Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 19 januari 2012

Reputatieschade


Skipr meldt vandaag ‘Zonnehuis Groep baalt van naamsverwarring’:
‘De Zonnehuis Groep in Bilthoven is ongelukkig met de naam die LSG-Rentray en Loek Winter hebben gekozen voor de doorstart van de failliete Zonnehuizen. Volgens de Zonnehuis Groep zorgt de naam stichting Continuering Zonnehuizen Groep voor verwarring en reputatieschade.

De Zonnehuis Groep is een van oorsprong protestantchristelijke netwerkorganisatie, die bestaat uit zes juridische stichtingen die actief zijn in de verzorging, verpleging en thuiszorg. Sommige van deze stichtingen voeren daadwerkelijk de naam Zonnehuis, zoals Zonnehuis Noord en Zonnehuis Amstelveen. Ondanks de naamsgelijkenis hebben zij niets te maken met de failliete Zonnehuizen, zo laat de Zonnehuis Groep in een persbericht weten. “De aantijgingen over financieel wanbeleid door het voormalige bestuur van stichting Zonnehuizen uit Zeist stralen helaas ook af op het bestuur van de Zonnehuis Groep”, aldus de Zonnehuis Groep. “Dit wordt als zeer pijnlijk ervaren en is een onjuiste voorstelling van zaken.”

Schrikken

Volgens voorzitter Marc Janssen van de Zonnehuis Groep zorgen de perikelen rond de failliete ggz-instelling voor veel onrust onder medewerkers, cliënten of vrijwilligers. “Die schrikken als ze horen dat de Zonnehuizen failliet zijn.” Ook krijgt de Zonnehuis Groep geregeld vragen van samenwerkingspartners en leveranciers.

Doorstart

Volgens Janssen dreigt de naamsverwarring nog groter te worden nu LSG-Rentray en Loek Winter onder de naam stichting Continuering Zonnehuizen Groep een doorstart maken. “Die naam lijkt natuurlijk wel heel erg op de Zonnehuis Groep”, stelt Janssen. Janssen heeft de kwestie inmiddels aangekaart bij Loek Winter in de hoop om in overleg tot een oplossing te komen.’
Het is ook verwarrend. Want het adres van het bestuursbureau van de Zonnehuisgroep is Professor Bronkhorstlaan 10 te Bilthoven. En wie komen we tegen op Prof. Bronkhorstlaan 24? Inderdaad: de Lievegoed Zorggroep. Dat is weliswaar geen Zonnehuizen, maar wél antroposofisch. Behalve de Zonnehuisgroep is er ook een Vereniging Het Zonnehuis. Op de homepage van beide organisaties lezen we inderdaad:
‘Zonnehuis Groep geen relatie met stichting Zonnehuizen uit Zeist

Op dinsdag 10 januari 2012 is bekend gemaakt dat de activiteiten van antroposofische stichting Zonnehuizen uit Zeist voortgezet worden onder de naam stichting Continuering Zonnehuizen Groep. De huidige activiteiten van volwassenenzorg Zonnehuizen worden overgenomen door een nieuw opgerichte onderneming DeSeizoenen van zorgondernemer Loek Winter. LSG-Rentray neemt de activiteiten kind- en jeugdzorg alsmede het onderwijs over.

Reputatieschade

Helaas zorgt de naamgeving van stichting Continuering Zonnehuizen Groep voor verwarring onder relaties en bewoners van de zes zelfstandige zorgorganisaties die deel uitmaken van de landelijke netwerkorganisatie Zonnehuis Groep. Dit zijn zes juridische stichtingen die zorg verlenen in verzorg- en verpleeghuishuizen alsmede thuiszorg. De vele zorglocaties (o.a. Zonnehuizen) zijn herkenbaar in hun regionaal maatschappelijk ondernemerschap en zijn financieel gezond. De aantijgingen over financieel wanbeleid door het voormalige bestuur van stichting Zonnehuizen uit Zeist straalt helaas ook af op het bestuur van de Zonnehuis Groep. Dit wordt als zeer pijnlijk ervaren en is een onjuiste voorstelling van zaken.

