Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 26 januari 2012

Transitie

Het is weer tijd voor vakbondswerk. Dat bleek eergisteren al in ‘Reconstructie’. Maar eerst dit. Gisteren plaatste NRC Handelsblad in het economiekatern een artikel door ‘onze redacteuren Antoinette Reerink en Jeroen Wester’ (niet online), getiteld ‘Ook de bewoners zijn hun geld kwijt’. Hierin blijkt het om ‘150.000 euro aan spaar- en kleedgeld’ te gaan.
‘De vraag is of de jonge bewoners hun geld ooit terugzien. Zij moeten achteraan sluiten in de rij van crediteuren. Vooralsnog kampt de boedel met een tekort van ruim 51 miljoen euro.

“Wij wisten dat alles een tijdje geleden op één rekening van Zonnehuizen werd gezet, maar niemand voorzag dat dit zo afschuwelijk zou kunnen aflopen bij een faillissement”, zegt Boudewijn Wilmar, voorzitter van de (formeel opgeheven) cliëntenraad van Zonnehuizen. “Dat is dom geweest. Het had natuurlijk op een aparte rekening gestort moeten worden.”

Interim-bestuurder Charles Laurey van Zonnehuizen heeft meteen een stichting in het leven geroepen – Een jas voor Sterre en Tobias – die fondsen gaat werven om toch kleding voor de kinderen te kunnen kopen en bijvoorbeeld hun paardrijlessen te betalen. “Er was geen andere mogelijkheid om dit leed op te lossen”, zegt de interim-bestuurder.

Volgens Laurey gaat het om circa 500 gedupeerde kinderen. “We maken ons er sterk voor om geld voor hen te vinden, want dit leed van deze kinderen is wel heel aangrijpend.”’
Behalve dit thema handelde het artikel ook over de vakbonden. Dat vormt het tweede deel:
‘Deze week hoorden de werknemers van Zonnehuizen wie mag blijven en wie niet. Formeel is iedereen ontslag aangezegd, maar dezer dagen bieden de nieuwe eigenaren aan circa 1.900 werknemers een nieuwe baan aan, onder nieuwe voorwaarden. Boudewijn Wilmar van de Cliëntenraad: “Je kunt dat de bewoners van Zonnehuizen niet uitleggen. Ze wonen in groepen van zes of acht cliënten. Ze leven met de medewerkers van Zonnehuizen. Het is alsof hun huisgenoot opeens wegvalt als iemand wordt ontslagen en niet meer terugkomt.”

In de afwikkeling van het faillissement is een groot conflict ontstaan tussen de vakbonden en de curator. Dat de zorginstelling Zonnehuizen in handen is gekomen van ondernemer Loek Winter komt mede op het conto van de vakbonden, vindt curator Marie-José Cools. Doordat de bonden recentelijk de publiciteit zochten werd de situatie bij Zonnehuizen zo nijpend dat er niet genoeg tijd meer was om alle geïnteresseerde partijen een eerlijke kans te geven in het biedingsproces, meent Cools. Eerder deze maand eiste vakbond Abva Kabo FNV baangaranties voor iedereen, een sociaal plan waarmee te leven valt, inspraak bij de inrichting van de nieuwe organisatie en financiële steun van de toezichthouder. Volgens Cools zijn dergelijke voorwaarden onrealistisch bij een faillissement en ontbreekt iedere wettelijke basis daarvoor. “Met name de verontwaardiging bij de vakbonden en de door hen gezochte publiciteit heeft de urgentie om tot een doorstart te komen doen toenemen”, schrijft de curator in het faillissementsverslag. Daardoor ontbrak de “tijd en gelegenheid” om naast zorgondernemer Loek Winter met andere partijen te onderhandelen en iedereen gelijke kansen te bieden. Dat had voor de boedel mogelijk meer opgeleverd. Hoeveel De Winter heeft betaald is niet bekend gemaakt.

Vakbondsbestuurder Sengül Sözen is woedend over de aantijgingen van de curator. “Ik ben in dienst van de werknemers, ik ben hun woordvoerder. Ik bekijk het bankroet van Zonnehuizen niet juridisch, maar menselijk. Waarom zouden wij geen moreel appel mogen doen op betrokkenen? Het personeel werkt al een jaar in onzekerheid.”

