfde klas van de school. Op 24 januari 2014 heeft de LKC haar oordeel over de klachten kenbaar gemaakt aan de klagers en de beklaagden. Het schoolbestuur dient uiterlijk binnen 4 weken te reageren naar de klagers en de LKC; dit is gebeurd op 10 februari 2014.

De klachten en het oordeel van de LKC luiden in het kort:

1. De leerkracht gaat met grote regelmaat op een manier tekeer die niet acceptabel en schadelijk is;
Op dit onderdeel is klacht 13-32 door de LKC gedeeltelijk gegrond verklaard. Behandeling van dit onderdeel van klacht 13-31 is door de LKC tijdens de behandeling op 13 december jl. opgeschort in verband met ziekte van de betrokken leerkracht.

2. De directeur neemt de geluiden rondom de leerkracht niet serieus, handelt de klachten niet juist af en houdt de situatie in stand;
Dit onderdeel is bij beide klachten door de LKC ongegrond verklaard.

3. De voorzitter van het bestuur handelt de klacht niet correct af. Hij houdt de (schadelijke) situatie voor de leerlingen in stand;
Dit onderdeel is in klacht 13-31 door de LKC gedeeltelijk gegrond verklaard en in klacht 13-32 ongegrond verklaard.

De LKC heeft de klachten en haar oordeel daarover inmiddels geanonimiseerd gepubliceerd. U kunt deze nalezen op www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl

In de week van 3 februari jl. verschenen berichten in de lokale en regionale pers over de klachten. Omdat het antwoord van het bestuur op het oordeel van de LKC nog niet gereed en gecommuniceerd was naar de klagers en de LKC, kon op vragen nog geen volledig antwoord worden gegeven.

Door middel van dit bericht informeren wij de stakeholders van onze school over ons antwoord op beide klachten. Medewerkers en ouders van onze leerlingen zijn vooraf geïnformeerd over de strekking van ons antwoord.

Tot slot hecht ik eraan te melden, dat wij de gang van zaken en het gebeurde uitermate betreuren en het ons spijt, dat wij er niet eerder in geslaagd zijn tot een passende oplossing te komen. Intussen zijn individueel en schoolbreed maatregelen getroffen die herhaling zullen voorkomen.

Stichting Vrije School Breda
P.C.W. Appel,
voorzitter College van Bestuur

Geanonimiseerde reactie College van Bestuur van de St. Vrije School Breda in pdf-file.
Vorige keer, op maandag 10 februari in ‘Ongerust’, berichtte ik dankzij het Weekbericht van vrijeschool De Zwaan traditiegetrouw over de stand van zaken bij de onderbouwen van de vrijescholen in Zutphen. Er was daarover echter nog meer te melden, blijkens de ‘Algemene informatie’ in het weekbericht van 30 januari:
‘Bericht van de MR

De medezeggenschap van IJssel en Zwaan zijn een samenwerking aangegaan. Afgelopen vergadering hebben we voor het eerst gezamenlijk vergaderd en we vonden het allemaal een meerwaarde hebben. Daarom vergaderen we vanaf nu elke keer (deels) gezamenlijk en afwisselend op IJssel en Zwaan, hiermee vast een voorschot nemend op de toekomst. Zo kunnen we met elkaar nadenken over de bouw en verbouwing en alles wat met de samenvoeging van de twee scholen samenhangt. Bijvoorbeeld de te vormen nieuwe eerste klassen, we blijven hameren op zo transparant mogelijke informatiestromen. Lees hier verder...

Brief MT aan MT/bestuurder Stichting VSNON

Beste Ceciel, Gijs en Lizzy,

Op 30 oktober jl. heeft MR de Zwaan jullie een brief gestuurd met daarin een aantal concrete vragen over het gelopen proces om van 3 naar 2 scholen te gaan en aanverwante zaken die nog onduidelijk zijn. Onze intentie daarin was en is nog steeds: helderheid en antwoorden krijgen, voor onszelf en onze achterban: de ouders van de betreffende scholen. Lees deze brief hier verder...’
Die twee gaan we eens nader bekijken. Eerst het ‘Bericht van de MR’:
‘De medezeggenschap van IJssel en Zwaan zijn een samenwerking aangegaan. Afgelopen vergadering hebben we voor het eerst gezamenlijk vergaderd en we vonden het allemaal een meerwaarde hebben. Daarom vergaderen we vanaf nu elke keer (deels) gezamenlijk en afwisselend op IJssel en Zwaan, hiermee vast een voorschot nemend op de toekomst. Zo kunnen we met elkaar nadenken over de bouw en verbouwing en alles wat met de samenvoeging van de twee scholen samenhangt. Bijvoorbeeld de te vormen nieuwe eerste klassen, we blijven hameren op zo transparant mogelijke informatiestromen.

Ook kunnen we elkaars expertise benutten bij thema’s als passend onderwijs, inzet van de ouderbijdrage, eigenlijk bij bijna alle onderwerpen zijn er raakvlakken. Per agenda zullen we nadenken welke onderwerpen we wel en niet gezamenlijk zullen bespreken. Deze keer was de vergadering bij ons. Volgende keer is het op de IJssel. Ook het voorzitterschap, de agenda en notulen zullen rouleren.

Vanuit de studiedag op 23 november is het punt “structuur van de medezeggenschap” naar voren gekomen, waarbij een werkgroep gaat onderzoeken hoe binnen de veranderingen van VSNON de medezeggenschap effectief kan blijven functioneren. Voor ons, als MR van de Zwaan, is dit een belangrijk thema in de samenvoeging met MR de IJssel, maar ook hoe de MR zich verhoudt tot de GMR, als meer zaken bovenschools worden aangepakt en er meer uniformiteit gaat ontstaan in de kern van beleidszaken.

In november hebben we in een brief aan het MT en de bestuurder aangedrongen op helderheid over een aantal punten aangaande het besluit om van 3 naar 2 scholen te gaan en de uitvoering daarvan. De vragen in de brief werden ons op het schoolplein gesteld en de lijn of de inhoud van deze onderwerpen leken niet (meer) helder te zijn. De bestuurder heeft antwoord gegeven op een aantal van onze vragen, maar op een aantal ook niet. Wij zullen die vragen dan ook opnieuw stellen.

Onze volgende vergadering is op donderdag 26 februari. Vanaf nu is de donderdag onze vaste vergaderdag. We vergaderen deze keer op de IJssel. Wil je als toehoorder aanwezig zijn dan kan dat natuurlijk. We stellen het op prijs als je dat vooraf meldt. Heb je een agendapunt dan kun je dat schriftelijk indienen, uiterlijk een week voor de vergadering. Zo kunnen we er rekening mee houden en ons werk goed voorbereiden. Contact verloopt via de secretaris, Natasja van Dijk (nlvdijk@xs4all.nl).

Colette Schelfhorst,
Voorzitter MR’
En dit is de hele brief ‘Aan: MT/bestuurder Stichting VSNON’:
‘Zutphen, 29 januari ’14
Betreft: uw brief d.d. 19 november 2013

Beste Ceciel, Gijs en Lizzy,

Op 30 oktober jl. heeft MR de Zwaan jullie een brief gestuurd met daarin een aantal concrete vragen over het gelopen proces om van 3 naar 2 scholen te gaan en aanverwante zaken die nog onduidelijk zijn. Onze intentie daarin was en is nog steeds: helderheid en antwoorden krijgen, voor onszelf en onze achterban: de ouders van de betreffende scholen.

Op 19 november heeft u, bestuurder, MR de Zwaan een kort antwoord gestuurd. U verwijst daarbij naar een beschrijving van het gelopen proces op de site van de GMR. Wij hebben gelezen dat daar het een en het ander redelijk staat gedocumenteerd; U geeft aan niet in te gaan op de financiële onderbouwing omdat u die reactie wilde laten samenvallen met haar reactie op de tegenbegroting; deze hebben we gelezen.

Tevens verwijst u naar de informatieavond over de bouw, die nog steeds geen concreet stappenplan over medezeggenschap in het bouwtraject bracht en u geeft aan dat er recent opdracht is gegeven via de gemeente voor een onderzoek naar de luchtkwaliteit op de Valckstraat. Tot slot geeft u impliciet aan geen tijd meer te willen besteden aan het uitleggen van zaken maar zich te willen richten op de toekomst.

Voor een deel kunnen we ons vinden in de verwijzingen naar eerdere publicaties. Op vragen waarop u geen antwoord geeft, willen wij toch graag alsnog antwoord hebben. Mede omdat in een aantal van die vragen de onrust zit die nog bij veel ouders, ook bij de initiatiefgroep, leeft. Daarom vragen we nogmaals uw aandacht voor een aantal onderwerpen die wij nav vragen uit onze eerdere brief aan u voorleggen:

3. Wat was de onderbouwing van het voorgenomen besluit dat aan de GMR ter advisering is voorgelegd, welke documenten, welke bronnen zijn gebruikt voor krimpcijfers? 
U antwoordt hierop in de brief d.d. 9 december in het weekbericht, de reactie op de tegenbegroting. MR de Zwaan wilt u hierover (nogmaals) mee geven dat we graag zouden zien dat er beleid gemaakt wordt vanuit de visie en mogelijkheden om op groei in te zetten. Wij zouden zo graag een sprankelende toekomstgerichte visie zien/voelen, waarbij mensen (ouders en leerkrachten) weer meegenomen worden, weer enthousiast kunnen raken en vrijeschoolonderwijs mogelijk is voor elk kind. Zo zou er nu al nagedacht moeten worden welke mogelijkheden er wél zijn voor zij-instromers en voor een kleuterinstroomgroep.

4. Wat is er met het raamplan gebeurd dat opgesteld zou worden n.a.v. de vorige studiedag met MT en (G)MR? 
We denken dat een raamplan over de invulling van de concrete veranderingen rust kan geven aan medewerkers en (toekomstige) ouders. Wij adviseren z.s.m. een raamplan / planning te maken en die ook aan ouders te communiceren zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Waarbij onduidelijkheden worden aangegeven als zijnde een onduidelijkheid.

5. Hoe is aan het besluit over herverdeling van leerlingen verder invulling gegeven? De MR had slechts een adviesrol over de criteria die daarbij gebruikt zouden worden.

We zouden graag meer helderheid zien over de verdere invulling van de herverdeling van de leerlingen. We merken weer een toename van onrust bij de ouders, omdat er in augustus 2014 toch 2 i.p.v. de eerder toegezegde 3 eerste klassen starten.

10. De plaats van BSO en Morgenster en daaraan gekoppeld de kindcentra in de plannen voor de 2 nieuwe scholen. Welke visie heeft het MT t.a.v. het koppelen van een of meerdere kindcentra aan de vrijescholen PO. Welke mogelijkheden ziet het MT. Hoe denken de teams hierover? Welk beleid gaat hier uit voort komen? 
Het opzetten van een kindcentrum vereist een visie en daaruit volgend beleid. Wij verwachten dan ook dat dit onderwerp ter advisering aan de GMR en de betreffende MR-en voorgelegd wordt.

11. Onderzoek luchtkwaliteit Valckstraat: welke opdracht is aan de gemeente gegeven, hoe wordt dit onderzoek uitgevoerd en wanneer zijn de resultaten bekend? 
Graag horen we op korte termijn hoe het staat met het onderzoek, en wanneer we daar verdere verduidelijking over kunnen verwachten.

Wij verwachten op deze vragen antwoord. Wij voelen ons als MR niet geheel serieus genomen met de antwoorden die u tot nu toe gegeven heeft. Onze vragen zijn niet bedoeld om een wij-zij situatie te creëren, maar om helderheid en antwoorden te krijgen, die helpend zijn om de toekomst goed te kunnen blijven overzien. Wij zien graag dat er vanuit een door het MT gedragen visie met kracht en enthousiasme aan een mooie toekomst voor vrijeschoolonderwijs in Zutphen wordt gewerkt.

Met vriendelijke groet,
namens MR de Zwaan,
Colette Schelfhorst, vz’
Er blijkt ook een aparte website van MR De Berkel te zijn:
‘Welkom op de website van MR De Berkel

Via deze website houden wij u geïnformeerd over onze activiteiten.

Met vriendelijke groet
MR De Berkel’
Hier zijn ook de notulen van de vergaderingen te vinden. Van de laatste, die van 8 januari, is deze ‘Communicatie met de achterban’ afkomstig:
‘De MR wil graag serieus werk maken van de communicatie met de achterban. Ze wil hiervoor gebruik maken van de website van school, mits die actueel is. De directeur heeft hierop gereageerd per mail en ter vergadering uitgelegd dat hij nu een ouder zoekt om de site actueel te houden. De MR besluit hierop niet te wachten en een eigen site te lanceren waarop alle informatie over MR De Berkel te vinden is (site: actie Rik). Het heeft overigens nog steeds de voorkeur van de MR om een eigen deel binnen de schoolsite te hebben.

In het jaarplan van de MR staat een paragraaf over de communicatie met de achterban.’
Goed, dan naar nieuws van de Begeleidingsdienst van vrijescholen, met dit op zijn website:
‘Een special in verband met de Conferentie “Vraag het de kinderen” op 14 maart a.s. Samen met Vrijeschool Pabo organiseren we deze conferentie. Het is de derde op rij. Ieder jaar in maart willen we een conferentie organiseren die aansluit op de nieuwe ontwikkelingen en voeding geeft aan leraren en leidinggevenden op het gebied van vrijeschoolonderwijs. Schrijft u zich snel in, zodat we u op 14 maart op de locatie van Vrijeschool Pabo in Leiden zullen ontmoeten.’
We vinden daar onder meer:
‘Conferentie “Vraag het de kinderen”: Programma

Vaak weten kinderen heel goed te benoemen hoe zij het liefst geholpen zouden worden, maar is het de leraar die vergeet deze vraag te stellen. Iedereen komt op aarde met een raadsel, een vraag. Je zou het ook intentie kunnen noemen. En de volwassenen helpen hen daarbij. Een simpele vraag kan een wereld van verschil maken. Maar hoe kom je op die vraag? LEES MEER

Conferentie “Vraag het de kinderen”: Lezingen

De dag wordt geopend door Helma Koomen. Zij geeft een lezing over de relatie “Leerkracht-Leerling”. De tweede lezing, in de middag, wordt gegeven door Marcel Seelen. “Het wonder van de vraag” LEES MEER

Het geheim van een goed verhaal

Leerlingen die gemotiveerder zijn en betere teksten schrijven. Wat wil je als leraar nog meer? Je leert meer over jezelf als je een betere schrijver bent Het gaat erom als schrijver en lezer samen te denken en te zoeken. Dat je elkaar bevraagt: wat bedoel je daarmee? LEES MEER
‘Bedankt voor de aanhoudende stroom aanmoedigingen en bijvallen voor ons initiatief. We groeien nog steeds door en zijn blij met alle respons! We hadden ons voorgenomen elke twee weken een nieuwsbrief te sturen, maar iedere week hing er alweer nieuws in de lucht dat het nieuws van die week zelf anders zou belichten. De keuzes en afspraken volgden elkaar in snel tempo op. Er was veel te doen in januari, en er moest een keuze worden gemaakt om de voortgang van ons initiatief door te laten gaan! Vandaar dat we ervoor hebben gekozen om het proces dat we in de wintermaand hebben gestart eerst helemaal af te ronden, zonder jullie allemaal omslachtige tussenstanden mee te delen. Nu is er dan resultaat!

De knoop doorgehakt!

Nadat we in het afgelopen jaar alle mogelijkheden hebben geïnventariseerd hebben we de verschillende mogelijkheden tegen elkaar afgewogen. In alles verlangen wij het sterkst naar goed en zorgvuldig vrijeschoolonderwijs, met de voordelen van een krachtige en dynamische organisatie en de nodige kennis en ervaring die voor dit bijzondere onderwijs nodig is. We hebben daarom definitief gekozen voor de variant waarin we openen als dependance van de vrijeschool Widar in Groningen, ondersteunt door het overkoepelende bestuur VS Athena.

We hebben deze voorkeur voorgelegd VS Athena. De interim-bestuurder dhr. Hans Jansen reageerde onmiddellijk positief en heeft aangegeven leiding te willen geven aan het verdere proces. Ook Widar is verheugd en kijkt uit naar de samenwerking. Voor een dependance van Widar buiten de gemeente Groningen zal een uitzondering in de wet moeten worden gerealiseerd. Een moeilijke maar niet onmogelijke opgave. Chris Cornelisse, die vorm geeft aan de visie van De Nieuwe Basis zal in opdracht van Athena de inhoudelijke kant verder vorm geven. Zij zal daarin gaan samenwerken met Rian Renting die vanuit Athena de organisatorische kant op poten zal gaan zetten. Gezamenlijk zullen we een gedegen financieel en ondernemingsplan schrijven. VS Athena zal onderzoek doen naar alle juridische aspecten van deze bijzondere situatie.

Van start in september 2014?

De vraag die op ieders lippen brandt is natuurlijk: lukt het om dit jaar al te starten? We weten het nog steeds niet zeker! Nu de knoop is doorgehakt gaan we als allereerste onderzoeken of de wetgeving het toelaat op zo’n korte termijn te openen en of wij zelf op deze korte termijn de organisatie voldoende inhoud en fundament kunnen geven. Halverwege maart weten we dan of we toch van start kunnen in 2014 of dat het nodig is de opening uit te stellen naar september 2015. Zodra we uitsluitsel hebben brengen we jullie natuurlijk op de hoogte!

Werkgroepen...

Er bereiken ons voortdurend vragen van ouders/belangstellenden die zich graag in willen zetten voor De Nieuwe Basis. Fantastisch! Nu het duidelijk is dat we met Widar verder gaan hopen we op korte termijn ook concretere invulling te kunnen geven aan ons initiatief. Dat is dan ook het moment dat we werkgroepen willen gaan vormen om dit vorm en inhoud te geven. Middels deze nieuwsbrief en de mail zullen we jullie op de hoogte houden van deze plannen. We zien er naar uit De Nieuwe Basis handen en voeten te geven!

Promotie...

Wilt u ons initiatief bekend maken in uw omgeving? Dan kunt u onze poster downloaden en printen. Hang de poster op in de bibliotheek, supermarkt of verspreid hem via de mail!’
Van vrijeschoolnieuws kun je nooit genoeg krijgen. Daarom ook dit bericht van Nana Göbel op de website van maandblad Erziehungskunst:
‘Licht der Menschlichkeit 
Von Nana Goebel, Februar 2014 
Janpen und Porn Panosot – Waldorfpioniere in Thailand.

1996 eröffnete die erste Waldorfschule in Thailand. Wie kam es dazu? Janpen und Porn Panosot studierten beide an der Chulalongkorn Universität. Für das Studium hatte der in Sukhotai geborene und nicht in privilegierten Verhältnissen aufgewachsene Porn aufgrund seiner exzellenten Schulabschlüsse ein Stipendium bekommen.

Beide waren an der Universität bereits Aktivisten; sie gaben nach dem Militärputsch eine der bekanntesten Untergrundzeitungen heraus. Ende der 1980er Jahre begleitete Ingrid Liebig-Hundius ihren Mann Harald Hundius, einen auf Bergdialekte im Norden von Thailand und Laos spezialisierten Professor für Orientalistik an der Universität Passau, bei einem Forschungsaufenthalt.

Sie führte immer wieder Gespräche zu Bildungsfragen, sowohl in Bangkok als auch in Chiang Mai. Während einer dieser Begegnungen ergab sich ein Gespräch mit Janpen und Porn Panosot. Beide waren schon in dieser Zeit sozial aktiv. Porn arbeitete damals tagsüber an einem staatlichen Hospital als Kinderarzt. Er kümmerte sich um die medizinische Versorgung missbrauchter Mädchen, half beim Aufbau einer Anlaufstelle für missbrauchte Kinder mit und wurde Gründungsmitglied der »Child Protection Foundation«, die später für bis zu hundert Kinder eine Heimat schuf.

Als er mehr über die Waldorfpädagogik erfahren hatte, wuchs in ihm die Überzeugung, dass er lieber vorsorgend die seelischen und physischen Widerstandskräfte der Kinder stärken wolle, anstatt nur Nachsorge zu betreiben. In der Waldorfpädagogik sah er eine solche Möglichkeit. Gleichzeitig – und auf der Suche nach einer geeigneten Schule für seine Kinder – entdeckte er in ihr auch eine Alternative zum staatlichen Schulsystem, das auf reinem Auswendiglernen und scharfem Wettbewerb basiert.

Vom Kinderarzt zum Kindergärtner...

Kurzerhand wurden die Zelte in Bangkok abgebaut. Die Familie zog in die USA, um nördlich von New York an dem damals in Spring Valley bestehenden Waldorflehrerinstitut Sunbridge College zu studieren. Vier Jahre blieb die Familie in den Vereinigten Staaten und zwei weitere Kinder wurden geboren, bevor die Familie 1994 nach Thailand zurückkehrte. Aus dem Kinderarzt wurde ein Kindergärtner, der in seinem Wohnzimmer mit einer ersten Waldorfkindergartengruppe begann.

Janpen hat neben der Arbeit im Kindergarten und der Pflege der hinzugekommenen Zwillinge erste Werke Rudolf Steiners in Thai übersetzt und so künftigen Erzieherinnen und Lehrerinnen zugänglich gemacht. Da hinter der Gründung ein großes Konzept für die Veränderung des Schulwesens in Thailand stand, folgten ab 1996 Einführungsveranstaltungen an der Chulalongkorn Universität und ein Arbeitszusammenhang mit der Fakultät für Kleinkindpädagogik wurde aufgebaut.

...und dann zum Klassenlehrer

Dem Kindergarten folgte 1996 eine Schule und Porn Panosot wurde Klassenlehrer für eine zunächst sehr kleine Kinderschar. Die »Panyotai« Waldorfschule war staatlich nicht anerkannt, denn ein solcher Schultyp war im Bildungsgesetz nicht vorgesehen. Es musste also etwas unternommen werden. Porn Panosot konzipierte 1998 das Netzwerk für Freiheit im Erziehungswesen, das sich aus zwanzig einzelnen Gruppen aufbaute. Mühsame Gespräche mit dem Ministerium wurden geführt – mit Erfolg, wie sich zeigen sollte. Der 1999 verabschiedete »National Education Act« eröffnete dann tatsächlich eine größere Freiheit im Erziehungswesen. Das Netzwerk wurde zum »Alternative Education Council« ausgebaut und Porn Panosot von der nationalen Erziehungskommission die Aufgabe übertragen, eine Studie zur alternativen Erziehung weltweit zu erstellen, sowie ein Konzept für ein Waldorflehrerseminar in Thailand zu entwickeln. Im Jahr 2000 wurde er Mitglied eines Komitees, das Bestimmungen für das alternative Schulwesen entwerfen sollte. Widerspruch zu leben war also möglich, denn einerseits betrieben die Panosots eine illegale Schule, andererseits wurde Porn zum Berater des Bildungsministeriums in Fragen der Schulvielfalt und der Freiheit im Bildungswesen. Ein Artikel von Panosot in der Bangkok Post führte im Jahr 2000 zur Entstehung einer zweiten Waldorfschule mit dem Namen Tridhaksa, die auch heute noch, allerdings unter einem anderen Namen, besteht.

Illegal und trotzdem international

2002 zog die Schule in ein größeres Gebäude, das nun alle Klassen beherbergen konnte, aber immer noch nicht den Vorschriften entsprach. Die weit über Bangkok hinaus bekannte Schule blieb nach wie vor illegal. Wie bekannt die Panyotai Schule war, zeigte sich, als sie als eine von fünf innovativen Schulen ausgewählt wurde, die den internationalen Teilnehmern einer staatlich organisierten Bildungskonferenz vorgestellt wurden. Einige konventionelle Schulen und Kindergärten hatten inzwischen Methoden der Waldorfpädagogik übernommen. Nun musste eine Schule gebaut werden, denn in den Provisorien konnte die Schule nicht weiter existieren. Auch das gelang, denn mittlerweile waren so viele begeisterte Eltern dazugestoßen, dass die entsprechenden Ressourcen aufgebracht werden konnten. Dazu kamen ein Darlehen der Schwester, einer Lehrerin sowie erhebliche Mittel der Freunde der Erziehungskunst und einiger Stiftungen. Der neue Schulbau wurde 2007 eingeweiht. Damals weilten auch die Teilnehmer der »Asian Waldorf Teacher Conference« hier, die aus dem Staunen über das hier Dargebotene kaum mehr heraus kamen.

Chinesische Kaiser statt germanische Götter

Nach acht Jahren wurde Porn Panosot Oberstufenlehrer und unterrichtete manchmal drei Klassen gleichzeitig, Biologie in der einen, Literatur in der anderen und Chemie in der dritten. Janpen Panosot kümmerte sich um die Schulverwaltung, erledigte alle Post, führte Elterngespräche, gab Kurse, erarbeitete weitere Übersetzungen und kümmerte sich um alles, was »liegen blieb«.

Porn entwickelte den Lehrplan für eine Thai-Waldorfschule, suchte nach Märchen­bildern für die unteren Klassen, fand Sagenstoffe in der buddhistischen Tradition, ersetzte Erzählungen von römischen Kaisern durch Darstellungen der großen chinesischen Kaiser, entwickelte ein neues Konzept für den Musikunterricht und passte den Lehrplan den Bedürfnissen der Kinder in Thailand an.

Janpen und Porn Panosot haben viele Gelegenheiten wahrgenommen, im Land über die Waldorfpädagogik zu sprechen und haben daran mitgewirkt, dass heute weitere Waldorfinitiativen in Chiang Mai, Khonkaen und in einigen anderen Städten entstehen.

Janpen Panosot beschrieb den gemeinsamen Impuls des Ehepaars folgendermaßen: »Das Licht von Rudolf Steiners heilenden Hinweisen, das uns in unserer Arbeit mit den Kindern geleitet hat, ist Nahrung für ihr Wachstum und ihre Entwicklung und hilft ihnen, zu kreativen und moralisch verantwortlichen Erdenbürgern zu werden, die in Zukunft zur Menschlichkeit der Welt beitragen werden.«’
Op ‘De grote Rudolf Steiner Citatensite’ van Ridzerd van Dijk vond ik van Roelof Jan Veltkamp deze reactie op 10/02/2014 om 11:15, waarin hij zijn artikel van april 2008 in de ‘Lerarenbrieven’, getiteld ‘De naam van onze schoolsoort’, weergaf:
‘Vanaf 1996 ben ik met de spelling van onze schoolsoort bezig. Vanaf het bekend worden van de laatste spellingswijziging opnieuw, en nu op het hoogste niveau. Dat heeft er onlangs in geresulteerd dat de Commissie van de Taalunie over één afzonderlijk woord heeft vergaderd, wat hoogst zeldzaam is. Helaas zijn mijn inspanningen vergeefs geweest: ook in de komende editie van Van Dale en de Woorden-lijst zal er vrije school staan.

Over de uitslag van die vergadering en de implicaties daarvan heb ik de mening gepeild van een veertigtal min of meer “identiteitsdragende” collega’s, om een gezamenlijke koers te bepalen. Het ontbreken van die gezamenlijkheid ook in de spelwijze heeft n.l. in de discussie die ik jullie ga voorleggen een niet onbelangrijke rol gespeeld.

Het geheel is bedoeld als een oproep die beter dan ooit onderbouwd is, om nu echt van gewoonte te veranderen als je nog niet bij alle gelegenheden vrijeschool schrijft.

Wie nu de officiële spelling van onze schoolsoort opzoekt, komt uit op vrije school, en niet op vrijeschool zoals wij al sinds lang in de Lerarenbrieven schrijven, in artikelen verantwoord hebben en in vele gesprekken met direct betrokkenen hebben besproken.

De schrijfwijze vrije school heeft het grote nadeel dat voor wie de oorspronkelijke betekenis niet kent, de betekenis “vrijblijvend” op de loer ligt, of positiever “vrijzinnig”, etc. Die oorspronkelijke betekenis staat in de Van Dale, voor het eerst met als voorbeeld onze eigen schoolsoort:

“vrij”, betekenis 8:
– niet van de staat uitgaand, synoniem: bijzonder
een vrije universiteit
een vrije school
– in toepassing op antroposofische scholen e.d.
– Belgische school die deel uitmaakt van het gesubsidieerd vrij onderwijs: in het Belgische onderwijssysteem, onderwijs dat niet door staat, provincie of gemeente wordt georganiseerd.
Antoniem: gesubsidieerd officieel onderwijs, gemeenschapsonderwijs.

Van “vrije school” naar “vrijeschool”: zou de Commissie van de Taalunie te bewegen zijn om onze spelwijze over te nemen?

Na wat begingesprekken via de telefoon en een degelijke uiteenzetting van mijn standpunt kreeg ik als antwoord van de ambtenaren die het werk van de Commissie voorbereiden:

Correct is “vrije school”. Het vrijeschoolonderwijs in Nederland blijkt een bepaald type steineronderwijs te zijn. U kunt dus eventueel ook “steinerschool” gebruiken.

Toelichting

Anders dan in “montessorionderwijs” en “daltononderwijs” bestaat “vrije school” of “vrij onderwijs” uit een combinatie van een adjectief en een substantief, net zoals bijvoorbeeld “katholieke school” of “katholiek onderwijs”. Dergelijke combinaties schrijft u normaal gezien in twee woorden. In enkele gevallen groeien combinaties of woordgroepen aaneen. Dat gebeurt enkel wanneer aan de criteria in 6.8 voldaan is:

– er is slechts een hoofdklemtoon: “zwart boek” vs. “zwartboek”
– de woordgroep wordt verbogen in het meervoud: “zwarte boeken” vs. “zwartboeken”
– een woordgroep groeit aaneen door veelvuldig gebruik: “groene kool” vs. “rodekool”
– de oorspronkelijke woordgroep heeft een verzwakte betekenis: “hoge school” (hoog schoolgebouw) vs. “hogeschool” (hoger niet-universitair onderwijs).

De combinaties “vrij onderwijs” en “vrije scholen”, “katholieke school” en “katholiek onderwijs” voldoen niet aan die criteria.

Mijn tegenwerpingen aan de ambtenaren rondom de Commissie, een pleidooi voor vrijeschool

Wat correct zou moeten zijn, wordt m.i. in dit geval bepaald door de taalgebruiker, in het bijzonder door de behoeders van de schoolsoort met de naam “vrijeschool”.

Op dit punt is er een verschil tussen Nederland en België. In België was de term “vrij onderwijs” etc. al bezet op de wijze zoals correct in de Van Dale omschreven. Daarom is in België gekozen voor “steinerschool”.

De vrijeschool in Nederland bestaat al veel langer: in 1923 werd in Den Haag de eerste vrijeschool buiten Duitsland gesticht, met de naam De Vrije School Den Haag. (In Duitsland heten vrijescholen “Freie Waldorfschule”; Waldorf naar de fabriek waarvan de arbeiders aan Rudolf Steiner om “vrij onderwijs” voor hun kinderen vroegen.) “Vrij” betekende in die beginjaren inderdaad “niet van de staat uitgaand”, vgl. de Vrije Universiteit.

