Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 23 januari 2012

Kleedgeld


De CNV Publieke Zaak maakte even voor half vijf de nieuwe aantallen medewerkers van de Zonnehuizen bekend, in ‘Duidelijkheid medewerkers Zonnehuizen’:
‘De afgelopen week stond in het teken van de opbouw van de nieuwe organisaties van Zonnehuizen. Inmiddels is duidelijk welke medewerkers wel en welke medewerkers geen dienstverband aangeboden krijgen.

De nieuwe eigenaren van Zonnehuizen zetten meer formatie in dan is overeengekomen met de curator, namelijk 1094 fte in plaats van de overeengekomen 1025 fte.

Een overzicht hoe deze 1094 fte is verdeeld over de verschillende organisaties:

Aantal subdienst-verbanden:

Kind&Jeugd 928,00 (FTE 427,90)
Michaelshoeve 112,00 (FTE 56,00)
Facilitair 90,00 (FTE 50,75)
Staf&Ondersteuning 29,00 (FTE 21,10)
Seizoenen BV 744,00 (FTE 458,40)

Subtotaal 1.903,00 (FTE 1.014,15)

Onderwijs 102,00 (FTE 80,28)

Totaal 2.005,00 (FTE 1.094,43)

Helaas betekent dit ook dat er voor 438 medewerkers op dit moment geen mogelijkheden zijn bij één van de nieuwe organisaties. CNV Publieke Zaak betreurt dat zeer.

Brief

Deze medewerkers worden zoveel mogelijk telefonisch benaderd. Voor leden die vandaag geen telefonisch bericht hebt gekregen van de werkgever, betekent dit niet automatisch dat ze een dienstverband aangeboden krijgen. Definitief uitsluitsel krijgen medewerkers in de brief die vandaag is verzonden.

Principeakkoord

De vakbonden hebben vandaag verder met de werkgevers onderhandeld. Met de vakbonden Nu’91, FBZ en CNV Publieke Zaak is een principeakkoord bereikt over de afspraken die n.a.v. de eisen van de bonden op papier gezet zijn. Abvakabo FNV was niet bij dit overleg aanwezig.

Leden van CNV Publieke Zaak worden z.s.m. geïnformeerd over het principeakkoord.’
Eerder deze dag meldde ‘CNV PZ: geen actie Zonnehuizen’:
‘De leden van CNV Publieke Zaak die werken bij Zonnehuizen willen geen actie voeren.

De leden zijn via een enquête gevraagd of ze bereid zijn in actie te komen. Een grote meerderheid heeft aangegeven dat niet te willen.

De nieuwe eigenaren van Zonnehuizen, LSG-Rentray en groep Winters, hebben aangegeven dat ze niet veel eisen van de bonden kunnen overnemen, omdat daar geen geld voor is. Wel is duidelijk geworden dat er minder mensen dan gepland ontslagen worden. Er lagen plannen om actie te gaan voeren, maar CNV Publieke Zaak wilde eerst weten of de leden bereid waren in actie te komen.

De bonden willen zo snel mogelijk een sociale paragraaf opstellen waarmee de overgang van de medewerkers naar de nieuwe eigenaren geregeld wordt. Er moeten goede (financiële) afspraken komen voor de medewerkers die moeten vertrekken én voor de medewerkers die blijven. Verder zijn de bonden geen voorstander van selectie of sollicitatie op de eigen functie. Het personeel van Zonnehuizen krijgt op 24 januari bericht over hun plaatsing of eventueel aangezegd ontslag.’
Jan de Vries van Omroep Brabant maakte er om 16.40 uur ‘Zes ontslagen bij Bronlaak in Oploo’ van:
‘Bij de instelling voor verstandelijk gehandicapten Bronlaak in Oploo worden zes mensen ontslagen, Drie mensen krijgen ander werk.

Bronlaak is onderdeel van de nieuwe instelling De Seizoenen. Die ontstond na de overname van de organisatie Zonnehuizen dat eind vorig jaar failliet ging. Onder DeSeizoenen is alle zorg aan verstandelijk gehandicapte volwassenen van de voormalige Zonnehuizen ondergebracht.

Het hoofdkantoor komt bij Bronlaak in Oploo. De ontslagen vallen vooral op kantoor en bij de ondersteunende diensten.

Zorgondernemer Loek Winter is de nieuwe eigenaar. Behalve uit Winter bestaat die directie uit Philipp Jan Flach en Peter Lensselink. Samen trokken zij eerder al het noodlijdende IJsselmeerziekenhuis uit het slop.

