Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 8 augustus 2012

Non-nieuws

Ik was zondag blijkbaar een beetje in de bonen, want ik heb die dag dezelfde foto, bovendien op precies dezelfde plek, als de keer daarvoor geplaatst... En niemand heeft het gezien en me gezegd! Nou ja, het heeft geen zin om dat nog te willen herstellen; ik ga nu maar gewoon verder waar we gebleven waren.

Hoe staat het er eigenlijk bij de Zonnehuizen voor? Een tijdlang hebben we daar weinig meer van vernomen. Er dringt dan ook weinig nieuws naar buiten. Of het moet non-nieuws zijn (wat dit betreft). Zoals wat op de website van de Zonnehuizen te vinden is:
Alleen de laatste twee zijn voor ons relevant. Overigens is dat nieuws van 11 juli ook op de website van LSG-Rentray te vinden:
‘Zonnehuizen Kind & Jeugd is verheugd dat er overeenstemming is bereikt met Stichting De Praktijk voor het overnemen van de activiteiten in Noord-Holland Noord. Dit betreft de polikliniek De Nieuwe Steen in Hoorn, het behandelcentrum De Zonnehuisboerderij in Wijdenes en het gezinshuis in Oostwoud. Zonnehuizen heeft, na een doorstart door LSG-Rentray in januari 2012, gezocht naar overnamepartijen voor de locaties buiten Oost- en Midden-Nederland om de continuïteit van de zorg te borgen.

“Wij hebben vertrouwen in Stichting De Praktijk als overnemende partij. De organisaties passen bij elkaar. Stichting De Praktijk werkt vanuit de kracht van de cliënt, net als de locaties in Noord-Holland Noord” aldus Bregje Schipper, regiomanager van Zonnehuizen Kind & Jeugd.

Stichting De Praktijk is ook verheugd dat de overname een feit is. Sander van Eunen, bestuurder van Stichting De Praktijk: “Wij zijn blij de kwaliteit en continuïteit van de zorg en het werkgeverschap te kunnen voortzetten. Met het verbreden van ons aanbod kunnen wij nog beter aansluiten bij de vraag die ons wordt gesteld.”

Voor de cliënten van Zonnehuizen verandert er niets. De continuïteit van de zorg is door deze overname gewaarborgd. De cliënten blijven de zorg ontvangen van de voor hun bekende medewerkers. Alle medewerkers worden overgenomen door Stichting De Praktijk. Er vallen geen ontslagen.’
Iedereen is blij daar, dat is duidelijk. Tenminste, het leidinggevend kader, zo te zien. Het laatste bericht is nog relevanter. Zelfs zo, dat ook De Telegraaf het meldde, op 12 juli, alleen met een tegengestelde kop,  ‘Toezicht Zonnehuizen deels verlengd’:
‘De huisvesting verkeert nog steeds in slechte staat, de gebouwen zijn verouderd en de bedrijfshulpverlening is nog niet op orde. Daarom verlengt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) het verscherpte toezicht op de Zonnehuizen Kind en Jeugd. Dat maakt de inspectie donderdag bekend.

De kwaliteit van de zorg voor de kinderen is wel goed, oordeelt de inspectie. Alle locaties van de Zonnehuizen werden in januari onder verscherpt toezicht geplaatst voor een periode van 6 maanden. De locaties voor volwassenenzorg voldoen inmiddels aan de eisen en staan dus niet meer onder verscherpt toezicht. De Zonnehuizen Kind en Jeugd moeten voor 1 oktober maatregelen nemen om de huisvesting te verbeteren.

Stichting Zonnehuizen verkeert al enige tijd in financiële problemen en werd eind vorig jaar failliet verklaard. Toen in mei vorig jaar de toenmalige raad van toezicht en het bestuur werden weggestuurd door de ondernemingsraad en cliëntenraad, bleek er binnen een jaar een schuld te zijn ontstaan van 18 miljoen euro. Alle activiteiten zijn inmiddels overgenomen door LSG-Rentray en de Groep Winter.’
Het originele persbericht van dezelfde dag (eveneens bij LSG-Rentray te vinden), ‘Verscherpt toezicht per 10 juli opgeheven met uitzondering van het onderdeel veiligheid ’, luidde als volgt:
‘De Inspectie Gezondheidszorg maakte zojuist bekend dat zij het Verscherpt Toezicht op Zonnehuizen Kind & Jeugd opheft ten aanzien van alle kwaliteitsaspecten voor verantwoorde zorg met ingang van 10 juli 2012.

Dit met uitzondering van één kwaliteitsaspect. Vanwege de slechte staat van (belangrijke onderdelen van) het vastgoed vindt de Inspectie dat er nog een te hoog risico is op de veiligheid. Daarom continueert de Inspectie het Verscherpt Toezicht op het kwaliteitsaspect veiligheid in ieder geval tot 31 december 2012. Zonnehuizen deelt deze zorg en werkt hard aan verbetering.