Bakermat

Samenwerkingsverband Zonnehuis Groep is ontstaan vanuit de bakermat van Vereniging Het Zonnehuis en deze zet zich al 90 jaar in voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen. Zij werkt mee aan verbetering van de kwaliteit van zorg en leven door wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende projecten in de ouderenzorg.’
De missie van de Zonnehuisgroep wordt als volgt omschreven:
‘De Zonnehuis Groep zet zich in voor mensen die door ouderdom of anderszins de regie hebben verloren en afhankelijk zijn van intensieve zorg. Door deelname in de Zonnehuis Groep worden regionale instellingen gefaciliteerd om krachtig en herkenbaar regionaal maatschappelijk ondernemerschap te kunnen voeren. Dit wordt versterkt door een gezamenlijke investering van de deelnemers in onder andere een merkenbeleid, contractsoliditeit, intervisie en innovatie. Dit alles onder het motto Meer waarde in zorg.’
Ga ik nu bij Zonnehuisgroep naar ‘Kennisnetwerk’, zie ik deze tekst:
‘De Zonnehuis Groep is een landelijk samenwerkingsverband van zorginstellingen die herkenbaar zijn in hun regionaal maatschappelijk ondernemerschap. Door het stimuleren van samenwerking en kennisuitwisseling tussen medewerkers van de verschillende zorglocaties, wordt er gewerkt aan een vitaal kennisnetwerk.’
Maar niet alleen dat, ook een filmpje over de organisatie. En wie kijkt ons daar prominent aan? ‘Tom van der Meulen. Zorgcomb. Nieuwe Maas / Voorz. Zonnehuisgroep’, volgens het onderschrift. Het moet een wat ouder filmpje zijn, want ik kom hem niet meer tegen als voorzitter van het bestuur. Ook niet meer bij Zorgcombinatie Nieuwe Maas overigens. Wel is daar sinds gisteren het bericht ‘Verwarring rondom faillissement “Zonnehuizen” in Zeist’:
‘Afgelopen maanden is het faillissement van zorginstelling Stichting Zonnehuizen in Zeist veel in het nieuws geweest. Ook binnen ZNM ontstond onrust omdat wij als “Het Zonnehuis” (ZNM) en lid van de “Zonnehuisgroep” naar buiten treden en dit door de overeenkomende namen verwarring geeft. De Zonnehuisgroep, waarbij ZNM is aangesloten, is een landelijk samenwerkingsverband van zes zelfstandige zorgorganisaties (in de ouderenzorg) die herkenbaar zijn in hun regionaal maatschappelijk ondernemerschap. Stichting Zonnehuizen in Zeist richt zich op mensen met een ontwikkelingsstoornis en heeft diverse locaties voor de doelgroepen kind, jeugd en (jong) volwassenen.

Maar Het Zonnehuis, ZNM, noch de Zonnehuisgroep hebben iets te maken met de zorginstelling Stichting Zonnehuizen in Zeist. Afgelopen week is naar buiten gekomen dat Stichting Zonnehuizen in Zeist verder zal gaan als Stichting Continuering Zonnehuizen Groep. De naam van de zorginstelling zal veranderen in “De Seizoenen”.

Nogmaals is er geen enkele verbintenis tussen ZNM en deze partijen. ZNM is een financieel gezonde organisatie die geen reorganisatie behoeft te ondergaan. Met dit bericht hopen wij de misvattingen en verwarringen rondom dit nieuws uit de wereld te hebben geholpen.’
‘Dhr. Th. van der Meulen’ komen we weer tegen als lid van de Raad van Toezicht van Antroz. Overigens vertoont hij een treffende gelijkenis met een andere Van der Meulen in de antroposofische zorg. Wat geen toeval is. Hoe klein kan de wereld zijn! Maar je moet wel de dingen uit elkaar kunnen houden. Over de Zonnehuizen (die in Zeist en elders in het land) is meer te melden. Er waren gisteren weer ‘Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het faillissement van de Stichting Zonnehuizen’:
‘Antwoorden op kamervragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het faillissement van Stichting Zonnehuizen.
(2011Z27603)

1.
Is het correct dat Zonnehuizen failliet is verklaard? Zo ja, op welke wijze wordt de zorg gecontinueerd? 1)
1.
Op 27 december 2011 is Stichting Zonnehuizen door de rechtbank Utrecht failliet verklaard. Op 10 januari 2012 is bekend geworden dat de activiteiten van Stichting Zonnehuizen zijn overgenomen door LSG-Rentray en de Groep Winter. Deze partijen zorgen ervoor dat de zorg voor cliënten gecontinueerd wordt. De overname is vastgelegd in een overeenkomst tussen de curator enerzijds en de overnemende partijen anderzijds. Die overeenkomst is niet openbaar. Bij de beantwoording van de vragen (hieronder) baseer ik mij op uitgebrachte persberichten en op het op 29 december 2011 door de curator gepubliceerde faillissementsverslag. Dat is een zogenaamd openingsverslag dat met enige regelmaat door de curator zal worden geactualiseerd (zie www.vanvanriet.nl).

2.
Zijn er schuldeisers die beslag kunnen leggen op zorggelden die via het zorgkantoor worden verstrekt? Zo ja, hoe gaat u dit voorkomen? Zo neen, op welke wijze is de zorg gecontinueerd?
2.
Vrijwel al het geld dat een zorginstelling ontvangt is afkomstig van een zorgkantoor en/of zorgverzekeraar. Schuldeisers claimen in geval van faillissement dus bijna altijd zorggeld, dergelijke claims op zorggeld zijn niet te voorkomen.
Tijdens het faillissement was de continuïteit gegarandeerd omdat het zorgkantoor betalingen is blijven verrichten voor geleverde zorg en de curator aangegeven had de betalingen van het zorgkantoor uitsluitend aan te wenden voor de continuïteit van zorg. Schuldeisers kunnen geen beslag leggen op gelden van de overnemende partijen.

