Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 29 september 2013

Publieksprijs


Wat doe je het eerst als je van vakantie thuiskomt? De updates checken van belangrijke websites, ten eerste in het Nederlands. Zo ook vandaag op deze Michaëlsdag. Daarbij vond ik er bij Zonnehuizen eentje die ik eerder gemist had. U weet het vast nog:
‘In 2013 gaan wij stapsgewijs over naar onze nieuwe naam: Intermetzo Zonnehuizen.’
Bij de datum van 12 september stond dit persbericht, ‘Herhuisvesting Zonnehuizen’:
‘Vanuit onze strategische koers “Samen naar een betekenisvol bestaan” willen wij kinderen en gezinnen zo veel mogelijk thuis ondersteunen in hun eigen vertrouwde omgeving. Daar waar dat helaas niet mogelijk is, willen wij het liefst zorg bieden in een vervangende gezinssituatie. De verwachting is dat daarmee de behoefte aan wonen op de terreinen van Zonnehuizen minder zal worden. Zonnehuizen heeft daarbij de wens om zichtbaar gevestigd te blijven in Zeist op één van onze terreinen, Veldheim of Stenia.

Bij de doorstart van Zonnehuizen in januari 2012 is met de banken, die samen met de curator eigenaar zijn van het vastgoed, overeengekomen dat Zonnehuizen 2 jaar (tot januari 2014) het recht heeft om het vastgoed te huren. In de afgelopen anderhalf jaar zijn regelmatig onderhandelingsgesprekken gevoerd met de banken over het overnemen van vastgoed. Tot op heden zonder concreet resultaat.

Mogelijkheden

De afgelopen periode heeft Zonnehuizen diverse scenario’s op het gebied van herhuisvesting ontwikkeld, waarmee we ons voorbereiden op een herhuisvesting van Zonnehuizen. Vanuit financieel oogpunt is het voor Zonnehuizen niet haalbaar om zowel het terrein Stenia als Veldheim te verwerven. De huidige panden sluiten slecht aan op de woonbehoefte van onze kinderen en jongeren en de staat van onderhoud is slecht. De kosten om beide terreinen te kopen en ver- of nieuwbouw te plegen zijn eenvoudigweg niet op te brengen.

Op basis van de huidige stand van zaken zijn door Zonnehuizen diverse scenario’s ontwikkeld. Zo is er een scenario waarin wij één van de terreinen kunnen behouden en een scenario waarin wij geen overeenstemming bereiken met de banken. Ook moeten wij rekening houden met de mogelijkheid dat de gebruiksovereenkomst met de curator niet kan worden verlengd. In dat geval zullen we versneld beide terreinen moeten verlaten.

In alle scenario’s is ons uitgangspunt een veilig en leefbaar klimaat voor onze kinderen en jongeren.’
Ik roep hierbij in herinnering wat ik op 27 april in ‘Intermetzo’ meldde, op 16 mei in ‘Verlaten’ en als meest recent op 14 augustus in ‘Boerenfluitjes’. Dan wordt het hier in het persbericht genoemde begrijpelijker. Overigens zijn de twee eerdere berichten onder ‘Nieuws’ op de website van Zonnehuizen ook het waard genoemd te worden, namelijk:
Een ander interessant bericht uit deze sector vind ik op de website van de NVAZ, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders, waar onder ‘nieuws’ de melding ‘regionale bijeenkomsten “nvaz op koers”’ staat:
Daarin is het volgende te lezen:
‘Zeist, 2 september 2013

Aan de (potentiële) leden van de NVAZ

Geachte dames en heren,

Op 12 juni jl. is op de Algemene Ledenvergadering van de NVAZ afgesproken dat de reorganisatie van de NVAZ toch nog een andere vorm moet krijgen.

Het NVAZ bestuur heeft inmiddels een nieuw voorstel vastgesteld, verwoord in de bijgevoegde notitie “NVAZ op koers, van brancheorganisatie naar een slank netwerkverband en ontwikkelplatform” (zie bijlage).

Wij willen dit graag vóór de najaars ALV van 19 november a.s. met u bespreken, zodat lidorganisaties een maximale inbreng kunnen hebben en potentiële nieuwe leden kunnen meedenken. Tevens zal in de regiobijeenkomsten de inhoudelijke agenda (issue agenda NVAZ) besproken en – wellicht – geprioriteerd worden.

Het bestuur nodigt u uit om aanwezig te zijn op:

Datum: woensdag 25 september a.s.

Locatie: Therapeuticum Aquamarijn,
Adres: Gezondheidscentrum Onder de Linden,
Onder de Linden 21/8 en 21/9 te Arnhem.
Tijdstip: 19.30 uur.

Datum: dinsdag 1 oktober a.s.