Sinds de wederopbouw na de tweede wereldoorlog is er subsidie aangevraagd en is de vrijeschoolbeweging gestaag en in de jaren ’70 stormachtig gegroeid, naar ca. 100 scholen in Nederland nu. De vrijescholen worden tegenwoordig door alle overheden geheel gelijkwaardig behandeld met de andere erkende schoolsoorten, ze nemen bijvoorbeeld examens af op alle niveaus van vwo tot vmbo.

Het begrip “vrijeschool” is wijdverbreid en veelgebruikt. De oorspronkelijke betekenis ervan is inmiddels danig vervaagd, waarmee ruimte is gekomen voor de interpretatie van vrije school als “vrijblijvende” of “vrijzinnige” school: betekenissen die ongewenst en onjuist zijn. Bij de spelling “vrijeschool” treedt dit minder op. Een naamswijziging in “steinerschool” zou het probleem oplossen, maar is gezien de naamsbekendheid van “vrijeschool” niet zo gewenst.

De belangrijkste taalgebruikers, de identiteitsdragers van deze schoolsoort, schrijven het woord aaneen, zoals in de naam van de “koepel” van onze schoolsoort tot uitdrukking wordt gebracht: Vereniging van vrijescholen.

Volgens mij voldoet het begrip “vrijeschool” aan alle criteria van de Taalunie om een samengesteld woord te zijn (bepalingen onder 6.8):

– er is slechts een hoofdklemtoon: men spreekt van “vrijeschóól” en niet van “vrije schóól”.
– “vrijeschool” wordt veelvuldig gebruikt, dus net als “rodekool” aaneengeschreven
– de oorspronkelijke woordgroep heeft een verzwakte betekenis: “vrije school” (“niet van de staat uitgaand”) is veranderd in “vrijeschool”: iets als “traditionele vernieuwingsschool waar met antroposofische achter gronden de ontwikkeling van het kind centraal gesteld wordt”.

Vele telefoongesprekken en mailtjes volgden de afgelopen twee jaar, met een citaat als voorbeeld:

Als ik afga op de schrijfwijzen die op internet te vinden zijn, lijkt er overigens in Nederland geen sprake te zijn van consensus over het al dan niet aaneenschrijven. Op http://www.vrijescholen.nl is op de openingspagina bijvoorbeeld sprake van “een onderwijsbegeleidingsdienst die zich richt op vrije scholen in Nederland”.

Hier blijkt hoe belangrijk het is als we zelf onze naam op een eenduidige manier hanteren. In de telefoongesprekken verzekerde men mij dat het probleem er niet geweest was als iedereen inmiddels vrijeschool was gaan schrijven, volgens het principe “de taalgebruiker bepaalt”.

Eindoordeel

Onlangs is de kwestie in de officiële Commissie behandeld, met als uitkomst:

De Commissie is van oordeel dat de schrijfwijze van vrije school, volgens de gangbare spellingregels (niet veranderd in 1995 of 2005!), een spatie vereist zoals dat in woordgroepen de standaardspelling is. Het accentpatroon van vrije school verschilt overigens niet van dat van vergelijkbare woordgroepen die wel degelijk met spatie geschreven worden, zoals bv. hervormde school, katholieke school, vast voorzetsel. Dat steinerschool zonder spatie geschreven wordt is het directe gevolg van het feit dat het een samenstelling is, met als linkerdeel een zelfstandig naamwoord. Daarin verschilt het van de woordgroep vrije school met het bijvoeglijk naamwoord vrije als voorbepaling.

In niet-officieel taalgebruik staat het iedereen vrij te spellen zoals hij of zij dat wenst. Zo lang u niet namens de overheid optreedt, staat het u dus vrij de letterreeks “vrijeschool” als naam van een onderwijstype te spellen zoals wenst, dus ook zonder spatie.

In de vervolgcorrespondentie op deze beslissing blijkt dat we wél echt vrij zijn om onze naam als handelsmerk te behandelen.

De Taalunie geeft algemene regels voor de schrijfwijze van woorden. Het staat ieder vrij om spelwijzen te gebruiken die op welke manier dan ook gemotiveerd, de voorkeur hebben, in het bijzonder als het namen betreft.

In namen van producten, bedrijven en diensten wordt daar ook veelvuldig gebruik van gemaakt. Denk aan het schrijven van de letter x in namen als Connexxion en Axion, de curieuze hoofdletter halverwege een woord (WordPerfect) en de historiserende spelling, die in de horeca en de makelaardij de indruk van ouderwetse degelijkheid moeten wekken (Waelstaete, Pannenkoekenhuys).

Gezien dit citaat is het niet waarschijnlijk dat de Commissie binnenkort al van standpunt verandert. We moeten geduld hebben, maar wél met één schrijfwijze consequent voor de dag komen.

De spelling vrije school zal dus voorlopig officieel blijven, en door de woordenlijst, de Van Dale-woordenboeken en waarschijnlijk ook door de meeste media, gebruikt worden.

Peiling

Moeten we wellicht naar aanleiding van deze uitslag dan toch een andere koers gaan varen? Om dit te bepalen heb ik een peiling gehouden.

Ik schreef 40 mensen aan wier oordeel ik om uiteenlopende redenen inhoudelijk op hoge prijs stel. Laten we zeggen: samen kunnen ze een representatief antwoord geven op de vraag naar de schrijfwijze van onze schoolsoort. Het betreft hier vertegenwoordigers van de Vereniging van Vrijescholen, de Landelijke Schoolbegeleidingsdienst voor Vrije scholen, Hogeschool Helicon, de Vrije Opvoedkunst, de Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie, de Centrale Administratie voor scholen, de pedagogische sectie, redactieleden van de Lerarenbrieven, neerlandici e.a. uit de vrijeschoolbeweging.

Van de 40 aangeschreven personen hebben er 21 gereageerd. Daarvan plaatsen 15 “vrijeschool” bovenaan. Over de alternatieven heerst verdeeldheid, waarbij “vrije school” een goede tweede is, maar slechts van 2 mensen de eerste voorkeur geniet.

Verreweg de meesten willen de afspraak bestendigen, want het is een soortnaam aan het worden en dwingt op den duur de Taalunie zich aan ons aan te passen. Iemand beargumenteert: “omdat we dit afgesproken hebben, ik schoorvoetend akkoord ging te zijner tijd, maar nu vind dat je met deze naam en schrijfwijze je inderdaad plaatst naast daltonschool, montessorischool, jenaplanschool. Het is dan een soort onderwijs. Helder.”

Er zijn er genoeg die gewoon “vrije school” schrijven (maar inmiddels zonder hoofdletters), maar slechts enkelen plaatsen het bovenaan. Representatief is bijvoorbeeld: “Ik ben het met de commissie van de Taalunie eens en heb me nooit kunnen vinden in de schrijfwijze vrijeschool. Je ziet – ik ben behoudend!” Iemand anders zou het kiezen om principiële en historische/nostalgische redenen, maar beëindigen van de verwarring en internationalisering gaan voor, dus hij pleit voor “waldorfschool”, vanwege het aansluiten bij de internationale schoolbeweging en die naam zou een einde maken aan de verwarring. Om die laatste reden wordt ook het alternatief “steinerschool” door een enkeling bepleit: “dan zijn alle misverstanden de wereld uit. De onbekendheid kan juist een voordeel zijn.”

Schematisch uitgedrukt:

21 personen personen 1e voor-keur 1e t/m 3e voorkeur
(3 pnt 1e, 2 pnt 2e, 1 pnt 3e)
vrijeschool 15 57 % (51 pnt)
vrije school 2 21 % (19 pnt)
waldorfschool 2 9 % (8 pnt)
steinerschool 1 7 % (6 pnt)
overige 1 6 % (4 pnt)

Dit is een overduidelijke uitslag, lijkt mij. Daarom: niet lang gewacht!

We kunnen zelf wat doen

In iedere tekst waar het een soortnaam is moeten we uiteraard vrijeschool gaan schrijven. We moeten onze eigennamen en logo’s zo snel mogelijk gaan veranderen, zodat het woordbeeld vrije school en zelfs Vrije School verdwijnt!

De landelijk werkende instellingen hebben met elkaar besloten deze spelling uit te voeren. Ik heb hen gevraagd dat uit te dragen, in navolging van de Hogeschool Helicon, de Vereniging van vrijescholen en de Antroposofische Vereniging in Nederland die voorlopers waren.

Bij deze stel ik dezelfde vraag aan de afzonderlijke leraren en hun scholen!

Een naamsverandering doorvoeren gaat altijd zeer langzaam, ook al wordt het nog zo stringent doorgevoerd (denk maar aan “TNT”).

Toch zullen we er aan moeten werken, want de ongewenste connotaties bij vrije school zullen alleen maar in kracht toenemen, naarmate de oorspronkelijke betekenis zoals hij nu in Van Dale staat steeds onbekender en minder realistisch wordt. En uit oogpunt van PR is onze naam met de gewenste associaties en connotaties daarbij bijzonder belangrijk: “Nomen est omen”.

P.S. Samenstellingen zoals “vrijeschool-leerplan”, “vrijeschool-ouder”

Voor de volledigheid ook nog even over samenstellingen op basis van vrijeschool. Het standpunt van de Taalunie geeft ons daarin voldoende vrijheid om onze eerder gemaakte keuze te volgen. In het hanteren daarvan staat hier een eenheidsbevorderend voorstel. Daar bepleit ik wél een kleine koersverandering bij onze afspraken tot nu toe.

De Taalunie eist het aaneenschrijven, zoals wij dat al vanaf 1997 in dit blad doen:

Samenstellingen met dergelijke woordcombinaties schrijft u aaneen, volgens de regels van de Woordenlijst.

Toelichting

Andere vergelijkbare samenstellingen zijn: “langeafstandloper” (woordgroep “lange afstand”), “nepopenhaard” (woordgroep “open haard”). In zulke samenstellingen moet u alles aan elkaar schrijven omdat u anders een andere betekenis kunt hebben: een “vrijeschoolouder” is een ouder van een kind uit een vrije school, en een “vrije schoolouder” is een ouder waarvan het kind naar een school gaat en die ouder is vrij, die ouder zit niet in de gevangenis.

U kunt steeds een streepje plaatsen om de leesbaarheid of de woordstructuur van de samenstelling te verduidelijken:

“vrijeschool-leerplan” en “vrijeschool-ouder”.

Het mág “vrijeschool-leraar” en “vrijeschool-beweging” worden. Dat is dan ook het voorstel: omdat het duidelijker en mooier is, maar vooral omdat het woordbeeld “vrijeschool” dan weer beter in slijpt: altijd een streepje na onze schoolsoortnaam.

De nieuwe interne “regel” is makkelijk uit te leggen: vrijeschool altijd aan elkaar en bij samenstellingen ook alles aan elkaar en een streepje na de soortnaam vrijeschool.

Deze duidelijke koers zouden we op basis van het besluit van de landelijke instellingen zo gezamenlijk mogelijk moeten gaan varen:

– leraren
– besturen
– ouders
– leerlingen
– hopelijk ook een heleboel grafisch ontwerpers die nieuwe logo’s mogen ontwerpen
– drukkers die de nieuwe huisstijl helpen uitvoeren
– notarissen waar de eigennamen veranderd zullen moeten worden

Denk ook aan alle andere taalgebruikers om de scholen heen die vrijeschool normaal moeten gaan vinden, zoals de oud-leerlingen, oud-ouders, zakenrelaties, etc., opdat de media, Van Dale en de Taalunie uiteindelijk óók om gaan.

Roelof Jan Veltkamp
De Vrije School Den Haag’
Nu heb ik nog één ander ding te melden. Twee eigenlijk. Maar het gaat over dezelfde Stichting Grondbeheer:
‘Stichting Grondbeheer is een onafhankelijke stichting, die met schenkgelden landbouwgrond aankoopt en verpacht aan biodynamische boeren en tuinders. We hanteren eerlijke pachtprijzen, die gebaseerd zijn op het duurzaam producerend vermogen van de grond. Op die manier hoeven onze pachters geen “roofbouw” te plegen en kunnen ze de vitaliteit van de bodems juist opbouwen.

Met het vrijmaken van biodynamische landbouwgrond biedt Grondbeheer een eigentijdse oplossing voor duurzaam landbeheer en bedrijfsopvolging. Deze werkwijze heeft diverse voordelen. Nieuwe, vaak jonge, boeren hebben geen groot startkapitaal nodig. Ze huren als het ware hun bedrijf voor de periode dat ze er werkzaam zijn. Als ze aan het eind van hun loopbaan met pensioen gaan, zoekt Grondbeheer samen met hen naar een geschikte opvolger. Vruchtbare landbouwgrond gaat op deze manier zonder tussenkomst van de fiscus van generatie op generatie.

Dankzij alle donaties, schenkingen en pachtinkomsten heeft Grondbeheer inmiddels 188 hectare biodynamische landbouwgrond vrijgemaakt. Wij zijn trots op onze 13 pachters die deze hectares vitaal en vruchtbaar houden. Zij steken dagelijks hun handen uit de mouwen om gezond voedsel te produceren in harmonie met hun omgeving.

Meer info: www.bdgrondbeheer.nl
Op 11 februari plaatste het dit leuke, korte, anderhalve minuut durende filmpje:


Op 31 januari liet ‘Stichting Grondbeheer’ op Facebook weten:
‘Heb je al gehoord over De Nieuwe Rentmeester? Dat is het piepjonge zusje van Stichting Grondbeheer die landbouwgrond beschikbaar maakt voor bio en Demeter boeren en tuinders. Met leengeld (in plaats van schenkgeld). Dagblad Trouw schrijft er vandaag over. Onder de titel SUPERCOMBI: SUIKEROOM EN BIOBOER. Heb je het artikel toevallig al gelezen? We horen graag hier je mening!

Het artikel staat ook op onze website: www.bdgrondbeheer.nl/artikel-dagblad-trouw
En zo is het voor vandaag wel weer even genoeg, dunkt mij.
.

138 opmerkingen:

Ramon DJV zei

Als ik het goed heb begrepen, ging die lerares dusdanig over de schreef dat men eerst iemand ernaast zette en men vervolgens haar sommeerde zich maar ziek te melden. Maar die andere leerkracht deed het niet veel beter, want ook over hem zijn gelijkaardige klachten gekomen.

De bestuurder, Appel, probeert dan nog de meubelen te redden. Uit zijn pdf:

(...) Ter zake van deze klacht zijn door mij de volgende
maatregelen genomen:

A.Zoals bekend, is door mij op 15 november 2013 besloten een tweede leerkracht in de klas te plaatsen
naast de betrokken docent om herhaling van ongewenst gedrag te voorkomen. Op 22 november 2013
–na aanvullende informatie– heb ik besloten om de betrokken docent ziek te laten melden. Het
ziekteverzuim is nog steeds van toepassing; de betrokken docent laat zich op dit moment coachen
door een externe en is in het kader van re-integratie weer in deeltijd op school aanwezig (niet voor de klas). Inzet voor de klas zal slechts plaats vinden
na succesvolle afronding van het coaching traject.(...)

Hoe komt het dat dit soort zaken schering en inslag zijn op steiner/vrijescholen?

Ik heb altijd gedacht dat zoiets te wijten is aan gebrek aan vakkennis.

Matthijs H. zei

Steiner/vrijescholen-goed zo Ramon de 'vrijescholen' precies de spelling waar Roelof Jan voor strijd bij van Dale.

In een Rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid (WUR)-2009-titel vertrouwen in de school, vind ik de volgende quote: "Als docent ben je pedagoog, didacticus, vader/moeder, politieagent, scheidsrechter, sociaal werker, vertrouwenspersoon, aanklager en aangeklaagde…en ook nog onderwijzer".

Het gaat in het onderwijs om meer dan vakkenis.
Maar er is ook onderscheid in meer Europees verband.

"Een verschil met het voortgezet onderwijs in België, Denemarken, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is volgens hem dat de buitenlandse scholen meer personeel hebben dat toeziet op de gang van zaken in en om het gebouw. Ook hebben leraren in Nederland geen secretaresses en administratieve krachten ter beschikking. De werksituatie in Nederland is daardoor 'hectisch' en 'chaotisch', vindt de coördinator van het Intervu-onderzoek", dr. L. Prick 1997.
http://www.intervu.nl/

In veel vrijescholen maken leerkrachten o.a. deel uit van de dagelijkse leiding en/of voeren naast het lesgeven, managementtaken uit.

"Uit cijfers blijkt dat in de bve-sector docenten beduidend minder met niet-vakgerelateerde activiteiten voor de school bezig zijn dan in het vmbo: 70 procent van hen geeft aan daaraan geen enkele tijd te besteden (Onderwijsraad 2007c: 45).

Een andere verklaring is gelegen in het pedagogisch onderwijs. Het overgrote deel van de leraren op het vmbo en de roc’s komt van de lerarenopleidingen waar het accent ligt op vakbekwaamheid, zowel qua curriculum als kennisoverdracht. Dat is geen goede voorbereiding op de praktijk".stelt Intervu.

Hoe de beginnende leraren een betere start kunnen maken-dus minder uitval van leerkrachten- onderzoekt Hogeschool Utrecht.
http://www.voion.nl/downloads/acc1ec6a-9295-4544-9253-0a2cd92183b0
Project Aantrekkelijker Scholen Deelproject 1: Verbetering inductiefase beginnende leraren.
Ben Fruytier (projectleider) Lotte Goorhuis Nicolien Montesano Montessori 29-04-2013
Hogeschool Utrecht.

Schering en Inslag beperkt zich niet tot vrijescholen,beste Ramon.

Matthijs H. zei

"Hoe komt het dat dit soort zaken schering en inslag zijn op steiner/vrijescholen"? vraagt Ramon zich af.

Het is nu éénmaal inherent aan weven dat er rekening gehouden wordt, in elk geval oog moet zijn voor weeffouten.
Is de schering éénmaal juist samengesteld op rol en gespannen dan is al één proces gewonnen.
Bij de inslag kunnen echter alsnog weeffouten ontstaan.

Rudolf Steiner had lang voor Peter Senge,Chris Argyris, Donald A. Schön e.a. het concept van levenslang leren gepraktiseerd, zijn levensgeschiedenis toont dit op vele punten aan.
Steeds komt hij op maatschappelijke keerpunten (b.v. onderwijs door b.v. het bedrijfsleven te betrekken) met geheel eigen benaderingswijzen en oplossingen in het kader van levenslang leren en het oplossen van weeffouten.


Matthijs H. zei

Schering-inslag-weeffouten-VERVOLG.
*******
België kent gelijksoortige problemen bij leerkrachten.

Uit recente cijfers van het kabinet Onderwijs blijkt dat één op drie van de jonge leerkrachten uit het basisonderwijs binnen de vijf jaar uit het onderwijs stapt. Dat is een stijging, want in 2008 was dat nog één vierde van die jonge onderwijzers. In het middelbaar blijft het cijfer dan weer stabiel.
Er zijn verschillende redenen voor deze uitval. De grootste reden blijft de werkonzekerheid. Veel leerkrachten moeten gaan van de ene interim in de andere.
Daarnaast wordt er heel wat flexibiliteit van hen gevraagd. Dit terwijl de kans dat ze vast benoemd worden, klein is.
Andere problemen zijn misschien wel dat leerkrachten onvoldoende voorbereid worden op het vele administratieve werk, op het gebrek aan discipline, het vele contact met de ouders, ...
Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) gaat nu samenzitten met de vakbonden en de scholen. Hij is niet van plan om iets te veranderen aan de werking van de vaste benoemingen, maar hij gaat wel onderzoeken waarom zo veel mensen vroegtijdig uit het onderwijs stappen.
http://www.onderwijsweb.net/artikel/actualiteit/meer-jonge-leerkrachten-verlaten-het-onderwijs

In Nederland is daar handen en voeten aan gegeven.
Een wever gebruikt zijn/haar handen voor de (schiet-)spoel om de inslag door te voeren en de voeten voor de pedalen om de schacht(-ten) voor de schering te liften.
Tijdens de middeleeuwen werd de Engelse wol massaal uitgevoerd naar Vlaanderen en Brabant, waar de wol werd gesponnen en geweven tot stoffen. Vanuit Vlaanderen en Brabant werden deze stoffen op hun beurt weer verkocht op zowat alle Europese markten. Waarmee ik maar even wil wijzen op de samenhang-niet alléén voor bloggers- tussen België en Nederland.

Begeleiding van beginnende leraren in het beroep Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Augustus 2013 | Publicatie-nr. 12439-3
Uit de Inleiding;
"De noodzaak tot begeleiding van startende leraren is tweeledig: enerzijds moet deze gericht zijn op
het voorkomen van uitval uit het beroep, anderzijds op het doorgroeien in bekwaamheden eU
professioneel functioneren in de school. Deze tweeledige focus stemt overeen met wat in het
algemeen met inductieprogramma’s voor beginnende leraren wordt beoogd (vgl. Smith & Ingersoll
2004; Beijaard, Buitink & Kessels, 2010; Helms-Lorenz, Slof & Van de Grift; 2012). Hieronder volgt
een beknopte analyse van beide foci.
Citaat; "Uit recent onderzoek van Van de Grift & Helms-Lorenz (in voorbereiding) blijkt dat 30% van de beginnende leraren in het voortgezet onderwijs in de eerste drie jaar hun eerste baan verlaten. Van 12% van de beginnende leraren is bekend dat ze het beroep (tijdelijk) verlaten. 14% verwisselt van school en van 4% weten we niet de reden van vertrek. Twee derde van de beginnende leraren
beschikt over een diploma van HBO of universiteit dat hen bevoegd maakt tot het geven van les in
het voortgezet onderwijs. Voor het overige zijn het zij-instromers, leraren in opleiding, of leraren
waarvan niet duidelijk is of ze al dan niet bevoegd zijn".
Verder lezen: http://www.duo.nl/Images/Raamplan%20Begeleiding%20startende%20leraren_12439-3_tcm7-41941.pdf

pieter ha witvliet zei

Ramon de Jonghe/Verachtert heeft wel meer 'gedacht': STEINER: charlatan;ANTROPOSOFEN: sekteleden;VRIJESCHOOL: paard van Troje.
zijn geloofsbrievenfilmpje

Meer ongenuanceerde uitspraken

Matthijs H. zei

Ik heb nog nergens gelezen dat het jachtseizoen op Belgen,Vlamingen of Leuvenaren geopend is.
Ramon houdt eerder een Leuvense traditie in stand, namelijk die van de Koeienschieters.

Ik maak er, met alle respect, geen 'schering en inslag'van om te reageren op elke 'windmolen' die door aanblazen gaat draaien.

Ramon DJV zei

Ha Matthijs,

Beetje flauw om toch maar steeds op de man te spelen. Nog altijd boos omdat ik heb toegelaten dat slachtoffers van misbruik door enkele 'toonbeelden' van de steinerpedagogie hun verhaal hebben mogen doen? Binnenkort komt er meer en dan hoop ik dat je weer niet in de ontkenningsfase gaat zitten.

Maar wat de benaming van de antroposofische school in Nederland betreft, houd ik het inderdaad bij vrijeschool.

Dit om taalkundig het onderscheid te maken tussen het Belgische 'vrije school', wat staat voor onderwijs dat niet is ingericht door de staat, en het Nederlandse 'vrije school', wat staat voor antroposofisch onderwijs.

In België is het grootste deel van de vrije scholen katholiek onderwijs, dat ervoor bekend staat een hoog niveau te hebben.

Het zou misplaatst zijn dat mensen die op mijn blog zouden lezen dat het steiner/vrijeschoolonderwijs sektarisch en indoctrinerend is, dit zouden betrekken op het katholiek onderwijs. Daarom is dat onderscheid 'vrijeschool' - 'vrije school' wel belangrijk.

Er is overigens weinig verschil tussen onderwijzers in Nederlandse en Belgische steiner/vrijescholen. De samenwerking van de antroposofische 'lerarenopleiding' van Hogeschool Leiden (Vrije School Pabo, voormalig Helicon) met de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw levert Vlaanderen en Nederland quasi dezelfde antroposofisch geïnspireerde, pseudowetenschappelijk opgeleide 'leraren' op.

De Franse overheid vermeldt dit gegeven van pseudowetenschappelijkheid overigens in rapporten, waarbij ze aangeeft dat de antroposofische sekte d.m.v. haar scholen inwerkt op kinderen.

Dat is misschien moeilijk te zien als je zelf in een sekte zit, maar als er zelfs antroposofen zijn die zeggen dat ze moeten 'ontsekten', zou er toch een lichtje moeten gaan branden, niet?

Zelfs Rudolf Steiner, 'de Jezus voor de kleine man'* had het erover tegen zijn 'apostelen'.

* Kurt Tucholsky noemde Rudolf Steiner in een recensie van een voordracht van Steiner in Parijs 'der Jesus Christus des kleinen Mannes'. Tucholsky beschreef Steiner als een triest figuur die de indruk wekte zelf niet in zijn gebazel te geloven.

(...) Immer, wenn übersetzt wurde, dachte ich über diesen Menschen nach. Was für eine Zeit –! Ein Kerl etwa wie ein armer Schauspieler, der sommerabends zu Warnemünde, wenns regnet, im Kurhaus eine »Réunion« gibt, alles aus zweiter Hand, ärmlich, schlecht stilisiert ... und das hat Anhänger –! Wie groß muß die Sehnsucht in den Massen sein, die verlorengegangene Religion zu ersetzen! Welche Zeit –!

Sein »Steinereanum« in der Schweiz haben sie ihm in Brand gesteckt, eine Tat, die durchaus widerwärtig ist. Es soll ein edler, kuppelgekrönter Bau gewesen sein, der wirkte wie aus Stein. Er war aber aus Holz und Gips, wie die ganze Lehre.(...)

http://www.textlog.de/tucholsky-rudolf-steiner.html

Matthijs H. zei

Ramon de Ja/Nee fase of zoals jij stelt ontkenningsfase heb ik rond mijn derde jaar afgesloten.

Je stelt je wederom op als de 'Koeienschieter uit Leuven'zie Standbeeld; 'De koeienschieters' in de Brusselsestraat 3000 Leuven.
De windmolenvariant á la Don Quichot, nu wederom het denkbeeldige gevaar van de sekte bestrijdend.

Ramon, boven aan dit blog van Michel staat een zoekvak typ daarin de term SEKTE en vind wat je niet wilt of kunt verstaan.
Bijvoorbeeld de berichten OEROUD 21-12-2013 of MEDIUM 17-12-2013 of ...

Matthijs H. zei

Kurt Tucholsky 09-01-1891 –† 21-12-1935 was niet onbemiddeld en behoefde niet persé van zijn schrijverijen te leven wat enig voordeel biedt.
Hij hield er van te werken onder pseudoniemen en was bovenal satiricus en tekstschrijver, daartoe behoort het stuk; Die Weltbühne, 03.07.1924, Nr. 27, S. 26. Waar jij aan refereert, een begrijpelijke ingang in het kader van Ramon's inzet en streven, "Krach machen und nicht zuzuhören".

Kurt onderscheidt zich door zijn zelfkennis "Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem, zu essen und zu trinken, zwei Leidenschaften: Krach zu machen und nicht zuzuhören." –Bron: Der Mensch, in Die Weltbühne, 16. Juni 1931, S. 889f.

In dat niet willen 'toehoren', niet willen verstaan-niet kunnen verstaan, heb ik je al eens aangesproken.
Gelukkig geld; "Ein Leser hat's gut: er kann sich seine Schriftsteller aussuchen." -"Schnipsel", in: "Die Weltbühne", 3. Februar 1931, S. 185

Voor het stuk waar je aan refereert past dan ook de leeswijzer die Kurt Tucholsky ons aanreikt,
"Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist: er will die Welt gut haben, sie ist schlecht, und nun rennt er gegen das Schlechte an."
Bron: Was darf die Satire?“, in: Berliner Tageblatt, Nr. 36, 27. Januar 1919; Schnipsel.

Het gerefereerde stuk gelezen door de ogen van een satiricus komt dan in een ander licht te staan, zoals je zou kunnen verstaan...und nun rennt er gegen das Schlechte an.

Wellicht komt het verstaan iets meer binnen indien je beseft dat Kurt Tucholsky opgenomen was en bijeenkomsten bezocht bij de Vrijmetselaars in…juist Parijs*!

*Eric Saunier: Encyclopédie de la Franc-Maconnerie. In: Humanität Nr. 7/1985 S. 8ff. 2000, S. 867f.
Tucholsky, der am 24. März 1924 in die Freimaurerloge Zur Morgenröte in Berlin – zum Freimaurerbund zur aufgehenden Sonne gehörig – aufgenommen worden war, besuchte Logen in Paris und wurde im Juni 1925 Mitglied in den beiden Logen L'Effort und Les Zélés Philanthropes in Paris (Grand Orient de France)

Iets over de verhouding Rudolf Steiner en Vrijmetselaars en Kurt Tucholsky.

Marie Steiner in http://anthroposophie.byu.edu/schule/265_17.pdf stelt hier dat Rudolf Steiner nooit in een werkelijke relatie tot de Orde van Vrijmetselaars gestaan heeft.
Hij staat volkomen wezensvreemd tegenover deze gemeenschappen en wordt er zelfs door bestreden.
Hij heeft immers in de aanvang van zijn voordrachtencycli datgene onthuld wat Vrijmetselaars beschouwen als geheimen, geheimen die aan hun zaak gewicht en aanzien gaven.
Rudolf Steiner onthulde deze geheimen omdat de mensheid deze nodig heeft en het aan de tijd is deze te openbaren en er begrip en verstaan van en voor te ontwikkelen…

Daarmee zijn twee windmolens aangegeven en geduidt.
1. Antroposofie is géén sekte.
2. Kurt Tucholsky is als satiriker, gekrenkt idealist, Vrijmetselaar een onbetrouwbaar journalist en betrouwbaar satiriker.

"Und daher: Werde ich erst amal das Maul halten. Gegen einen Ozean pfeift man nicht an".
– Kurt Tucholsky": Politische Briefe. Reinbek 1969, S. 16

Matthijs H. zei

Om de werkwijze van de Vrijmetselaars lid Kurt Tucholsky nader te leren kennen en de citaten van Ramon m.b.t. Rudolf Steiner te kunnen plaatsen in het kader van satire een voorbeeld van zijn werkwijze/stijl.

Erich Ludendorff, im Ersten Weltkrieg Generalstabchef, und seine Frau Mathilde gehörten zu den erbittertsten Gegnern der Freimaurer. Ihre Hetze gegen Juden und Freimaurer kannte keine Grenzen. Hinter allem Unheil der Welt witterte der Exgeneral das „finstere Wirken der Freimaurer“.

