Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 31 oktober 2009

Uitslag

Een van de leukste dingen in de pers is de verschillen in berichtgeving over één en dezelfde zaak. Vertel me wat u leest/schrijft, en ik vertel u wie u bent... Zoiets is het geval met die al lang slepende zaak over de al dan niet vrijstelling van btw voor complementaire behandelwijzen. Hoe vaak ik daar het afgelopen jaar al niet over ben begonnen. De eerste keer was op 17 september 2008 in ‘Herrie’. Gevolgd door Toegevoegde waarde’ op 27 september. In 2008 kwamen daar nog eens negen berichten bij: vijf in oktober (‘Handtekening’ op 3, ‘Actie’ op 7, ‘Gehoor’ op 18, ‘Populistisch’ op 19 en ‘Evaluatie’ op 23 oktober), drie in november ( ‘Kiezen’ op 4, ‘Kamer’ op 6 en ‘Strategisch’ op 20 november) en een in december (‘Voorman’ op 6 december). Dit jaar werd het wat minder; tot nu toe vijf berichten (‘Gesprekken’ op 24 februari, Uitstel’ op 17 juni, ‘Referendum’ op 15 augustus, ‘Stunt’ op 31 augustus en Kackadorissen’ op 11 oktober).

Update 1 november:
Ik blijk gisteren toch niet helemaal volledig te zijn geweest; er komen nog drie berichten bij. Namelijk ‘Reacties’ van 22 en ‘Vragen’ van 27 oktober 2008, en ‘Nog meer btw’ van 14 maart 2009. Dat maakt het totaal op maar liefst negentien berichten over deze materie...

Maar vandaag (of eigenlijk gisteren, om precies te zijn) komt er dus een einde aan deze slepende zaak. Een historisch moment, in verschillende opzichten. Ik heb hiervoor drie bronnen, welbekend uit vorige berichtgeving. De eerste is, zoals steeds, Aertjan Grotenhuis op zijn weblog ‘Geld’ van NRC Handelsblad. Onder de titel ‘Sigarettenroker betaalt voor goedkopere alternatieve behandeling’ maakte hij gisteravond om 17.19 uur het volgende bekend:

‘Van alle alternatieve behandelaars hebben alleen complementaire artsen, osteopaten en chiropractoren recht op de medische btw-vrijstelling. Dat geldt overigens ook voor antroposofen mits die een gewone (para)medische opleiding achter de rug hebben. Anderen moeten vanaf 1 januari 2010 19% btw berekenen, zie eerder blog met uitgebreide discussie.

De btw-vrijstelling geldt al voor reguliere medici. De uitbreiding kost 65 miljoen euro per jaar. De minister van volksgezondheid en de staatssecretaris van Financiën hebben samen bedacht wie dat geld moeten ophoesten: de sigarettenrokers. Een pakje sigaretten wordt daardoor ongeveer 15 cent duurder. De prijsverhoging geldt vanaf 1 maart 2010. In 2007 had de Tweede Kamer al 40 miljoen euro voor deze maatregel opzij gelegd. Dat geld werd toen van de wijndrinkers afgepakt (5 cent per fles). Maar die miljoenen zijn door de onnavolgbare Haagse begrotingsregeltjes in rook opgegaan. Dit jaar hebben de parlementariërs een andere bestemming voor de wijndrinkers bedacht. Ze mogen opdraaien voor een verlaging van de successiebelasting voor ouders die van hun kinderen erven.

Het kabinet heeft na twee jaar zoeken, objectieve criteria geformuleerd voor de medische btw-vrijstelling. Ook andere complementaire behandelaars zoals acupuncturisten, kunnen in de komende jaren aan die kwaliteitsnormen gaan voldoen. Maar dan hoeven er geen mensen met slechte leefgewoonten meer gestrikt te worden om voor de belastingschade van de schatkist op te draaien. Dan gaat het namelijk om de nadere invulling van een bestaande regel. Niet om een wetswijziging. Dat is niet zozeer een kwestie van Ying en Yang maar van hocus pocus; op z’n Haags.

Op 2 en 9 november 2009 debatteert de Tweede Kamer met staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) over onder meer deze btw-maatregel.’

