Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 16 mei 2013

Verlaten

‘Annemarie Haverkamp is journaliste en schrijfster van Dolgelukkig zijn wij (oktober 2010). Eerder verschenen de columnbundels Job zegt koekemokke en Job, een zeldzaam jongetje.’
‘Koekemokke’ is ook de titel van haar eigen website. Op 7 mei schreef zij daar over ‘Magazine over zorginstelling Zonnehuizen’:
‘In december 2011 ging Zonnehuizen failliet. Annemarie Haverkamp maakte een magazine over de doorstart van de zorginstelling voor gehandicapte en complexe kinderen. Opdrachtgever: LSG-Rentray, een van de overnemende partijen. Deze week verscheen de eenmalige uitgave ZO. In het magazine vertellen ouders, kinderen, zorgverleners en bestuurders over de roerige tijden voor en na december 2011. Daarnaast reconstrueerde Annemarie het faillissement, dat uniek was vanwege het ontbreken van staatssteun. Het ministerie van Volksgezondheid liet Zonnehuizen ‘gewoon’ ten onder gaan. Na de vergeefse redding van thuiszorginstelling Meavita in 2009, besloot de overheid geen geld meer te pompen in falend bestuur. Dat beleid is sindsdien niet gewijzigd.’
De reconstructie is uitstekend. Met enkele andere aspecten dan eerdere reconstructies van het debakel van Zonnehuizen. Zie in 2012 ‘Vaart‘ op 3, ‘Tweehonderdduizend‘ op 10 en ‘Reconstructie‘ op 24 januari en ‘Therapiestandaard‘ op 8 maart vorig jaar. Op de website van Loek Winter is er nog eentje te vinden die erg goed is, ‘Wanbeleid wordt Zonnehuizen fataal (pdf)‘ door Dana Ploeger, uit Skipr van april 2012. Annemarie Haverkamp heeft veel hoofdrolspelers persoonlijk gesproken en schetst mooi en inlevend de situatie van heel dichtbij. Ze stelt als oorzaak van het faillissement naast mismanagement vooral een verbijsterend slechte staat van het vastgoed vast. Geen woord over de teloorgang van identiteit en antroposofische visie. Een van de opvallende zaken (op bladzijde 14), over de situatie vóór de surséance van betaling op 30 november 2011:
‘De bestuursvoorzitter van LSG-Rentray Frank Candel doet in september een bod op de Michaelshoeve, wat niet wordt geaccepteerd. Immers, Laurey [interimbestuurder van Zonnehuizen, MG] wil Zonnehuizen niet “in stukjes” verkopen. (...) Candel maakt zich zorgen om de kinderen voor wie straks geen opvang meer zal zijn.’
En even verderop:
‘Het is de voorzitter van van zijn Raad van Toezicht, Tjibbe Joustra, die Candel zakelijk bij de les houdt. “Geen onverstandige dingen doen nu, het belang van de eigen organisatie voor”, blijft Joustra benadrukken.’
Merkwaardig in dit verband is dan dit opvallende nieuwsbericht op bladzijde 5, ‘Afscheid van de Michaelshoeve’:
‘Nog even, en er wonen geen cliënten van Zonnehuizen meer op de locatie Michaelshoeve in Brummen. LSG-Rentray heeft besloten het pand te verlaten. “Vanwege de belabberde staat van het onderhoud”, aldus Helmie Velders, directeur van de Michaelshoeve. De zeventig kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking die nu in het pand wonen, verhuizen naar andere locaties. Uiterlijk in de zomer van 2014 moet het terrein van de Michaelshoeve verlaten zijn. Komende zomer volgt meer duidelijkheid over de details van de verhuizing.’
Dat is een majeure beslissing. Maar ook iets dat er al heel lang aan zat te komen. Het was bijna onvermijdelijk. Op 14 juli 2011 schreef ik nog over de biografie van deze ‘Michaelshoeve’. Ook toen was er al sprake van een voorgenomen sluiting, maar verzette men zich daar fel tegen. Blijkens de colofon is ‘ZO. Eenmalige uitgave over de doorstart van Zonnehuizen’ met ‘Het vervolg van Zonnehuizen’ op te vragen:
‘Wilt u een (gratis) exemplaar van ZO bestellen, mail dan naar Agnes Sweitser: asweitser@lsg-rentray.nl’.
Deze uitgave staat ongetwijfeld in direct verband met de op handen zijnde naamswijziging in ‘Intermetzo’, zoals ik eerder meldde op 27 april. – Meer bestuursnieuws bij Antroz. Op 3 mei werd ‘Antroz neemt afscheid van bestuurder en verwelkomt nieuwe Raad van Bestuur‘ geplaatst:
‘Na 6 jaar werkzaam te zijn geweest voor Stichting Antroz, Stichting Kraaijbeek en Stichting Valckenhof, neemt de heer Bob Pluijter per 1 juli 2013 afscheid als bestuurder.

In deze periode is onder zijn leiding veel tot stand gebracht. Inspiratie vanuit de antroposofie werd samengebracht met vernieuwingen in de zorgverlening, verbeteringen in de bedrijfsvoering, het realiseren van capaciteitsverruiming en het inrichten van governance. De ontwikkeling van een strategische samenwerking met drie collega zorgpartners in de regio is succesvol tot stand gebracht, als ook belangrijke resultaten in het nieuwbouwproces van het Leendert Meeshuis en de toekomstige renovatie van Huize Valckenbosch.

Per 1 mei 2013 is mevrouw Els Koster benoemd in de functie van tijdelijk bestuurder van Antroz. Na een half jaar zal voorzetting beoordeeld worden in het licht van de ontwikkeling van de organisatie.

Els Koster beschikt over ruime ervaring in de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Ruim 20 jaar vervulde ze directiefuncties in een identiteitsgebonden zorgorganisatie en de afgelopen 8 jaar was zij bestuurder in Leiden, waarbij ze een fusie tot stand heeft gebracht tussen een zorg- en een welzijnsorganisatie.’
Al eerder, gek genoeg op zowel 18 december 2012 als 4 januari van dit jaar, werd een ‘Wijziging samenstelling Raad van Toezicht‘ gemeld:
‘De samenstelling van de Raad van Toezicht van Stichting Antroz is per 1 januari 2013 gewijzigd, dat heeft de Raad van Toezicht in haar vergadering van 12 december jl. besloten.

De Raad van Toezicht heeft besloten om de heer M. B. Botman te benoemen in de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Antroz. Hij is opvolger van de heer G. van Barneveld. Ook heeft de Raad van Toezicht besloten om de heer H.M. Hemmen te benoemen in de functie van lid van de Raad van Toezicht, met deskundigheid financiën en vastgoed. Hij is opvolger van de heer H. Boogaard.

De wijziging komt voort uit het naleven van de Governancecode. Antroz past deze code al sinds 2008 toe. De heer Van Barneveld en de heer Boogaard hebben als toezichthouders gedurende een periode van 8 jaar bijgedragen aan de Stichting, waar de Stichting hen bijzonder erkentelijk voor is.’
Het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden kondigt een ‘Werkconferentie 7 juni 2013’ aan:
‘Met meer bewustzijn van onze AG identiteit gezamenlijk de toekomst in!

Met Theory U gezamenlijk werken aan de toekomst van de Antroposofische Gezondheidszorg. Thema’s zijn onder meer: zorgkwaliteit, samenwerking en organisatie, positionering & communicatie, ondernemerschap, verzorgen van de bron, scholing en onderzoek. Kijk hier voor het programma en binnenkort vindt u hier ook meer informatie over de werkgroepen. U kunt zich hier aanmelden. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt! Accreditatie wordt aangevraagd bij de verschillende beroepsgroepen.

Verdunning van de identiteit

Binnen de antroposofische gezondheidszorg (AG) wordt regelmatig de zorg uitgesproken dat er steeds minder antroposofisch gewerkt wordt. Deze “verdunning” van de AG zorgpraktijk wordt onder meer bewerkstelligd door praktische zaken, zoals:
– Externe druk, bijvoorbeeld administratieve druk of de druk om evidence-based regulier te werken;
– Onvoldoende in AG geschoolde zorgprofessionals, managers en bestuurders;
– Weinig ruimte voor verdere ontwikkeling van AG;
– Onvoldoende ideeën/beelden hoe aan de vormgeving van de identiteit in deze tijd te werken: hoe geef je handen en voeten aan de identiteit in het dagelijks werk?

