Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 21 februari 2013

Retour


Veel te melden vandaag. Om te beginnen de reactie op de brief van Jelle van der Meulen die ik een week geleden plaatste, op donderdag 14 februari in ‘Keulen’. Gisteren verscheen op de weblog ‘Bernard Lievegoed. Werkplaats voor monografieën over Bernard Lievegoed’ mijn retourbrief ‘Opheldering zoeken’:
‘Beste Jelle,

Dank voor je brief! Je zoekt opheldering waarom wij ons nu eigenlijk nog met Bernard Lievegoed willen bezighouden. Voor jezelf omschrijf je dit als een kwestie van “onafgemaakte zaken”. En daar voeg je een stuk persoonlijke geschiedenis met Lievegoed aan toe. Die geschiedenis cirkelt om de vraag waarom de antroposofie zo’n maatschappelijk isolement kent. Dat zou te maken hebben met een verkeerde eigen inschatting van de positie van de antroposofie (door antroposofen die zichzelf zo benoemen, bedoel ik). Lievegoeds laatste boek “Over de redding van de ziel” zou hen hier op pijnlijke wijze op gewezen hebben, reden waarom dit zo snel in de vergetelheid is geraakt. (Het is nu precies twintig jaar geleden uitgekomen en kende diverse drukken; drie in Nederland als ik goed geteld heb.)

Nu zou ik kunnen vertellen hoe ik tegenover Lievegoed sta, hoe ik hem gekend en meegemaakt heb. Ha, daar springen meteen een paar beelden in het oog. Kerstmis 1981, ik was, 21-jarig, net begonnen als aspirant-groepsleider in Zonnehuis Stenia. Er was een kerstviering voor medewerkers van beide Zonnehuizen, die een traditie kende van een kersttoespraak die door Lievegoed werd gehouden. Dat was denk ik de tweede keer dat ik hem zag en hoorde. Die toespraak was voor mij zeer indrukwekkend. Ik was op zoek naar een echt en direct beleefbaar christendom, hoewel ik het toen waarschijnlijk nooit zo geformuleerd zou hebben, en vond die in en achter de woorden van Lievegoed.

Het moet een maand of twee daarvoor zijn geweest dat er een avond was met Lievegoed, ter voorbereiding op de bouw van de Rafaëlzaal. De oude Oranjerie, de gemeenschapszaal op het terrein van Stenia, zou worden afgebroken. Daarvoor in de plaats zou in het voorjaar van 1982 worden begonnen met de bouw van een nieuwe zaal, van een heel therapiegebouw trouwens. Dat verscheen vrijwel naast het gebouw waarin ik werkte, dus ik kon de bouw van hieruit op de voet volgen. De naamgeving van de zaal was een zaak waar Lievegoed nauw bij betrokken was. Ik herinner me die voorbereidende avond in het najaar van 1981, waarop hij zei dat de naam die je kiest een verantwoordelijkheid en een verplichting inhield. De keuze voor “Rafaëlzaal” was geen gemakkelijke; je moest weten wat je deed. En weten wie Rafaël was, waar hij voor stond. Lievegoed maakte een spreuk over Rafaël, die later diende als grondsteenspreuk voor deze zaal.

Tsjonge, als ik zo begin, kan ik nog wel even doorgaan. Het zijn allemaal losse, incidententele gebeurtenissen. Zoals die keer dat Lievegoed in Leiden op uitnodiging van Harrie Salman een voordracht hield over de mysteriën voor studenten van de universiteit, in het kader van een studiedag die door Salman was georganiseerd. Ik ging er speciaal heen hoewel ik absoluut geen student was. Of die keer, ergens eind jaren tachtig, dat Lievegoed een voordracht hield in het Goetheanum, tijdens een conferentie voor heilpedagogen en sociaaltherapeuten. Het was net of hij daar werd ingehaald als een verloren zoon, als iemand die men lang links had laten liggen, maar die op eigen kracht beroemd was geworden en in die hoedanigheid terugkeerde en triomfen vierde.

En dan zijn er nog die keren dat hij maandelijks met onze “vierde kadercursusgroep” van heilpedagogen en sociaaltherapeuten gedurende een jaar of twee op zaterdag de ervaringen deelde die hij in zijn lange leven had opgedaan en die hij nog zeer graag wilde overdragen aan een volgende generatie. Dat is nog een verhaal apart. Maar daarover misschien een andere keer. (Er ligt daar nog een interessante link met “Over de redding van de ziel”.)

Wat ik je eigenlijk wilde schrijven, was nog iets anders. Namelijk dat ik het probleem dat jij beschrijft helemaal niet zo beleef. De ophef over het boek “Over de redding van de ziel” heb ik nooit goed begrepen. Wat ik er interessant aan vond, daarover had nooit iemand het; iedereen had het altijd maar over die geestesstromen, terwijl die mij maar matig interesseerden. Lievegoed had het er al vaker over gehad. Bijvoorbeeld in zijn boek over de mysteriestromingen, dat later de nieuwe titel “Mensheidsperspectieven” kreeg. Maar ook in andere publicaties kwamen ze voor. Okee, in dit laatste boek uit 1993 kregen ze een overkoepelender positie, met een ander gewicht ook. Maar dat was niet wat me zo sterk in dit boek aansprak.

Hoe houd ik deze brief een beetje kort? Waar het om gaat, is dat ik me beleef als een antroposoof, en in dat opzicht waarschijnlijk onderdeel ben van het probleem. Want in de antroposofie en in wat Steiner aan zaken aan het licht heeft gebracht, zit toch eigenlijk alles al? Daar heb je toch niet nog iets naast nodig? Wat ontbreekt er dan eigenlijk? Dat ik dat niet echt zie en beleef, dat is waarschijnlijk het probleem…

Met een hartelijke groet uit Rotterdam,
Michel

PS. De foto’s zijn genomen op Witte Donderdag 1982, tijdens de grondsteenlegging van de Rafaëlzaal. Overigens zijn ze, als ik me niet vergis, geschoten door Arie Veldhuijzen.’
Eergisteren, dinsdag 19 februari, schreef de hier al een paar keer gereageerd hebbende Geert Looyschelder op de Facebookpagina van ‘Stichting Vrijescholen Athena’ dat ‘Athena in gesprek met voorzitter PO-raad’ gegaan is:
‘Vandaag heb ik als voorzitter van de Stichting Vrijescholen Athena een constructief gesprek gehad met Kete Kervezee, voorzitter van de PO-raad; onderwerp was het advies van de Onderwijsraad over kleine scholen en de reactie van de PO-raad daarop. Had haar vorige week laten weten niet gelukkig te zijn met haar reactie op het advies basisscholen met minder dan 100 leerlingen binnen vijf jaar te sluiten. “Het onderwijs raakt in een vrije val als we nu niks doen,” stelt de voorzitter van de koepelorganisatie voor het basisonderwijs.

Kete Kervezee heeft in ons gesprek haar reactie onderbouwd en haar argumenten nogmaals herhaald. (zie voor haar argumenten: http://www.poraad.nl/content/vrije-val-onderwijs-voorkomen-door-samenwerken)

Ik heb de voorzitter van de PO-raad proberen duidelijk te maken dat kleine scholen wel degelijk toekomst hebben. Gelukkig onderschrijft Kervezee dat, hoewel zij vindt dat het – in samenspraak met de schoolbesturen – per situatie (school/gemeente) bekeken moet worden. Door kleine scholen in een gemeente samen te voegen verdwijnt de keuzevrijheid van ouders. Zolang scholen kwaliteit leveren en financieel gezond zijn, hebben die scholen toekomst.

