Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 20 oktober 2011

Fondsenwerver

Eerst maar weer eens nieuws over de Zonnehuizen. Nou ja, nieuws: ik meldde het belangrijkste maandag al in ‘Kamerbrief’. Maar dat waren alleen nog kale feiten. Wat gisteren op de website van ZM kwam te staan, geeft daar in ‘Zonnehuizen in financiële problemen, maar zorg is niet zo slecht als wordt gezegd’ ook een kleur aan. Trouwens,
‘ZM is een platform voor bestuurders, directeuren en toezichthouders in de zorg. Hier vindt u op bestuursniveau speciaal voor u geselecteerde (nieuws)berichten en achtergrondinformatie over strategisch belangrijke thema's in de zorg.

ZM informeert over management en bestuurlijke organisatie van zorginstellingen en belicht de ontwikkelingen op het gebied van financieel management, personeelsmanagement, technische vraagstukken, kwaliteitsbeleid en veranderingsprocessen in zorgorganisaties. Kortom, een bron van inspiratie in de dagelijkse praktijk van uw werk.

ZM werkt nauw samen de NVZD (Vereniging van Bestuurders in de Gezondheidszorg) en de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen).’
Dan weet u welke hoek de wind waait. En wat zegt ZM dan? Dit:
‘Wat gaat u doen voor de gedupeerde kinderen en ouders die zagen dat hun 9- of 10jarige kinderen door ongekwalificeerd personeel een prikpil kregen, opgesloten en ondervoed werden? Wilt u uw antwoord toelichten? Dat is een van de vragen de de Tweede Kamerfractie van de SP stelde aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten over de stichting Zonnehuizen. De bewindsvrouw deelt de zorgen over de financiële toestand van de antroposofische instelling, maar niet die over de kwaliteit van zorg. “De IGZ heeft de afgelopen jaren regelmatig bezoeken gebracht aan Stichting Zonnehuizen omdat sprake was van tekortschietende zorg en bepaalde onveilige situaties. De IGZ spreekt in dat kader altijd met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers. Bij de IGZ zijn de specifieke voorvallen waarnaar in de vraagstelling wordt verwezen echter niet gemeld.”

“Stichting Zonnehuizen verzekert mij dat er geen sprake is (geweest) van ongekwalificeerd personeel dat een prikpil zou hebben toegediend bij cliënten. Ook is er geen sprake van opsluiting of ondervoeding van cliënten,” zo stelt Veldhuijzen van Zanten. “Wel is er, volgens Stichting Zonnehuizen, sprake van geruchtenvorming rondom de verpleging, verzorging en huisvesting van in dit geval jonge kinderen. In dergelijke gevallen is contact opgenomen met de ouders of wettelijke vertegenwoordigers. Formele klachten hierover zijn bij de daartoe geëigende kanalen niet bekend, aldus Stichting Zonnehuizen.”

Raad van Bestuur en Raad van Toezicht
“In het kader van zowel het op gezondheidsrisico’s gebaseerde Gefaseerde Toezicht (GT), het Thematisch Toezicht (TT) alsmede het Incidententoezicht (IT), heeft de IGZ in de afgelopen jaren inspectiebezoeken gebracht aan verschillende locaties van Zonnehuizen. Bij dergelijke bezoeken spreekt de inspectie altijd met cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers. Hun informatie is van groot belang bij het beoordelen van de kwaliteit van zorg. Naar aanleiding van de resultaten van het uitgevoerde toezicht heeft de inspectie begin april 2011 de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht ter verantwoording geroepen over de op onderdelen tekortschietende zorg en bepaalde onveilige situaties. Mede daardoor zijn de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur opgestapt.”

De SP vraagt verder: Op welke wijze gaat u het verdwenen zorggeld van 20 miljoen euro terugvorderen? Bent u bereid aangifte te doen bij de FIOD? Zo nee, waarom niet?

Antwoord van de staatssecretaris: “Aangifte bij de FIOD is aan de orde bij (vermoedens van) fraude of belastingontduiking. Daarvoor heb ik op dit moment geen aanwijzingen. Bij Stichting Zonnehuizen is sprake van een ander probleem, namelijk van exploitatieverliezen. De instelling heeft meer uitgegeven dan er binnenkwam.”

“De op 31 mei 2010 gedateerde accountantsverklaring bij het jaarverslag over 2009 rept niet over financiële problemen. Wel heeft de accountant op een andere manier gewaarschuwd.”

