Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 13 juli 2011

Intentieovereenkomst

Dit is de linker toegangsdeur naar de basiliek Saint-Denis.

In ‘Verwaarlozing’ op vrijdag 17 juni had ik het niet alleen over de rampspoed van de Zonnehuizen, maar ook over Hogeschool Helicon:
‘Hogeschool Leiden neemt de pabo-opleiding voor vrije scholen van Hogeschool Helicon uit Zeist over.’
Dat kwam op dat moment uit het Leids Dagblad. Intussen is op 6 juli een persbericht op de website van Helicon verschenen met als titel ‘Hogeschool Leiden gaat opleidingen Helicon verzorgen’:
‘Hogeschool Leiden neemt per 1 januari 2012 de drie opleidingen van Hogeschool Helicon onder zijn hoede. Het gaat om de Pabo in Zeist en de lerarenopleidingen Euritmie en Muziek in Den Haag.

Dit staat in een intentieoverkomst [sic! MG] die de bestuurders van beide onderwijsinstellingen woensdag 6 juli hebben ondertekend.

Helicon heeft het initiatief genomen voor de overdracht. Bestuurders en toezichthouders van deze hogeschool vinden de eigen omvang te klein voor een verantwoorde exploitatie. Na een onderzoek onder hogescholen zijn zij tot de conclusie gekomen dat Hogeschool Leiden qua omvang en doelstellingen het meest in aanmerking kwam voor onderbrenging van de opleidingen. Als de overdracht definitief is, houdt de Stichting Hogeschool Helicon op te bestaan.

Paul van Maanen, voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden heeft de helpende hand bewust uitgestoken: “Wij kunnen de studenten en docenten van Helicon continuïteit bieden, dat is uiteraard belangrijk voor hen. En ik weet zeker dat ze zich bij ons ook thuis zullen voelen. We zijn groter dan Helicon zelf, dat is ook nodig voor een solide bedrijfsvoering. Maar we zijn klein genoeg om ervoor te zorgen dat docenten en studenten elkaar kennen. Bovendien willen en kunnen we het antroposofische karakter van de opleidingen garanderen, hetgeen bijdraagt aan behoud van de diversiteit van lerarenopleidingen in Nederland.”

De drie opleidingen van Hogeschool Helicon zijn goed geaccrediteerd, de Pabo hoort al jaren bij de top drie van Pabo’s volgens de Nationale Studenten Enquete.

Volgens Van Maanen leidt de onderbrenging van Helicon niet tot huisvestingsproblemen. Gesprekken over de uitbreiding van de huisvestingscapaciteit in Leiden zijn al gaande. In totaal zullen ongeveer 255 studenten overkomen naar Leiden. Ook de 75 medewerkers zijn welkom.

Deze bescheiden groei is overigens geen doel op zich. Van Maanen: “Dit is een situatie waarbij de ene hogeschool de andere helpt. Hogeschool Leiden heeft geen kwantitatieve groeidoelstelling. Natuurlijk werken we wél continu aan verbeteringen van de onderwijskwaliteit.”’
Een ander interessant persbericht verscheen gisteren op de website van gemeente De Bilt. Het kan beschouwd worden als een vervolg op ‘Klankbord’ op 18 december 2010. Nu heet het ‘Ontwikkeling De Leijen Zuid stap dichterbij’:
‘De gemeenteraad heeft op 23 juni unaniem de uitgangspunten vastgesteld voor de ontwikkeling van de locatie De Leijen Zuid. Het plan omvat een woonzorgcomplex met ongeveer 110 wooneenheden en 24 woningen.

Nu de raad de uitgangspunten vastgesteld heeft kunnen de betrokken partijen verder met de invulling van het plan. De samenwerking tussen Antroz (Antroposofische Woonzorggroep), Woningstichting SSW, Burgland Projectontwikkeling en de gemeente De Bilt werd op donderdag 7 juli officieel vastgelegd door het ondertekenen van verschillende overeenkomsten.

In december 2010 zijn bewoners van de wijk en andere belangstellenden geïnformeerd over de voorgestelde ontwikkeling. Op basis van de binnengekomen reacties na die avond zijn er nog twee wijzigingen in het plan aangebracht. De eerste aanpassing is dat SSW de mogelijkheid heeft om maximaal 10% extra bouwvolume te realiseren bij het woonzorgcomplex in de vorm van sociale woningbouw, afhankelijk van het ontwerp hiervan. Een tweede aanpassing is dat het geplande appartementencomplex is omgevormd naar grondgebonden woningen.