Ik heb Kervezee gezegd dat ik hoop dat er eerst alomvattende en transparante analyses worden gemaakt van de sociale, financiële en personele gevolgen van de sluiting van kleine scholen. Er worden nu door de Onderwijsraad zonder heldere onderbouwing conclusies getrokken. Daarnaast wordt er een causaal verband gelegd tussen kleine scholen en kwaliteit. Hoe komt het dat kleine scholen – in de ogen van de Onderwijsraad – minder goed scoren? Heeft dat te maken met de grootte van de school, of meer met de leerlingenpopulatie, oftewel: wat is de sociale achtergrond en het opleidingsniveau van de ouders? Het rapport gaat van aannames en conclusies uit die mijns inziens niet goed genoeg zijn onderbouwd.

Ben ook benieuwd of de Onderwijsraad heeft doorberekend wat de kosten zullen zijn van het daadwerkelijk sluiten van 1300 scholen. Wat gebeurt er met overtollig personeel? Sociaal plan? Wie gaat dat betalen? Economisch verlies voor gemeentes van leegstaande schoolgebouwen? En wat gebeurt er met gemeentes waar scholen sluiten? Leegloop van een dorp? En wat zijn daarvan de economische gevolgen voor een regio?

Positief dat Kete Kervezee de moeite neemt om met bestuurders zoals ik in gesprek te gaan. Wordt vervolgd!

Geert Looyschelder,
bestuurder Stichting Vrijescholen Athena’
Ook in België moet voor het vrijeschoolonderwijs worden opgekomen. Eveneens eergisteren plaatste ‘De Standaard’ het bericht ‘Kinderen Steinerscholen scoren niet slechter’:
‘KUL-doctoraatsstudent Jerissa de Bilde stelde in haar doctoraat dat kinderen uit methodescholen slechter scoren voor wiskunde dan leerlingen uit het traditioneel onderwijs. Volgens Hans Annoot van de Federatie Steinerscholen, klopt dit niet.

“Onze leerlingen blijken op het einde van de lagere school gemiddeld even goed te scoren”, zegt Hans Annoot. Daarmee reageert hij op de conclusie van het KUL-doctoraat van onderzoekster Jerissa de Bilde.

“Het verwondert ons dat de onderzoekster alle onderzochte methodescholen op één hoop gooit, terwijl uit de studie van het Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen waarop ze zich baseert blijkt dat de resultaten tussen de methodescholen even verschillend zijn als hun aard en aanpak”, aldus Annoot. Volgens hem komen leerlingen van een Steinerschool op het einde van de lagere school toch uit op het gemiddelde voor Vlaanderen, zelfs al volgen ze een heel ander onderwijstraject.

“De studie van het Steunpunt leert eveneens dat het kennisniveau van leerlingen uit de Steinerscholen in de eerste drie jaren van het lager onderwijs heel geleidelijk stijgt, maar dat de opgelopen achterstand na zes jaar helemaal ingehaald is. Daaruit blijkt ook dat het helemaal niet nodig is om kinderen al vanaf de kleuterklas of vanaf de eerste jaren van het lager onderwijs sterk onder druk te zetten om te presteren zoals elders maar al te vaak gebeurt”, zegt Annoot.’
Ander vrijeschoolnieuws uit Zutphen, waar De Stentor dinsdag berichtte over een aankomende ‘Manifestatie bij vrije school De Berkel’:
‘Bij vrije school De Berkel aan de Weerdslag 14b in Zutphen vindt zondag 3 maart een manifestatie plaats als protest tegen het besluit van het bestuur om het gebouw te gaan gebruiken voor voortgezet onderwijs. Het bestuur van de vrije scholen in Zutphen besloot eind vorig jaar om het aantal basisschoollocaties terug te dringen van drie naar twee.

De IJssel aan de Henri Dunantweg en De Zwaan aan de Valckstraat blijven open. Het gebouw van De Berkel wordt in de toekomst gebruikt voor voortgezet onderwijs. Het gebouw wordt daarvoor ingericht.

Daar is kritiek op. Een aantal ouders heeft zich verenigd in een initiatiefgroep. “De architectuur van het gebouw is specifiek voor onderbouwleerlingen en zal in de nieuwe situatie verloren gaan voor juist deze groep”, staat in de uitnodiging voor de manifestatie. “Wellicht bent u net zo verontwaardigd als wij en kunt u ons helpen om duidelijk te maken aan het bestuur dat het Berkelgebouw aan de Weerdslag ontworpen, gebouwd en bedoeld is voor onderbouwleerlingen.”

De manifestatie duurt zondag 3 maart van 11 tot 13 uur. De manifestatie start muzikaal met zelf meegebrachte instrumenten om de klok te luiden. Rond het middaguur gaan ballonnen met protestkaartjes de lucht in en wordt aansluitend aan de hand van reacties een menselijke ketting rond de school gesloten. Tot slot krijgen bestuur, managementteam en de raad van toezicht handtekeningen overhandigd.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via www.vrijeschoolnu.nl/manifestatie.’
De Vereniging van vrijescholen heeft sinds kort op haar website ‘Wat maakt de vrijeschool uniek?’ staan:
‘Een digitaal boekje over de identiteit van de vrijeschool. PDF
Digitaal boekje
Een prachtboekje, met korte en heldere teksten. Uitstekend! Maar is dit nu het langverwachte ‘Identiteitsdocument’ waar zo veel om te doen was? Gezien de titel ‘Identiteit van de vrijeschool’ wel. Helemaal achterin staat in het colofon ‘2013 Tweede versie’. En dan heb ik nog dit bericht van gisteren op de Facebookpagina van ‘Stichting Vrijescholen Athena’ (die zijn dus lekker bezig):
‘Komende dinsdag 26 februari:

Basisschool De Noorderkroon te Enschede (een van de Athena-scholen) bestaat in 2013 20 jaar. Dit vieren we met een lezingencyclus met landelijk bekende sprekers op 26 februari en 20 maart.

Brein en tempo van het jonge kind
Waarom een kind geen kleine volwassene is.

Thema: Tussen kind en school.
Spreker: Prof. Dr. Sieneke Goorhuis
Tijd: 26 Februari, 20.00 uur

Orthopedagoog en spraakpatholoog. Werkte 35 jaar in het UMCG (Afdeling KNO/ Communicatieve stoornissen bij kinderen). Verrichte onderzoek naar de epidemiologie van spraak- en taalproblematiek, de effecten van een meertalige opvoeding, de diagnostische processen bij bij spraak- en taalproblematiek en de effecten van spraak- en taalproblemen op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Thans is zij lector Early Childhood aan de Stenden Hogeschool in Noord Nederland.

Voor artikel over visie van Sieneke Goorhuis op het nut van spelen voor jonge kinderen: http://www.vrijescholenathena.nl/downloads/laat_kinderen_spelend_leren.pdf
Goed, dit waren dan zo’n beetje de Nederlandstalige berichten voor vandaag. Gauw door naar het buitenland, want daar gebeurt ook veel. Eerst maar wat vrijeschoolnieuws. Gisteren schreef de Canadese ‘École Rudolf Steiner de Montréal – Waldorf school of Montreal’ op zijn Facebookpagina:
‘Hello, I am sharing this with all Waldorf schools that are on facebook in the hopes that we can call in support for Waldorf education. Our Waldorf inspired charter school is among ten schools up for $15,000 in the Bookman’s School Challenge and to make it to the next round of three we need to get the most votes on the poll. Can you please post on your wall and ask your families and supporters to help a fellow Waldorf school? This is not just a chance to win some desperately needed funds for our school, but also an opportunity to promote the benefit of Waldorf education. We made a video that will be available soon here: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=N-cRzCf7llA

And here is the link to vote: https://www.facebook.com/questions/10151432666034316/Thanks so much!

