Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 11 december 2008

Kapschuur

Het nieuws van vandaag (klik hiervoor in het linkermenu op ‘Nieuws’):

‘De eerste paal is geslagen van de nieuwe kapschuur die op de akkerbouw gebouwd zal worden.’

Er is zelfs een foto bij; klik op ‘Eerste paal geslagen’:

‘Sneller dan verwacht konden we beginnen met de bouw van een grote nieuwe kapschuur op de akkerbouw.’

We: dat is Warmonderhof, de biologisch-dynamische land- en tuinbouwopleiding in Dronten. Daar zit natuurlijk een heel verhaal aan vast. Een deel daarvan heb ik verteld op 29 augustus 2008 in ‘Warmonderhof’. Dit keer gaat het om Stichting Warmonderhof (zie in het linkermenu onder ‘Stichting’); deze

‘stimuleert de biologisch-dynamische landbouw, door haar vermogen in te zetten voor de opleiding en de ontwikkeling van jonge mensen. Zij doet dit door onroerend goed, voorzieningen en diensten aan De Warmonderhof Opleiding en aan de Warmonderhof praktijkbedrijven ter beschikking te stellen. Hierdoor is het mogelijk om naast het leren ook het wonen en het werken een belangrijke plaats in de opleiding te geven. De stichting doet dit al zo’n 60 jaar, met succes. Door de mogelijkheden die de stichting creëert, is een unieke plek ontstaan in de polder, waar ook anderen kunnen zien en proeven wat de waarde is van de biogisch-dynamische landbouw.’

En elders valt hierover te lezen (in het linkermenu onder ‘Bedrijven’):

‘De stichting Warmonderhof is mede-ondernemer in alle Warmonderhof bedrijven. Zij stelt onder andere grond en gebouwen aan de bedrijven ter beschikking. Daarnaast is de stichting eigenaar van de woongebouwen en van de ontmoetingsruimte: “de Hofzaal”.

De stichting zoekt mensen en instellingen om door samenwerking en/of sponsoring haar werk mede mogelijk te maken. Wilt u meer weten, vraag dan uitgebreide informatie aan.’

Hoe een en ander qua opleiding is georganiseerd, staat weer op een andere plek, dit maal bij ‘De opleiding’ onder ‘Stichting’:

‘De Warmonderhofopleiding wordt verzorgd door een samenwerkingsverband tussen stichting Warmonderhof, het Groenhorstcollege en vier zelfstandige ondernemers, die zich aan de opleiding hebben verbonden. Het Groenhorst college verzorgt de theorie, de ondernemers verzorgen de praktijk en de stichting Warmonderhof verzorgt het wonen. Daarnaast zijn er veel zaken en activiteiten die uit de samenwerking voortkomen.

Het Groenhorst College, locatie Dronten, is gevestigd in het Groenhorst gebouw aan De Drieslag. Door het Groenhorst College worden de volgende opleidingen verzorgt:

  • – Dagopleiding BD-landbouw
  • – Deeltijdopleiding DB-landbouw
  • – Deeltijdopleiding Landbouw & Zorg
  • – Deeltijdopleiding Natuurvoeding

U vindt informatie over de opleidingen op de website van het Groenhorst College locatie Dronten.

In het linkermenu onder ‘Bedrijven’ is ook te lezen over ‘De praktijklessen op de bedrijven’:

‘In het eerste en tweede jaar komen de studenten meerdere keren een periode op de verschillende bedrijven. Hierdoor kunnen ze kennismaken met de praktijk van de verschillende landbouwtakken die aanwezig zijn. Ze hebben in dat jaar ook elk een eigen oefenakker bij de tuinbouw om individueel stageopdrachten uit te kunnen voeren.

In de tweede helft van het tweede jaar beginnen de studenten aan een lange stage – van april t/m september – op een ander biologisch-dynamisch bedrijf buiten de Warmonderhof. Dat kan binnen dezelfde klimaatzone overal op het noordelijk halfrond zijn. Veel studenten maken dan ook gebruik van deze gelegenheid om in het buitenland ervaring op te doen.