Gebouwen
Vindt u het niet treurig, zo stelt de SP tenslotte, dat de IGZ als enige positieve, de goed onderhouden kantoren van het management aantrof? Welke maatregelen gaat u treffen om de bevoorrechte positie van bestuurders te korten?

“Dit heeft mij verbaasd,” antwoordt de bewindsvrouw. “Een en ander is het gevolg geweest van een verkeerde prioritering van de toenmalige bestuurder. Inmiddels zijn gelukkig passende maatregelen genomen waardoor het achterstallige onderhoud is weggewerkt en kinderen zijn ondergebracht in andere, veilige woongebouwen.”’
Dan was er vanochtend nieuws van De Stentor over ‘Locaties vrije school op één plek’:
‘De locaties Weerdslag en Dieserstraat van De Vrije School Zutphen VO worden mogelijk samengevoegd. Dat staat in het meest recente ouderbulletin van Vrije School Zutphen VO. Nadat de “bovenbouwen” van De IJssel en De Berkel in 2010 zijn samengevoegd tot Vrije School Zutphen VO is het één schoolorganisatie die is gehuisvest op een locatie aan de Dieserstraat en een locatie aan de Weerdslag. “Dat betekent veel heen en weer (fiets)verkeer voor zowel leerlingen als docenten. Ook draagt deze situatie niet bij aan het gevoel dat we samen wel degelijk één school zijn”, staat in het bulletin.

Daarom onderzoekt de schoolleiding de mogelijkheid om te komen tot huisvesting op één locatie aan de Weerdslag. “Qua bestemmingsplan is uitbreiding op de locatie Weerdslag mogelijk. De planvorming is nu zover dat onze wens om te komen tot deze unilocatie recentelijk door de gemeente Zutphen is opgenomen in haar integrale onderwijs huisvestingsplan 2011-2012. In november neemt de gemeenteraad hier een definitief besluit over. Dit betekent dat we op korte termijn kunnen beginnen met de voorbereiding van de bouwplannen voor de uitbreiding op de locatie Weerdslag.”

Rector Hans Stolk zegt dat het dan nog wel drie of vier jaar kan duren voordat beide locaties zijn samengevoegd.’
Op de website van ‘Vrijeschool Zutphen’ staat ook deze ‘Algemene ouderavond 24 oktober’ aangekondigd:
‘Beste ouders,
Graag nodigen we u uit voor een eerste algemene ouderavond op 24 oktober 2011 op locatie Dieserstraat.

Thema van deze avond is:
VS Zutphen VO nu en over vijf jaar.

We willen u graag vertellen waar we nu mee bezig zijn op school en wat we de komende jaren op ons af zien komen. Natuurlijk is er ook ruimte voor gesprek en ruimte om kennis te maken met mensen van de school.

Het programma
19:30 Inloop met koffie en thee
20:00 Opening en welkomstwoord.
20:05 Voorstellen van schoolleiding en overige contactpersonen.
20:20 Inleiding. “Onze Vrije school. Wat willen we nu eigenlijk?”
20:45 Waar zijn we nu concreet mee bezig?
– Financiën
– Regge stroom, samenwerking ROC
– Werkgroep 11/12, veranderend programma
– Roosterproblematiek
– Vmbo IVO examens nu en in de komende jaren
– Streaming
– Huisvesting
21:15 Gesprek naar aanleiding van de inleiding en de informatie. Onderwerpen:
– Wat merk je als ouder van de achtergronden van de school
– Vragen over programma 11/12
– Streaming
– Vmbo stroom en examens
– Regge
– Financiën
22:45 Afsluiting

Namens de schoolleiding en het lerarencollege,
Hans Boss (taakgroepcoördinator Onderwijs)’
Misschien herinnert u zich nog de problemen die ik op 3 augustus over het voetlicht bracht met ‘Bestuursperikelen’. Dat ging over de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de vrijscholen Zutphen en Groningen. Op 29 augustus meldde deze GMR nog ‘Raad van Toezicht en Bestuurder: benoeming in zicht...’
‘De benoeming van de leden van de nieuwe Raad van Toezicht en de bestuurder zijn binnenkort te verwachten. De sollicitatiecommissie doet binnenkort definitieve voordrachten voor de Raad van Toezicht. De GMR is in de commissie vertegenwoordigd en zal zelf ook twee kandidaten voordragen. Over de wijze van benoemen van de bestuurder zijn we het nog niet eens.