(via Amanda Jane Larkin)’
En het maandblad ‘Erziehungskunst’ kwam met ‘Waldorfschule daheim. Ein Erfahrungsbericht aus Amerika’ van Eva Meilaender, uit het februarinummer:
‘Was in Deutschland kaum vorstellbar ist: In den USA wird es vielfach praktiziert und von den Behörden toleriert – das Homeschooling. Eltern unterrichten ihre Kinder, auch mit waldorfpädagogischen Methoden. Eine Mutter berichtet.

Herzlich willkommen in unserer Heimschule, die vorwiegend im Wohn- und Esszimmer stattfindet! Wir sind eine siebenköpfige deutsch-amerikanische Familie im Staat New York: mein Mann Peter, Professor für Politikwissenschaft an einem kleinen christlichen College, ich, seine Frau Eva, eine ehemalige Dozentin für Deutsch an der University of Notre Dame, und unsere fünf Kinder.

Nachdem ich in Deutschland die Waldorfpädagogik in einem Kindergarten kennengelernt hatte, erzogen wir unsere Vorschulkinder in diesem Sinn. Deshalb lag es nahe, Waldorferziehung auch im Schulalter weiterzuführen. Als wir dann vor fast neun Jahren eine Schule für unseren Sohn Jonathan finden mussten, fiel unsere Wahl nach reiflicher Überlegung auf Homeschooling. Immer mehr Familien in den USA unterrichten ihre Kinder zu Hause. Als Homeschooler unterliegt man den Richtlinien des eigenen Bundesstaates und Schulbezirks. Zu Beginn des Schuljahres müssen wir bei der Behörde einreichen, was wir unterrichten und welche Materialien wir benutzen wollen. Es gibt vorgeschriebene Fächer und Inhalte und eine zu absolvierende Stundenzahl. Die Unterrichtsmethoden stehen jedoch frei. Jedes Quartal schickt man ein Zeugnis an die Schule. Am Ende des Schuljahres schreiben die Eltern für die jüngeren Schüler einen Beurteilungsbericht, ab der 4. Klasse nehmen die Kinder an nationalen, standardisierten schriftlichen Prüfungen teil.

Aber wie schafft man das, ohne in ein Waldorflehrerseminar gegangen zu sein? Meine größte Hilfe, neben den Lehrplänen von Karl Stockmeyer und Tobias Richter sowie der Kunstdidaktik von Thomas Wildgruber, stammt von »Live Education!«, einer Gruppe ehemaliger Waldorflehrer, die Eltern beim Waldorf-Homeschooling mit Unterrichtsmaterial und mündlicher und schriftlicher Beratung bei der Epochen-Planung weiterhilft. Im Internet (www.live-education.com) tauschen wir Eltern uns aus und in Sommerkursen können wir uns in der Praxis üben. Nach unserer Spielgruppenzeit haben wir weiterhin Kontakt zur – leider 80 Kilometer entfernten – Aurora Waldorf School und erhalten von dort Anregungen und Hilfen.

Bei jeder neuen Epoche greife ich natürlich auf meine eigene Erziehung zurück, doch muss ich auch einiges neu oder besser lernen, um es meinen Kindern zu vermitteln. Das ist eine große Herausforderung, doch gerade, wenn meine Kinder sehen, dass ich mich manchmal auch mühen muss, ist das eine wichtige Lektion für sie. Außerdem macht es großen Spaß, Dinge neu zusammen zu entdecken.

Ein typischer Tag in unserer »Schule« besteht aus gemeinsamem Haushalt, aus Freizeit und Lernzeit. Wir beginnen mit einem Kreisspiel, gefolgt von zwei separaten Epochen am Morgen und einer am Nachmittag.

Während Miriam ein Bild von Noahs Arche in ihr Heft malt, nachdem ich ihr diese Geschichte erzählt habe, lernen Jonathan und Charlotte selbstständig englische Grammatik und üben Flöte. Die Kleinen, Veronika und Flora, stellen aus Tannenzapfen, Samen und Erdnussbutter Vogelfutter her. Später macht Charlotte mit Jonathans Hilfe und einem Seil draußen Messübungen zur mysteriösen Zahl »Pi«.

Anschließend berechnet sie den Umfang mehrerer Kreise an der Tafel. Nachmittags macht Jonathan ein Physikexperiment. Die Erkenntnisse daraus schreibt er ins Heft, während die anderen Fremdsprachen (Deutsch, Französisch, Latein oder Griechisch) üben. Mit meinen Kindern spreche ich Deutsch, auch in unserem Unterricht. Nach dem Kaffeetrinken spielen die Kinder draußen, auch gehen sie in die Bücherei, zum Ballettunterricht, zum Fechten, Turnen oder Baseball. Abends wird meist gelesen, gespielt oder es stehen Handarbeiten und Werken auf dem Programm.

»Ja, aber wie lernen die Kinder denn andere Kinder kennen?« oder »Wie können sie sich im Leben behaupten oder in die Gesellschaft einfügen?« Diese Fragen hören wir öfter. Die Kinder nehmen nicht nur an Ballet- und Sportgruppen teil, sie treffen sich auch mit anderen Homeschoolern zu gemeinsamen Ausflügen, zu Natur-, Spiel-, Sport- und Musikveranstaltungen. Sie engagieren sich in der Kirche und in einem Altersheim. In einer Privatschule am Ort nehmen sie an Theateraufführungen teil. Sie sind offen gegenüber anderen Kindern und haben Freundschaften geschlossen. Vor allem aber haben sie eine sehr gute Beziehung untereinander entwickelt. Sie helfen sich gegenseitig beim Lernen, und meine Rolle als Lehrerin kann immer weiter in den Hintergrund treten.

Unser Erziehungsweg kann nicht alles bieten, was eine Waldorfschule bietet, zum Beispiel Eurythmie, doch viele Waldorfimpulse lassen sich auch zu Hause verwirklichen. Die amerikanischen öffentlichen und privaten Schulen sehen sich vor viele Probleme gestellt, von Gewaltauswüchsen bis hin zu Kürzungen im Fächerangebot – besonders im musischen und künstlerischen Bereich. Schon im Kindergartenalter werden die Jungen und Mädchen immer öfter vor den Computer gesetzt. Hier im Staat New York ist die Einführung der Schreibschrift nicht mehr verbindlich und viele Schulen füllen diese Freiheit mit dem Computer. Die Einbeziehung des ganzen Menschen (Geist, Gefühl und praktisches Tun) steht nicht auf dem Programm, da geht es meist nur darum, die bundesstaatlich vorgeschriebenen Normen zu erreichen. Eine enge Beziehung zur Natur fehlt so gut wie ganz, da amerikanische Schulen immer weniger Pausen und Zeit zum Draußen-Spielen einplanen.