Met deze aanpassingen omvat het plan een woonzorgcomplex bestaande uit 110 wooneenheden in combinatie met ongeveer 10 sociale huurwoningen dat ontwikkeld wordt door SSW. Het nieuwe woonzorgcentrum vervangt het Leendert Meeshuis van Antroz dat nu op de locatie Berg en Bosch is gevestigd. Daarnaast ontwikkelt Burgland 14 vrije sector laagbouwwoningen, bestaande uit vrijstaande woningen en twee-onder-een kapwoningen.

Alle betrokken partijen zijn blij dat de ontwikkeling nu door kan gaan. Met de komst van het woonzorgcomplex is er een mooie vervangende locatie gevonden voor het Leendert Meeshuis en ook de komst van de sociale huurwoningen is een goede toevoeging aan het woningbestand in de gemeente. Gedurende het gehele proces heeft de gemeente intensief contact gehad met een klankbordgroep waarin een vertegenwoordiging van de wijkraad De Leijen zat en een aantal betrokken omwonenden.

Het plan wordt nu verder uitgewerkt. Tijdens dit proces worden omwonenden geïnformeerd door de samenwerkende partijen over de voortgang.’
Ik weet het, het heeft iets ironisch deze berichten nu te plaatsen, want ik zou geen nieuwsweblog meer bijhouden. Hoewel de zomerperiode en daarmee de komkommertijd is aangebroken, zijn er toch steeds weer nieuwe berichten die een follow-up vormen van waar ik hier eerder over heb geschreven. Dus dan moet het maar. Nog zoiets is het jaarbericht van de Vereniging van vrijescholen. Die vereniging is altijd zeer karig in haar nieuwsvoorziening. Maar in het jaarbericht pakt zij gewoonlijk even goed uit, bovendien op buitengewoon leesbare wijze. Alleen als pdf-document op internet beschikbaar, terwijl er zo veel interessant nieuws in staat:
‘In de Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2011 is het Jaarbericht 2010 gepresenteerd. Klik hier om het Jaarbericht te downloaden in PDF.’
Dus laat ik er hier een aantal zaken uit volgen. Te beginnen met ‘Werkveld kinderopvang’:
‘Het platform kinderopvang, opgericht in oktober 2009, vergadert drie keer per jaar. Aan de vergaderingen nemen 32 instellingen op het gebied van de kinderopvang deel. In oktober 2010 is gewerkt aan het thema Vormgeven van organisatie van de kinderopvang vanuit de inspiratie van de antroposofie onder leiding van het Instituut voor Mens- en Organisatieontwikkeling (IMO).

Werkgroepen
Het platform heeft in november 2009 vier werkgroepen ingesteld op de gebieden: antroposofie, management, vroegen voorschoolse educatie (VVE) en BSO. De werkgroep antroposofie werkt aan een basisdocument waarin de achtergrond in de werkwijze vertaald wordt. De werkgroep management heeft voorlopig meer een studiekarakter. De werkgroep VVE heeft na een onderzoek geconcludeerd dat bestaande programma’s niet voldoen. Een eigen programma kan een alternatief zijn. De werkgroep BSO heeft in oktober en november 2010 een cursus georganiseerd over de ontwikkelingsfase van het kind van 8-13 jaar.

Peuterspeelzalen
De coördinator geeft aandacht aan noodlijdende peuterspeelzalen. De mogelijkheden om peuterspeelzalen om te vormen naar organisaties voor dagopvang en BSO wordt onderzocht.’
Onder de kop ‘Werkveld primair onderwijs’ is onder meer dit te vinden:
‘Taskforce Zwakke Scholen
Vrijescholen presteren inmiddels beter dan het landelijk gemiddelde als het gaat om het aantal zwakke en zeer zwakke scholen. Het aantal zeer zwakke scholen is gedaald naar 0. Vier vrijescholen hebben nog de status zwak. De Taskforce volgt de ontwikkeling van scholen nauwgezet. Het toezicht op scholen verscherpt. Daardoor bestaat de kans dat scholen die nu nog een basisarrangement hebben dit alsnog kunnen verliezen. De doelstelling in 2011 geen zwakke scholen meer komt in zicht. Sinds medio 2009 werkt de taskforce samen met de projectgroep Goed worden, goed blijven van de PO-raad.’
En onder ‘Werkveld voortgezet Onderwijs’:
‘Project 2010
In 2008 is project 2010 als een driejarig project gestart als vervolg op Project 2000. Project 2000 heeft geresulteerd in de huidige scholengemeenschappen met een vwo-havo-vmbo-t licentie. Het project 2010 richtte zich op kwaliteitsverbetering, vernieuwing van leerplaninhouden en van onderwijskundige samenwerkingsvormen. De eindrapportage is medio 2011 beschikbaar.