Op 20 juni 2011 heeft de GMR aan het bestuur laten weten de aanstelling van de algemeen directeur als nieuwe bestuurder niet vanzelfsprekend te vinden. Wij menen dat een dergelijke benoeming adviesplichtig is volgens de wet. We zouden van dat recht af willen afzien omwille van een snelle voortgang. Maar alleen als de aanstelling een tijdelijke zou zijn, met daaraan gekoppeld een stevig traject van beoordeling- en functioneringsgesprekken.

Omdat de algemeen directeur in een persoonlijk gesprek op 17 juni 2011 vroeg of de GMR vertrouwen zou hebben in een vaste aanstelling, ontstond voor ons de noodzaak toch een inhoudelijke uitspraak te doen. Wij hebben dat vertrouwen niet en hebben dat aan het bestuur gemeld.

Op 17 augustus kregen we antwoord van het bestuur. Het bestuur wil zonder nadere raadplegingen of voorwaarden de algemeen directeur benoemen als eerste bestuurder. Het bestuur gaat er van uit dat de Raad van Toezicht zich zal uitlaten over de wenselijkheid van- en werkwijzen voor een beoordelingstraject.

Het bestuur gaat voorbij aan onze wensen en bezwaren. Een gesprek vond men (voor de zoveelste keer) niet nodig, ondanks ons herhaalde verzoek daartoe. Als enige motivatie voor een directe vaste benoeming in plaats van een voorlopige aanstelling noemt men de gewenste continuïteit. Wij zijn echter van mening dat die continuïteit net zo goed geborgd is bij een voorlopige aanstelling.

We vinden dat het huidige bestuur de nieuwe Raad van Toezicht nodeloos opzadelt met een conflictueus verleden en voldongen feiten. Wij menen dat de Raad volledig zijn handen vrij zou moeten hebben om orde op zaken te stellen. De stichting is al veel te lang bezig met zaken als lange termijn beleid maken, financieel orde op zaken stellen en vernieuwing van de eigen visie op Vrije School onderwijs zonder dat dit tot tastbare resultaten leidt. Handelingsvrijheid voor de nieuwe RvT is daarvoor wenselijk.’
Maar op 13 oktober klonk in ‘Kennismaking Raad van Toezicht’ het geluid heel anders:
‘De beide GMR-en zijn uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de nieuwe Raad van Toezicht. Wij zijn erg blij met de installatie van de nieuwe Raad van Toezicht en we hopen dat we hiermee een slepend dossier over de nieuwe bestuursstructuur kunnen afsluiten. Het is erg hard nodig om naar de toekomst te kijken; er zijn punten genoeg die onze gezamenlijke aandacht vragen.

Afronding benoemingsprocedure
De sollicitatiecommissie heeft veel gesprekken gevoerd met (vrij veel) geschikte kandidaten. Daaruit is uiteindelijk een eensgezinde voordracht voor de Raad van Toezicht gedaan aan het voormalige bestuur. Het bestuur heeft die voordracht overgenomen. De GMR heeft twee van de kandidaten zelf voorgedragen als lid. Dat is wettelijk een bindende voordracht, maar we zijn blij dat de sollicitatiecommissie zich in onze keuze kon vinden.

Bestuurder
Tegelijk met de benoeming van de Raad van Toezicht is ook de Algemeen Directeur, Marijn van de Born, benoemd als enige bestuurder. Het vroegere bestuur is afgetreden, en de bestuurdersrol kan nu dus professioneel en full time worden ingevuld. We hopen dat we snel goede werkverhoudingen kunnen ontwikkelen met de bestuurder.’
Het lijkt erop dat de strijdbijl nu is begraven en men gezamenlijk verder optrekt. Tot slot heb ik nog meer vrijeschoolnieuws, maar dan uit België. Of beter gezegd: uit Zuid-Afrika. Dat zit zo: ‘Het Nieuwsblad’, regio-editie gemeente Wevelgem, brengt regelmatig berichten van Katleen Verschoore, vrijeschooljuf aldaar, in de plaats McGregor. Zo berichtte zij afgelopen maandag over ‘McGregorschool krijgt bezoek uit Nederland’ (op zondag geschreven):
‘Ik moet het deze keer kort houden want morgen komen hier 24 Nederlanders voor drie dagen op bezoek en ik moet nog een en ander afwerken. De afgelopen veertien dagen heb ik mij voornamelijk geconcentreerd op het organiseren van de details van deze reis – slaapgelegenheid, maaltijden, bezoeken, begeleiding, wandelingen, enz...

