Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 23 september 2011

Kamervragen

Het is nu pauze en wachten op de hoofdact, op zaterdag 18 september 2010 om tien voor negen ’s avonds, in het Stade de France in Parijs.

Een week geleden, vrijdag 16 september, berichte ik in ‘Malaise’ over de manier waarop de problemen van de Zonnehuizen aandacht kregen van de Volkskrant. In een update meldde ik dat die dag door de Zonnehuizen werd toegezegd om vandaag op de website openheid van zaken te geven. Dat artikel heb ik nog niet aangetroffen. Maar wel een melding op de website van de Antroposofische Vereniging afgelopen dinsdag over het ‘Herstelplan Zonnehuizen’:
‘Zonnehuizen is de afgelopen weken regelmatig zeer negatief in het nieuws geweest vanwege het dramatische verlies over 2010 en het verwachte verlies over 2011 (samen meer dan 20 miljoen).
Vorige week kregen alle personeelsleden een samenvatting van het Herstelplan Fase 1 met voorgenomen maatregelen. Om het verlies om te buigen en de vermogenspositie te versterken zijn ingrijpende bezuinigingen noodzakelijk. Volgens het plan wordt een groot aantal banen geschrapt (215 FTE), de Michaëlshoeve gesloten en afgestoten, het ziekteverzuim met 35% teruggedrongen en moeten de kosten van leveranciers en aanbestedingen met ongeveer 1 miljoen omlaag. Volgens Zonnehuizen zelf wordt vrijdag 23 september een spannende dag omdat dan belangrijke beslissingen over de toekomst van Zonnehuizen genomen zullen worden.’
In afwachting van het bericht van Zonnehuizen zelf, en in reactie op het paginagrote, verontrustende artikel in de Volkskrant, zijn er wel vandaag Kamervragen gesteld door de SP, bij monde van Renske Leijten en Nine Kooiman (de eerste is een oud-vrijescholier in Haarlem). Titel: ‘De financiële problemen van Zonnehuizen’. Het Kamerstuk heeft het nummer 2011Z18377, met de volgende inhoud:
‘Vragen van de leden Leijten en Kooiman (beiden SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de financiële problemen van Zonnehuizen (ingezonden 23 september 2011)

1
Wat is uw reactie op het artikel “Zorgconcern balanceert op de rand van de afgrond”? 1) Deelt u de mening dat dit een zorgwekkende ontwikkeling is? Wilt u uw antwoord toelichten?

2
Was u op de hoogte van de financiële problemen van Zonnehuizen? Zo ja, hoe lang?

3
Hoe is het mogelijk dat jarenlang klachten van personeel, zorgbehoevenden en ouders zijn genegeerd? Wat is de rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hierin? Wilt u uw antwoord toelichten? 3)

4
Erkent u dat de interne klachtenregeling in de zorg faalt? Deelt u de mening dat deze affaire de noodzaak van het SP-voorstel van een onafhankelijke, externe klokkenluidersregeling voor zorgpersoneel onderstreept? Zo nee, waarom niet?

5
Wat gaat u doen voor de gedupeerde kinderen en ouders die zagen dat hun 9, 10 jarige kinderen door ongekwalificeerd personeel een prikpil kregen, opgesloten en ondervoed werden? Wilt u uw antwoord toelichten?

6
Op welke wijze gaat u het verdwenen zorggeld van 20 miljoen euro terugvorderen? Bent u bereid aangifte te doen bij de FIOD? Zo nee, waarom niet?

7
Waarom kiest u voor het verder op afstand zetten van de controlerende overheid, waardoor u ruim baan biedt aan fraudeurs en zakkenvullende “ondernemers” in de zorg? Wilt u uw antwoord toelichten?

8
Wat is uw reactie op het feit dat een accountant in 2009 al aankaartte dat er financiële problemen waren, waarop het bestuur niet ingreep? Hoe verklaart u dit, en hoe is dit in de toekomst te voorkomen? Wilt u uw antwoord toelichten?

9
Zou een faillissement van de Zonnehuizen schadelijk zijn voor de continuïteit van zorg van de bewoners? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u de continuïteit van de zorg waarborgen?