Volgens de FNV zoekt de curator een zondebok. Sözen: “Het is ongelooflijk en schandalig. Hier worden feiten verdraaid. Het is onze taak om kritische vragen te stellen als er onduidelijkheid bestaat. Wij kunnen niet zomaar ergens mee instemmen als er te veel onduidelijkheid is over de gevolgen van zo’n besluit.”’
Maar vandaag laat CNV Publieke Zaak een ander geluid horen, in ‘Akkoord overname werknemers Zonnehuizen’:
‘De vakbonden hebben met de eigenaren van zorginstelling Zonnehuizen een akkoord gesloten met afspraken over de overgang van de medewerkers naar de nieuwe eigenaren LSG-Rentray en Groep Winter.

In het akkoord is een aantal aanvullende afspraken gemaakt. De CAO wordt gerespecteerd en er is vastgelegd dat 1094 fte meegaat naar de nieuwe organisatie.

Werknemers die meegaan hebben een aanbod ontvangen. Dit mag niet afwijken van het bestaande dienstverband. Voor de in totaal 438 werknemers die niet meegaan is in het akkoord afgesproken dat zij bij het solliciteren op vacatures bij de nieuwe werkgevers tot half augustus als interne kandidaat worden beschouwd. (...)

– Toelichting/nieuwsbrief van de gezamenlijke bonden>>
– Principes en afspraken Zonnehuizen>> (...)’
Onder de eerste link is een brief van Karin Kaspar te vinden:
‘Aan de leden van de aangesloten verenigingen werkzaam bij Stichting Zonnehuizen

Datum: 25 januari 2012

Beste leden,

In het kader van de doorstart, na faillissement van Zonnehuizen, hebben de werknemersorganisaties NU’91, CNV Publieke Zaak (en Abvakabo FNV) en de FBZ overleg gevoerd met de overnemende partijen: LSG Rentray en de Groep Winter.

Dat heeft geleid tot een akkoord waarin enige spelregels zijn vastgelegd met betrekking tot het overnemen van een groot aantal werknemers van Zonnehuizen door voornoemde partijen. Het bijgesloten akkoord is ook te vinden op uw Intranet morgen.

In dit akkoord zijn een aantal aanvullende afspraken gemaakt inzake onder meer: het respecteren van de cao en de soort arbeidsovereenkomst, de periodiekdatum (1 juli), een hardheidsclausule en -commissie, de positie van zieke/arbeidsongeschikte werknemers, werknemers in opleiding en stagiaires, en het vermijden van willekeur bij een zo objectief mogelijke selectie. Daarnaast is vastgelegd dat in ieder geval 1094 fte meegaat naar de nieuwe organisatie(s).

Recent is ook meegedeeld wie meegaat naar de nieuwe organisaties (LSG Rentray, dan wel DeSeizoenen) en wie niet.

De werknemers die meegaan hebben daartoe een aanbod ontvangen van hun nieuwe werkgever. Dit aanbod dient in ieder geval niet in strijd te zijn met eerder genoemd akkoord.

Het is daarnaast toch niet uitgesloten dat uw aanbod aardig afwijkt van uw oude dienstverband. Bijvoorbeeld ten aanzien van de (verminderde) omvang van uw dienstverband, de functie(beschrijving), de salariëring, doorgroeiperspectieven en overige emolumenten. In dat geval raden wij u aan, zo nodig na ruggespraak met uw werknemersorganisatie/beroepsvereniging, alvorens het aanbod te accepteren, te kijken in overleg met uw werkgever of er nog enige manoeuvreerruimte aanwezig is. Zeker indien al deze zaken gecumuleerd tot een aanzienlijke verslechtering van uw nieuwe dienstverband leidt. [moet zijn: leiden, aangezien het om ‘al deze zaken’ gaat, MG]

Wij wijzen u er daarbij wel op dat juist vanwege het doorstart-na-faillissement scenario uw manoeuvreerruimte waarschijnlijk niet groot zal zijn.

Voor de in totaal 438 werknemers die niet meegaan is in het akkoord afgesproken dat zij bij het solliciteren op vacatures bij de nieuwe werkgevers tot 11 augustus 2012 als interne kandidaat worden beschouwd, en dat ook zij zich in het geval van evidente onbillijkheid, dan wel bij schrijnende situaties, zich tot de “hardheidcommissie” kunnen wenden.

