Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 12 november 2011

De Zwaan


Ja hoor, het is gelukt: ze hebben het hem weer gelapt! Op donderdag 3 november presenteerde ik in ‘Kikkerland’ de Top Tien van ‘Alles Duurzaam’, ‘De grootste Groene Bedrijvengids van Nederland’. Er was nog maar een week te stemmen.
‘Vorig jaar op 11 november kon ik in “Presencing” melden dat Weleda de grote winnaar was geworden.’
En dit jaar? Ik schreef:
‘Kwijt u zich van uw taak en breng uw stem uit op het voor u duurzaamste merk van Nederland. En dat dan natuurlijk Weleda of Triodos Bank moge winnen; het liefst een prolongatie van de titelhouder, als zijnde een kleine maar dappere speler in de markt, die stand blijft houden...’
En u heeft zich blijkbaar aan dit stemadvies gehouden, want ‘Weleda winnaar duurzaamste merk’:
‘Weleda is voor de tweede keer op rij winnaar geworden van de verkiezing “Duurzaamste merk van Nederland”. Dit is afgelopen vrijdag tijdens de dag van de duurzaamheid bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Amsterdam.

Een andere oud-gediende in de duurzaamheidsbranche Baobab Reizen, sleepte de tweede plaats in de wacht. Baobab reizen verzorgt al meer dan 40 jaar reizen waarbij respect voor de natuur centraal staat en waarbij intensief wordt samengewerkt met lokale bevolking.

Nieuwkomer De Vegetarische Slager eindigde op een mooie derde plaats. De Vegetarische Slager levert vleesvervangers die de strijd met vlees écht aankunnen. De Vegetarische Slager levert inmiddels aan topchefs en topslagers door het hele land.

De verkiezing “Duurzaamste merk van Nederland” is een initiatief van Allesduurzaam.nl. Dit jaar werd de competitie voor de tweede maal georganiseerd. Ook de eerste editie is door Weleda gewonnen. Directeur Hans Nijnens van Weleda toonde zich tijdens de uitreiking zeer gelukkig met het winnen van de prijs. Het afgelopen jaar heeft de prijs hen veel publiciteit en inspiratie gebracht. Het winnen van een publieksprijs geeft toch aan dat je op de goede weg bent.

De verkiezing was een groot succes. In totaal zijn er in een maand tijd 7819 stemmen uitgebracht waarbij stemmers veelal uitgebreide motivaties achter lieten.  Directeur Gea Boessenkool van Allesduurzaam citeerde tijdens de uitreiking een aantal van deze motivaties. Uit die reacties valt op te maken dat de consument vooral vertrouwen heeft in merken waarbij duurzaamheid in het DNA van het bedrijf verankerd is. Duurzaamheid is geen marketingtool, geen afdeling of bijzaak. Duurzaamheid komt van binnen en dat wordt door de consument zeer gewaardeerd. Dat is wat deze verkiezing feilloos heeft aangetoond.’
Op de website van Weleda wordt dit gevierd met ‘Weleda tweede keer op rij Duurzaamste Merk van Nederland’:
‘Weleda is voor het tweede jaar op een rij verkozen tot Duurzaamste Merk van Nederland. Op 11 november, de Dag van de Duurzaamheid,  reikte Gea Boessenkool van Allesduurzaam de Duurzaamste Merk van Nederland 2011 Award uit aan Weleda-directie Hans Nijnens en Lieve Van der Borght. De prijs bestaat uit een oorkonde en een beeld gemaakt door kunstenaar Daan de Leeuw, dat de kringloop van het leven symboliseert.

De uitreiking van de Award vond plaats in Amsterdam bij The Terrace en The Big Picture met velerlei interessante presentaties over duurzaamheid en netwerkmomenten.
Hans Nijnens, algemeen directeur van Weleda Benelux: “deze prijs voor de tweede keer  te mogen winnen en ook nog in het jaar dat we 90 jaar bestaan, is de ultieme bekroning voor ons merk.”