Goed nieuws

De Inspectie is van oordeel dat de zorgverlening aan uw kinderen goed is. Wij hebben veel waardering voor de inzet van onze medewerkers. Tegelijkertijd zijn we het volledig eens met de Inspectie dat de kwaliteit en veiligheid van de gebouwen nog onvoldoende is. Sinds de doorstart hebben we daarom ook hard gewerkt aan het oplossen van dit probleem en deze verbeteringen zijn inmiddels duidelijk zichtbaar. Ook hebben we voor alle gebouwen een gebruiksvergunning die door de brandweer is afgegeven.

De staat van het vastgoed is niet goed

De Inspectie geeft aan dat de huidige staat van het vastgoed het resultaat is van jarenlange verwaarlozing en dat dit het [sic] nieuwe Zonnehuizen niet valt aan te rekenen. Wij zijn en voelen ons echter volledig verantwoordelijk voor de veiligheid van de kinderen die bij ons verblijven. We vinden dan ook met de inspectie dat er in sommige gevallen sprake is van een risicovolle woonsituatie voor kinderen en jongeren.

Wat wij doen om de veiligheid op alle locaties te waarborgen

We hebben daarom zelf recent een uitgebreid onderzoek naar de staat van het vastgoed laten uitvoeren door een extern bureau en hebben het rapport van dit bureau op eigen initiatief aan de Inspectie gegeven. Het oordeel van de Inspectie is dan ook mede tot stand gekomen op basis van dit rapport. We zien het besluit van de Inspectie als aanbeveling om met nog meer energie de reeds ingezette verbetering van de kwaliteit en veiligheid van onze gebouwen voort te zetten. De Inspectie vraagt ons voor 1 oktober 2012 alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de veiligheid op alle locaties voor zowel de korte als de lange termijn te waarborgen. Dit sluit aan op onze planning. Deze planning voorziet de komende maanden in het borgen van veiligheidsprocedures, BHV-trainingen en ontruimingsoefeningen in samenwerking met de brandweer.

Op lange termijn

Duidelijk is dat alles wat wij doen om de veiligheid te waarborgen onvoldoende zal zijn om de slechte staat waarin ons vastgoed verkeert, op te heffen. Voor de lange termijn zijn wij druk doende met het doorlichten van de vraag van cliënten en het in kaart brengen van de investeringen in huisvesting die nodig zijn om aan deze vraag te voldoen. We hebben inmiddels een eerste beeld van de opgave waar we voor staan. De komende maanden werken we de verschillende scenario’s verder uit zodat we deze op hun (financiële) haalbaarheid kunnen toetsen.

Een complicerende factor is dat de panden niet in eigendom zijn van het nieuwe Zonnehuizen. De hypothecaire leningen die de banken op het vastgoed verstrekt hebben, zijn substantieel hoger dan het bedrag dat wij hiervoor kunnen betalen binnen de normen van de zorgverzekeraar (NHC). De gesprekken met de banken hierover zijn opgestart en worden in september voortgezet. 
De Raad van Bestuur, de directie en het management van Zonnehuizen, en de afdeling Huisvesting zetten zich gezamenlijk in om te komen tot goede huisvesting voor cliënten en medewerkers van Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs. Dit alles heeft onze hoogste prioriteit en wij zullen ons maximaal inzetten om onze voornemens te realiseren.

Ans van de Maat en Frank Candel
Raad van Bestuur Zonnehuizen’
Dat ‘De Zaak-Zonnehuizen’ nog altijd niet afgerond is, blijkt ook uit het voortgangsverslag van curator Marie-José Cools. Per 30 juli is er een vierde update verschenen, ‘Zonnehuizen, Stichting 30-07-2012 download [764.86 Kb]’. Het eerste faillissementsverslag verscheen op 29 december 2011, zie ‘Curatele’ op 9 januari. Op 19 januari het tweede, zie ook ‘Reconstructie’ op 24 januari, en op 23 april het derde, maar dat heb ik niet apart meer gemeld. Op bladzijde 2 van dit nieuwste staat te lezen:
‘In dit 4e faillissementsverslag wordt aangesloten op de inhoud van het 3e faillissementsverslag, met dien verstande dat de nieuwe ontwikkelingen cursief gedrukt in dit verslag zijn weergegeven.’
De belangrijkste veranderingen worden op bladzijde 36 vermeld:
‘Situatie per 24 juli 2012:

Afgerond zijn:
– Begeleiden transitieproces;
– Oplevering diverse huurpanden;
– Werkzaamheden ten behoeve van het redigeren van de jaarrekening 2011;