Morgen wordt bekend hoeveel ontslagen er bij de andere instellingen van de nieuwe organisatie vallen. Van meet af aan is gezegd dat de meeste ontslagen bij Bronlaak zouden vallen.’
Dit laatste lijkt mij niet te kloppen, en dat is ook af te leiden uit de aantallen die CNV Publieke Zaak heeft gepubliceerd. – Het Nederlands Dagblad was vanmiddag om kwart over vier een van de eersten met het plaatsen van dit persbericht van Novum, ‘Geld zorgcliënten mogelijk verdwenen’:
‘Cliënten van de failliete zorginstelling Zonnehuizen kunnen mogelijk fluiten naar hun geld. Of en hoeveel ze ervan terugzien is onduidelijk, schrijft staatssecretaris van Volksgezondheid Marlies Veldhuijzen van Zanten (CDA) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Cliënten stortten het geld op de rekening van Zonnehuizen om bijvoorbeeld kleding van te kopen of grote uitgaven van te doen. Op het moment dat de zorginstelling uitstel van betaling kreeg, heeft de bank het saldo van alle rekeningen van Zonnehuizen geïnventariseerd, ongeacht van wie dat afkomstig was.

Daarna bleek dat er te weinig geld was om aan alle schulden te voldoen. Cliënten met geld op een van de rekeningen van de zorginstelling kunnen daardoor niet meer bij hun geld en zijn volgens de staatssecretaris daarmee schuldeiser van Zonnehuizen geworden. De curator moet nu kijken of het lukt schuldeisers zo veel mogelijk geld terug te betalen.

De staatssecretaris vindt de situatie voor de cliënten “heel vervelend”. Ze gaat binnenkort met branche- en cliëntenorganisaties overleggen over hoe herhaling van een dergelijke situatie voorkomen kan worden. Zo zou het geld in plaats van op een rekening van een zorginstelling op een andere rekening kunnen worden geparkeerd.

De antroposofische zorginstelling Zonnehuizen werd eind december failliet verklaard. De instelling was vorig jaar in grote financiële problemen gekomen.

Zonnehuizen, dat een doorstart maakt onder twee nieuwe eigenaren, is door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder verscherpt toezicht geplaatst. De inspectie is bezorgd over de mogelijke extra risico’s voor de kwaliteit en continuïteit van de zorg door de overname.’
Een half uur ervoor was deze ‘Kamerbrief stand van zaken Stichting Zonnehuizen’ verschenen:
‘Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de Stichting Zonnehuizen. De brief begint met een beschrijving van wat zich sinds het Algemeen Overleg van 22 december 2011 heeft afgespeeld en gaat vervolgens in op de vraag naar de kleed- en voogdijgelden.’
Daarin staat het volgende:
‘Geachte voorzitter,

In reactie op het verzoek van de vaste Commissie Jeugdzorg van de Tweede Kamer informeer ik u hierbij over de stand van zaken bij de Stichting Zonnehuizen. In het eerste deel van deze brief geef ik een beschrijving van wat zich sinds het Algemeen Overleg van 22 december 2011 heeft afgespeeld. Daarna zal ik specifiek ingaan op de vraag naar de kleed- en voogdijgelden. Volledigheidshalve meld ik dat ik op woensdag 18 januari 2012 drie sets vragen van mevrouw Leijten (SP) en de heer Van Gerven (SP) over de Stichting Zonnehuizen beantwoord heb.

Faillissement

Zoals bekend is op 27 december 2011 het faillissement over de Stichting Zonnehuizen uitgesproken. Dat faillissement is aangevraagd door de bewindvoerder omdat het vooruitzicht was dat de Stichting Zonnehuizen niet in staat zou zijn om na verloop van tijd haar schuldeisers te voldoen. Eerder was er al zogenaamde “betalingsonmacht” ontstaan, waardoor de salarissen over december niet betaald konden worden en waardoor het UWV de salarisbetaling tijdelijk moest overnemen.

Voor het AO op 22 december hield de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al intensief toezicht vanwege de financiële problemen (surseance van betaling) en de onrust die dat met zich mee bracht. Tijdens het AO heb ik gezegd dat ik vind dat de IGZ bij een faillissement onmiddellijk een één op één relatie met de instelling moet onderhouden. Tussen het AO en het faillissement heeft de IGZ het intensief toezicht voortgezet. Sinds het moment van faillissement (27 december) heeft de IGZ dagelijks contact gehad met de Stichting Zonnehuizen. Op 10 januari heeft de inspectie verscherpt toezicht ingesteld bij de Stichting Zonnehuizen in verband met mogelijke extra risico’s voor de kwaliteit en continuïteit van zorg door de overname.

Overname

In de dagen na het faillissement heeft de curator de onderhandelingen met (in een gehele of gedeeltelijke overname) geïnteresseerde partijen voortgezet. De curator is verantwoordelijk voor de onderhandelingen. Over de manier waarop deze onderhandelingen gevoerd zijn, met wie en hoe daarover met bijvoorbeeld de Ondernemingsraad en/of Cliëntenraad gecommuniceerd is kan alleen de curator informatie geven.