Unser Wunsch ist es, mit der Waldorfpädagogik die Kinder dabei zu unterstützen, einmal bewusst ihren eigenen Weg zu finden und in der Gesellschaft Zeugnis von dem Guten, Wahren und Schönen in der Welt abzulegen. Diese Hoffnung, die auch ein Hauptanliegen Rudolf Steiners war, drückt sich in unserem täglichen Abschlussspruch aus, den wir gemeinsam aufsagen:

»My work is done and now may rest,
What I have learned may it be blessed
And make me strong to work with love
For earth and man and God above.«

Link: www.untroddenpaths.blogspot.com
We verlaten het onderwijs en begeven ons op weg naar de kunst. Eerst maar dit bericht van de Facebookpagina van ‘Medienstelle Anthroposophie’ vandaag:
‘Schöner Blogbeitrag von Alicia Hamberg über die Stockholmer Hilma Af Klint-Ausstellung, die gestern bereits in der FAZ von Julia Voss als “epochal” gefeiert wurde. Die Malerin Hilma af Klint gilt inzwischen als Pionierin der abstrakten Kunst – noch vor Kandinsky. Rudolf Steiner besuchte sie 1908 in ihrem Stockholmer Atelier, um ihre Arbeiten zu sehen.

hilma af klint: a pioneer of abstraction (exhibition) – zooey.wordpress.com – If you happen to be in Stockholm this spring, the Hilma af Klint exhibition is worth visiting.* It runs until May 26 at Moderna Museet.
Vervolgens kunnen we naar het Goetheanum, waar men weer een groot aantal mooie berichten op de vernieuwde website heeft gezet. Alleen kom ik niet altijd uit met de dateringen daar. Het bericht ‘Gründung Verein Architekturpfad Dornach Arlesheim’ van Franz Ackerman stond gisteren in ieder geval ook op de website van Anthromedia.net, waar ik dit nu vandaan heb:
‘Unter Anwesenheit des Dornacher Gemeindeammanns (Gemeindepräsident) fand am 14. Februar im Saal des Dornacher Gemeinderats die Gründung des Vereins Architekturpfad Dornach Arlesheim statt.

Gründungsversammlung

Als Präsident wurde Oliver Conradt gewählt, Stiftungsrat der Edith Maryon Stiftung und Sektionsleiter am Goetheanum. Die Hauptaufgabe des Vereins, der durch die Gemeinden Dornach und Arlesheim, sowie zahlreichen anthroposophischen Einrichtungen und Einzelpersonen, getragen wird, ist die Pflege und Förderung der vier Architekturpfade in Dornach und Arlesheim. In der Umgebung des Dornacher Goetheanum Hügels umfassen sie rund 180 Bauten, die im von Jolanthe Kugler im renommierten Niggli Verlag herausgegebenen Architekturführer “Die Dornacher Kolonie” dokumentiert sind. Rund 50 herausragende Gebäude in plastisch organischem Baustil werden auf den Rundgängen besonders hervorgehoben.

Gemeindepräsident Christian Schlatter erwähnte, dass der Name Dornach weit in die Welt hinaus klingt. Die Lebensleistung Rudolf Steiners ist wesentlich mitprägend für das Leben und Arbeiten in der Gemeinde. Er freut sich, dass die Pfade anlässlich Rudolf Steiners 150. Geburtstag eingeweiht worden sind. Pfade sind da, um auf ihnen hin und her zu gehen. Er hoffe, dass mit dieser Gründung, das gegenseitige Wahrnehmen und Begegnen in der Gemeinde seinen Ausdruck finde.

Zu Beginn der Gründungsversammlung sprach Prof. Dr. Walter Kugler, bis vor kurzem Leiter des Rudolf Steiner Archivs in Dornach, in einer launigen Ansprache zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der “Dornacher Kolonie”, wie sie zu Rudolf Steiner Zeit genannt wurde. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts lebte unter vielen Menschen eine Aufbruchstimmung, die sich in der sogenannten Reformbewegung mit ihrem symptomatischen Ruf “Weltgeist, wo bist du?”, an vielen Orten Europas äusserte. Zentren entstanden, Kolonien, wo Menschen ein neues Zusammenleben erprobten, Natur und Landwirtschaft pflegten, Kunstimpulse entzündeten. Dazu gehören die Dresdner Gartenstadt sowie die Darmstädter Mathildenhöhe. Am bekanntesten sind die Worbsweder Künstler um Heinrich Vogeler und Paula Moderson, sowie Rainer Maria Rilke und die Bewegung, die am Monte Verità, dem Berg der Wahrheit, bei Ascona TI, mit dem Ruf “zurück zur Natur” ihren Ausdruck fand.

All diese Aufbruchsbewegungen sind heute Geschichte. Nur der Kolonieimpuls am Goetheanum Hügel hat an Aktualität nichts eingebüsst, der 1913 mit dem Bau des Goetheanum seinen Anfang nahm und Künstler aus aller Welt nach Dornach rief. Das soziale Miteinander wurde massgeblich durch Edith Maryon mitgeprägt, die mit den Eurythmiehäusern den Anfang für einen sozialen Wohnungsbau setzte. Das Goetheanum als Hochschule und Veranstaltungsort wurde bald ein Anziehungspunkt für Besucher aus aller Welt. In seiner unmittelbaren Umgebung entstand im Laufe des 20. Jahrhunderts die weltweit charakteristischste Siedlung aus organisch-goetheanistischen Wohn- und Zweckbauten.

Anlässlich des 150. Geburtstags Rudolf Steiners im Jahr 2011 wurde diesem einzigartigen Ensemble, dieser Synthese aus Natur und Kultur auf zeitgemässe Art neu Ausdruck verliehen. Der Architekturführer von Jolanthe Kugler, besonders gefördert durch die Fachhochschule Nordwestschweiz, schuf die Grundlage, dass am Sonntag, den 4. September, ein farbenfroher Event in Dornach und Arlesheim stattfinden konnte. Die Dornacher Kolonie in mehr als 50 organisch-goetheanistischen Wohn- und Zweckbauten war an diesem Tag erstmals für die Öffentlichkeit zugänglich. Die Hausbesitzer und-bewohner gaben den zahlreichen Besuchern Auskunft und teilten mit ihnen ihre Erfahrungen mit dem praktischen Leben in diesen in vielerlei Hinsicht speziellen Bauten. Fachkundig angeleitete Führungen ermöglichten vertiefte Einblicke und Erkenntnisse. Ein Rahmenprogramm bot zahlreiche Angebote und Attraktionen für Gross und Klein. Jedes der an diesem Tag «offenen Häuser» war markiert mit einem sehr grossen, über dem Haus schwebenden Luftballon. Die Ballone verbreiteten eine Atmosphäre der Leichtigkeit und Fröhlichkeit.

Die Architekturpfade wurden durch die grosszügige Finanzierung mittels Gelder der Lotteriefonds der Kantone Solothurn, Baselland und Basel Stadt, sowie erheblicher Beiträge der Gemeinden Dornach und Arlesheim ermöglicht. Die Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz, das Goetheanum, sowie weitere Förderer und Sponsoren, insbesondere die Gesamtorganisation der Einweihungsveranstaltungen durch die Stiftung Edith Maryon haben zum Gelingen der Einweihungsanlässe beigetragen.

Mit der Vereinsgründung wird der Erhalt der Architekturpfade, die in Flyern in drei Sprachen erläutert werden, längerfristige sichergestellt. In Zusammenarbeit mit den Führungen am Goetheanum sollen auch weiterhin Führungen zu den architektonisch wertvollen Bauten angeboten werden. Angestrebt werden von Zeit zu Zeit besondere Veranstaltungen, die das soziale und natürliche Zusammenleben am Goetheanum-Hügel fördern sollen.

Architekturpfad Dornach Arlesheim:
– Einzelmitglied ohne Stimmrecht (40 Franken)
– Fördermitglied ohne Stimmrecht (mindestens 100 Franken)
– für Körperschaften als stimmberechtigte Mitglieder (mindestens 500 Franken)
>> Film “Die Dornacher Kolonie”, 8:03 min, Stiftung Edith Maryon
Van de berichten ‘Aus dem Leben am Goetheanum’ ging dit van gisteren van Margrethe Solstad over ‘Goetheanum-Eurythmie-Bühne: “Von einer anderen Wirklichkeit”’:
‘Die Goetheanum-Eurythmie-Bühne zeigt am 24. Februar 2013 norwegische Dichtungen: “Olav Åsteson” und Gedichte von Gunvor Hofmo. Die Leiterin Margrethe Solstad erzählt, warum.