Kurt Tucholsky, Mitglied der Berliner Loge „Zur Morgenröte“, machte auf Ludendorff nachstehendes Gedicht.

ALLES UNHEIL IST DAS WERK DER .∙. .∙. BRÜDER
(LUDENDORFF ODER DER VERFOLGUNGSWAHN)

Hast du Angst, Erich? Bist du bange, Erich?
Klopft dein Herz, Erich? Läufst du weg?
Wolln die Maurer, Erich - und die Jesuiten, Erich,
dich erdolchen, Erich - welch ein Schreck!
Diese Juden werden immer rüder.
Alles Unheil ist das Werk der .∙. .∙. Brüder.
Denn die Jesuiten, Erich - und die Maurer, Erich -
und die Radfahrer, die sind schuld
an der Marne, Erich - und am Dolchstoß, Erich -
ohne die gäbs keinen Welttumult.
Jeden Freitagabend spielt ein Kapuziner
mit dem Papste Skat - dazu ein Feldrabbiner;
auf dem Tische liegt ein Grand mit Vieren -
dabei tun sie gegen Deutschland konspirieren …
Hindenburg wird älter und auch müder …
Alles Unheil ist das Werk der .∙. .∙. Brüder.
Fährst du aus dem Schlaf? Die blaue Brille
liegt auf deinem Nachttisch wohl bereit?
Hörst du Stimmen?
Das ist Gottes Wille,
Ludendorff, und weißt du, wer da schreit -?
Hunderttausende, die jung und edel
sterben mussten, weil dein dicker Schädel
sie von Grabenstück zu Grabenstück gehetzt
bis zuletzt.
Ackerkrume sind, die Deutschlands Kraft gewesen.
Pack die Koffer! Geh zu den Chinesen!
Führ auch die bei ihren Kriegen!
Ohne Juden wirst du gleichfalls unterliegen.
Geh nach China! Und komm nie mehr wieder!
Alles Unheil ist das Werk der Heeresbrüder.

Kurt Tucholsky (1890—1935), politischer Publizist, Pazifist, wurde 1924 in Berlin zum Freimaurer aufgenommen. Am 15. 2. 1926 „affiliierte“ er bei der Pariser Loge „Les zélés philantropes“. Der stets gegen Spießertum und Militarismus kämpfende Tucholsky wurde 1933 ausgebürgert, nachdem er die Nie-wieder-KriegBewegung gegründet hatte.
Aus: Appel, R.; Oberheide, J. (Hrsg.): Weisheit, Stärke, Schönheit. Graz, 1998, S. 114

Bron: http://www.freimaurerloge-altenburg.de/Freimaurerloge-Altenburg/Tucholsky.html

Matthijs H. zei

Hoe de naam van Kurt Tucholsky vandaag de dag nog voortleeft en geëerd wordt.
Bron: http://www.freimaurer-unna.de/

Lieber Bruder, lieber Gast, herzlich Willkommen auf der Internetseite der Kurt Tucholsky Lodge,
der ersten und einzigen Loge innerhalb der Grand Lodge of British Freemasons in Germany, die in deutscher Sprache arbeitet. Gegründet am 30. November 2013.

Een gelukwens van de Grootmeester op 01-12-2013.

Dear Brethren all,
I felt that I had to write and congratulate you one and all for the tremendous day that was enjoyed
by one and all on Saturday for the Consecration and Installation Meeting for Kurt Tucholsky Lodge
No.1060.
You all should feel well pleased that due to your efforts this new lodge was given the birth that it
truly deserved…verder lezen op http://freimaurer-unna.de/Anhaenge/KTL_PDF/13GMCong0112.pdf

Hoe Kurt Tucholsky Satire duidt en Ramon's citaten zijn te lezen.

Welche Mittel bei diesem "Kampf mit Hass aus Liebe" literarisch erlaubt waren, hatte Tucholsky bereits wenige Wochen zuvor in dem Aufsatz "Was darf die Satire?" klar gemacht. "Alles" darf sie, forderte er, wenn sie sich gegen allgemeine Missstände richtet. Der Satiriker, ein "gekränkter Idealist", soll sich dabei nicht von ständischem Dünkel und Korporationsgeist hemmen lassen.

Übertreibt die Satire? Die Satire muß übertreiben und ist ihrem tiefsten Wesen nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit auf, damit sie deutlicher wird, und sie kann gar nicht anders arbeiten als nach dem Bibelwort: Es leiden die Gerechten mit den Ungerechten.
Autorenangabe: Ignaz Wrobel (één van de vijf pseudoniemen van Kurt Tucholsky).
Ersterscheinung: Berliner Tageblatt, 27.01.1919, Nr. 36.
http://www.tucholsky-gesellschaft.de/

Ramon DJV zei

Misschien dat een blik op de pagina 'Algemene kenmerken van een sekte' op de site van Sektesignaal wel leerzaam is. Zeker het stuk over hoe sekteleden omgaan met kritiek.

Matthijs H. zei

In o.a. Michel's bericht titel OEROUD 19-11-2013 is uitvoerig bij reacties ingegaan op het thema SEKTE.

Ramon dit bericht 19-02-2014 blijft rondjes rijden op de rotonde zonder daadwerkelijk voor uit te komen.
Stilstand kan een moment in de ontwikkeling zijn, maar als dat blijvend is...

Bevestig je wat met 'piketpaaltjes'al duidelijk is gesteld, of anders gezegd:Citaat reactie Oeroud: "Alles wijst erop dat er gekozen wordt voor het in stand houden van en verspreiden van geruchten en daaraan een vorm van persoonlijk belang en genoegen in te beleven".

Ramon DJV zei

Er is wel vooruitgang in de duiding van de antroposofische beweging als sekte, Matthijs.

Als je de rapporten van de Franse overheid erop zou nalezen, zou je kunnen vaststellen dat o.a. de grensoverschrijdende (internationale) werking van de antroposofie aandacht krijgt.

Antroposofie als geloof op zich is m.i. nog niet eens zo schadelijk - als er met rede mee wordt omgegaan. Probleem is volgens mij meer dat antroposofen de woorden van hun goeroe als absolute waarheid zien en zich sektarisch opstellen.

Matthijs H. zei

'Erst müßt Ihr lernen an einem Tische sitzen. Dann erst kann man gemeinsam esoterisch arbeiten'.
Dienstag, den 27. Februar 1923.

Hier worden de 'oude koeien'weer eens van stal gehaald, eerder reageerde ik hier al eens op, helaas heb ik de koeien niet geoormerkt en vind ik het niet terug op dit blog.

In de eerste plaats werpt Ramon's laatste reactie van 16.09 uur schaduw over mijn reactie van de dag ervoor, een kenmerkende werkwijze en 'het op de rotonde blijven rondrijden zonder daadwerkelijk vooruit te komen...

Wat een heerlijke kletskoek! Zoiets kan toch alleen maar Ramon De Jonghe schrijven, niet gehinderd door enige kennis van zaken, maar geholpen door een flinke dosis fantasie met een grote duim waaruit hij van alles weet te zuigen wat maar los en vast zit.
Sorry dat ik het zo kras zeg, maar het bovenstaande toont aan dat het inderdaad zo is en niet anders. Soms moet je gewoon duidelijk zijn*.

Matthijs H. zei

"Erst müßt Ihr lernen an einem Tische sitzen. Dann erst kann man gemeinsam esoterisch arbeiten'.
Dienstag, den 27. Februar 1923.

Ramon's koe is al ruim 10 jaar oud, terwijl een melkkoe toch al rond haar 5/6 jarige leeftijd geslacht wordt.
Ramon melkt 'oude koeien'rustig door al komt er géén drup uit.

Ruim tien jaar geleden is in Frankrijk het serieuze plan geopperd om dit onderwijs te verbieden, omdat het beschouwd werd als sekte. Citaat: "Les Ecoles Steiner sont une émanation de l'Anthroposophie de Rudolf Steiner (qui était l'un des plus grands occultistes du XIXe siècle).
Selon le dernier rapport gouvernemental (Les sectes et l'argent), l'Anthroposophie (et par conséquent, les Ecoles Steiner) est considérée comme une secte.

Niet iedereen in Frankrijk hecht aan de 'oude koeien'Le mouvement Steiner est un mouvement très inventif qui a beaucoup contribué, différemment, mais dans un esprit qui n’est pas éloigné du mouvement Freinet, à faire bouger l’école et j’espère que dans l’école future dont nous parlons aujourd’hui, ces mouvements de réflexion sur la pédagogie seront beaucoup plus présents dans le système officiel.
Jack Lang, ancien Ministre de l'Éducation.

Accueillir chaque enfant comme une personne unique, établir avec lui une relation de confiance réciproque et lui permettre ainsi de découvrir, de déployer et de mettre en valeur ses capacités et ses potentialités, voilà le rôle de l'école. C'est en tout cas ainsi que le conçoit le Mouvement international des écoles Waldorf qui rejoint, ce faisant, la réflexion et l'action que l'Unesco mène en matière d'éducation.
Federico Mayor, ancien directeur général de l'Unesco.
Ramon kan ook naar de verhoudingen kijken er zijn 870 vrijescholen in 60 landen waar Frankrijk er één van is.

Over geloven.
Je meht der Mensch glaubt, desto weniger weis er. Je weniger er weiss, desto dümmer ist er. Je dümmer er ist, desto leichter kann er regiert werden. Johan Most.

*Wat een kletskoek... is een citaat van Michel Gastkemper Blog titel Ramon De Jonghe zondag 1 juli 2012.

Matthijs H. zei

De 'oude koe'opgevist, type 'kletskoe'.

Citaat: "In den 90er-Jahren sind wiederum eine ganze Reihe von Schulinitiativen entstanden, hauptsächlich im Süden Frankreichs.
Die Aussichten dieser Schulen und Initiativen sind zz. gering.

Dies hängt mit der Geschichte von Schule in Frankreich zusammen, die in dieser Hinsicht noch sehr von den Jakobinern* (der Einführung einer zentralistischen und kontrollierenden Struktur des Bildungswesens) beeinflusst ist.

Der Sektenvorwurf, der das Leben der Waldorfschulen in Frankreich erschwert, ist eine logische Folge des extremen Zentralismus, der in Frankreich herrscht, und der anhaltenden Spannung zwischen Staat und Kirche hinsichtlich des Schulwesens".
22 juli 2013 10:01 woensdag 17 juli 2013 Titel Roof op dit blog.
Bron; http://www.freunde-waldorf.de
* Meer lezen over de invloed van Jacobinner in Frankrijk.
Quelle: Brockhaus Conversations-Lexikon Bd. 2. Amsterdam 1809, S. 252-256.
Permalink: http://www.zeno.org/nid/20000755761

Wil je iets meer weten over het Franse onderwijs?
http://www.rocherouge.fr/nl/columns201311/nov20.html
Met een voorbeeld 2013 hoe onderwijs zich daar voordoet.

Over het systeem van 'humiliation' schrijft Le Monde: "On la croyait révolue, mais l'humiliation des élèves, phénomène largement ignoré de l'institution scolaire, perdure, même si elle a pris d'autres formes."
Ofwel, men dacht dat het systeem van vernedering van leerlingen was verdwenen maar het gaat gewoon door, alleen in een andere vorm. Het ergste is natuurlijk dat dit systeem altijd de zwakste leerlingen treft. Een voormalig vriendje van Halldor (zoon schrijfster) kwam uit een verscheurd gezin, zwierf vaak alleen op straat en mocht de rest van de tijd strafregels schrijven.
Het schoolhoofd, dat zijn sympathie voor'humiliation'van leerlingen (én ouders) hartstochtelijk predikte, heeft vorig jaar trouwens zijn 19 jaar oude zoon verloren aan een ongeluk met een tractor.
Daar word een mens pas nederig van.

Ramon DJV zei

Je gaat maar door met je ad hominem, Matthijs.

Met aan te halen dat het instituut antroposofie een sekte is en door o.a. sektedeskundigen ook als dusdanig wordt benoemd, is echt geen oude koe uit de sloot halen, Matthijs.

In Frankrijk heeft ex-antroposoof Gregoire Perra nog maar een paar maanden geleden de media gehaald doordat hij samen met UNAFDI (nationale unie van organisaties die familie en individu beschermen tegen sektes)een rapport had gechreven over de indoctrinatie van leerlingen in steiner/vrijescholen (L’endoctrinement à l’Anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf ) en daarvoor was aangeklaagd door de steinerschoolfederatie.

De Franse overheid is daar dus wel degelijk mee bezig en werkt samen met andere Europese landen.

In België is dat o.a. met het IACSSO, dat mijn informatie - meer bepaald mijn boek over de steinerschool - blijkbaar wel weet te waarderen. Ze hebben het in hun bibiotheek opgenomen. Zelfs de website van het Ministerie van Justitiegeeft een verwijzing naar mijn boek.

Lijkt me allemaal nog actueel, niet?

(Dat ik dat ga zeggen tegen mensen die zich grotendeels baseren op meer dan 100 jaar oude 'informatie' om door het leven te komen, is wel ironisch. ;-))

Matthijs H. zei

De ironie wordt beschouwd als schaamtegevoel van de tederheid, welaan Ramon je bent een echte man, vooral het deel achter de komma in je gebedsmolen opnemen.

Weerstanden zijn er van meet af aan geweest als het gaat om aktiviteiten voor en na het verschijnen van de Filosofie der Vrijheid en al wat erna volgde.

Ramon, het sterkste teken van vervreemding tussen twee mensen is wel dat zij elkaar iets ironisch toevoegen.
Maar ik kan jouw ironie niet aanvoelen.


Matthijs H. zei

deel 1.
"Het label sekte en het verlies van zijn kleefkracht."

Ramon het is 21-02-2014, die paar maanden geleden valt op 8 juli 2011 tenminste de posting.

De getuigenis van Grégoire Perra*, getiteld; "L’endoctrinement à l’Anthroposophie dans les écoles Steiner-Waldorf" vertaald "De indoctrinatie van de studenten in de antroposofie in Waldorf –Steiner scholen" gepost op UNADFI 8 juli 2011 http://www.unadfi.org/l-endoctrinement-a-l

*G.Perra was werkzaam bij de school http://www.ecoleperceval.com/ Privéschool sinds 1957 met 300 leerlingen.

Op te merken is, dat het geposte pamflet niet vooraf gelezen of ingezien is door de betrokken school of de overkoepelende La Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France.

De Federatie maakt gebruikt van recht op hoor/wederhoor - DROIT DE RÉPONSE.
Dit laat zich in het Frans lezen bij voornoemde site van de Union Nationale des Assiociations de Défense des Familiies et de L’individu Victimes des Sectes unadfi.org
Punt 1. gaat in op situatie rond de heer G.Perra.
Punt 2.Refereert aan de vaststelling door de inspecteur van Opvoeding dat er géén sprake is van een sektarisch karakter op Franse Steiner-Waldorfscholen.
Punt 3. gaat in op de rol van gedeputeerde Jacques Guyard president van de parlementaire commissie, zijn televisie optreden bij France 2 en publicatie in de centrum-rechtse krant Le Figaro.

De Federatie van Steiner-Waldorf scholen in Frankrijk ziet lasterlijke aantijgingen voldoende om vervolging te overwegen bij de strafrechter .

In een verloop blijkt mij uit andere bronnen dat deze president van de parlementaire commissie meende gezekerd te zijn door zijn parlementaire onschendbaarheid.

Matthijs H. zei

Deel 2.
"Het label sekte en het verlies van zijn kleefkracht".

Het Franse ministerie van Onderwijs heeft in opdracht 14 december 1999 onaangekondigde inspecties in alle Steiner-Waldorf scholen van Frankrijk uitgevoerd.

Uit een brief van de minister van Onderwijs, gedateerd 24 juli 2001, volgt: "De controles uitgevoerd door de heer inspecteur-generaal Daniel Groscolas hebben geen sektarische praktijken onthuld.
Ik informeerde Alain Vivien, voorzitter van de interministeriële missie voor de strijd tegen de sekten, die kennis heeft genomen van onze bevindingen."

Op 21 maart 2000 heeft de 17e strafkamer van het Tribunal de Grande Instance van Parijs hem -Gregoire Perra - schuldig bevonden aan het misdrijf van openbare laster tegen de antroposofische verenigingen.

Op 21 maart 2000 spreekt het Justice Court of Paris uit dat hij schuldig is aan 'deformation', door het benoemen van de Anthroposofie als zijnde een 'a cult' (sekte) die 'mentale manipulatie' zou praktiseren, in een onder zijn verantwoording opgesteld tweede Franse Parlementaire rapport 1999, dit document viel onder parlementaire onschendbaarheid.
Het hof stelde dat: 'the investigation of that parlementary report, wasn't serious.
It is proved that it only considered affidavits by all so called 'victims' of Anthroposophy but that neighter the authors of these affidavits nor the alleged perpetrators were heard by the Parlementaries commission.

The Paris judges also decided to strip of his parlementary immority in connection with those case.
J.Guyard werd een boete opgelegd van Ff. 20.000 en Ff 90.000 te betalen aan de Fédération.

Bron: Regulating Religion. Cases studies from aroud the Globe. James T. Richardson samensteller.
Journal for the scientific study of religion.-volume 40.
Piketpaaltje Sekte 02-2014.

Matthijs H. zei

"Het label sekte en het verlies van zijn kleefkracht".

Bijlage en bronverwijzing.

12/LE MONDE/JEUDI 23 MARS 2000 FRANCE-SOCIÉT É
Jacques Guyard condamné pour avoir qualifié le mouvement anthroposophe de secte.
Les travaux de la commission d'enquête parlementaire ne constitueraient pas une « enquête sérieuse » BRON: file:///F:/000323LeMonde.pdf

pieter ha witvliet zei

Matthijs:
Je slaagt er m.i. heel goed in tegenover het 'leugen'achtige van Verachtert het 'waar'achtige de boventoon te laten voeren, m.a.w. je weet de zo noodzakelijke nuances aan te brengen in het 'zwart'denken van de 'antroposofisch criticaster'Perra kwam op deze blog al eens aan de orde.

Matthijs H. zei

"Het label sekte en het verlies van zijn kleefkracht."

Kleine samenvattting eerdere reacties.
dinsdag 18 juni 2013 Mayonaise Uit Blog Antroposofie in de Pers Michel Gastkemper.
Ramon DJV zei…19 juni 2013 13:47
Een hele hoop 'faits divers' over antroposofisch onderwijs, maar het nieuws van de maand 'vergeet' je weer, Michel..
De Franse Federatie van Steinerscholen heeft een door haar aangespannen rechtszaak tegen een gewezen antroposoof en steinerpedagoog verloren.
De man, Grégoire Perra, had voor de Franse sekteorganisatie UNAFDI een verslag geschreven over hoe kinderen in antroposofische scholen worden geïndoctrineerd.
De Franse Eerste Minister betuigde Perra zelfs zijn dank voor zijn goede werk.LEES UITSPRAAK HOF VAN BEROEP PARIJS ten nadele van 'Eerste Minister'.

Ik-Ramon- meld het ook op mijn blog: 'De antroposofische indoctrinatie van leerlingen in steiner/waldorfscholen'.

Ramon zegt…20 juni 2013 12:46 Tot slot nog een fragment uit Perra's essay, waarin hij een voorbeeld geeft hoe de antroposofische school antroposofie binnenloodst…
Ramon DJV zei…Perra legt in zijn essay uit hoe in het antroposofisch onderwijs gemanipuleerd en gelogen wordt…JURIDISCH STRAFRECHTELIJK VERWIJTBARE UITSPRAAK.
Als ik zie dat een antroposofisch leraar daar een voorbeeldcasus van is, is dat een bevestiging van Perra's getuigenis en zodoende relevant m.b.t. Perra's essay. JURIDISCH VERWIJTBAAR.
20 juni 2013 18:12 Ramon DJV zei…
Perra duidt het indoctrinatieproces in antroposofische scholen ook niet simpelweg. Hij analyseert dat proces heel uitgebreid, goed onderbouwd en gedetailleerd.
Het is iemand die in het antroposofisch milieu is opgegroeid en er heeft lesgegeven (en nog veel meer). Alleen heeft hij zich weten los te maken uit het kluwen van leugens en bedrog (zie zijn weblog). JURIDISCHE IS GEEN HOOR/WEDERHOOR TOEGEPAST, HET HOF IN PARIJS STELT; NOT SERIOUS.
…Dat verhaal van 'de draad weer oppakken' kennen we ondertussen al wel. Dat betekent in jullie geval eigenlijk 'geen verhaal hebben'.
…Maar benieuwd wat Michel van Perra's essay gaat maken na een eerste spoeling. :-)
Ramon zei…26 juni 2013 10:01 Mayonaise
Perra legt in zijn essay uit hoe in het antroposofisch onderwijs gemanipuleerd en gelogen wordt.
Als ik zie dat een antroposofisch leraar daar een voorbeeldcasus van is, is dat een bevestiging van Perra's getuigenis en zodoende relevant m.b.t. Perra's essay.
Uiteindelijk komt het toch altijd op feiten aan en niet op luchtfietserij.

zondag 23 juni 2013 Indoctrinatie Uit Blog Antroposofie in de Pers Michel Gastkemper.
‘In mijn vorige artikel moest ik tot de conclusie komen de opvatting van de heer Perra, dat er middels de vertelstof antroposofie aan de kinderen wordt doorgegeven – indoctrinerend nog wel – op grond van kennis én ervaring niet te kunnen onderschrijven. Dat hij dat op vrijescholen in Frankrijk heeft waargenomen, kan ik bevestigen noch ontkennen. De stelling dat “op vrijescholen kinderen met antroposofie worden geïndoctrineerd” is op grond van dit voorbeeld voor het vertellen in het algemeen niet aangetoond. Pieter Witvliet-frontpage-.

Dat heb ik dus ook gedaan met de voorbeelden van Perra. Ik moest echter tot de conclusie komen die ik trok: de kritiek in zijn voorbeelden slaat nergens op. e.v. 24 juni 2013 08:36 reactie Pieter W.
Het ging hier over Perra. De conclusie is dat zijn voorbeelden onzinnig zijn. 24 juni 2013 20:51 P.W.

Ramon zei…26 juni 2013 09:46
…Het onderwerp misbruik in antroposofische scholen komt overigens ook in het essay van Grégoire Perra ter sprake. Perra heeft vastgesteld dat in het antroposofisch milieu nogal lichtzinnig wordt omgesprongen met het gegeven dat leraren intieme relaties met leerlingen beginnen.HET HOF PARIJS KWALIFICEERT, NOT SERIOUS.

Uit een reactie van Ramon op 26-06-2013:
"Uiteindelijk komt het toch altijd op feiten aan en niet op luchtfietserij".

Unknown zei

Zonder namen te noemen constateer ik dat de wijze raad van W.C. Fields hier zeer ter harte genomen wordt: "if you can't dazzle them with brilliance, baffle them with bullshit".

Zou het niet een goed idee zijn om een inhoudelijke discussie te gaan voeren in plaats van ad hominems en gezwam over opgeviste koeien en weeftechniek?

Matthijs H. zei


Uit een reactie van Ramon op 26-06-2013:
"Uiteindelijk komt het toch altijd op feiten aan en niet op luchtfietserij".

Wanneer Heer Tjalling van der Kolk feitelijke inhouden beoordeelt als bullshit en struikelt over de woorden ad hominems, opgeviste koeien etc blijft het volgende over.

"Want we kunnen natuurlijk wel allemaal fraaie plannen maken, maar als dat alleen maar een kwestie van luchtfietsen is, dan heeft het weinig zin om er tijd aan te spenderen". (René Appel: Spijt, 1989)

Ramon DJV zei

Het is wel opvallend dat wordt gedaan alsof ik slechts met informatie van jaren geleden kom, maar terwijl wel wordt verwezen naar blogberichten van enkele maanden gelden waarin 'de zaak Perra' door mij wordt besproken.

In juni 2013 heb ik op Steinerscholen.com en op De Wereld Morgen een artikel gepubliceerd over de rechtszaak die de Franse federatie van steiner/vrijescholen had aangespannen tegen ex-medewerker Grégoire Perra. De federatie heeft die rechtszaak verloren met als gevolg dat Perra’s stelling dat men in antroposofische scholen kinderen indoctrineert overeind blijft. De uitspraak dateert van mei 2013.

Dit nieuws is internationaal opgepikt. Een paar voorbeelden: What the Steiner Waldorf School Movement did not want you to read (UK), Good news from France (SV), He went to Waldorf (US), Steinerleaks(NZ), La fédération des écoles Steiner-Waldorf en France déboutée (F)

Ook in Nederland werd aandacht besteed aan deze kwestie. Namelijk door de gastheer van deze blog, Michel Gastkemper.

De kritiek dat steiner/vrijeschoolleerlingen worden geïndoctrineerd is niet nieuw. In Duitsland bestudeerde Klaus Prange, professor Algemene Pedagogiek aan de Universiteit van Tubingen, de steinerpedagogie en kwam tot de conclusie dat ze een bedrieglijke verpakking is om antroposofie de klas in te loodsen.[2] Stefan Hopmann, professor in de School- en Onderwijswetenschappen aan de universiteit van Wenen, concludeerde dan weer dat kinderen in steiner/vrijescholen worden gebruikt voor ideologische doelen. Ook Hopmann ziet een sekte bij de antroposofen.[3] Dichterbij klinkt een gelijkaardig geluid. In zijn boek over intercultureel onderwijs[4] confronteert polemoloog Roger Boonen zijn lezers met een tekst van een steiner/vrijeschool die hij niet alleen als begripsverwarrend bestempelt, maar ook als indoctrinerend.

[2] Klaus Prange, Zum Einfluss von Religion und Esoterik auf Bildung und Erziehung“, Alibri Verlag, Aschaffenburg, 2005

[3] Mit Schlingenmalen zum Schreiben finden, Der Standard 05/06/2011

[4] R. Boonen, Irina, Jos, Ali en Mies – Interculturaliteit in maatschappij en school, Garant 2003

Michel Gastkemper zei

Ik mag je feliciteren, Ramon! Dit van vanochtend was namelijk je driehonderdste reactie in totaal. Ik zie uit naar meer, die ongetwijfeld zullen komen.

pieter ha witvliet zei

Prange:
'De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.
De steinerpedagogiek en de steinerschool zijn een poging om dit evangelie te bestendigen.
De antroposofische pedagogiek is een bedrieglijke verpakking voor heerschappij. Ze buit de veelvoorkomende begeleidingsbehoefte uit om de heerschappij van een zelfgekozen elite te rechtvaardigen.'
Klaus Prange onderbouwt deze drie stellingen vervolgens uitgebreid. Uit zijn lange betoog wordt onder meer duidelijk wat hij van Steiners 'evangelie' vindt:

"De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.”

Prange komt tot zijn uitspraak op basis van een waarneming: datgene wat hij bij Freud heeft gelezen. Vervolgens neemt hij de antroposofie waar.

Prange voegt aan zijn waarnemingen nu zijn begripsconclusie toe: “De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.”

Wanneer aan waarnemingen begrippen worden toegevoegd, weten we alleen nog maar dat de toevoeger zijn begrippen heeft toegevoegd. Die zijn vooralsnog subjectief. M.a.w.: We weten nu alleen hoe en wat Prange denkt.

Je mag op grond van het feit dat iemand hoogleraar is en de wetenschap wil dienen, verwachten dat hij, alvorens zijn conclusies te trekken, empirisch onderzoek heeft gedaan om op grond daarvan zijn subjectieve conclusies door objectievere te vervangen of op zijn minst aan te vullen.

Dat begint met een onderzoekersvraag.

Die heeft Prange zich (in dit artikel) niet gesteld.

Hij komt alleen met een theoretische onderbouwing van zijn eigen stelling. M.a.w. er is geen empirisch resultaat.

Daarmee blijft zijn conclusie een subjectieve.

Het zou er al wat anders hebben uitgezien als Prange een uitgebreide enquête zou hebben gehouden onder diegenen die op een of andere manier in hun leven met antroposofie werken.

Gevraagd naar hun motieven zou zich wellicht een patroon hebben afgetekend, waaruit duidelijk had kunnen worden dat de geënquêteerden inderdaad zijn onder te brengen in de categorieën: verlatenen en teleurgestelden, zinzoekers en thuislozen.

Ik heb in mijn leven heel wat mensen ontmoet die op vrijescholen werkzaam waren. Dat waren beslist geen verlatenen en teleurgestelden en thuislozen, zoals ik dat zelf ook niet ben.

Zinzoekers: dat wel. Mensen met een ideaal.

Dat ideaal werd door de meesten in eerste instantie niet gevonden in de antroposofie, maar in de vrijeschoolpedagogie.
Voor die specifieke benadering van het kind en het direct praktische werk in de klas.

Velen waren geen lid van de antroposofische vereniging en werden dat ook niet.

Ik ken geen cijfers maar ik heb niet de indruk dat er de afgelopen tientallen jaren iets is veranderd. Dat betekent dat de meeste vrijeschoolleerkrachten (over de hele wereld) geen lid zijn van de antroposofische vereniging en derhalve ook geen antroposoof genoemd kunnen worden.