3.
Is het mogelijk dat schuldeisers geld dat bewoners en andere zorgbehoevenden van Zonnehuizen toebehoren kunnen claimen? Zo ja, op welke wijze gaat u dit voorkomen? Zo neen, op welke wijze krijgen de bewoners en andere zorgbehoevenden hun geld van de curator terug?
3.
Zie antwoord op vraag 4.

4.
Is het juist dat opgebouwde vakantie-uren van personeelsleden van Zonnehuizen vervallen, omdat hun werkgever failliet is? Zo ja, op welke wijze kunnen de personeelsleden zich – al dan niet als collectief – melden als schuldeisers? Zo neen, op welke termijn krijgen de personeelsleden hun opgebouwde vakantie-uren uitbetaald?
4.
De door de rechtbank benoemde curator is verantwoordelijk voor (eventueel) te verrichten betalingen aan schuldeisers, terugbetalingen aan bewoners en uitbetaling van opgebouwde vakantie-uren. De Faillissementswet geeft het kader waarbinnen de curator opereert. VWS heeft daarin geen rol. Op grond van de Loongarantieregeling neemt het UWV de achterstanden in de betaling van het salaris van de laatste 13 weken vóór faillissement over en de vakantiedagen en het vakantiegeld van het laatste jaar.

5.
Is het juist dat er ‘serieuze’ overnamekandidaten zijn voor onderdelen van Zonnehuizen? Zo ja, welke kandidaten zijn dat voor welke onderdelen? Bent u van mening dat zowel zorgbehoevenden en hun familie, als personeel het recht hebben te weten wie de overnamekandidaten zijn? Zo neen, waarom niet?
5.
In genoemd faillissementsverslag staat dat er ruim 40 belangstellende partijen waren. De curator heeft aangegeven dat zij met diverse partijen in overleg is getreden. Het is aan de curator om de namen van geïnteresseerde partijen al of niet openbaar te maken of mede te delen aan cliënten, personeel en/of familie. Inmiddels is er een overname, zoals u weet.

6.
Klopt de suggestie dat er toegewerkt wordt naar een overname door een partij die ook al in zicht was vóór het faillissement? Zo ja, waarom is een faillissement dan niet afgewend? Op wie wordt de schuld nu verhaald?
6.
LSG-Rentray en de Groep Winter waren, ook al voor het faillissement, in gesprek met Stichting Zonnehuizen. De curator meldt in haar faillissementsverslag: “Vanwege het feit dat een volledige overname niet mogelijk was op de termijn die de bewindvoerder voor ogen stond, terwijl de voldoening aan lopende verplichtingen niet meer integraal kon worden zekergesteld, heeft de bewindvoerder met instemming van de bestuurder de rechtbank op 27 december verzocht de surseance van betaling in te trekken en heeft de rechtbank het faillissement van de Stichting uitgesproken.” Het afwenden van een faillissement was dus niet meer mogelijk. De schuld blijft achter in de oude Stichting Zonnehuizen.

7.
Wordt werkelijk met iedere mogelijke overname partij gesproken? Hoeveel partijen hebben zich gemeld? Hoeveel zijn afgewezen?
7.
Dit is aan de curator. Zie verder het antwoord op vraag 5.

8.
Is het juist dat er een overname kandidaat is voor enkel het vastgoed? Zo ja, op welke wijze zal dit de continuïteit van de zorg garanderen? Kunt u uw antwoord toelichten?
8.
De curator is verantwoordelijk voor de afhandeling van het faillissement. Onderdeel daarvan is het voeren van gesprekken of onderhandelingen met geïnteresseerde partijen en om daarover nadere informatie te verstrekken.

9.
Klopt het dat er een “bidbook” is, waarin (verschillende delen van) Zonnehuizen wordt aangeprijsd, voor eventuele kopers? Is het juist dat zo een bidbook veel geld kost, zodat kleine geïnteresseerde partijen worden afgeschrikt door het hoge bedrag van het bidbook zelf? Wat kost het bidbook van Zonnehuizen?
9.
Er is een bidbook voor de overname van de Stichting Zonnehuizen opgesteld met daarin informatie voor geïnteresseerde partijen. Een dergelijk bidbook is eigendom van de bewindvoerder/curator en die mag een vergoeding vragen voor gebruik van het bidbook.
Het verslag van de curator zegt hierover: “Omdat de bewindvoerder/curator aan de Zorgkantoren heeft gegarandeerd dat de bevoorschotting op de productie uitsluitend zou worden aangewend voor de continuering van zorg, heeft de bewindvoerder zich genoodzaakt gezien de geïnteresseerde partijen een bijdrage te vragen voor de kosten van het samenstellen van het bidbook, nu daarvoor ook vele externe partijen zijn ingeschakeld, waaronder de bij de Stichting werkzame interimmers op de financiële afdeling. Van geïnteresseerden in een integrale overname is een bijdrage van € 10.000,00 gevraagd en ontvangen. Van partijen die geïnteresseerd waren in delen van de organisatie tot drie locaties is € 5.000,00 gevraagd en ontvangen.”