Daarnaast is er sprake van een toenemende overlap in kenmerken van AG, andere CAM (Complementary & Alternative Medicine)/IM (Integrative Medicine) stromingen en de reguliere gezondheidszorg. Zo zijn alle CAM stromingen gezondheid bevorderend en wordt er in de reguliere gezondheidszorg ook steeds meer gewerkt aan health promotion en zorg op maat. Veel aspecten van AG die vanaf haar ontstaan aan het begin van de 20ste eeuw deel uitmaakten van de AG (bv. mindfulness, gezondheidsbevordering, shared decision making, patiëntenvoorlichting) worden meer en meer gemeengoed binnen de gezondheidszorg. Wil de AG haar missie binnen de gezondheidszorg realiseren, dan is het nodig dat haar identiteit in deze tijd transparant is en in de praktijk professioneel versterkt en verzorgd wordt. Met andere woorden: dat de identiteit (steeds meer) tot uitdrukking komt in de praktijk.

Versterking van de identiteit op zes terreinen

Het lectoraat AG nodigt het gehele AG zorgveld uit om in een conferentie gezamenlijk te werken aan transparantie, versterking en verzorging van de identiteit in de praktijk. Ter voorbereiding zal een aanzet tot een beschrijving van de AG identiteit aan de deelnemers worden toegestuurd. Na de opening van de conferentie zullen ter inleiding enkele stakeholders hun stelling over het thema geven en in zeer korte tijd toelichten. Thema’s waaraan gewerkt zal worden, zijn:
– Zorgkwaliteit
– Samenwerking en organisatie van zorginstellingen
– Positionering & communicatie over AG
– Ondernemerschap om AG in de wereld te zetten
– Verzorgen van de bron/scholing
– Onderzoek dat in dit geheel (verder) kan ontwikkelen, ondersteunen en verantwoorden.

Theory U

De kern van de conferentie is het met de Theory U methode in groepen werken aan de zes genoemde thema’s. Elke deelnemer participeert onder deskundige begeleiding in een van de themawerkgroepen. Aan het eind van de werkgroep rondes wordt voor iedereen individueel en voor de werkgroep als geheel de balans opgemaakt: wat zijn voor mij, voor mijn organisatie en/of voor de AG als geheel volgende stappen die gezet kunnen worden? Vervolgens vindt er op een creatieve manier een uitwisseling over de resultaten plaats. Tenslotte worden aanbevelingen verzameld voor organisaties en stakeholders.
U komt toch ook?

U en uw collega’s uit het AG werkveld zijn van harte welkom om samen met ons het gesprek te voeren over de identiteit van AG. Wij hopen u allen op 7 juni te mogen ontmoeten in Leiden!

Meldt u hier aan voor de werkconferentie. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt!’
Aanmelden is toch een wederkerend werkwoord? De eerste keer in dit bericht staat er wel ‘zich aanmelden’... Maar goed, dat is een mineur puntje. Ik heb nog een aankondiging, maar dan niet uit de hoek van de gezondheidszorg, maar van de landbouw. De ‘Algemene Ledenvergadering 2013’ van de bd-vereniging op zaterdag 15 juni in Thedingsweert te Kerk Avezaath, 10.00-16.00 uur, getiteld ‘De kracht van enthousiasme, initiatief nemen en uitvoeren’:
‘Op zaterdag 15 juni houden we de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding. We zijn daarvoor te gast op Landgoed Thedingsweert in Tiel. Voor veel actieve BD-ers een mogelijkheid om de plek terug te zien “waar het allemaal begon” in de periode dat Warmonderhof daar gevestigd was. Deze dag organiseren we weer samen met Stichting Grondbeheer.

De ochtend besteden we aan een ontmoeting met de (zorg)boerderij en het landgoed. In rondleidingen en activiteiten leren we de aardigheden kennen van de BD-landbouw op deze plek. Door die ervaringen onder woorden te brengen komen we een stap dichterbij de bedrijfsindividualiteit: hoe het wezenlijke van de biologisch-dynamische landbouw hier werkt.

‘s Middags staan de jaarvergaderingen van Stichting Grondbeheer en de BD-Vereniging op het programma, dit keer als een gezamenlijke bijeenkomst. In de verantwoording over het afgelopen jaar ontdekken we het enthousiasme van degene die het werk verricht hebben. Daarnaast voeren we een gesprek over initiatieven. Waarvoor ben je enthousiast? Hoe leg je verbinding met het geheel van de Biologisch-Dynamische beweging? Net als bij de werkconferentie op Bleijendijk eind maart nodigen we je uit je eigen initiatief in te brengen. Door daar aan te werken scheppen we een actueel beeld van wat er in de beweging leeft. Het initiatief van Grondbeheer werk te gaan maken van crowdfunding om meer bd-landbouwgrond aan te kunnen kopen komt in ieder geval aan bod.

De formele punten van de jaarvergadering zijn: goedkeuring begroting en jaarverslag en bestuursverkiezing. Albert de Vries treedt volgens voorschrift na twee termijnen af als voorzitter. Piet van IJzendoorn is kandidaat voor het voorzitterschap. Meer bestuursleden zijn welkom.

Koffie, thee en lunch worden verzorgd. De kosten van de dag worden gedragen door de BD-Vereniging en Stichting Grondbeheer. Via het bureau kunt u zich opgeven voor deze dag, zodat we u gastvrij kunnen ontvangen: info@bdvereniging.nl, 0321 315937. Of gebruik het aanmeldingsformulier.

Programma

9.30-10.00 ontvangst in de zaal van de woonvereniging Thedingsweert 
10.00-10.30 Inleiding op het programma 
10.30-12.30 Het eigene van Thedingsweert, rondleiding en reflectie
– Zorgboerderij Thedingsweert, Gerard Brinks
– Park, landschap en landbouw woonvereniging, Ellen Winkel
– De Bijenstal, Jos Willemse 
12.30-13.30 Lunch 
13.30-15.30 De kracht van enthousiasme
– inleiding op de werkwijze
– pitch van de initiatieven
– De nieuwe rentmeester
– Crowdfunding voor De Kromme Lepel
– De nieuwe voorzitter
– Het jaarverslag als uitdrukking van beleid
– ........breng zelf je initiatief in!
aansluitend doorwerken van de initiatieven 
15.30-16.00 terugblik en afsluiting’
Lenneke Schot van Biojournaal meldde op maandag 13 mei ‘Opfrisbeurt voor Estafette Ede. “De producten komen nu veel beter uit”‘:
‘De Estafette-winkel aan de Maanderweg 42 in Ede is onder handen genomen. Nadat vorig jaar al een nieuwe broodafdeling ingericht werd is nu onder meer de voorgeven van de winkel opnieuw bestickerd. Ook is de winkel opnieuw geschilderd. “Het interieur is nu helemaal voorzien van de moderne Estafette-kleuren en het ziet er weer lekker fris uit.”

Maandag vóór Koninginnedag is de winkel een dag dicht geweest. Een deel van de muren is opnieuw gestuct en alle schappen moesten aan de kant om de winkel van een likje verf te voorzien. Roel is erg blij met het eindresultaat. “De winkel is nu veel lichter en het oogt allemaal een stuk rustiger. De producten komen hierdoor veel beter uit. Ook zijn de medewerkers erg vrolijk nu ze in een frisse winkel aan de slag kunnen.” De bedrijfsleider is heel blij met de gang van zaken binnen Odin Estafette. “Ongeveer alles rond de verbouwing is voor me geregeld, hier had ik vrijwel geen omkijken naar.”

Nieuwe klanten

Roel Jansen is inmiddels al vijf jaar bedrijfsleider van Estafette Ede. Nog altijd komen er continu nieuwe klanten bij. “Dit komt vooral doordat er steeds meer interesse is in duurzame producten.” Hij geeft aan dat de meeste nieuwe klanten positief verrast zijn wanneer ze voor het eerst de winkel binnen stappen. “Mensen verwachten niet altijd dat ze voor al hun boodschappen bij ons terecht kunnen. Maar dit is een biologische speciaalzaak met een compleet assortiment. We hebben lekker veel verse producten en uiteraard alles biologisch.”