Mit unserem Programm verbinden wir das seit Jahrhunderten tradierte und erst im 13. Jahrhundert niedergeschriebene norwegische Traumlied “Olav Åsteson” mit Gedichten der norwegischen Lyrikerin Gunvor Hofmo (1921-1995). Ihnen gemeinsam ist, dass sie von einer anderen “Wirklichkeit” erzählen. Die traditionellen Melodien des Traumlieds mit Halb- und Vierteltönen und besonderer Rhythmik halfen, in einen erweiterten kosmischen Erlebnisraum hereinzukommen. Daher wurde das Traumlied oft während der drei ersten Tage nach dem Tod eines Menschen dem Verstorbenen vorgesungen – als Begleitung auf dem Weg in eine andere Wirklichkeit.

Christian Ginat hat die Melodien, die das Traumlied umrahmen, für uns überarbeitet (Text in der Übertragung von Rudolf Steiner).

Auch die Klavierstücke des ungarischen Komponisten Zoltán Kodály werden einen Hörraum öffnen, hier für die subtilen Gedichte von Hofmo. Sie hat die ganze Tragik und Herausforderung des 20. Jahrhunderts durchlebt und durchlitten und war eine Bürgerin zweier Welten. Schon als junges Mädchen begann sie, Gedichte zu schreiben. Ihre erschütternden Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs – Verfolgung und Tod von Verwandten und Freunden – ließen sie 16 Jahre lang verstummen. Die Früchte offenbarten sich in einer Fülle von Gedichten: In zehn Jahren erscheinen 15 Bände mit ihren Gedichten, in denen ihre inneren Erlebnisse Zeugen des Geistes werden. 1948 erschien ihr Gedichtband “Von einer anderen Wirklichkeit” – dem Titel unseres Programms.

Aufführung unter Leitung der Autorin: 24. Februar, 16.30 Uhr, Goetheanum
Quelle: Das Goetheanum Nr. 8/2013’
Uit dezelfde categorie kwam van Sebastian Jüngel op 17 februari ‘Anthroposophische Gesellschaft in der Schweiz: Jahrestagung’:
‘Von 15. bis 17. Februar trafen sich zur Jahrestagung im Goetheanum die Mitglieder der Anthroposophischen Gesellschaft in der Schweiz und Gäste aus dem In- und Ausland. Thema war “Die Grundsteinlegung des ersten Goetheanum und der Kampf um den Menschen”.

Auf der Jahrestagung “Der Sehnsuchtsschrei nach dem Geist” sprachen Peter Selg, Johannes Greiner, Christian Hitsch und Marc Desaules. Peter Selg stellte die Geschichte der Anthroposophischen Gesellschaft in einen kosmisch-historischen Zusammenhang: Die Grundsteinlegung der Anthroposophischen Gesellschaft und des Goetheanum am 20. September 2013 vollzog sich als ein kosmisch-irdischer Akt in einer auch heute weiterhin dramatischen Weltenlage, in der offen ist, ob die Evolution weitergehen könne oder nicht. Das Tagungsmotto wurde damals von Rudolf Steiner in seiner Grundsteinansprache mehrfach angesprochen.

Johannes Greiner befasste sich mit der Herausforderung Ahrimans, gerade im Zusammenhang mit der den Alltag prägenden Medienwelt.

Christian Hitsch stellte mit einem Blick auf die im Großen Saal des Goetheanum realisierten Formen (woran er als Gestalter des Saales planerischen und praktischen Anteil hat) den Goetheanum-Bau in den Gesamtzusammenhang der Kräfte der Weltevolution.

Und Marc Desaules erläuterte den Grundstein vom Ersten Goetheanum und der Theosophischen Gesellschaft. Dabei brachte er den Pyrit, der der physischen Gestalt des Grundsteins die Form lieh, in die unmittelbare sinnliche Anschauung. Außerdem sprach Desaules über die Mission der Rosenkreuzer ab 1250, die Mikro- und Makrokosmos miteinander in Beziehung setzten und damit an den beinahe gänzlich erloschenen Mysterienstrom der Vergangenheit wieder anknüpften. Sie wirkten jahrhundertelang noch im Verborgenen. In den umgehend veröffentlichten Vorträgen 1910 in Kopenhagen “Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit” sprach Rudolf Steiner von der dramatischen Weltlage und den Anforderungen für Gegenwart und Zukunft. Rudolf Steiners Mysteriendramen, in München zwischen 1910 und 1913 uraufgeführt, bringen dieses irdisch-kosmische Weltgeschehen künstlerisch-szenisch auf die Bühne. Der Dornacher Bau schließlich sollte die Dramen als ihr Herzstück beherbergen und den rosenkreuzerisch-anthroposophischen Schulungsweg, sichtbar durch die Protagonisten in ihrer schwierigen karmischen Verknüpftheit, in die volle Öffentlichkeit stellen als ein Mysterien-Tempel der Gegenwart.

In die Tagung integriert waren die Delegiertenversammlung und die Mitgliederversammlung. Bei der Delegiertenversammlung stand die Entscheidung an, die Gründung des Fonds Kulturerbe Rudolf Steiner zu unterstützen. Dies geschah einstimmig.

Zur Delegiertenversammlung und Jahrestagung trugen nicht zuletzt junge Musiker bei. Eine Schülerin sang sechs von einem Schüler der Rudolf-Steiner-Schule Birseck vertonten Sprüche des “Anthroposophischen Seelenkalenders”, und zwei junge Musiker ließen Robert Schumanns “Phantasiestücke” für Klarinette und Piano erklingen.

Neben den Konzerten und der Gestaltung der Schreinerei als einem der Tagungsorte in Blau und Rot und mit den Büsten der Ur-Vorstände gab es eine weitere künstlerische Darstellungsform: die Eurythmieaufführungen vom Eurythmeum CH und der Goetheanum-Eurythmie-Bühne mit dem Programm “Und der Bau wird Mensch”. Hier “erscheinen” die Worte zu den Glasfenstern des Goetheanum in Wort, Farben und Musik, sodass das, was im Saal lebt und webt, lebendig wird. Abschließend zeigte die Goetheanum-Eurythmie-Bühne den Grundsteinspruch in Eurythmie.

In vier Führungen konnten die Teilnehmenden zentrale Orte des Goetheanum mit substanziellen Erläuterungen erleben. Unter anderem das Hochatelier, wo die neun Meter hohe Plastik des Menschheitsrepräsentanten entstand, sowie das Atelier Rudolf Steiners, wo zahlreiche wichtigste Begegnungen mit Rudolf Steiner stattfanden, wo er lebte und arbeitete, seine letzte Lebenszeit verbrachte und starb.

Durch die Konzerte und Aufführungen wurde deutlich: Die Anthroposophie wird erst durch die Künste ein Ganzes.

(Zusammengestellt nach Berichten von Clara Steinemann und Franz Ackermann.)’
Passend hierbij is ook ‘Gedenkveranstaltungen am Geburts-und Todestag von Rudolf Steiner’ van Seija Zimmermann en Ueli Hurter eergisteren:
‘Seit Jahren hatte Sergej Prokofieff Ansprachen zum Geburts- und Todestag von Rudolf Steiner am Goethaenum gehalten. Auch für dieses Jahr war das vorgesehen, nun musste er mitteilen, dass aus gesundheitlichen Gründen sein Mitwirken entfällt.