Hij kreeg natuurlijk meteen al twee reacties. De eerste kwam vanochtend van Jan Willem Nienhuys, ons ook al zeer bekend:

Jan Willem Nienhuys zegt zaterdag 31 oktober 2009, 09:06 uur:

Wie de brief van De Jager en Klink leest, ziet dat ze zelf helemaal tegen de voorgestelde maatregel zijn. De alinea voorafgaande aan “Gezien de breed gedragen wens van de Tweede Kamer” windt er geen doekjes om.

Op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij leg ik in meer detail uit wat de zwakke kanten zijn van het voorstel.’

Hier kom ik straks op terug. Nu eerst de tweede reactie, van Ton Nicolai, arts, ons al evenmin onbekend (lees eerdere berichtgeving).

‘Ton Nicolai, arts zegt zaterdag 31 oktober 2009, 11:52 uur:

Het is niet juist dat de btw-vrijstelling alleen voor reguliere medici geldt. De vrijstelling geldt voor ALLE artsen inclusief de complementair werkende artsen. Staatssecretaris De Jager wilde die btw-vrijstelling voor complementair werkende artsen juist afschaffen en dat gaat dus niet door.

Staatssecretaris De Jager en Minister Klink zijn na gesprekken met het veld tot de conclusie gekomen dat met een aantal algemene criteria ten aanzien van opleidings- en beroepskwalificaties een voldoende strak afgebakend kader mogelijk is, waarbij als uitgangspunt geldt dat slechts zorg die van voldoende kwaliteitsniveau is, voor de btw-vrijstelling in aanmerking kan komen.

Complementair werkende artsen voldoen vanwege hun initiële artsenopleiding en vervolgens gespecialiseerde complementaire opleiding aan het opleidingscriterium en voldoen vanwege hun BIG-registratie en als lid van een complementair werkende artsenberoepsgroep aan het beroepskwalificatiecriterium. Hierbij wordt met name gerefereerd aan het feit dat alle verenigingen van complementair werkende artsen beschikken over kwaliteitsregelingen die ten minste van gelijk niveau zijn als die van de reguliere-artsenverenigingen en eveneens beschikken over klachtrecht. De complementair werkende artsen vallen onder het medisch tuchtrecht net zoals de reguliere artsen.

Dit is goed nieuws voor de patiënten, met name de chronisch zieken, die gebruik maken van de complementaire geneeswijzen. Het budget uit de aanvullende verzekering wordt nu niet sneller verbruikt door een extra verhoging van de kosten door btw-heffing.’

Wie hieraan ook al meteen een uitvoerig bericht wijdt, is natuurlijk Iocob op de eigen website, waarschijnlijk in de persoon van Jan Keppel Hesselink, maar omdat de berichten daar niet worden ondertekend, kan ik dat niet met zekerheid zeggen. Alles wijst er echter op. Het bericht spreekt voor zichzelf, dat hoef ik hier niet toe te lichten. De titel is Groot succes: BTW-vrijstelling voor CAM-artsen blijft gehandhaafd’:

‘De minister van VWS heeft, mede namens de staatssecretaris van Financiën, bij brief van 29 oktober 2009 aan de voorzitter van de Tweede Kamer medegedeeld dat de medische BTW-vrijstelling voor CAM-artsen gehandhaafd blijft. Daarmee hebben beide bewindslieden, mede onder grote druk van de door IOCOB georganiseerde en massaal gesteunde actie: Ga voor CAM, politiek diep gebogen voor de breed gedragen wens van de Tweede Kamer om de huidige BTW-vrijstelling voor CAM-artsen te continueren. Daarover is IOCOB uiteraard zeer verheugd.