In het derde en in het vierde jaar doen de studenten hun stages weer op de praktijkbedrijven van Warmonderhof. In het vierde jaar kunnen ze een afstudeerrichting kiezen: tuinbouw, veehouderij en akkerbouw of fruitteelt. In de praktijk betekent het voor de ondernemers dat er elke dag zo’n 30 à 40 studenten, verdeeld over de bedrijven stagelopen. Studenten die een periode in de melkploeg zitten komen ’s ochtends en ’s middags naar de veehouderij (en natuurlijk dan ook in de weekenden en de vakanties). In de periode van de zomerschoolvakantie hebben de studenten vier weken vrij en vier weken zomerpraktijk. Ze werken dan hele dagen mee op de bedrijven. Tijdens de zomerpraktijk is de sfeer als op een boerenbedrijf: er wordt gezamenlijk gegeten en de hele dag gewerkt.’

Gaan we onder ‘Bedrijven’ naar het kopje ‘Akkerbouw en Veehouderij’, dan beginnen we in de buurt te komen van waar het vandaag om gaat:

‘Het akkerbouw- en veehouderijbedrijf op Warmonderhof zijn sterk met elkaar verbonden, wat uit de praktijk van de landbouw logisch voortvloeit. De akkerbouwer verbouwt het veevoer en de veehouderij geeft daar de mest voor terug. Op de kavels waar gras/klaver verbouwd wordt lopen in het zomerseizoen de koeien buiten.

In een zesjarige vruchtwisseling worden de volgende gewassen verbouwd: gras-klaver, graan, aardappelen, winterwortelen, uien, pompoenen.

Thieu Verdonschot runt het akkerbouwbedrijf op de Warmonderhof. Het akkerbouwbedrijf beslaat zo’n 35 ha, ongeveer de helft van de 75 ha die akkerbouw en veeteelt samen in gebruik hebben. Thieu en Jan Wieringa werken samen met de zesjarige vruchtwisseling. Gras-klaver en tarwe worden ook geteeld om de bodemstructuur te verbeteren, zodat daarna de hoogsalderende gewassen het goed doen op deze percelen grond.

Elke teelt heeft zijn eigen bewerking en behandelingen nodig wat ook voor de leerlingen ervaring in veel verschillende werkzaamheden oplevert. Bijzonder op dit akkerbouwbedrijf is de uitgebreide mechanisatie, vooral voor de grond- en gewasverzorging. Wortelen, uien, aardappelen en kool worden op het bedrijf opgeslagen in bewaarschuren, respectievelijk koelcellen.’

Over concrete mogelijkheden ter financiële ondersteuning wordt geschreven bij ‘Stichting’ (zie ‘Financiële ondersteuning’):

‘Stichting Warmonderhof wordt niet gesubsidieerd en is daarom afhankelijk van de opbrengst van eigen activiteiten en van schenkingen van particulieren en instellingen. We stellen het erg op prijs wanneer mensen en bedrijven ons willen ondersteunen. Daardoor kunnen we projecten realiseren die anders niet mogelijk zijn.

Natudis neemt onder de schenkers een belangrijke plaats in, omdat zij 2% van haar omzet aan BD-sappen, onder het merk Luna e Terra, schenkt aan stichting Warmonderhof. Met deze gelden zijn al verschillende projecten gerealiseerd, zoals:

de inrichting van de bewaarschuur voor aardappelen, de regeling van de beluchtingsinstallatie, de verharding van een deel van het erf op nummer 16, de verbreding van de dam tussen de veehouderij en de tuinbouw, de bouw van een nieuwe bijenstal en de bouw van een nieuwe jongveestal.

Dit jaar staan op het programma: Wateropslag voor de tuinbouw en een kapschuur voor de akkerbouw. [Dit is hem: een kapschuur voor de akkerbouw! MG]

De jongveestal werd door meerdere schenkers mogelijk gemaakt. Vele particulieren dragen er aan bij, maar ook is en schenking verkregen van de Software AG uit Duitsland en is een subsidie verkregen vanuit de provincie Flevoland en de Europese gemeenschap.’

Dankzij het nieuws dat vandaag is geplaatst op de website van Warmonderhof, zijn we toch maar mooi heel wat meer te weten gekomen over deze opleiding.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)