Die Goetheanum-Leitung hat sich in dieser Situation entschlossen, die Veranstaltungen trotzdem durchzuführen. Der Programmablauf mit den wesentlichen künstlerischen Teilen von der Goethanum-Bühne bleibt bestehen, und die Ansprache wird von einem Mitglied der Goetheanum-Leitung übernommen werden. Dabei soll über die Jahre ein Leitgedanke die einzelnen Beiträge freilassend verbinden.

Für den Anlass am Geburtstag Rudolf Steiners ist gedacht, unter der Überschrift “Rudolf Steiner im Spiegel der von ihm impulsierten Kulturbewegungen” durch die Reihe der Sektionen und Aktivitätsfelder mit je einer Darstellung zu gehen. Der vielfältige Blick in den Spiegel der Arbeitsfelder – nicht an der Person Rudolf Steiners vorbei, aber perspektivisch von ihm ausgehend den weiten Raum erschließend, den er für viele Menschen und weltweite Arbeitsgemeinschaften erschlossen hat und dies dargestellt im Laufe der Jahre durch die aktuellen Vertreter dieser Felder in der Goetheanumleitung – kann eine der aktuellen Situation adäquate Geste sein.

Für die Anlässe am Todestag kann eine Orientierung sein, den unvollendeten Arbeitsbeziehungen von Rudolf Steiner mit seinen Mitarbeitern nachzulauschen. Wie vieles scheint nicht “unvollendet” geblieben zu sein! Was ist aus diesen Keimen geworden? Wie haben sie sich vielleicht trotzdem entfaltet? Welche Initiativen, die gut sichtbar in die Welt getreten sind, durch feine Fäden vielleicht doch verbunden mit einem Arbeitsstrom, der zwischen Steiner und einem Menschen oder einer Menschengruppe seinen Ausgang genommen hat? Und: Was bleibt heute noch zu tun, angesichts dessen, was damals veranlagt war? Wie kann heute geist-praktisch aus dem Urbildlichen, das wir durch die historische Form von damals hindurch ahnen können, fruchtbar für die heutige Zeit gehandelt werden?

In dieser Art wird versucht werden, in Fortsetzung der Veranstaltungen mit Sergej Prokofieff an den Geburts- und Todestagen von Rudolf Steiner einen authentischen und aktuellen Bezug zu Leben und Werk Rudolf Steiners aus den Reihen der Mitglieder des Vorstands und der Sektionsleiter am Goetheanum aufleben zu lassen.

Für dieses Jahr hat Johannes Kühl die Ansprache am 27. Februar zum Geburtstag übernommen, und Paul Mackay die am 30. März zum Todestag.

Für die Goethanum-Leitung: Seija Zimmermann, Ueli Hurter’
Nog eentje dan, omdat ze daar tegenwoordig zo prima de berichtgeving verzorgen. Dit is afkomstig van de Facebookpagina van het ‘Goetheanum’ zelf, dus niet van het weekblad. Dinsdag plaatste men deze tekst van Michael Debus, ‘Anthroposophie und das Christentum der Zukunft’, als ‘Einladung zum kommenden Vortragswochenende, 2. und 3. März 2013’, wat een ‘Ein Vortragswochenende mit Mechtild Oltmann und Michael Debus am Goetheanum, 2. und 3. März 2013 (Optionale Seminarwoche 4. bis 8. März 2013)’ inhoudt:
‘Das traditionelle Christentum verliert in unserer Zeit rasant an Bedeutung. In den letzten zwanzig Jahren haben in Deutschland die beiden großen Kirchen fast ein Fünftel ihrer Mitglieder verloren, und der Anteil der Konfessionslosen an der Gesamtbevölkerung ist von 22% auf 37% angewachsen. Christliche Glaubensinhalte haben als eine orientierende Kraft für den heutigen Menschen nur noch eine schwindende Bedeutung. Aber das Bedürfnis nach Orientierung, Kommentierung und Wegleitung in einer immer komplizierter und unüberschaubarer werdenden Welt wächst zugleich. Das überlieferte Christentum mit seiner nachwirkenden Jenseits-Orientierung bleibt gegenüber den Zeitanforderungen ganz offensichtlich zurück.

Hier wird für suchende Menschen die Begegnung mit Anthroposophie oft zu einer wichtigen Erfahrung. Sie gewinnen neue Zugänge des Verstehens unserer widersprüchlichen Gegenwart und nehmen die durchaus Diesseits-orientierte und viele Gegenwartsprobleme aufgreifende Praxis der anthroposophischen Lebensfelder wahr. Es geht endlich nicht mehr um überholte christliche Glaubensinhalte, sondern um Verständnisansätze für die Wirklichkeit.

Und doch wäre Anthroposophie ohne das Christentum nicht vorstellbar – und das Christentum, so kann man heute sagen, hat ohne die Anthroposophie keine Zukunft. Mitten in einer Welt, in der es für die meisten Fragen keine eindeutigen Lösungen mehr gibt, hat nur noch das Zukunft, was aus Gegensätzen und Widersprüchen geboren werden kann. Das ist eine ganz neue christliche Wirklichkeit. Das Bild dessen, der am Kreuz den Tod überwindet, erweitert sich zum Bild dessen, der das Gute dem Antagonismus des Bösen abringt. Die Widersprüchlichkeit der sozialen und kulturellen Verhältnisse heute ist in Wahrheit nur ein Ausdruck jener Widersprüchlichkeit, die das Böse in sich selbst trägt.

Die Auferstehung, von der das Christentum spricht, ist nicht die Zurückweisung und Negation des Todes, sondern seine Integration in das Leben! Sie ist nicht Unsterblichkeit, Todlosigkeit, sondern was aus dem Tod hervorgeht als ein ganz anderes und neues Leben, als seine “Steigerung”, wenn wir “in Christus sterben”. Ähnlich ist es mit der in unserer Zeit ins Große gewachsenen Wirklichkeit des in sich widersprüchlichen Bösen. Zum Bild des Gekreuzigten tritt das Bild des “Menschheitsrepräsentanten”, der heute zwischen den antagonistischen Mächten des Bösen – zwischen Luzifer und Ahriman – erscheint und das Gute, das nicht mehr für sich und absolut existiert, vorwärts schreitend den Gegensätzen und Widersprüchen des Bösen abringt. Dieses Bild der Integration des Bösen steht zukunftweisend im Zentrum der Anthroposophie – als Erkenntnisgrund, aber auch plastisch gestaltet in der Holzgruppe, die an zentraler Stelle im ersten Goetheanum stehen sollte.

So gibt das zeitgemäße Christentum der Anthroposophie erst ihre Zukunftsdimension. Umgekehrt aber kann Anthroposophie für den heutigen Menschen der Weg werden, auf dem ihm das Christentum der Zukunft zur Erfahrung wird.’
Als we dan bij religie en heiligheid zijn aangekomen, kan ik dit bericht ook wel delen. Maar dat komt heel ergens anders vandaan. Namelijk uit ‘Hadley, Massachusetts, United States (February 11, 2013)’, getiteld ‘His Holiness the 14th Dalai Lama donates $1,000,000 to Mind & Life Institute’:
‘The Board and staff of the Mind & Life Institute were excited to learn this week of a pending gift of $1,000,000 to Mind and Life from Tenzin Gyatso, His Holiness the 14th Dalai Lama.

The gift, presented through The Dalai Lama Trust in New York, will provide crucial support for Mind and Life’s central activities. “This commitment to support Mind & Life’s core expenses took my breath away. It is both an expression of gratitude from His Holiness for what Mind and Life has achieved, but even more an encouragement and strong affirmation of the future work to which we are committed,” said Arthur Zajonc, President of Mind and Life.