Indien u niet meegaat als gevolg van aantoonbare willekeurige besluitvorming kunt u ook contact met uw werknemersorganisatie/beroepsvereniging opnemen.

Ik besef heel goed dat dit akkoord niet alles dekt, en dat er ook veel in het grijze gebied ligt, maar een half ei is beter dan een lege dop; een heel ei wordt het niet.

Met andere woorden, na een faillissement is iedereen ontslagen, 1094 FTE’s (waren er eerst 1025 FTE’s) worden teruggenomen. De nieuwe werkgevers hoeven niets te regelen, door te luisteren naar de vakbonden hebben ze toch wat afspraken gemaakt met ons. Van niets naar iets en dat is het, niet meer, niet minder. Ik wil het u niet mooier voorspiegelen dan de werkelijkheid, maar wel het maximaal haalbare.

Mocht u vragen en/of inlichtingen (willen) hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet
Karin Kasper
Bestuurder Zorg, CNV Publieke Zaak’
De tweede link werkt dit alles nader uit, maar dan van werkgeverszijde:
‘Aan bestuurders Vakbonden

Datum: 25 januari 2012
Betreft: principes en afspraken in Faillissementstransitie
Ons kenmerk: CL/015-2012

Geachte bestuurders,

Context en Aanleiding

Op 16, 20 en 23 januari 2012 hebben we tijdens een informeel overleg gesproken over de huidige gang van zaken binnen Zonnehuizen.

U bent in die overleggen bestuurlijk geïnformeerd over de organisatiestructuur van Zonnehuizen in relatie tot groep Winter en LSG-Rentray en opzet en doorlooptijd van het doen van een contractaanbod aan medewerkers.

Daarin hebben wij benadrukt dat we staan voor zorgvuldigheid en snelheid. Desalniettemin vinden wij het noodzakelijk dat wij, vakbonden en betrokken bestuurders bij de Transitie van Stichting Zonnehuizen naar de nieuwe entiteiten, een aantal principes en afspraken in deze Faillissementstransitie formeel dienen te vast te leggen. Onderhavig document dient daartoe. Er is er geen sprake van een Reorganisatie als bedoeld in de CAO’s en wetgeving ter zake en wij zouden strikt genomen niet gehouden zijn tot enig overleg. Echter, wij achten dit, gegeven onze constructieve contacten in de afgelopen periode, niet gepast. Ook u heeft er door uw inspanningen zeer aan bijgedragen dat de noodzakelijke rust in het tijdperk van onderhandelingen kon worden bewaard. Ook daarvoor zijn wij u erkentelijk.

De noodzaak tot het vastleggen van een aantal principes en afspraken in deze Faillissementstransitie is met name ingegeven om een faire en zorgvuldige transitie te waarborgen. Daarin wensen wij ons te gedragen als goed werkgever en staan nadrukkelijk open voor een goede en adequate betrokkenheid van Ondernemingsraad en Vakbonden. Inmiddels is er bekend wie in het kader van deze Transitie mee gaan naar de nieuwe entiteiten en wie niet. In die selectie hebben de bonden geen betrokkenheid gehad en zijn daarmee ook op geen enkele wijze gecommitteerd aan de keuzes die daarin zijn gemaakt.

Een en ander heeft mede zijn oorzaak in de constatering dat alle medewerkers, ook zij die in het kader van het Faillissement hun functie verliezen, in de afgelopen periode van onzekerheid zich met een enorme passie en volhardendheid hebben ingespannen om de belangen van hun cliënten, pupillen en bewoners en collega’s te dienen. Ook dat maakt dat ieder recht heeft op een zo’n fair en zorgvuldig mogelijke doorstartprocedure.

Het faillissement van Zonnehuizen onderstreept de noodzaak om inkomsten en uitgaven met elkaar in balans te brengen.

Dit betekent dat we teruggaan in formatie om een gezonde bedrijfsvoering te realiseren. Reductie zal met name plaatsvinden in de staf en ondersteunende diensten.