Locatie: OlmenEs.
Adres: Beatrixoord 1, 8426 GM, Appelscha *
Tijdstip: 19.30 uur.
* (Wanneer u uw eigen navigatiesysteem gebruikt, voer dan Sanatoriumweg in Appelscha in. Aan het einde van de Sanatoriumweg ziet u rechts het informatiebord van OlmenEs).

Datum: dinsdag 8 oktober a.s.

Locatie: Therapeuticum Aurum
Adres: Frits de Zwerverhove 1, 2717 TP Zoetermeer
Tijdstip: 19.30 uur. 12 september 2013

Datum: dinsdag 15 oktober

Locatie: Therapeuticum Haarlem.
Adres: Prinsen Bolwerk 12 te Haarlem.
Tijdstip: 19.30 uur.

Wanneer u van deze gelegenheid gebruik wilt maken verzoeken wij u uiterlijk 20 september a.s. aan ons door te geven welke van de regionale sessies u zult bijwonen. Dit kan via: w.verboom@nvaz.nl

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van de NVAZ:
Bert Vroon
Madeleen Winkler
Age van der Veer
Pim Blomaard

Bijlagen:
1 Notitie NVAZ op koers van brancheorganisatie naar een slank netwerkverband en ontwikkelplatform.
1a. Begroting 2014.’
De bijlagen ontbreken op de website. Hoewel de eerste datum al verstreken is, is het uit het oogpunt van historische documentatie waard dit vast te houden. De brief is gedateerd op 2 september, maar in de vorm van bovenstaand pdf-document op 12 september. Dan kan ik er ook dit wel aan toevoegen, gevonden op de website van de Raphaëlstichting onder ‘Actueel’,6 september – Rozemarijn opent nieuw KDC in Haarlem’:
‘Met een groot buurtfeest opende Rozemarijn een nieuw kinderdagcentrum aan de Laan van Angers in Haarlem. Er waren toespraken van directrice Astrid van Zon en wethouder Jack van der Hoek van Welzijn, Volksgezondheid en Sport. Het gebouw is ontworpen door Yaike Dunselman van het bureau “9graden architecture”. > fotoimpressie
We gaan door naar de pedagogie, naar twee ‘Actuele nieuwsberichten’ op de website van de ‘Vereniging van vrijescholen’’, die blijkbaar nu met de nieuwe voorzitter de maatschappelijke rol sterker naar voren aan het halen is. Het meest recente is van 23 september, ‘Vraag om breder perspectief onderwijskwaliteit’:
‘Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, mag de eindtoetsgegevens van scholen openbaar maken. Dat heeft de rechtbank in Utrecht op woensdag 4 september bepaald in een kort geding dat was aangespannen door meer dan honderd schoolbesturen. Op basis van deze gegevens heeft RTL4 per school en per onderwijsvorm een scorelijst gepubliceerd. Lees verder
Onder de link gaat het bericht verder:
‘Vanuit verschillende hoeken is kritiek geuit op de rekenmethode die RTL4 heeft gehanteerd en de betrouwbaarheid van de uitkomsten. De demografische gegevens van de school en de leerlingen blijken bijvoorbeeld medebepalend voor de hoogte van de score. De huidige “ruwe” gemiddelde eindtoetsgegevens zijn nauwelijks met elkaar te vergelijken, omdat het per school verschilt wélke leerlingen wélke toetsen maken.

Vrijeschoolonderwijs

Het vrijeschoolonderwijs staat voor een brede ontwikkeling van de leerling. Schoolscores op het gebied van rekenen en taal geven slechts gedeeltelijk zicht op de toegevoegde waarde van het onderwijs. Er is namelijk nog veel meer kennis te meten bij leerlingen. Het vrijeschoolonderwijs zet in op de algehele ontwikkeling van het kind. Zijn de leerlingen nieuwsgierig, leergierig, creatief en onderzoekend? Heeft het kind een open blik? Is er een gezonde leeromgeving? En... gaan ze met plezier naar school? Ook deze vragen spelen mee bij het in beeld brengen van onderwijskwaliteit voor ouders die voor een belangrijke keuze staan.

Onderwijskwaliteit in breder perspectief

De Vereniging van vrijescholen is voorstander van transparantie ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Daarbij vindt de Vereniging het van belang dat onderwijskwaliteit in een breder perspectief wordt geplaatst. Verschillende toetsen zijn weliswaar belangrijke instrumenten om de kwaliteit van taal- en rekenonderwijs op scholen te meten. Maar het afzonderlijk publiceren van eindscores wekt de indruk dat ouders uitsluitend aan die scores de kwaliteit van een school zouden kunnen afmeten. Publicatie van eindtoetsresultaten zonder nadere context, kan een verkeerd beeld geven aan ouders die een afweging maken.