10
Wat zijn de gevolgen van het ontslag van 400 medewerkers voor de kwaliteit van zorg? Is de IGZ betrokken bij de sanering in relatie tot de kwaliteit van zorg? Zo neen waarom niet? 2)

11
Deelt u de mening van de heer Van Otterloo dat bestuurders kunnen spelen met collectieve gelden en zich niet bewust hoeven te zijn van de consequenties van hun gedrag? Wilt u uw antwoord toelichten? 3)

12
Vindt u het niet treurig dat de IGZ als enige positieve, de goed onderhouden kantoren van het management aantrof? Welke maatregelen gaat u treffen om de bevoorrechte positie van bestuurders te korten? Wilt u uw antwoord toelichten? 3)

13
Wat is de vertrekbonus geweest voor de bestuurder van de Raad van Toezicht?

14
Erkent u dat het vergroten van de bedrijfsrisico’s de concurrentie en het risico van vastgoed zal leiden tot meer faillissementen in de zorg? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wordt de zorg beter van deze kapitaalvernietiging?

1) Zorgconcern balanceert op de rand van de afgrond. Financieel Dagblad, 12 september.
2) http://nos.nl/artikel/249074-tehuis-in-zeist-moet-afdelingen-sluiten.html
3) Weer zorggroep in opspraak. Volkskrant, 16 september’
Vraag 13 is nogal curieus, ‘Wat is de vertrekbonus geweest voor de bestuurder van de Raad van Toezicht?’ Je hebt namelijk de Raad van Bestuur, die na de fusie van Zonnehuizen met Bronlaak-Heimdal op 1 januari 2008 eerst uit twee mensen bestond, en sinds twee jaar (vanaf oktober 2009) uit één persoon. De Raad van Toezicht staat daarboven en, zo zegt de naam al, houdt toezicht op de Raad van Bestuur. Het roept de vraag op of Renske Leijten en Nine Kooiman wel weten waar ze het over hebben.


Update 21.00 uur:

Het is nu negen uur geweest, maar nog altijd geen enkel bericht van vandaag te bespeuren op de website van de Zonnehuizen.


Update 24 september, 9.15 uur:

Vanochtend vind ik op de website van de Zonnehuizen dit bericht, gedateerd op 23 september, ‘Stappen gezet in gesprekken met mogelijke partners’:
‘Inmiddels zijn er verdere stappen gezet in de gesprekken met mogelijke partners over een samenwerking met Zonnehuizen. Eén van de partijen is een private investeerder. De komende periode zal verder onderzocht worden hoe de manier van samenwerking eruit zou kunnen zien. De kans op een positieve afloop voor het voortbestaan van Zonnehuizen als geheel wordt hierdoor met de dag groter.

Gelet op aard van de besprekingen kunnen tot nader order geen mededelingen worden gedaan over de voortgang. Wij raden u dan ook aan deze website in de gaten te houden.

Gerry Nutters
Woordvoerder Zonnehuizen’
Waarmee we in feite nog niets weten. Moesten ze dit nu een week geleden beloven:
‘Vrijdag 23 september is een spannende dag. Dan worden namelijk belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van Zonnehuizen.

Wij zullen daarom op 23 september een artikel over de nieuwe ontwikkelingen publiceren op deze website. Wij willen namelijk open zijn in het geven van informatie op het moment dat het kan.’
Quod non dus.


Update 24 september, 17.55 uur:

De website van tijdschrift Psy, ‘Over geestelijke gezondheidszorg en verslaving’, brengt een nieuw bericht over de Zonnehuizen. Dit tijdschrift bracht de volle omvang van de problemen als eerste naar buiten, zoals ik op 6 juni beschreef in ‘Expansiedrift’. Ook dit artikel is van redacteur Marty van Kerkhof en heeft als titel ‘Private investeerder moet Zonnehuizen redden’:
‘De antroposofische instelling Zonnehuizen kijkt tegen een tekort van meer dan 16 miljoen euro aan. Een vijfde van haar personeelsleden moet afvloeien, deels gedwongen. In een sociaal plan is dat met de vakbonden afgesproken.

De instelling zelf hult zich in stilzwijgen; volgens oud-medewerker Kees Fransen heeft het personeel een spreekverbod, en zelfs de jaarrekening over 2010 is nog niet gepubliceerd. Zonnehuizen meldt in een schriftelijke verklaring alleen dat er gesproken wordt met een “private investeerder”. Voor de rest vindt woordvoerder Gerry Nutters dat een broedende kip niet gestoord moet worden. “Gelet op de aard van de besprekingen kunnen tot nader order geen mededelingen worden gedaan.”

