Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 27 april 2013

Intermetzo


Het grootste nieuws dezer dagen is voor dit antroposofisch nieuwsmedium (als ik het zo mag noemen) het bericht gisteren op de website van de Zonnehuizen, ‘26 april 2013: Een nieuwe naam voor Zonnehuizen’ (ook te vinden op de website van LSG-Rentray):
‘LSG-Rentray & Zonnehuizen bereidt zich stapsgewijs voor op de veranderingen in de jeugdzorg per 2015. Daarbij past een nieuwe naam. Een naam die aansluit bij onze historie en visie.

Historie

Intermetzo heeft een lange historie. De naam Intermetzo verbindt zeven oude instituten waarvan de Nederlandsch Mettray (1851) de oudste is en Zonnehuizen (1931) de jongste. Ook de kleuren verwijzen naar deze geschiedenis; okergeel verwijst naar de huisstijlen van LSG en Zonnehuizen, en groen verwijst naar de huisstijl van Rentray.

Aanvullend

Intermetzo biedt ouders, familie, school, het sociale netwerk en collega-organisaties aanvullende kennis, professionele steun en expertise.

inter met zo
Inter – in dialoog, in interactie
met – samen met anderen
zo – daadkrachtig en resultaat gericht

Missie en visie

“Naar een betekenisvol bestaan” is de samenvatting van onze missie en visie. De ontwikkeling van een kind of jongere naar een zelfstandig en betekenisvol bestaan waarbij hij of zij verantwoordelijkheid neemt, is het uitgangspunt. Onze begeleiding daarbij is een tijdelijke rol. In het woordmerk is dat weergegeven door een horizontale lijn die, in het icoon, haar eigen vrije weg kiest.

In beeld

Op www.intermetzo.nl werken we nog aan onze nieuwe website. U vindt daar alvast de hoofdlijnen van onze missie en visie in een drie minuten-filmpje.

Waarden

Voor kinderen, jongeren en ouders zijn onze onvoorwaardelijke betrokkenheid, onze vakkundigheid en onze continue blik op de toekomst belangrijk. Voor onze opdrachtgevers en financiers is dat onze duidelijkheid en daadkracht. Deze waarden zijn meegenomen in ons woordmerk.

Bij Zonnehuizen borgen we de op de antroposofie geïnspireerde waarden.

Stapsgewijs

Parallel aan onze eigen transformatie gaat LSG-Rentray & Zonnehuizen in 2013 stapsgewijs over op onze nieuwe naam.’
Helaas is die nieuwe website nog niet online. Bij LSG-Rentray vinden we echter wel dit ‘Maatschappelijk Jaarverslag 2012’:
‘Het Maatschappelijk Jaarverslag 2012 van LSG-Rentray en Zonnehuizen is gereed. U kunt de jaarverslagen downloaden via onderstaande link:
LSG-Rentray
Zonnehuizen
In het jaarverslag van Zonnehuizen staat op de pagina’s 6 en 7 dit voorwoord:
‘Aangewakkerd door de komende veranderingen in het jeugdzorgstelsel, de vernieuwde Raad van Bestuur en de komst van Zonnehuizen, was 2012 een jaar van bezinning en herijking van onze beginselen en manier van werken.

We constateerden dat de fusie tussen LSG en Rentray van 2010 noch voor onze kinderen en jongeren, noch in onze interne organisatie, geleid heeft tot fundamenteel verbeterde resultaten. Er zijn aanzetten, maar een echte doorbraak is uitgebleven. De schatkamer aan kennis en kunde van effectieve behandelingen blijkt maar matig ontsloten voor onze doelgroep.

Bij Zonnehuizen constateerden we dat het faillissement van de organisatie verder ging dan het financiële aspect daarvan. De organisatie was op meerdere fronten verwaarloosd. De enorme betrokkenheid en de bijzondere, ontwikkelingsgerichte kijk van de medewerkers bood een basis om te bouwen aan een nieuwe, gezonde organisatie.