Oorspronkelijk waren de beide bewindslieden op grond van Europeesrechtelijke fiscale rechtspraak van plan om CAM-artsen en andere BIG-geregistreerde therapeuten voortaan gelijk te schakelen met de categorie van de wel BTW-plichtige niet-BIG geregistreerde therapeuten. IOCOB heeft dat onjuiste standpunt van VWS en Financiën steeds krachtig bestreden met de centrale stelling dat CAM-artsen vanuit een oogpunt van fiscale neutraliteit juist niet behoorden te worden vergeleken met dergelijke ongeregistreerde therapeuten maar, integendeel, met BTW-vrijgestelde reguliere dokters. IOCOB heeft zich daartoe met een uitvoerige argumentatie tot de bewindslieden en de volksvertegenwoordiging gewend. De Tweede Kamer heeft zich in het politieke debat vervolgens gevoelig betoond voor deze IOCOB-argumentatie en tevens uitgesproken welke kwaliteitseisen alsdan voor niet-BIG- geregistreerde therapeuten zouden moeten gelden om voortaan eveneens voor de BTW-vrijstelling in aanmerking te komen. Dat laatste verruiming is nieuw want tot op heden konden dergelijke therapeuten geen beroep doen op de BTW-vrijstelling. Deze mogelijkheid is echter een direct gevolg van de reeds vermelde Europese belastingrechtspraak. Het resultaat van de gedwongen politieke draai der beide bewindslieden is wel dat in plaats van de oorspronkelijk voorgenomen afschaffing van de BTW-vrijstelling, welke 40 miljoen euro voor de staat zou hebben opgeleverd, de schatkist thans een aderlating van 65 miljoen euro ondergaat, welke schadepost zal worden gedekt uit een gelijk bedrag aan accijnsverhoging op sigaretten.

Kwaliteitseisen voor de BTW-vrijstelling en regulering van ongeregistreerde alternatieve therapeuten

Met de vertegenwoordiging van o.a. zes beroepsverenigingen van CAM-artsen (*) en de KNMG is overleg met VWS geweest en eveneens met beroepsorganisaties van therapeuten die dezelfde therapieën aanbieden als CAM-artsen. Dit overleg heeft geleid tot het uitgangspunt dat slechts de zorg van een voldoende kwaliteitsniveau in aanmerking komt voor de BTW-vrijstelling. Ter waarborging daarvan introduceren de bewindslieden in hun brief een aantal opleidings- en beroepscriteria voor CAM-beroepsbeoefenaren. IOCOB juicht deze nieuwe ontwikkeling toe omdat daarmee tevens een hoogste wenselijke regulering plaats vindt in met name het veld van de niet-BIG geregistreerde CAM-therapeuten waarmee het algemene patiëntenbelang in hoge mate wordt gediend. Er worden in dit verband drie groepen beroepsbeoefenaren onderscheiden:

1. zij die een BIG-opleiding hebben gevolgd en aanvullend een opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar,
2. zij die een niet-BIG-opleiding met medische basiskennis hebben gevolgd en aanvullend een opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar,
3. zij die (uitsluitend) een opleiding tot alternatief beroepsbeoefenaar met medische basiskennis hebben gevolgd.

De beroepsorganisaties geven aan dat de relevante opleiding voor complementaire behandelaars op minimaal HBO-bachelor-niveau ware vast te stellen, welk uitgangspunt door VWS wordt overgenomen. De beoordeling of een bepaalde opleiding aan dat minimum-niveau voldoet, zal objectief worden getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Hierbij wordt eveneens getoetst of in het opleidingscurriculum is voorzien in specifieke eisen betreffende de patiëntveiligheid. Voor CAM-artsen betekent een en ander dat zij behoren tot groep 1 hiervoor en uit dien hoofde voldoen aan het vereiste mimimum HBO-bachelor niveau. Maar er gelden tevens additionele eisen voor de beroepsuitoefening. Deze eisen bestaan uit: het bij de betrokken beroepsgroep aanwezig zijn van een systeem van ( de voorwaarden voor ) registratie en herregistratie van de beroepsbeoefenaar en een systeem van klacht- en tuchtrecht. Dit registratiesysteem kan worden verzorgd door de desbetreffende beroepsvereniging zelf. Een beroepsbeoefenaar die niet in aanmerking komt voor registratie casu quo herregistratie is niet (langer) vrijgesteld van BTW-heffing. In de Wet om de Omzetbelasting zal daarom worden vastgelegd dat de (para)medische vrijstelling, behalve voor reguliere dokters en andere BIG-geregistreerde therapeuten, zich voortaan ook uitstrekt tot beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep waarvoor regels, met inbegrip van kwaliteitseisen betreffende opleiding en beroepsuitoefening, zijn vastgesteld door de minister van VWS, en welk beroep is vermeld in een door deze minister bij te houden register, voor zover de gezondheidskundige verzorging tot het gebied van deskundigheid van dit beroep behoort en onderdeel vormt van bedoelde opleiding. De minister van VWS zal in een nadere regeling een bijlage opnemen waarin de beroepen worden aangewezen die aan de geschetste criteria voldoen om in aanmerking te komen voor de BTW-vrijstelling. Volgens IOCOB voldoen de zes hiervoor bedoelde beroepsverenigingen van CAM-artsen zonder meer aan de opleidings- en beroepsvereisten. De aangekondigde regeling staat in beginsel ook open voor andere beroepsorganisaties van dienstverleners op het terrein van CAM. Overigens waardeert de minister van VWS het indien zou kunnen worden gekomen tot een gezamenlijk register van daartoe in aanmerking CAM-beroepsorganisaties. Rijst tenslotte nog wel de vraag of en in hoeverre de thans ontworpen regeling ook doorwerkt naar de huidige voor CAM-artsen geldende vereisten voor hun toekomstige BIG-herregistratie: daarover rept de brief van beide bewindslieden met geen woord.

