Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 10 februari 2015

Fuga


Ik begin met wat ouder nieuws. Van 19 september 2014 om precies te zijn. Het gaat om ‘Boekpresentatie Die Kunst der Fuge door Theo Nederpelt’:
‘Bachs laatste compositie heeft altijd veel vragen opgeroepen. In zijn boek “Die Kunst der Fuge, een menselijk document”, probeert Nederpelt deze vragen te beantwoorden.

De bekende Zeister pianist en componist Theo Nederpelt is een fan van Johann Sebastian Bach. Van deze componist kent hij het merendeel van zijn klaviercomposities uit het hoofd. Vooral Bachs “Kunst der Fuge” heeft hem altijd geïntrigeerd. Tientallen jaren heeft Theo Nederpelt zich met deze muziek beziggehouden. Hij is erin geslaagd de onvoltooide laatste fuga uit dit werk af te maken.

De gehele compositie bestaat uit twintig onderdelen, daarover heeft Nederpelt een boek geschreven waarin hij in 172 bladzijden de achtergronden, misverstanden en ontstaansgeschiedenis van dit grandioze werk belicht op een wijze die niet alleen voor musici, maar voor alle geïnteresseerden nieuwe gezichtspunten toont.

Het eerste exemplaar van dit boek zal worden aangeboden aan burgemeester Koos Janssen tijdens een concert in de Walkartkerk. De fuga’s die Theo speelt zullen worden begeleid door respectievelijk danseres Esther Nederpelt, zangers Ineke Niezen en Alphons van Dijk en het Akwa strijkkwartet uit Amsterdam. Na de pauze klinken nog werken van Beethoven en Schubert.

De presentatie vindt plaats op vrijdag 26 september, aanvang 20.00 uur in de Walkartkerk, Kerkweg 23. Wilt u het boek bestellen en de avond bijwonen dan kunt u dat opgeven via de uitgever www.stilinovi.nl of een mail sturen naar theonederpelt@hotmail.com. Tot en met de 25e geldt een intekenprijs van € 19.50’
‘Wie zich verdiept in Die Kunst der Fuge merkt al snel dat het werk veel vragen oproept. Met welk doel componeerde Bach Die Kunst der Fuge? En waarom heeft Bach het manuscript volledig omgevormd en uitgebreid toen er een drukversie van gemaakt werd? Wat is de door hem bedoelde volgorde van de twintig onderdelen? En wat was zijn bedoeling met de onvoltooide slotfuga?

Theo Nederpelt beantwoordt deze vragen door ze te benaderen vanuit een standpunt van menselijke ontwikkeling en karaktereigenschappen. Het boek is daarom ook voor niet-muzikaal onderlegde lezers interessant en te begrijpen.

In deel I komen onder andere aan bod: Bachs intenties met Die Kunst der Fuge, de titel van het werk en van de onderdelen, de betekenis van getallen voor Bach en hoe het werk moet worden uitgevoerd. In deel II krijgt elke fuga een eigen bespreking en komt een aantal onjuiste zienswijzen aan het licht.

De unieke spiegelfuga’s, waarin door horizontale spiegeling van de noten totaal verschillende muziekstukken ontstonden, zijn integraal weergegeven. Ze staan onder elkaar genoteerd zodat ze goed met elkaar te vergelijken zijn.

“Met bewondering las ik dit boek over Bach’s meesterwerk Die kunst der Fuge van pianist Theo Nederpelt.” Ton Koopman

“Nederpelt levert met dit boek en met zijn visie op de betekenis van dit stuk een waardevolle nieuwe bijdrage.” Ivo Janssen

Inkijkexemplaar

Klik hier voor het inkijkexemplaar van Die Kunst der Fuge
Download hier de flyer van Die Kunst der Fuge
Bestel hier uw exemplaar van het boek: Die Kunst der Fuge
De Antroposofische Vereniging maakte op 28 januari een ‘Dag van de Hogeschool op 11 april’ bekend:
‘Op 11 april bent u van harte welkom op de Dag van de Hogeschool. De dag vindt plaats in de Geert Grooteschool in Amsterdam. In het januari/ februarinummer berichtten we u al hierover.