De absolute uitspraak van Prange dat de antroposofie een evangelie is, zal, net zoals dat voor mij niet opgaat, voor de meeste leerkrachten niet opgaan en derhalve kan ook de conclusie dat de vrijescholen een bedriegelijke verpakking voor heerschappij zijn die op dit evangelie zou berusten, niet opgaan.

pieter ha witvliet zei

Prange (2)
Literatuurlijst:
Wie aan het eind van Pranges artikel diens literatuurlijst bekijkt, komt tot de opzienbarende conclusie dat de professor slechts uit ÉÉN pedagogische voordrachtenbundel van Steiner citeert, als je dit al citeren mag noemen.
Prange heeft zijn conclusies reeds getrokken en zoekt vervolgens bewijzen voor zijn stelling.
Hij beweert dat de vrijeschool een wereldbeschouwelijke school is.
Nergens noemt hij,dat het oprichten van een dergelijke school niet Steiners bedoeling was.Hoe Steiner over de vrijeschool als wereldbeschouwelijke school dacht, heb ik hier uitgebreid weergegeven.
Desalniettemin kan het zijn dat Prange, bij zijn onderzoek, scholen heeft bezocht, waar hij heeft moeten vaststellen, dat deze-tegen de bedoeling van hun stichter-toch antroposofisch onderwijs geven.
Maar net zo min als we van een onderzoek horen, waarop Prange zijn conclusies fundeert dat de antroposofie een evangelie is voor “verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen”, horen we hier iets van een onderzoek.
Je zou verwachten dat Prange, zo kort na het formuleren van zijn stelling:
Het bijzondere van de vrijeschool is, dat ze doelgericht en eenzijdig het wereld-en mensbeeld van de antroposofie over het onderwijs heenlegt, meteen met het “zwaarste” bewijs komt.
Hij zegt: “Wanneer bv.de rups wordt behandeld,dan gaat het niet alleen om de rups, maar ook om een beeld.”
Hier volgt dan de verwijzing naar Pranges literatuurlijst, nr.11: “Erziehungskunst-methodisch-didaktisches”:
Wanneer dus bv.de rups wordt behandeld, dan gaat het niet alleen om de rups, maar in het beeld, hoe de rups uit de cocon komt, geeft men een beeld voor hoe de ziel uit het lichaam ontsnapt en dan verder leeft.Dit is echter niet alleen een beeld, dat ook anders had kunnen zijn, niet alleen maar een willekeurige gelijkenis, maar dit is werkelijk zo-natuurlijk slechts voor een antroposoof.'
Prange laat nu de rups! uit de cocon komen (die Raupe aus der Kokon).
Bij Steiner komt de vlinder uit de cocon.
Dat is namelijk het door hem gebruikte beeld om kinderen iets te laten ervaren van de onsterfelijkheid van de ziel.
Maar: niet in het “gewone” onderwijs. Wanneer de eerste vrijeschool in Stuttgart in 1919 is begonnen, woont Steiner tot medio 1924 zeer regelmatig de wekelijkse lerarenvergadering bij.
Omdat er veel is in het gestarte onderwijs dat nog lang niet uitgewerkt en klaar is, geeft Steiner in die “Konferenzen” nog vele aanwijzingen.
Één ervan is dat er naast het vrijeschoolonderwijs waarin geen plaats dient te zijn voor antroposofie, er wel een vak is, waarin wèl antroposofische inhoud aan de orde kan komen. Dat is het zgn. Religionsunterricht-in het Nederlands vaak “godsdienstonderwijs, vensteruur, wereldbeschouwelijk onderwijs enz” genoemd.
Daarin kan het beeld van de cocon en de vlinder voor de onsterfelijkheid van de ziel wèl worden gegeven.
Prange verdraait hier bewust of onbewust (hat er zuviel Raupen im Kopf?) wat Steiner aan de orde stelt.
In de door Prange aangehaalde voordracht staat niet: wanneer de rups wordt behandeld, enz.,maar wanneer er gesproken wordt over de onsterfelijkheid van de ziel. “Das Weiterleben der Seele nach dem Tode will ich dem Kinde klarmachen.( ).Ich KANN ihm sagen.( )”.
Niet ich SOLL-ik moet, maar:
-ik kan, niet ik MOET het kind zeggen.
Steiner zegt dit hier niet om de beginnende leerkrachten voor te lichten over wat ze moeten zeggen over de onsterfelijkheid van de ziel.
Hij benadrukt, dat wanneer we iets tegen kinderen zeggen, we daar zelf van overtuigd moeten zijn.
Anders moeten we het niet zeggen.
(wordt vervolgd)

pieter ha witvliet zei

vervolg:
Het gaat erom dat we het kind juist als kind, serieus moeten nemen en het niet iets op de mouw moeten spelden, waarmee we zelf geen verbinding hebben.
In mijn artikel over beeldend onderwijs behandel ik de verschillende vormen hiervan: beeldend vertellen; gelijkenisbeelden; beelden in de vertelstof: ze kunnen niet allemaal op een hoop worden gegooid.
Het lijkt erop dat deze verschillen ook door Professor Prange niet worden opgemerkt.
De zorgvuldigheid, of liever het ontbreken daarvan, waarmee Prange citeert, wordt ook pijnlijk zichtbaar, wanneer hij zegt:
'De basis van het vrijeschoolonderwijs is daarom het “karakteriseren”, daar legt Steiner steeds weer de nadruk op.'
Bij “steeds weer” mag je toch verwachten dat er tenminste 1 verwijzing naar een bepaalde voordrachtenreeks wordt gegeven. Maar die krijgen we niet.
Opmerkelijk is ook dat Prange dan “steeds weer” niet gezien heeft dat Steiner het “karakteriseren” niet in verband brengt met “beeldend” onderwijs, zoals Prange dit doet, maar met “definiëren”.
Dat is de tegenstelling: karakteriseren-definiëren.
Dit karakteriseren KAN een beeld zijn, of een beeldrijk verhaal, maar dat is maar 1 kant van de zaak.
Met zijn 2e deel wilde Prange aantonen, dat de vrijeschoolpedagogie(k) de instap in de antroposofie is en dat daarom de vrijeschool een wereldbeschouwelijke school is.
Hij zegt dat de antroposofen dit bestrijden. Ik ben geen antroposoof; ik ben een kleine 40 jaar vrijeschoolleerkracht geweest, maar ik bestrijd het ook.
Prange wil mij laten geloven dat ik de leerlingen middels de vrijeschoolpedagogie een soort voorschool voor de antroposofie heb laten doormaken.
Hij stoelt zijn uitspraken op een ongenunaceerd spreken over “beeldend onderwijs” en koppelt dit, geheel ten onrechte, aan karakteriseren, i.p.v. dit laatste in verband te brengen met “definiëren”. Pranges bewijsvoering rammelt; zoals die ook al rammelde in het eerste deel van zijn betoog.
In de praktijk van alle dag helpen vrijeschoolleerkrachten leerlingen op een veelzijdige manier naar de wereld te kijken, ze voeden hun fantasie met(voor)beelden die vrij laten, ze doen daarmee het tegendeel van indoctrineren: ze helpen één van de meest menselijke vermogens-die van het creatieve denken,te ontwikkelen.
meer over karakteriseren.
i.p.v. definiëren.(hier meetkunde) Op de blog staan uit andere vakken eveneens voorbeelden.

Matthijs H. zei

Professor Prange...What's in a name, Pieter?
Prangen = dringen, duwen, persen klemmen, knijpen, omklemmen benauwen, kwellen...

Michel Gastkemper zei

Beste Pieter,
Dank je hartelijk voor je heldere uiteenzetting. Die houdt steek; ik bedoel, die is steekhoudend. Het maakt veel duidelijk over wat het vrijeschoolonderwijs eigenlijk inhoudt.

pieter ha witvliet zei

Matthijs:
De prangen(d)ste vraag blijft natuurlijk toch: hoe komt een rups UIT een cocon.In dit artikel staat het toch echt zo: Wenn also z. B. die Raupe behandelt wird, dann geht es nicht allein um die Raupe, sondern in dem Bild, wie die Raupe aus dem Kokon herausschlüpft, gibt man ein Bild dafür, wie die Seele aus dem Körper entweicht und dann weiterlebt. (11)
(3e grote alineablok onder: Die Waldorfschule als Bekenntnisschule)
Ik heb er nog een opmerking over gemaakt, maar mijn reactie werd door de Duitse evenknie van Verachtert,'journalist' Andreas Lichte - die mij hier voor crimineel uitmaakte - geweigerd: 'ik zou de professor 'diffamieren'.
Wellicht door dit vingerspelletje

Ramon DJV zei

Het gaat er m.i. in het betoog van Prange om dat het beeld van die rups die ontpopt een middel is om Steiners visioenen over het hiernamaals door te geven aan kinderen.

Maar het ging nu in eerste instantie om de ex-antroposoof en gewezen antroposofisch leraar Perra, die getuigt wat hij meer dan 30 jaar lang heeft waargenomen in de sekte antroposofie: indoctrinatie, misbruik, manipulatie, etc. Perra beschrijft in zijn rapport hoe kinderen worden geindoctrineerd via de leerstof. Het is niet voor niks dat in het antroposofisch milieu gesproken wordt over de praktische verwerking van antroposofie als het over de antroposofische vrijescholen gaat.

Dan nog dit wat Andreas Lichtes statement dat Witvliet een crimineel is.

Antroposofen zoals Witvliet bestempelen als crimineel of potloodventer zoals anderen dat hebben gedaan, zie je mij niet dadelijk doen (al is daar wel aanleiding toe), maar pedofilie ga ik toch niet door de vingers zien.Matthijs H. zei

www.de-stek.info/hvv/index74697469.html?pagina=8831‎
Waar jij (RAMON) behalve de eigen site’s ook de mogelijkheid biedt; Reageren kan via het Pim Fortuyn Forum.

Ramon als jij jezelf lieert-verbindt aan de communicatiestijl die volgt uit deze politieke stroming, kan ik het benoemen als populisme en past dit- "Antroposofen zoals Witvliet bestempelen..."- in dat kader.

Je zult je uitermate verheugen als ik stel dat dit van jou een zwaktebod is en misplaatst.

Matthijs H. zei

Ramon e.a.lezers:"Er zijn veel vlinders die ontkennen eerst rups te zijn geweest".

Bron:Wikepedia.nl Vlinders spelen met name een grote rol in de symboliek vanwege hun metamorfose. De overgang van een kruipend, wormachtig dier naar een grootvleugelig gekleurd insect is enorm, niet alleen wat betreft het uiterlijk maar ook qua levenswijze.
Vlinders staan daarom symbool voor een nieuw begin, de wedergeboorte of de wederopstanding. Vlinders zijn daarnaast in veel beschavingen een belangrijk symbool van geluk, vrijheid en de liefde. In veel culturen worden vlinders geassocieerd met de dood of met dromen en aangezien vlinders niet kunnen horen, ook met doofheid. Het Griekse woord psyche betekent niet alleen vlinder maar staat daarnaast ook voor ziel.

Al sinds mensenheugenis duiken vlinders op in afbeeldingen, symbolen en verhalen.
In Egypte zijn afbeeldingen van vlinders bekend van 3500 jaar oud, de Egyptenaren zagen de vlinder als symbool van geluk. De Azteken beschouwden vlinders als zielen van gestorven strijdmakkers en naast de slang was de vlinder het meest afgebeelde dier.
In China en Japan staan vlinders bekend als gelukssymbool, in China staan bijvoorbeeld vlinders gemaakt van jade bekend als liefdessymbool.
De Grieken geloofden dat telkens als een vlinder uit zijn cocon kruipt er iemand wordt geboren.
De Zuni, een Noord-Amerikaanse indianenstam, zien de vlinder als symbool voor vruchtbaarheid en tevens als brenger van de zomer.
In de iconografie is een vlinder die uit de pop kruipt het symbool van de ziel die het lichaam verlaat. In de christelijke iconografie is een vlinder op de hand van Christus een symbool voor de opgestane menselijke ziel.
De levenscyclus van de vlinder: rups, pop en vlinder symboliseert leven, dood en opstanding. Op oude begraafplaatsen kan daarom op grafmonumenten een vlinder worden aangetroffen.

'Het gaat er m.i. in het betoog van Prange om dat het beeld van die rups die ontpopt een middel is om Steiners visioenen over het hiernamaals door te geven aan kinderen'.FACT-CHECK: ONJUIST

Het gaat niet om ' Steiners visioenen over het hiernamaals '

Echter: "Nicht ich-Rudolf Steiner- mache mit meinem Verstande dieses Bild, sondern die Welt selber stellt in dem auskriechende Schmetterling die Naturvorgänge vor..."
GA 304 Erziehungs- und Unterrichtmethoden...S. 156.

"...wird dann so herauskriegen wie der Smetterling aus der Puppe. Es ist kein...Vergleich, sondern es ist eine von der göttlichen Weltenordnung hingestellte Tatsache".
GA 294. Erziehungskunst Methodisch-Didaktisches S. 21 f.

"Die Natur selbst stellt im Hervorgehen des Schmetterlings aus der Puppe auf einer niederen Stufe dasselbe hin, was auf einer Höheren Stufe für die Seele die Unsterblichkeit ist."
GA. 217a Die Erkenntnisaufgabe der Jugend S. 45.pieter ha witvliet zei

'Da ist die Raupe, die verpuppt sich. Man zeigt dem Kinde die Puppe, den Kokon; dann zeigt man ihm, wie der Schmetterling ausfliegt. Dann erklärt man dem Kinde, daß die menschliche Seele in dem menschlichen Körper so ruht wie der Schmetterling im Kokon, daß die menschliche Seele eben nur unsichtbar ist und mit dem Tode ausfliegt. Natürlich will man dem Kinde damit nicht einen Beweis geben für die Unsterblichkeit der Seele; das würde selbstverständlich einen richtigen Einwand ergeben, den die Leute auch schon gemacht haben. Ich habe nur im Auge, wie man in anschaulicher Weise dem Kinde ein Bild gestalten kann von der Unsterblichkeit der Seele.(GA 304/a-131/132)
Een beeld dat bv. ook gebruikt wordt door Joanna Klink in ‘Vroeger toen ik groot was.’ En wat Matthijs in zijn bijdrage nog veel uitgebreider laat zien: 'vlinder en ziel' is niet typisch iets antroposofisch. En het gaat hier inderdaad niet over een 'visioen van het hiernamaals'. Dat is een Verachterts m.i. dat vooral een Verachterts m.i.moet blijven.
Wat Perra betreft: op deze blog zijn mijn artikelen geplaatst waaruit valt op te maken dat wat Perra concreet naar voren brengt, door mij – in twee gevallen, het derde ligt buiten mijn beoordelingsvermogen:bovenbouw waar ik geen les gaf - als onzin moet worden afgedaan:
Aan kinderen in de leeftijd van 6-10 – het ging hier over vertelstof: sprookjes en mythen kunnen onmogelijk ‘antroposofische’ achtergronden worden verteld.
De verhalen worden verteld zoals zij ooit in de volksmond klonken en zijn opgetekend.
Bij dierkunde in klas 4 is de gewraakte drieledigheid geen typisch antroposofische ‘uitvinding’.
De ‘praktische verwerking van antroposofie’ is het antroposofisch mensbeeld, getransformeerd naar praktische methodiek.
Als in dit mensbeeld het jonge kind als ‘wilswezen’ wordt omschreven en ‘wil’voor dit kind betekent: beweging, fantasie e.d. en er wordt een klas zo ingericht dat deze wil ten volle tot ontplooiing kan komen, dan is daarmee geen ‘antroposofie’ binnen de school gehaald, maar blokken en kisten om te bouwen en verkleedkleren om mee te spelen, kortom we hebben een vrijeschoolkleuterklas; wanneer dit mensbeeld het kind beschrijft als een tweeledig wezen waarvan de ‘delen’ nog met elkaar in harmonie moeten komen en er wordt, om die harmonie te bereiken, gebruik gemaakt van ‘lichaamsgeografie’, dan doen de kinderen allerlei bewustzijnswekkende oefeningen: ‘pak met je rechterhand je linker elleboog; zet je linkervuist in je rechterknieholte’ enz, dan is dit geen indoctrinatie met antroposofie te noemen. Ook touwtjespringen is hierbij een geweldig hulpmiddel. Hoe dwaas moet je zijn om te beweren dat je met ‘in spin, de bocht gaat in’ ‘Steiners ontwikkelingsmodel de school binnenloodst!
Wanneer Steiner 12 zintuigen onderscheidt en de betekenis van de evenwichtszin belicht en je oefent met kinderen het op een evenwichtsbalk lopen, is dit geen indoctrinatie.
Indoctrinatie in het vrijeschoolonderwijs: bij Prange, Lichte, Perra en Verachtert: gebazel in de marge.
Dat hier afstand wordt genomen van bepaalde ad hominem-kreten, wil niet zeggen dat de afstandnemer uit ander hout is gesneden.
Eerlijk gezegd heb ik die kreten liever – het zijn de oprispingen van mensen die er niet tegen kunnen hun eigen beweringen als onzin te moeten aanzien – dan de sneaky verdraaiingen, de Jezuïtische listige leugentjes, de regelrechte valse beschuldigingen van windmolenbestrijder RDJV.

Ramon DJV zei

Inderdaad, reïncarnatiegeloof is niet typisch antroposofisch. Het is - mede dankzij Helmut Zander - wel duidelijk dat Rudolf Steiner overal wat heeft zitten afschrijven en dan heeft gedaan alsof hij het warm water heeft uitgevonden. In eigen kring kwam hij daar wel mee weg. In de academische wereld volgde dan weer hoongelach vanwege Steiners gebrekkige vakkennis.

Het gaat er niet om dat iets typisch of exclusief antroposofisch is, maar dat het antroposofisch geloof via de steiner-vrijeschool wordt doorgegeven.

De impact van Steiners visioenen en wat daar uit voortkomt zijn niet te verwaarlozen wat betreft de desorientatie van jongeren (Duits Bondsministerie).

Ook een sektekenmerk: eerst iemand desorienteren en daarna 'de weg wijzen'.

Ramon DJV zei

@Witvliet

Ik denk niet dat jij in de positie zit om het over leugens en oprispingen te gaan hebben. Je bent al eens door de mand gevallen met over jezelf te gaan praten onder een pseudoniem - in dezelfde discussiedraad. Je deed je voor als een collega van jezelf.

Toen ik je een keer telefoneerde om je te vragen waarom je me voortdurend belastert, antwoordde jij me 'dat je dat moest om mij te bestrijden'. Voor het overige heb je meer dan tien minuten gescholden aan de telefoon.

Je vrouw was iets vriendelijker, al beweerde ze aanvankelijk toen ze de telefoon opnam dat de naam Witvliet haar onbekend was en ik met Willemijn van Nimwegen sprak.

Dus doe eens effe normaal en hou de eer aan jezelf voor je iemand anders van leugens e.d. beschuldigt.

Ramon DJV zei

Buiten dat ik daar een keer gereageerd heb, heb ik niks te maken met het Pim Fortuyn-forum.

De verwijzing naar dat forum als reactiemogelijkheid onder een artikel van me op Het Vrije Volk - voorheen Amsterdam Post en nu blijkbaar De Stek - is niet door mij geplaatst, maar door de redactie.

Wat is er verkeerd aan het Pim Fortuyn-forum? Ik ken het niet zo goed namelijk.

Matthijs H. zei

Ook een sektekenmerk VERACHTEN
1.Bejegenen 2. Geringschatten 3. Misprijzen 4.Minachten 5. Neerzien op 6.Niet waarderen 7. Trotseren 8. Verfoeien 9. Verkleinen 10. Verlagen 11.Vernederen 12.Verschoppen 13.Versmaden 14. Verstoten.

Hoe staat het met de "Merk-claim" van de Federatie Steinerscholen?
Gaat de Federatie inhoudelijke stappen doen wegens smaad en laster?

Het bovenstaande 'Witvlietje'wordt hierbij witgewassen.
Was de revue al eerder gepasseerd.

Toch nog iets mee gekregen van je poging om leerkracht Vrijeschool te worden: leren door herhaling, omgevormd tot mijn gelijk krijgen door herhaling.

Ramon DJV zei

Btw, de vorige reactie is aan Matthijs Hogenboom gericht.

Ramon DJV zei

Als er ergens smaad of laster in mijn teksten zou zijn te vinden, hadden antroposofen me al lang aangeklaagd, Matthijs.

Ik weet met wat voor organisatie ik te maken heb, dus zorg ik ervoor dat wat ik schrijf onderbouwd is.

Zoals je wss hebt gezien, heb ik de tips die je me gegevén hebt om de Federatie geen of minder mogelijkheid te geven om me aan te klagen ter harte genomen en o.a disclaimers op mijn websites toegevoegd.

Maar dat was in de periode dat jij nog geen 'maatje' had gevonden in - zoals jij hem noemde - 'Zwartvliet'.

Matthijs H. zei

citaat Ramon:Inderdaad, reïncarnatiegeloof is niet typisch antroposofisch.Het is - mede dankzij Helmut Zander - wel duidelijk dat Rudolf Steiner overal wat heeft zitten afschrijven en dan heeft gedaan alsof hij het warm water heeft uitgevonden.
Rudolf Steiner heeft zich in alle vakgebieden waar hij over spreekt, zowel in de historische als actuele wetenschappelijke stromingen/ontwikkelingen grondig ingelezen of persoonlijk contact gezocht.
Hij werkte geheel conform hedendaagse wetenschapelijke normen.

'Wetenschappelijk onderzoek is gebaseerd op het onderlinge vertrouwen van onderzoekers dat ieder zijn/haar onderzoek zorgvuldig uitvoert en daarover relevante informatie publiceert.
Volledige rapportage van bevindingen is onmogelijk; selectie van resultaten moet echter zo plaatsvinden dat een reëel beeld van de bevindingen wordt gegeven en vervolg onderzoek niet wordt belemmerd.
Andere onderzoekers moeten de gelegenheid krijgen onderzoeks resultaten op hun waarde te beoordelen, onder meer de bruikbaarheid daarvan voor vervolg onderzoek of voor toepassingen te kunnen bepalen.
De methoden waarmee de onderzoeksresultaten zijn verkregen, moeten zodanig zijn beschreven dat anderen de validiteit hiervan kunnen beoordelen en de mogelijkheid hebben het onderdeel te herhalen of uit te breiden'.

Een overgroot deel van zijn inzet was juist ontstaan uit vragen van werkzame,actieve wetenschappers of werkers in een bepaald gebied, b.v. boeren, leerkrachten, geestelijken enz.

In voordrachten-cycli is dit in de vorm van vraag-antwoord terug te lezen in een open commuicatie vorm.

'Wetenschappelijk onderzoek bestaat bij de gratie van gedeelde kennis.
Het geheim houden van resultaten belemmert de groei van wetenschappelijk kennis'.

Publicatie van:
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.
Vereniging van Universiteiten
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.
file:///F:/Notitie+wetenschappelijke+integriteit.pdf

In alle Gesamt-Ausgaben van de Rudolf Steiner Nachlassverwaltung wordt elke verzameling voordrachten voorgegaan door een korte weergave van een fragment uit Mein Lebensgang (35. und 36. Kapitel, März 1925).
In mijn Nederlandse collectie van vertaalde werken ontbreekt dit bij praktisch alle uitgaven, wat een misser is in mijn visie.
Nu veel werk te vinden is langs andere wegen dan een Hard-Core boek, is het des te noodzakelijker dat dit blijvend wordt vermeld.

Uit de 'bijsluiter' van de GesamtAusgabe (G.A.). Het laatste fragment luidt;
Een oordeel over de inhoud van dit vertrouwelijk materiaal (Privatdruckes) is slechts aan diegene voorbehouden, die beseft, wat de voorwaarden zijn om tot een degelijk oordeel te komen.
Voor het overgrote deel van deze uitgaven is dat ten minste de antroposofische kennis van de mens en de kosmos, voor zover de geestelijke kern wordt weergegeven in de Antroposofie, en dat wat te vinden is als antroposofische geschiedenis in de mededelingen uit de geest-wereld.

Om mijn hoofd cirkelen als 'zwarte kraaien' de klanken der criti-casters.

Alles kun je immers naar eigen maatstaven be- en veroordelen en dan 'kraait de haan' wederom wel of géén publiek gekraai zal er klinken.

Zonder het juiste gebruik blijf je zitten met mensen, die op gas met hun laptop een omeletje kaas bakken gedecoreerd met waldorfsalade.


pieter ha witvliet zei

RDJV 25 februari 2014 09:58
De reden waarom ik een tijdje onder pseudoniem schreef, zijn bekend. Mensen, van hoog tot laag of van groot tot klein die onder pseudoniem schr(ij)(e)ven, worden zelden als leugenaar bestempeld.
Dat jij met deze ‘leugen’ blijft komen, begrijp ik wel: je wilt afleiden van je eigen leugens.
Trouwens, wat is het verband tussen ‘mijn leugen’ en de jouwe: is dat het niveau schoolplein basisschool: ‘Maar hij doet het ook, meester’– wanneer je een kind terecht wijst?
Het kan natuurlijk komen door je ‘focus op dit en focus op dat’, dat je jezelf ook nogal in de’ kijkert’ zet: op 25 februari 2014 10:54 ‘dus zorg ik ervoor dat wat ik schrijf onderbouwd is’. Het lijkt erop dat je deze ‘onderbouwing’ dus alleen toepast, als de kans bestaat dat je wordt aangeklaagd. Dat zou verklaren waarom je in andere gevallen het met de onderbouwing niet zo nauw neemt: toen je nog ongestraft kon ‘parafraseren’ en vaag kon verwijzen naar GA 300, zonder deel en bladzijde te noemen, werd je eens gevraagd naar welke druk je dan gebruikt. Je moest zoeken, want je had verschillende drukken in de kast. De waarheid is dat er slechts 1 druk – die van 1975 – bestaat.
En de onderbouwing van je breed uitgemeten kop in je – toen nog ‘antroposofie in de media’ dat de prinsessen Beatrix en Irene van de vrije school zijn gehaald, waarbij het gaat om de Kees Boekeschool, die nooit vrijeschool was, waar vinden we die. O, het stond ergens zo in een blad en dat heb je klakkeloos overgenomen: dat soort onderbouwing.
En waaruit concludeer je dat Keppel Hesselink antroposoof zou zijn? Onderbouwd?
‘Listige leugentjes’ genoeg
En het doel kennen we inmiddels: Steiner, de antroposofie en de vrijescholen zo veel mogelijk in een kwaad daglicht stellen – dat doel heiligt nogal wat dubieuze middelen.
Dat weten de lezers inmiddels afdoende. Je bent hier al vaak verschenen: Michel maakte je zelfs een compliment: ‘hij ziet uit naar meer’. Het heeft ook wel wat: steeds als je met iets onzinnigs komt, volgen er vele zinnige bijdragen die je onzinnigheid nog onzinniger maken. Dat is dan de winst: de dingen komen in een veel genuanceerder daglicht te staan. (Mij zou die rol van sidekick overigens niet liggen.)

pieter ha witvliet zei

Na het magere "m.i" van Verachtert op 24 februari 2014 20:48 is Prange weer van het toneel verdwenen; Perra eveneens, maar nu wordt Zander weer opgevoerd. Wat deze ‘Herr Doktor hat gesagt’ i.v.m. de discussie wordt niet duidelijk. Dan is Verachterts opmerking helderder: 'dat het antroposofisch geloof via de steiner-vrijeschool wordt doorgegeven.'
Dat is het credo dat door de criticasters wordt gepredikt - een concrete invulling ontbreekt,
Ik heb concrete voorbeelden gegeven – tot in de klas toe – wat het antroposofisch mensbeeld voor de pedagogie betekent: je ziet de kinderen in hun activiteit zelfs voor je: wat Steiner over de zintuigen zegt bv. i.v.m. waarnemen als ‘voorschool’ voor het denken en de cultivering van de tastzin als ‘voorschool’ voor het geven van genuanceerde oordelen, als je dat als leerkracht als een diepe(re) waarheid/wijsheid kan inzien,dan oefen je deze tastzin: in de aardrijkskunde bv.: met de blinddoek op: de verschillende grondsoorten of graansoorten herkennen. Hoe onzinnig is dan 'antroposofie binnenloodsen; hoe onzinnig wordt 'desoriëntering’dan niet.
Met de zin 'dat het antroposofisch geloof via de steiner-vrijeschool wordt doorgegeven', moeten we het weer doen met een gemeenplaats.
Concrete feiten blijven uit. (Oplettende lezers weten nu welk 'kreupel stokpaardje van stal zal worden gehaald.)

pieter ha witvliet zei

De bewuste leugen:

POSTED ON 13/01/2013 BY ADMIN
Op de Vrije School…. Beatrix zat als 13-jarige in de knoop en Irene en Margriet hadden leerachterstand | ZIJONLINE
Koningin Juliana heeft uit bezorgdheid haar dochters van de Kees Boekeschool in Bilthoven gehaald. Het zou niet goed zijn gegaan met Beatrix. En zussen Irene en Margriet liepen op dezelfde school een leerachterstand op.

Kop van een artikel op Verachterts 'Focus op antroposofie'

De waarheid:
Kees Boekeschool

Ramon DJV zei

Pieter toch. Wat ben je weer knullig en weinig onderbouwd bezig.

Je schrijft: 'Je moest zoeken, want je had verschillende drukken in de kast'.

Dat is weer een van je verzinsels. Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb overigens geen verschillende drukken van GA300 (a, b of c) in de kast. Volledig ontsproten aan jouw verbeelding dus. Geheugen wordt er met de jaren niet beter op, dat is geweten.

Ik weet het nog altijd niet zeker, maar volgens mij zijn er wel meerdere uitgaven van Steiners 'Konferenzen' (Michel Gastkemper weet als vertaler van Steiners werk daar mss meer over?). Voor mijn boek heb ik de meest recente, de uitgave van 1975 gebruikt. Dat zou de vierde uitgave zijn. Daarin worden de vorige uitgaven ook vermeld.

(...)
Erste Veröffentlichung als Vervielfältigung für Lehrer der Waldorfschulen, o. J. (intern)

Zweite Veröffentlichung (mit Auslassungen) in „Die Menschenschule", 1946—1956

Dritte, erweiterte Ausgabe (Vervielfältigung) in 8 Heften, Stuttgart 1962-1964

Vierte, neu durchgesehene und erweiterte Ausgabe
(erste Buchauflage in 3 Bänden), Gesamtausgabe Dornach 1975 (...)

Dat je nicknames gebruikt om me te belasteren en misstanden in het antroposofisch onderwijs toe te dekken, is een zaak. Maar dat je als ‘Joost Alfrik’ over jezelf gaat praten als ‘collega’ en daardoor anderen misleidt is iets anders. Dat noemt men in internetjargon een sokpop gebruiken.

De kop ‘Op de Vrije School…. Beatrix zat als 13-jarige in de knoop en Irene en Margriet hadden leerachterstand’ waarnaar je verwijst, is niet van mij, maar van het tijdschrift Zij Online http://zijonline.nl/2013/01/11/op-de-vrije-school-beatrix-zat-als-13-jarige-in-de-knoop-en-irene-en-margriet-hadden-leerachterstand/

Ik neem op mijn website artikels over en op de startpagina kan je daarover het volgende lezen:

(…) Op deze weblog worden mediaberichten over antroposofie en haar werkvelden in de kijker gezet.

Titel en eerste alinea van het originele bericht zijn hier te lezen. Het volledige bericht vind je door de link onder het tekstfragment aan te klikken.

De verantwoordelijkheid voor en de rechten op de inhoud van de teksten liggen bij de oorspronkelijke auteurs. (…)

Startpagina Focus op antroposofie

Ik weet niet wat Kees Boeke had met antroposofie, maar wel dat prinses Irene op de vrijeschool heeft gezeten. Ze hangt overigens nog altijd rond in het antroposofisch milieu, met name bij de Triodos Bank.

Antroposofen hebben altijd wat gehad met de adel, waarschijnlijk in navolging van Rudolf Steiner, die er ook niet voor schroomde adellijke dames op nogal onorthodoxe wijze wat vrolijker te stemmen. ;-)

pieter ha witvliet zei

'Ik neem op mijn website artikels over....( ')
'Ik weet niet wat Kees Boeke had...( )'
Dat soort 'onderbouwing' dus.

Matthijs H. zei

Ik weet wat Kees Boeke had-een andere onderbouwing en...
EINDELIJK EENS HET-VOOR-voor-KONINKLIJK HUIS IN ANTROPOSOFIE IN DE PERS.