Voor meer informatie:Roel Jansen, Estafette Ede, Maanderweg 42, 6711 NE Ede, 0318 610866, ede@estafette.org, www.estafettewinkel.nl
‘Net als in 2011 is ook in 2012 Jumbo de snelst groeiende franchiseformule van Nederland. Op de tweede plaats staat Domino’s Pizza en EkoPlaza staat op de derde plaats. De groei van de Jumbo is voornamelijk te danken aan de ombouw van de in 2011 overgenomen Super de Boer en de overname van C1000 vestigingen. Opvallend is dat van de vijf snelste groeiers er maar liefst vier actief in de food zijn. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door First Formula in het kader van het samenstellen van De Nationale Franchisegids 2013.

Bron: De Nationale Franchise & Formule Brief’
Bij de Academie voor Ervarend Leren vond ik een nieuwe uitgave van:
‘Albert de Vries & Thijs Schiphorst: “GOH!” Onbegrepen gedrag. Bron van Creativiteit. 104 blz. € 16,20

Wat zou er gebeuren als je even stilstaat bij wat je in storend gedrag tegenkomt? Wat, als je die situatie niet als storend, maar als onbegrepen opvat? Je kunt je niet voorstellen wat de ander met zijn handelen hoopt te bereiken. In welke, onbekende wereld bevindt hij zich? Als je er zo tegenaan kijkt, zie je de kloof tussen de ander en jezelf onder ogen. Dit roept de vraag op hoe je die kloof kunt overbruggen. Er zijn momenten waarop je je in een onbegrepen situatie niet laat tegenhouden door irritatie, angst of twijfel, maar “out of the box” handelt. Dan blijk je te kunnen aansluiten bij de ander met een spontane, intuïtieve handeling, die we ook wel een “gelukte onverwachte handeling” (goh) noemen.

In concrete praktijksituaties, die verschenen tijdens het coachen van begeleiders van mensen met autisme, hebben we onderzocht welke succesfactoren bij die gelukte onverwachte handelingen een rol spelen. Via inlevend waarnemen, ontwerpend verkennen of reflecterend benoemen kan men zich de bij deze succesfactoren behorende vaardigheden eigen maken. Deze drie technieken hebben we uitgewerkt in werkbladen.

Het bleek van belang dat de begeleider de verworven inzichten ook met zijn collega’s kan delen. We hebben de werkwijze van de teamvergadering aangepast en eveneens in werkbladen uitgewerkt. We laten zien hoe de teambespreking een plek, een werkplaats kan worden om samen op avontuur te gaan rond het onbegrepene. Hiermee creëer je een lerende organisatie.

Op leidinggevend niveau verkennen we hoe ook een directeur of manager zijn verbindende, wekkende en sturende vaardigheden kan vergroten en verdiepen door het onbegrepene op te zoeken.

De in het boek gehanteerde werkbladen zijn hier te downloaden.’
Er is in Duitsland veel ophef ontstaan over een nieuwe biografie van Joseph Beuys. Ook onder antroposofen. De vloed aan publicaties is niet meer te overzien. Laura Krautkrämer van Medienstelle Anthroposophie vat het in haar nieuwste wekelijkse ‘Bewegungsmelder’,Inmedia+ vom 16.05.2013’ samen:
‘Sehr geehrte Damen und Herren,

alle Welt redet über Angelina Jolies Brüste, doch die Anthroposophen haben in diesen Tagen ein anderes Thema: Große Aufregung um eine neue Beuys-Biographie von Hans Peter Riegel. Ein Vorab-Bericht im Spiegel, der kein Reizwort auslässt (Beuys! Und Nazis! Und Rudolf Steiner!) sorgt für große Empörung – Beuys als “besessener Anthroposoph mit Tendenz zu völkischen Ansichten”? Unten finden Sie eine Auswahl verschiedener Reaktionen – und auch Ramon Brüll greift in seiner Kolumne das Thema am Beispiel des angeblichen Alt-Nazis Wilhelm Schmundts auf. Weiteres Medien-Highlight heute: Ein großer Aufmacher der Zeit zum Thema Esoterik – darin heißt es u.a., “mehr als die Hälfte” der Deutschen äußere Sympathie für “Anthroposophie und Theosophie” (sic!).

Ihnen eine sympathische Woche und beschwingte Pfingsttage!

Mit herzlichen Grüßen
Laura Krautkrämer’
Daar ontbreekt echter dit overzicht van Michael Mentzel vandaag bij ‘Themen der Zeit’, ‘Stein des Anstoßes. Joseph Beuys‘:
‘Der Spiegel beschäftigt sich aus aktuellem Anlass mal wieder mit Joseph Beuys. Ulrike Knöfel schreibt über eine – noch nicht erschienene Biographie des Künstlers.

“Ach was?!”, sagte einst Loriot. Was wohl soviel heißen sollte, wie “Potzblitz!” oder “Donnerwetter!” Ich erinnere mich daran, als ich im aktuellen Spiegel lese, wie es wirklich war mit Joseph Beuys. Denn demnächst wird im Berliner Aufbau-Verlag eine Beuys-Biographie – geschrieben von Hans Peter Riegel – erscheinen und darin wird unter anderem zu lesen sein: Joseph Beuys sei “eine ziemlich gestrige und gefährliche Figur” gewesen. Man möge mir die Ironie verzeihen: Dann ist ja gut, dass er nicht mehr unter uns weilt, denn wer weiß, was er noch alles für Schaden angerichtet hätte. Beuys also ein Steiner-Jünger, der sich Zeit seines Lebens mit Alt-Nazis umgeben hätte. Das passt doch wie die Faust aufs Auge zu dem alten Rassisten Steiner. Nach den vielen Versuchen, die Anthroposophie, Rudolf Steiner und sein Werk zu demontieren, nun also des Dramas nächster Akt. In jedes “einzelne Werk” seiner “symbolschweren Kunst” sei “Steiners Weltbild” eingesickert. Angestrebt habe Beuys – folgend “Steiner und dessen verqueren Ideen” – eine totalitäre Gesellschaft. Das ist ja ein Ding.

Der Biograph H.P. Riegel, der die – demnächst erscheinende – Biographie verfasst hat, so kann man bei der Lektüre der Spiegel-Rezension von Ulrike Knöfel vermuten, ist ein Beuys-Experte. Als Beuys 1986 starb, war der 1959 geborene Riegel 27 Jahre alt und er sei ein enger Vertrauter Jörg Immendorfs gewesen. Nach Frau Knöfel hätte er “die Hassliebe zwischen Beuys und Immendorf erlebt und war lange eine Art Kurier zwischen den beiden.”

Riegel wolle zeigen, so die Autorin, “dass der Künstler ein geübter Lügner war.” Sie übernimmt offensichtlich – ohne auch nur ein Quäntchen kritische Distanz zu wahren – Riegels Anschuldigungen und macht sie zu ihren eigenen: “Ein Lebenslauf war für ihn [Beuys] etwas, was man nachträglich gestalten kann, eine Art formbare soziale Plastik. Wahrscheinlich war es für ihn selbst verblüffend, wie leicht er durchkam mit seinen Umdeutungen und Uneindeutigkeiten.” Hört hört! Fehlt nur noch, dass man ihn als Plagiator entlarvt oder gar als Fälscher seines eigenen Werkes.

