Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 7 juni 2013

Koerswijziging

Er is nieuws uit Zutphen. En dat is eindelijk anders dan de al maandenlang herhaalde bestuurlijke mantra. Vrije School Nu kwam gisteren met deze ‘Update 6 juni’:
‘4 juni j.l. heeft de initiatiefgroep een gesprek gehad met de Stentor. Binnenkort komt er een artikel in deze krant over de situatie van de vrije scholen in Zutphen. Ook de bestuurder alsmede ouders van de vrije school de IJssel zullen om hun visie op de situatie worden gevraagd.

5 juni hebben wij een tweede gesprek gehad met de ouders van De IJssel. Het gesprek heeft tot doel de acties van beide groepen te bundelen om zo een krachtiger geluid te kunnen laten horen richting politiek en bestuur.’
Zoals bekend is de actiegroep Vrije School Nu op De Berkel ontstaan. Ik maakte op 30 mei in ‘Vleet’ melding van een nieuwe actiegroep, heel recent ontstaan op de IJssel. Op de website van deze protestgroep is nu ook een pagina met ‘Nieuws’. Daar lezen we onder ‘Nieuwsbrief’:
‘Als er ontwikkelingen zijn vermelden we dit in onze nieuwsbrief. Aan de rechterkant kun je je daarvoor aanmelden.

Eerdere nieuwsbrieven
2 juni: Over de petitie en ons gesprek met het bestuur
Hierin staat onder meer het volgende:
‘Ons gesprek met het bestuur

Afgelopen vrijdag hebben we een uitgebreid gesprek gehad met het bestuur, het MT en de MR van de IJssel. Het was een constructieve bijeenkomst, en het bestuur heeft aangegeven het proces zes weken te willen uitstellen. In deze zes weken krijgen we de gelegenheid alles goed te onderzoeken, en eventueel met nieuwe inzichten te komen. Ook is er ruimte om alsnog op korte termijn een indicatief onderzoek uit te laten voeren naar de luchtkwaliteit rond alle drie de scholen. Op dit moment worden de afspraken verder uitgewerkt.

Uiteraard willen (en kunnen) we dit niet alleen doen. Er moet zo snel mogelijk een werkgroep komen waarin ouders van alle drie de scholen vertegenwoordigd zijn. Verderop in deze nieuwsbrief lees je daar nog wat meer over.

Een punt voor de korte termijn: het lijkt ons belangrijk dat op de aanstaande IJssel-ouderavond de herverdeling van de komende eerste klassers uitgebreid aan de orde komt. De aanwezigheid en inbreng van de IJssel-ouders met oudste kleuters is daarbij dan ook van groot belang.

Petitie: stand van zaken

Op zondag 2 juni rond het middaguur was de petitie 94 keer getekend. Deze ondertekenaars vertegenwoordigen 85 kinderen op de IJssel. Dit is ruim 40% van alle kinderen op deze school.

De petitie kan ook ondertekend worden door ouders van de Berkel en de Zwaan. Op de Berkel zal de petitie niet actief verspreid worden, omdat daar al meerdere soortgelijke petities gehouden zijn (zie hun laatste petitie). Op de Zwaan gaan we de petitie wel onder de aandacht brengen, en we hopen daar ook nog een flink aantal ondertekenaars te vinden.

Tekenen petitie blijft belangrijk!

Het positieve gesprek met het bestuur betekent niet dat we stoppen met de petitie. Integendeel, we denken dat het erg belangrijk is dat een zo groot mogelijke groep zich aansluit. Dit maakt onze positie in onderhandelingen met het bestuur sterker, en het zorgt ervoor dat ouders zich verbonden voelen. Het liefst van alle drie de scholen.

Als je het hiermee eens bent, wijs dan bevriende ouders op de petitie!

Formatie werkgroep: doe mee!

De komende week willen we een start maken met het formeren van een werkgroep. In deze werkgroep moeten ouders vertegenwoordigd zijn van zowel de Zwaan, de Berkel als de IJssel. Voor de werkgroep zoeken we in de eerste plaats iedereen die zich betrokken voelt en mee wil helpen, ook al is het maar even of op een deelgebied. Verder zoeken we mensen met specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, communicatie, organisatie, wetgeving, politiek, en subsidies.

Dit is de laatste kans om het huidige besluit en het sluiten van een basisschool ter discussie te stellen! Wil je iets bijdragen? Stuur ons dan een e-mail.’
Dat is nogal wat en een radicale koerswijziging van het bestuur. Maar dat moest ook haast wel. Op 3 juni kwam hier nieuws bij, over het ‘Gesprek met het bestuur’:
‘De petitie heeft inmiddels geleid tot een gesprek met het bestuur (op vrijdag 31 mei), waarin het bestuur heeft aangegeven het proces circa 6 weken te willen uitstellen. In deze weken zullen ouders en bestuur gezamenlijk nog eens goed kijken naar de openstaande vragen en mogelijke oplossingen.