Deze reis wordt georganiseerd door het Internationaal Hulpfonds (www.internationaalhulpfonds.nl) in samenwerking met het reisbureau Brandaan. Het IHF is een kleine organisatie in Nederland die fondsen en sponsors werft voor Steinerscholen wereldwijd. De medewerkers zijn allen vrijwilligers en Truus Warrink hield de laatste jaren de portefeuille Afrika. Truus is al meerdere keren op bezoek geweest en vond het een aantal jaar terug een goed idee om een reis te organiseren met als hoofddoel een aantal Steinerscholen in de Westkaap te bezoeken. En zo, morgen is het dan zover... het vergt heel wat tijd om te organiseren en ik ben zeker dat het bezoek zo voorbij zal zijn. De groep blijft voor drie nachten in McGregor en er is een gevarieerd programma voorzien. Ze slapen allen bij mensen in huis zodat er een direct contact mogelijk is. Het ontbijt nemen ze samen bij Suenel en een lunchpakket kan gemaakt worden voor tijdens de dag. Het avondeten is op drie heel verschillende plaatsen. Maandagavond wordt een braai (barbecue) aangeboden op school voor bezoekers, de onderwijzers en het personeel. Eerst zullen de bezoekers het toneelstuk “Romeo en Juliet”, opgevoerd door graad 11, kunnen bekijken en hebben ze de kans om in de klaslokalen van de middelbare school te loeren.

Dinsdag wordt een drukke dag, want na een vroeg ontbijt vergasten de lagereschoolkinderen de groep op toneel, verhaal, zang en muziek, waarna ik de geschiedenis van de school wat toelicht en antwoordt op eventuele vragen. Daarna kunnen de mensen kiezen tussen aanwezig zijn in een klas, naar een staatsschool in het dorp, een geschiedkundige wandeling o.l.v. een plaatselijke gids, een kunstwandeling die langs verschillende kunstenaars loopt en een bezoek aan een alternatief bouw- en energiecentrum. Na de lunch heeft één groep de kans om twee kleinschalige plaatselijke wijnboeren te bezoeken, om daarna naar Zolani Township te gaan voor avondeten. De andere groep gaat meteen naar Zolani Township, waar Gloria Bukwana, de eigenares en juf van Ikhwezi Educare Centrun, een wandeling door het dorp en een welkom met geschiedkundige achtergrond heeft klaargestoomd. Omstreeks 17 uur is de hele groep samen bij Ikwezi waar ze een typisch Afrikaanse maaltijd zullen genieten, terwijl de mensen dansen, zingen en muziek maken en de kinderen een voorstelling geven.

De woensdag is het iets rustiger met de mogelijkheid om een wandeling te maken in de buurt van het dorp. ’s Avonds gaan ze met z’n allen in het Afrikaanse kleurlingendorp eten bij Marlene. De Brass band zal voor muziek zorgen, terwijl een aantal plaatselijke dorpelingen samen met hen eet om informeel te praten. Twee oudere vrouwen zullen samen wat verhalen uit het dorp vertellen in Afrikaans. Dit is zowat het programma – maar ik besef dat nog heel wat veranderen. Maar we kijken allen uit naar dit bezoek!

Het feit dat ik mijn laptop niet had tijdens de voorbije twee weken was een handicap, maar ik kon mijn oude computer terug gebruiksklaar maken. Gisteren, zaterdag, de laptop terug opgehaald en in de namiddag een viertal uur besteed om het terug in te stellen. Een verademing, want mijn oude computer werkte zoveel trager en maakte voortdurend veel geluid.

Het vervolg van onze kat, Tiger, is dat het een hele tijd duurde voor zijn oog beter werd. Ik moest hem elke dag medicatie geven en zijn oog schoonmaken. Het begin van vorige week hoorde ik hem de typische geluiden maken als een kater een andere kater ontmoet. Ik zag een andere kater Tiger aanvallen en een gevecht ontwikkelde. Ik vind het helemaal niet aangenaam en kijk weg. Het gevolg was dat zijn oog weer opengekrabt was en bloedde. Dus van voren af aan beginnen, maar ik moet bekennen dat ik minder medelijden met Tiger had nu ik weet dat hij tijdens een gevecht gewond raakte. Vandaag is hij weer helemaal beter.