Meer weten over vrijeschoolonderwijs?
Het andere bericht is van 16 september en al even maatschappelijk relevant, ‘Mening andere ouders belangrijker dan Cito-resultaten’:
‘Uit een onderzoek van Centron (Centrum voor Online Onderzoek) blijkt dat ruim driekwart van alle ouders met een kind op de basisschool meer waarde hecht aan de mening van andere ouders, dan aan de resultaten van de Cito-score. Lees verder
Het vervolg van deze tekst:
‘Eerder liet de Vereniging van vrijescholen weten dat de publicatie van Cito-scores een eenzijdig beeld oproept van de kwaliteit van scholen. De onderzoeksresultaten van Centron bevestigen de opvatting van de Vereniging dat ouders een bredere afweging maken bij hun keuze voor de juiste school. Zo kijken ouders onder meer naar veiligheid van de route naar school, de lesmethodiek en de denominatie. Zie ook het nieuwsbericht: Publicatie schoolscores Citotoets geeft eenzijdig beeld kwaliteit scholen
Hoe gaat het ondertussen dan bij de vrijescholen zelf? We nemen als voorbeeld Zutphen, daar hadden we het immers de laatste keer op 11 september in ‘Landrente’ nog over. Op het forum van ‘Voor onze vrijescholen’ plaatste Jos Boer op 25 september deze ‘Open brief aan de initiatiefgroep’:
‘«Gepost op: 25 september ’13, 22:26:34 »

Geachte initiatiefgroep,

Ik volg jullie nu al een tijd. En het interessante is dat wij iets gemeen hebben: ik wil net als jullie een oplossing die de toekomst van het vrije schoolonderwijs veilig stelt. Het liefst zou ik net als jullie de drie scholen willen openhouden, maar ik zie niet hoe dit (op een financieel verantwoorde wijze) kan worden gerealiseerd. De bestuurder heeft een oplossing gepresenteerd, waarvan ik vind dat die goed en gedegen is onderbouwd. Het geeft mij vertrouwen dat hiermee de toekomst van het vrije schoolonderwijs is veilig gesteld.

Jullie hebben niet het vertrouwen dat ik heb en willen graag gezamenlijk op zoek naar een oplossing. Er is ongeveer een half jaar verstreken sinds jullie gestart zijn als initiatiefgroep. In dat half jaar hebben jullie veel gezegd en geschreven, met een steeds hardere toon. Maar jullie hebben niet je verantwoordelijkheid genomen om ook daadwerkelijk gezamenlijk op zoek te gaan naar een oplossing. Ik zal mijn mening onderbouwen.

Omdat jullie van mening zijn dat het wel mogelijk is om de drie scholen open te houden, heb ik contact met jullie gezocht. Ik heb jullie op 11 juli jl. per mail gevraagd jullie mening dat de drie scholen levensvatbaar zijn te onderbouwen: hoe gaan jullie ervoor zorgen dat de drie scholen de komende jaren een sluitende begroting hebben? Op dat moment hadden jullie die onderbouwing niet, maar waren jullie bezig om een tegenbegroting op te stellen. Op 17 juli jl. kreeg ik te horen dat de tegenbegroting de volgende dag gereed zou zijn. Ik zag er naar uit. En ruim twee maanden verder zie ik er nog steeds naar uit. Vorige week kreeg ik te horen dat de tegenbegroting nog steeds niet gereed is. Jullie mening dat de drie scholen open kunnen blijven, hebben jullie niet onderbouwd.

Op 17 juli jl. stelde ik jullie voor om eens met elkaar in gesprek te gaan. Binnen een week kreeg ik een merkwaardige reactie. Jullie staan open voor een gesprek, maar alleen als ik jullie iets kom brengen. Bijvoorbeeld informatie die jullie niet bekend is. Jullie stellen kennelijk geen prijs op een uitnodiging voor een gesprek. Hoe verhoudt dit zich tot jullie wens om gezamenlijk op zoek te gaan naar een oplossing?

Ik vroeg of ik – net zoals Aart Cooiman en Lex Hemelaar – een stuk op jullie site mocht publiceren. Om de ouders eens een ander geluid te laten lezen, maar dat wel hetzelfde doel dient: het veilig stellen van de toekomst van het vrije schoolonderwijs. Vanuit mijn overtuiging dat jullie gezamenlijk willen zoeken naar een oplossing leek mij dit een heel acceptabele vraag. Maar nee, voor een ander geluid dan dat van jullie is geen ruimte.