Na de veldslag

Uiteraard stemt het IOCOB tot grote voldoening dat het oorspronkelijke, en met grote geestdrift door de Vereniging tegen de Kwakzalverij begroete, voornemen om CAM-artsen BTW-plichtig te maken thans van tafel is. Temeer een zwarte dag voor Renckens c.s. omdat nu ook voor het eerst in de fiscale historie de BTW-vrijstelling ook toegankelijk wordt voor niet-BIG geregistreerde alternatieve therapeuten met een solide opleidingsniveau dat via grondige toetsing wordt gegarandeerd door de minister van VWS. Hiermee wordt dus uitdrukkelijk van overheidswege erkend dat complementaire behandelzorg van voldoende kwaliteitsniveau in een maatschappelijke behoefte voorziet en dat deze zorg voor de belastingheffing op gelijke wijze wordt behandeld als reguliere behandelzorg. Renckens moet dus nu gedwongen afstand doen van zijn favoriete term (“kermisgeneeskunde”) en leren leven met de daarvoor in de plaats tredende uitdrukking ‘erkende complementaire geneeskunde’. Proost, Cees, en zodra je van de schrik bekomen bent, schenk dan de volgende alvast in...

(*) Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde ABNG-2000
Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging NAAV
Nederlandse Artsenvereniging voor Neuraaltherapie en Regulatietherapie NVNR
Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen NVAA
Nederlandse Vereniging van artsen voor Orthomanuele Geneeskunde NVOMG
Artsenvereniging voor Homeopathie VHAN’

Het leukste na dit alles is dan de uitgebreide reactie van Jan Willem Nienhuys op de website van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Hoe moet je verkopen dat je een zaak hebt verloren? Nou, zo. Het bericht heet Geen btw voor alternatieve dokters. Staatssecretaris doet gecompliceerd voorstel’ en begint met:

‘De staatssecretaris is eruit! Hij weet wie er behalve de dokters nog meer geen btw hoeven betalen voor gezondheidszorg, en wie daar het geld voor moeten ophoesten. De regeling is een soort Flying Spaghetti Monster, maar met dat ophoesten is het wel in orde. Dat gaan de sigarettenrokers doen.’

Zijn argumentatie is als volgt, waarbij hij om te beginnen de brief erbij geeft:

Brief Klink-De Jager over btw van 29 okt 2009 (DOC)

Een korte samenvatting van het voorafgaande

In het belastingplan 2008 was opgenomen een voorstel om btw te heffen over alternatieve geneeskunde, ook als deze door artsen bedreven wordt. De motie-Vendrik (21 november 2007) tekende hier bezwaar tegen aan. Die motie luidde:

“De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt het kabinet in het bijzonder de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën, in het voorjaar van 2008 de Kamer te informeren over de toekomst van de Wet BIG en de relatie van deze wet met de fiscaliteit en met een herzien voorstel te komen voor de vrijstelling van btw voor gezondheidskundige verzorging van de mens”

De staatssecretaris stuurde verschillende brieven naar de Tweede Kamer, maar die was niet tevreden en drong aan op overleg met allerlei instanties. Het plan werd diverse malen uitgesteld, en de details zijn besproken op andere plaatsen van deze website. Het was duidelijk: de Tweede Kamer wilde een soort erkenning van alternatieve genezers en de regering was tegen. Een overzicht van alle artikelen hierover op deze site vindt men op “Alweer uitstel voor btw op kwakzalverij”. De VtdK wijdde haar symposium ook aan de problematiek.