Nederland is een van de weinige landen waar binnen de antroposofische beweging ook daadwerkelijk een hogeschool is gevormd. De verschillende secties van die hogeschool doen binnen beschikbare mogelijkheden en aanwezige vaardigheden geesteswetenschappelijk onderzoek, ze wisselen daarover uit en presenteren hun resultaten. Wat we doen, en hoe we het doen, dat willen we u op deze dag graag laten zien. En we willen graag met u in gesprek over de toekomst van de hogeschool. Hoe kunnen we in Nederland, met behulp van de hogeschool, onze beweging inhoudelijk vitaliseren? Wat zijn dan belangrijke onderwerpen? Hoe kunnen we die oppakken? Rond deze vragen willen we deze dag inrichten. Als lid van de vereniging of als lid van de hogeschool, bent u van harte welkom!

Presentaties vanuit de secties en zelf meedoen

Enkele secties zijn vooral gericht op het waarnemen van belangrijke fenomenen in het betreffende werkgebied. Dat geldt bv voor de gebieden pedagogie, geneeskunst, landbouw. Andere secties zijn vooral gericht op onderzoek en bezinning op hun eigen wetenschappelijke discipline. We denken dan aan sterrenkunde, cultuur- en letteren, wiskunde, de beeldende en muzische secties. In alle secties verdiepen de deelnemers het betreffende gebied door het intensiveren van de waarneming, door oefening en het inzetten van de innerlijke beleving. Tijdens deze dag kunt u zich op de hoogte stellen van wat er in de verschillende secties gebeurt. Niet alleen dat, ook zijn er per sectie concrete presentaties, of doet u oefeningen die in die sectie een rol spelen. We bieden een gevarieerd programma. Op onze website vind u verdere informatie over wat elke sectie concreet aanbiedt.

De Michaelschool

Naast de verschillende secties is er ook een presentatie over de Michaelschool en de negentien meditaties, over de inhoud ervan en over het lidmaatschap. De presentatie is voor belangstellenden en voor leden.

In gesprek over de hogeschool: “World Café”

Ook willen we graag met u in gesprek over thema’s die voor de hogeschool van belang zijn, over datgene wat u ons daarover wilt vragen juist wilt meegeven. Daarvoor richten we in het begin van de middag via een aantal gesprekstafels (World Café) in, die elk een bepaald thema hebben. Tijdens de dag kunt u een thema aanmelden, waarover u in gesprek zou willen. Wij ordenen dan deze thema’s en richten daarmee de gesprekstafels in.

Onderzoek en euritmie: kleuren en de regenboog

Als voorbeeld van wat geesteswetenschappelijk onderzoek kan zijn, presenteert Kees Veenman zijn kleurenonderzoek onder de titel Christus in de kleuren en kunt u aansluitend een euritmiepresentatie zien over de kleuren in de regenboog. Hiermee wordt zichtbaar wat er in Nederland dankzij de hogeschool gedaan kan worden.

Meer informatie

U bent op 11 april vanaf 09.30 uur welkom. Om 10.00 uur begint het programma, wat duurt tot 16.00 uur. Kosten: 25 euro, inclusief lunch. We zijn op het Geert Groote College, Fred. Roeskestraat 84, Amsterdam.

Aanmeldformulier’
Wat ik hier nog niet gemeld heb, is deze nieuwe uitgave van de ‘Rudolf Steiner Werken en voordrachten’, vorig jaar november verschenen, ‘De strijd om het mens-zijn. Aspecten van het kwaad’:
‘In deze uitgave staat een thema centraal dat uniek is voor het werk van Rudolf Steiner: het mysterie van het kwaad. Wat zijn het voor krachten die “goed” dan wel “kwaad” in de wereld brengen, waar komen ze vandaan, en hoe werken ze? Met deze vragen heeft Steiner zich uitvoerig en genuanceerd beziggehouden, in zijn hoofdwerk De wetenschap van de geheimen der ziel, maar ook in tal van voordrachten. De hier gekozen voordrachten spitsen zich toe op de problematiek van onze huidige tijd. Sinds enkele eeuwen heeft zich een ingrijpende verandering in het bewustzijn van de mensen voorgedaan. Wij hebben zelfbewustzijn en zelfstandigheid veroverd in de omgang met de materiële kant van het bestaan. Deze ontwikkeling heeft haar doel al lang bereikt, aldus Steiner. Het is nu zaak met de verworven zelfstandigheid door te stoten naar de geestelijke dimensies van het leven. Dat is de strijd die wij dienen te voeren om ons eigen mens-zijn. Bij die strijd ontmoeten we geestelijke tegenstrevers en medestanders. Over de aard van deze helpende en tegenstrevende krachten en over de wegen naar een werkelijk menselijke cultuur gaan deze voordrachten. Het nawoord van Mathijs van Alstein plaatst Steiners visie op het kwaad in een groots perspectief.