Ontslagen
In juni ging het nog om een tekort van 6 miljoen euro. Medio september was dit al opgelopen tot meer dan 16 miljoen euro. De Volkskrant schreef dat “door mismanagement in korte tijd 20 miljoen euro is verdwenen”. Voor de medewerkers zijn de gevolgen ingrijpend. Van rond de vierhonderd werknemers (243 fte) staat de baan op de tocht. Op een totaal van iets meer dan 1200 fte, volgens de laatst verschenen jaarrekening 2009. In eerste instantie zouden 64 fte gedwongen ontslagen worden; uiteindelijk zou get gaan om 44 fte.

Terrein verkopen
Oud-medewerker en pensionado Kees Fransen zou het niet verbazen als onder meer het terrein van Michaelshoeve in Brummen verkocht gaat worden. Fransen was tot een jaar of twee geleden werkzaam bij de antropologische woon-werkgemeenschap Overkempe in Olst. Samen met Michaelshoeve vormde Overkempe de Bellis Groep die in die tijd overgenomen is door Zonnehuizen. “Destijds liep het al heel slecht met Michaelshoeve, financieel en ook de zorg was slecht”, zegt Fransen. “Zonnehuizen had eigenlijk geen trek om Michaelshoeve over te nemen. Maar ze wilden de Bellis Groep, en daar maakte Michaelshoeve nou eenmaal deel van uit.”

OR slecht geïnformeerd
Fransen die ook in de OR van de Bellis Groep zat weet nog heel goed dat de raad – en dat gold ook voor de cliëntenraad waar hij ook in zat – slecht geïnformeerd werd. “De begroting kregen we pas halverwege het jaar te zien, na veel aandringen, en dan was die nog niet compleet.” Door de enorme expansiedrift van Zonnehuizen in die jaren – kort voor de Bellis Groep was ook het Brabantse Bronlaak overgenomen – was er geen oog voor een gezonde financiële huishouding. “Wat ook een grote impact heeft gehad”, aldus Fransen, “is dat tijdens het fusietraject plotsklaps de financieel directeur van Zonnehuizen is overleden. Er was blijkbaar niet voor gezorgd om dat verlies goed op te vangen.”’
Tsja, ‘de antropologische woon-werkgemeenschap Overkempe in Olst’... dat zullen we maar beschouwen als een slip of the pen.
.

8 opmerkingen:

matthijs zei

Hier lees je dat het mediaprotocol Zonnehuizen is ingesteld,wat betekent dat medewerkers geacht worden te zwijgen.Juridisch is dit eenzijdig toe te passen op medewerkers die hun arbeidsovereenkomst beëindigen al of niet vrijwillig door dit als punt op te nemen.
punt 13: zou je in het jaarverslag van het betrokken jaar,terug kunnen vinden Zonnehuizen gebruikt echter het begrip jaarverantwoording nl.;deel 1.maatschappelijk deel 2. financiële veramtwoording. Sinds de wet openbaarheid van bestuur zijn deze financiën openbaar, geldt ook voor vergoeding aan leden van de Raad van Toezicht.

uit: www.omroepgelderland.nl/web/nieuwsartikel
Verzet tegen sluiting MichaelshoeveVerzet tegen sluiting Michaelshoeve
BRUMMEN - Ouders en voogden van bewoners de Michaelshoeve in Brummen zijn fel tegen de voorgenomen sluiting van het tehuis.
In het tehuis wonen een kleine tachtig mensen met een verstandelijke handicap. Het bestuur van de Stichting Zonnehuizen overweegt de locatie in Brummen te sluiten, omdat de organisatie fors moet bezuinigen. In 2010 had de stichting een tekort van 16 miljoen euro.

De ouders zijn boos en vinden dat het bestuur te weinig inhoudelijke argumenten aandraagt voor de sluiting. De cliëntenraad zal het bestuur in een brief vragen om het besluit te heroverwegen.

De organisatie gaat onderzoeken of de Michaelshoeve open kan blijven door uit te breiden, maar het is maar de vraag of de stichting een dergelijke investering kan betalen.