10.
Is het mogelijk, dat tegen de zin van de Centrale Cliëntenraad in, de organisatie zijn antroposofische grondslag verliest wanneer een gedeelte (of het geheel) van Zonnehuizen door iemand wordt opgekocht? Zo ja, welk belang wordt er gehecht aan de wens van de Centrale Cliëntenraad? Kunt u uw antwoord toelichten?
10.
Uit het persbericht van de overnemende partijen maak ik op dat zij de antroposofische grondslag willen behouden.

11.
Is de continuïteit van zorg voor de zorgbehoevenden op zo een wijze gewaarborgd dat zij in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen? Zo neen, op welke wijze is het (gedwongen) verhuizen van zorgbehoevenden een vorm van continuïteit en kwaliteit van zorg? Zo ja, hoe gaat u in de gaten houden of zorgbehoevenden niet tegen hun zin in verhuisd zullen worden?
11.
De overnemende partijen waarborgen de continuïteit van zorg en gaan het aanwezige onroerend goed in kaart brengen. Bij wijzigingen in de woonsituatie dient de Cliëntenraad te worden ingeschakeld en de IGZ houdt verscherpt toezicht.

12.
Bent u van mening dat de stem van de zorgbehoevenden en hun familie optimaal gehoord wordt tijdens het faillissement? Kunt u uw antwoord toelichten?
12.
De IGZ heeft geconstateerd dat sprake is van transparante informatieverstrekking door de curator en de bestuurder a.i. tijdens het faillissement, maar ook dat dat niet hetzelfde is als formele zeggenschap over de toekomst van een organisatie/locatie waar sommige patiënten al bijna hun hele leven wonen. Nu de overname een feit is dienen alle reguliere procedures weer gevolgd te worden. De IGZ let nadrukkelijk, via contact met de cliëntenraad op hun beleving.

13.
Hoe verklaart u dat al het personeel tussen vier en zes weken ontslag zal krijgen? Op welke wijze strookt u dit met de belofte dat de continuïteit en kwaliteit van de zorg gewaarborgd is? 2)
13.
De curator kan de arbeidsovereenkomst van de medewerkers opzeggen. Dat is bij Stichting Zonnehuizen ook gebeurd. Het UWV neemt de salarisbetaling over de opzegperiode van minimaal 4 en maximaal 6 weken over, de duur van de opzegperiode is afhankelijk van de lengte van het dienstverband.
Een dergelijke salarisdoorbetaling is, om voor de hand liggende redenen, van groot belang voor de continuïteit en kwaliteit van zorg. Ik heb de IGZ gevraagd de situatie bij Stichting Zonnehuizen van dag tot dag te monitoren en daarbij nadrukkelijk aangegeven daarbij ook de Cliëntenraad en de Ondernemingsraad te betrekken. De IGZ heeft kort na het bericht dat er sprake is van een overname besloten tot verscherpt toezicht, daar ben ik blij mee.

14.
Erkent u dat het juist het personeel is dat continuïteit en kwaliteit garandeert in een zorginstelling ongeacht welke eigenaar er is van een zorginstelling? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe kan het dan zijn dat al het personeel ontslag krijgt?
14.
Ja, dat ben ik met u eens. Volgens de overnemende partijen krijgt het overgrote deel van de medewerkers in de directe zorg en onderwijs een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden.

15.
Vindt u het terecht dat het personeel dat part noch deel heeft aan het faillissement het gelag moet betalen, omdat zij ontslagen worden en straks opnieuw moeten solliciteren voor hun oude functie? Kunt u uw antwoord toelichten?
15.
Bij een faillissement zijn er in de meeste gevallen alleen maar verliezers. Curatoren rekenen het veelal tot hun taak zoveel mogelijk ontslagen personeelsleden bij een doorstartende partij weer aan een nieuwe functie te helpen vooral als dat voor de continuïteit van de zorg nodig is. Hierboven heb ik al aangegeven dat het overgrote deel van de medewerkers in de directe zorg en onderwijs een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt aangeboden.

16.
Bent u bereid alles in het werk te stellen om er voor te zorgen dat het personeel van Zonnehuizen hun opgebouwde arbeidsrechten behoudt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe gaat u dat doen?
16.
Het is aan het personeel en hun vertegenwoordigers om hun belangen te behartigen. De overheid heeft daar geen rol in. Wel ben ik blij dat de overnemende partijen het overgrote deel van het primaire personeel overnemen.