Afgelopen week kwam jullie oproep om geen ouderbijdrage te betalen. Is dit de weg waarop jullie gezamenlijk zoekende zijn? Ik heb jullie gezegd dat ik opensta voor een andere oplossing. Als er een alternatief is dat beter is dan de plannen van de bestuurder, graag. Maar kom dan ook met een goed onderbouwde oplossing. Dat zijn jullie ook verplicht naar die 320 ouders, opa’s en oma’s, oud-leerlingen en anderen die jullie oproep aan de Raad van Toezicht hebben getekend. Ik denk dat het te laat is. Ik vind ook dat het te laat is. Jullie hebben een half jaar de tijd gehad om met iets opbouwends te komen. En dat is jullie niet gelukt. Ik vind dat jullie ook een verantwoordelijkheid hebben naar al die andere ouders, die het wel een goed en verantwoord besluit van de bestuurder vinden.

Met deze open brief roep ik jullie op om jullie strijd te staken en gezamenlijk voor de vrije school te gaan staan. Laten we samen de vrije school door deze zware tijden leiden. Ik reken op jullie.

Met vriendelijke groet,

Jos Boer
25 september 2013’
Daarop volgde prompt diezelfde dag nog een reactie van Constantijn Bonebakker, ‘Re: Open brief aan de initiatiefgroep’:
‘«Reactie #1 Gepost op: 25 september ’13, 23:59:15 »

Beste Jos Boer,

Leuk om te horen dat je ons volgt!

Goed om te horen dat jij vindt dat de bestuurder in jouw ogen een goede en gedegen oplossing heeft aangedragen. Wij en met ons ouders die ruim 53% van alle kinderen van het PO vertegenwoordigen denken daar anders over. Een telling die zeer consequent is uitgevoerd en waar het alleen gaat om unieke leerlingen. Ik begrijp jouw drang om deze getallen te bagatelliseren.

Voor zover ik weet wordt er inderdaad nog gewerkt aan een begroting. Maar laten we wel wezen, het is niet aan ons om met een begroting te laten zien dat we 3 scholen kunnen openhouden, het is aan de bestuurder om ons te laten zien dat het niet mogelijk is om 3 PO scholen open te houden. Wat wij weten is dat verschillende schoolstichtingen in de omgeving van Zutphen staan te popelen om de 3 PO scholen van VSNON over te nemen en in stand te houden. De leerlingaantallen op onze scholen zijn jaloersmakend. De afname van leerlingen de komende jaren volgens de officiële getallen zoals de heer Venneman die heeft gepresenteerd zijn niet zorgwekkend. Volgens Hr. Venneman komt de Berkelschool pas in 2028 onder de door de gemeente gestelde grens. En dan hebben we het nog maar over een tekort van ik meen 4 leerlingen. Maar we hebben het hier over 2028! De gemeente beschouwd de IJssel en de Zwaan als één school dus op schoolniveau waren hiervan geen cijfers bekend. Althans waren niet in de presentatie van de heer Venneman voorhanden.

Het bestuur van de VSNON heeft ons verboden te publiceren in de officiële weekberichten. Voor ons is deze houding van het bestuur aanleiding geweest jouw verhaal niet op te nemen op de website om de informatiestromen wel evenwichtig te houden. Op ons forum staat het uiteraard vrij jouw mening te ventileren. Wat dat betreft ben ik blij dat wij dit forum hebben en ook dat jij er gebruik van maakt. Misschien begint het samenwerken aan een oplossing wel hier.

Vorige week hebben wij inderdaad een brief gestuurd over de ouderbijdrage. Onze wens is niet om een ouderbijdrage meer te betalen maar om deze te laten beheren door een onafhankelijke stichting opdat deze niet zal verdwijnen in de operationele kosten of zal verdwijnen bij een faillissement van de stichting. De ouders en leerkrachten krijgen dan zelf zeggenschap over de besteding van de ouderbijdrage.

Jammer dat je onze acties als een “strijd” bestempeld. Wij zijn geenszins van plan tegen iemand te strijden. Wij kijken wel kritisch naar wat er gebeurt en reageren hier op. Het is jammer dat dit kritische geluid zo vaak een negatief stempel krijgt. Met de wetenschap dat meer dan 53% van de ouders onze oproep steunden zullen wij verder gaan met het kritisch volgen van het proces en ons streven om 3 PO scholen open te houden.

Met 3 scholen door daar gaan wij voor!