We zagen de kansen die de organisatie LSG-Rentray & Zonnehuizen heeft door de aanwezige kennis en kunde, het diverse zorgaanbod en de betrokkenheid van medewerkers. Door dit te bundelen en een duidelijke positie in te nemen in de zorg voor jeugd, kan LSG-Rentray & Zonnehuizen een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappij: het bieden van perspectief aan kinderen en jongeren die op meerdere leefgebieden problemen ervaren en specialistische zorg en begeleiding nodig hebben, die ze van andere organisaties niet meer kunnen krijgen.

LSG-Rentray & Zonnehuizen heeft in 2012 een nieuwe missie ontwikkeld. Binnen Zonnehuizen is de antroposofische identiteit in een nieuwe, leesbare visie verankerd. De bedrijfsvoering is opnieuw en effectief ingericht, cliëntprocessen zijn centraal komen te staan, de productie is strak gevolgd. Het gevolg daarvan is dat Zonnehuizen het eerste jaar positief kan afsluiten. En qua bedrijfsvoering nu als voorbeeld dient voor de overige onderdelen van LSG-Rentray & Zonnnehuizen, die nog erg vanuit het “subsidiedenken” zijn ingericht en opereren.

De veranderingen die we doormaken en die nog op ons afkomen, vragen om een antwoord. De RVEstructuur is daarin niet meer passend. LSG-Rentray & Zonnehuizen gaat dan ook over op een sturing waarin de cliëntprocessen centraal staan.

Deze ontwikkeling is beschreven in de Strategische koers 2013 en verder: “Samen naar een betekenisvol bestaan”. In een kort filmpje is de koers tot zijn essentie teruggebracht. U vindt deze op http://youtu.be/6n2KOo5WWW4.

In dat jaar na het faillissement is de kracht van Zonnehuizen weer naar boven gekomen. Veel medewerkers hebben zich opnieuw verbonden aan Zonnehuizen en zetten zich met hernieuwde energie gaan in. Mariëtte Vos-Lambooy en Jan-Hein van Engelen, de directie van Zonnehuizen, zijn er in geslaagd de kwaliteit van het gedachtegoed en het vakmanschap van de medewerkers naar boven te halen en de organisatie opnieuw in te richten.

Het vastgoed blijft een hoofdpijndossier. In 2012 zijn we er in geslaagd het deplorabele vastgoed op een aanvaardbaar veiligheidsniveau te krijgen. In 2013 proberen we pand voor pand het begrip “helende omgeving” recht te doen door in ieder geval de meest schrijnende schraalheid aan te pakken. En vooral hopen we met de curator en de banken tot een akkoord te komen over de continuering van de zorg in Zeist, op een zodanige wijze dat we cliënten en medewerkers zicht kunnen geven op een passende behandel-, leef- en werkomgeving. Hier zal tijd overheen gaan, want zelfs als we tot een akkoord komen met de banken zal de totale renovatie van Zonnehuizen nog meerdere jaren in beslag nemen.

Wij zijn dank verschuldigd aan onze collega-instellingen, financiers en verwijzers voor de steun die ze hebben geboden bij de doorstart van Zonnehuizen en het meedenken over onze missie en visie. Zonder hen zouden we deze slag nooit hebben kunnen maken. Dank voor jullie warme en kritische betrokkenheid.

Tot slot bedanken we onze medewerkers, die in deze woelige en soms zorgelijke tijden zich gecommitteerd en professioneel blijven inzetten voor onze kinderen en jongeren. De zorg voor kinderen en jongeren die niet langer op de onvoorwaardelijke steun van anderen kunnen rekenen, is en blijft het bestaansrecht van onze organisatie.

