Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

maandag 5 oktober 2009

Goed bij

Vandaag heeft de MichaëlConferentie 2009 van de vrijeschoolbeweging, ‘Dancing the Bridges, het ideaal in de werkelijkheid’, in Nijmegen plaatsgevonden. Ik berichtte over de aankondiging op 7 juli in ‘Stormlopen’. Zoals dat deze conferentie wordt georganiseerd door de Vereniging van vrijescholen in samenwerking met Hogeschool Helicon en de Begeleidingsdienst voor vrijescholen. De laatste bleek later ingeruild voor ‘Koepelgroep vrijescholen’. Wat die inhield meldde ik trouwens op 22 juni in ‘Koepelgroep’. In tegenstelling tot mijn juli-bericht bleek er nog meer anders te zijn: spreker Dr. Jost Schieren was niet van de lerarenopleiding van de Universiteit Paderborn, maar alleen van de Alanus Hochschule te Alfter bij Bonn. Maar heel veel meer dan wat ik op die dag in juli erover kon melden, was er intussen niet van deze conferentie bekend geworden. Een paar dingen slechts: een van de sprekers vandaag was professor Gert Biesta van de University of Stirling. Een samenvatting (‘outline’) van zijn lezing, ‘Goed onderwijs en de cultuur van het meten’, werd van tevoren gepubliceerd:

‘Prof. Gert Biesta, The Stirling Institute of Education – University of Stirling, Scotland, UK. De lezing van Gert Biesta gaat over de rol van meten in het onderwijs en de ontwikkelingen daarin. Twee aspecten staan centraal: verantwoording (accountability) en de bewijsvoerende praktijk (evidence-based practice). Beide proberen de idee van bewijs een meer prominente plek te geven. Verantwoording afleggen gebeurt vooral door achteraf naar bewijs voor de kwaliteit van het professionele handelen te vragen. De bewijsvoerende praktijk staat aan de “input” kant, en probeert te zeggen – in de meeste extreme vorm – dat professionals alleen die handelingen zouden mogen verrichten waarvoor positief (wetenschappelijk) bewijs voor de effectiviteit ervan bestaat. Accountability en evidence-based practice verschijnen op die manier als twee gestalten van eenzelfde onderliggend fenomeen: de behoefte om op een of andere manier de praktijk van professionals te sturen. Daar zitten positieve kanten aan, in die zin dat professionals inderdaad rekenschap moeten kunnen afleggen van hetgeen ze doen, maar er zitten ook negatieve kanten aan, vooral als een “nauw” gedefinieerde opvatting van “evidence” probeert professional oordelen te vervangen.

In zijn lezing gaat Gert Biesta in op de vraag hoe het mogelijk is om weerstand te bieden aan deze ontwikkelingen, zodat er ruimte geschapen kan worden voor goed onderwijs. Dit roept enerzijds vragen op over grenzen: wat kan redelijkerwijs van goed onderwijs verwacht worden en wat niet. Anderzijds vraagt het een doordenking van de verschillende dimensies bijdragen aan goed onderwijs. In zijn lezing schetst Gert Biesta een kader waarmee deze vragen aangepakt kunnen worden. Daarbij maakt hij een onderscheid tussen drie functies van onderwijs: kwalificatie, socialisering and persoonsvorming. Hij zal een pleidooi houden voor aandacht voor de derde component – persoonsvorming – en over het belang van een goede balans en de kenmerken die daarvan zichtbaar zijn in de vrijeschool. Ook laat hij zien hoe het vraagstuk van bewijs er verschillend uitziet in relatie tot de drie componenten van goed onderwijs.’

Toegevoegd aan het programma was verder deze bijdrage:

‘Monique Wortelboer zal voor de kinderopvang en BSO een lezing houden met de titel Antroposofie en kinderopvang, ideaal in de werkelijkheid. Deze lezing zal parallel lopen met de lezing van Gert Biesta. Heeft de kinderopvang vanuit de antroposofie idealen en wat zouden die kunnen zijn? Waarin is de kinderopvang vanuit de antroposofie anders en wat biedt deze opvang meer dan reguliere opvang? Wat is de vraag vanuit de kinderen van deze tijd en wat zou het de leidsters kunnen bieden die in deze kinderopvang werkzaam zijn?’

Maar dat was het dan ook wel zo’n beetje, wat je er van tevoren over te weten kon komen. Via de website van de Vereniging van vrijscholen dan, en het openbare gedeelte ervan. Hopelijk zijn er genoeg deelnemers geweest, die zich er nu geïnspireerd door voelen. En misschien kunnen we weer net als vorig jaar een filmimpressie van de conferentie verwachten?

Dan de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland. Die heeft intussen wél een paar nieuwe berichten gekregen, het vermelden waard. Zoals dit, van 1 oktober, ‘BD preparaten weer toegestaan in EU’:

‘De Ministerraad van de EU heeft de richtlijnen voor “dierlijke bij-producten” herzien. Het merendeel van de BD preparaten kunnen gewoon weer op de boerderij worden bereid. Alleen ingewanden, darmscheel en de schedel van vee dat ouder is dan een jaar mogen niet gebruikt worden in verband met veiligheidsmaatregelen rond de BSE-ziekte. Ingewanden zijn wel toegestaan als ze geïmporteerd zijn. Het wachten is nu op de volgende stap: het implementeren van de richtlijn in iedere lidstaat.’

Dat staat zelfs niet op de website van Demeter of de bd-vereniging zelf, gek genoeg. En dan doe ik er dit meteen ook maar bij, eveneens van 1 oktober, ‘Doel Eliant nadert: nog 80.000 handtekeningen nodig’:

‘De actie van Eliant nadert haar doel van 1 miljoen handtekeningen. De laatste vier maanden hebben 60.000 mensen hun handtekening gezet. Wereldwijd zijn er al 920.000 handtekeningen verzameld. Eliant staat voor keuzevrijheid van onderwijs, keuzevrijheid van therapie en dus ook voor verkrijgbaarheid van antroposofische geneesmiddelen. Ook strijdt Eliant voor de verkrijgbaarheid van baby- en kleutervoeding van biologische en biologisch-dynamische kwaliteit, die niet kunstmatig is gevitaminiseerd. Dit alles in het licht van de Europese traditie van menselijke waardigheid, individuele ontwikkeling en vrijheid van keuze in een pluriforme samenleving. Wie meer informatie wenst of zijn handtekening wil zetten, kan terecht op: www.eliant.nl.’

Verder staat nu de inhoud van de nieuwe Motief nr. 133 van oktober op de website. Kortom, daar is men goed bij.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)