Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 16 juli 2010

Club

Vorige week werd bekend dat Peter Blom van Triodos Bank lid is geworden van de prestigieuze ‘Club van Rome’. Op 8 juli bracht Triodos Bank dit persbericht uit:
‘De Club van Rome heeft directievoorzitter Peter Blom van Triodos Bank benoemd tot lid. Blom is hiertoe uitgenodigd vanwege zijn buitengewone prestaties op het gebied van duurzaam bankieren en het vernieuwen van het bankwezen. Naast Wouter van Dieren is Blom de tweede Nederlander die op dit moment lid is van de Club van Rome. Hare Majesteit Koningin Beatrix en oud-premier Ruud Lubbers zijn erelid.

Volgens secretaris-generaal Ian Johnson van de Club van Rome heeft Blom met de door hem in drie decennia opgebouwde succesvolle duurzame bank bewezen dat een andere benadering van bankieren mogelijk is – in een tijd waarin onze financiële toekomst meer dan ooit nieuwe impulsen nodig heeft. Johnson: “Blom’s werk als pionier in duurzaam bankieren, groene investeringen en microfinanciering is internationaal erkend. Zijn ervaring betekent een waardevolle bijdrage aan het verwezenlijken van de doelstellingen van de Club van Rome op een cruciaal moment in de geschiedenis.”
Voor Peter Blom was het baanbrekende rapport The Limits to Growth (Grenzen aan de groei, 1972) van de Club van Rome een belangrijke inspiratiebron, toen hij zich als student de volle omvang van de milieuproblematiek begon te realiseren. Blom: “Ik zal dan ook graag mijn bijdrage leveren aan het werk van deze Club, en wil me daarbij in het bijzonder richten op de rol die de financiële wereld kan spelen in het realiseren van de noodzakelijke veranderingen.” Volgens Blom hebben de financiële crisis, het armoedevraagstuk en de klimaatcrisis veel gemeen: “We moeten af van een economie met een eenzijdige focus op het maximaliseren van winst en werken aan nieuwe economische modellen waarbij we streven naar maximale duurzaamheid. Als Triodos Bank hebben we laten zien dat dergelijke modellen te realiseren zijn en ook echt werken.”

De Club van Rome is een non-governmental organisation (NGO) zonder winstoogmerk, die mensen samenbrengt die ervan overtuigd zijn dat de toekomst van de mensheid niet vast staat en dat iedere mens kan bijdragen aan het verbeteren van onze samenleving. Wetenschappers, economen, zakenmensen, internationale hoge ambtenaren en (voormalig) staatshoofden van alle vijf continenten bundelen hun kennis en ervaring uit een grote verscheidenheid aan achtergronden om tot een dieper inzicht en begrip te komen van de wereldproblematiek. Tegen de achtergrond van de financiële crisis is er nieuwe en grote internationale belangstelling voor de activiteiten en inzichten van de Club. Het maximum aantal leden is 100.

Peter Blom (Leiden, 1956), studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij was betrokken bij de oprichting van Triodos Bank in 1980 en bekleedde verschillende functies binnen de bank: hij begon als senior account manager zakelijke kredietverlening, was sinds 1989 directeur en is sinds 1997 directievoorzitter (CEO). Blom is daarnaast voorzitter en medeoprichter van de Global Alliance for Banking on Values en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Banken. In 2008 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijdrage aan duurzaam bankieren.

De Club van Rome werd in 1968 opgericht door de Italiaan Aurelio Peccei en de Schotse wetenschapper Alexander King. De Club werd wereldberoemd met de publicatie van Limits to Growth. In dit rapport worden verschillende toekomstscenario’s tegen elkaar afgezet. Dit leidde tot de vraag: Kan materiële consumptie, afval en vervuiling exponentieel blijven groeien op een eindige planeet? Deze problematiek staat momenteel weer volop in de belangstelling. Sinds de oprichting heeft de Club zijn unieke ledennetwerk opgebouwd en drieëndertig Nationale Associaties over de hele wereld gevestigd. Voor meer informatie: kijk op www.clubofrome.org.

Triodos Bank NV, opgericht in 1980, is een onafhankelijke bank die staat voor duurzaam en transparant bankieren. Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving. Triodos Bank stond aan de wieg van de fiscale stimuleringsregelingen voor groene, sociaal-ethische en culturele projecten. Triodos Bank lanceerde het eerste groenfonds en cultuurfonds van Nederland en is wereldwijd een autoriteit op het gebied van microfinanciering in ontwikkelingslanden.