Aber es ist ja alles viel schlimmer: Worte aus einer Rede*, die Beuys 1985 in München gehalten hat – gemeint ist wohl “Sprechen über Deutschland” – nennt die Autorin einen “Irrsinn”, der ähnlich von den Sprachwissenschaftlern des “Dritten Reiches” formuliert worden sei. Was sehr eindeutig zeigt, dass sie auch nicht ein Stückchen von dem verstanden hat oder verstehen wollte, was Beuys in seiner Rede ausdrücken wollte: “Wenn ich hier über das eigene Land spreche, kann ich mich auf nichts Jüngeres und Ursprünglicheres berufen als auf unsere Sprache. (...) Der Begriff des Volkes ist auf eine elementare Weise verknüpft mit seiner Sprache. Wohlgemerkt, ein Volk ist keine Rasse. Daß dieses auch der einzige Weg sei, um alle noch im Rassistischen treibenden Umtriebe, schrecklichen Sünden, nicht zu beschreibenden schwarzen Male zu überwinden, ohne sie auch nur einen Augenblick aus dem Blickfeld zu verlieren, ließ mich entscheiden für die Kunst, allerdings für eine Kunst, die mich zu einem des Plastischen geführt hat, der im Sprechen und Denken beginnt, der im Sprechen erlernt, Begriffe zu bilden, die das Fühlen und Wollen in die Form bringen können und bringen werden, wenn ich dort nicht nachlasse, wenn ich also streng dabei bleibe, werden sich mir die zukunftweisenden Bilder zeigen und die Begriffe sich bilden.” Nazi-Sprech? Vielleicht, weil “Dritter Weg” so wie “Drittes Reich” klingt oder “Born” wie “Lebensborn”? Man weiß es nicht.

So richtig deutlich wird im gesamten Text der Autorin Knöfel ohnehin nie, wann sie über Erkenntnisse des Autors Riegel schreibt, und wann es ihre eigenen “Erkenntnisse” sind, die den Vorwurf untermauern sollen, Beuys sei “Ewig-Gestriger” gewesen. “Vieles”, so schreibt sie, “hätte man längst genauer wissen können, offener thematisieren sollen.”

Vielleicht aber hätte Frau Knöfel einfach nur einmal mit Klaus Staeck sprechen sollen, der dem Deutschlandradio** am 15. Mai ein einigermaßen erhellendes Interview gegeben hat, in dem man förmlich das Kopfschütteln des Beuys-Kenners über den Biographen Rieger zu hören vermeint: “...da muss ich schon entschieden widersprechen. Ich habe 18 Jahre intensiv mit Joseph Beuys zusammengearbeitet, bin sein wichtigster Verleger, glaube ich, und wir haben viele Reisen zusammen gemacht – ich habe nie gemerkt, dass der Beuys in irgendeiner Form jetzt, sagen wir mal, reaktionäres Alt-Nazitum in irgendeiner Form gepflegt hätte, um es ein bisschen gespreizt auszudrücken. Nein, sondern das war jemand, der die Erwartung hatte, alle Menschen sind irgendwie noch zu retten (...)”

Aktuell hat auch Rainer Rappmann*** vom FIU-Verlag zu den Vorwürfen Stellung genommen: “Beuys hat sich mit seiner ganzen Existenz für die Emanzipation des Menschen eingesetzt und alle Zurückbindung an eine Blut- und Boden-Ideologie aufs Schärfste abgelehnt. Der leicht zu durchschauende Versuch, ihn in den Dunstkreis von Menschen mit Nazivergangenheit zu stellen, geht völlig ins Leere. Viele Menschen mit ganz unterschiedlicher Geschichte haben sich von Beuys angesprochen gefühlt. Er hat niemanden nur auf Grundlage seiner Herkunft, Sozialisation und eigenen Geschichte abgelehnt, sondern sah in jedem Menschen eine höhere Qualität wirken, die in der Lage ist, das eigentliche menschliche Potenzial sukzessive herauszuarbeiten. Das nannte er seine Kunstfähigkeit oder Kreativität; in diesem Sinne war jeder Mensch für ihn ein Künstler!”

Nun aber, was machen wir denn nun mit unserem lieben Joseph Beuys? Ich für meinen Teil freue mich weiter über die Tatsache seines Engagements und seine damals als sehr provokativ empfundenen Aktionen gegen Staat und Obrigkeit. Ich freue mich über die Aktivitäten, die sich im Zusammenhang mit der FIU (Free International University) in Achberg entfaltet haben und in denen alles mögliche zu erkennen ist, aber nirgendwo ein Ex-Nazitum. Über seinen Spruch, dass Demokratie “lustig” sei, dass, wer “nicht denkt, rausfliegt” und dass die “Mysterien im Hauptbahnhof” stattfinden. Wobei ich gleichwohl zu bedenken gebe, dass bei der Abfahrt des Zuges auch immer Vorsicht zu walten habe. Auch der “Aufruf zur Alternative”****, 1979 in der Frankfurter Rundschau veröffentlicht, enthält viel Nachdenkenswertes.

Der Autor Riegel sei – erfährt man – ein PR-Fachmann. Da fällt mir der Witz von dem Mann ein, der zum Arzt kommt und sagt, dass ihm ein Hai einen Arm abgebissen hätte. Die Antwort des Arztes: “Oh ja, das tun Haie manchmal.” Auch das hätte von Loriot kommen können. Übertragen auf Herrn Riegel werde ich, sollte mir das Buch irgendwann einmal in die Hände fallen, vielleicht nach der Lektüre wissen ob der “Beuys-Kenner” Riegel zu den Haien, zu den Ärzten oder eher den Pharma-Unternehmen zuzurechnen ist. Nach dem, was Frau Knöfel im Spiegel zum Besten gegeben hat, scheint mir Letzteres wahrscheinlich. Was kostet das Buch?

* Sprechen über Deutschland. Beuys in den Münchner Kammerspielen
** Klaus Staeck im Deutschlandradio
*** Rainer Rappmanns (FIU-Verlag) Stellungnahme
**** Aufruf zur Alternative
Dat het allemaal toch weer wat ingewikkelder ligt, blijkt uit deze recensie door Ansgar Martins vandaag op de website van Info3 (overigens ook op zijn eigen weblog). Dat blad is er als de kippen bij om het boek wél gelezen te hebben en het echt te kunnen beoordelen. ‘Kunst und Boden’ heet het:
‘Mit reichlich Radau hat der “Spiegel” eine neue Beuys-Biographie von Hans-Peter Riegel beworben: Unbewältigte Weltkriegsvergangenheit, die Nähe zu Steiners “kruden Ideen” und dessen rassistischen Äußerungen – sind Kunstkenner in aller Welt einem ewig-gestrigen Deutschen auf den Leim gegangen? Jedenfalls wurde die Bedeutung der Anthroposophie für das Werk von Joseph Beuys bisher weit unterschätzt, meint der jüngste Beuys-Biograph. Seine quellengesättigte Studie um ein Künstlerleben, das zwischen Messianismus, Meditation und nationalen Ideen schwankte, bietet reichlich Stoff zur Polarisierung. – Von Ansgar Martins

Joseph Beuys zählt zweifellos zu den ganz großen, wenn auch umstrittensten Künstlern des 20. Jahrhunderts. Dass er sich selbst als “Eingeweihter” mit spirituellen Fähigkeiten sah, dass er sich für Rudolf Steiners gesellschaftspolitische Ideen engagierte und behauptete, der Gründer der Anthroposophie sei ihm als Kind im Traum erschienen, um ihm die Weiterführung seines Werks anzutragen – das und noch mehr hat Anthroposophen an Beuys fasziniert und ist von Kunsthistorikern meist irritiert übergangen worden.

Nicht nur dieser Lücke nimmt sich der Kunsthistoriker Hans-Peter Riegel in einer neuen Beuys-Biographie an. Sein Buch stellt die geistige und politische Entwicklung des Aktionskünstlers in den Vordergrund. Riegel malt das Bild eines rätselhaften, man möchte fast sagen: eines unheimlichen Intellektuellen, bei dem Genie und Täuschung, ein beinahe missionarisches Engagement für die Demokratiebewegung und eine renitente Begeisterung für eine Mission des Deutschtums offenbar Hand in Hand gingen. Der spätere “Grünen”-Aktivist begann seinen Weg als Hitlerjunge und Bordfunker bei der Luftwaffe. Später meinte er, dass “im Gegensatz zu heute – damals die Situation für die Jugendlichen ideal war, um sich auszuleben.” Was die Einschätzung seiner nazistischen Jugendjahre anging, scheint der Künstler, wie sein Biograph jetzt nahelegt, stets den Weg der Verdrängung gegangen zu sein.