A A A woensdag 13 juli 2011 | 15:08 | Laatst bijgewerkt op: woensdag 13 juli 2011 | 15:11
reacties
Geplaatst door: medewerker mh - 21-07-2011 18:06
zie houden ons nog steeds iets verkeerds voor. Nog steeds géén OR of vakbond gezien in Brummen. Mediaprotocol van Zonnehuizen is mondje dich, want bij teveel pers lopen kinderen ( = inkomsten). Ouders en voogden te laat geinformeerd , oh wat een schande en niemand staat op of doet iets. We mogen niet de barricade op, want dat schaadt ons, maar worden gedwongen geluidloos naar de slachtbank te gaan. Bedankt MH en bedankt management wat voor eigen
eer en glorie haar positie veilig aan het stellen is

Michel Gastkemper zei

Dit bericht heb ik meteen al op 14 juli geplaatst in ‘Michaelshoeve’. Dat was het derde in een serie gedurende een paar dagen, namelijk ook ‘Plan van aanpak’ op 11 juli en ‘16 miljoen’ op 12 juli. Ik verzamel hier heel wat informatie, ik begrijp dat het niet voor iedereen meteen overzichtelijk of inzichtelijk is. Maar wie het nieuws hier regelmatig volgt, blijft aardig op de hoogte.

matthijs zei

Zo is dat! Ik ben aardig op de hoogte mede dankzij jou blog! Voor de goede orde,herhaalde ik het bericht. Nieuw is de reactie van een medewerker en mijn conclusie. In mijn inleiding probeer ik aan te sluiten op Vraag 13 is nogal curieus...Ik geef een hint naar de plek waar je in termen van vertrek bonus info kunt vinden. Duidelijk is dat er een zelfstandige Raad van Toezicht is en zelfstandige bestuurder(-s).
Wat is Rentray overlegpartner?
‘Lot Michaelshoeve blijft onzeker, overleg met Rentray is gaande’zie blog.
Rentray is een orthopsychiatrische instelling voor jongeren van 10 tot 23 jaar, met ernstige gedragsproblemen.

1. GGZ Rentray onderhoudt een intensieve relatie met verschillende GGZ-partijen. Daarnaast zijn we sinds twee jaar zelf een GGZerkende ambulante aanbieder (AWBZ, zorgverzekering).
Wat betekent JeugdzorgPlus? Dit betekent in dit geval niets meer dan dat op deze civielrechtelijke jongeren de ‘dwang en drangmaatregel’ mag worden toegepast, waarbij een gesloten fase onderdeel uitmaakt van de behandeling.
2. LVG Een groot deel van onze JJI-jongeren (JJI staat voor ‘Justitiële Jeugdinrichting’) is licht verstandelijk gehandicapt (LVG). We werken nauw samen met andere LVG-partijen. Dat is essentieel voor het garanderen van de gewenste doorstroming van LVG-jongeren. Voor onze portefeuille JeugdzorgPlus heeft dit als consequentie dat we binnen iedere zorgregio goed moeten kijken of het JeugdzorgPlus aanbod daar aan de voorwaarden voldoet.
Sectoren; Opvang Normaal Beveiligd, Behandel Beperk Beveiligd, JeugdzorgPlus, Pilot Crisisplaatsen, Behandel Normaal Beveiligd, Veelplegers, Moeder&Kind huis.
3. Onderwijs Rentray Onderwijs biedt cluster 4-onderwijs (voortgezet onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare jongeren) en is verantwoordelijk voor het onderwijs van de RVE Eefde, RVE Rekken en voor de trajectklassen, de school en het Arbeids en Trainingscentrum in Deventer.
In 2008 is er een Inspectieonderzoek uitgevoerd. Daar kwamen duidelijke aanwijzingen voor verbeteringen voor Eefde, Deventer en Rekken uit voort. Deze verbeteringen worden in 2009 doorgevoerd.