1e druk, gebonden, 13x20,5 cm, 304 blz, ISBN: 9789060385753’
Op 13 januari werd op de website van de Antroposofische Vereniging ook een ‘Onderzoeksthema en werkconferentie: De mens tussen boven- en ondernatuur’ aangekondigd:
‘Met dit thema is de Hogeschool voor geesteswetenschappen onlangs gestart. Vanaf 2015 zullen er diverse bijeenkomsten worden georganiseerd, waarin het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt benaderd. Dit is een aankondiging en uitnodiging voor de werkconferentie die eind maart 2015 gehouden wordt.

Bewust omgaan met moderne media

Het is een belangrijke uitdaging voor deze tijd om bewust om te gaan met het onderwerp “De mens tussen boven- en ondernatuur”, omdat de moderne wetenschap en techniek ons direct met de ondernatuur confronteert. ICT (Informatie en Communicatie Technologie) en moderne media horen tot de meest dominante en doordringende technologieën van ons tijdperk. Niet voor niets behandeld Andreas Neider ze als voorbeeld in zijn boek.

ICT is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Onze maatschappij zou onmiddellijk in elkaar storten als alle computers het zouden begeven. Des te verbazender is het, dat wij er zo nonchalant ermee omgaan. Wij gaan op de schitterende buitenkant af, wij maken driftig gebruik van alle nieuwe mogelijkheden en wij realiseren ons niet wat voor invloed dit heeft op onszelf, de maatschappij en de aarde. Hoog tijd dus voor een reële en diepere kijk op de zaak.

Impact op onze spiritualiteit

Naast alle lofzangen over ICT en moderne media verschijnen ook steeds meer boeken over de nadelen van het onbewust omgang met deze technologie. Meestal blijven ze hangen bij kritiek op het niveau van het lichamelijke (dat verwaarloosd wordt) of van de ziel (die verdoofd en leeggezogen wordt). De boeken van Andreas Neider zijn hierop een uitzondering, omdat ze verder gaan, ook het spirituele niveau onderzoeken, en bovendien vele suggesties bevatten om de schadelijke invloeden van de ondernatuur te compenseren. Zonder kennis van de spirituele krachten achter moderne media is het eigenlijk onmogelijk te begrijpen met welk krachtenveld wij hier van doen hebben en wat er op het spel staat voor de toekomst van mens en aarde.

Moderne media confronteren ons met onze ahrimanische dubbelganger. Iedere dubbelganger houdt ons een spiegel voor. Een spiegel waarin het tegenbeeld zichtbaar wordt van wat er eigenlijk zou moeten zijn. Zo’n tegenbeeld kun je ook zien als uitnodiging tot bewustwording en ontwikkeling. Tenminste als je in staat bent om het waar (voor waar) te nemen en te doorgronden.

Moderne media laten een belangrijk tegenbeeld zien. In veel films en computerspelletjes treden fabelwezens op en zombies, overledenen en andere spookachtige verschijningen. Hiermee spelen de makers van deze media geraffineerd, maar meestal onbewust, in op het verlangen naar spiritualiteit. Dat is vooral bij jonge mensen steeds duidelijker te zien. Deze geestwezens zijn in feite imaginaties van de geestelijke wereld, maar dan in het materiële getrokken. Andreas Neider spreekt als mediaspecialist hier over “spiritueel materialisme” en “inenting tegen al het spirituele”. Kinderen en jonge mensen zijn de voornaamste consumenten van deze media. Voor hen is dit een groot gevaar omdat hun oordeelsvermogen en hun wil (laat staan hun “ik”) nog niet zo ontwikkeld zijn. Zij worden op een heel effectieve manier op het verkeerde been gezet en afgehouden om echte spiritualiteit te ontwikkelen.