Beuys’ Beschäftigung mit Steiner nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nahm nach Riegel seltsame Dimensionen an: Er imitierte dessen Handschrift, seinen Sprachduktus, seine Vorträge und die berühmten Kreidezeichnungen. Eine wichtige Stellung kam in Beuys’ Denken dem “Christus-Impuls” zu. Riegel weist nach, dass die bisherige Beuys-Forschung sich offenbar nicht die Mühe gemacht hat, hier die auf der Hand liegenden Parallelen von Beuys und Steiner nachzuzeichnen. Leider hat Riegel andere Aspekte der Anthroposophie nicht näher einbezogen. Wenn Beuys etwa behauptete, er habe sich “seit meinem 14. Lebensjahr” “naturwissenschaftlichen Studien” gewidmet, bleibt der offensichtliche Bezug des Künstlers auf Steiners Lebensalter-Lehre unerwähnt.

Umso überzeugender wirken dafür Riegels Recherchen zu Beuys’ politischem Amalgam von “Deutschtum”, “Ich”-Philosophie und Steiners Gesellschaftsutopie der Sozialen Dreigliederung. 1958 beschrieb Beuys “das deutsche Volk”, dem “die Auferstehungskraft” eigen sei und das damit vor “anderen Völkern” die “Pflicht” habe, “radikal erneuerte Grundlagen des Sozialen” zu errichten. Er hoffte, einen “Heilungsprozess auf diesem Boden vollziehen zu können, aus dem wir alle geboren sind.” Amerikas “Selbstsucht” habe dagegen “die ganze Welt versaut”. Riegel führt diese Überzeugungen wohl zu Recht auf Beuys’ Beschäftigung mit Steiners deutschnationalen Positionierungen im Ersten Weltkrieg zurück, sieht darin aber keinen Widerspruch zu seinem “grünen” Engagement. Vielmehr weist er auf vielfältige Verflechtungen von Reformbewegungen, rechten Splitterparteien und Amerikahass in der linken APO hin. Hier fand sich der im Achberger Kreis wirkende “revolutionäre Anthroposoph” Wilfried Heidt ebenso wieder wie der unbelehrbare Nazi-Enthusiast Werner Georg Haverbeck. Beuys schwankte zwischen rechten und linken Figuren: Haverbeck (dessen Nazi-Verstrickungen in der anthroposophischen Szene allerdings erst spät bekannt wurden) lud ihn offenbar für Vorträge an seinem “Collegium Humanum” ein, Beuys ließ Haverbeck auf Tagungen der “Free International University” (FIU) sprechen. Auf der Tagung zur “Documenta” 1977 betrat nach Haverbeck (der übrigens auch vom maoistischen China schwärmte) niemand anderes als Rudi Dutschke die Bühne, mit dem Beuys laut Riegel “brüderliche Sympathie” verband. Beuys glaubte wie viele Anthroposophen, in der Studentenbewegung, vor allem im “Prager Frühling”, einem historischen Durchbruch der Dreigliederung beizuwohnen, die sie in der Formel “Freiheit, Demokratie, Sozialismus” zusammenfassten. “Jeder Mensch ist ein Künstler”, lautet seine bekannteste Formel – “Aber auch Hitler war ein großer Künstler, ein großer Aktionist. Der hat nur seine schöpferische Fähigkeit negativ gebraucht”, so Beuys.

Solche Äußerungen sind spätestens seit 1996 bekannt. Am Versuch des Biographen sowie von Teilen der deutschen Medien, daraus und aus Beuys’ Bezügen zu Steiner einen “Ewiggestrigen” zu konstruieren, stoßen sich allerdings viele seiner Weggefährten und Bewunderer. Klaus Staeck, Präsident der Berliner Kunst-Akademie, der 18 Jahre lang mit Beuys zusammengearbeitet hat, versicherte etwa im Interview mit dem “Deutschlandfunk”, er habe “nie gemerkt”, dass der Künstler “ein reaktionäres Alt-Nazitum” pflegte. Höchstens habe er sich “ohne diplomatisches Geschick” geäußert. Nach Staeck hat Beuys in politischen Dingen auf die “falschen Leute” gesetzt. Staecks Einwände sind zweifellos richtig, stehen aber nicht im Widerspruch zu dem Beuys, den Riegel enthüllt. In der Wahrnehmung des Künstlerpropheten stand die Welt für ihn Modell. Kein Gedanke war zu heilig, zu makaber oder zu abwegig, um Aufnahme in seinen schillernden Kosmos zu finden. Selbst Beuys’ autobiographische Bemerkungen sind Dichtung und Wahrheit – oft eben wohl auch Ersteres. Riegel widerlegt wie nebenbei eine ganze Reihe von Mythen, denen viele frühere Beuys-Biographen distanzlos folgten. Beuys behauptete etwa, in seiner Jugend mit einem Wanderzirkus umhergezogen zu sein und fälschte sein Abiturzeugnis – weil er 1941, in der Zeit seines Schulabschlusses, schon längst als Freiwilliger zur Wehrmacht gegangen war. Die Legenden über Koyoten und Tataren waren nach Riegels Recherchen ebenso irreal wie die Person Fritz Rothenburg, durch den Beuys zur Anthroposophie gekommen sein wollte. Riegels alternative Deutung von Beuys’ anthroposophischer Konversion verweist auf Ewald Mataré, seinen langjährigen Lehrer an der Staatlichen Kunstakademie Düsseldorf, der mit Steiner vergleichbare Position zu “Geist” und “Gesamtkunstwerk” artikulierte. Sieben von neun Schülern aus Matarés Klasse wurden später Anthroposophen.

Riegels Fokus auf den politischen Beuys zeigt zugleich, dass die Kunst dessen bedeutendste Bühne war. Sein Sendungsbewusstsein machte ihn zwar vorübergehend zu einem beliebten Aushängeschild der “Grünen”, er wurde aber schließlich “von seiner eigenen Partei böswillig abgesägt”, so Johannes Stüttgen. Beuys ist nicht auf den Müllhaufen der Geistesgeschichte zu werfen. Gerade die Untiefen seiner ekklektischen deutschen Ideologie zeigen, dass seine Kunst die Widersprüche der deutschen Geschichte spiegelt. Statt sich abzuwenden, gilt es, ihren Abgründen standzuhalten.

Hans-Peter Riegel: Beuys. Aufbau Verlag. 28 Euro, 595 Seiten

Ansgar Martins ist Autor des Buches “Rassismus und Geschichtsmetaphysik: Esoterischer Darwinismus und Freiheitsphilosophie bei Rudolf Steiner”. Er bloggt auf http://waldorfblog.wordpress.com/
En dat was niet de enige opwinding in het Duitstalige gebied. Die betreft ook nog altijd Judith von Halle. In het antroposofische deel dan wel te verstaan. Vooral in de confrontatie met Sergej Prokofieff. Wat daarbij allemaal tevoorschijn treedt, het is bijna niet meer te volgen. Iedereen buitelt over elkaar heen, individueel en ook groepsgewijs. Op 23 maart in ‘Belastingontwijking’ hadden we het er hier voor het laatst over, aan de hand van de weblog van Michael Eggert, ‘Die Egoisten’. Als ik nu bij Eggert blijf, dan kan ik wel proberen een overzicht te geven. Te beginnen bij zijn Egoisten-website. Niet zijn weblog dus, want die is vooral bedoeld voor de discussie, die daar dan ook lustig gevoerd wordt, maar dat komt later. Op 22 maart veegde Eggert op zijn website eerst ‘Judith von Halle, egoistisch betrachtet’ bij elkaar:
‘Auch die gesammelten, durchaus nicht zimperlichen Artikel der Egoisten in Bezug auf Judith von Halle sind nun wieder aufgeschaltet. Die bisherigen drei kleinen Artikel wurden um drei neue erweitert, die zuvor im tagesaktuellen Egoistenblog erschienen waren.’
Op 1 april verscheen vervolgens een bekende Nederlander (voor ons tenminste), in ‘Rob Steinbuch: Stigmata zur Diskussion – mit besonderer Berücksichtigung des Falls Judith von Halle’. Dat betrof eenvoudigweg dit:
‘Am Samstag 13. Oktober 2012 wurde in Zeist (Holland) ein öffentliches Gesprächstreffen über “Stigmata” gehalten.

Die folgenden Themen werden dabei besprochen:
– Die Bilanz nach acht Jahren; die Arbeit von Judith von Halle.
– Stigmata im Lichte der Religionswissenschaften.
– Stigmata im Lichte der Anthroposophie.
– Die Zukunftsperspektive.