Ans van de Maat en Frank Candel
Raad van Bestuur’
En kijk, daar komt alsnog het filmpje tevoorschijn. Om nog even snel een beeld te geven (nou ja, een beeld) van hoe het ervoor staat, deze financiële informatie op de finale pagina’s 57 en 58:
‘De opbrengsten zijn uitgekomen op € 41.169.014 Deze opbrengsten zijn met name in het eerste halfjaar negatief beïnvloed door de onzekerheden die bij verwijzers zijn ontstaan na het faillissement van Zonnehuizen eind 2011 om cliënten bij de nieuwe organisatie te plaatsen.
De bedbezetting is per saldo op orde, zij het dat er minder GGZ-AWBZ-productie wordt geleverd, dan dat er aan capaciteit beschikbaar is.
Twee van de buitengebieden (gehele productie Noord-Holland-Noord en cure GGZ-regio Eindhoven) zijn in de loop van het jaar met succes overgedragen aan andere zorgaanbieders.

De kosten zijn in 2012 uitgekomen op € 40.671.037 (inclusief Financiële baten en lasten). In verband met de doorstart van de zorgactiviteiten vanuit het faillissement van Zonnehuizen zijn er in 2012 veel extra kosten gemaakt. Deze kosten hangen met name samen met het opbouwen van de personeels- en financiële administratie en het scheiden van de activiteiten tussen Zonnehuizen Kind & Jeugd en DeSeizoenen voor wat betreft ICT en facilitaire ondersteuning. Verder zijn er in 2012 veel aanpassingen aan gebouwen verricht in het kader van algehele- en brandveiligheid en achterstallig onderhoud.
De personele bezetting is bij de intramurale clusters op orde (afgezet tegen de ZZP-norm). Er zijn nog verbeterslagen te maken om nog meer handen aan het bed te krijgen.
Aan materiële kosten is substantieel minder uitgegeven dan begroot.

Door het scherp sturen op de kosten is, ondanks de extra uitgaven, het resultaat over 2012 uitgekomen op € 498.000.

Er is op financieel vlak in 2012 in het bijzonder aandacht besteed aan:
– het opzetten van een geheel nieuwe financiële administratie;
– het opzetten van een geheel nieuwe salarisadministratie;
– het maken van een juiste en tijdige financiële vertaling van de gerealiseerde productie voor bestuur, directie en clustermanagement;
– het aansluiten met het financiële resultaat van de Stichting Continuering, waar de afspraken m.b.t. het vastgoed in onder zijn gebracht;
– het aansluiten van de facilitaire kosten met de gerealiseerde diensten van de Facilitaire BV;
– het implementeren van DBC-bekostiging en verantwoording;
– het splitsen van gezamenlijke budgetformulieren van DeSeizoenen en Zonnehuizen Kind & Jeugd (voor GHZ-Zeist, GHZ-Zutphen en GHZ-Noordoost-Brabant);
– het recht trekken van de herschikking 2012, en daarna het budget 2013, gegeven de (eenmalige) productiedip van de eerste drie maanden. De eerste drie maanden zijn namelijk voor zorgkantoor Achmea leidend voor het af te geven AWBZ-budget.

De volgende onderwerpen vragen nog aandacht in 2013:
– transparantie van de resultaten van de Facilitaire BV (als leverancier) en Stichting Continuering;
– de processen inzake productieregistratie zijn verbeterd maar rapportage is nu nog slechts op hoofdlijnen mogelijk. De sturing op DBC-productie en op productiviteit is nog een uitdaging.’
Ook curator Marie-José Cools heeft deze maand een nieuwe tussenrapportage uitgebracht, namelijk ‘Faillissementsverslag 6’ van 11 april 2013. Onder punt ‘1.7 Oorzaak faillissement’ vinden we, na eerdere tussenrapportages op 19 januari 2012, 23 april 2012, 24 juli 2012 en 4 december 2012, nu op bladzijde 12 de ‘Situatie per ultimo maart 2013’:
‘Door Deloitte Belastingadviseurs B.V. wordt onderzoek gedaan naar de vraag of Zonnehuizen belastingplichtig is voor de vennootschapsbelasting in de jaren voorafgaand aan het faillissement. Op basis van de door Deloitte gepresenteerde conclusies, zijn nieuwe vragen gerezen. Op dit moment wordt de daarvoor benodigde informatie verzameld.