Met vriendelijke groet,

Constantijn Bonebakker’
Twee dagen later gevolgd door deze verduidelijking door ‘yma’, in ‘Re: Open brief aan de initiatiefgroep’:
‘«Reactie #2 Gepost op: 27 september ’13, 21:29:01 »

Om te voorkomen dat de Raad van Toezicht in het commentaar op de open brief van Jos Boer een bevestiging ziet van haar bewering dat de initiatiefgroep van de IJssel en de Berkel “hele en halve onwaarheden” (reactie Reactie van de Raad van Toezicht op de oproep (25 juli) zie de website van “Voor onze Vrije Scholen”) verspreidt en daarmee de onrust onder ouders vergroot, hierbij een kleine rectificatie op de laatste alinea van de vorige reageerder:

Hier wordt natuurlijk bedoeld; 53% van het totaal aantal leerlingen van de drie basisscholen, dus niet de ouders. Met een verwijzing naar hetgeen al in de eerste alinea is aangegeven.’
Op de website van Uitgeverij Pentagon vind ik twee nieuwe publicaties over vrijescholen. Maar die noem ik pas nadat ik het uitstel heb gemeld van het nieuwe boek van Ed Taylor, dat ik ook al aankondigde in ‘Prognose’ op 10 juli. Nu staat er namelijk ‘Ed Taylor, Antroposofie – een inleiding, verschijnt begin oktober’, naast ‘Joop van Dam, Biologisch-dynamische landbouw als helende impuls, verschijnt oktober’. Ik bedoel als nieuwe publicatie over vrijescholen Bert Kraai met Leerkracht op een vrijeschool:
‘Wat maakt een leerkracht op een vrijeschool een vrijeschoolleerkracht? Hoe vind je criteria waarmee je dit kunt vaststellen? We moeten toch met onze tijd meegaan?! Het is goed verworven zekerheden geregeld ter discussie te stellen.

In inspirerende gesprekken geeft Bert Kraai het resultaat van zijn zoektocht naar deze en andere vragen weer. Uitermate behulpzaam zijn de handvatten die hij de lezer hier aanreikt. “...ik hoop dat u zich met mij kunt verwonderen over de rijke (levens)taak van een vrijeschoolleerkrach”, aldus Bert Kraai.

Dit boek kan op elke vrijeschoolleerkracht verfrissend werken, op zowel nieuwkomers als “oude rotten” die zich verder willen ontwikkelen.

bekijk de inhoudsopgave ->

Prijs: € 18,50
88 pagina’s, geïllustreerd
ISBN 978-94-90455-62-0’
‘“Het kind is niet de uitkomst van een som, maar een raadsel.” De school loopt een stuk mee op zijn weg. “Met vreugde sta ik in die ontmoeting,” aldus een leerkracht. De Tobiasschool biedt onderwijs aan kinderen die extra aandacht, vertrouwen en structuur nodig hebben.

bekijk de inhoudsopgave ->

Prijs: € 18,-
112 pagina’s. Geïllustreerd in kleur.
ISBN 978-90-72052-98-8’
Meer dan de hier getoonde inhoudsopgaven weet ik er ook niet van, dus hiermee moeten we het nu nog even doen. Als ik nog tijd heb, zal ik straks dankzij de weblog van Marijke Steenbruggen (zie ook helemaal onderaan op mijn blogroll) meer kunnen laten zien van eerder verschenen boeken. Maar eerst nog even het nieuws scannen bij de landbouw. Bionext kwam op 19 september met het persbericht ‘Inschrijving “Beste Biowinkel van Nederland” van start’:
‘De ontwikkeling en vernieuwing van de biologische winkels voltrekt zich in hoog tempo. Al meer dan tien jaar bedraagt de jaarlijkse omzetgroei van deze gespecialiseerde ondernemersgroep – met inmiddels ruim 350 winkels – tussen de 5 en 10%. Een uitzonderlijke prestatie, gezien de neergaande trend in de speciaalzaken. Het neusje van de zalm kan zich voor 1 november inschrijven voor de Beste Biowinkel van Nederland, een verkiezing van de Biowinkelvereniging in nauwe samenwerking met Bionext.

Naast een vakprijs is er dit jaar ook een publieksprijs. Bij de laatste wordt de uitslag door de klant bepaald. Bavo van den Idsert, directeur Bionext: “Wij bouwen voort op het initiatief dat de BioVak vorig jaar genomen heeft met de Winkelinnovatieprijs. De BioVak is hoofdsponsor van de vernieuwde verkiezing, de organisatie wordt gedaan door de Biowinkelvereniging en Bionext.”

Accent op transparantie van land tot klant

Er is veel te doen over het gebrek aan transparantie in de voedingsketen. Biologisch onderscheidt zich op dit vlak vaak in positieve zin. Daarom wordt in deze winkelverkiezing een accent gelegd op de transparantie, van land tot klant. Voor de uiteindelijke keuze van de winnaars is doorslaggevend hoe hier invulling aan wordt gegeven.