Der Anlass zu diesem Treffen war das Bedürfnis über das Thema “Stigmata” mit einander zu sprechen. Seit den Ereignissen während der Passionszeit 2004 in Berlin hat dieses Thema auch innerhalb der anthroposophischen Gemeinschaft mehr Interesse bekommen. Rund um dieses Thema sind einige Fragen entstanden:
– Wie stehen wir von der Anthroposophie aus gesehen gegenüber das Stigmata Ereignis?
– Wie verhalten wir uns gegenüber die Arbeit von Judith von Halle?
– Welche Bedeutung hat diese Arbeit für die Anthroposophie?
– Und andere Fragen die Teilnehmer diesbezüglich weiter stellen möchten...

Diese Aufzeichnung enthält Dokumentation zur Vorbereitung dieses Treffens und anschließend einen Bericht vom Gespräch selbst.

Judith von Halle wurde 1972 in Berlin geboren. Sie studierte Architektur und hat als Architektin gearbeitet. Bereits als Kind fühlte sie sich besonders mit Christus verbunden. Sie lernte die Anthroposophie im Jahre 1997 kennen und trat in Dienst der Deutschen Anthroposophischen Gesellschaft. Dort war sie bis 2005 teilzeitbeschäftigt. Von 2001 bis 2003 hielt sie im Rudolf Steiner Haus in Berlin Vorträge über das esoterische Judentum und die Apokalypse von Johannes.

In der Passionszeit von 2004 traten bei ihr die Wundmale Christi auf. Seit diesem Ereignis kann sie nur Trinkwasser zu sich nehmen. Sie hält Vorträge und schreibt Bücher. Ihre Bücher sind erwähnt im Anhang dieser Aufzeichnung.
___

Zum ganzen, umfangreichen Text von Rob Steinbuch
Het Nederlandstalige origineel is bij Kees Kromme te vinden als ‘het verslag van de bijeenkomst op 13 oktober’. Deze tekst is trouwens intussen ook de Atlantische Oceaan overgegaan en in Zuid-Amerika terechtgekomen. Maar dan in een Engelse versie. Namelijk in ‘Southern Cross Review. Review of fiction, education, sciende, current events, essays, book reviews, poetry and Anthroposophy. Nummer 88, May-June 2013’ op de ‘Editor’s Page’:
‘Stigmata – or – The Judith von Halle Phenomenon by Rob Steinbuch

On Saturday, October 13, 2012, a public discussion [in Holland] about “stigmata” took place.The following subjects were discussed:

– The situation after eight years of Judith von Halle’s work.
– Stigmata in light of religious studies.
– Stigmata in light of Anthroposophy.
– Future perspectives.

The impulse for this meeting was the need to discuss the subject “stigmata” among us. Since the events during the Easter time 2004 in Berlin this subject has awakened more interest, also within the anthroposophical community. The following questions have been asked: Continue
Jaja, Nederlanders zijn echte kosmopolieten! ‘Translated from Dutch to German by Rob Steinbuch and from German to English by Tom Mellett and Frank Thomas Smith’ staat erbij. Hoofdredacteur Frank Thomas Smith legt voorafgaand uit:
‘Dear Reader,

The following article about stigmata in general and Judith von Halle in particular is not by me. So the question you may well ask is: What is it doing on the Editor’s Page? We will not leave the answer blowing in the wind, my dear. I have appended it at the end of the article. FTS’
Zijn verklaring op het einde is als volgt:
‘About twelve years ago – before I had heard of Judith von Halle – I wrote a tongue-in-cheek story, The Bald Inquisitor, about what would happen if Rudolf Steiner were to return to earth and visit the Goetheanum. I include it here not – please believe me – not because I wish to imply that Judith von Halle is Rudolf Steiner reincarnated. But to imply that the General Anthroposophical Society is so intent upon repeating what Rudolf Steiner wrote and said or is said to have said that if someone new were to come along, someone who is able to continue Steiner’s work rather than endlessly repeat it, write and above all lecture about it, that new person would be ignored, rejected, and attacked as un-anthroposophic – even if she were Rudolf Steiner himself.

Now along comes Judith von Halle who, although she is not RS, is certainly someone trying to continue and enhance Steiner’s Christology. However, it’s not that simple in her case. As you have read above, she not only bears the stigmata, she does not eat – not that she is able to survive without eating, she can not eat, it makes her ill. Admittedly this adds an element of sensationalism to the spiritual recipe. But the authorities of the Society in Dornach (as well as most of those of the Anthroposophical Society in Germany) do not accuse her of fraud in respect to the stigmata, the not eating or the time travel. What they – especially Prokofioff – object to is that such things are atavistic, and therefore are not only not anthroposophical but are also inimical to anthroposophy. You may think: Well, but maybe he’s right. After all he’s an expert on anthroposophy. However, he doesn’t even know her, he has never met her and says it is not necessary – whereas Ms von Halle has repeatedly offered to meet with Prokofieff.

In 2011 I was in Germany with my wife and was to travel by train from Munich to Berlin. Checking the von Halle group’s web page, I noted that Judith was scheduled to give a lecture in Kassel, a city along the Munich to Berlin train route. Well, why not stay overnight in Kassel, see and hear Judith von Halle and continue to Berlin the next day?

My impressions: The Anthroposophical Society’s home in Kassel is a miniature Goetheanum, and the large lecture hall was full. Judith received a warm welcome and seemed grateful. She is an attractive young woman – now forty-ish – dressed in a long black dress with a tan vest, long black hair. Slim? Well, what did you expect? Visible flesh-colored bandages cover the palms of her hands. She is simpatica, but not a charismatic speaker. More intellectual, very well prepared. She spoke for an hour and forty minutes (too long for my taste) without notes about Lazarus and the three Johns in the New Testament: John the Baptist, John the Evangelist and John Zebedäus. The book upon which the lecture as based was on sale. I bought it, but it still doesn’t grab me as a particularly interesting subject.

But Judith von Halle certainly does. I regret that I couldn’t stay longer in Kassel, because the next day she would be answering questions. Does she really “time-travel”. I don’t know. My inner jury is still out on that one. But I do not doubt that she is sincere and believes that she does. I think that is enough to take her seriously.

Frank Thomas Smith, editor

P.S. Thanks to Tom Mellett for translating half of Rob Steinbuch’s article.’
Goed, dan terug naar Duitsland en Michael Eggert. Op zijn website volgde op 4 april eerst een bijdrage van ‘Wolfgang Stadler: “Zeitreisen – Ein Gegenbild anthroposophischer Geistesforschung”, Sergej Prokofieff. Eine Rezension’. Dat gaat ook over dat nieuwste boek van Prokofieff dat hier 23 maart al in ‘Belastingontwijking’ werd aangeduid, en wordt door deze Wolfgang Stadler op zijn beurt weer afgekraakt. Een paar dagen later, op 9 april, werd hier ‘Piero Cammerinesi: Vorurteil und Freies Denken Überlegungen zu Judith von Halle’ aan toegevoegd, een vertaling door Ingrid Haselberger van een tekst die ook al op 23 maart ter sprake kwam, door haar van de volgende inleiding voorzien:
‘Vor kurzem hat Michael auf einen längeren Artikel Piero Cammerinesis aufmerksam gemacht. Ich habe diesen langen englischen Aufsatz mit großem Interesse gelesen. Obwohl er nicht mehr ganz neu ist (er stammt vom 21. Juni 2011), scheint er mir aktueller denn je zu sein.

Ich bin nicht sicher, ob ich in allen Dingen zu demselben Ergebnis kommen würde wie der Autor, aber sowohl seine Gedanken als auch die auszugsweise wiedergegebene Rede Judith von Halles, mit der er seinen Artikel beschließt, sind es meiner Ansicht nach wert, von unvoreingenommenen (und erst recht von voreingenommenen ;-)) Menschen gelesen zu werden.

Um diese Gedankengänge auch solchen deutschsprachigen Lesern zugänglich zu machen, denen es schwerfällt, längere englische Aufsätze zu lesen, habe ich mir die Mühe gemacht, den Artikel zu übersetzen. Während mir die Steiner-Zitate im deutschen Originalwortlaut zur Verfügung standen, mußte ich die zitierten Stellen aus Judith von Halles Vortrag aus dem Englischen rück-übersetzen – ich bitte also, zu berücksichtigen, daß es sich dabei nicht mehr um wörtliche Originalzitate handelt.