matthijs zei

Er volgen 2 delen vanwege de technische beperking.
Zorgcowboys met een draaideurloopbaan als metafoor voor Michaël en de draak?
Het tij gaat Charles Laurey keren door te snijden in overhead en door te zoeken naar een partner met ervaring op het gebied van vastgoedportefeuilles. “We kijken naar mogelijke ‘sale and leaseback’-constructies en willen hier een goede partner voor vinden. Uit; blog titel mismanagement.
Mr. C. Laurey`s BACKGROUND; sinds 1999 tot heden, op http:/investing.businessweek.com
Mr. Charles Laurey currently employed at NIBC Principal Investments as a Managing Director of Private Equity and Mezanine. Previously, he served as a Managing Director at Ripplewood Holdings. Prior to joining Ripplewood in 1997, he was an Associate in Morgan Stanley & Co.’s investment banking division. Mr. Laurey started his career as a Consultant at Van der Zwan Consultants in Netherlands. He is a Director of Weekly Reader and Secretary of CompassLearning and Weekly Reader. Mr. Laurey has a double M.Sc. degree in Finance and Business policy and Management from Erasmus Universi ty, Rotterdam, where he graduated with distinction.
NIBC is gevestigd in Den Haag op het Carnegieplein 4 2517 KJ. www.nibc.com een bank die o.a al 25 jaar in vastgoed doet. Mezanine, staat voor 20-30% rente op geleend kapitaal, risicovol lenen dus.
Hoe verifieër ik nu of dit dezelfde Charles Laurey is en geen sprake is van een naamgenoot? Lastig met zo`n draaideurloopbaan.
Op 1 maart 2011 wordt een nieuwe aandeelhouderstructuur gemeld, op www.hict.com
Die is gewijzigd, de nieuwe aandeelhoudersstructuur bestaat uit de aanwezige aandeelhouder hict nv uit België en de nieuw toegetreden aandeelhouder Laurey bv, de management vennootschap van Charles Laurey. De echte "van ons" daar vinden wij 2 publicatie's.
fd_17-9-2011_artikel_zonnehuizen.pdf
117.64 KB
fd-20110912-01003001_2_artikel_zonnehuizen.pdf
91.98 KB

Charles Laurey is de echte man van een leven lang leren, dat is een te waarderen gave.
Presentatie boek; Fuseren is topsport. http:/www.giotto.nl management consultants
Op donderdag 15 oktober 2009 vond in de ABN Amro- lounge van de Amsterdam Arena de presentatie plaats van Fuseren is Topsport. Terwijl juist de implementatiefase het verschil maakt: óf een succesvolle fusie óf weer zo’n construct, bedacht aan de top, op papier helemaal oké, maar in de praktijk droefenis en teleurstelling alom. Voorkom die kater! Dat kan door heel systematisch en stelselmatig te werken aan de implementatie. Zorgen dat de organisaties daadwerkelijk geïntegreerd worden én dat de fusiedoelen behaald worden. Het gaat hier om inrichten en transformeren.
Daar is Charles Laurey klant. Quote: 'Voor een succesvolle fusie is het van essentieel belang om in hoog tempo te werken aan de integratie van systemen en processen. De draaiboeken waren onvoldoende klaar bij de fusie die tot Meavita leidden.'
Quote: ' Het benchmark-onderzoek van Giotto biedt een uitstekende spiegel voor de organisatie. Concreet, gedetailleerd en to-the-point zijn de aanbevelingen die gedaan worden. Wij hebben er veel aan gehad om plannen te ontwikkelen voor verdere kostenreducties binnen de organisatie'.
Mr. Charles Laurey; Senior-consultant, Public Impact. In 1990 was hij één van de oprichters van het toenmalige adviesbureau Compliance Consult en is ruim dertig jaar werkzaam in de zorgsector. Public Impact B.V. richt zich op governancevraagstukken in het publieke domein. www.publicimpact.nl good for governance.