Van den Idsert: “Veel winkeliers maken inzichtelijk waar hun producten vandaan komen, organiseren bijeenkomsten met boeren en merkhouders en doen mee aan open dagen. Ze organiseren proefdemo’s op de winkelvloer en geven de klant extra uitleg over de herkomst van producten. Bijvoorbeeld op het schap of via nieuwsbrieven. De ondernemers betalen eerlijke prijzen aan hun toeleveranciers en geven antwoord op vragen van consumenten. We weten dat die transparantie zeer wordt gewaardeerd.”

Publieksprijs

De publieksprijs is een nieuw element in de verkiezing. Alle winkels die zich inschrijven kunnen meedingen naar de publieksprijs. De consument kan zijn stem uitbrengen via internet. Bij het tellen van de stemmen zal rekening worden gehouden met het verzorgingsgebied en de omvang van winkel, zodat iedere winkel – groot of klein - een eerlijke kans maakt op de publieksprijs.

Stimulans voor ondernemers

Ondernemers die zich kandidaat willen stellen voor de Beste Biowinkel van Nederland, moeten eerst een enquête invullen over hun winkel, het ondernemerschap en de wijze waarop zij invulling geven aan het thema “transparantie”. Een vernieuwde vakjury onder leiding van Nico Broersen, oprichter People4Earth, zal de inzendingen beoordelen. Tien finalisten worden persoonlijk door één van de vijf juryleden bezocht. Van den Idsert: “Voor de winnaars ligt in totaal 2.500 euro prijzengeld klaar. Maar deelname aan de verkiezing gaat niet alleen om het winnen, het stimuleert ondernemers meteen om de eigen winkel weer eens kritisch onder de loep te nemen.”

Kosten en inschrijving

De kosten voor deelname aan de verkiezing zijn € 50 voor leden van de Biowinkelvereniging en € 75 voor niet-leden. Deelnemers kunnen zich met dit formulier inschrijven.’
Nu vind ik zomaar opeens ook veel nieuw nieuws bij Demeter. Dat heeft erg lang geduurd. Des te blijer ben ik nu. Onder ‘Nieuws’ staat dit allemaal:
Rectificatie recept groente-omelet

Een oplettende klant van de Groene Winkel in Zeist heeft ons erop gewezen dat er een fout zit in de receptenreeks die Demeter in samenwerking met Olivier van der Staal heeft gemaakt. De ingrediënten van de Groente-omelet zijn niet juist vermeld. De benodigdheden voor het recept zijn: Lees verder >>>

Filmpje chefkok Olivier

Chefkok Olivier van der Staal vertelt in een kort filmpje welke meerwaarde biodynamische producten hebben voor hem. Lees verder >>>

Areaal Demeter groeit

Na een langdurige periode van stagnatie neemt het areaal waarop biodynamische landbouw wordt bedreven de laatste jaren weer toe. Het Nederlands Demeter areaal bedraagt met 5031 hectare, ongeveer 10% van het totale areaal biologisch in Nederland. Over de afgelopen vijf jaar is het areaal met Demeter gecertificeerde landbouw met ruim 20% toegenomen. Er zijn in Nederland 120 Demeter bedrijven waarvan zeven nog in omschakeling. Duitsland is internationaal met bijna 67.000 hectare koploper, Nederland staat op nummer zeven. Bekijk de Demeter monitor hier of vraag een exemplaar op bij Demeter, info@stichtingdemeter.nl
Lees verder >>>

Pierre Wind kookt

Topkoks Pierre Wind en Olivier van der Staal geven op zaterdag 21 september een speciale kookpresentatie in de Groene Winkel in Zeist (11.00-13.00 uur). Dit gebeurt ter gelegenheid van een landelijke promotieactie voor producten met een Demeter keurmerk, het keurmerk voor producten afkomstig uit de biodynamische landbouw.Lees verder >>>

Toekomst zaaien in oktober

In de weekenden van oktober doen in ons land in totaal 10 biodynamische bedrijven mee aan de internationale actie “toekomst zaaien” waar stichting Demeter vorig jaar samen met Stichting Zaadgoed en de BD vereniging mee begonnen is. Toekomst zaaien is in 2006 in Zwitserland gestart als initiatief van twee biodynamische boeren als ode aan een gentechvrije landbouw en om burgers direct bij de bedrijven te betrekken. Nederland is het dertiende land wat inmiddels is aangesloten. Kijk in de agenda voor alle data en adressen van deelnemende bedrijven te vinden. Lees verder >>>

Receptenreeks bestellen?

Kok Olivier van der Staal heeft recepten ontwikkeld om een week lang te kunnen eten met producten van Demeter kwaliteit. De receptenkaarten zijn in een reeks van 7 verschillende recepten te bestellen voor 40 cent per stuk bij een minimale afname van 50 stuks. Bekijk hier de digitale reeks. Bij interesse graag een mail naar info@stichtingdemeter.nl.