Op 29 december 2011 heeft de curator haar zogenaamde openingsverslag gepubliceerd (zie www.vanvanriet.nl). Dat (openbare) verslag wordt periodiek door de curator geactualiseerd en gecomplementeerd. Gaandeweg zal via dat verslag onder meer duidelijk gaan worden hoe groot de schuld van Stichting Zonnehuizen was, wie de schuldeisers zijn en wat het onderzoek van de curator naar de oorzaken van het faillissement heeft opgeleverd. De curator legt verantwoording af aan de rechter-commissaris.

Op 10 januari 2012 werd bekend dat de curator enerzijds en LSG-Rentray en de Groep Winter anderzijds overeenstemming bereikt hebben over de overname van de activiteiten van de Stichting Zonnehuizen. Daarmee is de continuïteit van zorg gewaarborgd. LSG-Rentray neemt, kort gezegd, de zorg voor de jeugdigen en het onderwijs op zich. De Groep Winter wordt verantwoordelijk voor de zorg aan volwassenen. Beide partijen staan voor het behoud van de zorg op basis van het antroposofische gedachtegoed.

Het onroerend goed wordt niet overgenomen door LSG-Rentray en Groep Winter. Daarover is afgesproken dat op basis van een inventarisatie later bezien wordt welke panden voor de zorg gebruikt blijven worden en welke niet en welke consequentie dat heeft voor de financiering van het onroerend goed.

Ik heb begrepen dat LSG-Rentray en Groep Winter een groot deel van het personeel dat betrokken is bij het primaire zorgproces in dienst zullen nemen. Er zullen echter ook mensen zijn die niet door LSG-Rentray en Groep Winter in dienst genomen zullen worden. Ik hoop dat zij snel elders een baan vinden. Ik prijs het feit dat medewerkers hebben laten zien hun verantwoordelijkheid voor de cliënten te willen blijven waarmaken. Omdat een overname op zich bijna altijd een verhoogd risico voor de kwaliteit van zorg met zich meebrengt heeft de IGZ, zoals ik hierboven ook al schreef, op de dag van de overname verscherpt toezicht voor zes maanden ingesteld.

Kleed- en voogdijgelden

Op 17 januari was er een bericht dat kleed- en voogdijgelden van cliënten niet meer ten goede kwam aan deze cliënten, maar dat dit geld werd meegenomen in het faillissement. Naar aanleiding van dit bericht is contact opgenomen met de curator. Deze heeft mij verteld dat het om bedragen gaat die afkomstig zijn van voogdijinstellingen en die (namens) cliënten op een rekening van de Stichting Zonnehuizen zijn gestort. Dat geld is bedoeld om uitgaven voor bijvoorbeeld kleding te doen of om te sparen voor eenmalige grote uitgaven. Op het moment van surseance heeft de bank de kredietverlening stopgezet en het saldo opgemaakt van alle rekeningen van Stichting Zonnehuizen, ongeacht waarvoor die bedoeld waren of van wie het geld afkomstig was. Toen bleek dat er een tekort was om alle de schulden te voldoen. Cliënten van wie er geld op een van de rekeningen van Stichting Zonnehuizen staat kunnen daardoor niet meer bij hun geld en zijn daarmee schuldeiser van de Stichting Zonnehuizen geworden.

De curator moet zich aan de faillissementswet houden en dat betekent dat de curator de plicht en taak heeft om alle schuldeisers zoveel mogelijk terug te betalen. Dat betekent dat voorlopig nog niet duidelijk is of en hoeveel geld deze cliënten terug zullen krijgen. Dat vind ik heel naar voor deze cliënten en ik wil mij dan ook inspannen om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Het is niet aan mij om de faillissementswet te veranderen, daarom kies ik een andere en meer pragmatische route. Ik zal op korte termijn in gesprek gaan met brancheorganisaties en cliëntenorganisaties over de vraag hoe we kunnen voorkomen dat dit nog een keer voorkomt. Waar ik aan denk, is bijvoorbeeld dat het voogdij- en kleedgeld van cliënten niet op een rekening van de instelling wordt beheerd, maar op een andere rekening. Ik zal uw Kamer informeren over de oplossingen die uit dit overleg naar voren komen.

Tot slot

Zoals ik ook in de eerder genoemde antwoorden van 18 januari 2012 heb aangegeven, kent een faillissement in de meeste gevallen alleen maar verliezers.

Dat is bij Zonnehuizen ook het geval. Over de vraag of de overheid dit faillissement had kunnen of moeten voorkomen is dit kabinet echter duidelijk: de zorg voor cliënten moet gewaarborgd worden, maar het voortbestaan van de instelling is echt de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en de raad van toezicht. Dat ik het voor de cliënten en medewerkers heel naar vind dat Zonnehuizen failliet is gegaan, moge duidelijk zijn. Ik wil daarom tot slot mijn waardering uitspreken voor de medewerkers van Zonnehuizen die zich in deze moeilijke omstandigheden zijn blijven inzetten voor de zorg en de cliënten. Ik heb daar veel respect en bewondering voor.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)