Transformatie

In feite gaat het er volgens Andreas Neider om, de overtollige etherkrachten, die na het volwassen worden vrij komen, niet te laten verkommeren, maar te gebruiken voor de ontwikkeling van levendig (rein) denken, echte spirituele vaardigheden en het menselijke ik. De spirituele krachten achter moderne media moeten doorzien worden om ze te kunnen hanteren en te transformeren. Ze leiden ons af van de etherwereld waardoor we geen toegang krijgen tot die wereld van de imaginaties.

Compensatie

Voor Rudolf Steiner hoort het omgaan met de ondernatuur bij de ontwikkeling van de mens in deze tijd. Techniek moet niet gemeden worden, maar gebruikt, beoefend en bestudeerd. Inzicht en wakkerheid zijn geboden. Rudolf Steiner schreef enige dagen voor zijn dood, zijn laatste oproep, waarin hij zegt: “De techniek wordt ondernatuur. Dat vereist dat de mens innerlijk een geestelijk inzicht ontwikkelt, waarmee hij zich even hoog in de bovennatuur verheft als hij met zijn ondernatuurlijke technische activiteit onder de natuur gezonken is. Daardoor schept hij in zijn innerlijk de kracht die ervoor zorgt dat hij niet zelf mee wegzinkt.”

Het is daarom wenselijk en noodzakelijk om naast het gebruik van moderne media, bezig te zijn met compenserende creatieve en spirituele activiteiten waarin de extra ruimte, de overschotskrachten van het etherlichaam worden aangesproken, zoals in kunstbeoefening, tuinieren, natuurwaarneming, meditatie en andere spirituele activiteiten. Oefeningen die een mens verheft in het gebied boven de natuur, waar geen ondernatuurlijke krachten werken. Door zulke oefeningen kun je de krachten van de ondernatuur, waar je in het alledaagse leven mee te maken hebt, niet alleen scherper leren doorzien, maar ook transformeren om ze dienstbaar te maken aan een hoger doel.

Literatuur

Een belangrijk boek in het onderzoek van de werkgroep ICT van de sectie Wiskunde, Sterrenkunde en ICT, was het werk van de Duitse antroposofische schrijver Andreas Neider, getiteld Der Mensch zwischen Über- und Unternatur, Das Erwachen des Bewusstseins im Ätherischen und die Gefährdung der freien Kräfte, Freies Geistesleben 2012.

Daarnaast is het boek De elektronische dubbelganger, van Rudolf Steiner (Pentagon 2013) goed als voorbereiding. De laatste Leitzsätze is verschenen in Nederlandse vertaling in Kernpunten van de antroposofie eveneens van Rudolf Steiner.

Voor veel mensen is het boek van Manfred Spitzer, Digitale dementie: hoe wij ons verstand kapot maken (Atlas Contact 2013), de aanleiding om zich serieus met het thema te gaan bezig houden.

Overige geraadpleegde literatuur:

Sergej O. Prokofieff, De esoterische achtergronden van elektronische media; Addendum in “De verbondenheid met Rudolf Steiner, het mysterie van de grondsteenlegging”; Christofoor 2008.

Ray Kurzweil, The Singularity is near: When Humans Transcend Biology, Penguin Books 2005.

Nicolas Carr, The shallows: What Internet is doing to our Brains, Norton 2010.

Nicholas Carr, De glazen kooi: wat automatisering met ons doet, Mavem 2014

Andreas Neider, Aufmerksamkeitsdeffizite: Wie das Internet unser Bewusstsein korumpiert und was wir dagegen tun können, Freies Geistesleben 2013.

Heinz Buddemaier, Wieviel Technik erträgt der Mensch?, Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland, Michaeli 2007, Nr. 241.

K.H. Niklowitz, Die Elektrizität im Vortragswerk von Rudolf Steiner, Mathematisch-Physikalische Korrespondenz, Doppelnummer 248/249, Frühjahr/Sommer 2012.

Sherry Turkle, Alone Together: Why we expect more from technology and less from each other, Basic Books 2011.