Bron en lees verder: Volkskrant door: Lidy Nicolasen − 11/01/13, 14:32
Enkele citaten;
'Niet haar vader prins Bernhard, maar prinses Beatrix zelf besloot in 1951 niet langer op de alternatieve school De Werkplaats in Bilthoven te blijven.
Die conclusie trekt historica Daniela Hooghiemstra, die vandaag is gepromoveerd op de biografie van wereldverbeteraar Kees Boeke (1884-1966)*…
Hooghiemstra vond in het familiearchief van Boeke brieven van Juliana aan Kees Boeke, waarin zij uitlegt waarom ze haar dochters van zijn school haalde'.

'Juliana sympathiseerde met de filosofie van Boeke, die een gemeenschap wilde oprichten waar afkomst, religie en politieke richting er niet toe deden, autoriteit afwezig was en de leerlingen evenveel te vertellen hadden als de leraren'…

'Ze-Beatrix- was er niet gelukkig, aldus Juliana, die Boeke schreef: 'Wij hebben moeten constateren dat Trix' persoonlijkheid in een knoop zat, die wel precies het tegendeel was van de harmonische ontwikkeling die u nastreeft.' reden Beatrix ervoer een botsing tussen oude hofcultuur en moderne wereld-die zij- in de praktijk moest opvangen.'
…'Ze-Beatrix- belichaamde als troonopvolgster een hiërarchisch systeem dat Boeke wilde afschaffen…
Volgens Hooghiemstra was Beatrix zich als kind al zeer bewust van haar status en functie'.

'Beatrix ging in het voorjaar van 1951 van school. Kort daarop kreeg Boeke te horen dat ook Irene De Werkplaats zou verlaten…reden leerachterstand'.

'Op 8 augustus meldde ze dat ook Margriet De Werkplaats zou verlaten.
…M.a.w. volgens ons geen kind, dat op den duur de grote vrijheid van de W.P., of liever 't dragen van zo grote verantwoordelijkheid aan kan.'

'Voor haar slechtziende jongste dochter, prinses Marijke (later Christina), was op verzoek van Juliana een speciale afdeling voor slechtzienden gebouwd.
Maar het jongste prinsesje zou nooit naar De Werkplaats komen'.

*Titel van het boek-De geest in dit huis is liefderijk. Het leven en de Werkplaats van Kees Boeke (1884-1966).Schrijfster Daniëlle Hooghiemstra.

NOOT voor Ramon e.a. Philippe Remarque (16 december 1966) is sinds 1 juli 2010 hoofdredacteur Volkskrant en afkomstig uit België, dat schept een band,

http://nos.nl/koningshuis/artikel/460669-juliana-bezorgd-om-school-beatrix.html
Hier in: Een kinderleger met Beatrix als aanvoerster wist wel wat er met de dader moest gebeuren…na een pesterij op de school.

Uitzending Boeken: zondag 3 februari, 11.20 op Nederland 1
Uitzending De School van Beatrix: o.a. zondag 3 februari, 12.33 op Holland Doc 24
http://www.hollanddoc.nl/projecten/geschiedenis-op-holland-doc-24/nieuws/kees-boeke.html

Met foto’s en artikel vooral over de persoon Kees Boeke citaat; Hij leidt geen doorsnee leven: Hij trouwt met Beatrice Cadbury, dochter van de chocoladefabrikant en Quaker. Hij runt een school in Libanon. Twaalf jaar lang maakt hij geen gebruik van paspoort, geld, post, openbaar vervoer en telefoon. Hij woont met zijn gezin enkele weken in een lekkende tent wanneer zijn huis wordt geteisterd door inbraken…
http://www.geschiedenis24.nl/andere-tijden/afleveringen/2008-2009/De-school-van-Beatrix.html

Opmerking: Wij-Ramon-Pieter en Matthijs, werken en schrijven geheel in stijl met hetgeen wat Lorenzo Ravagli,in Zur Geschichte der anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung onder Titel Leerling beschrijft als je naar intermenselijke acties kijkt.

Matthijs H. zei

Reactie Pieter van 26 februari 2014 08:14
Over Helmut Zander …maar nu wordt Zander weer opgevoerd. Wat deze ‘Herr Doktor hat gesagt’ i.v.m. de discussie wordt niet duidelijk…

'Man kann geradezu von einer »Methode Zander« sprechen'

Werkwijze is globaal dat de door Helmut Zander gebruikte citaten van Rudolf Steiner worden vergeleken met de originele teksten zoals die zijn gepubliceerd, waarin verschillen zichtbaar worden.
Daarnaast worden teksten in hun samenhang/kader gesteld, waardoor onderscheidt in betekenis/inhoud verhelderd wordt.
Verder lezen op-http://www.zander-zitiert.de/startseite.html

Citaat: 'Darüber hinaus haben nicht wenige anthroposophische Kritiker darauf hingewiesen, dass sich in Helmut Zanders Arbeiten über Anthroposophie in einem Ausmaß Fehler, Entstellungen und Verdrehungen finden, die sich mit wissenschaftlichen Anforderungen nicht vereinbaren lassen und Helmut Zanders Ruf eines »Experten für Anthroposophie« konterkarieren.
Bisher wurden all diese handwerklichen Mängel aber noch nie systematisch untersucht oder nachgewiesen. Diese Webseite dient diesem Nachweis. Ihre Aufgabe lässt sich mit jener vergleichen, die von den in den letzten Jahren entstandenen Plagiats-Wikis (»Guttenplag«, »Vroniplag«) wahrgenommen wurde. Sie decouvrierten durch penible Textarbeit den von manchen Trägern akademischer Weihen erschlichenen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit. Auch diese Webseite untersucht akribisch Texte, vergleicht sie miteinander und gelangt auf diesem Weg zu ihren Befunden. Allerdings ist der Vorwurf, der sich durch diese Untersuchung untermauern lässt, nicht der des Plagiats. Vielmehr geht es um den Nachweis einer geradezu systematischen Verdrehung, Verfälschung und Entstellung von Texten Rudolf Steiners, auf die Helmut Zander sich bei seinen weitreichenden Deutungen und Umdeutungen spezialisiert hat.

Man kann geradezu von einer »Methode Zander« sprechen'.

pieter ha witvliet zei

@Matthijs op 27 februari 2014 09:24
Wat je opmerking over Ravagli/Leerling betreft, weet ik (nog) niet wat je bedoelt, maar ik zal het onderzoeken: een mens is nooit te oud om te leren!

Wat je bijdrage over Kees Boeke betreft: ik neem aan dat het niet al te moeilijk was om dit te vinden.
Dat had Verachtert natuurlijk ook gekund en dan had hij zich kunnen realiseren dat zijn bron een fout maakte. Maar nee, klakkeloos kopiëren, en je dan nog verschuilen achter 'niet verantwoordelijk voor'.
En zo zijn er(en worden nog) meer 'listige leugentjes' opgelepeld.

Matthijs H. zei

De jongeheer Ramon heeft zich nogal wat voorwerk getroost om zich in te werken in-"Voor mijn boek heb ik de meest recente, de uitgave van 1975 gebruikt", met zijn wakkere kritische geest en zijn zorgvuldig onderbouwde kritieken, heeft hij als vanzelfsprekend met inleving en overtuiging vooraf een 'Grundlage zur Beurteilung des Ganzen wie der Einzelheiten' verworven.
Een reflectief, kritisch persoon begint immers niet zomaar van 2005 tot 2007 aan 'een zweverige opleiding' die informeert en oriënteert zich. Bezint eer hij begint.

Ramon hoe verhouden zich de te vervullen voorwaarden tot het (be)-kritiseren van het geheel:
de Vrijeschool impuls, de organisatie, betrokken leerkrachten en de delen:
algemene menskunde, pedagogiek en opvoedingskunst, het methodisch-didactische, inzicht in de mens en vormgeving van het onderricht en daarmee samenhangende opvoedingsvragen?

"Als lebensmäßige Voraussetzung galt für die Teilnehmer dieser Konferenzen die Kenntnis der Anthroposophie, der drei grundlegenden Vortragskurse:
Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik, Erziehungskunst.
Methodisch-Didaktisches und die Seminarbesprechungen, sowie der anderen Kurse, die Rudolf Steiner für die Lehrer der Waldorfschule gehalten hat: Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, 1921,
Meditativ erarbeitete Menschenkunde, 1920, Erziehungsfragen im Reifealter und Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts, 1922, Anregungen zur innerlichen Durchdringung des Lehrerberufs, 1923.

Kan iemand die de betreffende inhouden verinnerlijkt-eigen maakt- en de inhouden verwerft als praktische vaardigheden anderen inhoudelijk en kwalitatief bekritiseren?
Kan iemand een vernieuwingsimpuls in het onderwijs dan diskwalificeren?

Want immers: "Diese Kenntnis muß als Grundlage zur Beurteilung des Ganzen wie der Einzelheiten dieser Konferenzen auch beim Leser vorausgesetzt werden."
Heeft Ramon zichzelf deze voorwaarden opgelegd?

"Wat zou tenslotte de betekenis zijn van ieder gevoel, van ieder inzicht, iedere handeling in de menselijke gemeenschap, wanneer ze zich niet zouden kunnen verenigen in de heilige plicht die met name EEN LERAAR, EEN OPVOEDER ZICHZELF OPLEGD, wanneer hij in zijn bijzondere sociale gemeenschap met de wordende, opgroeiende mens, met het kind, handelingen verricht die in de allerhoogste zin een dienst aan de gemeenschap genoemd kunnen worden!" Marie Steiner Blz. 208 Rudolf Steiner Vertalingen 1991 Algemene menskunde als basis voor de pedagogie.GA 293.

Matthijs H. zei

Wat je opmerking over Ravagli/Leerling betreft, weet ik (nog) niet wat je bedoelt, maar ik zal het onderzoeken: een mens is nooit te oud om te leren!
Pieter Michel gaat lustig door een focust niet alleen in dit side-kick hokje.
Zie M.G.'s blogbericht van zondag 23 februari 2014 getiteld;
Leerling en constateer dat antroposofen net mensen zijn met on- en hebbelijkheden, die wij in dit vak op gelijksoortige wijze ontmoeten.
Hoewel ik niet zeker ben dat ik Ramon hier mee complimenteer.

pieter ha witvliet zei

Wat heeft deze ‘sidekick-actie’ opgeleverd:
Geen concrete voorbeelden van indoctrinatie in het vrijeschoolonderwijs.
Wel een verhelderende uitleg (met dank aan Matthijs) over ‘vlinder en onsterfelijkheid’; over ‘beeldend onderwijs’.
Een abstract gebleven en niet-onderbouwde stelling van ‘antroposofie in het onderwijs’. Daarentegen concrete voorbeelden uit de vrijeschoolpraktijk, hoe antroposofie wordt omgezet in methodiek.
En we zagen wat de ‘actionist’ verstaat onder: onderbouwd; zijn discrepantie tussen ad hominem-denken en –doen.
Wie meer wil weten over het mensbeeld in de antroposofie en hoe dit wordt gemetamorfoseerd tot de praktijk van het lesgeven, vindt hier het begin van een reeks artikelen daarover.

Ramon DJV zei

Pietertje,

Op het zoveelste verzinseltje van je waarop ik je attent maak, ga je niet in.

Je bent hier niet in een antroposofische school, waar je vanuit 'autoriteit' maar wat uit je nek kunt kletsen en daar mee wegkomt. Dit is het internet, waar zaken zwart op wit staan.

Dus kom nu maar op. Waar zeg ik dat ik verschillende drukken van GA300 in de kast heb staan?pieter ha witvliet zei

Ik had niet gedacht dat je zóóó snel mijn bewering over de discrepantie tussen je ad hominem-denken en - doen illustrerend kwam bevestigen.
Het ging hier om andere dingen waarop je geen antwoord kon geven. Je bekende vlucht op zijpaden is dan je volgende strategie.
Ik begrijp dat je hunkert naar voorlichting - die je hier gratis krijgt - over hoe het zit met 'autoriteit'.
Maar die 'kick bewaar ik in ieder geval tot later.

Ramon DJV zei

De plicht riep en dus had ik even gebrek aan tijd om te reageren.

Over voorlichting vanuit antroposofische hoek heb ik al een en ander gezegd.

Het meest recente is te vinden op Steinerscholen.com: Misleiding van overheid en instanties. Ik citeer Pieter Hugo Adriaan (of zijn vrouw, wie zal het weten) daar zelfs wanneer hij (of zij) voor de vrijeschool gaat spreken:

(...) ‘Hoe het ook zij: het gaat om de teneur: wij (vrijeschool) staan voor dit; de anderen (overheid!) kunnen ons( in het onderhavige geval) wat: onze rug op; naar de maan, de pomp lopen enz. enz. ‘[1](...)

[1] Pieter HA Witvliet,(foto met Van Bemmelen) gepensioneerd antroposofisch leraar en schoolleider, Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen, Steinerscholen.com 09/05/2012. In een reactie legt Witvliet uit hoe zijn school de overheid misleidde met behulp van een onderwijsinspecteur.

Dan heb ik ook nog een doorkijkje gemaakt op Scribd: Misleiding structureel probleem in antroposofische beweging.

Het begon uiteraard allemaal bij Rudolf Steiner. Die sprak over de tweespalt tussen niet-antroposofen en antroposofen. De eersten zouden volgens Steiner ten onder gaan als ze de hulp van antroposofen niet willen aanvaarden. Er moet op niet-antroposofen worden ‘ingewerkt’. Als dit niet lukt, moeten niet-antroposofen weg worden gehouden. (R. Steiner, GA237, RSNV 1966, p.139 e.v.)

Dan was er ook nog iets over mensen bij de neus nemen. Daar weet Pieter meer van.


Matthijs H. zei

N.a.v. Ramon met R. Steiner,GA 237, RSNV 1966, p.139 e.v.
In mijn 7. Auflage Dornach 1982 staat voor deze Esoterische Betrachtungen beginnen 'een bijsluiter',genaamd Zu den Veröffentlichungen aus den Vortragswerk von Rudolf Steiner, in de kern gaat het hiet om Mitgliedervorträge kort gezegd; deze voordrachten richten zich tot deelnemers/lezers die vertrouwd zijn met de grondslagen van de geesteswetenschap zoals in dit kader vertegenwoordigd door Rudolf Steiner.

Bij Zur Einführung wordt door Marie Steiner op pagina 13 die als volgt eindigt;...Rudolf Steiner bat dringend, die Karma-Vorträge nur so zu studieren, dass man mit dem ersten einleitenden Vortrage beginne, sie nur der Reihe nach durcharbeite und das Augenmerk auf die inneren Zusammenhänge, die Begründungen, das Ineinanderspiel der Verkettungen richte; alles Sensationelle in der Behandlung des Stoffs solle vermieden werden, alles persönliche Interesse ausgeschaltet werden...

'Het begon uiteraard allemaal bij Rudolf Steiner. Die sprak over de tweespalt tussen niet-antroposofen en antroposofen', en stelde door het voorzien van een proces van tweespalt en het voorkomen/beperken daarvan VOORWAARDEN.Matthijs H. zei

Op b.v. 7 November 1912 benoemde Rudolf Steiner Einwendungen,Widerlegungen der Geistesforschung oder Anthroposophie,en geeft daar drie kaders voor aan.

Die eine Gegnerschaft erwächtst ihr von der zeitgenössichen Wissenschaft, welches oftmals glaubt, auf dieser zeitgenössischen Wissenschaft widerspruchlos aufgebaut zu sein.

Die zweite Gegnerschaft erwächtst, ihr aus mancherlei religiösen Bekenntnissen, und die dritte erwächst ihr aus dem gewöhnlichen Bewustsein des Tages, das sich ja Instinktiv gegen das auflehnt, was Geisteswissenschaft, Geistesforschung zu sagen hat.

Ramon vind op dit blog éénvoudig elke keer weer inspirerende aanknopingspunten die hem persoonlijk en karmisch verbinden met de Antroposofie en haar werkgebieden.

Matthijs H. zei

Omdat Michel van Voetnootjes en Bronnen houdt.
Ergebnisse der Geistesforschung.
Ungekürzte Sonderausgabe.
1. Buchausgabe Dornach 1960.
31 Oktober 1912 - 10 April 1913 im Architektenhaus zu Berlin.

Michel Gastkemper zei

Dank je, Matthijs, dat je zo welwillend rekening houdt met deze weblog en met mij!

Matthijs H. zei

Lezers kunnen weten, met dank aan Ramon, dat er in zijn 'kritische journalistieke' bijdragen één en ander is af te dingen als het om b.v. de Vrijeschool impuls gaat.

Belangrijk fundament voor dit onderwijs zijn de publicaties; de algemene menskunde als basis voor de pedagogie en de Opvoedkunst-Methodisch-Didaktische aanwijzingen.
Rudolf Steiner refereerde in de laatst genoemde publicatie* aan ongeveer 15 kenners van het besproken vakgebied, wat getuigd van een zakelijke voorbereiding.

Direct in aanvang stelt hij; wij gaan er hier niet voor om eigenzinnig te zijn of omdat wij ons persé willen onderscheiden met iets nieuws of om door anders te zijn onszelf te willen manifesteren.

Neen, wij willen onze opgaven in dit huidige tijdsgewricht inzichtelijk maken.
Haar opgaven, die als ontwikkelingsimpulsen voor de mensheid in de wereldorde geborgen liggen, in overeen- stemming brengen met de op de toekomst gerichte impulsen.

Hoe kan een kritische 'journalistieke' bijdrage aan kleur, inhoud en betekenis winnen?

Willen zogenaamde kritische resultaten meer zijn dan 'preken voor eigen parochie', zoals uit de bekende 'kritische' sites blijkt waar diverse webbeheerders 'als slagers het eigen vlees keuren'.
De 'nieuwtjes' herhalen op meerdere sites en zo nodig vertalen en persoonlijk ongenoegen verheffen tot genoegdoening aan zichzelf, zoals blijkt uit de het zelf strelende reacties.

Wat o.a. ontbreekt, is enige vorm van toetsing aan regulier onderwijs en het verzamelen van feiten en gegevens van het regulier onderwijs.

Anders gesteld; zich vergelijkt met onderzoeken waaruit concreet wordt waar en hoe onderwijs, uitgaande van de Vrijeschool impuls verschild of overeenkomt op de topics als misbruik, pestgedrag, leerresultaten, verloop enz.

Indien de zin van Ramon 'dat het antroposofisch geloof via de Steiner-vrijeschool wordt doorgegeven', **wordt vergeleken met scholen die hun wortels bijvoorbeeld vinden in de theoretische grondslagen ontsproten aan hersenonderzoek, nieuwe samenlevings-theorieën, het constructivisme, communicatie theorieën en theorieën ontleent aan levende systemen (neurobiologie) enz. of in de hoofdstromen van de pedagogiek, zoals de empirisch-analytische pedagogiek, de hermeneutiek of de dialectiek.
Wordt onderscheiden en vergelijken een mogelijk maat voor de kwaliteit van de bedreven journalistiek en vervalt de zelfstreling en eigen genoegdoening.

*GA 294 Ein Vortragskurs bei der Begründung der Freien Waldorfschule in Stuttgart.
**Geplaatst door pieter ha witvliet op Antroposofie in de pers op 26 februari 2014 08:14
Moeten we het weer doen met een gemeenplaats stelt Pieter.
Een ander voorbeeld.

Andreas Müller verweist mit Recht darauf, dass das Schlüsselwort für die Pädagogik das Vertrauen sein muss. Mit der Vertrauenskultur steht es aber nun in unseren Schule gerade nicht zum Besten.
„Sie gebärdet sich eher als Fluchtverhinderungssytem.
Das manifestiert sich den vielfältigen Kontrollorgien. Prüfungen, Aufgabenkontrollen, unangemeldete Tests, Abfragerituale weisen auf ein schulisches Denkmuster: Lernende tun nur dann etwas, wenn man sie dazu zwingt.
Und in der Tat: So ist es. Kontrolliert und misstrauisch beobachtet, muss sich der Lernende zu unkooperativem Verhalten geradezu ermutigt fühlen “ (Müller 2008, 94). Bron: http://offenes-lernen.ch/

Een paar voorbeelden.
http://www.paedagogik-goetheanum.ch/Das-Menschenbild-der-anthroposophischen-Paedagogik.988.0.html
http://www.hamburger-schule.net/startseite/menschenbild.htm
http://gluecksschule.ch/Menschenbild.html
http://www.josia-schule.de/component/content/article/8-home/69-wozu-eine-christliche-privatschule.html Schaut man sich die philosophischen Ansätze an, ist heute das herkömmliche Menschenbild auf Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) zurück zuführen.

pieter ha witvliet zei

"Dan was er ook nog iets over mensen bij de neus nemen. Daar weet Pieter meer van."
Zeker:Focus op antroposofie

Op de foto geen van Bemmelen (misleiding?)
De naam is niet 'Adriaan', maar Adrianus (bewuste onnauwkeurigheid?)

Ramon DJV zei

Matthijs zegt: 'Anders gesteld; zich vergelijkt met onderzoeken waaruit concreet wordt waar en hoe onderwijs, uitgaande van de Vrijeschool impuls verschild of overeenkomt op de topics als misbruik, pestgedrag, leerresultaten, verloop enz.'

Misbruik: de antroposofische school onderscheidt zich in die zin dat er ongestoord misbruik kan plaatsvinden terwijl het binnen de schoolgemeenschap geweten is. Bovendien worden de daders vaak verdedigd en de slachtoffers probeert men in diskrediet te brengen. Zie bijvoorbeeld de getuigenissen op mijn weblog met betrekking tot misbruik door antroposofen (Daan van Bemmelen, Mathieu Laffree, ...).

Je kunt hier zien hoe vanuit antroposofische hoek wordt gereageerd op slachtoffers: Slachtoffer getuigt

Hoe de antroposofische school omgaat met pesten heeft John Hogervorst eens beschreven in Driegonaal en heb ik ook verwerkt in een artikel:

(...) Aan de hand van concrete voorbeelden wordt door het antroposofisch tijdschrift Driegonaal de steinerschool (anno 2007) in beeld gebracht.

‘8. Op het schoolplein wordt nauwelijks echt gespeeld. Kinderen maken ruzie, zitten elkaar achterna, er wordt geschopt en geslagen, al dan niet in de vorm van ‘spel’. Introverte kinderen proberen zich van alles en iedereen afzijdig te houden.

9. De ouders van een bepaalde klas beginnen wat bezorgd te worden. Er is veel onrust en gedoe … Een goed gesprek op een ouderavond moet het vertrouwen herstellen. De leerkracht vertelt die avond dat hij er zeer mee geworsteld maar nu weet hoe het zit: de kinderen zijn eigenlijk allemaal ‘oude’ Romeinen.’17

Met deze verwijzing naar de ‘oude’ Romeinen, d.w.z. gereïncarneerde Romeinen, legt de leerkracht de problematiek naar de vorige levens van zijn leerlingen en ontslaat hij zichzelf van de verantwoordelijkheid de klas in de hand te houden. Want de Romeinen waren een strijdlustig, wreed en niet in te tomen volk en dat is volgens de leraar ‘deze gereïncarneerde Romeinen’ nog aan te zien.(...)

Ad Hoc geweld

Wat leerachterstanden betreft verwijs ik naar de rubriek 'Onderzoek' op mijn weblog, waar ik o.a. onderzoeken aanhaal dieregulier onderwijs en steineronderwijs vergelijken.

Ik heb dit ook meermaals geduid.

Leerlingen steinerscholen presteren minder

Onderpresteren middelbaar onderwijs

Steineronderwijs volgens onderzoekers KU Leuven zwakker dan regulier onderwijs

Link text http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/onderzoek-naar-welbevinden/ Welbevinden

Werkschuw tuig

Ik hoop dat Matthijs begrijpt dat het niet mijn bedoeling is om zelf academisch onderzoek te doen naar al die zaken (al is me wel voorgesteld om op het onderwerp te doctoreren), maar dat ik de handen al vol heb om een en ander te duiden.

Ramon DJV zei

Ik zie dat er een link niet goed is geplaatst: Welbevinden

Ramon DJV zei

@Adrianus

Ik kan ernaast zitten, maar volgens mij staat hier wel een Van Bemmelen op de foto, maar niet Daan, de grondlegger van de vrijeschoolbeweging.

Aan de verwaaide baardmans te zien is dit een kiekje uit de hippietijd, eind jaren zestig, begin jaren zeventig. Maar het is antroposofische school, dus kan het ook twintig jaar later zijn, haha.

Ramon DJV zei

Het reageren is niet zonder fout vandaag. Zet ik hierboven @Adrianus terwijl het @Pieter moet zijn.

Dat komt ervan als mensen zo de nadruk op namen leggen. :-)

Matthijs H. zei

Citaat Reactie Ramon:
'Van Bemmelen op de foto, maar niet Daan', Ramon ik treur nog tot op de dag van vandaag dat er niet één van de grootgrutters of benzineleveranciers besloten heeft analoog aan voetballers/filmsterren besloten heeft plaatjes van 'Antroposofen'uit te geven, dan hadden we nu vanuit ons plak-album direct kunnen identificeren!

Ramon DJV zei

Ik weet niet of het een goed idee is om antroposofen op beeld te gaan vastleggen, Matthijs.

Bekijk een keer dit 'promofilmpje'en vooral ook de reacties die erop volgen.

Het lijkt wel The Adams Family.

PS: Wat die foto betreft. Misschien dat Witvliet kan bevestigen of er een Van Bemmelen opstaat, want hij zat in dezelfde kringen als Daan Van Bemmelen en is wss wel thuis geweest bij de initiator van de antroposofische schoolbeweging in Nederland.

Matthijs H. zei

Ramon deze Link zal ik voor je duiden. Conclusie je aangehaalde bron identificeert zich met de identiteit en traditie waar nu juist een veelvoud van misbruik uit is voortgekomen, die in aantal verreweg het misbruik in steineronderwijs overschreid.
Kwaad met kwader bestijden, een weinig elegante weg!

http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/steineronderwijs-volgens-onderzoek-ku-leuven-zwakker-dan-traditioneel-onderwijs/

Het Vaticaan reageert geprikkeld op het VN-rapport* over seksueel misbruik binnen de kerk. Dat houdt geen rekening met de inspanningen die al zijn geleverd, klinkt het.
In het rapport uitte het VN-Comité voor de Rechten van het Kind (CRC) zware kritiek op het beleid van de Heilige Stoel over seksueel kindermisbruik door geestelijken. Het Comité eiste dat die geestelijken voor het gerecht worden gebracht.
*Het rapport veronderstelt dat zich in alle religieuze ordes en congregaties en in alle scholen voor jongens, in alle bisdommen en in alle provincies in Vlaanderen misbruik heeft voorgedaan.
Bron: Het Nieuwsblad België.

Seksueel misbruik binnen de Rooms-katholieke Kerk zoekterm voor Wikipedia.
Onderaan deze pagina meer dan 300 verwijzingen naar publicaties/rapporten in internationale verband, waaronder België en Nederland.

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN, sinds 1425, publiceert in; Visie op onderwijs en leren.
Citaat; Vanuit haar identiteit en traditie bepaalt de K.U.Leuven, in interactie met de samenleving, hoe zij, met aandacht voor de toekomst, haar onderwijsopdracht vervult; zij streeft hierbij een hoge aantoonbare kwaliteit na…
Dit onderwijsaanbod (bedoelt is Bachelor-, Master-opleiding en Doctoraat) en schrijft zich in in netwerken voor levenslang en maatschappijbreed leren in
Vlaanderen, Europa en de wereld. Zo deelt de K.U.Leuven haar tradities en sterkten…

Ons instituut http://hiva.kuleuven.be/nl/overhiva/missieenvisie.php
is een samenwerkingsverband tussen de KU Leuven en de christelijke arbeidersbeweging.

Het is een Katholiek handigheidje om te profileren onder het begrip ethics.
b.v. Op Ethics@Arenberg heeft als missie het stimuleren van de ethische reflectie over deze nieuwe ontwikkelingen…de startpagina van Centrum voor Wetenschap, Techniek en Ethiek.

Lezenswaardig is de aparte pagina Operatie Kelk, waarin enkele katholieke strategieën zichtbaar
worden rond misbruik en doofpot strategieën.

Ramon na zelfreflectie kun je je eigen conclusies trekken.
Lezenswaardig, toets je bron Ramon;http://brabosh.com/2009/02/13/paus-benedictus-over-zijn-negationistische-bisschop-ich-habe-es-nicht-gewusst/

http://vara.nl/media/66695 Kardinaal(Ad)Simonis in het televisieprogramma Pauw & Witteman over het misbruik: "Wir haben es nicht gewusst".

Matthijs H. zei

Vandaag valt mij onverwacht te binnen, na mij eerder intensief met Ramons verwijzingen uiteen te hebben gezet, dat hij wel enkele punten heeft gemaakt die aandacht verdienen.

Duidelijk is mij geworden dat 'de focus' waarmee hij zich op & tot een beperkte groep richt, ontoereikend is om deze groep te diskwalificeren of als geheel te betichten van onoorbare handelingen.
Bovendien is de groep ook nog eens wereldwijd verspreid en heeft zich nog nooit tegelijkertijd op één fysieke locatie bevonden.

Voor die handelingen werkt Ramon o.a. de volgende punten uit; misleiden en overheid, inwerken op mensen, ongestoord misbruik, uit je nek kletsen vanuit autoriteit, leugens, in een kwaad daglicht stellen, een geloof belijden, pseudowetenschappelijk opgeleide 'leraren' op, etc.

Deze gedragingen komen wereldwijd en lokaal voor in organisaties en verenigingen, bedrijven en schoolvormen en zijn niet te rekenen tot uitzonderlijke en/of sterk afwijkende patronen gezien vanuit een geheel of hermeneutische blik.

Ze zijn te 'focussen' op Ramons wijze b.v. individueel, uit te vergroten of uit de context te belichten.
Zoals;Rudolf Steiner, 'de Jezus voor de kleine man.'
Vooral de lezer zelf zal 'kaf & koren' moeten scheiden.
Waar gewerkt wordt vallen zoveel spaanders, dat het Ramon net lukt te focussen.

Prange die verdwijnt, Perra die verschijnt, Zander die verdwijnt om ten slotte alle op 'kreupele stokpaardjes' te verdwijnen in het Paard van Troje stelt een mede-blogger.
Het Trotse paard is inmiddels 40 jaar http://www.paard.nl/,ik vertoefde er al eerder, Oh-oh-Den…

Wat bij Ramon een uitzonderlijk en sterk afwijkend patroon vormt, is de beperkte focus waarmee het deel belicht wordt en het geheel verloren raakt.
Ramon is slim en pienter genoeg om géén broodkruimels achterlaten op zijn levensweg maar steentjes.
Uiteindelijk vindt hij zo de weg naar het Huis van het Woord.

CALM AFTER THE STORM, is het nieuwe Nederlandse lied voor het komende Eurovisie songfestival in Kopenhagen.Zang en Muziek Ilse DeLange en Waylon.
Deel van een geheel?