Productfolder met alle Demeter aanbod

Voor wie een overzicht zoekt van alle beschikbare Demeter producten hebben we een brochure samengesteld met het Demeter aanbod van de bij de Nederlandse groothandels te bestellen producten. Dit boekje is primair bestemd voor winkeliers en grootafnemers. Veel Demeter boeren verkopen ook producten vanaf de boerderij, deze zijn niet in deze brochure opgenomen. Bekijk de productfolder hier of vraag hem op bij Demeter via info@stichtingdemeter.nl

Tien klassen winnen Demeter ijs!

Kerijn Willemse en zijn schoolklas van basisschool De Regenboog uit Eindhoven genieten van heerlijk biodynamisch ijs. Dit ijs is te herkennen aan het Demeter keurmerk. Kerijn was een van de 10 winnaars van de quiz over biodynamische landbouw en kreeg ijs voor de hele klas. Lees verder >>>

Grote Demeter promotieactie in 129 biologische speciaalzaken

In 129 biologische speciaalzaken wordt van 5 juni t/m 18 juni een voorlichting- en promotieactie gehouden om producten met het keurmerk voor biologisch-dynamische producten, het Demeter keurmerk, onder de aandacht te brengen onder het motto “Leven begint met Demeter”. Lees verder >>>

Naar de filmpjes van onze Demeter boeren...

Biodynamische boeren Louis Dolmans, Wim Vredevoogd, Jeroen Konijn en Jan Schrijver vertellen in de filmpjes waarom ze hebben gekozen voor de biodynamische manier van werken en wat voor hen de meerwaarde van Demeter is. Lees verder >>>
De laatste drie berichten herkent u vast wel. Die had ik hier al eerder, waarbij het Demeterijs op 15 juli in ‘Jong publiek’ aan bod kwam en de Demeter actie met gefilmde boeren op 30 mei in ‘Vleet’. Maar ik zet ze er toch even bij, om te kunnen zien wat we sindsdien aan berichtgeving gewonnen hebben, en dat is pure winst. Ik wil er graag vier nog even uithalen, omdat daarin meer staat dan wat alleen in deze korte aankondigingen gemeld wordt. Dat zijn achtereeenvolgens:
‘Filmpje chefkok Olivier

Chefkok Olivier van der Staal vertelt in een kort filmpje welke meerwaarde biodynamische producten hebben voor hem. Dit doet hij op Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen, waar ook tuinder Theo Engbers aan het woord komt. Demeter heeft samen met Olivier een receptenreeks ontwikkeld om klanten van biologische speciaalzaken te laten kennismaken met Demeter producten.

Areaal Demeter groeit

Na een langdurige periode van stagnatie neemt het areaal waarop biodynamische landbouw wordt bedreven de laatste jaren weer toe. Het Nederlands Demeter areaal bedraagt met 5031 hectare, ongeveer 10% van het totale areaal biologisch in Nederland. Over de afgelopen vijf jaar is het areaal met Demeter gecertificeerde landbouw met ruim 20% toegenomen. Er zijn in Nederland 120 Demeter bedrijven waarvan zeven nog in omschakeling. Duitsland is internationaal met bijna 67.000 hectare koploper, Nederland staat op nummer zeven. Bekijk de Demeter monitor hier of vraag een exemplaar op bij Demeter, info@stichtingdemeter.nl

Stichting Demeter geeft als keurmerkhouder voor het eerst een Demeter monitor uit om inzicht te geven in de ontwikkeling in landbouw en handel van de biodynamische landbouwmethode zover het gecertificeerd is voor het Demeter keurmerk. Naast cijfermatig inzicht bieden we ook achtergrondinformatie, juist omdat de biodynamische landbouw breed werkt aan ontwikkeling van bedrijf en omgeving. Een goed voorbeeld is het hoge aantal zorgbedrijven 34 (29% van de bedrijven) waarvan 16 bedrijven zich met gehandicaptenzorg bezighouden. De combinatie landbouw en zorg is ooit ontstaan vanuit de biodynamische landbouw.

De belangstelling voor producten met Demeter keurmerk neemt de laatste jaren toe omdat deze bedrijven hoog scoren op dierenwelzijn, het sluiten van kringlopen van mest en voer en bodemvruchtbaarheid, onderwerpen die steeds meer mensen en met name klanten in biologische speciaalzaken aanspreken. Dat is ook zichtbaar in de scores in de monitor over bekendheid en waardering van het keurmerk.

De omzetten in producten van Demeter kwaliteit worden nog niet eenduidig geregistreerd, wel zijn de omzetten van in Nederland verpakte en bewerkte Demeter producten bekend en deze laten in 2012 een stijging zien naar ruim 13 miljoen euro. Van de verkoop in verse groenten en fruit van Demeter telers zijn geen omzetcijfers bekend.