Organisatie

Met het organiseren van deze conferentie willen we iedereen die de uitdagingen van deze tijd niet wil verslapen, de gelegenheid bieden om met ons een wakker bewustzijn te ontwikkelen voor wat er op het gebied van moderne media echt gaande is. In de waan van de dag maken we ook zelf vaak ongereflecteerd gebruik van de moderne technische hulpmiddelen. Het past bij deze tijd om die mogelijkheden te gebruiken, te verkennen en te leren kennen. Maar er zijn ook mensen nodig die reflecteren op deze moderne verschijnselen, die met elkaar de schone schijn weten te doorgronden. Bewustwording van de mate waarin we al verstrengeld of verslaafd zijn, is een eerste stap. Op deze en de volgende werkconferentie willen wij ook nog een stap verder gaan en handvaten aanreiken voor de omgang met deze technologieën om voor de opgaven van deze tijd beter toegerust te zijn. Hoe compenseer je de invloeden uit de ondernatuur in de dagelijkse praktijk en hoe transformeer je ze op de lange termijn? Dat willen we met elkaar onderzoeken. Hartelijk welkom!’
Op de website ‘Creatieflow, creatief in het leven staan’ lees ik over ‘Het vergeestelijken van intellect’:
‘Het vernieuwende, levendige en geestelijke tussen mensen praktisch maken op een verbindende manier, om zo binnen jezelf, je relatie of de gemeenschap van binnenuit tot vernieuwing te komen, is een spirituele oefenweg. Yeshayahyu Ben-Aharon is voor deze weg een welkome facilitator. Niet alleen geeft hij breed georiënteerde seminars, ook inspireert hij The School of Spiritual Science met zijn “Creative becoming”. Yeshayahu werkt al meer dan 30 jaar in de school. Zijn werk is zijn contributie aan de school opgericht en geleid door Rudolf Steiner. Ook in Nederland bestaat er een groep mensen die hier aan deelneemt en actief met elkaar oefent. Wanneer je nieuwsgierig bent of graag mee wil doen, dan kan je 26 april 2015 kennis maken. Zie de agenda
Klik ik op de eerste link, vind ik:
‘Yeshayahu Ben-Aharon is filosoof, geesteswetenschapper en activist, en stichter van de antroposofische kibboets Harduf, het “Global Network voor driegeleding”, de “Israeli Civil Society”, de “Global School voor geesteswetenschap” en het “Global Event College”. Hij onderwijst, schrijft en geeft wereldwijd lezingen over de ontwikkeling van het menselijk bewustzijn op het gebied van wetenschap, geesteswetenschappen, sociale en historische gebeurtenissen.

Het meest bekend is hij zowel door zijn baanbrekend onderzoek over de Spirituele Gebeurtenis van onze tijd als door zijn expertise in de fenomenologie van Edmund Husserl, de filosofie van het poststructuralisme en postmodernisme en de hedendaagse natuurwetenschappen. Hij staat bekend als een authentiek onderzoeker op het gebied van het Goetheanisme en de geesteswetenschap zoals door Rudolf Seiner gegrondvest. Zijn creatieve essays over de kunst, filosofie en wetenschap zijn een inspiratiebron voor de “Orust Art & Event” festivals (in Zweden) sinds 2011. Zijn meest recente boeken zijn: De Gebeurtenis in Wetenschap, Geschiedenis, Filosofie en Kunst (2011) en Geesteswetenschap in de 21ste eeuw: Het transformeren van het kwaad, het ontmoeten van de ander en wakker worden voor de wereldwijde inwijding van de mensheid (2013). Wereldwijd geeft hij lezingen en workshops die erop zijn gericht mensen te inspireren elkaar te helpen hun idealen te vinden en te verwerkelijken.

Voor meer info over zijn boeken:
event-studies
antropocalypse.blogspot
Dowload hier de Nederlandse vertaling van Yeshayahu’s boek “De Spirituele gebeurtenis van de twintigste eeuw”’
‘Introductie van het werk van Yeshayahu Ben-Aharon in de school voor geesteswetenschap opgericht door Rudolf Steiner.

Creative becoming staat in het teken van het praktisch oefenen. Kennis uit boeken hebben we genoeg, het komt aan op het praktisch omgaan met deze kennis met name in het sociale. Yeshayahu introduceert zijn bijdrage aan de school. De uitnodiging is om mee te doen met deze spirituele oefenweg.