De brief van gisteren

Wie de hele brief van gisteren in volle glorie wil lezen, kan zijn hart ophalen bij de pdf rechtsboven. Ik zal proberen hem samen te vatten. Deze samenvatting is natuurlijk vreselijk bevooroordeeld. De VtdK huldigt het oerconservatieve en tegendraadse standpunt dat het bij de zorg in de eerste plaats om zowel effectiviteit als veiligheid gaat, een standpunt dat verstandige mensen zoals onze regeerders en volksvertegenwoordigers allang verlaten schijnen te hebben.

De Tweede Kamer heeft in haar wijsheid beslist dat dokters hoe dan ook geen btw hoeven te betalen en dat de regering maar moet zien hoe ze voorkomt dat elke fantasietherapeut op grond van het Solleveld-arrest ook btw-vrijstelling claimt. De Tweede Kamer wil “in ieder geval de huidige btw-vrijstelling voor andere beroepen dan die onder de wet BIG vallen ... handhaven” (p.2 al. 2). De ambtenaren van De Jager hebben in elk geval hun werk goed gedaan. Vooropleiding kan geen eenvoudige rol spelen. Immers, de fiscus acht “osteopathie bedreven door een fysiotherapeut kwalitatief gelijkwaardig ... aan osteopathie bedreven door een arts indien de fysiotherapeut dezelfde complementaire opleiding heeft gevolgd als de arts die osteopathie toepast” (p.3 al. 1). Dat schept een precedent.

Effectiviteit is onbelangrijk

Dat voor de btw-plicht in de ogen van de overheid effectiviteit geen enkele rol speelt, staat met zoveel woorden in de brief: “Het uitgangspunt hierbij is dat slechts zorg die van een voldoende kwaliteitsniveau is, voor btw-vrijstelling in aanmerking kan komen. De effectiviteit van de behandelwijzen is overigens niet in de beoordeling betrokken.” (p.3 al. 4). Daar zit wat in. Of een medische behandeling effectief wordt geacht, is niet aan de fiscus om te bepalen, maar aan de wetenschap of de consensus onder de beoefenaren van de geneeskunde.

Het Buitenland

De staatssecretaris heeft ook laten kijken naar hoe het in het buitenland toegaat, maar daar gaat het allemaal zo anders dan in ons panglossiaans perfect geregelde landje in de best mogelijke aller werelden, dat kan helemaal niet dienen als voorbeeld. Hier ben ik het niet mee eens. België is een uitstekend voorbeeld. Daar zijn bijna tien jaar geleden (22 april 1999) door een wet van minister Marcel Colla vier alternatieve richtingen officieel erkend: homeopathie, acupunctuur, osteopathie en chiropraxie. Niettemin zijn er nog steeds geen officieel erkende homeopaten. De regeling-Colla hield namelijk in dat er commissies moesten komen (samengesteld uit reguliere en alternatieve geneeskundigen) die de homeopaten enzovoorts zouden moeten erkennen. Die commissies kwamen er niet. De Colla-wet was door zijn gecompliceerdheid een soort Flying Spaghetti Monster (FSM) en precies dat lijkt de staatssecretaris ook te hebben bedacht. (Zijne Heiligheid FSM is een opperwezen dat door Zijn onuitsprekelijke complexiteit een natuurlijke verklaring vormt voor alle raadsels van het universum; met name in de VS eisen Zijn volgelingen, de pastafarianen, equal time bij het onderwijs in de biologie.)

Opleidingseisen

Wie in aanmerking wil komen voor vrijstelling van btw moet toch wel een opleiding hebben gevolgd, minimaal met wat medische basiskennis, en zodanig dat de beroepsuitoefenaar voldoende veilig werkt. Verder moet de therapeut zich bewust zijn van “de grenzen aan de eigen deskundigheid” (p.4). Op dat punt lijkt er geen probleem te zijn. René Descartes merkte al op in zijn Discours de la Méthode (1637): “Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée, car chacun pense en être bien pourvu.” (Gezond verstand is het beste verdeeld in de wereld, want iedereen vindt dat hij er goed van voorzien is.) De allerergste kwakzalvers zijn er heilig van overtuigd dat zijzelf uiterst capabel zijn en uiteraard de grenzen aan de eigen deskundigheid kennen. En in geval die overtuiging op een misvatting berust, is er nog altijd het strafrecht dat binnen een betrekkelijk korte tijdspanne van vijf of tien jaar zorgt dat de betrokkene een standje krijgt (als de nabestaanden willen meewerken).