Op basis van de thans 24 januari ter beschikking staande informatie komen wij tot overgang van in totaal 1101,16 fte. Waarvoor wij naar de bijgevoegde bijlage verwijzen. Wij realiseren ons gezamenlijk dat het lastig is vast te stellen wat de “oude formatie” is, waar tegen deze getallen afgezet dienen te worden. We hebben samen vastgesteld dat als beste referentiekader dient de Formatie medio 2011 aan de hand waarvan het laatste Sociaal Plan met Addenda van de Stichting Zonnehuizen is opgenomen. De formatie mei 2011 is dan ook in de bijlage verwerkt. Zodra het totale Organisatieorganogram beschikbaar is, zult u dat ontvangen.

Doel

Doel is op uiterlijk 23 januari 2012 aan alle medewerkers schriftelijk helderheid te geven over plaatsing dan wel effectuering aangezegd ontslag. Voor alle medewerkers geldt in het kader van de beoordeling omtrent het aanbieden van een arbeidsovereenkomst bij de nieuwe entiteiten, dan wel het niet aanbieden daarvan als criterium:

Er mag geen sprake zijn van enige willekeur en de redenen om tot die vaak lastige afweging te komen moeten uitlegbaar dienen te zijn. De nieuwe entiteiten beschikken niet over de personeelsdossiers van Stichting Zonnehuizen. Daardoor is een volledig objectiveerbaar besluit niet mogelijk. Nadrukkelijk dienen de besluiten zo toetsbaar mogelijk te zijn. Op deze aspecten zijn betrokken directies aanspreekbaar.

Daarbij geldt dat zij die 24 januari vernemen dat hun ontslag per 11 februari zal worden geëffectueerd in ieder geval tot en met 11 augustus 2012 als interne kandidaat zullen gelden bij de nieuwe werkgevers.

Primair proces

1. Ten aanzien van medewerkers in het primaire proces hebben we aangegeven dat onze inschatting is dat het overgrote merendeel van de huidige medewerkers een contractaanbod zal krijgen.

2. Voor het primaire proces geldt: “je mag blijven, tenzij...”

3. Naar behoren functionerende medewerkers zullen een aanbod krijgen, tenzij er geen fte-ruimte is voor een aanbod.

4. Dit betekent ook dat we veelal aansluiten bij de huidige contractomvang. Het leidend principe is: “contractomvang continueren, tenzij...” Het financieel kader afgeleid van ZZP- en DBC-bekostiging is immers de dwingende financiële randvoorwaarde.

5. In een beperkt aantal gevallen bij solo functies kan mogelijk een gewijzigd urenaanbod worden gedaan omdat de omvang van het werk anders zal zijn dan in het verleden.

Zoals gezegd zal het overgrote merendeel van de huidige formatie mee gaan naar de nieuwe rechtspersonen. Bij meerdere geschikte kandidaten is het om tijdsredenen niet anders mogelijk dan om op basis van oordelen van managers op basis van kwaliteit tot besluitvorming te komen. Omdat daarmee het risico van subjectieve beoordeling bestaat is er in de procedure een aantal zorgvuldigheidselementen ingebouwd. Nader advies van de HR-manager en Directeur. Als er ondanks dat nog sprake zou zijn van een evident onredelijk besluit is er als ultimum remedium de Hardheidsclausule.

Daarnaast hebben wij uw pleidooi met betrekking tot het beperken van de flexibele formatie goed gehoord. Dit is mede door u genoemd in verband met het “in het failliet zitten” van duizenden uren overwerk in 2011. De flexibele formatie zal gerelateerd zijn aan omzetfluctuaties en het risicoprofiel daarvan.

Staf en Ondersteuning

1. Belangstellingsregistratie: voor de beschikbare functies binnen staf en ondersteuning is er voor de medewerkers binnen de staf en ondersteunende diensten Zonnehuizen de mogelijkheid geweest om belangstelling hiervoor aan te geven.

Op basis hiervan zijn gesprekken geweest, die de directies van de nieuwe entiteiten handvatten geven om wel of geen contractaanbod te doen.

Omdat het ten opzichte van het primaire proces om aanzienlijk minder medewerkers ging, is hier in de procedure voorzien in een beoordeling op grond van kwaliteit. Naast de gesprekken met de kandidaten is ook informatie ingewonnen bij het huidige management. Bij meerdere kandidaten is er wel degelijk met het anciënniteitbeginsel rekening gehouden.