Ramon DJV zei

Nu is onderzoek van de universiteit van Leuven volgens Matthijs weer geen valabele bron, haha.

Voor het overige: zoals dat meestal bij antroposofen het geval is, sneeuwt de boodschap (inhoud) onder door steeds maar over de boodschapper te beginnen.

Antroposofische politiek: wanneer iemand iets zegt of schrijft dat niet aangenaam in de oren klinkt niet in de arena van de geest met redelijke argumenten je zaak bepleiten, maar gewoonweg de ander proberen te beschadigen.

Ik schreef er al over in Antroposofische monitor.

Het is overigens opvallend dat 'de medeblogger' waarnaar Matthijs verwijst (Pieter Witvliet) een lasterblog bijhoudt, zogenaamd met de focus op mijn weblog Steinerscholen.com.

Het aparte is dat ondanks de titel van Pieters blog, zijn focus zich toespitst op een ondergeschikt blog van me dat alleen maar dient als archief en dat ook dienst doet als kladblok.

Over Steinerscholen.com heeft Pieter het vrijwel nooit. Waarschijnlijk omdat hij dan op inhoud moet ingaan. Dat is niet altijd gemakkelijk (zie: Op Rudolf Steiners lees geschoeid).

Om iets over correctheid van een tekst te zeggen moest Pieter weten wie hem had geschreven. Dat is toch echt een lachertje, want volgens Pieters redenering zou een dictee dat anoniem is gemaakt niet kunnen worden verbeterd.

Onderwijskundig is het nogal een zwaktebod.

Wel hier en daar wat krenten uit een archief, kladblog of mail pikken en daar dan vervolgens 'een artikel' over schrijven. Dat is te zeggen: hij kopieert steeds hetzelfde bericht en voegt er dan een paar zinnen aan toe.

Nu terug aan het werk, want nog deze lente komt er een nieuw boek over de antroposofische beweging aan. Ja, binnenkort allemaal te volgen op mijn webstek.

Benieuwd of dat boek vermelding gaat krijgen, want toen mijn 'Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?' verscheen, vond Michel Gastkemper dat blijkbaar niet vermeldenswaardig.pieter ha witvliet zei

@Verachtert:
Nog steeds last van 'projectie'zie ik: Antroposofische politiek:Lees voor 'antroposofische politiek' Verachterts politiek' en je hebt jezelf ten voeten uit beschreven.
Beschadigen van Steiner, de antroposofie en de vrijescholen is je handelsmerk.
En wie dat aan de kaak stelt, heeft een lasterblog. 'Gezegd zij de simpele ziel.'

Zie deze discussiedraad: 17 februari 2014 19:33

pieter ha witvliet zei

'een ondergeschikt blog van me'
Als op zo'n ondergeschikt blog al zoveel leugens staan, hoe zal het dan wel niet zijn met de 'hoofd'blog(s)

Ramon DJV zei

Kom, kom, Pieter, ik heb met jou willen praten aan de telefoon, maar je weet zelf wel hoe dat gegaan is. 'Ik, Pieter Hugo Adrianus Witvliet, moet jou belasteren...'

Zal ik het anders even helemaal uitschrijven, haha.

Maar is het nu zo moeilijk om iets te zeggen over dat armzalige schrijfwerk van die steinerleerling waarnaar ik verwijs?

Ik kan het echt niet bevatten dat iemand die dat soort fouten (zie mails) maakt een diploma heeft kunnen behalen. Dan ben je als leerling toch echt gematst.

Maar goed, je kunt zo'n leerling niks kwalijk nemen, maar wel degenen die een kind niet hebben of willen leren schrijven.

Wie het schoentje past, trekke het aan. ;-)

PS: je weblog steinerscholen.com gefocust noemen en dan voortdurend over een andere weblog gaan ouwehoeren -1)

pieter ha witvliet zei

'Waarschijnlijk omdat hij dan op inhoud moet ingaan. Dat is niet altijd gemakkelijk.'
Uit het resultaat van je schrijfsels blijkt inderdaad hoe moeilijk het is.


Toen ik als kind eens een schoolreisje maakte en we met de bus door de Maastunnel in Rotterdam reden, hadden alle kinderen een oranje hoofd, door de felle halogeenlampen die de tunnel verlichten. Wie een paar artikelen in en op je ‘Focus op de steinerschool’ heeft gelezen en je verder heeft leren kennen in je reacties, komt daar een soortgelijke kleur tegen: die van de tunnelvisie.
Ik heb een paar artikelen besproken: de conclusie kan geen andere zijn – gebaseerd op een vrij redelijke achtergrondkennis en een lange ervaring: ze zijn ongenuanceerd, missen de essentiële diepgang, zijn een mengeling van pseudo en quasi.
Zo af en toe zet ik weer eens iets recht, wat doelbewust of uit onbegrip of beide, een verbetering behoeft, zoals op 24 januari j.l. nog over straf.

de leest van Verachtert

Ramon DJV zei

Pieter wil zijn verantwoordelijk voor die leerling niet opnemen en begint daarom maar weer op de man te spelen.

Onderwijskundig is het niet sterk in ieder geval. Nu goed, wat betekent onderwijskundig in het kader van de antroposofische school?

pieter ha witvliet zei

Is de gedachtekronkel dat iedere vrijeschoolleraar verantwoordelijk is voor iedere vrijeschoolleerling?

Je speelt je side-kickrol overtuigend, maar aan iemand die geen onderscheid wenst te maken tussen vrijeschool en antroposofische school kan onmogelijk iets 'onderwijskundigs' worden uitgelegd.

Matthijs H. zei

deel 1.Pieter reikte een mooi bruggetje aan van'Gezegd zij de simpele ziel'naar de Simpel-site.

Communicatie (originele tekst met aanpassing)
Ramon wil maar blog's en boeken publiceren. En is de wereld ook ooit maar één spaan mee opgeschoten? Zoals sommige mannen praten: ten dode geverfd. Een voorbeeld van hommunicatie.
Heel erg is ook dat Ramon en antroposofen onder het mom van lekker gezellig samen praten elk voor zich eigen alleen maar bewijzen. Mommunicatie.
Slechts op zo weinig kunnen bogen dat men grote zwaarwegende indrukbogen moet gaan wekken. Twee schrijpende voorbeelden van krommunicatie.
Er is nog een ernstiger schiëer en wel van zij die communicatie weigeren: verdommunicatie.
Als men zijn op- en in- en aanstelling toch maar positief simplistisch bekend zou durven uiten: kortommunicatie.
En de kleine mens maar zijn spoor zoeken en spoor zoeken. Wonder dat hij vaak in hoger handen valt? Een schrijpend voorbeeld van mensdommunicatie.
De simpelste antwoorden op de simpelste vragen die maar schuldig blijven en schuldig blijven en schuldig blijven. Als dat niet is geen voorbeeld van dommunicatie.
Mensheid in, mensheid uit. Als maar weer standen overwinnen. Wat rest er dan anders aan je overblijfsel dan verstommunicatie.

Dit was een woordspeling. Want Ramon Last heet natuurlijk in het echt geen Ramon Overlast maar gewoon namelijk dus Ramon Last. De woordspeling is echtitair in staat een optimumme communicatie, want publiek niet zozeer lacht om het ware als wel om het rare.
En vooral als het dan ook nog een beetje aan de pikante tint is, plet men vaak stalen van wat het Simplisties Verbond wil noemen: sodommunicatie.

Matthijs H. zei

deel 2.
Simplisties Verbond wil noemen: sodommunicatie.
es: Ik had gedacht dat we de groep, ehm, niet te groot moesten maken.
Wim: Eh, daarin ga ik helemaal met je mee.
Kees: Niet te groot.
Wim: Niet te groot. Een kleine groep werkt ook, ja...
Kees: Veel sneller.
Wim: Veel sneller.
Kees: Sneller.
Wim: Veel sneller.
Kees: Daarom, werken in een kleine groep. En een kleine groep kán natuurlijk ook veel sneller werken.
Wim: Ja, ik had gedacht zo, aan een mannetje of, eh, hmm, vijf? Hmm?
Kees: Hmm... Mischien, hmm, zes?
Wim: Hmm, zes, vijf, zes.
Kees: Vijf, zes, ongeveer zo vijf, zes. Ik vind namelijk wel dat we een uitwijkmogelijkheid moeten blijven houden naar boven,
Wim: Een... natuurlijk.
Kees: en naar beneden.
Wim: natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar, ja, dat lost zich, eh, waarschijnlijk vanzelf op, hè?
Kees: Ja.
Wim: Dat probleem van de groepsgrootte.
Kees: Ja.
Wim: Oké.
Kees: Enne, nou vind ik dat elk lid van de groep ook zonder meer verantwoordelijk moet zijn voor zijn eigen werk.
Wim: Zeker.
Kees: Sorry hoor, maar dat vind ik.
Wim: Zeker, ja.
Kees: Hè?
Wim: Is waar. Maar we moeten ook niet bang zijn om gewoon, eh, 'straight' kritiek te leveren op elkaars 'items': op elkaars ideeën.
Kees: Nee, nee, nee, nee, nee, nee.
Wim: Maar ook 'straight' kritiek, dat moet kunnen.
Kees: Nee, nee, natuurlijk niet. Maar dan werkt de groep namelijk ook echt als een team, hè?
Wim: Hmm.
Kees: Want dan is alles eigenlijk, eh, ongezien goed, omdat het een lid van het team is. Begrijp je?
Wim: Eh, ja, nou, helemaal akkoord.
Kees: Oké.
Wim: Helemaal akkoord.
Kees: Oké, oké.
Wim: Binnen dat team,
Kees: Oké.
Wim: moeten we blind kunnen varen.
Kees: Ja, ja, maar, ook naar buiten moet het team zich als één man opstellen, hè? Dat we geen, eh, groepjes binnen de groep krijgen.
Wim: Oh, nou, eh, dat nooit, dat nooit.
Kees: Dat is wel het ergste dat je kan overkomen, groepjes binnen de groep.
Wim: Dat nooit. Want kijk, áls er stront komt op een gegeven moment. En er komt stront.
Kees: Komt stront.
Wim: Daar kunnen we van uit gaan.
Kees: Er komt stront.
Wim: Dat er stront komt. Kan niet anders. En als er stront komt,
Kees: Er komt ontzettend veel stront.
Wim: Dan mag het team, dus de groep als groep, geen consessies,
Kees: Nee.
Wim: doen.
Kees: Ongeacht de stront.
Wim: Dat ben je met me eens.
Kees: Hoe... Welke stront er ook komt.
Wim: Geen consessies.
Kees: Dat kan niet, dat kan niet, dat kan niet. En ik zou zelfs nog een stapje verder willen gaan,
Wim: Hmm.
Kees: de groep moet als groep zijn standpunt al bepaald hebben voordat er stront komt.
Wim: Ah, vóórdat er stront komt. Hmm.
Kees: Dus we moeten niet wachten tot we midden in de stront zitten en dan nog eens een keer gaan zeggen: 'Wat zeggen we naar buiten'? Nee, voordat er stront komt.
Wim: Hmm.
Kees: En andersom ook. Als er één teamlid, eh, stront krijgt.
Wim: Ja.
Kees: En we zullen stront krijgen.
Wim: Hmm, zeker,
Kees: Allemaal: alle teamleden natuurlijk. Dan, eh, dan moet 'ie, eh, blindelings op de groep kunnen vertrouwen. Hè, Dan we 'm niet, eh, in de stront laten zitten.
Wim: Ja, ja, één ding nog, ik vind wel dat alles moet kunnen.
Kees: Daar gaan we van uit.

Matthijs H. zei

GeDeelte uit.. Demonstructie 3.

Wim: Eh, die had u niet zien aankomen.
Kees: Deze doezen hebben wij in de verste verte niet zien aankomen. En ik, eh, moet u zeggen, ik krijg ook enige mate, de nare smaak, de indruk in mijn achterhoofd, dat hier getracht wordt om de zwarte piet door te spelen.
Wim: Ja, legt u zich daar nou bij neer? Of, laat ik het anders stellen, eh, gaat u, eh. Of, nee, laat ik het zo formuleren, bent u nou van plan, eh, die zwarte piet ook weer terug te spelen?
Kees: Kijk u moet het zo zien natuurlijk. Wij zitten nu met de zwarte piet, dus eerst gaan wij uitgebreid met de achterban, eh, ons verstaan over de zwarte piet. En van wat daar uitrolt ten aanzien van de zwarte piet blijft natuurlijk bepalend voor, eh, onze verdere aanpak ván de zwarte piet.


Wim: Maar voorlopig, als ik samenvattend mag afsluiten, staat u dus eigenlijk als het ware met de zwarte piet tegen de muur.
Kees: Daar komt het in grote trekken wel op neer, ja. Enne, noodgedongen zullen wij dan ook niet aarzelen om onze zwarte piet hard te maken.
Wim: Verwacht u dat nou in termen van, eh, op korte termijn?
Kees: Dat, nee, en, eh, grotendeels zeker niet vóór Sinterklaas.

Bie: Kant 2, demonstructie 4.
Koot: Er is nog een ernstiger schier en wel van zij die communicatie weigeren: verdommunicatie.
Kees: Maar ja, ik kan het je niet vertellen, weet je.
Wim: Eh, nou dan vertel je het niet.
Kees: Maar het is erg belangrijk dat je het weet, gewoon toch.
Wim: Nou, zeg het dan.
Kees: Ik wil het je wel vertellen, maar ja, het komt toch niet over ben ik bang.
Wim: Ja nou, eh, dan vertel je het niet.
Kees: Ja, maar het zou voor jou zelf ook erg goed zijn als ik het vertelde.
Wim: Nou, zeg het dan!
Kees: Ik kan natuurlijk wel proberen om het te vertellen.
Wim: Ja, tuurlijk. Eh, baat het niet, dan schaadt het niet.
Kees: Hoe bedoel je dat?
Wim: Nou, eh, gewoon: baat het niet, dan schaadt het niet.
Kees: Ja, maar wat bedoel je daarmee!?
Wim: Eh, ja, baat het niet eh... Wat, wat geeft het? Wat doet het ertoe? Dat bedoel ik daarmee.
Kees: Zie je nou wel? Ik kan het je niet vertellen.
Wim: Waarom dan niet?
Kees: Omdat het er namelijk wél toe doet. Het geeft wel of ik het wel of niet vertel.
Wim: Ja, nou, dan vertel je het niet!
Kees: Ja, hier, nou put je me dus zo down dat ik het geeneens meer kan vertellen.
Wim: Nou, eh, sorry, dat spijt me dan.
Kees: Wela, toe maar, en dan die er nog eens overheen. "Het spijt me, het spijt me", terwijl het mij spijt. Mij spijt het dat ik even heb gedacht, dat ik het je kon vertellen.

SLOTWOORDJE
Koot: Dames, heren. Dit leek het wel, maar was niet niks.
Bie: En laat dit een waarschuwing mogen zijn: hou 'm schoon die bovenkamer. Ruim 'm regelmatig op en zet de ramen af en toe eens heerlijk tegen elkaar open.
Koot: En verleer vooral uw kunst van nee te zeggen. Nee tegen alle kwade invloeden, enge mannen en slechte vrouwen, die u trachten te verleiden tot het oorkussen der geestelijke werkeloosheid.

Op 11 maart is het verzamelprogramma Koot en Bie Reisden de Pan Uit te zien. Op de VPRO website valt te lezen:
"Voor het zevende achtereenvolgende jaar presenteren Kees van Kooten en Wim de Bie een compilatie van scènes die geheel is toegesneden op het thema van de boekenweek: Reizen.

Vanaf 16 maart zijn Van Kooten en De Bie iedere zondagavond om 20:30 te zien op Nostalgienet. Onder de titel Nostalgie met Koot en Bie zal er elke maand een programma worden samengesteld. Het eerste programma heeft als thema Wandelen en Fietsen.
BRON: http://www.kootenbie.nl/ de simpelsite

Matthijs H. zei

Ter voorbereiding van een artikel n.a.v. een door Ramon geciteerd onderzoek van de KULeuven
KUL=katholieke universiteit Leuven.
In het rapport wordt verwezen naar een bron in IMPULS een artikel van Hans Annoot en een bespreking van een schotschrift.

Uit wat hier volgt blijkt hoe Ramon De Jonghe al dat Veracht waar hij kennis van neemt of heeft als het gaat om antroposofie en wat er uit volgt.

Hij bedrijft een vorm van schrijverij waarin de drijfveren niet te benoemen zijn als kenmerken van een kritische journalistiek, waarvoor de basisfeiten hier aantoonbaar voor het oprapen liggen-Steiner is goeroe- Antroposofie wordt in onze vrijescholen onderwezen-Steiner is onaantastbaar en boven alle kritiek verheven-Steiner en vrijescholen zijn racistisch.

Hij wil willens en wetens de antroposofische impuls belasteren en kwaadspreken en heeft geen oog voor nuances en zelfreflectie op zijn schrijverijen.

Op pagina 47 van tijdschrift voor onderwijsbegeleiding IMPULS, 41e JG., NR. 1, JULI-SEPTEMBER* 2010, Afgiftekantoor: 3000 Leuven X
Lezen wij; -"Nog maar pas heeft een jongeman in een televisiequiz hoog gescoord en zich 'geout' als een oud-leerling van de steinerschool, of we krijgen een boekje in de hand dat de steinerschool en de onderliggende pedagogiek kritisch onderzoekt.
Een schotschrift is het, zegt de auteur zelf. Dit is volgens Van Dale "een pamflet dat iemand op smadelijke wijze aanvalt". 'Smadelijk' is dan weer 'vernederend, beledigend'. Vleiend is het boek in elk geval niet". De auteur Ramon De Jonghe (Herentals, 1969)

Geciteerd uit het artikel van Hans Annoot, voor het bestuur van de Federatie van Steinerscholen www.steinerscholen.be

TITEL: Steiner is geen goeroe
"Hoewel de inzichten van Steiner in de mens en zijn ontwikkeling een belangrijke inspiratie blijven vormen voor ons onderwijs, toch evolueert de manier waarop wij ons onderwijs invullen met de tijd en zijn er verschillen tussen scholen en leraren. En dat is een rijkdom!

De steinerpedagogie is niet de opvattingen en inzichten van Rudolf Steiner in de praktijk brengen, maar de pedagogische en maatschappelijke impuls die hij heeft geïnitieerd, voortzetten.
In een steeds veranderende samenleving vraagt dit om continue zelfreflectie.
Het is een steeds weerkerende misvatting de antroposofie op te vatten als een leer waaraan het eigen denken en handelen ondergeschikt is.
Antroposofie wordt ook niet in onze scholen onderwezen.
Evenmin is alles wat Steiner ooit gezegd of geschreven heeft, relevant voor ons onderwijs of onaantastbaar boven alle kritiek verheven. Steiner was immers op heel wat vlakken actief.
Zo vindt men in zijn 360 boekdelen inderdaad enkele uitspraken die men als racistisch kan beschouwen.
Daar is al heel wat inkt over gevloeid, en ook over hoe deze uitspraken nu het best geduid worden, is het laatste woord nog niet gesproken.

Tot welke conclusies of interpretaties deze verhitte discussies ook mogen leiden, de pedagogische en maatschappelijke impuls van de steinerpedagogie is hoe dan ook onverzoenbaar met racisme.
Hoe bedenkelijk bepaalde passages in het werk van Steiner ook mogen klinken of zijn, hij heeft zich steeds uitdrukkelijk afgezet tegen elke vorm van ongelijke behandeling op basis van ras, etnische oorsprong, sekse, sociale positie, enzovoort.
In Vlaanderen en ook elders hebben de steinerscholen zich formeel van elke vorm van racisme gedistantieerd door middel van de verklaring ‘Steinerscholen tegen racisme en discriminatie’ gebaseerd op de zogenaamde ‘Stuttgarter Erklärung: Waldorfschulen gegen Diskriminierung’ van 28 oktober 2007.
Deze verklaring is te vinden op de website van de Federatie van Steinerscholen: www.steinerscholen.be. Deze positionering drukt zich ook uit in onze leerplannen".
* http://www.acco.be/uitgeverij/nl/tijdschriften/impuls

pieter ha witvliet zei

@Matthijs
In het door jouw genoemde blad ‘Impuls’ is door de recensent van Verachterts schotschrift opgemerkt: -Dit boek is een schotschrift en heeft openlijk de bedoeling de steinerschool in diskrediet te brengen.
-Het is dus subjectief.
-De auteur heeft duidelijk een rekening te vereffenen met de hele antroposofische wereld,(..).

Later zegt de heer Vijverman nog: -Maar De Jonghe (of wie hij ook mag zijn) graaft dieper. Hij gaat op zoek naar de achtergronden van dit onderwijssysteem dat dit gedrag mogelijk maakt en staaft zijn beweringen met citaten van de stichter. Mogelijk kun je ook die weerleggen met weer andere citaten, maar dat is tot nu toe niet gebeurd-
Nu, de laatste is inmiddels wel gebeurd: ik heb een aantal van Verachterts hoofdstukken onder de loep genomen. Van diepgaand blijkt weinig, zoals ik aantoon in o.a. beeldend onderwijs, temperamenten, schrijven en lezen, geschiedenis, straf; citaten verdraaid of gemanipuleerd – in Verachterts jargon ‘geparafraseerd’ en wat hier op deze blog al aan verdieping heeft plaatsgevonden na zijn eenzijdige oppervlakkige benadering van diverse onderwerpen.
Voor meer

pieter ha witvliet zei

Eén voorbeeldje dan. In Verachterts ‘totaalweigeraars’ maakt hij de opmerking ‘cola foei’.
Eerder dan vele andere scholen hadden de vrijescholen mede op basis van Steiners gezichtspunten een mening over ‘suiker’. Dat ze hierover een mening hadden, werd jaren terug vreemd gevonden – dat heeft toch niets met onderwijs te maken. Nu suiker één van de grote veroorzakers is van overgewicht bij kinderen en dat dit weer hun leerprestaties negatief beïnvloedt, is zo langzamerhand maatschappelijk gemeengoed. Veel (niet-vrije)scholen proberen met een gezond ontbijt of gezonde tussendoortjes – daar is geen cola bij – een goede gewoontevorming te ontwikkelen. En dan spreek ik nog niet van de ‘hulpstoffen’ waarvan inmiddels ook duidelijk is dat er een aantal o.a. intolerantie, ongeconcentreerdheid, drukdoen veroorzaken.
‘Cola foei’ . Hoe oppervlakkig wil je het hebben?

Ramon DJV zei

Hé, dat is interessant. Matthijs wuift nog maar pas onderzoek van de Leuvense universiteit weg vanwege 'katholiek', maar een tijdschrift vanuit diezelfde hoek is blijkbaar wel ok. :-)

Je kunt in Impuls o.a. lezen dat mijn boek 'te goed gedocumenteerd en onderbouwd is om af te doen als een reactie van een misnoegde ouder of oud-medewerker'.

Verder staat er ook: (...) 'Als dit allemaal waar is, dan kan de steinergemeenschap dit niet over haar kant laten gaan. Vooral de beschuldiging een sekte te zijn (de auteur laat het wijselijk iemand anders zeggen, of zet er een vraagteken achter), geen degelijk onderwijs te geven en zich te baseren op racistische ideeën, is niet van de poes.'(...)

De steinergemeenschap laat dit publiek wel over haar kant gaan, maar hanteert tegelijkertijd voor haar meer geijkte methodes.

Dat van die Coca Cola haalde ik in mijn boek als voorbeeld aan. Het ging over de afkeer door antroposofen van zaken die tot de hedendaagse cultuur behoren. Hangt samen met het cultuurpessimisme binnen die beweging.

Die mensen van Impuls hebben n.a.v. de bespreking van mijn boek (Focus op de steinerschool - Onderwijs op maat van wie?, Ramon De Jonghe, Unibook 2009) de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen gevraagd om weerwoord te bieden, maar de federatie bracht er niks van in huis. Ze zijn wel bedreven in het formuleren van klachten over formaliteiten.

Uiteraard vraagt zo'n redactie aan officiële organen binnen de steinerbeweging om een stellingname. Tot op vandaag heeft Impuls niks aangekregen dat de moeite waard was om te publiceren.

Losse flodders waar kop noch staart aan te krijgen is, zijn uiteraard niet geschikt voor een academisch tijdschrift.

Wat die cola betreft: er is niks mis met een lekker glaasje frisdrank. Dus ook niet met een glas Coca Cola. Zelfs Triodos, de zogenaamde 'ethische' bank die is opgericht vanuit de antroposofische sekte, investeert in Coca Cola.

Met suiker is ook niks mis mee. We hebben nu eenmaal suiker nodig. Het zijn dit soort stemmingmakerijen in de strekking van 'suiker, oei oei' of 'vaccineren, niet doen', etc... (en daar dan nog wat stoornissen aan koppelen), die ik steeds maar weer tegenkom binnen de antroposofische beweging.

Wie is dan nog verbaasd dat je bij sofen en angehauchten regelmatig kinderen ziet die ondervoed zijn? Of volwassenen die het loodje leggen omdat ze menen gezond te leven?

Een oud-leerling beschreef de antroposofisch 'verantwoorde' levensstijl op deze ludieke manier:

(...) Eén keer in de week hadden we euritmie, een soort gymnastiek met balletschoentjes. Als de leraressen tenminste kwamen opdagen. Ergens vaag herinner ik me dat de ene na de andere lerares euritmie kanker kreeg en het loodje legde. De dames volgden braaf de antroposofische verantwoorde medische adviezen, en verzekerden zich zo van een snelle dood.
De pianobegeleiding tijdens de euritmieles werd verzorgd door meneer De Raadt, de man met de losse handjes. Een andere leraar, meneer Boerman, liep rond met een metalen fluitje en deelde daar z’n antroposofische tikken mee uit. Slaan vond men op deze school nu eenmaal heel normaal, dus waren we ook gewelddadig.(...)

Hier het hele verhaal Antroposofisch voetballen

Matthijs H. zei

"Hé, dat is interessant. Matthijs wuift nog maar pas onderzoek van de Leuvense universiteit weg vanwege 'katholiek', maar een tijdschrift vanuit diezelfde hoek is blijkbaar wel ok. :-)"

De boodschap in het betreffende artikel is dat bij Ramon de leugens regeren en de nuance ontbreekt.
Met enig gevoel voor verhoudingen kun je lezen, ervaren dat katholiek- versus vrijeschool- onderwijs, wat betreft je item misbruik ver in het voordeel staat voor de vrijescholen.
Waarbij vast staat dat één misbruikzaak er één teveel is!

In meerdere reacties is gesteld dat begrijpend lezen-kunnen verstaan-een zwakke kant is, anders gesteld 'niet kunnen en niet willen verstaan'is je wapen om de vermeende vijanden mee te verslaan.

Het is de gemakkelijkste weg alle kwaadwillenden staan immers buiten jouw,daar richt je de focus op.
Voorlopig spaar je jezelf zo de weg en toegang naar het eigen innerlijk, waar zich het domein van beledigen, kwetsen en leugenachtigheid die voortdurend gevoed worden door je focus op...o.a. Rudolf Steiner...Es ist ein wichtiger Gedanke: Der Erdenmensch hat die Wahl in dem heutigen Zeitalter der Bewusstseinsseele, die Wahrheit an zustreben, dann muss er mutig sich dem Geistigen gegenüberstellen.
ODER ER WÄHLT, DAS GEISTIGE ZU MEIDEN, DANN KANN ER BEI DER ILLUSION BLEIBEN, BEI DER NICHTWIRKLICHKEIT BLEIBEN.
GA 184. S.298.
Matthijs H. zei

Ramon. Het tijdschrift-redactie-zegt het bovenstaande met haar publicatie.
Het-Impuls, Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding- poneert (soms controversiële*) stellingen en belicht het onderwijslandschap vanuit verschillende hoeken, schrijft zij bij kenmerken.
* Recht op beledigen hoort bij vrijheid van meningsuiting.

Ramon DJV zei

Matthijs wordt m.i. steeds te persoonlijk. Matthijs begint ook meer en meer als Witvliet te klinken. Ik begrijp Matthijs zijn handelen niet zo goed.

Een dik half jaar geleden klonk Mathijs nog helemaal anders. Hij moedigde me toen aan (10/07/2013) om door te gaan, 'mijn weg te vervolgen'.

Matthijs stuurde me zelfs dit citaat: Emil Molt, Waldorf-Astoria A.G. in Stuttgart. uit; GA: 337a Seite:319


Op 20/07/2013 moedigde Matthijs me weer aan om door te gaan. Diezelfde dag gaf hij m.b.t. een discussie met Pieter Witvliet aan of het wel verstandig is om energie in loslopende gnomen te steken. En weer iets later adviseert hij niet op ‘Zwartvliet’, maar enkel op ‘Kemper’ in te gaan.

Dit was Matthijs een half jaar geleden. Ondertussen is Matthijs een andere taal, dezelfde als de oprichter van weblog vrijeschoolpedagogie, Pieter Witvliet, gaan uitslaan.

Dit is m.i. gekomen doordat Matthijs de kriebels krijgt als het onderwerp misbruik in de antroposofische beweging ter sprake komt. Ik heb geen andere verklaring voor de ommekeer van Matthijs. Of Matthijs heeft plotseling andere belangen in de antroposofische beweging?

Waarom trapt Matthijs zo wild om zich heen, terwijl hij me nog niet zo lang geleden zelfs heeft geholpen met mijn websites?

Matthijs H. zei

Jetzt hören Sie die knüppeldicke Lüge.
GA: 192 Seite:318
1.
Ramon e.a. lezeres; ik heb de uitdaging uit een mailbericht/reactie op Antroposofie in de Pers van Ramon, om kennis te nemen van een onderzoek door de KU-Leuven aangenomen.
Hij geeft uit dit rapport citaten weer op steinerscholen.com die nodigen uit tot reactie.

Hieronder volgt een weergave van deze citaten á la Ramon met het originele rapport.
Daarmee wordt getoond hoe selectief hij selecteert, met als doel het Vrijeschool/Steinerschool onderwijs in kwaad daglicht te stellen. Ik ervaar leugen en bedrog.
Zijn werkwijze is niet die van een kritisch-journalist-die bronnen afweegt en op waarde weet te schatten-het is selectie-journalistiek van het type riool-boulevard waar het veinzen telt.

Door deze vaststelling biedt ik geen directe ondersteuning meer aan. Aanvankelijk liep er een juridisch proces met de Federatie Steinerscholen http://www.steinerscholen.be/ en Ramon, waarbij ik hem steunde vanuit het principe vrijheid van meningsuiting en 'de kleine man' versus de advocatuur.

Die steun heeft zijn grens bereikt, het principe blijft gelden, maar zijn kritieken wijzen er in géén enkel geval op dat er een richting wordt ingeslagen naar een positieve wilsimpuls.
Anders verwoord er is geen goede wil te herkennen om dat wat volgt uit impulsen, waarvan de geesteswetenschap ontsproten aan de bron Antroposofie de grondslag vormt, tot kwalitatieve verbetering te leiden.