matthijs zei

lees verder
Na 2 bestuurswisselingen gaat Charles Laurey op 1 oktober 2008 als bestuursvoorzitter aan de slag bij Meavita Nederland, de tweede thuiszorgorganisatie van Nederland op dat moment. Zijn reorganisatie van de thuiszorg in trok landelijk de aandacht van politiek en media, omdat daarbij ontslag dreigde voor 1000 medewerkers. De reorganisatie was noodzakelijk doordat thuiszorgorganisaties door de invoering van de Wmo te duur personeel in dienst hadden, verklaarde Laurey vorig jaar in Zorgvisie. Hij bracht de thuiszorg onder in een aparte bv om de kosten omlaag te brengen. Uiteindelijk moesten honderden mensen vertrekken en konden circa 200 medewerkers aan de slag bij de thuiszorg BV.
Laurey zegt desgevraagd niet verbolgen te zijn over de gang van zaken bij het faillissement van Meavita Nederland. “Integendeel. Ik heb het werk gedaan dat moest gebeuren. Het had met Meavita Nederland anders kunnen lopen als er meer vertrouwen in de organisatie was geweest. Maar als bestuurder moet je met dit soort dingen om kunnen gaan. Ik heb de afgelopen periode heel veel ervaring opgedaan.” (Zorgvisie – Wouter van den Elsen)
Charles Laurey gaat onverdroten door met leren, met een staartje.
Vakbond in gelijk gesteld: onderzoek naar Meavita
1 juni 2011 bron: o.a. http://nos.nl/artikel/245149-onderzoek-naar-faillissement-meavita.html
De voormalige topbestuurders van het thuiszorgconcern Meavita worden onderworpen aan een onderzoek naar wanbeleid. Dit heeft de Ondernemingskamer in Amsterdam bekend. Abvakabo FNV is op alle punten in het gelijk gesteld.
De vakbond spande de zaak aan nadat Meavita in 2009 failliet ging. Het thuiszorgconcern liet een miljoenenschuld achter en dupeerde vele cliënten en werknemers.
De voormalig bestuurders hebben tevergeefs geprobeerd het onderzoek tegen te houden, maar er zijn volgens de Ondernemingskamer ' Amsterdam gegronde redenen om aan een juist beleid van Meavita te twijfelen'.
25 mei 2009
Charles Laurey heeft afgelopen dinsdag 19 april 2009 getekend voor de functie van bestuursvoorzitter bij zorgorganisatie De Archipel in Eindhoven. Dat schrijft het NRC Handelsblad in een reconstructie over Meavita Nederland. Laurey was bestuurder bij Meavita Nederland ten tijde van het faillissement.
Laurey begint per 1 juni 2209 formeel bij Stichting Verpleging en Verzorging De Archipel in Eindhoven. Deze organisatie boekte voor 2007 een positief resultaat van 2,2 miljoen euro op een eigen vermogen van 12,2 miljoen euro. "Het is een kerngezonde organisatie in de ouderenzorg", zegt Laurey. "Ik ben blij dat ik in deze sector verder kan."
Op 1 januari 2010 scheiden de wegen van SVVE Archipel en haar bestuurder mr. Charles Laurey. In goed overleg zijn beide partijen dit overeen gekomen. Charles Laurey was vanaf 1 juni 2009 actief als voorzitter van de raad van bestuur van de zorgorganisatie in Eindhoven.
http://archief.zorgvisie.nl/zorgvisienieuwsbrief/2009/05/29/nummer-22/Charles-Laurey-naar-De-Archipel.htm
http://www.zorgvisie.nl/Nieuws/Charles-Laurey-stapt-op-bij-SVVE-De-Archipel.htm

matthijs zei

Dom foutje in de laatste 2e alinea; Charles Laury begint per 1 juni 2209 dient te zijn 2009.
Om het goed te maken.
De vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg NVZD kwam in september 2009 tot een hogere, bindende salariscode. Het maximum inkomen van een zorgbestuurder wordt 191.000 euro. In uitzonderingsgevallen mag dat oplopen tot hoogstens 247.500 euro. Vandaag is bekend geworden dat Thuiszorg Groningen en HWWZorg op 24 juli een steunaanvraag van 48 miljoen euro hebben ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze aanvraag is opvallend veel hoger dan de aanvraag die Meavita Nederland vorig jaar voor haar faillissement indiende. Die aanvraag werd door de NZa afgewezen…
Charles Laurey
Charles Laurey antwoordt desgevraagd dat hij niet in discussie wil met Van Otterloo over zaken die zich zeven maanden geleden hebben voorgedaan. “Ik kan wel zeggen dat wij destijds in samenwerking met de NZa en onze accountants maandenlang bezig zijn geweest om uit te rekenen wat een zachte landing van deze onderdelen zou kosten. En wij kwamen toch echt op 21 miljoen euro uit. Dat was grondig en goed werk.” (Zorgvisie - Wouter van den Elsen 20 augustus 2009)