NB: Stichting Demeter is keurmerkhouder voor Nederland en België. In Vlaanderen zijn 4 gecertificeerde Demeter bedrijven die in dit persbericht buiten beschouwing zijn gelaten maar wel in de monitor zijn meegenomen.

Pierre Wind kookt

Topkoks Pierre Wind en Olivier van der Staal geven op zaterdag 21 september een speciale kookpresentatie in de Groene Winkel in Zeist (11.00-13.00 uur). Dit gebeurt ter gelegenheid van een landelijke promotieactie voor producten met een Demeter keurmerk, het keurmerk voor producten afkomstig uit de biodynamische landbouw.

Pierre en Olivier gaan recepten koken van de receptenkaarten die in samenwerking met Olivier ontwikkeld zijn. Deze receptenkaarten zijn vanaf eind september in veel biologische winkels verkrijgbaar zijn. In totaal zijn er zestigduizend verschillende receptenkaarten door de diverse winkelketens besteld. Klik hier voor de digitale receptenreeks met smaakvolle recepten.

Demeter heeft een filmpje gemaakt waarbij kok Olivier van der Staal uitlegt wat de meerwaarde is van biodynamisch geteelde producten. Bekijk het filmpje hier.

Toekomst zaaien in oktober

In de weekenden van oktober doen in ons land in totaal 10 biodynamische bedrijven mee aan de internationale actie “toekomst zaaien” waar stichting Demeter vorig jaar samen met Stichting Zaadgoed en de BD vereniging mee begonnen is. Toekomst zaaien is in 2006 in Zwitserland gestart als initiatief van twee biodynamische boeren als ode aan een gentechvrije landbouw en om burgers direct bij de bedrijven te betrekken. Nederland is het dertiende land wat inmiddels is aangesloten. Kijk in de agenda voor alle data en adressen van deelnemende bedrijven te vinden.

“Sowing the future” is de overkoepelende campagnenaam voor de evenementen waarin burgers verspreid over m.n. Europa een akker van een biodynamische boerderij inzaaien met graan. In 2013 worden op 10 biodynamische bedrijven in ons land burgers uitgenodigd om akkers in te zaaien met graan. Op de website van Avenirsem is meer informatie te vinden over het internationale project.

Toekomst zaaien 2013 wordt georganiseerd door Stichting Demeter, Stichting Zaadgoed en de BD-vereniging in samenwerking met Avenirsem. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Ariza, BioBakker, De Nieuwe Band, EkoPlaza en Estafette Odin.’
Op de website van het Louis Bolk Instituut staat onder 26 september dit bericht over een ‘Boekpresentatie Over de Crisis niets dan goeds’:
‘Dinsdag 8 oktober 2013 overhandigt Sjef Staps het boek aan Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu.

Auteur Sjef Staps: “De wetenschappelijke feiten rond klimaat en biodiversiteit duiden erop dat we afstevenen op een dramatische verandering van onze leefomgeving. Onze samenleving heeft ten opzichte van deze mondiale problemen echter een merkwaardige houding. We willen de dreigende toekomstscenario's niet horen en lijken alleen open te staan voor positieve signalen. Blijven we onze kop in het zand steken of gaan we de problemen onder ogen zien en stappen vooruit zetten?”

In zijn boek “Over de crisis niets dan goeds” heeft Sjef Staps interviews gehouden met 25 mensen uit wetenschap, bedrijfsleven, overheden en NGO’s. Zij geven hun visie op deze ontwijkende houding, die volstrekt niet aansluit bij de neergaande spiraal waarin onze leefomgeving zich bevindt.

Programma discussie en boekoverhandiging 8 oktober, 14.00-17.00 uur:

– overhandiging eerste exemplaar aan staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu.
– reflectie en discussie met Marjan Minnesma, Klaas van Egmond en Herman van Ham
– discussie met o.a. Rob van Brouwershaven, Marga Edens en Hans Berkhuizen.

Voorzitter: Felix Rottenberg

Locatie: Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, Den Haag (loopafstand van CS).

N.B. Wegens grote belangstelling is de boekpresentatie volgeboekt. Als u zich nog wilt aanmelden, wordt u op de wachtlijst geplaatst. U verneemt dan in de week van 30 september of u alsnog kunt deelnemen.

Het boek Over de Crisis niets dan goeds is vanaf 8 oktober beschikbaar. Voor bestellen en uitgebreide informatie over komende discussiebijeenkomsten gaat u naar de website www.overdecrisisnietsdangoeds.nl.’
Genoeg voor deze Michaëlsdag. Volgende keer verder.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)