Over waarheid en leugen in buiten-morele zin 1873 Friedrich Nietzsche.
"Als middel tot behoud van het individu ontplooit het intellect zijn belangrijkste krachten in het veinzen, want dat is het middel waarmee de zwakkere, minder robuuste individuen, aan wie het niet gegeven is de strijd om het bestaan met horens of een scherp roofdierengebit te voeren, stand weet te houden.
Deze kunst van het veinzen bereikt haar hoogtepunt in de mens: hier is misleiding, het gevlei, leugen en bedrog, achterklap, uiterlijk vertoon, met andermans-veren-pronken, maskerade, de verhullende conventie, het toneelspel voor anderen en zichzelf, kortom het voortdurende gefladder om die ene vlam der ijdelheid zó zeer regel en wet, dat haast niets zo onbegrijpelijk is als het feit dat onder mensen een eerlijke en zuivere drang tot waarheid kon opkomen."

Die zuivere drang tot waarheid kan ik nergens in Ramon’s schrijverijen herkennen en dat is géén abstractie, dat is op de man, zo heeft Ramon het liever niet.
Abstract staat voor het vermogen afstand scheppen, persoonlijk staat voor verbinden, dat is wat uit reacties/commentaren blijkt niet wat Ramon wil.

Matthijs H. zei

Jetzt hören Sie die knüppeldicke Lüge.
GA: 192 Seite:318

METHODESCHOLEN IN HET VLAAMSE BASISONDERWIJS
EEN OVERZICHT VAN ONDERZOEK NAAR DE WERKING EN EFFECTEN VAN METHODESCHOLEN OP BASIS VAN SIBO
Jerissa de Bilde, Bieke De Fraine en Jan Van Damme

INLEIDEND; Ouders die in Vlaanderen een school zoeken voor hun kind kunnen kiezen tussen verschillende soorten scholen. Steeds meer ouders kiezen voor een methodeschool (zoals Freinetscholen, Steinerscholen of leefscholen).
Methodeonderwijs is populair bij sommigen, maar er zijn ook critici. Centraal in dit rapport staat de vraag of methodeonderwijs effectiever is dan traditioneel onderwijs in het bevorderen van de prestaties en schoolse attitudes van leerlingen.

Ramon citeert; We stellen vast dat kleuters in methodescholen gemiddeld genomen sterker staan dan kleuters uit traditionele scholen. Zo presteren ze beter op voorbereidende lees- en rekenvaardigheden. Deze voorsprong verdwijnt in de eerste jaren van het lager onderwijs, dan scoren leerlingen uit methodescholen over het algemeen zwakker op wiskunde, spelling en technisch lezen.’ P.3
Dit maakt dat aan het einde van het basisonderwijs een leerling uit een methodeschool gemiddeld genomen met lagere wiskundeprestaties eindigt dan een leerling uit een traditionele school.

"Matthijs leest daarna Voor het domein Nederlands (technisch lezen, spelling en begrijpend lezen) zien we dat methodescholen aan het eind van het lager onderwijs niet meer verschillen van traditionele scholen, ze hebben dus een inhaalbeweging gemaakt."

*De voorafgaande zin luidt; De tegenstanders van methodeonderwijs argumenteren dat methodeonderwijs nadelig is voor leerling uitkomsten en voor de integratie in de arbeidsmarkt.
Matthijs leest: Een heleboel technieken die uit het methodeonderwijs komen werden al geïmplementeerd in traditionele scholen. Denk maar aan hoekenwerk, projectwerking, praatronde etc. De vraag dringt zich dan ook op of de methodescholen effectiever zijn dan andere, traditionele scholen, of juist niet.
* Het bereidt leerlingen niet enkel voor op de arbeidsmarkt van vandaag, maar ook een optimaal functioneren als burger in een democratische en altijd veranderende maatschappij (Acker, 2007; Annoot, 2010; Van Herpen, 2005). De totale en harmonieuze persoonlijkheidsontwikkeling is één van de kerndoelen van methodeonderwijs. Voorstanders argumenteren dat methodeonderwijs de totale ontwikkeling van leerlingen kan bevorderen. Niet enkel cognitieve vaardigheden, zoals lezen, spelling, rekenen, worden aangeleerd, maar vooral is methodeonderwijs goed voor de sociale ontwikkeling, voor de ontwikkeling van de creativiteit en kritische zin, voor het diepgaand leren (Ashley, 2008; Laevers, 2005; Reuter, 2007).


Citaat Ramon: Leerlingen uit secundaire Steinerscholen zouden het specifiek moeilijk hebben om te slagen aan de universiteit (De Clerq & Verboven, 2010) en om een job te vinden (VDAB Studiedienst, 2009).
P.5 Matthijs leest, bij punt 5 van de Slotbeschouwing van het rapport…zie hieronder

*In de navolgende alinea lezen we; De meeste van deze argumenten van voor- en tegenstanders werden eigenlijk maar zelden onderzocht.*
* 5. Uit het onderzoek is gebleken dat nogal wat methodescholen relatief veel leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften aantrekken – ook in de loop van het lager onderwijs. In die zin zijn het veelal echt inclusieve scholen.
We kunnen alleen betreuren dat Vlaanderen er vooralsnog niet in slaagt, om zo’n scholen op een passende manier te subsidiëren…


Matthijs H. zei

Jetzt hören Sie die knüppeldicke Lüge.
GA:192 Seite:318

*We zetten de belangrijkste bevindingen op een rijtje. Het grootste verschil tussen methodescholen en traditionele scholen in de kleuterklas betreft de opvattingen over het belang van voorbereidende taal- en rekeninstructie. In methodescholen gaven kleuterleidsters dit beduidend als minder belangrijk aan. Wanneer we kijken naar het feitelijk aanbod aan voorbereidende lees- en rekeninstructie zien we dat vooral leerkrachten in Steinerscholen minder voorbereidende instructie geven aan alle leerlingen dan in het traditioneel onderwijs. *

Ramon licht uit; Wanneer we kijken naar het feitelijk aanbod aan voorbereidende lees- en rekeninstructie zien we dat vooral leerkrachten in Steinerscholen minder voorbereidende instructie geven aan alle leerlingen dan in het traditioneel onderwijs.

Wat betreft de aard van de leeractiviteiten zien we dat er meer gebruik wordt gemaakt van alternatieve onderwijsvormen in methodescholen. (…)Wanneer we een vergelijking maken binnen de groep methodescholen kunnen we zeggen dat van alle methodescholen Freinetscholen over het algemeen het meest gebruik maken van deze technieken en Steinerscholen het minst verschillen met het traditioneel onderwijs
Matthijs leest de slotzin van de pagina luidt* Deze verschillen werden echter niet vastgesteld tijdens de observaties.
Matthijs leest Er werden geen geobserveerde verschillen gevonden tussen methodescholen en traditionele scholen, noch in de gevoeligheid voor beleving van leerkrachten, noch in de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, noch in de relaties tussen kleuterleidster en leerlingen, noch in de relaties tussen kleuters zelf.*

Ramon citeert; Ook op andere gebieden, zoals zelf gerapporteerde aandacht voor sociale vaardigheden en interacties, aandacht voor beleving scoren methodescholen, en dan vooral de Freinetscholen sterker dan de traditionele scholen. Steinerscholen vormen hier de uitzondering.
In Steinerscholen rapporteren leerkrachten evenveel aandacht te besteden aan sociale vaardigheden als leerkrachten uit traditionele scholen, en ze lijken zelfs minder aandacht te hebben voor de beleving van kleuters dan leerkrachten uit traditionele scholen. P.10
Matthijs leest verder; * Deze verschillen werden evenwel niet vastgesteld tijdens de observaties.
Er werden geen geobserveerde verschillen gevonden tussen methodescholen en traditionele scholen, noch in de gevoeligheid voor beleving van leerkrachten, noch in de aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling, noch in de relaties tussen kleuterleidster en leerlingen, noch in de relaties tussen kleuters zelf.*


Ramon citeert; In het kleuteronderwijs geven leerkrachten uit methodeonderwijs (behalve Steinerscholen) meer aan te werken rond sociale vaardigheden.’ P.13
Matthijs leest; Direct hierop volgt; In het derde leerjaar en zesde leerjaar vinden we dit niet meer terug. Dat vertaalde zich niet in betere onderlinge relaties (met medeleerlingen of de leerkracht) in het derde leerjaar, noch in het zesde leerjaar.

Ramon citeert; In methodeonderwijs zitten gemiddeld meer kinderen die één jaar ouder zijn dan in het traditioneel onderwijs.
Matthijs leest.Dit is deels te wijten aan een latere overgang naar formeel onderwijs in de Steinerscholen. P.14

Matthijs H. zei

Jetzt hören Sie die knüppeldicke Lüge.
GA: 192 Seite:318
Ramon citeert: Voor wiskunde scoren de Freinetscholen van het OVSG, de Steinerscholen en de ervaringsgerichte scholen van FOPEM dan weer zwakker dan de traditionele scholen.’ P.21
Matthijs leest; *Op dezelfde pagina 21 sluit dit aan; Methodescholen boeken over het algemeen een tragere leerwinst in wiskunde, spelling, technisch lezen in het begin van het basisonderwijs gevolgd door een hogere leerwinst op het einde van het basisonderwijs, waardoor ze hun achterstand meestal inhalen.*

Ramon citeert; De Bilde et al. (2012) bestudeerden de leerkrachtrapportage over het schools welbevinden en onafhankelijke participatie van leerlingen aan het begin van het basisonderwijs. Hieruit bleek dat leerkrachten in methodescholen hun leerlingen in het derde kleuterklasje als minder onafhankelijk beschrijven dan leerkrachten uit traditionele scholen. Afzonderlijke analyses wijzen er op dat dit verschil enkel in Steinerscholen werd teruggevonden.’ P.24
Matthijs leest verder; Direct aansluitende zin; Op gebied van schools welbevinden werden geen verschillen gevonden. Het verschil in onafhankelijk functioneren verdween gedurende de daaropvolgende jaren. Het is hierom moeilijk om op basis van deze resultaten uitspraken te doen over de effectiviteit van methodescholen.

Ramon citeert; De Bilde et al. (2012) bestudeerden de leerkrachtrapportage over het schools welbevinden en onafhankelijke participatie van leerlingen aan het begin van het basisonderwijs. Hieruit bleek dat leerkrachten in methodescholen hun leerlingen in het derde kleuterklasje als minder onafhankelijk beschrijven dan leerkrachten uit traditionele scholen. Afzonderlijke analyses wijzen er op dat dit verschil enkel in Steinerscholen werd teruggevonden.P.24
Matthijs stelt: Leerlingen in het derde klasje van de methodescholen zijn dus zelfstandiger

Ramon citeert; Voor sommige methodescholen was het niet evident om deel te nemen aan het SiBO onderzoek. Hun specifieke doelstellingen kwamen immers slechts in een beperkte mate aan bod in dit onderzoek. Dit geldt in het bijzonder voor de Steinerscholen die specifieke eindtermen hebben.’ P.26
Matthijs leest verder; 4. De beperkte verkenning van de niet-cognitieve effecten die we uitgevoerd hebben, geeft voorlopig geen indicaties dat methodescholen op dit punt anders en beter scoren dan de gemiddelde Vlaamse school.

Boven genoemd onderzoek refereert aan een Dossier Methoden onderwijs. www.knack.be
Bij het verschijnen van het rapport stelde toenmalig Vlaams Minister van Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke; We zien in Vlaanderen niet alleen maar toe maar ondersteunen ze ook, omdat ze voor een enorme pedagogische rijkdom zorgen.
Methodescholen spelen een voortrekkersrol in Onderwijsvernieuwing.
Als Minister mag ik mij er eigenlijk niet over uitspreken, maar de bezieling die er van uitgaat is opmerkelijk.

Professor Ferre Laevers in hetzelfde dossier: Tegen wie de leerinhoud en niet de werkelijkheid centraal stelt zeg ik; als je nog meer talent wilt verkwanselen, moet je die weg vooral blijven volgen.

Jetzt wissen Sie von die knüppeldicke Lüge!

Ramon DJV zei

Matthijs maakt er wel een onoverzichtelijk rommeltje van. Het lijkt wel 'uitsluitend voor ingewijden'; :-)

Matthijs heeft waarschijnlijk niet gezien dat ik in mijn blog waarnaar hij verwijst enkel die fragmenten uit het onderzoek heb gelicht waarin specifiek de steinerscholen worden genoemd.

Dat ik enkel de passages aanhaal waarin de antroposofische school wordt genoemd, verandert echter niks aan de kern van de zaak: het steineronderwijs komt gewoon voor de zoveelste keer als zwakker uit de bus.

Daarom ook dat n.a.v. het verschijnen van de onderzoeksresultaten de Federatie van Steinerscholen met veel geroeptoeter in de krant http://www.standaard.be/cnt/dmf20130219_00476436?s=1 kwam stellen dat ze het - volgens hun eigen onderzoeken (sic!)- wel goed doen.

Echte onderzoeken wijzen in een andere richting.

Leerlingen middelbare steinerscholen presteren minder dan leerlingen reguliere scholen

(...) Uit een recente masterscriptie (2013) van een student aan de universiteit van Antwerpen komt naar voor dat leerlingen van middelbare steinerscholen minder presteren dan leerlingen in reguliere scholen. Pijnpunten zijn wiskunde en lezen (bron).

In 2009 wees ook Nederlands onderzoek al uit dat steinerscholen middelbaar (voortgezet) onderwijs in vergelijking met reguliere scholen op cognitief vlak achterop hinken. Onderzoekster Hilde Steenbergen concludeerde bovendien dat steinerschoolleerlingen in het basisonderwijs een dusdanige achterstand oplopen dat ze die niet meer kunnen inhalen in de middelbare school.(...)

PS: Oud-minister Frank Vandenbroucke is supporter van freinetscholen.

Ferre Laevers is initiator van de leefscholen.

Zelfs de promotor van het onderzoek, prof. Jan Van Damme, is voor methodeonderwijs (vooral freinet). Professor Van Damme was er overigens bij toen ik mijn boek aan de huidige minister van Onderwijs overhandigde.

Ramon DJV zei

Matthijs zijn verklaring betreffende het gegeven dat hij me eerst aan het helpen was, er toen plotseling een kentering kwam en hij me sindsdien in diskrediet probeert te brengen, slaat echt alles.

Matthijs: (...) Ik ervaar leugen en bedrog.
Zijn werkwijze is niet die van een kritisch-journalist-die bronnen afweegt en op waarde weet te schatten-het is selectie-journalistiek van het type riool-boulevard waar het veinzen telt.

Door deze vaststelling biedt ik geen directe ondersteuning meer aan. Aanvankelijk liep er een juridisch proces met de Federatie Steinerscholen http://www.steinerscholen.be/ en Ramon, waarbij ik hem steunde vanuit het principe vrijheid van meningsuiting en 'de kleine man' versus de advocatuur.

Die steun heeft zijn grens bereikt, het principe blijft gelden, maar zijn kritieken wijzen er in géén enkel geval op dat er een richting wordt ingeslagen naar een positieve wilsimpuls.
Anders verwoord er is geen goede wil te herkennen om dat wat volgt uit impulsen, waarvan de geesteswetenschap ontsproten aan de bron Antroposofie de grondslag vormt, tot kwalitatieve verbetering te leiden. (...)

Matthijs laat hier zien dat hij veel leest en ik veronderstel dat hij ook mijn blogs heeft gelezen. hij heeft erin ieder geval een bijdrage aan geleverd.

Het vreemde is dus dat Matthijs tot vorig najaar blijkbaar geen probleem had met mijn artikels (er stonden er toen toch al meer dan 200 online), maar dat erin het najaar iets is gebeurd waardoor Matthijs op zijn tenen is getrapt.

Ik heb eens gekeken wat op Steinerscholen.com is verschenen dat Matthijs tegen de borst stuit en dat kunnen maar drie zaken zijn: Getuige sektecommissie, Heilpedagogie - 'Zielzorg' voor 'minderwaardige' kinderen, Misleiding van overheid en instanties en Oud-leerling vrijeschool Driebergen: 'Ik ben door de vrijeschool onherstelbaar beschadigd'.

Desondanks blijf ik bij mijn vermoeden dat Matthijs zich plotseling naar mij toe vijandig opstelt, omdat hij - net zoals Witvliet - volgens mij het potje misbruik binnen de antroposofische beweging wil toegedekt houden.

Ik denk dat het daar te laat voor is, want die boot is al te water gelaten. Een Laffree en een Van Bemmelen zijn ondertussen wijlen, maar ik krijg nog altijd allerlei signalen dat in antroposofische scholen gewoonweg nog gasten van die strekking worden getolereerd.

Dat is op zijn minst zorgelijk, niet? En Matthijs wil niet dat daar iets van gezegd wordt? Mondje dicht en alles achter gesloten deuren regelen. Slachtoffers laten verdwijnen , liefst binnen de antroposofische hulpverlening?

Matthijs H. zei


Ideal und Stoff. — Du hast da ein vornehmes Ideal vor Augen: aber bist du auch ein so vornehmer Stein, dass aus dir solch ein Götterbild gebildet werden dürfte? Und ohne dies — ist all deine Arbeit nicht eine barbarische Bildhauerei? Eine Lästerung deines Ideals?

Bron: Friedrich Nietzsche Die fröhliche Wissenschaft

Waarbij vast staat dat één misbruikzaak er één teveel is!
Ramon mijn reactie van 6 maart 2014 11:35
Als jij die zelf docent vrijeschool had willen worden al niet lezen kan..?

Matthijs H. zei

RAMON→RAMON→RAMON→

Ramon DJV zei

Matthijs zegt: 'Waarbij vast staat dat één misbruikzaak er één teveel is!'

Tja, maar ondertussen gaat het wel door, omdat betrokkenen gewoon voor de klas blijven staan.

Weet jij volgens mij even goed als ik, Matthijs.

Slachtoffers zijn vaak zo bang dat ze bij me aandringen zeker de daders nergens te noemen. Ze zijn bang dat ze dan zo kunnen worden getraceerd.

Jij zegt wel eens dat er maar aangifte moet worden gedaan Je vergeet denk ik dat die mensen vaak jarenlang gedesoriënteerd zijn en geen al te best figuur slaan als ze bij de politie over - ik zeg maar wat - kabouters of engelen beginnen te vertellen.

'O, dat kind heeft wel een grote fantasie.'

Matthijs H. zei

RAMON→RAMON→RAMON→

Ramon DJV zei

Goh Matthijs, het wordt nu wel wat eng, zoals je daar mijn naam steeds in vette kapitalen neerzet.

Zou je niet beter effe een pauze inlassen?

Je profielfoto's veranderen ook steeds en zien er ook niet bepaald vrolijk uit.

Ik ga zelf de stilte van de tuin opzoeken en misschien is dat voor jou ook geen slecht idee. Je bent denk ik wat te veel gefixeerd op mijn persoon. Dat is wss nog zacht uitgedrukt.

Pak je bij mekaar, man, en zet je erover, ok?Michel Gastkemper zei

Geachte heren,
Uw samenspraak alhier heeft intussen op deze manier het recordaantal van meer dan honderd reacties bereikt. (Tenminste, ik kan me niet heugen dat we al eens meer hebben gehad.) Gefeliciteerd!
Ik kan echter helaas niet zeggen dat de discussie op een hoog niveau wordt gevoerd. Het is meer een persoonlijke woordenwisseling, om niet te zeggen poging tot beschimping, waar niet veel nieuws meer wordt ingebracht en die me dan ook weinig interessant voor andere lezers lijkt. Misschien daarom inderdaad een goed idee om die te staken.

Matthijs H. zei

Kijk Michel hier een handreiking

Michel Gastkemper zei

Gelukkig is er nog humor... een goede uitweg in dit soort gevallen.

pieter ha witvliet zei

Toen ik laatst met mijn puberkleindochter over patat sprak en wat het bij regelmatig, dus als gewoonte eten, doet, antwoordde ze: ‘Maar het is wel lekker!’ Ze is nog maar 14 en kan nog niet boven ‘het lekker vinden-niveau’ uitkomen. En ja, een glaasje frisdrank is ook lekker.
Ook het antwoord op de suiker is een open dooddoenerdeur. Natuurlijk hebben we suiker nodig; maar het gaat om de uitwassen van de suikerconsumptie. En de gevolgen voor de concentratie en het leren, o.a. Dat wegwuiven met een ‘foei toch’ getuigt van een banale oppervlakkigheid.
Eenzelfde oppervlakkigheid kom je tegen bij Verachterts opvatting over hoe op vrijescholen de letters worden aangeleerd.
Wanneer hij hier pocht op het feit dat ‘men’ vindt dat hij diep graaft en ‘alles’ terdege heeft onderzocht, moet ik dat tegenspreken.
De literatuur die er toe doet om iets over het schrijf- en leesonderwijs te kunnen zeggen, treffen we in de literatuurlijstvan zijn schotschrift niet aan – ook geen enkele verwijzing naar de talloze voordrachten waarin staat hoe Steiner dit aanleren zag.
Verachtert denkt te weten ‘waar het schoentje wringt’ maar slaat de plank finaal mis door te beweren dat de letters als alfabetklank worden aangeboden.
Ik zou hier nog kunnen ingaan op Verachterts evenmin begrepen ‘rekenen en temperamenten’; zijn bewering over Haeckels biogenetische grondwet die hij – i.t.t. wat Steiner erover zegt, in de vrijeschoolpedagogie wil zien; evenals bv. ‘frenologie’.
Al deze onderwerpen zijn op mijn blog uitvoerig aan de orde gekomen.
Focus op de steinerscholen blijft toch voornamelijk focus op Ramon de Jonghe/Verachtert

pieter ha witvliet zei

Het reactieblokje stond bij mij nog open op gisteren, vandaar dat ik de laatste opmerkingen miste.

Mijn kleindochtertje van 5 zit luidkeels te zingen: ‘vader Jakob, vader Jakob, slaapt gij nog enz.
Even later laat vangt ze het woord ‘yes’ op en vraagt wat dat betekent. ‘Dat is Engels en betekent ja.'
Waarop klinkt: vader YESkop, vader YESkop……

pieter ha witvliet zei

=laat= schrappen

Matthijs H. zei

Michel, ik ervaar dat jij je er als Blogbeheerder eenvoudig vanaf maakt, door bij de "100-grens" pas te komen met-Ik kan echter helaas niet zeggen dat de discussie op een hoog niveau wordt gevoerd-.

Gelukkig vind ik op http://www.antroposofie.nl/agenda/ uitkomst. B.v.Planetendans.Door het met meerdere mensen samen bewegen van zon, aarde, maan en planeten komen we in een gebied waar tijd en ruimte ineen lijken te vloeien.
waarschijnlijk alleen voor hééééél lange mensen.
Ook altijd 3 keer kijken bij die club-site of mijn scherm scheef is, maar dat is het ontwerp.
Dan Laatste Nieuws op die site;dat gaat over nieuws van 16-02-2014 t/m 07-08-2013 al voorbij dus titel zou moeten zijn het Te Late Nieuws het is 07-03-2014.
Dan naar...U leert zowel droog als nat vilten. Wij werken met merino en verse wol, wat ook voor de gevorderde vilters een uitdaging kan zijn.
verse wol zit mijns inziens aan een schaap VAST, vandaar de uitdaging voor gevorderde vilters natuurlijk! U kiest zelf een onderwerp om te vilten, in overleg is veel mogelijk.
U kiest zelf, nee U moet overlegen staat in de tekst

Hopeloos Antroposofische Verenigings activiteiten, in Dornach kan ondertussen ook alles van capoeira tot stigmata en schapenvilten waarschijnlijk ook.

Ramon werkt in zijn tuin, dus die ziet voorlopig bij een ander het onkruid niet.

Ik, ik ga mij bezinnen. Bij Maria Thun's zaaikalender heette dat een zwarte dag, niet je tuin bewerken, ongunstige planeet en sterrenstanden.

Michel Gastkemper zei

Beste Matthijs,
Jij bent niet te verslaan met gevatte reacties. Daarmee vergeleken maak ik mij er inderdaad gemakkelijk vanaf. Het is ook geen enkel probleem om door te gaan. Niet voor mij. Maar hoe meer reacties, hoe lager die komen te staan. Dus had ik ook beter kunnen schrijven: dat de discussie op een steeds lager niveau wordt gevoerd. Begin bovenaan en lees alles nog eens, misschien zie je dan wat ik bedoel. Maar voel je niet geremd om te blijven reageren, zo was het niet bedoeld. Er zitten wel degelijk heel waardevolle bijdragen bij, daar wil ik niets aan af doen! Maar het wordt wel erg veel zo. Of hoort dat soms juist bij deze weblog?

Matthijs H. zei

Kijk Michel DrsP. zong al.
'We zijn hier aan de oever van een machtige rivier
De andere oever is daarginds, en deze hier is hier
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant
Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
En dit heet dan de overkant, onthoud u dat dus goed
Want dat is van belang voor als u oversteken moet..."

In het proces waren op zeker moment alléén aan het oversteken en dan snijdt het géén hout meer.
Dat heb ik beseft op het moment van invoegen van communicatie- variatie's van Koot & Bie.

Ooit wijdde je een hele thema bijdrage aan Ramon en zowel jijzelf als Pieter hebben de nodige 'meters' met hem afgelegd.

Waarom ik mij inzet?
De wijze waarop Ramon werkt in inhoudelijke zin, daarin wil ik 'kaf en koren'scheiden en ontdekken welk patroon zichtbaar wordt of dat het principe de 'duikboot'is wegduiken-opkomen naar believen.
Dat geeft géén gebruikelijk-normale-communicatie.
Het persoonlijke ligt erin, dat erken ik. Het is niet alléén géén woorden maar daden.

Ik meen dat er zo voor lezers, in mijn visie,onjuist wordt gerefereerd aan inhouden en intiatieven die uit de impuls Antroposofie voortkomen. Bijvoorbeeld door je hier http://steinerscholen.start.be/te presenteren als Ombudsdienst.

Terugblikkend op deze reeks zie en beleef ik dat op zeker moment het wenselijk af te ronden.
Achteraf kun je met het materiaal inderdaad een samenvattend bericht maken.
Het is als met een dag vissen de ene keer is er vangst de ander dag niets. 100 keer je hengel ophalen en ingooien is mogelijk.

Wat mij opvalt is dat er een internationale reeks bloggers zijn die elkaar kennen, elkaars berichten lezen, vertalen en op elkaar reageren. Dominant zijn daarin mensen die veelal op één af ander wijze gevoed zijn door negatieve ervaringen of teleurstellingen. B.v. One of the most prolific critics of Anthroposophy working in English right now is Peter Staudenmaier, die afgelopen zomer 3 maanden in Duitse archieven zoekt naar nazi-info om Demeter aan te linken enz.In werkwijze zie ik veel overeenkomsten... This includes fabricated quotations, intentional mistranslations, and misrepresented context, as well as partial citations and a complete and deliberate failure to come to terms with Steiner's own philosophy-stelt Daniel Hindes.
Een vorm van gedrevenheid gericht tegen een impuls een moedwillige insteek.

Ik weet uit ervaring dat een echt kunstwerk alleen ontstaat door 'sterven en opstaan'maar zulke literatuur wordt niet geschreven.
Wat is dan de drijvende factor, welk proces speelt zich wereldwijd af achter de blogberichten?Matthijs H. zei

Alpha & Ωmega→
Michel; Wat is dan de drijvende factor, welk proces speelt zich wereldwijd af?
De vraag of je contact kan maken?

Matthijs H. zei

Ik hier beginnen
Of laat zich in zoet water géén kabeljauw vangen?

Ramon DJV zei

Matthijs,

Het zou niet steeds over mijn persoon moeten gaan, maar over de inhoud.

Ik geef even weer hoe jij nog niet zo lang geleden (09/07/2013) zelf mijn activiteiten beschreef:

(...) Ik zou je activiteiten zo willen benoemen en misschien kan je je er als 'kameleon' in vinden, motto kies je eigen sterrenbeeld!
Of volg Rudolf Steiner 08-02-1923;
Deshalb die Aufforderung: «Machen Sie sich stark, wie die andern es sind.»

1. Het doel van mijn websites/blogs is de positie in de samenleving en de ontwikkeling van steinerscholen/vrijescholen kritisch te volgen.
Het middel is onderzoekend verslag doen door ervaringsberichten van en rond de voornoemde scholen en de mogelijkheid te bieden tot reactie, zonder dat winstderving of binding van personen een doel is.

2. Doelstelling van de berichtgeving is; een handreiking te doen voor reflectie en dialoog tot kwaliteitsverbetering, die leidt naar het optimaliseren van kwaliteitsbeleid op de scholen.
De berichtgeving heeft een complementair karakter en gaat uit van een lezerspubliek welk een eigen oordeel kan vormen.
(...)

Zo beschreef jij dus mijn activiteiten, Matthijs.Ramon DJV zei

Dag Michel,

Ik zou je willen vragen om de reactie te verwijderen waarin Matthijs Hogenboom een foto van me gebruikt voor zijn bloggerprofiel.

Dit is misleidend.Matthijs H. zei

Best Ramon: Inhoud en persoon zijn in jouw schrijfsels verweven, behalve daar waar je exact-waarheids getrouw-citeert.

Leuk dat je mijn pendelslag opmerkt,een positieve kwaliteit die ik graag bij je zie en erken, beweeglijk denken.

Rudolf Steiner spreukte;

Suche im eigenen Wesen:
Und du findest die Welt:
Suche im Weltenwalten:
Und du findest dich selbst;
Merke den Pendelschlag
Zwischen Selbst und Welt:
Und dir offenbart sich
Menschen-Welten-Wesen:
Welten-Menschen-Wesen.

Goed op weg Ramon. Bravo!

Bij bericht 9.11 uur is tekst weggevallen.
Correct is: Ik zal hier beginnen
Zend anders een actuelere foto Ramon.

Ramon DJV zei

Doe jij dat vaak, Matthijs, iemand anders zijn profielfoto gebruiken voor je eigen profiel?

Misschien kan je beginnen met een keer je eigen gezicht te tonen? Want het valt me op dat antroposofen - en dan vooral de schimpende - zelden hun gezicht tonen.

Treedt een keer in het licht is hier wel op zijn plaats, denk ik dan zo. Wat is er te verbergen?Ramon DJV zei

Leren lezen en schrijven in de antroposofische school: eerst de kapitalen/blokletters (bron: officieel leerplan Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw)

Reactie op Kloptdatwel?

(...) Ik heb getuigenissen van docenten en zelfs van schoolverantwoordelijken, maar daar kan ook weer van gezegd worden dat die niet het hele antroposofische onderwijsveld vertegenwoordigen.