KamerBabe: Renske Leijten (SP)
Als er één van de wijven met ballen in de Kamer met recht de titel KamerBabe mag dragen, is het SP’er Renske Leijten wel. Weet u het nog, toen de gehele SP-fractie net na de verkiezingen in 2006 bij Pauw&Witteman zat? En toen Jan Marijnissen tegen één van de verse Kamerleden uit zijn stekker ging? Ja? Wel, die ene was Renske Leijten. Misschien wel de eerste die tegen Jan in ging.
http://tweedekamer.blog.nl/kamerbabes/2008/11/23/kamerbabe-renske-leijten-sp
Zij is ook de auteur van; over de top in de gehandicaptenzorg. Kern 40% van de bestuurders verdient meer dan de Balkenende norm. http://www.sp.nl/service/rapport/081125overtop_gehandiczorg.pdf
Tenminste iemand die de bel luidt en sirene is in deze nood beter. Vanuit "ONZE KRINGEN" lees/hoor ik niets vast in een diepe meditatie verzonken op de heide. Heilpedagogie en sociaaltherapie zijn tot in Dornach verankert met "onze beweging en vereniging". Juist nu de stemming van afbouw heerst,zal in een evenwichtstoestand tussen opbouw en afbouw de mens juist het vermogen ontwikkelen voor het geestelijk ziele element. Die Michaëlskracht wens ik de betrokken toe. Geinspireerd op die kunst des heilens Rudolf Steiner 1ste voordracht Arnhem 17 juli 1924.GA 319.

matthijs zei

Ik heb geen geld, geen macht, geen positie die er toe doet. Het is toch te gek van woorden dat de Zonnehuizen, mensen dus, zo ten grabbel ligt. Notabene het erfgoed van Bernard Lievegoed, toen en nu ster aan het firmament!!!
Ik vroeg hem eens; "Mag ik U een heel vertrouwelijke vraag stellen." Met een wijs lachje zei hij: "Ga je gang". "U heeft zoveel in uw leven neergezet de Zonnehuizen, het NPI, de Vrije Hogeschool, een 12 tal succesvolle boeken geschreven enz. Waar liggen nu Uw twijfels? vroeg ik. Een eenvoudig antwoord volgde; "Dat alles zo ander is geworden dan ik mij had voorgesteld".

matthijs zei

Hoe verifieër ik nu of dit dezelfde Charles Laurey is en geen sprake is van een naamgenoot? Lastig met zo`n draaideurloopbaan.
Zorgvisie geeft het antwoord.
CV CHARLES LAUREY
Leeftijd: 52 jaar (oktober 2008)
Gehuwd, twee dochters (idem)
Opleidingen: Nederlands Recht, Nima-A, verschillende postdoctorale masterclasses
Banen: 1980: juridisch beleidsmedewerker gemeente Rotterdam
1986: bestuurssecretaris Provinciale Kruisvereniging
1986 – 1989: organisatieadviseur, fusiebegeleider en fusiedirecteur
1991: oprichting Compliance Consult BV
2001: verkoop aandelenpakket Compliance Consult BV
2003: bestuur Stichting Vierstroom Zorggroep
2008: bestuur Meavita Nederland
STICHTING VIERSTROOMZORGRING
Charles Laurey heeft vijf jaar bij Stichting Vierstroomzorgring in het bestuur gezeten. Freek Lapré neemt vanaf oktober tijdelijk het stokje over van Laurey, totdat Vierstroomzorgring een nieuwe bestuursvoorzitter gevonden heeft.
In 2007 had de Goudse thuiszorgorganisatie een omzet van 139 miljoen euro en 1567 fte in dienst.
MEAVITA NEDERLAND
Meavita Nederland is een thuiszorgorganisatie met een omzet van 527 miljoen euro en ruim 9700 fte. Het bedrijf bestaat uit de werkmaatschappijen Meavita, Sensire, Thuiszorg Groningen en Vitras/CMD. Tijdelijk bestuursvoorzitter Leo Markensteyn maakt vanaf oktober plaats voor Charles Laurey.
Meavita Nederland was al een tijd op zoek naar een nieuwe voorzitter. Eerder dit jaar nam bestuursvoorzitter Daan van de Meeberg afscheid. Het oud-bestuurslid volgde in 2007 toenmalig bestuursvoorzitter Theo Meuwese op, die het veld moest ruimen na een miljoenenverlies.
Auteur(s): Wouter van den Elsen
Bron: ZorgVisie , jaargang 38 , nummer 10 , datum 1-10-2008

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)