Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 11 juli 2011

Plan van aanpak

En dit gebouw, het gemeentehuis van Saint-Denis, staat aan de andere kant van het plein tegenover de basiliek.

Nog altijd is er geen jaarverslag 2010 van de Zonnehuizen verschenen op de website ‘Jaarverslagen Zorg’ van het CIBG (voorheen het Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg), de intussen uitgebreide en zelfstandige uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:
‘Zorginstellingen moeten elk jaar verantwoording afleggen over de manier waarop zij hun geld besteden. Die verantwoording leggen zij af in de jaarverantwoording zorginstellingen.’
Dit moest voor 1 juni gebeurd zijn; er zijn inmiddels 1400 jaarverslagen te vinden. Ongetwijfeld heeft Zonnehuizen toestemming gekregen om het jaarverslag later te publiceren, gezien de buitengewone omstandigheden waarin zij verkeren (zie als laatste bericht ‘Verwaarlozing’ op vrijdag 17 juni). Maar intussen zijn onderaan de homepage van de website van de Zonnehuizen wel apart drie nieuwsberichten geplaatst die deze omstandigheden nader belichten.
‘Zonnehuizen helpt mensen met een ontwikkelingsstoornis zich naar volle vermogen te ontplooien. We werken vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent dat we uitgaan van de gezonde kant van het individu en ons richten op diens mogelijkheden, talenten en wensen. Op basis daarvan werken we aan de beperkingen die de individuele ontwikkeling in de weg staan.’
Onderaan vinden we vervolgens dit ‘Nieuws’:
Ik weet niet precies wanneer deze berichten er op gezet zijn; ik heb ze in ieder geval nog niet eerder gezien. Het eerste beschrijft het ‘Negatief bedrijfsresultaat in 2010 voor Zonnehuizen’:
‘Het jaar 2010 is met een negatief bedrijfsresultaat afgesloten. Dit is veroorzaakt door onder andere:

– een aanzienlijk omzetverlies welke voortvloeit uit overheidsmaatregelen
– een tweetal fusies
– in 2010 te positief begroot en niet tijdig bijgestuurd
– forse investeringen in infrastructuur, ICT en kwaliteitssystemen na de fusies
– een productieverlies
– onvoldoende uitvoering en borging van juistheid, tijdigheid van de informatievoorziening en controlling

De Raad van Bestuur van Zonnehuizen heeft naar aanleiding van de financiële situatie begin 2011 een herstelplan aangekondigd. De uit te voeren bezuinigingsoperatie zal zich met name richten op:

– taakstellende reductie personeelskosten
– taakstellende reductie overige bedrijfskosten’
In het tweede bericht worden onder de kop ‘Nieuwe Raad van Toezicht en interim bestuurder bij Zonnehuizen’ de recente bestuurswisselingen beschreven:
‘Eind april heeft drs. F.J. Broekhuizen MBA, Raad van Bestuur van Zonnehuizen, uit eigen overweging en in goed overleg met de Raad van Toezicht besloten zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid over te dragen aan mevrouw J.M. Hodapp. Zij was tot die tijd lid van de Raad van Toezicht van Zonnehuizen.

De Ondernemingsraad van Zonnehuizen heeft op 12 mei 2011 het vertrouwen in zowel de Raad van Toezicht als de interim bestuurder mevrouw J.M. Hodapp opgezegd. Het vertrouwen in beiden was onherstelbaar geschaad door de negatieve financiële situatie waarin Zonnehuizen verzeild was geraakt.

Reeds op 16 mei 2011 is de nieuwe Raad van Toezicht geïnstalleerd. Deze bestaat uit de volgende vijf personen E.J. Wiebes, A. Reigersman, H.T.G. Woertman, mevrouw M.H.J. Schepens en mevrouw E.P. Hupkes. Tevens werd de heer A.F.M. van Klaren aangesteld als tijdelijk interim bestuurder voor de duur van vier weken om te voorzien in het bestuurlijk vacuüm dat anders zou ontstaan na het vertrek van mevrouw J.M. Hodapp.