Belangrijker in deze zijn officiële documenten en in België is een heel bruikbaar document te vinden: de specifiek door en voor steinerscholen opgestelde ontwikkelingsdoelen, eindtermen en leerplannen. Dit is het curriculum van de antroposofische school, goedgekeurd en bekrachtigd bij Koninklijk Besluit.

De Federatie van Steinerscholen is hiervoor zelfs naar het Hof van Genève getrokken om te procederen voor de vrijheid van onderwijs. Met succes, want steinerscholen in België mogen hun eigen leerplannen en eindtermen gebruiken, volledig volgens de eigen methode. Een unieke situatie waar men in Nederland maar wat jaloers op is.

En wat zien we in de leerlijnen Nederlands basisschool van dat specifieke steinerpleerplan? (Leerinhouden p.161 e.v.) http://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2012/09/leerplan-BaO-versie-28-juni-2012-volledig-deel-3.pdf

3.4.1. Eerste klas

2. Lezen

 leesvaardigheid

- herkennen van klinkers en medeklinkers en benoemen naar klank en naam (bijv. R/ER, K/KA)

(...)

4. Schrijven

Schrijftechniek en handschrift (...)

- de letters van het alfabet als blokletters (ook Romeinse hoofdletters of kapitalen genoemd) schrijven

- woorden en stukken tekst op niveau van het kind, die uit het hoofd gekend zijn, kopiërend schrijven in blokletters

(...) Uitbreiding

- voorbereidende vormtekeningen voor het gebonden schrift.

(...) einde citaat

Voor alle duidelijkheid: in de steiner/vrijeschool leert men eerst schrijven (met kapitalen dus) en dan pas lezen (nazeggen).

In klas 2 (groep 4) wordt pas kennisgemaakt met de drukletter en wordt geoefend op het gebonden schrift.

Zelf heb ik het tijdens de opleiding niet anders gezien en ook tijdens stages heb ik het zo gezien.(...)


pieter ha witvliet zei

herkennen van klinkers en medeklinkers en benoemen naar klank en naam (bijv. R/ER, K/KA)

De volgorde klank en dan naam is de bevestiging van hoe het in de vrijescholen toegaat met het aanleren van letters. Dat is dus precies het tegenovergestelde van wat jij beweert.
Dat is tevens een bewijs dat je 'duiding' het tegendeel is van 'diepgaand', want een beetje onderzoek in de achtergronden had je voor die blunder kunnen behoeden.

Ramon DJV zeiJe vergeet iets, Pieter.

De antroposofische school begint met schrijven en vervolgens 'lezen', wat eigenlijk nazeggen is.

Je vindt dat overigens niet alleen bij de Federatie van Steinerscholen, maar ook bij steinerschooldeskundige Luc Cielen terug.

Je verhaspelt trouwens weer een en ander: er staat niet klank en dan naam, maar 'klank en naam'.

De volgorde van elementen in een opsomming heeft - tenzij specifiek vermeld - niks te maken met ondergeschiktheid.pieter ha witvliet zei

Het klopt dat in de vrijeschool bewust met schrijven wordt begonnen. De letters worden eerst als klank aangeboden en pas (veel) later als naam. Daarover gaat het als ik aan de orde stel dat jij in je schotschrift èn op je blog beweert dat er eerst met de alfabetletter wordt begonnen.
Dat lezen 'eigenlijk' nazeggen is, is ook veel te kort door de bocht en doet geen recht aan heel het proces van leren lezen.

Zie hier de items onder klas 1 en klas 2

Matthijs H. zei

Openingszin bij Ramon: Leren lezen en schrijven in de antroposofische school: eerst de kapitalen/blokletters (bron: officieel leerplan Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen vzw)
volgt verdere tekst…
Dan 3.4.1*. Eerste klas…(...) einde citaat Ramon stelt dan:
Voor alle duidelijkheid: in de steiner/vrijeschool leert men eerst
schrijven (met kapitalen dus) en dan pas lezen (nazeggen).

Matthijs leest: 3.5.5. Schrijven
Het schrijven wordt ontwikkeld uit het vormtekenen. Bij het aanvankelijke schrijven worden de gedrukte hoofdletters (kapitalen) getekend. De lettertekens ontstaan uit een
karakteristiek beeld of een welbepaalde beweging. Zo wordt de stap gezet naar de abstracte
letterbeelden. Bladnummer 182 PDF 114


Bij 3.4.1*. daar staat niets over schrijven maar Eerste klas en tweede klas 1. Spelend bewegen; en begrijp ik niet waarom Ramon dit aangeeft als schrijven/kapitalen/blokletters het thema lijkt te zijn.

Voor alle duidelijkheid: in de steiner/vrijeschool leert men eerst schrijven (met kapitalen dusNeen Ramon ontwikkeld uit vormtekenen, zie ook bij 4) en dan pas lezen (nazeggen).
Ik zie spreken, lezen en schrijven overigens als een samengaand proces, waarbij klank(-n) en spreken primair zijn. En God sprak het woord etc.
Zie ook voor rekenen hieronder eerst Lezen dan Schrijven.
VIJFDE KLAS 1. Getallen en tellen…decimalen lezen en schrijven tot 6 cijfers na de komma
6. Terminologie staat o.a. Romeinse getallen kunnen lezen cf. Geschiedenis..

nazeggen komt 1 maal voor in het document bij 3 Spreken.
3. Spreken1 De kinderen Bladnummer 194 PDF 126
F 8 kunnen woorden, zinnen en eenvoudige teksten, zoals beschrijvingen, gedichten,
verhalen en dialogen juist nazeggen, met aandacht voor uitspraak, intonatie,
klankkleur en ritme.

4. Schrijven
*schrijftechniek en handschrift
- pengreep en schrijfrichting juist realiseren
- lettervormen voorbereiden door oefening op de rechte en de kromme lijn (cf.
vormtekenen)

- de letters van het alfabet als blokletters (ook Romeinse hoofdletters of kapitalen
genoemd) schrijven
- woorden en stukken tekst op niveau van het kind, die uit het hoofd gekend zijn,
kopiërend schrijven in blokletters
*stellen
- zelfstandig eenvoudige woorden en zinnen vormen
- schrijven van enkele woorden en zinnen met inhoudelijke samenhang (fonetisch)
*spellen: letters Bladnummer 162 PDF 94


http://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2012/09/leerplan-BaO-versie-28-juni-2012-volledig-deel-3.pdf (gebruikte Link)
3.3 Leerplandoelstellingen: eindtermen
3.3.1. Samenvattend
Hier volgt een overzicht van het geheel van leerplandoelstellingen die op het einde van de zesde klas
bereikt zijn. De geleidelijke, consecutieve opbouw komt vooral in de opbouw van de leerinhouden
tot uiting. De leerplandoelstellingen voor Lichamelijke opvoeding worden in drie groepen onderverdeeld.
VOORAF AAN ALLE LEZEN EN SCHRIJVEN GELDT EN TELT: SPELEND BEWEGEN.
3.4 Leerinhouden
3.4.1. gaat over pagina 92/PDF 25 Eerste klas en tweede klas
1. Spelend bewegen…- kringspelen - bewegingsspelen, waarin het kind zijn fantasie gebruikt
- balspelletjes in kring met o.a. vangen, werpen, rollen, stuiten,...

Ramon DJV zei

Je maakt er weer een zootje van, Matthijs, want je zit blijkbaar op andere pagina's te kijken dan degene die ik aangeef. :-)

Je vertroebelt de informatie op die manier.

@Pieter

Je ziet het toch zelf ook staan in die leerplannen, niet?

Eerder beweerde je dat de Federatie van Steinerscholen ernaast zat.

Hoe zit het dan met steinerschooldeskundige Luc Cielen, die bevestigt wat ik in mijn boek over leesonderwijs schrijf?

Is Cielen een serieus te nemen bron voor jou of niet?
Matthijs H. zei

Ramon D.J.V. Aan MATTHIJS Door JOU VERACHT typt;
Je maakt er weer een zootje van, Matthijs, want je zit blijkbaar op andere pagina's te kijken dan degene die ik aangeef.

Deze Verachtelijkte typt niet voor niets dezelfde Link uit in zijn blogbericht als jij Ramon aangeeft namelijk;
http://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2012/09/leerplan-BaO-versie-28-juni-2012-volledig-deel-3.pdf

Een oppepper voor onze Gefocuste Verslaggever.
Leerlingaantallen vrijescholen blijven stijgen
Het afgelopen jaar is het aantal vrijeschoolleerlingen in Nederland wederom flink gestegen. Met een toename van meer dan 1000 leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs gaat het gemiddeld om een landelijke stijging van ruim 5%.
Tegen de landelijke trend in stijgt het leerlingenaantal op vrijescholen in het primair onderwijs met 3,1%. Uit voorlopige cijfers die DUO onlangs presenteerde blijkt dat het primair onderwijs landelijk juist te maken heeft met een daling van 24.000 leerlingen, een krimp van 1,5%. Ook vrijescholen in het voortgezet onderwijs maakten het afgelopen jaar gemiddeld een forse groei door van ruim 8%.

pieter ha witvliet zei

Nee, in wat jij aanhaalt zie ik het niet duidelijk staan.


Dan nog eens omgekeerd:
Worden de letters aangeleerd als klank of als alfabetletter? Waar wordt mee begonnen - niet zoals onderstaand voorbeeld van Steiner?

En geef mij de concrete beschrijving waaruit zou moeten blijken dat met de alfabetletter moet worden begonnen.

Steiner:
Wenn ich dir dieses hier (siehe Zeichnung links) vormache, so sieht das einem Fisch sehr ähnlich. Was du als Fisch gesehen hast, sieht etwa so aus, wie das, was du da an der Tafel siehst. Nun denke dir, du sprichst das Wort Fisch aus. Was du sagst, wenn du Fisch sagst, das liegt in diesem Zeichen (siehe Zeichnung links). Jetzt bemühe dich einmal, nicht Fisch zu sagen, sondern nur anzufangen, Fisch zu sagen. - Man bemüht sich nun, dem Kinde beizubringen, daß es nur anfangen soll, Fisch zu sagen: F-f-f-f-. - Sieh einmal, jetzt hast du angefangen, Fisch zu sagen; und nun bedenke, daß die Menschen nach und nach dazugekommen sind, das, was du da siehst, einfacher zu machen (siehe Zeichnung rechts). Indem du anfängst, Fisch zu sagen, F-f-f-f-, drückst du das so aus, indem du es niederschreibst, daß du nun dieses Zeichen machst.

Op veel meer plaatsen beschrijft Steiner deze manier: wanneer je begint met het zeggen van:......
=wanneer je begint= dat laat aan duidelijkheid toch niets te wensen over: dat is de klank, niet de naam.
Bij Luc Cielen vind ik het niet expliciet genoemd (maar ik heb nog niet alles kunnen nalezen bij hem)
Ik voel mij in uitleg en aanpak zeer verwant aan Luc, ook al zullen wij hier en daar wel een keer van mening verschillen.

pieter ha witvliet zei

Verachtert op 8-3-2014 om 9.16
Ik vrees dat Matthijs hier niet beschreef wat je activiteiten zijn, maar wat ze zouden moeten zijn, willen ze zinvol genoemd kunnen worden.
En omdat ze zo ongeveer het tegendeel zijn van wat Matthijs hier beschrijft, neem je dus niet de plaats in, die je nu denkt in te nemen als ‘criticus’: ‘criticaster’ dekt de lading beter.
De saus die overal overheen gaat is ‘weg met….
De antroposofobie van de Lage Landen begint in Leuven.

Ramon DJV zei

Pieter Witvliet zegt: 'Ik voel mij in uitleg en aanpak zeer verwant aan Luc'

Ik kom niet meer bij, hahahahaha. 'Zeer verwant met Luc Cielen.' Het is hier echt een gekkenhuis aan het worden.

Desondanks toch een vraagje.

Pieter, heb jij Luc Cielen ooit ontmoet? Omdat je blijkbaar zijn aanpak kent?

@ Michel

Jij zei iets over staken o.a. vanwege beschimpingen. Ik volg je daarin. Het wordt echt te gek.

@Matthijs

Ik had het niet over de link, maar over de pagina's die ik bij mijn bronvermelding heb gebruikt. Jij beweert dat je zaken die ik vermeld niet terugvind, maar je zit op verkeerde pagina's te kijken.

Moet ik dan zelfs dat gaan rechtzetten?

Het wordt een echte vaudeville.

pieter ha witvliet zei

Op Cielens website is zeer goed een indruk te krijgen hoe hij Steiners vrijeschoolgedachten kent en interpreteert en hoe hij deze didactisch toepast. Het is vrijwel overal of ik mijzelf lees.
Ik stelde je een vraag:
=Dan nog eens omgekeerd:
Worden de letters aangeleerd als klank of als alfabetletter? Waar wordt mee begonnen - niet zoals onderstaand voorbeeld van Steiner?

En geef mij de concrete beschrijving waaruit zou moeten blijken dat met de alfabetletter moet worden begonnen.=

Luc, wanneer hij een boek van E.M. bespreekt:
E.M.: ‘Van belang is in de eerste plaats dat de activiteiten werkelijk om het herkennen en verwerken van klanken (fonemen) draaien, en niet om letters of letternamen.’
Luc: Volkomen terecht. We moeten erover waken dat het om klanken gaat,
Foneembewustzijn koppelen aan letters kan en moet vanaf de aanvang van het eerste leerjaar gebeuren.

Het lijkt mij dat hij - dit bewerend - onmogelijk jou gelijk kan hebben gegeven in wat jij in je schotschrift en op je blog beweert: dat de letters worden aangeleerd met alfabetnamen.
Die alfabetnamen worden uiteraard ook aangeleerd, maar pas nadat de letters als klank door de kinderen worden gekend.

Nogmaals:dit uitgangspunt van het schrijf- en leesonderwijs is natuurlijk ruimschoots te vinden bij Steiner;wie daar in een kritische beschouwing aan voorbijgaat, graaft niet diep.

Matthijs H. zei

Ramon D.J.V. DURENDE JOUWERIJ VERVOLG
Het éne stellen staken o.a. vanwege beschimpingen. Ik volg je daarin.1.
@ Michel

Jij zei iets over staken o.a. vanwege beschimpingen. Ik volg je daarin. Het wordt echt te gek.

@Matthijs

Ik had het niet over de link,het andere doen, die Link vermeld jij zelf ,En wat zien we in de leerlijnen Nederlands basisschool van dat specifieke steinerpleerplan?-dit verwijst naar (Leerinhouden p.161 e.v.) en de bron http://steinerscholen.be/wp-content/uploads/2012/09/leerplan-BaO-versie-28-juni-2012-volledig-deel-3.pdf
maar over de pagina's die ik bij mijn bronvermelding heb gebruikt. de logica gebiedt dat de pagina's te vinden zijn bij 'mijn bronvermelding'anders is het een nodeloze verwijzing Jij beweert dat je zaken die ik vermeld niet terugvind, maar je zit op verkeerde pagina's te kijken beschimpen zou je staken

In het Onderwijs een bekend fenomeen degene die het luidste roept; Meneer Michel IK heb het NIET GÈDAAAÁÁÁàààNNN is meestal de dader.

Ervaring van jaren lesgeven 1-ste graad Onderwijskunde/Vakdidactiek 2.1 en 2.2 Hoger Pedagogisch Onderwijs (HOP) Windesheim Zwolle.
Speciaal voor Ramon nagezocht en voor mijzelf om aan te geven dat ik niet zonder enige basis en ervaring bijzonder geraakt en gecharmeerd ben door en voor de vernieuwende Pedagogisch-Didactische impuls.

Een ander leuk weetje om op te schieten is 7 jaar medewerker/docent aan de Vrije Hogeschool Driebergen voor de scholingscursus Antroposofie, afgekeken van de CPN en PSP waar het natuurlijk om politieke zaken
ging nl. Kaderopleiding, andere belangen dus.
Een ander verschil is dat Antroposofen als die al bestaan, alléén zichzelf kunnen vormen en de docent slechts middelen kan aanreiken en zo zijn we weer bij Vrijeschoolonderwijs, ECHT ONWIJS GAAF!

Ramon DJV zei


Ik dacht het al wel. Je hebt Luc Cielen nooit ontmoet en zijn aanpak nooit gezien.

Luc Cielen in hetzelfde jaar (maar iets later) dat mijn boek is verschenen:

(...) In steinerscholen wordt in 2009 nog steeds vastgehouden aan het aanleren van de blokletters (gedrukte hoofdletters).

2. De onderkastletters (gewone drukletters) worden pas in de tweede klas aangeboden

3. Het gebonden schrift (lopend schrift) wordt pas in de loop van de tweede klas
aangeboden en voluit gebruikt vanaf de derde klas.(...)

http://www.cielen.eu/lettertypes-eerste-klas-steinerschool.pdf

Je refereert zelf naar een tekst van Luc Cielen waarin hij zich positief uitspreekt m.b.t. foneembewustzijn. Maar je kunt daaruit alleen maar afleiden dat Cielen weet wat belangrijk is en niet dat hij vanuit steinerpedagogische 'inzichten' spreekt. Daar is Cielens blikveld volgens mij te ruim.

Die vind je hier: http://www.cielen.eu/leren%20lezen%20deel%201%20met%20illustraties%20internet.pdf

Cielen heeft overigens meegeschreven aan de officiële leerplannen. :-)

Het interessante is wat Cielen zegt in de tekst die jij aanhaalt. Het gaat over eerst leren schrijven en dan leren lezen in de steinerschool en dat dan aan de hand van kapitalen is. :-)

(...) ... Steiner er niet aan gedacht heeft zijn revolutionaire idee te onderbouwen met enige vorm van didactiek. Bovendien was hij niet consequent in zijn bewering, want wat hij aangeeft over het leren schrijven en leren lezen gaat in feite over het
tekenen (zo noemt hij dat zelf) van drukletters (kapitalen) en het herkennen daarvan.(...)

Het citaat van Cielen komt uit deze context.

(...) Het leren schrijven komt niet na het leren lezen, maar ervóór. Leren lezen doe je door te leren schrijven.
Het kan zijn dat dit in 1997 een revolutionaire gedachte was, maar reeds in 1919 drukte Rudolf Steiner erop dat het leren lezen moest voortvloeien uit het leren schrijven. Dat is bijna 80 jaar vóór Diane McGuinness. Ook toen was dat een revolutionaire gedachte die jammer genoeg niet verder verspreid raakte dan de steinerscholen en zelfs daar zo goed als volledig vergeten is anno 2012. Dit komt omdat Steiner er niet aan gedacht heeft zijn revolutionaire idee te onderbouwen met enige vorm van didactiek. Bovendien was hij niet consequent in zijn bewering, want wat hij aangeeft over het leren schrijven en leren lezen gaat in feite over het tekenen (zo noemt hij dat zelf) van drukletters (kapitalen) en het herkennen daarvan. Het schrijven van letters in de vorm van een verbonden (lopend) schrift komt bij Steiner pas in het derde leerjaar aan bod, al zijn er nu tal van steinerscholen die het verbonden schrift toch al in het tweede leerjaar aanleren, wat hoe dan ook nog steeds véél te laat is.

http://www.cielen.eu/dwaalspoor-dyslexie-erik-moonen-afabetcode-bespreking-LC-26okt2012.pdf

Uit de schoolgids van een vrijeschool:

(…) Vrije scholen hebben een eigen methodiek om kinderen te leren lezen. In de eerste klas leren de kinderen de letters
vanuit een beeld. Een tekening van bijvoorbeeld een laars wordt langzaam een laarsletter en uiteindelijk de letter L.
Dus vanuit beeldende karakters maakt het jonge kind kennis met de lettertekens en deze worden geleidelijk de abstracte
tekens waar de volwassene zo aan gewend is. In de tweede klas krijgt het lezen en schrijven echt vorm. Dat is later dan
in het reguliere onderwijs. (…)


Matthijs H. zei

Lesen Sie dazu eine Stellungnahme von Renate Valtin, Vizepräsidentin der DGLS.
Duits Gezelschap voor lezen en schrijven.Sind die neuen PISA-Ergebnisse Grund zur Freude?
Auf den ersten Blick: Ja: Von PISA 2000 über PISA 2003 bis PISA 2009 hat sich Deutschland von 484, über 491 auf 497 Punkte verbessert – eine erfreuliche, signifikante Steigerung von 13 Punkten. Deutschland liegt damit nahe am OECD-Mittelwert von 493 Punkten.
Erfreulich ist auch die Senkung der Zahlen der Jugendlichen, die unterhalb von Kompetenzstufe 2 lesen: von 22,6 Prozent auf 18,5 Prozent. (Gleichzeitig ist der Anteil der Jugendlichen, die eine Hauptschule besuchen, von 22 auf 19 Prozent gesunken – ein Schelm, wer da einen Zusammenhang vermutet?). Insgesamt sind dadurch die sozialen Disparitäten geringer geworden.
Wie Wunderbar!!!
Citaat 1.- Die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen sind größer geworden. Bei IGLU beträgt die Differenz 7 Punkte, bei PISA 40. Selbst in der Gruppe der schwachen Leser ist bei den Viertklässlern das Geschlechterverhältnis ausgewogen, während bei PISA der Anteil der Jungen unter Kompetenzstufe 2 bei 24 Prozent, der der Mädchen „nur“ bei 13 Prozent liegt.
Während es also der Grundschule gelingt, die Jungen in ihrer Lesekompetenz zu fördern, ist das in der Sekundar-schule nicht der Fall.
Citaat 2. -Besonders gravierend ist der Motivationsverlust: Bei IGLU geben 14,2 Prozent der Viertklässler an, außerhalb der Schule nie oder fast nie zum Vergnügen zu lesen.

Dieser Wert ist signifikant günstiger als in den beteiligten OECD-Staaten (mit 18,4%).
Bei PISA geben 41 Prozent der Jugendlichen an, nicht zum Vergnügen zu lesen – im OECD-Durchschnitt sind dies lediglich 37 Prozent. In allen OECD-Staaten ist also bei Jugendlichen ein Schwund an Lesefreude zu verzeichnen,
allerdings nicht so stark wie in Deutschland.
Die Ergebnisse insgesamt verweisen darauf, dass die sieben Handlungsfelder, die von der KMK herausgestellt worden sind, nicht ausreichen, um eine Steigerung der Lesekompetenz und eine Abnahme des Einflusses der sozialen Herkunft auf die Schulleistungen zu bewirken.

NU HET WOORD AAN Rudolf Steiner GA 298 S. 072/073
Inleidend Citaat; Gerade die naturgemäßesten Methoden in der Schule müssen auf diese Liebe begründet sein. Es ist der Geist des Weltverstehens und dieser Geist der Liebe, die vor allen Dingen drinnen sein wollen in dem Unterricht, den wir in der Waldorfschule pflegen, in der Erziehung, die wir in der Waldorf schule geben wollen. Und das läßt sich nicht machen mit allgemeinen Phrasen, das läßt sich nur machen, wenn man dasjenige, was man von der Entwickelung des Kindes kennt, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr im einzelnen immer wiederum anzuwenden weiß. Im gewöhnlichen Unterricht beginnt man heute gleich damit, an das Kind etwas heranzubringen, was die ganze gesunde Entwickelung des
Menschen lähmt.

IN AANSLUITING OP HET ONDERZOEK.
Das frühe Lesen- und Schreibenlernen in anderen Schulen ist in vieler Beziehung ein Fehler. Rudolf Steiner- voer zelf de Fact-Check uit!

Im Grunde genommen wird das Kind in ganz künstlicher Weise in etwas ihm Fremdes hineingeführt, wenn man es ohne weiteres das Lesen und Schreiben lehrt, das heute im menschlichen Verkehr üblich ist.
Wenn man das Kind im ersten Schuljahr bekommt, dann muß man bedacht sein, ihm nicht in gewaltsamer Weise dasjenige einzutrichtern, was nun die Großen können sollen.
Und da komme ich gleich auf etwas zu sprechen, auf das ja schon unser verehrter Herr Molt hingedeutet hat, daß in der Waldorfschule die Kinder etwas später lesen und schreiben lernen als in anderen Schulen.
Bron:Aktuelle Seite: Home Stellungnahmen Die neuen PISA-Ergebnisse - ein Grund zur Freude?
Wie Wunderbar!!!

pieter ha witvliet zei

@Verachtert:
Je geeft een heel lang antwoord, dat geen direct antwoord is op mijn vraag. Want dan valt meteen op hoe je er volkomen naast zit met de gedachte dat de letter om te lezen, als alfabetnaam wordt aangeboden. De conclusie is duidelijk, ook nadat Luc me per mail nog eens nadrukkelijk meedeelde dat bij het aanleren van een letter, vanuit het beeld, uiteraard, zeg ik, het gaat om de klank: anders kun je een woord niet gaan lezen.

Je 'duiding' - je weet waar het schoentje wringt - is een halfslachtige: beslist geen diepgravende, zoals zoveel onderwerpen in je schotschrift en op je blog. En daarover ging het.

Ramon DJV zei

Goed geprobeerd, willemijntje achter het gordijntje. :-)

Cielen zal inderdaad wel aangeven of 'meedelen' hoe het leren lezen didactisch in mekaar zit, maar dat heeft dan te maken met hoe hij het doet vanuit zijn vakkennis en slaat niet op de werkwijze van de antroposofische school.

Je ziet toch wat hij daarover zegt: geen didactiek bij de inconsequente Steiner, ook geen onderbouwing, enkel wat tekenen van kapitalen in de eerste klas, anno 2009 nog steeds van dat in de steinerschool, geen methode, ...

Die schoolgids liegt er toch ook niet om?

Ik hoop dat je nu weer niet gaat schelden, omdat er realiteit in beeld is.
pieter ha witvliet zei

Dit is de realiteit:
@Verachtert:
Je geeft een heel lang antwoord, dat geen direct antwoord is op mijn vraag. Want dan valt meteen op hoe je er volkomen naast zit met de gedachte dat de letter om te lezen, als alfabetnaam wordt aangeboden. De conclusie is duidelijk, ook nadat Luc me per mail nog eens nadrukkelijk meedeelde dat bij het aanleren van een letter, vanuit het beeld, uiteraard, zeg ik, het gaat om de klank: anders kun je een woord niet gaan lezen.

Je 'duiding' - je weet waar het schoentje wringt - is een halfslachtige: beslist geen diepgravende, zoals zoveel onderwerpen in je schotschrift en op je blog. En daarover ging het.

Ramon DJV zei

Kopiëren? Meer niet?

Dag Pieter. :-)

Ramon DJV zei

Ik heb nog eens zitten lezen bij Cielen en het is wel interessant om te zien hoe hij bepaalde elementen van Steiners in mekaar geknutseld onderwijs waardeert, maar blijkbaar die lesonderdelen afwijst waarmee antroposofie aan de kinderen wordt geleerd. Gangbare spreuken in de steinerschool zijn volgens Cielen antroposofie, geschiedenisonderwijs a la Steiner wil Cielen ook niet, ...

Hij is wel wakker, die Cielen

Matthijs H. zei

Citaat uit een reactie van Ramon.
"Je ziet toch wat hij daarover zegt: geen didactiek bij de inconsequente Steiner, ook geen onderbouwing, enkel wat tekenen van kapitalen in de eerste klas, anno 2009 nog steeds van dat in de steinerschool, geen methode".

Ramon D.J.V. Door Jokken Verder een kleine hulp die bijdraagt aan jouw goed bedoelde streven het vrijeschool in je
hoofd en hart op te nemen.

Een stichtelijk woordje op zondag; "Auf das Kind soll alles Augenmerk der Erziehung gerichtet sein.
Aber das kann eben nur dann der Fall sein, wenn der einzelne
Lehrer und Unterrichter und Erzieher wirklich tief hineinschauen kann mit einem, das Ganze des Menschen erblickenden künstlerischen Auge auf das Kind. Daher muß alle wirkliche Erziehungsfrage hingelenkt werden auf eine Lehrerfrage, eine Erzieherfrage.


Een belerend-criticus kan, ten slotte, alleen zichzelf aanmoedigen tot de Erzieherfrage,een zich zelf opvoedend leven.

1. Linkshändigkeit oder Beidhändigkeit? Pädagogischer Kurs April, Mai 1920
2. Über Linkshändigkeit und das Überführen in Rechtshändigkeit Fragenbeantwortung Vortrag Bern 15 April 1924.
3. Vom Zusammenhang der Handgesten mit dem Sprechen und das schreiben mit dem Fuss, einen Übung für Kinder zum Geschickt machen und Verstehen der Welt Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis etc. Arnheim 17-24 Juli 1924.
4.Vom malenden Schreiben Pädagogischen Ergänzungskurs Stuttgart Juni 1921.
5.Künstlerische Buchstaben-Zeichnen etc. Erziehungs- und Unterrichtsmethode 23/24 November 1921 Oslo.
6. Zeichnerische Übung für die unteren Klassen zur Entwicklung des Schönheitssinnes des Kindes
Weihnachtskurs für Lehrer Goetheanum Dornach 23 Dezember 1921 t/m 7 Januar 1922.
7. Zeichnerische und Malerischen Übungen für die unteren Klassen etc. Pädagogische Kurs August Torquay 1924.
8. Zeichnerischen Aufgaben zur Entwicklung des Symmetriegefühles und der inneren Lebendigkeit des Kindes. Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung 14 Vorträge Ilkey 5 – 17 August
9. Die Erweckung des Formgefühls bei Kindern unter Vermeidung der Nachahmung eines Äusseren
Zwei Lehrpläne Stuttgart 6 September 1919.
10. Im Zeichnen müssen Kinde während der Volksschulzeit ursprünliche Formen – wie Winkel, Kreis usw. – beigebracht werden. Methodisch-Didaktisch Pädagogische Kurs August/September 1919 Stuttgart.

Matthijs H. zei

Bron van stichtelijk woordje.
VORTRÄGE ÜBER ERZIEHUNG GA 304a S.145.

Ramon DJV zei

Steeds dat op de persoon spelen, Matthijs. Nu goed, de antroposofie wordt beschreven als een individuele weg en ieder draagt die dus op zijn eigen manier uit.

Wat mij wel opvalt bij antroposofen in het algemeen.

Aan de ene kant wekken ze door hoogdravend taalgebruik en quasi filosofische uitlatingen de indruk dat ze verheven doelen nastreven en van een hogere orde zijn of aan een hoger plan meewerken, terwijl ze aan de andere kant vrij vlug overgaan tot een vorm van laaghartigheid en smerige politiek die alle verbeelding tart.

Zie daarvoor ook de karaktermoord door Bernard Lievegoed op Steven Matthijsen, die Jelle van der Meulen recent beschreef.

Nu, de beweging is gekend vanuit de psychologie. In de volksmond: hoe hoger met het hoofd in de wolken, hoe pijnlijker de val in het slijk.

Dat dat vaak gepaard gaat met vloeken, hoeft geen betoog.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)