Het meisje dat bij ons verbleef komt niet meer. Vorige week begon de school weer na twee weken lentevakantie. De eerste dagen was ze weer niet op school en bij nader onderzoek gaf de moeder een aantal redenen. De zeventienjarige broer van de moeder was spoorloos en ze zochten de hele nacht naar hem. Het meisje had zich dus overslapen. Een andere reden was dat de zus ziek was en ze dus ook thuis bleef. Maar ik wist dat ze de woensdagavond een voorstelling van de muziekband hadden waar de twee meisjes van deel uitmaken en daar hadden ze dus tijd en energie voor. Uiteindelijk heb ik donderdag een gesprek met haar gehad en uitdrukkelijk gezegd dat ik en de school moeten zien dat ze echt ook naar school wil komen voor we haar kunnen helpen en dat dit een besluit is dat zij alleen kan nemen. Ik vertelde haar een verhaal dat ik zopas van iemand hoorde.

Er was een huis uitgebrand in het dorp (plaatselijke dieven hadden het huis eerst leeggehaald en kwamen later terug om door brandstichting hun sporen uit te wissen) en een brandweerman die ter plaatse was vertelde een vriendin van mij dat hij in McGregor geboren was. Op driejarige leeftijd verloor hij zijn vader, en zijn moeder, een alcoholiste, liet hem in de steek toen hij zes jaar oud was. Hij groeide op in een van de armste delen van het dorp met buren die ook alcoholisten waren. Hij vertelde mijn vriendin dat hij op zesjarige leeftijd het besluit nam dat hij niet zo zou worden en dat hij uit de situatie zou komen. Dus hij deed zijn best op school en studeerde hard. Nu is hij een gerespecteerde brandweerman die soms zijn verhaal vertelt aan kinderen om hen te motiveren.

Het meisje besloot om niet meer bij ons te verblijven. Er is afgesproken dat de leerkracht haar eventuele afwezigheid meteen zal melden op kantoor, zodat iemand van het personeel haar kan ophalen. En ik zal nagaan of ze mogelijks op het internaat kan. Dan moet ik wel meer sponsors voor haar vinden om haar verblijf te bekostigen.

Ik had ook tijdens de vakantie een vergadering met Gloria, de onderwijzeres bij Ikhwezi Educare Centre in Zolani Township, want ik wou weten hoever ze stond met allerlei aanvragen, financiën en dergelijke. Ze heeft een plan bij de gemeente ingediend om een kamer aan te bouwen en ze had papieren ingediend om erkend te worden door de Department of Social Development. Ze had geen concrete feedback in verband met dit dus besloot ik om het zelf na te vragen. Na een e-mail kreeg ik antwoord dat ze een voorlopige registratie van een jaar kreeg, want een aantal voorwaarden zijn niet vervuld. Een ervan is dat de grond waarop het huisje staat, waarin ze het kleuterklasje heeft “herplaatst”, moet wijzigen in “educational” i.p.v. in “residential”. Ik sprak met de stadsplanner, een vriendelijke vrouw in Montagu, die me meteen verduidelijkte dat er van “herplaatsen” geen sprake kan zijn omdat het huisje een RDP huisje is (door de staat gebouwd) en de voorwaarde om zo’n huisje te krijgen is dat je er in moet wonen. Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden, maar het hoofddoel moet zijn dat er iemand woont. Wel, na jaren plannen en uitzoeken zijn we terug naar het begin... Gloria zal moeten verhuizen naar een gebouw dat de gemeente ter beschikking zou kunnen stellen indien er een beschikbaar is of ze moet een stuk grond kopen en daar een gebouw voor haar kleuterklasje neerzetten! Het goede nieuws is dat deze vrouw wil helpen om iets uit te zoeken, want de gemeente erkent ook dat er een nood is aan meer kleuterklasjes in Zolani!