Voor wat betreft het onderzoek door de registeraccountants geldt dat in de verslagperiode een gesprek met de controlerend accountant van Stichting Zonnehuizen (PWC) heeft plaatsgevonden. Bezien wordt thans of en zo ja welke consequenties de opmerkingen van de controlerend accountant hebben voor de concept-rapportage van de onderzoekers. Het streven is de (al dan niet voorlopige) conclusies van de onderzoekers uit het onderzoek aan de stakeholders voor te leggen, waarna vervolgens een ronde van gesprekken met die stakeholders zal gaan plaatsvinden teneinde hun visie op die conclusies te geven. De curator zal daarna haar bevindingen formuleren.’
Ook van belang is punt ‘2.3 Datum ontslagaanzegging’, waarbij voor de zorg op bladzijde 15 deze aanvulling ‘Situatie per ultimo maart 2013’ staat:
‘In de komende verslagperiode zullen voorbereidingen getroffen worden om aan de preferente boedelcrediteuren een uitkering te doen. Mogelijk zal die uitkering ook in de komende verslagperiode kunnen plaatsvinden.
Voor de voormalig werknemers van Zonnehuizen die nog een restantvordering hebben uit hoofde van niet genoten én niet door het UWV betaalde vakantie- c.q. PBL-uren, betekent dit dat deze vordering betaald zal worden. De omvang van deze preferente boedelvorderingen is vastgesteld aan de hand van de gegevens, zoals deze van het UWV zijn ontvangen. Daarbij heeft het UWV aangegeven hoeveel uren door haar zijn uitbetaald, en hoeveel uren derhalve als vordering resteren. De gegevens op basis waarvan het UWV is overgegaan zijn door de medewerkers zelf c.q. de voormalige administratie van Zonnehuizen aan het UWV aangeleverd.’
Onder ‘3 Activa – Onroerende zaken’ vinden we bij ‘3.1 Beschrijving’ op bladzijde 20 de ‘Situatie per ultimo maart 2013’:
‘Omdat van de gebruiksperiode inmiddels meer dan de helft is verstreken, is recentelijk een versnelling in de initiatieven merkbaar om tot een oplossing te geraken. Overleg tussen de doorstarters en de banken vindt plaats. De boedel wordt hierin betrokken.’
Op bladzijde 51 ten slotte staat: ‘Het volgende verslag is geagendeerd ultimo juli 2012.’ – What’s next? U moet toch ook even weet hebben van wat zich gistermorgen in de Broederkerk op het Zusterplein in Zeist heeft afgespeeld: ‘Zeister lintjesregen telt 8 Koninklijke Onderscheidingen’. En kijk daarbij vooral naar de tweede van rechts:
‘Vijdag 26 april reikte burgemeester Koos Janssen tijdens de Algemene Gelegenheid in de Kerk van de Evangelische Broedergemeente acht Koninklijke Onderscheiding uit aan verschillende Zeistenaren.’
Onder hen ook ‘De heer B.H.H. Heldt’. Op woensdag 26 oktober 2011 werd in ‘De Digitale Verbreding. Online tijdschrift van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders’ nog dit ‘Jubileum Bernard Heldt 25 jaar antroposofische zorg’ gemeld:
‘Op 1 september vierde Bernard Heldt het heuglijke feit dat hij 25 jaar in het werkveld van de antroposofische zorg werkzaam is. In die jaren heeft hij, onder andere als algemeen secretaris van het Heilpedagogisch Verbond en nu als directeur van het Edith Maryon College, de antroposofische zorgopleidingen ontwikkeld. In december 2006 richtte hij het Edith Maryon College op, met nu zes opleidingslocaties in Nederland.