Ingrid Haselberger

Download
Op 26 april mocht Rob Steinbuch weer aan bod komen, met ‘Rob Steinbuch: Stigmata im Lichte der Anthroposophie’:
‘Aus dem Aufsatz:

“Rudolf Steiner hat in verschiedenen Vorträgen über den christlichen Schulungsweg gesprochen, welcher letztlich zu Stigmatisation und Aufnahme des Auferstehungsleibes (oder des Phantoms) führen kann. Er sprach darüber immer mit tiefstem Respekt.

Er ist meines Wissens der erste Forscher, der dabei die Aufnahme des Auferstehungsleibes erwähnt. Obwohl er keine Mitteilungen macht über die damit zusammenhängenden Erscheinungen, würde das vielleicht einige schon erwähnte Ereignisse besser verständlich machen, wie das nur Vertragen können von Trinkwasser, die medizinisch unerklärlichen Heilungen und die körperliche Unversehrtheit nach dem Tode.

Rudolf Steiner spricht über diesen christlichen Schulungsweg immer im Zusammenhang mit dem Schulungsweg, den er andeutet als “Rosenkreuzer-Schulungsweg”. In diesen Aufzeichnungen wird später darauf eingegangen.

Rudolf Steiner bildete seine Erkenntnisse über Mysterienfragen Schritt für Schritt. Während seiner Vorträge – wovon er ungefähr 6000 gehalten hat – erstattete er zwischenzeitlich “Berichte” über seine Forschungsergebnisse. Dadurch konnte es geschehen, dass er über ähnliche Themen in aufeinander folgenden Vorträgen immer wieder neue Erkenntnisse hereinbrachte. Im letzten Vortrag findet man den letzten Stand seiner Forschungsergebnisse. Das gilt auch für seine Erkenntnisse die die Stigmatisationsfrage betrifft.

Rudolf Steiner ist gelegentlich auf dieses Thema eingegangen. Ich habe die folgenden drei Vorträge ausgewählt für eine nähere Betrachtung.”

Zum ganzen, umfangreichen Text von Rob Steinbuch.’
Ook dit is bij Kees Kromme voor het grootste deel gewoon in het Nederlands te vinden, als ‘stigmata in hert licht van de antroposofie.’ Op zijn weblog ‘antroposofie en apocalypse’ heeft Kees ook een lange, door hem op zijn eigen manier bijgehouden en constant ge-update bijdrage staan die uitsluitend over Judith von Halle gaat. – Nu moet ik oversteken van de website naar de weblog van Michael Eggert voor de nieuwste en hevigst bediscussieerde bijdragen en berichten. Niet alles gaat direct over deze controverse, maar het meeste dan wel indirect. Zoals Heilsversprechen & Rudolf Steiners Ausbruch’ op maandag 29 april:
‘Heilsversprechen und Trost sind die Marschverpflegung der Religion – und in diesem Sinne gläubige Menschen sind die wahrhaft Bedürftigen. Es ist unmöglich, ewig voran zu gehen, und dabei nicht unvermittelt an den schmerzhaften Punkt zu stoßen, an dem man sich so einen Restbestand an Glauben wünschen würde. Denn ohne eine Faser von religiösem Getragensein kommt man nur schwer durch die ernsthaften Krisen hindurch. Aber letztlich ist das Wissen doch da, dass man ohne Schutz da hindurch muss.

Die scheinbar Ungläubigen glauben aber doch wenigstens an ihre eigenen Missionen. Ein absoluter Nihilist mit Lebenserfahrung sagte mir in hohem Alter ohne jede Ironie, was für ein Verlust es doch für die Welt sei, in absehbarer Zeit einen Geist wie ihn zu verlieren. Er meinte quasi, der Vorhang müsse zerreißen, die Erde sich auf tun. Ich sah ihn völlig entgeistert an. Aber es hat mich bewegt. Er hat eben an das Geniale in sich geglaubt.

Heilsversprechen allerorten. Werbung, Politik, Psychologie. Irgendeinen Glauben braucht der Mensch.

Initiation – oder Schritte darauf zu – bedeuten eben auch, diesen Irrtum aufzuklären.

Heilsversprechen oder Trost, die Krücken des bereits angekränkelten Selbstes, beschreibt Rudolf Steiner als “Mystik aus Egoismus” und drückt damit das aus, was Ausgang dieser Überlegung war: “Sie waren Menschen, die nur aus Egoismus heraus fromme, vielleicht sogar mystische Naturen waren, wie ja sehr häufig Mystik aus Egoismus zustande kommt, in der Weise, dass der Mensch sagt: Ich suche in meinem Innern, um in meinem Innern den Gott zu erkennen. – Und wenn man dem nachgeht, was er dort sucht, so ist es nur das eigene Selbst, das er zum Gott macht.”

Und weil er gerade am Ende dieses Vortragszyklus ziemlich in Fahrt war, ergänzte Rudolf Steiner noch: “Bei vielen frommen Seelen findet man es, dass sie nur deshalb fromm sind, damit ihnen nach dem Tod diese oder jene Stimmung blühe. Egoistische Seelenstimmung ist es, was sie sich auf diese Weise zubereitet haben.”

Der bigotte Glauben, das Hängen an sensationellen “Ergebnissen der Geistesforschung” oder das Alles absorbierende innere Drängen hin auf Erleuchtung, ist eine Art des Verhaftetseins, das eine ebenso “egoistische Seelenstimmung” produziert wie der Glaube an technologische oder wirtschaftliche Teleologien. Die Selbstvergötterung kleidet sich gern in idealistische Verkleidungen. Das ist heute, hundert Jahre nach Steiner, nicht anders als damals. Selbstverständlich wird auch Anthroposophie dazu benutzt, sich die konkrete Realität vom Leib zu halten. Man sieht das aber immer nur ganz gut bei Anderen. Es ist schwer, diese Art von Bedürftigkeit zu überwinden, ganz und gar, radikal. Denn es ist die Quelle einer schweren Selbsttäuschung. Die Suche selbst ist zu einer Art Selbstdefinition geworden; man romantisiert “den Suchenden”, z.B., sieht sich als Vertreter einer bedeutenden spirituellen Macht, blickt unbemerkt verächtlich auf all die Nichtsahnenden herab.

Ich persönlich denke, dass Rudolf Steiner das ganz konkret meinte in Bezug auf einige Vertreter, die vor ihm im Saal saßen.’
‘Hier ein kleiner Ausschnitt zur Positionierung des Vorstands aus Anthroposophy Worldwide:

“It is in our opinion not the task of the Executive Council of the General Anthroposophical Society, as a body or organ, to pass judgement on research results, spiritual-scientific presentations or expressions of opinions. We do, however, feel co-responsible for the “spiritual climate” within the Anthroposophical Society and regret when the inevitable spiritual discourse leads to the disparagement of individuals and to polarization. It is our endeavour to ensure that spiritual-scientific matters and questions of spiritual orientation within the Anthroposophical Society can be explored and made fruitful in accordance with their nature. – Dornach 17 April 2013: Virginia Sease, Paul Mackay, Bodo von Plato, Seija Zimmermann, Justus Wittich, Joan Sleigh”

Diese neutrale Haltung wird dadurch relativiert, dass der Offene Brief von Kritikern am kritischen Buch Sergej Prokofieffs “Zeitreisen” nach dieser Stellungsnahme umfänglich abgedruckt wird. Zugleich wird vorher Prokofieff gewürdigt und aus seiner Vorstandsarbeit verabschiedet. Außerdem fühlt sich Bodo von Plato veranlaßt, seine nicht konfliktfreie frühere Haltung gegenüber Prokofieff zu erklären. Die “spirituellen” Konflikte nehmen gegenüber den sachbezogenen Themen, den personellen Erneuerungen und weltweiten Initiativen trotz der angestrebten Neutralität doch einen erheblichen Raum innerhalb der diesjährigen Generalversammlung ein.