17.
Vindt u dat u een goed voorbeeld stelt door Zonnehuizen failliet te laten gaan? Zo ja, vindt u ook dat het beeld dat personeel de dupe is het imago van werken in de zorg vergroot?
Kunt uw antwoord toelichten?
17.
De vraagstelling suggereert dat de overheid het faillissement van Stichting Zonnehuizen had kunnen voorkomen. Dat is niet het geval. Wat het imago van de zorg betreft wordt dat naar mijn mening ook geïllustreerd door de toewijding van de medewerkers die juist nu er hun schouders onder blijven zetten.

18.
Bent u bereid deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden?
18.
Ik heb geprobeerd deze vragen, gecombineerd met de aanvullende vragen van 20 december 2011 alsmede de nieuwe vragen van 12 januari 2012 zo snel mogelijk te beantwoorden.

1) http://www.zorgvisie.nl/Ondernemen/12987/Zonnehuizen-is-failliet.htm
2) Interne mail Zonnehuizen’
En dan waren er gisteren meteen ook ‘Antwoorden van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) op vragen van de Kamerleden Leijten en Van Gerven (beiden SP) over de overname van Zonnehuizen en het ontslag van medewerkers’:
‘Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over de overname van Zonnehuizen en het ontslag van medewerkers.
(2012Z00288)

1.
Wat is uw reactie op het bericht dat het failliete Zonnehuizen wordt overgenomen en dat één derde van 1500 fte gaat verdwijnen? 1)
1.
Van dat bericht heb ik kennis genomen.

2.
Welke onderdelen van Zonnehuizen worden door welke partij overgenomen? Kunt u uw antwoord toelichten?
2.
Volgens het persbericht van LSG-Rentray en de Groep Winter nemen zij gezamenlijk alle activiteiten van Zonnehuizen over waarbij LSG-Rentray zich zal richten op de kind- en jeugdzorg en het onderwijs en de Groep Winter zich zal richten op de volwassenenzorg.

3.
Klopt het dat de ondernemer Loek Winter de winstgevende onderdelen van de Zonnehuizen overneemt en geen (mede)verantwoordelijkheid wil dragen voor de niet of minder winstgevende onderdelen? Kunt u uw antwoord toelichten?
3.
Blijkens bovengenoemd persbericht is sprake van een gezamenlijke overname van alle activiteiten. Er is sprake van gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van geen (mede)verantwoordelijkheid voor niet of minder winstgevende onderdelen is dus geen sprake. Volledigheidshalve zij vermeld dat winstuitkering in de intramurale AWBZ verboden is.

4.
Welke en hoeveel BV’s zijn opgericht door de heer Winter en/of Rentray om een overname van Zonnehuizen mogelijk te maken? Kunt u uw antwoord toelichten?
4.
Deze vraag kan ik niet beantwoorden omdat ik niet over de daarvoor benodigde informatie beschik.

5.
Waarom heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg de voormalige Zonnehuizen nu onder verscherpt toezicht gesteld, en niet eerder? Kunt u uw antwoord toelichten?
5.
De IGZ hield al intensief toezicht op de Stichting Zonnehuizen. De overname van de Stichting Zonnehuizen door de LSG-Rentray en de groep Winter biedt duidelijkheid voor de continuïteit van de organisatie, maar kan – zoals elke overname – ook extra risico’s met zich meebrengen voor de kwaliteit en continuïteit van zorg. De IGZ wil de effecten van de overname nauwlettend volgen en heeft daarom voor een periode van zes maanden verscherpt toezicht ingesteld. Ik ben blij met deze extra waarborg voor de kwaliteit van zorg.

6.
Klopt het, dat het aantal van 500 voltijdsfuncties dat verdwijnt naar boven bijgesteld kan worden door de nieuwe organisatie? Hoeveel mensen komen daarmee in totaal op straat te staan?
6.
Een dergelijk aantal wordt vermeld in de media. Het precieze aantal voltijdsfuncties dat verdwijnt alsmede het aantal personen dat die voltijdsfuncties vervulde zal pas na verloop van tijd duidelijk worden. Zie ook het antwoord op de volgende vraag.

7.
Op welke manier moeten de hulp- en zorgverleners van Zonnehuizen de continuïteit en kwaliteit van zorg waarborgen, als zij niet weten waar zij aan toe zijn en hun baan wellicht op de tocht staat?
7.
Voor de periode dat het UWV de salarisbetaling overneemt worden medewerkers geacht hun werkzaamheden voort te zetten. Daarmee is voor die periode de continuïteit van zorg gewaarborgd. In de tussentijd moet duidelijk worden welke medewerkers door de overnemende partijen weer in dienst worden genomen. Overigens heb ik geen enkele aanwijzing dat medewerkers in deze voor hen moeilijke omstandigheden die verantwoordelijkheid niet nemen. Ik hoor juist dat ze hun schouders er onder zetten en daar heb ik respect voor.

8.
Hoe kunt u garanderen dat de overname van Zonnehuizen geen negatieve consequenties zal hebben voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg wanneer honderden medewerkers ontslagen zullen worden? Kunt u uw antwoord toelichten?
8.
Zorgkantoor en IGZ houden daar (verscherpt) toezicht op.