Bron: http://www.maryoncollege.nl/nieuwsbrief/edithie_nr10.htm
Meteen gisteren schreef ‘De Nieuwsbode Zeist’ ook over deze ‘Lintjesregen in Zeist’:
‘Aan de vooravond van Koninginnedag zijn 8 Zeistenaren verrast met een Koninklijke Onderscheiding. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kerk van de Broedergemeente.’
Met ook hier op de foto:
‘Van links naar rechts: burgemeester Janssen en de kersverse decorandi J. van den Berg, H. Niemeijer, I. Visser, L. Tolsma, E. Colenbrander, M. Yalvaç, B. Heldt en L. Baauw.’
Over ‘B. Heldt’ meldt de krant:
‘B. Heldt heeft als algemeen secretaris van het heilpedagogisch Verbond en als directeur van het Edith Maryon College heeft u talrijke opleidingsinitiatieven in het antroposofische zorgveld tot bloei gebracht in Nederland, Suriname en België. Ook is hij al jarenlang actief voor de zorg voor verstandelijke gehandicapten in Suriname.’
De schrijffouten komen vast door de haast om dit nieuws als eerste in Nederland te kunnen brengen... Dan heb ik nog dit nieuws van gisteren uit De Stentor, ‘Vrije School van start met twee klassen’:
‘De bovenbouw van de Vrije School in Zwolle gaat per 1 augustus met twee klassen van start. Dat melden de initiatiefnemers. Eerder was al besloten dat het voortgezet Vrije Schoolonderwijs hoe dan ook van start zou gaan. Inmiddels is gebleken dat er in elk geval dertig aanmeldingen zijn zodat er twee klassen mogelijk zijn: een mavo-havoklas en een havo-atheneumklas.

Al jaren leefde in Zwolle de wens om voortgezet Vrije Schoolonderwijs te bieden. Dit schooljaar werd een en ander concreet. De school gaat van start in nauw overleg met de Vrije basisschool Michael in Zwolle en onder de paraplu van de Van der Capellen scholengemeenschap. De school krijgt een eigen plek, maar kan gebruik maken van alle voorzieningen van de Van der Capellen scholengemeenschap.

Leerlingen die voortgezet Vrije Schoolonderwijs wilden volgen waren tot nu toe aangewezen op Zutphen en Groningen. Voor de nieuwe Zwolse school is belangstelling uit de stad zelf, maar ook vanuit de regio. Er hebben zich al leerlingen aangemeld uit onder meer Kampen, IJsselmuiden, Harderwijk, Emmeloord en Meppel.’
RTV Oost op zijn beurt berichtte ook over ‘Nieuwe Vrije School Zwolle start met twee klassen’:
‘De Zwolse Vrije School voor voortgezet onderwijs gaat in augustus van start met twee klassen. Eind maart werd al bekend dat de nieuwe school sowieso in augustus van start zou gaan, maar de afgelopen maand verdubbelde het aantal aanmeldingen waardoor er nu twee klassen gevormd kunnen worden.

Zwolle heeft op dit moment alleen een vrije school voor basisonderwijs. Na de basisschoolperiode moeten de kinderen nu nog naar Zutphen of Groningen als ze in het vrije onderwijs willen blijven zitten. De Vrije School voortgezet onderwijs (VS-VO) maakt het mogelijk voor kinderen van 6 tot en met 14 jaar om vrijeschoolonderwijs in Zwolle te blijven volgen. Er zijn aanmeldingen van kinderen uit Zwolle, Kampen, IJsselmuiden, Harderwijk, Emmeloord en Meppel.

In overleg met basisschool de Vrije School Michael in Zwolle wordt een doorlopende leerlijn opgezet. Dat is volgens de initiatiefnemers van de nieuwe school heel belangrijk. De Vrije School legt in het onderwijs de nadruk op de ontwikkeling van een persoon. Naast de standaard leervakken als wiskunde en talen is er daarom ook veel aandacht voor kunstzinnige vakken als tekenen, muziek en drama.

De Vrije School voor voortgezet onderwijs wordt opgenomen in de Van der Capellen Scholengemeenschap.

Gerelateerde artikelen: Zwolle krijgt Vrije School voor voortgezet onderwijs

2 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Wel mooi dat Bernard Held geridderd is. Heb wel respect voor die man.

John Wervenbos zei

Bernard Heldt met een -t.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)