Momenteel werken we in de Global school van Yeshayahu aan hoofdstuk 9 van de “Filosofie van de vrijheid” en aan hoofdstuk 1 van “De weg tot inzicht in hogere werelden” van Rudolf Steiner. De Nebenübungen als praktische oefeningen voor de innerlijke ontwikkeling zijn hieraan ondersteunend, als ook het werk van Yeshayahu over de werking van de Christus in deze tijd.

Wanneer je nieuwsgierig bent of graag mee wil doen met het werk van Yeshayahu dan kan je 26 april 2015 kennis maken. Zie de agenda

Het vergeestelijken van intellect

Yeshayahu: “Social engagement is an art of living, of being active in the real world in a wholly transformed manner. Many well-meaning activists today, even those with anthroposophical backgrounds, want to change the world but they want to do this by means of improving the soul faculties that they already possess, in order to achieve greater results in influencing the social situation. There is no question, of course, that our ordinary soul qualities must be greatly improved. This will always belong to any true esoteric work. But this improvement of our ordinary faculties is not done in order that we will be more capable of changing things that we don’t like and implementing things that we happen to like, because what we like and don’t like is not at all important for the real world. It is about finding the way to know in the first place what is right from the point of view of the real world, not what we believe is right because of our likes and dislikes. But what does this mean in reality?”

Creative becoming in the School of Spiritual Science in the 21st Century

Rudolf Steiner founded the new Anthroposophical Society and the School of Spiritual Science in 1924 during the Christmas Foundation Conference, as a potential seed for a future, free and creative, universal and non-sectarian, that is, truly modern, spiritual and social life. What should Anthroposophy become right here and now and in the course of the 21st century? What is the essence of its present and near future becoming process, what are its new foundations? For us, the new foundation stone can only be the most significant Spiritual Event of the 21st century “which makes everything new”: the actual activity of freedom, the constant practice of creative love, and the courageous striving, daily renewed, for living community. So what is in reality the Spiritual Event of the 21st Century?

The Christ Event of the 21st Century

The C. event is the only real starting point of contemporary spiritual and social life. This is a recent historical change that increasingly transforms all aspects of our evolution. Therefore, contemporary, updated, schooling process based on Spiritual Science starts from the conscious experience, research, and sharing of this event.

What is in reality this C. event? – Well, to put it most simply, it is an encounter with vibrant, quickening, Life, as an ever-occurring invitation to join the stream of becoming, creativity and invention in each moment. The C. event ceaselessly reminds us of our potentials and the world’s potentials, and of the possibility, in each moment, to choose to wake up, actualize them, and become more human.

This means, furthermore, that, through the C. event, human relationships, community life, can become the source and ground of a truly creative spiritual-scientific work. What is revealed in the C. event is precisely the true potential of present and future community, to what extent people can draw closer together today – if they choose to do so out of their freedom – and to what extent they can enhance their individual and group creativity in doing so. Spiritual science, as science of the event, is real only to the extent that it becomes a community, a truthful and loving daily encounter with our fellow human beings in our social life.

Creative becoming is een proces, je leert te kijken door het ego heen. Je leert de individualiteit van de ander te zien maar ook die van jezelf. Je leert de geestelijke realiteit te overzien die zichtbaar wordt. Daarin bevind zich de Christus.

Zonder oordeel leren kijken. Hiervoor is moed nodig, net als durven los te laten of vast te houden, je hebt hiervoor hoop nodig, vertrouwen en geloof. Je leert objectief met angst om gaan. En daarbij heb je de ander nodig. Geestelijke realiteit/waarheid leer je zien door de ander. Door de ander wordt de wereld realiteit, door de ander leer je te overzien. Daarom is het goed om met de ander te oefenen.’
‘De spirituele impuls van de huidige tijd als creatieve kracht van sociale idealen (zie onderaan deze pagina de twee lezingen die te zien zijn op Youtube)

Veel mensen maken zich zorgen om wereldwijde vraagstukken als de groeiende kloof tussen arm en rijk, oorlogen en vernietiging van het milieu. Politici handhaven hun machtsposities, bankiers blijven zich verrijken, religieuze leiders volharden in overtuigingen en wetenschappers bieden geen echte oplossingen voor onze eigenlijke problemen. Structuren lijken niet te willen veranderen. Misschien is het nu de hoogste tijd om het heft in eigen handen te nemen door te zien wat jou raakt en te staan voor wat jij belangrijk vindt?