Dat is positief, maar het blijft van belang dat deze petitie ondertekend wordt. Dit maakt onze positie in onderhandelingen met het bestuur sterker, en het zorgt ervoor dat ouders van alle scholen dit proces gezamenlijk en actief kunnen doorlopen.’
Vandaag gevolgd door ‘Afspraak met het bestuur vastgelegd’:
‘In het gesprek dat we op 31 mei met het bestuur hadden zijn een aantal belangrijke zaken afgesproken. Om misverstanden te voorkomen hebben we deze afspraken op papier gezet en voorgelegd aan het bestuur. Nadat over en weer de verwachtingen en onduidelijkheden waren opgehelderd, bereikten we een akkoord over de definitieve tekst. De gemaakte afspraken kunt u bekijken op de pagina Documenten.’
We klikken op de link, en komen dan uit bij: 
‘Naar aanleiding van de petitie heeft onze werkgroep een gesprek gehad met het bestuur. Dat heeft geleid tot een aantal afspraken. Lees hier de gemaakte afspraken.
Deze luiden als volgt:
‘Onder hoge druk komen de meest prachtige en duurzame gesteentes tot stand

Gemaakte afspraken 31 mei 2013

Op vrijdag 31 mei jl. is een afvaardiging van de groep verontruste IJsselouders (van brief, petitie en website www.vooronzevrijescholen.nl) in gesprek gegaan met bestuurder Lizzy Plaschek en de beide PO-directeuren Ceciel Wolfkamp en Gijs Langeslag. Het gesprek kwam tot stand op initiatief van de Ijssel MR, die aanwezig was met twee ouderleden (Cees de Wit en Jeroen Wolf) en één personeelslid (Marijke Vloet-Van den Oever). Namens de groep verontruste Ijsselouders waren aanwezig: Corrie Zwarts, Fred Leffers, Koen van der Hauw, Rob Gort en Ronald Zeilstra.

Het was een open gesprek waarin inzichten, ervaringen en visies intensief werden uitgewisseld. Daarbij liepen de wegen soms sterk uiteen maar uiteindelijk konden we elkaar vinden in de aanpak die nu gewenst is.

Met elkaar hebben we vastgesteld dat:
1. we een gezamenlijk doel nastreven, namelijk goed en (financieel) gezond vrije schoolonderwijs in kwalitatief goede en voldoende ruime huisvesting, ook in de toekomst; 
2. we niet alleen bezorgd zijn over het gebrek aan draagvlak voor de huidige uitwerkingsfase, maar ook over het (te) geringe draagvlak voor de eerder genomen keuze “van 3 naar 2”; 
3. een veel bredere ouderbetrokkenheid dan tot nu toe een belangrijke bijdrage levert aan de levensvatbaarheid en duurzame realisatie van gezamenlijk gedragen veranderingen; 
4. dit het moment is om alsnog die veel bredere ouderbetrokkenheid te realiseren; 
5. de tijdsdruk hoog is, ten eerste om de versplintering tot staan te brengen en ten tweede vanwege de noodzaak het bouwbudget tijdig te besteden.
Bovenstaande constateringen hebben we met elkaar vertaald in de volgende afspraken:
1. er komt 6 weken uitstel in het proces rondom de bouw (indiening projectplan en programma van eisen vindt plaats na zomervakantie in plaats van ervoor); 
2. in de tussentijd is er voor betrokken ouders van alle drie de PO-scholen de mogelijkheid om de informatieachterstand betreffende de onderbouwing van het genomen besluit in te halen. Bestuurder bevestigt nogmaals de bereidheid alle informatie te delen. Als men in deze periode tot eventuele nieuwe inzichten komt, is bestuurder bereid hier naar te kijken. Uitgangspunt is goed en (financieel) gezond vrije schoolonderwijs, ook in de toekomst. Tijdens dit proces is over en weer ruimte voor:
– onderbouwing proces en keuzes
– verduidelijken
– aanvullen
– nieuwe inzichten; 
3. inzake de onzekerheden omtrent luchtkwaliteit krijgt bovengenoemde werkgroep de mogelijkheid een offerte aan te vragen voor een kortdurend onderzoek naar de luchtkwaliteit op alle drie de basisscholen, wanneer daarmee een betere inschatting mogelijk wordt van de verschillen in luchtkwaliteit op de drie locaties en de te verwachten gezondheidseffecten; 
4. randvoorwaarde is dat de 2,6 miljoen euro die door de gemeente beschikbaar is gesteld zo goed mogelijk wordt ingezet ten behoeve van de huisvesting van VO en PO, zodanig dat er toekomstvast en kwalitatief hoogstaand vrije school onderwijs kan zijn in Zutphen; 
5. er moet worden voldaan aan de eisen van de gemeente.
Ten aanzien van het hiervoor geschetste proces maakten we onderstaande uitvoeringsafspraken:
1. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat er betrokkenheid komt vanuit alle drie de PO-scholen om het benodigde draagvlak veilig te stellen voor het besluit dat straks uitgevoerd gaat worden. Alle ouders die dat willen, kunnen meedoen. 
2. Ouders, bestuur en PO-directie delen regelmatig de bevindingen met elkaar. Bestuur en PO-directie zullen hierbij qua tijdsinvestering zo veel mogelijk worden ontlast. Deelname van de (G)MR aan dit uitwisselingsproces is gewenst. Indien één van de partijen bedenkingen heeft t.a.v. tussenconclusies, zal men dit tijdens het proces al aangeven. Op die manier kan met vertrouwen en open vizier met elkaar worden samengewerkt. 
3. Bestuurder is bereid de ouderparticipatie mogelijk te maken door ter beschikking stelling van faciliteiten (gebruik van ruimten, kopieervoorzieningen, communicatie via schoolbulletins, enz.). 
4. Bestuurder is bereid om vragen te beantwoorden of te laten beantwoorden door een ter zake kundige en/of betrokkenen bij het proces “van 3 naar 2”.’
Dit is het melden toch wel even waard.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)