Triodos Bank heeft 250.000 klanten en ruim 5 miljard euro toevertrouwd vermogen. De bank heeft vestigingen in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. Triodos Bank is in 2009 door de Financial Times uitgeroepen tot de duurzaamste bank ter wereld. Voor meer informatie, kijk op www.triodos.nl.’
Overigens is de website van Triodos Bank nu volledig vernieuwd, zoals daar eerder werd aangekondigd. Sinds gisteren of vandaag schrijft men:
‘Met veel trots presenteren wij de nieuwe website van Triodos Bank. We zijn gegroeid en het is tijd voor een frisse, betere website. Ook ons magazine Triodos Nieuws wordt dit jaar vernieuwd.’
Op 24 juni, dus een paar weken vóór Bloms lidmaatschap van de Club van Rome, werd bekend dat Peter Blom ook deel uitmaakt van een nieuwe ‘Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding’. De website agf.nl berichtte hierover:
‘Vandaag is de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding opgericht. Voorzitter Edith Lammerts van Bueren, hoogleraar aan Wageningen University: “De nieuwe Raad zal fungeren als een onafhankelijke denktank en adviezen opstellen ‘to whom it may concern’ over de noodzakelijke integrale verduurzaming van de landbouw en voeding.”

Onderscheidend voor deze Raad zijn haar integrale benadering en de koppeling van gezonde voeding en duurzame landbouw. Hiermee wordt een nieuwe wetenschappelijke dimensie benadrukt die onderbelicht is geweest, en die kan bijdragen aan ook op lange termijn mens-, dier- en milieuvriendelijke en vitale productiesystemen. Deze Raad is opvolger van de Raad voor Biologische Landbouw en Voeding. Het grote verschil is dat de nieuwe Raad zich onafhankelijk van de biologische sector positioneert en zich zal richten op fundamentele, wetenschappelijke vragen rond duurzaamheid, landbouw en voeding.

De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding heeft als hoofdtaken:
– Vanuit wetenschap en maatschappij knelpunten vaststellen die de ontwikkeling naar een duurzame landbouw en voeding belemmeren;
– Gevraagd en ongevraagd, onafhankelijke adviezen opstellen om op lange termijn bovengenoemde knelpunten strategisch aan te pakken;
– Voeden van het actuele politieke en maatschappelijke debat over verduurzaming van de landbouw en voeding;
– Organiseren van internationale conferenties over beleid en wetenschap op dit thema.
Als eerste activiteit wil deze Raad het begrip integrale duurzaamheid met betrekking tot het thema landbouw en voeding nadere invulling geven. Daarmee ontstaat de basis voor een nadere uitwerking op tal van gebieden in de landbouw en met betrekking tot voeding.

Leden van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding hebben bewezen expertise vanuit diverse vakgebieden met betrekking tot integrale duurzaamheid. Samenstelling:
– Peter Blom, directievoorzitter Triodos Bank
– Prof.ir. Klaas van Egmond, hoogleraar Geowetenschappen, Universiteit van Utrecht
– Drs. Machteld Huber, arts en senioronderzoeker voeding en gezondheid, Louis Bolk Instituut
– Prof.dr.ir. Edith Lammerts van Bueren, buitengewoon hoogleraar Biologische Plantenveredeling, Wageningen UR en Louis Bolk Instituut, voorzitter
– Prof.dr.ir. Ludwig Lauwers, wetenschappelijk directeur ILVO- Landbouw en Maatschappij en gastprofessor Agrarische bedrijfseconomie, Universiteit Gent
– Dr.ir. Ben van Ommen, hoofd Nutrigenomics, TNO
– Ir. Anton van Vilsteren, biologisch teler in Marknesse, voorzitter van de coöperatie Nautilus
– Drs. Wouter van der Weijden, directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu
– Prof.dr. Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering, Universiteit Utrecht
– Prof.dr.ir. Akke van der Zijpp, hoogleraar Dierlijke Productiesystemen, Wageningen UR’
Op de website van Demeter lezen we onder ‘Nieuws’ over de ‘Jaarvergadering Demeter Internationaal’:
‘De Jaarvergadering van Demeter Internationaal is dit jaar gehouden in Bairro Demetria, Brazilië. Een dorp van 650 gezinnen rond enkele Demeter-boerderijen en Biodynamische en antroposofische organisaties. De Braziliaanse BD-Vereniging, de Demeter-certficering, een Vrije School, een conferentiecentrum en een stenenmuseum. De enorme biodiversiteit aan planten en bomen, dieren en vogels, insecten en mensen in deze Biodynamische omgeving is overweldigend. Dit in schril contrast met de uitgestrekte monoculturen van suikerriet in gebieden zo groot als heel Nederland. Er waren 26 deelnemers vanuit 15 landen en er zijn goede besluiten genomen. De meest opvallende:

– Demeter Internationaal gaat een andere certificerings-systematiek ontwikkelen. Geen generieke normen meer in een steeds knellender systeem. Maar individuele ontwikkeling op basis van richtlijnen. Zeg maar wat we hier al doen met Collegiale Toetsing.
– De plaats van het Demeter-logo is niet meer gedwongen bovenaan. Er komt meer vrijheid om het Demeter-logo prominent op de voorkant van het etiket te zetten.
Meer lezen>>’
Een klik op de link brengt het verslag ‘De slapende reus’ van Rienk ter Braake over dit bezoek aan Brazilië in beeld, met zoals altijd prima leesbare tekst en foto’s. Het begint zo:
‘Van 14 tot en met 19 juni 2010 heeft de jaarlijkse vergadering van Demeter Internationaal plaatsgevonden. Dit maal in Brazilië. Toch mooi als het nuttige kan samengaan met het aangename. Het was nuttig vanwege een versoepeling van de regels rond het Demeter-logo. En het besluit om het aantal normen sterk te reduceren en meer ruimte te geven aan Demeter-boeren voor individuele oplossingen. En aangenaam vanwege de heerlijke maaltijden, de Braziliaanse muziek en het goede gezelschap.’
En tegen het einde lezen we over de vergadering waar het allemaal om begonnen was, onder het kopje ‘De resultaten’:
‘In een democratisch proces hebben alle deelnemers de tijd nodig om tot een besluit te komen. Dat geldt ook hier. Het proces was misschien niet de kortste weg, maar ik ben blij met de uitkomsten. Hieronder de belangrijkste:

– We hebben over de principes gesproken. De biologisch-dynamische principes zijn de basis voor richtlijnen en een sterk gereduceerd aantal concrete normen. Hierover is iedereen het eens. Het vraagt een ander certificeringssysteem. Collegiale Toetsing. Er is een internationale werkgroep benoemd die dit systeem de komende maanden gaat uitwerken. Rienk zit in de werkgroep.

– Al jaren wordt binnen Demeter gesproken over normen op sociaal gebied; de Social Chart. De handen komen er nog niet voorop elkaar. Nog meer regelgeving en bijbehorende controle. Nader beschouwd passen sociale richtlijnen prima in het nieuwe certificeringssysteem.

– Het voorstel van Nederland voor meer vrijheid met betrekking tot de plaats van het Demeterlogo wordt aangenomen. Het logo dient goed herkenbaar te zijn op het etiket. Dus niet meer per definitie midden bovenaan.

– Er is opnieuw een marketing groep aangewezen. Die gaat zich bezighouden met mogelijkheden om Demeter-afspraken te maken over eerlijke en transparante prijsvorming bijvoorbeeld. Maar ook over de visie op het Demeter-merk. Willen we een handelsmerk, met een aannamebeleid, zoals in Duitsland? Of zijn we certificeringsmerk die iedereen accepteert die aan de voorwaarden voldoet? En hoe kunnen we de markt ondersteunen door licentiehouders met elkaar in contact te brengen en marketing ervaringen uit te wisselen?’
De Vitatas van vandaag stelt zich de vraag ‘Hoe groen wordt paars plus?’ Zoals altijd, is ook dit een tekst die gelezen mag worden:
‘Na de moeilijke verkiezingsuitslag en de omzichtige bewegingen over rechts en het midden, is uiteindelijk een opening over liberaal-links gevonden. De paarse variant dus, met een groen plusje door het aanschuiven van Groen Links. De spannende vraag voor de duurzame biologische sector bij iedere formatie is hoe groen de ambities zullen zijn. Het christelijk-linkse kabinet was bezig om zijn koers te verleggen van gericht biologisch naar breed duurzaam. Die koers zou betekenen dat alles wat een beetje duurzamer is dan gemiddeld, al goed (genoeg) is. Iedereen moet ten slotte mee kunnen doen en het mag vooral geen cent meer kosten. Het valt te verwachten dat een nieuw kabinet de algemene duurzaamheid wil versterken, want na een koude winter is gebleken dat de milieudeskundigen het toch juist hebben met hun klimaatvoorspellingen. Het tropische weer van de afgelopen maand lijkt dat nog eens extra te onderstrepen.

Om grote bedrijven te bewegen kleine stapjes te zetten in de richting van verschillende duurzaamheidaspecten, is een voorbeeld hoe duurzaamheid in de volle breedte en in volle samenhang bereikt kan worden meer dan noodzakelijk. De biologische landbouw toont al jaren aan dat zij dit stimulerend voorbeeld is. Al vijftien jaar groeit biologische landbouw en voeding veel harder dan de gewone voeding. Met circa 5% biologisch landbouwareaal in Europa is zij nu een reëel alternatief. In Frankrijk schakelen momenteel 300 boeren per maand om naar biologisch. De meerprijs die consumenten betalen voor biologisch biedt de boeren een nieuw economisch perspectief.

Biologische landbouw en voeding is het enige landbouw- en voedingssysteem dat wettelijk verankerd is in Brussel. Oorspronkelijke doelstellingen als milieuvriendelijkheid, dierenwelzijn, bodemvruchtbaarheid, waterbeheer, biodiversiteit en gezondheid zijn impliciet met allerlei regels verankerd. Zoals geen gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen, ruimte en uitloop voor de dieren en zeer beperkt gebruik van chemische toevoegingen in verwerkte producten.

Met de zomervakantie voor de boeg breken de weken van komkommernieuws aan. Het beste nieuws voor de komkommers zelf zou zijn als het regeerakkoord er snel komt: met een stimulering voor duurzame ontwikkelingen in het algemeen en biologische landbouw en voeding in het bijzonder, als koploper in duurzame landbouw en voeding.’
Op dit speciale landbouwgebied wordt er gelukkig weinig gekomkommerd, naar mijn smaak!
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)