De verkiezing werd georganiseerd door de website Allesduurzaam.nl in samenwerking met o.a. het onafhankelijk opinietijdschrift Ode en de actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie genaamd Urgenda. Allesduurzaam.nl is een website met de grootste databank van duurzame bedrijven in Nederland die voldoen aan de criteria van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daaronder wordt verstaan “People” (inzet op sociale aspecten), “Planet” (inzet op milieuaspecten ) en “Profit” (inzet op economische aspecten). In totaal hebben ruim 7800 bezoekers van Allesduurzaam.nl hun stem uitgebracht op vele “groene” merken.’
Het is een felicitatie waard. – Dan heel ander nieuws. Gisteren meldde De Stentor ‘Vrije School stoot locatie De Zwaan af’:
‘Vrije School De Zwaan in Zutphen verdwijnt. Dat is althans het plan van Stichting De Vrije School Noord- en Oost-Nederland, waar die school onder valt. Het basisonderwijs van de drie vrije scholen voor basisonderwijs in Zutphen staat voor ingrijpende veranderingen.

Naast het afstoten van de locatie De Zwaan wacht ook de scholen De Berkel en De IJssel, die bij dezelfde stichting horen, een herschikking.

De stichting speelt daarmee in op de – verwachte – leerlingenkrimp en in het verlengde daarvan bezuinigingen. “De prognose voor deze streek is dat we vijftien procent minder leerlingen krijgen”, vertelt algemeen directeur Marijn van den Born. “We zitten inmiddels in dat proces.” Volgens de directeur loopt de instroom in kleuterklassen al terug. De drie scholen telden in 2008 nog 645 leerlingen; momenteel zijn dat er 595.

De herschikking treft ook De Berkel en De IJssel. De drie huidige scholen worden in feite op één bult geveegd, om daarna herverdeeld te worden op de huidige locaties van De Berkel en De IJssel. De stichting blijft dus die locaties gebruiken maar de schoolnamen maken waarschijnlijk plaats voor nieuwe namen.

Wel streeft de overkoepelende stichting er naar om het belang van de leerling voorop te zetten. Zo wil zij bestaande klassen intact laten. “Maar we zullen ook klassen samen moeten voegen”, tekent Van den Born aan. Ook voor leerkrachten heeft het gevolgen. “Op termijn moeten we het met minder leerkrachten doen”, zegt Van den Born. Aantallen kan hij nog niet noemen. De stichting wil gedwongen ontslagen voorkomen; zij hoopt een en ander via natuurlijke uitstroom te bewerkstelligen.

De nieuwe indeling gaat volgens de plannen per 1 augustus 2012 in. Wel moet de medezeggenschapsraad nog advies geven.’
Inderdaad meldde de website van vrijeschool De Zwaan op 2 november een ‘Extra Ouderavond Woensdag 09.11.2011’:
‘Beste ouders,
Uw kind heeft vandaag een brief meegekregen met daarin een uitnodiging voor een extra ouderavond aanstaande woensdag. Gezien het belang van deze avond zou ik u willen vragen of er in ieder geval (of misschien wel bij voorkeur ivm de ruimte) één ouder per gezin aanwezig kan zijn.

Mocht u de brief niet hebben ontvangen wilt u dan contact opnemen met de leerkracht?
Hartelijke groet,
Ceciel Wolfkamp
Directeur Vrije School “De Zwaan”’
In die brief aan de ouders van de vrijeschool De Zwaan staat te lezen:
‘Betreft: extra algemene ouderavond over nieuwe organisatie basisscholen

Zutphen, 2 november 2011

Geachte ouders,

Sinds 2008 laten de leerlingenaantallen in de drie PO-scholen van de stichting een dalende lijn zien. In 2008 stonden 645 leerlingen bij de scholen ingeschreven. In 2009 was dit aantal tot 629 gedaald en in 2010 zette de daling zich voort en werden 621 leerlingen geteld. De recente telling op 1 oktober jl. laat een verdere afname zien tot 595 leerlingen. Deze terugloop van leerlingenaantallen is een fenomeen waarmee het hele basisonderwijs in de regio geconfronteerd wordt. De prognoses laten een leerlingenkrimp in de gemeente Zutphen met 15% zien.

De dalende leerlingenaantallen hebben grote financiële gevolgen voor de scholen. Omdat de bekostiging die van de overheid wordt verkregen op basis van leerlingenaantallen wordt verstrekt, leiden teruglopende leerlingenaantallen tot dalende inkomsten. Zonder maatregelen zullen in onze stichting grote financiële tekorten ontstaan.