Project zesjarig havo
Het project zesjarige havo vindt geen voortgang. De 6-jarige leerroute is wat de inspectie betreft veilig gesteld als de route loopt via het vmbo-t examen. Het stapelen waar hier sprake van is mag in het voortgezet onderwijs en wordt zelfs aangemoedigd.’
Onder de kop ‘Projecten’ volgen onder meer:
‘Euritmie
In 2010 zijn met diverse organisaties gesprekken gevoerd over de beeldvorming, inhoud en ontwikkeling van euritmie in Nederland. Dit heeft geresulteerd in een werkgroep euritmie. In december 2010 is afgesproken een coördinator euritmie aan te stellen die een driejarige project gaat leiden. Als eerste zal de coördinator een inventariserend onderzoek doen. In mei 2011 zal Annemarie Ehrlich, ervaringsdeskundige van de euritmie in het bedrijfsleven en ook bij voetbalclubs, een handreiking doen naar schoolleiders en besturen om de beeldvorming en ervaring te versterken van de “euritmie en de pedagogie”.

Kenniscentrum
In overleg met de kristallisatiegroep heeft het bestuur besloten geen eerste prioriteit toe te kennen aan het project Kenniscentrum. Na een kort onderzoek is duidelijk geworden dat in een samenhang van een aantal kleine organisaties op antroposofische inspiratie samenwerking noodzakelijk is. In samenwerking met de European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE), wordt onderzocht waar samenwerkingsvormen mogelijk zijn.

Identiteit
In maart 2010 heeft Jan Alfrink, projectcoördinator, zijn conclusies en aanbevelingen gepresenteerd aan het bestuur. In de ALV van maart 2010 zijn de resultaten besproken. De beschrijving Wat is een vrijeschoool, is niet tot stand gekomen. De projectcoördinator ontmoette in diverse regionale bijeenkomsten kritiek over procedure, afstemming en de vraag Wie is eigenaar. In de ALV is voorgesteld dat de platforms de beschrijving op zich zouden nemen en de resultaten zouden voorleggen aan het de verschillende organisaties. Dit is niet gebeurd. Een kleine gemêleerd samengestelde groep stelt nu een document samen en bespreekt de resultaten daarvan in de ALV van juni 2011. In deze vergadering zal er ook een procesvoorstel besproken worden waarin de laatste fase gerealiseerd moet worden. Centraal zal de reflectie van scholen op het document staan.’
Bij ‘Conferenties’ wordt onder andere vermeld:
‘Nieuwjaarsconferentie
Op 19 januari 2010 heeft Adriaan Bekman gesproken over Toekomstgericht leiding geven in vrijescholen en kinderopvang. Hoe kunnen we op een inspirerende manier toekomstgericht leiderschap ontwikkelen? De kerngedachte was dat er een wezenlijk onderscheid te maken valt tussen management en leiderschap. Management richt zich op het organiseren van de randvoorwaarden waarin gewerkt kan worden aan de doelstellingen van de organisatie. Leiderschap richt zich op mensen en gaat over het vinden en realiseren van de volgende ontwikkelingsstap voor individu en gemeenschap. Voor management zijn veel systemen en technieken ontwikkeld, leiderschap daarentegen werkt op grond van persoonlijke leiderschapsvermogens van betrokken mensen.’
Bij ‘ALV’ lezen we:
‘In de ALV van 24 maart 2010 is het bestuur voor een tweede termijn verkozen. De richting waarin het bestuur verder gaat werken is op basis van de adviezen van de kristallisatiegroep vastgesteld. De Vereniging richt zich op twee kerntaken te weten kwaliteit van scholen en dienend leiderschap op inspiratie. In de ALV van 29 september is Els Blacquière benoemd als 4e bestuurslid. Zij vertegenwoordigt het werkveld kinderopvang.

In de vergadering van 8 december 2010 is het lidmaatschap bevestigd van de Bernard Lievegoed School (VO) uit Maastricht en de Vrije School Valentijn uit Harderwijk. De beleidsvoornemens 2011 die in deze vergadering besproken zijn hebben niet geleid tot wijziging van de contributie.’
En ten slotte bij ‘Ondersteuning’:
‘Bureau van de Vereniging
Het bureau blijft in ontwikkeling. De personeelssamenstelling is inmiddels gewijzigd. De doelstelling is om klein en multifunctioneel te zijn binnen de ontwikkelingen die de Vereniging gaat.

Website
Op de ALV in december 2010 is het voorstel voor de vernieuwde website goedgekeurd. De huidige website wordt vernieuwd en daarnaast krijgt ieder platform een aparte Google website. Twee zijn inmiddels gerealiseerd.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)