Op 20 juni 2011 is de heer C. J.V.L. Laurey benoemd tot interim bestuurder van Zonnehuizen ter vervanging van de heer A.F. M. van Klaren. De heer Laurey is jurist en ruim 30 jaar actief in de zorgwereld, bijna altijd in “all round” beleids- en bestuursfuncties. Zijn wortels liggen in de ouderenzorg en nog verder terug in de thuiszorg en het kruiswerk. Ook heeft hij enige jaren een adviesbureau voor de zorgsector geleid. De heer Laurey zal zijn functie in principe voor de duur van circa zes maanden bekleden tot de definitieve aanstelling van een nieuwe bestuurder voor Zonnehuizen heeft plaatsgevonden.’
Het derde en laatste bericht is het meest uitvoerig en is getiteld ‘Kritisch rapport Inspectie aangaande Klinisch Centrum voor jeugd-GGZ’:
‘Op 18 mei 2011 is de Inspectie voor de Gezondheidszorg op bezoek geweest in het Klinisch Centrum voor jeugd-GGZ. Een combinatie van meldingen bij de Inspectie, financiële en bestuurlijke problemen bij Zonnehuizen heeft er toe geleid dat de Inspectie besloot zelf ter plaatse een onderzoek in te stellen. Tijdens het inspectiebezoek stond de vraag centraal of er sprake is van verantwoorde zorg in het Klinisch Centrum voor jeugd-GGZ.

Tijdens het bezoek heeft de Inspectie een rondleiding gehad en met cliënten, ouders, groepsleiders, behandelcoördinatoren, management, directie, ouderbegeleiders en arts gesproken. De Inspectie gaf aan het einde van de dag het volgende terug: “Complimenten en waardering voor de goede organisatie van deze dag. Goede rondleiding gehad door de jongeren, leuk gesprek met hen gevoerd. Met medewerkers openhartig gesproken, was goed. Medewerkers zijn zeer betrokken, werken met veel inzet en professionaliteit, in welke functie dan ook. Ook vanuit ouders wordt aangegeven dat de bejegening prettig is en het contact goed verloopt. De beleidsstukken maken een goede indruk.”

De Inspectie sprak ook zijn zorgen uit, onder andere over de staat van de gebouwen, de (inhoudelijke) aansturing, de implementatie van beleid, de veiligheid. Naar aanleiding van het bezoek heeft de Inspectie een 15-tal maatregelen afgekondigd.

Belangrijkste maatregel is dat de huisvesting van één groep onvoldoende is en buiten gebruik gesteld moet worden. Van een tweede groep moet de huisvesting worden gerenoveerd. Zonnehuizen is intussen bezig met het realiseren van vervangende huisvesting op hetzelfde terrein, zodat de jongeren naar de Zonnehuisschool kunnen blijven gaan en in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven. Voor de medewerkers is het belangrijk dat zij goed kunnen afstemmen met een multidisciplinair team en op collega’s kunnen terugvallen.

Het personeel is zorginhoudelijk goed opgeleid veelal op HBO-niveau. Iedere medewerker wordt getraind in het omgaan met agressie. Dit is een verplichte interne opleiding. Zonnehuizen vindt het belangrijk dat zowel de cliënten als medewerkers zich ontwikkelen. In dat kader zullen in de toekomst aanvullende cursussen/trainingen aangeboden blijven worden.

Om alle maatregelen gestructureerd te kunnen inzetten is een Plan van Aanpak opgesteld. In dat plan worden de maatregelen weergegeven met daarbij de in te zetten acties en het tijdspad dat van toepassing is. Voor de uitwerking van iedere maatregel is een werkgroep samengesteld met medewerkers vanuit verschillende disciplines. De werkgroepen zijn inmiddels van start gegaan.

De Inspecteur heeft het vertrouwen uitgesproken dat Zonnehuizen de maatregelen op een constructieve manier zal oppakken.’

1 opmerking:

ed taylor zei

Dag Michel,
vandaag staat het volgende bericht in de Stentor: 'Michaëlshoeve brummen met sluiting bedreigd'. Zie: http://www.destentor.nl/regio/zutphen/9093331/Michaelshoeve-Brummen-wordt-met-sluiting-bedreigd.ece
triest en dramatisch!
een zomergroet uit Vorden,
Ed

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)