2. Ook hier geldt dus: zorgvuldigheid. Iedereen is de mogelijkheid gegeven zijn of haar belangstelling aan te laten geven. Gewenste snelheid is geborgd door een korte en duidelijke doorlooptijd van het proces.

CAO

In principe is het zo dat in die situaties dat medewerkers van staf en ondersteunende diensten overgaan naar LSG-Rentray en daarmee komen te vallen onder de CAO Jeugdzorg dat inschaling plaatsvindt op basis van het nieuwe functieniveau in combinatie met ervaringsjaren. Het gaat hier om 21 fte.

Al eerder is gegarandeerd dat ook die nieuwe werkgevers de lidmaatschappen van de huidige werkgeversorganisaties in de zorg onverkort zullen effectueren.

Periodiekdatum

Omdat bij een relatief groot aantal medewerkers die worden geplaatst toch sprake zal zijn van enige soms ook meer substantiële teruggang in salaris, uren of emolument zijn wij bereid als compensatie de volgende periodiekdatum voor alle medewerkers te zetten op 1 juli 2012.

Hardheidsclausule

In het overleg hebben we ook afspraken gemaakt over een hardheidsclausule. Er komt per direct een “Hardheidsclausule” commissie, bestaande uit vier leden, die gevallen van evidente onbillijkheid in het proces dat nu loopt zal beoordelen.

Ook kunnen situaties die door een cumulatie van factoren als extra schrijnend kunnen worden bestempeld, worden voorgelegd aan de Hardheidsclausule Commissie. De commissie beoordeelt deze aanvragen en adviseert het bestuur van de Stichting Continuering Zonnehuizen. Deze commissie zal bestaan uit Charles Laurey namens Zonnehuizen, Pieter de Man namens de nieuwe entiteiten en twee vertegenwoordigers van de vakbonden. Wij zullen deze week de twee door u voorgedragen kandidaten benaderen opdat zo spoedig mogelijk de commissie gereed is. Besluitvorming zal plaatsvinden op basis van unanimiteit. Er zal een fonds dienen te worden gevormd om in erkende schrijnende gevallen ook in materiële zin maatregelen te kunnen effectueren. In eerste instantie zal de curator daarin om een bijdrage worden gevraagd en mocht dit niet toereikend zijn bij de nieuwe werkgevers.

Tevens zal de curator worden voorgesteld het Mobiliteitscentrum dat reeds actief was voor Zonnehuizen weer te activeren per heden. Mocht dat onverhoopt niet tot een positief besluit leiden dan zullen de werkgevers zich daarover buigen en er richting vakbonden op terug komen.

Evaluatie

Tenslotte is gesproken over het initiëren van een evaluatie van het proces zoals dat is gelopen tot het moment van definitief akkoord met de curator. In deze evaluatie zult u als vakbonden samen met DeSeizoenen en Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs participeren. Charles Laurey heeft het initiatief tot een dergelijke evaluatie in afstemming met VWS reeds genomen. Daarin zal ook dienen te worden onderzocht waarom de mogelijke aanspraak op fondsen beheerd door NZA niet mogelijk zou zijn geweest.

Aan het eind van het overleg heeft u ons een aantal bespreekpunten op papier overhandigd. Hiervan hebben wij kennis genomen. Hierna volgt puntsgewijs een korte reactie daarop.

A. Algemeen

Medezeggenschap: De intentie is aanwezig om per uiterlijk 1 februari 2012 een tijdelijke Bijzondere Ondernemingsraad in te stellen voor zowel Zonnehuizen Kind & Jeugd als ook voor DeSeizoenen. Voor Onderwijs blijft de huidige MR bestaan.

Op dit moment worden de nieuwe formatieplaatsen plannen (FPP) opgesteld. De definitief vastgestelde FPP’s krijgt u toegestuurd met inzicht hoeveel formatie is ingevuld door medewerkers van de voormalige Stichting Zonnehuizen.

Er zal geen anciënniteit in de vorm van dienstjaren van de voormalige Stichting Zonnehuizen worden overgenomen.

Er ontstaat per 1 januari 2012 een nieuw dienstverband. Voor de inschaling wordt vanzelfsprekend wel gelet op de opgebouwde ervaringsjaren. Dit betekent veelal dat medewerkers hun huidige inschaling blijven behouden.