De impuls van de creatieve liefde die het sociale leven verandert en opnieuw vormgeeft, is werkzaam is in de zich ontwikkelende aarde, in de natuur buiten de mens en in de mens. Deze impuls wordt beschreven door spirituele wetenschappers als Rudolf Steiner (1861-1925), Ben-Aharon en vele andere moderne spirituele leraren en vernieuwers.

In de Christelijke terminologie wordt deze impuls omschreven als de Christus, de levende vernieuwende Geest van de aarde en de mensheid.

Dus, hoe leren we onze nieuwe en creatieve potentie te ontdekken, te activeren en in de praktijk te brengen? Hoe worden we medescheppers van deze Geest van de wereld? En hoe kunnen we dat toepassen in ons dagelijkse privé en sociale leven?

Yeshayahu Ben-Aharon, activist, filosoof en geesteswetenschapper, werkt meer dan 30 jaar met deze spirituele impuls (die hij uit eigen ervaring kent) die het individuele en het sociale leven verandert en transformeert. In zijn lezingen en meer nog in zijn workshops kun je ervaren wat er leeft en werkt van hart tot hart tussen mensen als de kracht die een nieuwe, leven gevende, moderne gemeenschap kan bouwen.

Programma:

Vrijdagavond lezing:
Mens op de drempel, een moderne inwijdingsweg.

Het dagelijkse leven is een constant proces van inwijding. Een veranderingsproces van groei, beproevingen en transformatie van gewoontes, normen en afspraken. Onze hele wereld is in een proces van verandering en wording, evolutie is overal. De geest, de ziel van de mens, de cultuur en samenleving moet mee veranderen. Dit noemen we “mens op de drempel” de drempel naar volwassenheid, verantwoordelijkheid en creativiteit in het algemeen, in de natuur en in de dagelijkse samenleving.

Zaterdag workshop:
“Trans-humanism, Singularity and the Spiritual Event of the Present Time”.

De moderne technologie leidt ons meer en meer naar een samensmelting van het menselijk lichaam, ziel en verstand met intelligente technologie (kunstmatige intelligentie) en dit heet “de technologische singularity”. Dit proces is niet te stoppen of uit de weg te gaan. Net als elektriciteit, auto’s en computers een existentieel onderdeel van ons leven zijn geworden, zo zal deze ontwikkeling dat ook gaan zijn. De enige echte vraag die we ons moeten stellen is: Hoe creëren we, evenwijdig aan dit proces, een zodanige transformatie van de creatief en spirituele menselijke natuur, dat deze het menselijk leven zoveel meer betekenis geeft dan deze kunstmatige intelligentie? Kan de creativiteit van de mens verder reiken naar nieuwe ontdekkingen van hoger bewustzijn, liefde en schoonheid? Onderling en in het universum? Of is deze kunstmatige technologie het hoogst haalbare?

De workshop zal starten met de vertoning van de film Transcendent Man (about Ray Kurzweil and the vision of technological singularity)

Zaterdagavond Lezing:
De Creatieve Sociale ontmoeting met de ander.

De hedendaagse menselijke ontmoeting kan de meest creatieve en verheven gebeurtenis worden, een echt transformatieproces van ons wezen en bewustzijn. Als ik de diepere en hogere essentie van de ander leer ervaren en ook mijzelf ervaar door die ander zijn liefhebbende aandacht, kunnen we op een totaal nieuwe manier beginnen samen te ‘ademen’. Zo kan de menselijke ontmoeting een cruciale ervaring worden van nieuw leven en nieuwe hoop voor de toekomst.

Zondag workshop:
Spiritueel activisme, creatieve wording als levenswijze.