Oppervlakkig gezien kunnen dus ook paranormale genezers vrijstelling van btw krijgen. Het Johan Borgman College verzorgt bijvoorbeeld een opleiding tot paranormaal therapeut en lijkt op hbo-niveau dus voor het aloude beroep van magnetiseur op te leiden, waar eertijds de Wet op de Uitoefening van de Geneeskunst tegen was gericht. Ze voldoen weliswaar niet op het punt van effectiviteit (wie maalt daar nog om, immers?), maar wel op het punt van btw-vrijstelling. Of toch niet? De eis aan zo’n opleiding op hbo-niveau is dat hetzij het diploma, hetzij de opleiding zelf goedgekeurd is door het Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (onderaan p.4). Die stelt pittige eisen waar universiteiten en de bekende serieuze hogescholen wel aan voldoen, maar of Het Johan Borgman College daaraan ooit zal kunnen voldoen is maar de vraag. Ze huren collegezalen in de Universiteit Utrecht, da’s alvast wat, maar helaas niet voldoende.

Eisen aan de beroepsgroep

Maar het Flying Spaghetti Monster heeft heel veel tentakels. Niet alleen moet er een opleiding komen, maar de beroepsgroep moet ook nog een systeem van registratie en herregistratie hebben. Er moet toezicht komen, en wie niet (meer) aan de normen voor de beroepsgroep voldoet of een tuchtmaatregel krijgt opgelegd, verspeelt zijn btw-vrijstelling. Iets preciezer, wie “een tuchtmaatregel opgelegd heeft gekregen die beëindiging van de beroepsuitoefening inhoudt, [is] niet langer ... vrijgesteld van btw-heffing” (p.5). Dat is opmerkelijk. Als er geen beroepsorganisatie is die de bevoegdheid heeft om iemand te verbieden het beroep nog langer uit te oefenen, dan komt de hele beroepsgroep niet in aanmerking voor btw-vrijstelling.

Het is natuurlijk denkbaar dat een organisatie van paranormale praktizijns door betasting van de foto van een lid concludeert dat die de energieën vanuit oneven dimensies instraalt (o foei!), dat een acupuncturist het pingpingpunt aanprikt in plaats van het fubarpunt (een ernstige kunstfout!) en de desbetreffende ketter dan royeert. Maar hoe gaat men dan tegen dat deze gewoon doorgaat met zijn stiel? Is de strafrechtelijk veroordeelde en uit zijn beroep gezette voormalige arts René B. niet doodleuk doorgegaan met waar hij mee bezig was toen hij Millecam stijfde in haar “geen kanker”-illusie? De politie zal heus niet ingrijpen. Stapt men dan naar de rechter en begint men een proces wegens schending van het merkenrecht? Dat is zoals de Maharishi Transcendente Meditatie het aanpakt. Mijn fantasie laat het afweten. Het is duidelijk: als deze eis aan een beroepsvereniging (namelijk de macht om niet-leden te beletten het desbetreffende beroep uit te oefenen) serieus is, dan komt er niets van enige erkenning terecht. Het is de oplossing-Colla ten voeten uit: doen alsof je erkent, maar voor de praktische uitvoering zulke onmogelijke richtlijnen opstellen dat in feite alleen BIG-geregistreerden vrijstelling krijgen. Maar helemaal zeker is het niet of dit wel bedoeld wordt, want op pagina 5 van de brief staat al een “voorlopige conclusie” met een overzicht van enkele beroepen waarvan de staatssecretaris meent dat die in aanmerking komen.

Wie hoest het geld op?