B. Aanbod

De medewerkers krijgen een aanbod in de vorm van een nieuwe arbeidsovereenkomst bij de onderscheiden stichting of vennootschap. Dit aanbod ontvangen medewerkers op uiterlijk 24 januari 2012.

Contracten continueren: Dus: Onbepaalde tijd blijft Onbepaalde tijd, Bepaalde tijd blijft Bepaalde Tijd, tenzij. Er wordt geen nieuw proeftijdbeding ingevoerd.

De huidige CAO’s, Ghz, GGZ en Onderwijs blijven onverkort van toepassing. Voor medewerkers die een aanbod krijgen binnen de ondersteunende dienst van LSG-Rentray geldt de CAO-J.

Dienstjaren regeling. Zie opmerking onder A.

FWG-indeling overgang. In het algemeen hanteren we de huidige FWG-indeling. In een beperkt aantal situaties wordt een lager niveau voorlopig vastgesteld. Organisaties zullen in een vervolgfase het nieuwe functiehuis definitief vaststellen. Hierbij hanteren we spelregels van de CAO en FWG systematiek.

Medewerkers krijgen een nieuw contractaanbod. Hierbij wordt niet teruggekeken naar oude salarisgaranties. Het FWG functieniveau is leidend in combinatie met de ervaringsjaren. Als er perspectief is op doorgroei in de salarisschaal dan wordt dit conform de CAO toegepast.

Medewerkers kunnen zich aansluiten bij het IZZ. Premiesuppletie is alleen van toepassing als dit overeenkomstig de CAO bepalingen is.

Medewerkers worden bij indiensttreding direct aangemeld bij het PfZW.

In algemene zin zullen de bedrijfsprocessen met het bijbehorende dienstpatroon binnen de zorg worden voortgezet.

Vergoedingen worden afgeleid van de CAO. De huidige standplaats zal veelal dezelfde blijven. Niemand is verhuisplichtig en voor de vergoeding woon-werkverkeer is de CAO leidend. De standplaats van het contractaanbod kan verschillen van de huidige standplaats.

Omdat we een nieuwe werkgever zijn beschikken we niet over de personeelsdossiers en data rondom ziekteverzuim. Dit is een duidelijk standpunt van de curator en wordt door ons dan ook onverkort gehanteerd.

Zieke medewerkers. Bij iedere medewerker ongeacht ziek of niet ziek wordt bekeken of deze past in de nieuwe organisatie binnen een sluitende exploitatie. Het ziek zijn wordt hierin meegenomen maar betekent niet dat er een belemmering is voor een contractaanbod. De intentie is in ieder geval ook medewerkers waar sprake is van een (zeer) ernstige ziektegeval een contractaanbod te doen.

In het algemeen geldt de intentie opleidingstrajecten voort te zetten. Dit geldt ook voor stagiaires. Op dit moment is er nog geen scherp beeld van de omvang en de faciliteitenregeling. Per medewerker wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

C. Medewerkers die geen aanbod krijgen

Deze medewerkers dienen zich in te schrijven bij het UWV en maken aanspraak op een WW-uitkering. Er komt geen wachtgeldvergoeding vanuit de nieuwe organisaties.

Er zullen bij de nieuwe entiteiten vacatures ontstaan. Deze worden aan betrokkenen aangeboden, indien betrokkene dit expliciet wenst. Deze kandidatuur geldt voor alle entiteiten waar medewerkers nu in dienst treden. Aan medewerkers zal worden gevraagd kenbaar te maken of ze aanbiedingen willen ontvangen.

Tot zover onze weergave van de afspraken en onze reactie op uw voorstellen inzake het huidige Transitieproces.

Tevens zijn wij overeengekomen dat het wenselijk is tenminste een keer per drie maanden overleg te voeren tussen de betrokken werkgevers en de bonden. Onzerzijds zult u een uitnodiging ontvangen voor een overleg begin april 2012.

Wij vertrouwen erop onze afspraken correct te hebben samengevat en in het kader van de door ons betrachte zorgvuldigheid op een passende wijze te hebben gereageerd op de door u opgebrachte punten.