9.
Waarom lag er een concept-brief klaar lag bij Zonnehuizen om daarin te melden dat de kwaliteit van zorg niet langer gewaarborgd kon worden?
9.
Bij de regelmatige bezoeken van de IGZ is die conceptbrief aan de orde geweest. Mede op basis van de conceptbrief heeft de IGZ besloten om na de overname verscherpt toezicht in te stellen. Blijkbaar is deze conceptbrief niet verstuurd.

10.
Was u ten tijde van het debat, gehouden op 22 december 2011, ervan op de hoogte dat er mensen ontslagen zouden worden of dat daar voornemens toe waren? Zo ja, over hoeveel ofte [moet natuurlijk FTE’s zijn, MG] werd er toen gesproken? Waarom hebt u dat niet gemeld? Kunt u uw antwoord toelichten?
10.
Ten tijde van het debat op 22 december 2011 was de surseance van betaling uitgesproken. Van (voorgenomen) ontslagen was mij toen niets bekend.

11.
Deelt u de mening dat het al dan niet in opstand komen tegen het voormalig bestuur, het faillissement en de nasleep ervan geen reden mag zijn voor ontslag? Kunt u uw antwoord toelichten?
11.
De curator heeft de arbeidsovereenkomst met alle medewerkers verbroken. Overnemende partijen beslissen welke medewerkers weer in dienst genomen worden.

12.
Op welke wijze zijn de opgebouwde arbeidsrechten van de medewerkers van Zonnehuizen gewaarborgd?
12.
Het is aan het personeel en hun vertegenwoordigers om hun belangen te behartigen. De overheid heeft daarbij geen rol. Wel ben ik blij dat de overnemende partijen het overgrote deel van het primaire personeel overnemen.

13.
Bent u bereid al het mogelijke te doen om de banen van de medewerkers van Zonnehuizen te behouden, en ervoor te zorgen dat hun eisenpakket, met 5 eisen die overhandigd zijn aan de curator, wordt ingewilligd? Kunt u uw antwoord toelichten?
13.
Ik hoop dat de medewerkers die niet bij de overnemende partijen aan de slag kunnen elders snel weer aan het werk kunnen. VWS heeft daarbij geen rol.

14.
Zijn de Cliëntenraad Volwassenenzorg Zonnehuizen en andere cliëntenraden om advies gevraagd, conform het medezeggenschapsrecht? Zo nee, waarom niet?
14.
Op mijn verzoek onderhoudt de IGZ nauw contact met de cliëntenraden omdat ik vind dat hun stem van belang is. De IGZ bericht mij dat er sprake is van transparante informatieverstrekking door de curator en de bestuurder a.i. aan de cliëntenraden.

15.
Waarom wordt de overname aan de cliëntenraad gepresenteerd als een feit, terwijl hij er wettelijk nog een advies over dient uit te brengen? Kunt u uw antwoord toelichten?
15.
Zie mijn antwoord op vraag 14.

16.
Wie neemt de verantwoordelijkheid voor het onderwijs bij Zonnehuizen voor zijn rekening? Kunt u uw antwoord toelichten?
16.
LSG-Rentray heeft de onderwijs activiteiten overgenomen.

17.
Wanneer zal de onzekerheid en onduidelijkheid voor alle betrokkenen, van medewerkers tot bewoners en hun naasten, voorbij zijn, en wat gaat u doen om dat te bespoedigen?
17.
Ik hoop dat die onzekerheid niet lang meer zal duren. Dat is afhankelijk van de voortgang van de besluitvorming van overnemende partijen.

18.
Kunt u garanderen dat de overname geen negatieve consequenties zal hebben voor de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs? Kunt u uw antwoord toelichten?
18.
Door de overname van de onderwijsactiviteiten door LSG-Rentray is sprake van continuïteit van het onderwijs. Het bevoegd gezag van de school (wat dus LSG- Rentray is) is verantwoordelijk voor de continuïteit van het onderwijs. De onderwijsinspectie houdt daar toezicht op.

19.
Is er nog de inzet om de miljoenen euro’s, die zijn verdwenen onder het voormalig bestuur en Raad van Toezicht, terug te krijgen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
19.
Er is een procedure gestart om de voormalige bestuurder en raad van toezicht aansprakelijk te stellen.

20.
Bent u voornemens een diepgravend onderzoek te starten naar de rollen van alle betrokken (interim) bestuurders die met het faillissement van Zonnehuizen en de overname te maken hebben? Kunt u uw antwoord toelichten?
20.
Eerder al zegde ik toe onderzoek te doen naar de manier waarop onder andere de externe toezichthouders in deze casus hun rol vervuld hebben. Ook de curator doet onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

21.
Welke betrokkenheid heeft u, of uw ministerie, gehad bij de overname? Kunt u uw antwoord toelichten?
21.
Mijn ministerie, noch ikzelf, zijn betrokken geweest bij deze overname. Het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WFZ) heeft namens VWS, samen met de banken, deelgenomen aan besprekingen met overnemende partijen en de curator. Dat vloeide voort uit het feit dat Stichting Zonnehuizen beschikt over rijksgegarandeerde leningen. Eerder informeerde ik u daar al over. Het WFZ heeft ervoor gewaakt dat de rijksgarantie misbruikt werd om kosten of risico’s van banken, geïnteresseerde partijen en/of curator af te wentelen op de staat en daarmee op de collectieve middelen.