Mind and Life programs to be supported by the gift include public dialogue events between scientists and contemplatives, Mapping the Mind, an interdisciplinary research initiative to explore the contours of human consciousness, as well as research to alleviate suffering associated with craving and addiction. Of particular interest to His Holiness is a new global research and development initiative, Educating our Humanity, that is inspired by His Holiness’ book Beyond Religion. This program recognizes that a modern ethics must reach beyond any particular religion for its foundation, and seeks to design a science-based curriculum to foster the ethical dimensions of human character such as compassion, altruism and kindness from early childhood through adulthood.

“This is a fantastic development and powerfully represents His Holiness’ most active support and encouragement of Mind and Life and its mission,” stated Thupten Jinpa, Chair of the Board at Mind and Life.

About the Mind & Life Institute

Mind and Life is a global non-governmental organization which seeks to alleviate suffering and promote human flourishing by an ever increasing understanding of the human mind, consciousness and the nature of reality, arrived at through the joint investigation of both rigorous science and the practice of contemplative inquiry.

Mind and Life came into being in 1987 with a dialogue between His Holiness the Dalai Lama and a few western scientists and contemplatives to exchange ideas between Buddhism and the cognitive sciences. Since then His Holiness has encouraged and participated in many Mind and Life events over the last 26 years, with Nobel laureates and other eminent scholars and scientists on the urgent issues of our time. These culminated most recently in an historic 6-day meeting in Mundgod, India. The January 2013 event brought together western scientists and philosophers and several thousand Tibetan Buddhist monastics to discuss the nature of reality and the human mind and to celebrate the launch of a new science curriculum for monastic students, the first such major curriculum change in over 600 years.’
Waarom ik dit nu hier plaats? Dat heeft te maken met het bericht over de ‘New President’ van ‘December 8, 2011’, waarin bekend werd gemaakt dat ‘Arthur Zajonc Appointed as the New President of the Mind & Life Institute’:
‘On 28 November, 2011, the Mind and Life Board of Directors confirmed the selection of Professor Arthur Zajonc as the new president of the Mind & Life Institute. Professor Zajonc, who will formally take up his appointment in January, 2012, succeeds Mr. R. Adam Engle, a Mind and Life Co-Founder who served as the president and chair of the Institute for more than two decades. This appointment represents the culmination of a successful presidential succession search facilitated by Rusher-Loscavio Executive Search for which the Mind & Life Institute especially thanks President Robert M. Fisher, PhD, JD.

Arthur Zajonc PhD (U. Michigan) is professor of physics at Amherst College, where he has taught since 1978. He has been visiting professor and research scientist at the Ecole Normale Superieure in Paris, the Max Planck Institute for Quantum Optics, and a Fulbright professor at the University of Innsbruck in Austria. His research has included studies in electron-atom physics, parity violation in atoms, quantum optics, the experimental foundations of quantum physics, and the relationship between science, the humanities, and the contemplative traditions. He is author or editor of eight books including: Catching the Light (Oxford UP, 1995), The Quantum Challenge (Jones & Bartlettt, 2nd ed. 2006), Meditation as Contemplative Inquiry: When Knowing Becomes Love (Lindisfarne Press, 2009), and with Parker Palmer, The Heart of Higher Education: A Call to Renewal (Jossey-Bass, 2010).

In 1997 Professor Zajonc served as scientific coordinator for the Mind and Life dialogue published as The New Physics and Cosmology: Dialogues with the Dalai Lama (Oxford UP, 2004). He organized the 2002 dialogue with the Dalai Lama, “The Nature of Matter, the Nature of Life,” and co-organized the 2007 dialogue on “The Universe in a Single Atom.” Zajonc acted as moderator at MIT for the “Investigating the Mind” Mind and Life public dialogue in 2003, and again in 2010 at Stanford’s CCARE public dialogue with the Dalai Lama on research concerning the cultivation of compassion and altruism. The proceedings of the Mind and Life-MIT meeting were published under the title The Dalai Lama at MIT (Harvard UP, 2003, 2006) which he co-edited. He currently directs the Center for Contemplative Mind in Society, which supports appropriate inclusion of contemplative methods in higher education. He has also been General Secretary of the Anthroposophical Society, president/chair of the Lindisfarne Association, and was a senior program director at the Fetzer Institute. For more information see www.arthurzajonc.org.

In celebrating the Board’s appointment of Professor Zajonc as the new president of the Mind & Life Institute, the Chairman Dr. Thupten Jinpa comments:

“I am extremely happy to note that the Mind and Life board’s election of Arthur was resounding and unanimous. We, the entire board, feel confident that Arthur is the ideal leader to take the Mind & Life Institute to its next stage of development. As a noted scientist held in the highest esteem both in North America and Europe, as someone widely respected for his critical role in bringing the contemplative dimension into higher education, and as a leader with long experience of guiding various non-profit initiatives, Professor Zajonc brings a unique combination of experience and expertise to his new position. Our previous president and co-founder Mr. R. Adam Engle, whose dedication and outstanding service during more than two decades is deeply appreciated by the board, leaves the organization in good health and strength.

Professor Zajonc is no stranger to the Mind and Life family. In addition to serving on the board of Mind and Life between 1998 and 2006, he has also played an active role in several important Mind and Life dialogues with His Holiness the Dalai Lama, including one on the new physics and cosmology in 1997, on the mind at MIT in 2003, and on ‘Universe in a Single Atom’ in Dharamsala in 2007, editing two volumes from these dialogues for publication.

With Professor Zajonc as our new president, I strongly believe that today Mind and Life is well-placed to move forward in its unique mission and be more effective in making its contribution to the betterment of the world we live in. My colleague Rip Gellein, Mind and Life Vice Chair, and I are honored to work with Professor Zajonc as the new Mind and Life leadership team.”

The President-elect Arthur Zajonc comments:

“It is an honor and privilege to take on the leadership of the Mind & Life Institute as its President. For over 20 years the work of the Mind & Life Institute has enriched our understanding of the mind by bringing together the remarkable achievements of modern research in neuroscience with the equally profound traditions of contemplative inquiry. Together they have the possibility not only of illuminating the nature of mind, but also of addressing many of the sources of suffering that are rooted there. I look forward to continuing the good work of the Institute and to collaborating with the Institute’s many friends and colleagues in the years ahead.”

About the Mind & Life Institute

The Mind & Life Institute is a Boulder, CO-based nonprofit organization dedicated to building a scientific understanding of the mind through the investigation of contemplative practices in order to reduce suffering and promote well being. The Mind & Life Institute implements this mission and vision through a strategy of integrated initiatives including Dialogues and Publications, the Mind and Life Summer Research Institute and accompanying Varela Awards, the Mind and Life Humanities and Social Sciences Initiative, and as a co-sponsor and coordinator of the International Symposia for Contemplative Studies (Denver ? April, 2012 www.contemplativeresearch.org).’
En ja, na dit opwindende nieuws, moeten we toch weer gewoon naar Nederland terugkeren. Want vanavond is het zover, om 21.35 uur op Nederland 3, de zevende aflvering van De Hokjesman, over de antroposofen. Hugo Hoes schreef voor de VPRO Gids ‘In Esoterië’:
‘In de zevende aflevering begeeft de hokjesman zich onder antroposofen.