Graag nodigen wij u uit, ten bewijze dat u kunt instemmen met deze integrale tekst uw handtekening voor akkoord te plaatsen. Zoals afgesproken zullen we deze tekst op de Intranetsite plaatsen opdat alle medewerkers duidelijk is wat wij gezamenlijk met betrekking tot deze Transitieperiode hebben afgesproken.

Met vriendelijke groet,

Zonnehuizen Kind & Jeugd en Onderwijs
F. Candel

DeSeizoenen
W. de Boer


Voor akkoord:

Abvakabo FNV
S. Sözen

FBZ
B. Steehouder

CNV Publieke Zaak
K. Kasper

NU ’91
P. Meesters


Bijlage: Overzicht aantallen en fte’s (mei 2011 en januari 2012)

Stand van zaken mei 2011

Contractformatie: 1356,31 fte

Stand van zaken per 23 januari 2012, 24.00 uur.

Medewerkers met aanbod
Aantal subdienstverbanden – FTE

Kind&Jeugd 928,00 – 427,90
Michaelshoeve 112,00 – 56,00
Facilitair 90,00 – 50,75
Staf&Ondersteuning 29,00 – 21,10
Seizoenen BV 744,00 – 458,40
Subtotaal 1.903,00 – 1.014,15
Onderwijs 102,00 – 87,01
Totaal 2.005,00 – 1.101,16

Aantal medewerkers zonder aanbod: 431’
Tot besluit van vandaag heb ik hier het gisteren gepubliceerde ‘Antwoord aanvullende vragen Leijten over het faillissement van Stichting Zonnehuizen’:
‘AH 1138
2011Z27641
Antwoord van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 19 januari 2012)

1.
Is het waar dat Zonnehuizen sinds oktober 2011 geen loonbelasting, premie voor de zorgverzekering en pensioenpremie heeft afgedragen voor zijn personeel? Kunt u uw antwoord toelichten? 1)
1.
Naar ik heb begrepen heeft de curator laten weten dat bepaalde premies niet betaald zijn.

2.
Hoeveel geld is Zonnehuizen verschuldigd aan de belastingdienst, zorgverzekeraars en pensioenfondsen?
2.
Om welke bedragen het gaat is mij niet bekend.

3.
Welke gevolgen zullen de medewerkers van Zonnehuizen ondervinden? 2) Kunnen zij bijvoorbeeld een extra belastingaanslag krijgen, nu hun werkgever verzuimd heeft loonbelasting te betalen? Is het mogelijk dat zij een extra rekening krijgen van de zorgverzekeraar? Heeft het personeel een pensioengat opgelopen?
3.
Hoe dat precies voor elke individuele medewerker uitpakt, weet ik niet.

4.
Bent u bereid om u tot het uiterste in te spannen dat het personeel geen nadeel zal ondervinden van de nalatigheid van hun werkgever? Zo ja, wat gaat u doen? Zo neen, vindt u het rechtvaardig dat het personeel financieel de dupe is van nalatigheid van hun werkgever?
4.
Het personeel kan op komen voor zijn rechten; rechtstreeks, via de vakbonden of anderszins. Ik treed niet in de relatie van individuele medewerkers en hun werkgever. Dat laat onverlet dat ik begrip heb voor de moeilijke situatie waarin de medewerkers verkeren.

5.
Bent u van mening dat de interim bestuurder nalatig is geweest, door de premies voor pensioen en zorgverzekering en de loonbelasting niet te betalen? Kunt u uw antwoord toelichten?
5.
Verplichte premies moeten betaald worden. Het is niet aan mij om op dit moment uitspraken te doen over nalatigheid. Het proces loopt immers nog.

6.
Is het mogelijk om de interim bestuurder aansprakelijk te stellen voor deze nalatigheid, al dan niet door het personeel zelf? Kunt u uw antwoord toelichten?
6.
In geval een werkgever verplichte premies of belasting niet betaalt wordt hij daarop door de betreffende instanties aangesproken en indien nodig “aangepakt”. VWS heeft daarbij geen rol.

7.
Heeft u nog steeds een groot vertrouwen in de interim bestuurder, zoals u op 23 november 2011 betoogde? Kunt u uw antwoord toelichten?
7.
Het vertrouwen dat ik op 23 november 2011 uitsprak betrof vooral de kwaliteit van zorg. Dat deed ik op gezag van de IGZ die aangegeven had dat de kwaliteit van zorg in orde was.