22.
Klopt het dat men de hypotheek financieel niet rond krijgt, maar dat men dit in de komende 2 jaar wel wil proberen?
22.
Ik heb begrepen dat LSG-Rentray en de Groep Winter alleen de activiteiten van Stichting Zonnehuizen overnemen. Het vastgoed blijft in de boedel van de oude Stichting Zonnehuizen. Geprobeerd wordt in de komende tijd een oplossing te vinden voor de financiering van het onroerend goed.

23.
Wat is de rol van Triodos Bank geweest in deze? Kunt u uw antwoord toelichten?
23.
Daarover heb ik geen informatie.

24.
Hoe ziet de huurconstructie eruit die nu is afgesproken?
24.
De inhoud van de overeenkomst over het vastgoed tussen curator, banken en overnemende partijen is niet openbaar. Zie verder het antwoord op vraag 22.

25.
Wilt u deze vragen beantwoorden in de week van 17 januari aanstaande, zodat de Kamer de antwoorden heeft voor er een nieuw debat wordt gevoerd?
25.
Ja.

1) http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/414467/overname-zonnehuizen-vele-honderden-ontslagen.html’
Overigens had De Stentor, alert als altijd, gisteravond hieruit al een artikel van de hand van Anne Boer samengesteld, getiteld ‘Zorggeld Zonnehuizen naar schuldeisers’. De vakbond CNV Publieke Zaak voegde hier vandaag aan toe ‘Zonnehuizen: actie ja of nee?’
‘CNV Publieke Zaak wil weten of haar leden die werken bij Zonnehuizen bereid zijn actie te voeren.

De nieuwe eigenaren van Zonnehuizen, LSG-Rentray en groep Winters, hebben aangegeven dat ze niet veel eisen van de bonden kunnen overnemen, omdat daar geen geld voor is. Wel is duidelijk geworden dat er minder mensen dan gepland ontslagen worden.

De bonden willen zo snel mogelijk een sociale paragraaf opstellen waarmee de overgang van de medewerkers naar de nieuwe eigenaren geregeld wordt. Er moeten goede (financiële) afspraken komen voor de medewerkers die moeten vertrekken én voor de medewerkers die blijven. Verder zijn de bonden geen voorstander van selectie of sollicitatie op de eigen functie. Het personeel van Zonnehuizen krijgt op 24 januari bericht over hun plaatsing of eventueel aangezegd ontslag.

Actievoeren?

CNV Publieke Zaak beraad zich op acties maar wil, voor die te organiseren, van de leden weten of die bereid zijn actie te voeren. De andere bonden zijn gevraagd te wachten met het organiseren van acties tot duidelijk is wat de leden van CNV Publieke Zaak willen.

Werkt u bij Zonnehuizen? Geef dan uiterlijk maandagochtend 23 januari via onderstaand formulier aan of u wel of niet bereid bent in actie te komen. De actie is bedoeld om de LSG-Rentray en groep Winters onder druk te zetten goede afspraken te maken.’
Ik heb nog heel ander nieuws. Afkomstig van het Biojournaal van afgelopen maandag 16 januari, geschreven door Lenneke Schot, ‘Udea wordt dit jaar totaalleverancier en wil naar zestig EkoPlaza’s’:
‘Udea kijkt zeer tevreden terug op het jaar 2011. Ook voor 2012 staat veel op de planning. Udea wordt nog vóór de zomer compleet totaalleverancier. Een ander doel is de opening van de zestigste EkoPlaza voor het einde van het jaar.

Het afgelopen jaar was een bewogen jaar, met veel veranderingen. “De hele omschakeling van de winkelformule is ons zeker niet tegengevallen. Daarnaast hebben we ons actie-promotieprogramma gewijzigd, is ons kassasysteem op de schop gegaan en is het DKW-assortiment fors uitgebreid”, vertelt commercieel directeur Erik-Jan van den Brink.

Hij is erg tevreden over de groei van het aantal winkels en de uitbreiding van het DKW-assortiment. “En we hebben de marges en de omzet in de winkels zelfs boven verwachting kunnen verbeteren. De winkeliers hebben veel waardering voor de open prijscalculatie. Dit geldt ook voor de dynamiek in de samenwerking.” Erik-Jan geeft aan dat er inmiddels 350 klanten wekelijks droge kruidenierswaren bij Udea bestellen. “Dat aantal groeit nog steeds. Daarenboven melden klanten dat ze minder out of stock hebben en minder personeelskosten omdat de handel er ’s ochtends al staat.”