“Goethe, kennen jullie die écht niet?” De antroposofische boer die een klas Achterhoekse pubers rondleidt op zijn biologisch-dynamische bedrijf kan het haast niet geloven. Hij heeft net verteld hoe hij ‘kosmische muziek in de mest brengt’ en waar zijn kennis vandaan komt. Maar hoe meer er wordt uitgelegd over zijn inspiratiebronnen, des te groter de kloof wordt tussen antroposofie en de rest van de wereld. En daar lijkt de hokjesman ook wel een beetje last van te hebben. Want met elke deur die voor hem opengaat, lijkt zijn verbazing te groeien. Het is ook wel wat veel van het esoterische. Bewegend leren rekenen, een bouwstijl die een beetje danst en hemelwater dat eerst gevitaliseerd moet worden voordat het weer door de aderen van moeder aarde mag stromen. En dan blijkt bovengenoemde boer zijn vader ooit als vermist te hebben opgegeven, terwijl die begraven lag in de tuin. De vraag rijst: is het wetenschap of geloof wat Rudolf Steiner heeft nagelaten?’
Er is een promotievideo van 33 seconden van:


En er zijn al de eerste reacties op Twitter en Facebook. Om met het laatste te beginnen:
111 personen vinden dit leuk. 
Marc Broens Klinkt nu al leuk!
23 uur geleden·Vind ik leuk·2 
José Verwaal “U bent ook niet af”... (en dan de blik op het gezicht van Michael Schaap, onbetaalbaar en heel erg af!)
22 uur geleden·Vind ik leuk·2 
Martine Hagenbeek van Ginkel Ben benieuwd, wanneer is iemand af? Hoop nooit!
22 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·1 
Marjoke van Rikxoort Ben heel benieuwd naar deze aflevering als oud vrijeschool leerling.
22 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·1 
Edith Den Besten Klinkt interessant
22 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·1 
Cecile Landman “Na je dood zul je er heel veel aan hebben!” #perspectielol
22 uur geleden·Vind ik leuk·1 
Sandra Bats Zoeken in filosofiehoeken! Leuk!
22 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·2 
Jorieke Hoogsteen Ja die hokjesman gaat natuurlijk naar de die hard sofen en die zijn niet te volgen!
22 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·2 
De Hokjesman Wacht maar... iedereen komt aan bod. Wil de echte antroposoof opstaan?
22 uur geleden·Vind ik leuk·5 
Laura Kaats Nu al zin in!! Klinkt goedddd
21 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·1 
Gerty Visser Ik vind het een erg leuk programma dus deze zal ik ook graag zien.
20 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·1 
Tom Swelsen klinkt leuk...kijken dus
20 uur geleden·Vind ik leuk·1 
Marina van Dorp Hoe laat?
20 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk 
Klaske Rehorst Oh neeeee!!!! De een-na-laatste aflevering......
20 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·3 
Jacqueline Schepers-Huijben Interessant, heb n half jaar les gegeven op n vrije school in Nijmegen. Snapte de ideologie nooit helemaal. Misschien nu eindelijk duidelijkheid
19 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·1 
Wendy Greeve-Moloney Geweldig! Dit soort antroposofen volg ik ook niet hoor...
18 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·1 
Rolf Laimböck Nou dit is echt een xtra college wetenschapsfilosofie voor me! Thx Michiel & Jur!
5 uur geleden via mobiel·Vind ik leuk·1 
Reinder van Til Antroposofie komt voort uit de theosofie van onder andere Helena Petrovna Blavatsky. Theosofie is in wezen niks anders dan een luciferiaanse ideologie waar niet God, maar Lucifer of Satan de God van onze wereld is. Dezelfde houding hebben ook de hogere rangen van de vrijmetselarij. Probleem is dat de onderste rangen van de vrijmetselarij daar niets van weten. Albert Pike was een belangrijke pionier van de vrijmetselaars. Als hoogste rang van deze occulte satansvereerders schreef hij het opmerkelijke boek Morals and Dogma. Ook is inmiddels van de vrijmetselaars bekend dat ze doordringen tot in de macht om via de hegeliaanse dialecttiek een fascistische New World Order op poten te zetten. Antroposofen mijdt je dus het beste als de pest.
2 uur geleden·Bewerkt·Vind ik leuk 
Brenda Heikens Ik ga op uitzending gemist kijken, uit iedere manier van leven kan je lering trekken! Interessant, ook al denk ik dat veel mensen op vrije scholen lang niet altijd weten wat de grondslag is van de ideologie...
ongeveer een uur geleden·Vind ik leuk
En ook op Twitter is De Hokjesman actief:
De Hokjesman ‏@hokjesman
Boeren, burgers, buitenlui! Morgen is het zover. De één-na-laatste Hokjesman is in aantocht. Promo: http://tinyurl.com/antroposofenhokjesman…@hokjesman @vpro

Eline van Vliet ‏@Eline_van_Vliet
@hokjesman en ik heb er nog geen gezien! mis ik wat?

De Hokjesman ‏@hokjesman
@Eline_van_Vliet ehm, even denken... Ja! http://programma.vpro.nl/hokjesman #veelpleziertoegewenscht

Marc Ardon @MarcArdon Wederom heel benieuwd, vorige week als marineman, nu als vader van twee kinderen op de Vrije School Zeeland :-)

Renée Vonk @reneevonk
@hokjesman @vpro Nee hè! Alweer de een-na-laatste! Kijken dus: http://tinyurl.com/antroposofenhokjesman…

Eline Wonders @ElineWonders
@hokjesman @vpro ah echt! De ene laatste alweer? Maar dat kan echt niet hoor! We willen meer!!

Sanne Dresmé @sannedresme
Voor oudklasgenoten e.a. Gaat dat zien! “@hokjesman: Boeren, burgers, buitenlui!” De Hokjesman. Bij antroposofen! http://tinyurl.com/antroposofenhokjesman…

Werkmans Tanja @WerkmansTanja
@hokjesman @vpro Binnenkort zonder de@hokjesman!!! Hopelijk snel #terug op tv graag nieuwe inzichten. Onze #hokjesgeest kent veel uithoeken

Annemiek Timmerman @InmensTalent
@hokjesman @vpro JAMMER! heerlijke televisie

Jennifer Artz @tjinkie
Toch jammer, morgen al weer de één na laatste uitzending van de #hokjesman #vpro. Graag meer afleveringen, anders moet ik gaan afkicken...!!

Mirjam @mir_sim
@hokjesman @vpro Volgens mij is er nog veel te ontdekken in Nederland. Er komen hoop ik toch veeeel meer uitzendingen?! :))

Mevrouw Mol @MevrouwMol
Zeker door 12 mensen al gewezen op de uitzending morgen “De hokjesman” onder de antroposofen. Ga kijken!

Anneke @Handige_An
Morgen “de antroposofen” in de @hokjesman Nu al #zinin :-)

Lisette @waardewindwaait
De hokjesman en de antroposoof 21:35 op NL3 Leuk ben benieuwd hoe ze dat uitleggen in n uur.

Voorbindsnor @Voorbindsnor
Als ik lofzanger zou zijn, wat ik serieus overweeg, dan zou mijn eerste lofzang gaan over @hokjesman. Wat een top-televee.

Marieke Postma @MariekePostma
Nu al zin in vanavond. Man weg en lekker alleen op de bank naar de @hokjesman kijken #goedverhaal

1 opmerking:

Anoniem zei

Het is niet de eerste keer dat de woordvoerder van de Federatie van Steinerscholen, Hans Annoot, zich in de krant te buiten gaat aan volslagen niet onderbouwd geblaat. Enkele jaren geleden vond hij lijfstraffen in een steinerschool de moeite niet om over te praten.

De Standaard verdedigt berichtgeving over lijfstraffen in steinerschool

Ik vraag me af of Hans nog enige zin voor realiteit heeft, want als je leest wat de onderzoekers over het antroposofisch onderwijs schrijven, kan je nog moeilijk beweren dat het niet slechter scoort dan regulier onderwijs.

Steineronderwijs zwakker dan regulier onderwijs

Hans zou zich beter richten op zijn eigen steinerschool in Antwerpen, waar de ene bestuurscrisis na de andere huishoudt en een deel van de school is afgescheurd.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)