De eerste week van school is ook meteen de laatste week van de school voor onze eindejaarsstudenten. De verschillende klassen namen traditiegetrouw afscheid van hen op vrijdag. ’s Avonds hadden ze dan hun Matric Dance, wat hier nogal groots is en heel belangrijk geacht wordt in het leven van deze jonge mensen. Een paar dagen ervoor hadden ze hun Drama Praktische Eindexamens afgelegd, waarbij ze stukjes toonden van uit alle `toneelstukken waar ze de laatste jaren aan werkten. Er is een examinator van de overheid die beoordeelt en ik hoorde de dag nadien dat ze het heel goed hadden gedaan. Vier studenten haalden een A, drie studenten haalden een B en één een C.


En als laatste vermelden dat mijn zus Leen en haar partner Kris de nu al traditionele benefietavond t.v.v. de McGregor Waldorf School organiseren op zaterdag 12 en zondag 13 november.

Benefiet
Ten voordele van
McGregor Waldorf School
www.mcgregorwaldorf.org.za
Zuid Afrika

Geef kinderen een kans op onderwijs en wordt sponsor!
Zaterdag 12 november om 19u00
Zondag 13 november om 11u30

Cameo, Menenstraat 121, Wevelgem tel: 056/40 06 98

Aperitief
Wortelsoepje
Stoofvlees of koude schotel met frietjes
Drankje
Dansgelegenheid met DJ

Volwassenen: € 18 Kinderen tot 12 j: € 10
Stort op rek.063-4495639-15 (Dexia)
van de McGregor Waldorf School
(vermeld aantal personen, datum en keuze menu)

kaarten bij Cameo en bij Leen Verschoore
leenverschoore@hotmail.com
tel: 056 40 13 21 of 0473/74 21 98’
Begin dit jaar, op 31 januari, startte ‘Het Nieuwsblad’ met een ‘Nieuwe reeks: Katleen Verschoore’:
‘Katleen Verschoore ruilde in 1994 België voor Zuid-Afrika, sinds 1998 is ze er verbonden aan de McGregor Waldorf school. We contacteerden Katleen om te vragen ons op de hoogte te houden van haar bezigheden in Zuid-Afrika. Katleen zal twee maal per maand iets schrijven voor deze webpagina en ook enkele foto’s doorsturen. Hieronder kan je haar eerste bijdrage lezen.

Het is volop zomer met heel warme dagen (tot 35 graden en hoger). In de McGregor Waldorf school waar ik (Katleen Verschoore) al sinds 1998 werk is sinds anderhalve week het nieuwe schooljaar begonnen. De gezichten van de kinderen straalden, zo blij waren ze dat ze opnieuw naar school konden komen.

De kinderen die in het eerste leerjaar beginnen worden verwelkomd in de lagere school op eenvoudige maar feestelijke wijze. Het is immers een grote stap voor deze kleintjes.

De meerderheid van onze kinderen wonen in townships (zie foto) bij hun ouders, alleenstaande moeder, grootmoeder of familie – in kleine huisjes of krotjes. Diegene die de kinderen opvoedt is meestal ongeschoold en heeft ofwel een laagbetaalde job, doet seizoenarbeid op boerderijen of fruitfabrieken of is werkloos.

Een school zoals de onze is aantrekkelijk omdat de ouders of familie geloven dat een private school beter onderwijs voorziet door toegewijde leerkrachten maar vooral omdat er onderwezen wordt in het Engels. Hun kinderen zullen daardoor betere kansen krijgen op volwaardig werk eens ze volwassen zijn, is de overtuiging van de ouders die een beter leven voor hun kinderen wensen. Deze ouders betalen schoolgeld in de mate dat ze kunnen.

De school begon in 1994 omdat in de nieuwe democratische structuur Apartheid werd afgeschaft en alle kinderen, ongeacht hun culturele, taal of socio-economische achtergrond, samen onderwezen konden worden. Het aanvankelijk kleine schooltje was een regenboogschool waar niet alleen aandacht gegeven werd (en wordt) aan de academische ontwikkeling maar aan de totale ontwikkeling als mens. Schilderen, tekenen, zingen, muziek, toneel, handwerk worden dagelijks geïntegreerd met taal, rekenen, aardrijkskunde, geschiedenis, enz. in alle leerjaren. De leerkrachten vormen ook een speciale band met de kinderen en blijven bij hun klas voor 7 jaar, wat vooral voor de kinderen die in arme en verwaarloosde omstandigheden opgroeien belangrijk is.