Hij erkent dat er consumenten weg zijn gegaan. “Er zijn veel merken weggestreept, iets waar niet iedereen blij mee was. Maar dit aantal lijkt enorm mee te vallen. En sommigen blijken slechts voor korte tijd een uitstapje naar een andere winkel te hebben gemaakt. Onze prijs-kwaliteitverhouding geeft dan toch de doorslag. Want de klanten die vol met ons assortiment werken, hebben een behoorlijk groeiend klantenaantal en dat is bij veel winkels al jaren een probleem.”

Kassasysteem

Zevenentwintig EkoPlaza's zijn vorig jaar overgegaan op het nieuwe kassasysteem, evenals een aantal franchisers. “Dit systeem gaat ons echt verder helpen. Het bespaart de winkeliers veel tijd. Zo worden de prijzen en schapkaartjes van de groenten centraal aangestuurd. De implementatie ging niet overal even vlekkeloos, maar we zijn nu verder dan ooit en gaan komend jaar nog een paar mooie aanpassingen doorvoeren die tijd gaan besparen in de winkels.”

EkoPlazaformule 2.0

De EkoPlazaformule is in 2011 vernieuwd. Erik-Jan geeft aan dat de reacties hierop erg goed zijn. “De nieuwe EkoPlaza’s in Bilthoven, Apeldoorn, Rotterdam en Groningen doen het prima. De winkeliers zijn er heel blij mee.” In februari opent de vijftigste EkoPlaza. Leeuwarden en Delft openen dan op dezelfde dag. “Vóór het eind van het jaar hopen we ook de zestigste te openen. De formule groeit echt door.”

Totaalleverancier

De doelstelling op de korte termijn is om eind maart daadwerkelijk totaalleverancier te zijn. Udea is met diverse producenten in overleg en gaat nog een paar lijnen aan het assortiment toevoegen. “Na de BioVak willen we hier nog mooie stappen in gaan maken. Daarmee zijn we ook voor de grote groep zelfstandige winkeliers in het land een hele interessante partner geworden.”’
De BioVak in Zwolle is vandaag aan zijn tweede en laatste dag bezig. Ik schreef er zaterdag in ‘Voedselketting’ over. Daar is ook, getuige hetzelfde Biojournaal eergisteren, ‘Wessanen Benelux aanwezig op BioVak 2012’:
‘Wessanen Benelux, de grootste leverancier van biologische voeding in de Benelux, is ook dit jaar aanwezig op de grootste biologische vakbeurs van Nederland. Wessanen Benelux is te vinden op standnummer B.74.

Volledige presentatie

Bezoekers kunnen tijdens de beurs kennismaken met alle bedrijfsonderdelen van Wessanen Benelux. Vanzelfsprekend is er in de stand veel aandacht voor de franchiseformules GooodyFooods en Natuurwinkel. Ook kunnen bezoekers kennismaken met het ruime versaanbod van Kroon Biologische Verswaren. Natuurlijk maken proeverijen deel uit van de presentaties. Eigen merken als Ekoland, LunaeTerra en De Rit zijn in de schappresentatie opgenomen. Ook het BIO-schap, onlangs succesvol geïntroduceerd in tientallen supermarkten, presenteert zich in de stand.

Volop in beweging

Jeremy Deacon, algemeen directeur Wessanen Benelux, licht toe: “De biologische markt ontwikkelt zich sterk. Wessanen Benelux ontwikkelt mee en blijft zoeken naar mogelijkheden om biologische voeding voor iedereen beschikbaar te maken. Dat doen we inmiddels op allerlei manieren en met passende assortimentssamenstellingen voor iedere doelgroep. Wij zijn ervan overtuigd dat de verschillende formules en distributiekanalen elkaar versterken. Hierdoor kan iedere ondernemer die met ons samenwerkt, profiteren van de aanhoudende groei van de markt voor biologische voeding. De BioVak is bij uitstek de gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te inspireren om die groei verder te versterken. Daarom ontmoeten wij iedereen graag op onze stand.”’

1 opmerking:

Anoniem zei

Beter een kleine wereld dan een enge wereld. :-)

De ter ziele gegane Willem Zeylmans van Emmichovenkliniek resideerde ook op het adres van de Zonnehuisgroep (Prof. v. Bronkhorstlaan nr.10).

In diezelfde kliniek begon de hier vaak genoemde lector antroposofische gezondheidszorg Erik Baars zijn carrière om vervolgens een paar huisnummers op te schuiven richting Bernard Lievegoedkliniek (nr.24) van de Lievegoed Zorggroep (o.a. Arta en De Dam).

Een andere antroposofische zorggroep, Antroz, zit daar met het Leendert Meeshuis ook in dezelfde straat (nr. 6).

Alles zit zo'n beetje bij mekaar met daartussen dan ook nog de Zonnehuisgroep.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)