8.
Welke rol heeft de curator gespeeld sinds de onder curatele stelling van Zonnehuizen? Had de curator moeten opmerken dat er geen loonbelasting en premies werden afgedragen? Kunt u uw antwoord toelichten?
8.
Afgaande op de berichtgeving heeft de curator dit opgemerkt en daarover het personeel ingelicht.

9.
Kunt u verklaren dat er in september 2011 nog 6 miljoen euro nodig was om de organisatie te redden en nu een veelvoud daarvan? Hoe geeft de cumulatie plaatsgevonden? 3)
9.
De 6 miljoen euro waarvan in september 2011 sprake was was nodig om de exploitatie nog enige tijd te kunnen voortzetten zonder surseance of faillissement. Die 6 miljoen volstond echter niet om Stichting Zonnehuizen weer gezond te maken.

10.
Bent u met mij eens dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat er bewust is aangestuurd op een faillissement van Zonnehuizen en dat een diepgravend onderzoek op zijn plaats is? Kunt u uw antwoord toelichten?
10.
Onderdeel van de taak van de curator is onderzoek te doen naar de oorzaken van een faillissement. Indien zij van mening is dat er bewust aangestuurd is op een faillissement zal zij dat melden in de openbare faillissementsverslagen, waarvan het eerste gepubliceerd is (zie www.vanvanriet.nl). De suggestie dat er bewust is aangestuurd op een faillissement onderschrijf ik op basis van mijn huidige informatie niet. Wel is gebleken dat faillissement onafwendbaar was.

1) Aanvullende vragen op eerdere vragen van het lid Leijten (SP), ingezonden 30 december 2011 (vraagnummer 2011Z27603)
2) Informatie van personeel
3) Herstelplan Zonnehuizen’

1 opmerking:

willemjan zei

Jammer Matthijs, je had zeker soms zinvolle bijdragen maar je verloor jezelf te vaak. Michiel heeft gelijk. Wie niet horen wil moet maar voelen.
Wat betreft Zonnehuizen, het is natuurlijk een groot drama. Denk eens aan al die mensen die in het verleden hun offers hebben gebracht om de Zonnehuizen op te bouwen. In materieel opzicht is alles weg. Wat er aan opgebouwde kennis zit nemen de medewerkers mee en daar gebeurt wellicht nog wat mee maar dat hangt af van mogelijkheden. Verder zal alles verdwijnen.
De ondernemer de Winter is duidelijk waarom hij dit doet. Hij wil kosten besparen in de zorg en als ondernemer zodoende markt creeeren om rendement te halen. Verder is het een ondernemer die zichzelf voortreffelijk verkoopt maar ook een dictator is, zoals zovele ondernemers. Over het Antroposofische mensbeeld en de vernieuwende methodes die daaruit voortkwamen heb ik niets bij hem gelezen. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat hij iets ziet in dure voor hem nietszeggende methodes.
Sterker, hij heeft meer biologische mensbeeld gezien zijn uitlatingen waar zijn voorkeur naar uit gaat. Ik kan dat de ondernemer niet kwalijk nemen sterker ik heb ook nog wel bewondering voor zijn moed om een tegengeluid te laten horen.
Gek genoeg lees ik weinig reacties hierover. Het geeft mij twee beelden. 1. Antroposofen hun oordeel is vaak zwak omdat ze immers positiviteits oefeningen doen. dwz. alles is ergens goed voor. Zelfs als de Zonnehuizen worden weggevaagd zijn ze positief voor de toekomst. Droom maar lekker verder zou ik zeggen.
Het tweede is in mijn ogen de belangenverstrengeling. Ieder vecht voor zijn eigen hachje en probeert zo goed mogelijk en zonder kleerscheuren er van af te komen. Ik begrijp dat maar wat een angst. Ook van de Antroposofische instituten.
Dan nog even over de curator. Natuurlijk had ze meer tijd voor onderzoek. Maar ze kon niet meer op tegen de druk van de buitenwereld die ongetwijfeld groot was en vaak ook niet te doorzien. Zo gaat iets op een absurde manier verkeerd.

Willemjan

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)