Een ombuiging van het huidige beleid is noodzakelijk. De afgelopen weken heeft een projectgroep van leden van het Managementteam (de vergadering van directeuren en rectoren), aangevuld met een personeels- en een oudervertegenwoordiger uit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, zich gebogen over de mogelijke scenario's voor dit nieuwe beleid. Als randvoorwaarde bij deze planvorming geldt dat het basisonderwijs in onze stichting per 1 augustus 2012 financieel gezond is.

De projectgroep heeft inmiddels een advies aan het MT uitgebracht. Het MT heeft dit advies overgenomen en een besluit genomen over de toekomstige inrichting van de basisscholen van de stichting. De komende maanden zal deze inrichting verder vorm worden gegeven.

Graag willen Ceciel Wolfkamp en ik op woensdag 9 november om 20.00 uur dit besluit en de gevolgen daarvan in een algemene ouderavond aan u presenteren en toelichten. Ook in de andere scholen zullen algemene ouderavonden aan dit onderwerp worden gewijd.

met vriendelijke groet,
mede namens Ceciel Wolfkamp,

Marijn van den Born – algemeen directeur-bestuurder’
De vrijeschool in Zutphen, en dus ook De Zwaan, heeft al vaker gefigureerd in deze kolommen. Zoals op 22 mei vorig jaar in ‘Oproer’, een omineus bericht, met onder meer deze zinsnede:
‘De Zwaan wil het ondernemend onderwijs verder ontwikkelen. De Zwaan is een zelfstandige werkeenheid binnen het bestuur van de Stichting de Vrije School Noord en Oost Nederland.’
Op 3 augustus van dit jaar bleken er ‘Bestuursperikelen’ te zijn, die vooral bestonden uit onenigheid met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Recent, op 20 oktober in ‘Fondsenwerver’ kon ik echter melden:
‘Het lijkt erop dat de strijdbijl nu is begraven en men gezamenlijk verder optrekt.’
En nu dus dit weer. Houdt het dan nooit op? Vandaag kwam De Stentor met het bericht ‘Ouders basisschool De Zwaan verenigen zich’:
‘Ouders van Vrije School De Zwaan leggen zich niet zomaar neer bij sluiting van “hun” school. Zij gaan een oudervereniging oprichten om te kijken wat er toch nog mogelijk is. Ouders van de school kregen het nieuws eerder deze week tijdens een informatieavond te horen.

Het basisonderwijs van Stichting De Vrije School Noord- en Oost-Nederland gaat namelijk een ingrijpende verandering tegemoet. Naast het afstoten van De Zwaan verandert er ook het een en ander bij de overige twee basisscholen, De Berkel en De IJssel, die bij de stichting horen. Weliswaar blijven die locaties in gebruik, maar in feite worden de drie huidige basisscholen herverdeeld over twee locaties.

De plannen van de stichting vallen bij ouders van leerlingen van De Zwaan evenwel niet in goede aarde. Al snel na de onheilstijding, eerder deze week, hebben ouders het initiatief genomen om een oudervereniging op te richten. De oudervereniging wil in eerste instantie in kaart brengen welke emoties er leven onder ouders en wat zij willen.

Volgende week worden de plannen voor de oudervereniging verder uitgewerkt.’
Het derde item vandaag betreft de nieuwe Antroposanapolis in 2012:
‘De Antroposanapolis behoudt de vergoedingen van antroposofische behandelingen door artsen en therapeuten (ook gedeeltelijk in 5 buitenlandse klinieken) en de vergoeding van antroposofische geneesmiddelen. Tevens behoudt de Antroposanapolis de vergoedingen van behandelingen door een homeopathisch arts en de vergoeding van homeopathische geneesmiddelen.

En voegt vergoeding voor behandeling door een osteopaat toe. Vergoeding voor behandeling door een (ortho) manuele arts wordt niet meer vergoed.

Basisverzekering

De Amersfoortse is erin geslaagd om de premieverhoging voor de verplichte Basisverzekering voor 2012 beperkt te houden. Nederlandse zorgverzekeraars zien zich genoodzaakt om vanwege de gestegen zorgkosten en de aangescherpte solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars de premie van de Basisverzekering met gemiddeld 4% te verhogen. Bij De Amersfoortse is dit gemiddeld 2%.