Gaande zijn:
– Overleg met doorstarters omtrent verrekening exploitatiekosten voor en na 31 december 2011;
– signalering nakoming termijnbetalingen overnemende partijen van restant overnamesom (maandelijks);
– oorzaken en rechtmatigheidsonderzoek;
– afwikkeling lopende schadedossiers;
– voortzetting incasso debiteuren;
– voorzetting inventarisatie crediteuren;
– voortzetting onderzoek diverse gelieerde stichtingen;
– nacalculaties en uitkering onderhanden werk 2011 in overleg met Zorgkantoren en zorgverzekeraars;
– controle zekerheden financiers.’
Het volgende verslag kan omstreeks oktober worden verwacht. Op bladzijde 34 was al te lezen:
‘Gezien het feit dat de doorstarters een gebruiksrecht hebben gekregen tot ultimo 2013, zal het faillissement nog minstens tot die datum doorlopen en valt er geen reële inschatting te geven omtrent de termijn van afwikkeling.’
Interessant is ook nog op bladzijde 30:
‘Tijdens de verslagperiode hebben op initiatief van de ex-bestuurder twee uitvoerige gesprekken met hem een zijn raadsvrouwe plaatsgevonden waarin hij een toelichting heeft gegeven op de in recente jaren plaatsgevonden hebbende fusies en de gevolgen daarvan en zijn visie gegeven op de oorzaken van het faillissement.’
Over de jaarrekening wordt op bladzijde 19 gemeld:
‘De jaarrekening 2011 is in de verslagperiode gereedgekomen. Deze is voornamelijk bedoeld om te kunnen afrekenen met de Zorgkantoren. De jaarrekening is aan de Zorgkantoren ter beschikking gesteld met het verzoek tot afrekening (nacalculatie) met de boedel over 2011 over te gaan. In dit stadium kan geen uitspraak worden gedaan over de te verwachten revenuen voor de boedel.’
Genoeg over dit nieuwe faillissementsverslag. Als laatste heb ik nog een nieuw persbericht van de website van LSG-Rentray. Ik weet niet van wanneer precies, want men zet er daar geen datum bij. Maar het moet van vrij recent zijn. Het meest opvallende eraan is dat de naam van de Zonnehuizen nog steeds wordt gehanteerd; zelfs zo dat de naam van LSG-Rentray wordt uitgebreid met Zonnehuizen. Dat heb ik eerder nog niet zo gezien. De titel is dan ook ‘Gezamenlijke doorstart MST-team Overijssel/Gelderland door Dimence en LSG-Rentray & Zonnehuizen’:
‘Dimence en LSG-Rentray & Zonnehuizen zijn verheugd mede te delen dat het MST-team Overijssel/Gelderland een doorstart maakt. MST is de afkorting van Multi Systeem Therapie. Het is een intensief behandelprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor jongeren met ernstige gedragsproblemen en die op het punt staan om uit huis geplaatst te worden of dat al zijn. Bij MST worden alle risicofactoren die dit gedrag beïnvloeden aangepakt. MST vindt plaats in de thuissituatie en heeft een 24-uurs bereikbaarheidsdienst.

Dimence liet enige tijd geleden weten dat het MST-team dat werkzaam is in Overijssel en een deel van Gelderland, niet langer te bekostigen was. Dit bericht leidde o.a. tot Kamervragen over de moeizame financiering van MST door het achterblijven van het aantal opgelegde gedragsbeïnvloedende maatregelen (GBM) in Nederland.

Sybren Bangma, voorzitter Raad van Bestuur van Dimence geeft aan: “We zijn afgelopen periode door veel instanties, zoals kinderrechters, officieren van Justitie, reclassering en jeugdzorgpartijen benaderd met het verzoek een uiterste inspanning te doen om MST als bewezen effectieve behandelmodule voor de doelgroep in Overijssel te behouden. Voor ons reden om nog een uiterste poging te doen om een oplossing voor het MST-team te vinden”.

Afgelopen weken is intensief overleg geweest tussen Dimence Jeugd en jeugdzorgpartner LSG-Rentray & Zonnehuizen, met ondersteuning van Wim van Geffen, directeur van MST Nederland. Deze week zijn partijen overeen gekomen gezamenlijke middelen in te zetten om MST voor Overijssel te behouden.

LSG-Rentray & Zonnehuizen onderschrijft het belang van deze intensieve behandeling voor ontspoorde jongeren en hun ouders/opvoeders en zal samen met Dimence investeren in de doorstart van het MST-team. “Ik ben blij dat het MST-team Overijssel/Gelderland door Dimence en ons kan worden behouden. Wij willen MST in de komende jaren stevig inzetten om opname in bijvoorbeeld de JeugdzorgPlus te voorkomen of te bekorten” aldus Frank Candel, voorzitter Raad van Bestuur van LSG-Rentray & Zonnehuizen.

Het MST-team Overijssel/Gelderland zal vanaf half augustus 2012 weer operationeel zijn. Het team wordt ondergebracht bij Traverse Overijssel, onderdeel van LSG-Rentray & Zonnehuizen. Ina Kockmann blijft als MST-supervisor verbonden aan het team. Cliënten kunnen vanaf heden aangemeld worden bij Ina Kockmann via i.kockmann@dimence.nl.’
Ook hier is men weer blij. Maar ik ben vooral blij dat de naam Zonnehuizen zo’n sjieke plaats heeft gekregen naast LSG-Rentray. Want het zou zonde zijn als die goede naam verloren gaat. Maar ik kan me voorstellen dat anderen dit een beetje non-nieuws zouden vinden.
.

1 opmerking:

Frans Wuijts zei

Ik voel met je mee Michel dat de toevoeging van de naam 'Zonnehuizen' niet slechts een sentimentele vorm van hedendaags nominalisme is.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)