Het ministerie zou het liefst natuurlijk niet alleen slechts BIG’ers vrijstellen, maar bovendien alleen die activiteiten waarvoor die BIG’ers bij hun BIG-opleiding (of BIG-goedgekeurde nascholingen) gestudeerd hebben. Dat zal wel niet lukken, dus er komen een paar groepen bij die vrijstelling krijgen. Het prijskaartje voor deze regeling bedraagt voorlopig een geschatte 65 miljoen euro, en die wordt verhaald op de sigarettenrokers. De berekening is gebaseerd op schattingen van het aantal kwakzalvers alternatieve genezers: 1200 met een artsdiploma (het zijn er 1365 volgens mij, maar een kniesoor die daarop let), en circa 6750 andere die in elk geval een soort van opleiding hebben gehad.

Het is niet duidelijk hoe bij het ministerie van financiën die opleidingen geteld zijn. De mesologie is bijvoorbeeld een onzinnig bedenksel van fysiotherapeut, acupuncturist, homeopaat en osteopaat Rob Muts. Is iedereen die de kunst van de meester heeft afgekeken nu iemand met een “opleiding”? Mutatis mutandis hetzelfde voor de BSM-de Jongmethode en tal van andere schimmige praktijken.

Nevenwerkzaamheden

Een extra probleem is de vaagheid van het criterium “BIG-opleiding plus iets alternatiefs”. Neem nu de arts-acupuncturisten die lid zijn van de NAAV. Die doen heel wat meer dan acupunctuur en Traditionele Chinese Geneeskunde. Onder hen tel ik de volgende extra “specialismen”: amalgaamverwijdering, astrologie, ayurveda, Bach-bloesemtherapie, Bemer-therapie, Buteyko-therapie, celtherapie, chelatietherapie, colonhydrotherapie, craniosacraaltherapie, detox-behandeling, EMDR, enneagram, enzymtherapie, fytotherapie, haptonomie, holopathie, homeopathie (geen VHAN of NVKH-lid) imaginatietherapie, iriscopie, kinesiologie (spiertesten), KISS-behandeling, klanktherapie, kleurentherapie, levendbloedanalyse, Mayr-therapie, NAET, neuro-emotionele integratie NEI, neuraaltherapie (geen NVNR-lid), orthomanuele geneeskunde al dan niet volgens Sickesz (geen lid NVOMG) orthomoleculaire geneeskunde (geen MBOG-lid), osteopathie, ozontherapie, Prognos-diagnostiek, psycho-neuro-immunologie, qigong, reiki, Schlüsser- of celzouten, Simeons-therapie, tenenlezen, voetreflexologie, vortexhealing. En dan heb ik nog niet eens de verwerpelijke elektroacupunctuur en aanverwanten meegeteld, die de NAAV niet alleen tolereert, maar zelf aanmoedigt met cursussen. Worden ze nu btw-plichtig als ze een van deze dingen doen, of gaat de NAAV op deze nevenwerkzaamheden toezien? Zouden NAAV-inspecteurs echt gaan controleren of de wollen draadjes van de kleurentherapie wel kleurecht zijn en of men de astrologie wel correct toepast? Maar wie anders controleert er of iemand met Schroevendraaier als ascendant wel de juiste holopathische pilletjes krijgt voorgeschreven?

Ik wens de Tweede Kamer veel sterkte toe, en ik ben benieuwd wat het CDA vindt van een plan waarbij hun oplossing (alles wat in de basisverzekering zit vrijstelling geven en de rest niet) gewoon terzijde wordt geschoven. Misschien speelt de politiek het klaar om hun zelf-gebaarde Flying Spaghetti Monster van nog een extra tentakel te voorzien.

Overige serieuze reacties

Sigarettenroker betaalt voor goedkopere alternatieve behandeling, blog van Aertjan Grotenhuis van 30 oktober.

Grotenhuis komt op een prijsverhoging van 15 cent per pakje, maar het nationale sigarettenverbruik is 750 miljoen pakjes (15 miljard sigaretten, zie “marktcijfers sigaretten” hier) en 65 miljoen euro per 750 miljoen pakjes komt uit op 0,087 cent, zeg krap een dubbeltje, per pakje.’

Hij is wel goed, die Jan Willem Nienhuys. Humoristisch ook. Maar dat heb ik eerder al eens geschreven.

2 opmerkingen:

Adri zei

Mooi!
Het heeft even geduurd en heeft heel wat disussie opgeleverd, maar uiteindelijk is het toch het resultaat dat telt.

Adri

Anoniem zei

Het is ongelovelijk dat het nog kan

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)