In combinatie met de collectiviteitskorting van 10% op deze Basispremie behoort deze voor ons collectief nog steeds tot de laagsten van Nederland. De overheid heeft daarnaast bepaald dat het vergoedingenpakket van de Basisverzekering wordt beperkt (zie de tekst bij aanvullende verzekering) en dat het wettelijke eigen risico voor 2012 wordt verhoogd van € 170 tot € 220 per volwassen verzekerde per jaar.

Aanvullende verzekering

Vergoeding antroposofische en alternatieve zorg in Nederland
De belangstelling voor en het gebruik van complementaire en integratieve zorg is een ontwikkeling die zich binnen de gehele Nederlandse zorgwereld voltrekt. Dat vinden wij een goede ontwikkeling. Tegelijkertijd moeten wij ook constateren dat verzekeraars hier onvoldoende op inspelen door de vergoedingen voor deze zorg te verruimen. Het tegenovergestelde nemen wij zelfs waar. Steeds meer zorgverzekeraars beperken hun polisvoorwaarden op dit onderdeel of hebben hun maximale vergoedingen naar beneden aangepast.

Dit is een direct gevolg van het feit dat de vergoedingen voor complementaire en integratieve zorg via de aanvullende verzekeringen volledig voor rekening van de verzekeraars komen. Dit in tegenstelling tot de vergoedingen uit de basisverzekering, die bij een tekort aangevuld worden door het Vereveningsfonds van de overheid.

Ook constateren wij, dat veel verzekerden hun polis aanpassen op het gebruik dat zij van de zorg verwachten te maken, zodat de vergoedingen hoger zijn dan de premie die men betaalt. Van het verzekeren van een onzeker voorval of risico is dan geen sprake meer. Evenmin van de solidariteitsgedachte achter verzekeren, namelijk om zo’n onzeker voorval als verzekerden met elkaar op te vangen door allemaal premie te betalen. Wat zou het geweldig zijn om deze gemeenschapszin weer tot leven te brengen met de Antroposanapolis!

Vergoedingen Antroposanapolis

In de afgelopen jaren zijn diverse aanpassingen in de Antroposanapolis doorgevoerd om de polis financieel gezond te laten zijn. De resultaten over 2011 tonen aan dat wij nu een goede verhouding hebben weten te bereiken tussen de gewenste vergoedingen en de premiestelling. Dit betekent dat de maximale vergoedingen van 2011 ongewijzigd zijn overgenomen in de polis van 2012.

De vergoeding van antroposofische geneesmiddelen door Duitse apotheken geleverd, wordt in 2012 gecontinueerd. Dit geldt ook voor de vergoeding van behandeling bij de opname in een van de vijf gecontracteerde antroposofische klinieken in Duitsland en Zwitserland, wat uniek is voor een Nederlandse zorgpolis.

Vergoeding voor behandeling door een homeopathisch arts en voor homeopathische geneesmiddelen worden eveneens gecontinueerd.

Nieuw in de polis is de vergoeding voor behandelingen osteopathie; dit is op verzoek van verzekerden van Antroposana aan de vergoedingenlijst toegevoegd.

De Antroposanapolis kan niet onbeperkt behandelwijzen vergoeden; zo wordt orthomanuele behandeling per 1-1-2012 niet langer vergoed.

Daarnaast zijn vergoedingen voor vier uur dieetadvies, welke met ingang van 1 januari 2012 uit de Basisverzekering zijn geschrapt, 100% opgenomen in de Aanvullende Verzekeringen van de Antroposanapolis.

De premies van de aanvullende verzekeringen van de Antroposanapolis stijgen in 2012 niet. De gemiddelde stijging die veel andere zorgverzekeraars hebben doorgevoerd varieert tussen 15 tot 40%.

Tenslotte blijft het voor Antroposana van wezenlijk belang dat de antroposofische gezondheidszorg verzekerbaar en betaalbaar blijft en dat nieuwe verzekerden nog steeds worden geaccepteerd zonder medische selectie en ongeacht hun gezondheidstoestand.

Er is een vergoedingenoverzicht (het Dekkingsoverzicht) van de Antroposanapolis beschikbaar, zodat u op een overzichtelijke wijze de verschillen in dekking tussen de vier aanvullende verzekeringen kunt vergelijken en in combinatie met de premie het voor u meest geschikte verzekeringspakket kunt kiezen.

Lees de polisvoorwaarden voor de exacte vergoedingen, voorafgaand aan de behandeling of bestelling van geneesmiddelen!’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)