Nu is de school uitgegroeid tot een kleuterschool, lagere en middelbare school met 155 leerlingen en een klein internaat. Aanvankelijk begon ik er als kleuterjuf en genoot voor bijna 10 jaar van de liefde en spontaniteit van de kleinsten. Toen ik in 1994 in Zuid-Afrika aankwam en als vrijwilliger werkte in de townships rond Kaapstad werd het mij gauw duidelijk dat ik een meer diepgaande bijdrage wou leveren aan de ontwikkeling van die groepen die onder de apartheid leden en helemaal geen kansen kregen. Dus onderwijzeres worden was de enige optie en ik studeerde aan the Centre for Creative Education in Kaapstad voor drie jaar om Waldorf lagere en kleuterjuf te worden (in Belgie wordt dit Steineronderwijs genoemd).

Maar vier jaar terug was de nood om een voltijdse fondsenwerver te hebben groot. De bijdragen in schoolgelden zijn maar 10% van de begroting. De overheidssubsidies bedragen 30% maar de rest moet uit giften en fondsen komen. Ik was het best geplaatst om deze job aan te nemen gezien ik al contacten had in België, Engeland en de VS.’
Ze werd al op 12 januari door Luc Vandaele in ‘Het Nieuwsblad’ geïntroduceerd met ‘Wevelgemse woont en werkt in Afrikaans land. Katleen Verschoore zamelt geld in voor Zuid-Afrikaans schooltje’ (ik meldde dit trouwens meteen diezelfde dag in ‘Diagonaal’):
‘“Afrika heeft me van kindsbeen af aangetrokken en dat werd nog versterkt toen ik voor OXFAM werkte”, start Katleen Verschoore haar verhaal. “Ik woon sinds 1994 in Zuid-Afrika en werkte er aanvankelijk als vrijwilliger in de townships. Vooral het rauwe, het echte en de hartelijkheid van de mensen trok me aan. Het zoeken naar het authentieke. Ik werkte gedurende tien jaar als kleuterleidster aan de McGregor Waldorf School, een Steinerschool. Nu zamel ik sinds drie jaar fondsen in om de werking van de school in stand te kunnen houden. Meer dan de helft van de kinderen op school wonen in krotwoningen in de townships en kunnen weinig of geen schoolgeld betalen.”

Band met sponsorkind
“Het schoolgeld voor een lager schoolkind kost ongeveer 900 euro per jaar. Daarnaast zamel ik geld in voor speciale projecten, zoals een nieuwe keuken voor het internaat of het aanleggen van een groentetuin. De gemeente Wevelgem steunde ons in het op- en inrichten van een extra kleuterklas en de provincie West-Vlaanderen hielp bij de opstart van het atelier houtbewerking en het opknappen van het internaat. Ik moet natuurlijk geld inzamelen, maar het gaat mij meer om de connectie van de sponsor met het sponsorkind. Die verbondenheid is cruciaal en zet ook altijd iets in beweging. Sponsors krijgen twee keer per jaar informatie toegestuurd.”

Emotionele ontwikkeling
Word je nooit moedeloos? Verschoore: “Zuid-Afrika is inderdaad een land van grote tegenstellingen en er is nog een lange weg te gaan. Bijna de helft van de mensen leeft op of net onder de armoedegrens van 30 euro per maand. Er gaat veel fout in het land. Er is veel werkloosheid, armoede en geweld. Het onderwijssysteem sputtert. Sommige leerkrachten zijn onvoldoende opgeleid en niet bekwaam. Daarom willen we in onze school niet alleen bereiken dat kinderen een diploma halen, maar werken we ook aan de ontwikkeling van wilskracht en de emotionele ontwikkeling. We hechten veel belang aan schrijven, tekenen, schilderen en toneelspelen, waardoor kinderen leerstof en gevoelens verwerken, maar ook de ontwikkeling van de eigen persoonlijkheid is zeer belangrijk. Wij leren de kinderen zelf oplossingen te zoeken en initiatieven te nemen, zodat ze later kunnen instaan voor hun gezin.”

Katleen Verschoore vertelt over Zuid-Afrika en de werking van de McGregor Waldorf school op donderdag 14 januari om 20 uur in De Levensboom, Kijkuitstraat 10, Wevelgem. Info: www.mcgregorwaldorf.org.za
En nu is er in november dus opnieuw een benefietbijeenkomst (maar nu zonder de aanwezigheid van Katleen zelf, neem ik aan). Dit zijn de berichten die zij sinds begin dit jaar schreef en die ik kon achterhalen:
Allemaal de moeite waard om te lezen!
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)