Obiges Zitat im deutschen Original
‘In erfreulicher Offenheit hat Bodo von Plato auf Nachfrage während der Generalversammlung bekannt, dass es in dieser Beziehung – entgegen seinen eigenen Erwartungen – keine einvernehmliche Lösung gegeben habe, und dass er zu ertragen gelernt habe, Gegensätze stehen lassen zu müssen:

“Bodo von Plato: I mentioned yesterday that I am convinced that it will no longier be possible in the future to bring opposites together and create a whole out of complementary parts. When I began to speak yesterday I was not sure yet whether I would dare to address this. Because I was convinced for a long time that one has to bring opposites together, even though my experiences of the recent decades have taught me differently. In joining opposites one takes away the strength of the individual while one hardly achieves strong unity. In my Executive Council work with Sergei Prokofieff I have always seen something that extends beyond the two of us and that we can both relate to. I therefore think that the question concerning our oppositional relationship only applies on a certain level.”

Gemeinsamkeiten sieht er also sehr wohl. Im weiteren Text begründet er die Unüberwindbarkeit des Temperaments und der Standpunkte mit der sehr unterschiedlichen Sozialisation beider ehemaliger Kontrahenten. Ich empfinde das als einen sehr reifen Standpunkt gegenüber dem offenbar nicht selten zur Ereiferung neigenden Prokofieff. Andererseits mag man an der Antwort doch auch sehen, dass die Kooperation mit Prokofieff äußerst mühsam gewesen sein muss.

Obiges Zitat im deutschen Original
Michael Eggerts meest recente bijdrage verscheen gisteren, getiteld ‘Pfingsten und der drohende Stellungskrieg’:
‘Ich pinne meine persönliche Meinung zu den zur Zeit überbordenden internen Konflikten innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft aus einem Kommentar noch einmal hier in die Timeline des Blogs – sicherlich auch deshalb, weil dieses zersetzende Gift nun gerade in die pfingstliche Zeit fällt. Man kann ja gar nicht aufgreifen, was alles wo darüber geschrieben und gesagt wird – daher nur ein kleiner Verweis auf einen Blogbeitrag bei Junko Althaus, einer der vernünftigen und besonnenen Stimmen, die vor allem Respekt einfordert – auch Respekt vor der scharfen und verletzten Reaktion von Sergej Prokofieff, mit dem auch ich keinesfalls in jeder Hinsicht einer Meinung bin.

Sicherlich hätte – meiner Meinung nach – Frau von Halle eine Nische (und mehr nicht) in der anthroposophischen Gesellschaft gefunden. Aber nun macht es keinen Sinn mehr, sich von dieser Seite als Opfer zu geben. Der Druck der – sagen wir mal – enthusiastischen Anhänger auch auf den Vorstand war schon groß, aber jetzt ist der Vorstand darüber zerbrochen. Nicht genug damit, wird in einer Weise hinterher gekartet, die einen sehr unangenehmen Beigeschmack hat. Dieser Offene Brief mit seinen Forderungen, Herrn Prokofieffs zugegeben überaus scharfe Kritik faktisch aus dem Weg zu räumen (“Die Verfasser fordern eine Entschuldigung bei Judith von Halle und ein Zurückziehen des Buches”) und immer weiter Salz in die Wunden zu streuen, hat etwas von sektiererischem Verhalten. Da kann man noch so viel von Christus sprechen, die Art des Handelns ist eine andere. Ich stimme auch Junko Althaus zu, dass sich Frau von Halle nun mal klar positionieren müsste. Sie müsste Initiative zeigen, die in irgend einer Weise konstruktiv ist. Wir wollen nicht die Verhältnisse wie in den 30er Jahren – also einen zerstörerischen internen Kriegszustand. Ich finde, der Bogen ist überspannt.

Es wäre höchste Zeit, sich an das Pfingstfest und die Idee einer zukünftigen gemeinsamen Arbeit zu erinnern, anstatt immer weiter aggressiv in einen Stellungskrieg zu treiben.’
U ziet, het is allemaal een verschrikkelijk geworstel, in feite om inzicht, wat nog duidelijker wordt uit de commentaren bij elk bericht. Toch zie je, vooral bij de laatste berichten, o wonder boven wonder, dat er langzaamaan een bepaalde consensus wordt bereikt. Dus het werkt wél. Een voorbeeld is een reactie van Elsbeth Weymann, die enkele van haar vertalingen bij Die Egoisten heeft gepubliceerd. Blijkbaar beschikt zij niet zelf over een internetaansluiting, want zij liet deze boodschap vanmiddag overbrengen (AAG staat voor Allgemeine Anthroposophische Gesellschaft, de internationale Algemene Antroposofische Vereniging), Donnerstag, 16. Mai 2013 14:23:00 MESZ:
‘Eingestellt für Frau Weymann:

Einen herzlichen Dank an Michael Eggert für dies Offene Forum!

Der “Stellvertreterkrieg” – von Halle-Prokofieff – zeigt den sozialen und geistigen Zustand der AAG. Für jeden, der sich nicht nur als Zuschauer zurücklehnt oder als Parteigänger lautstark Position bezieht, ein äußerst wachmachend-schmerzhafter Vorgang.

Die Frage, die in diesen Kämpfen untergeht, ist (soweit ich sehe) die nach objektiven Kriterien für Geistes-WISSENSCHAFT. Schauungen der unterschiedlichsten Couleur gibt es heute – nicht nur in der AAG – mehr als genug. Der methodische Weg, nicht die dargestellte Wahrnehmung oder Erkenntnis, wäre wichtig. Die Deklaration eigener geistiger Fähigkeiten ist nicht gemeint. Das fixiert nur.

Der aufgezeigte Weg (genau das heißt Methode) gibt die Möglichkeit, zu eigenem Erkennen zu kommen. Das lässt zu selbständigem Gehen frei.

Elsbeth Weymann’
Voor al het overige zult u toch echt zelf moeten gaan kijken. En proeven. Vooral goed proeven; dan wordt het vast toch een keer Pinksteren. Dat is misschien een ontoelaatbare knipoog bij zo’n serieus onderwerp. Maar ik kon de verleiding na al het voorgaande nu even niet weerstaan.
.

6 opmerkingen:

John Wervenbos zei

Ben wat verbaast dat er geen woord besteed is aan de jaarvergadering die morgen in Zeist plaatsvindt: Jaarvergadering AViN 2013. Het nieuwe jaarthema 2013/14 spreekt me wel aan: „Ich erkennet sich“ – Dimensionen der Grundsteinlegung. Voor een goede afsluiting van het hudige en als inleiding op het nieuwe jaarthema heb ik deze week Peter Selgs en Sergej Prokofieffs boekwerk De Antroposofische Vereniging en haar huidige spirituele beproeving bestelt. Ook het meinummer van Info3 bestelt om kennis te nemen van dat artikel van Axel Ziemke over het motorische zenuwstelsel, waarin hij stelt dat Steiner zich daarover vergist zou hebben.

John Wervenbos zei

Kraak nog smaak trouwens de huidige website van AViN momenteel. Vind ik althans. Maar goed smaken verschillen en de inhoud staat (voor mij) voorop.

John Wervenbos zei

Taalcorrectie openingsreactie, twee laatste zinnen: besteld met een -d natuurlijk. Overigens reis ik morgen ook naar Zeist af.

Michel Gastkemper zei

Beste John,
De Algemene Ledenvergadering morgen kwam hier al vier weken geleden, op
donderdag 18 april in ‘Verschijningsvorm’, uitgebreid aan bod. Ik had er nu niets nieuws aan toe te voegen, vandaar dat ik er niet opnieuw over begonnen ben.

John Wervenbos zei

Ik begrijp het Michel. En achteraf, na de vergadering, kan er desgewenst ook weer over geschreven worden.

Anoniem zei

Voor wie nog niet wist hoe schrijnend - onder het motto ‘de mens is het middelpunt’ – het eraan toe kan gaan in de antroposofische zorg is het magazine van Annemarie Haverkamp niet echt een eye-opener, maar desondanks geeft het toch enig inzicht in de antroposofische manier van werken.

Achtergrondartikel met verwijzing naar de impuls van Bernard Lievegoed

Artikel Zonnehuizen - De impuls van prof. dr. Bernard LievegoedLabels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)