Het oefenen in het ontwikkelen van creatieve sociale vaardigheden, een cruciale beleving van nieuw leven en nieuwe hoop voor de toekomst.’
Zowel bij de nieuwe ‘Die Drei’, als op de website van het ‘Rudolf Steiner Archiv’ is ‘Fundstück XIII, Die Drei 2/2015’ te vinden, namelijk ‘David Marc Hoffmann: Apple Powerbook 540c.PDF’:
‘Am 6. Januar 2015, gleichsam als Dreikönigsgeschenk, hat uns eine frühere Archivmitarbeiterin den Computer ihres verstorbenen Gatten gebracht, der zeitweise auch als freier Mitarbeiter für das Rudolf Steiner Archiv gewirkt hatte. Es handelt sich um einen ›Dinosaurier‹ in der Evolutionsgeschichte der Computer, ein Apple PowerBook 540c aus dem Jahr 1994. Auf der Festplatte und auf den beiliegenden 3,5’’-Disketten seien vermutlich Materialien, die unser Archiv beträfen, sagte uns die frühere Mitarbeiterin. Ich wurde neugierig und dank des mitgelieferten Netzteils konnte ich das Powerbook an den Strom anschließen, worauf der Computer sofort startete und auf seinem – aus heutiger Sicht – winzigen Bildschirm zahlreiche Ordner anzeigte. Darin befinden sich mehrere hundert Transkriptionen von unpublizierten Briefen von und an Rudolf Steiner und von und an Marie Steiner aus der Zeit von Steiners frühem Wirken im Kreis der Theosophischen Gesellschaft. Die Briefe sind zwar sämtlich in unserem Archiv im Original vorhanden, aber dass sie in den 1990er Jahren transkribiert worden sind, die Dateien existieren und heute nach fast 20 Jahren noch lesbar sind, entzog sich unserer Kenntnis. Es finden sich auf der Festplatte auch einige Aufsätze und Vortragsmanuskripte der kürzlich verstorbenen Archivmitarbeiterin Hella Wiesberger, sowie andere vermutlich unpublizierte Studien. Durch die verschiedenen personellen Wechsel im Archiv geht immer auch Wissen verloren und muss neu erworben werden, weil zwar vieles von der Archivgeschichte dokumentiert, aber nie alles aufgeschrieben oder auch nur mündlich weitergegeben werden kann. Und in der Frühzeit der elektronischen Datenverarbeitung waren die Möglichkeiten der Speicherung und der langfristigen Datenvorhaltung noch sehr begrenzt. Welch guter Geist hat uns diesen digitalen Schatz am Dreikönigsmorgen zukommen lassen?! Ausgerechnet in der Zeit, da wir die systematische Erschließung von Rudolf Steiners Korrespondenz zur Vorbereitung einer vollständigen Briefausgabe in Angriff genommen haben? (Siehe dazu den Artikel Zum Projekt einer Rudolf-Steiner-Briefausgabe, in: Archiv magazin, Nr. 2, Basel 2013, S. 213-216.)

Wir haben uns nun daran gemacht, die Dateien auf Disketten zu überspielen, mittels eines an moderne Computer anschließbaren Diskettenlaufwerks auf unsere Geräte zu kopieren und in aktuellem Dateiformat abzuspeichern. Für eine direkte Übertragung der Daten auf unseren Server suchen wir zur Zeit die entsprechenden Verbindungskabel, die auf der einen Seite mit USB-Anschluss versehen sind und auf der anderen Steckerseite 20 Jahre in die Vergangenheit zurückgehen. Dieser »Fund« illustriert anschaulich die Problematik der Lesbarkeit und der Migration digitaler Daten und Datenträger auf jeweils aktuelle Standards. Betriebssysteme, Programme und Dateien sind dem rasanten Fortschritt der Technik unterworfen, vieles, was gestern modern war, ist heute veraltet und kaum mehr einsetzbar. Deswegen bewahren beispielsweise große Nationalbibliotheken nicht bloß die Datenträger auf, sondern gleich auch die Computer, Bildschirme, Kabel, Lesegeräte etc. aus allen entsprechenden Zeitabschnitten. Die heute bei Wissenschaftsförderorganisationen und Archiven zunehmende Konzentration auf bloß digitale Datenvorhaltung und auf Digital Publishing ist eine Entwicklung, die in Zukunft mit enormen Kosten und möglicherweise fatalen Datenverlusten verbunden sein wird. Deshalb fährt unser Archiv zweigleisig und pflegt neben der notwendigen Digitalisierung der Archivalien immer auch die konservatorisch korrekte analoge Aufbewahrung der Originale.

David Marc Hoffmann, Archivleiter’
De andere ‘Fundstücke’ uit ‘Die Drei’ zijn hier op de website van het archief te vinden.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)