Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 16 december 2011

Cliëntenraad

Een half uur geleden is er op de website van de rijksoverheid, en wel op die van het ministerie van VWS, een ‘Kamerbrief stand van zaken Stichting Zonnehuizen’ geplaatst, een
‘Brief van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (VWS) aan de Tweede Kamer over de Stichting Zonnehuizen, met name over de positie van de cliëntenraad en de ondernemingsraad.’
Deze kent de volgende inhoud:
‘De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum: 16 december 2011
Betreft: Stand van zakenbrief Stichting Zonnehuizen


Geachte voorzitter,

Tijdens de procedurevergadering van 7 december jl. heeft u mij verzocht om een stand van zakenbrief over de Stichting Zonnehuizen, waarbij u mij heeft gevraagd om specifiek in te gaan op de positie van de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Met deze brief reageer ik op uw verzoek.

Stand van Zaken Zonnehuizen

Op maandag 28 november heeft Stichting Zonnehuizen surseance van betaling aangevraagd omdat de stichting niet langer aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen. Deze situatie is op het moment van schrijven van deze brief ongewijzigd. De rechtbank heeft een bewindvoerder aangesteld. De bewindvoerder is samen met de bestuurder verantwoordelijk voor het beheer van Zonnehuizen. De bewindvoerder heeft de taak gekregen om de exploitatie gezond te maken.

Voor het continueren van zorg in een situatie waarbij een faillissement dreigt, dienen de zorgkantoren een terugvalplan op te stellen (‘plan B’). De NZa heeft mij verzekerd dat het betrokken zorgkantoor een adequaat terugvalplan heeft opgesteld.

Omdat bij financiële problemen ook de kwaliteit van zorg risico kan lopen, heb ik de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gevraagd intensief toe te zien op Zonnehuizen. Daarmee wordt gewaarborgd dat er continue aandacht is voor de kwaliteit van zorg. Die intensieve aandacht vind ik nodig, omdat er onrust is onder het personeel van Zonnehuizen. Dit kan ertoe leiden dat mensen op zoek gaan naar een andere baan of zich ziek melden. De IGZ houdt nauw contact met zowel de directie als de cliëntenraad en ondernemingsraad over de situatie bij Zonnehuizen. Mocht het nodig worden, dan zal de IGZ meteen ingrijpen.

Rechten van cliëntenraad en ondernemingsraad

U hebt mij expliciet gevraagd in te gaan op de positie van cliëntenraad (CR) en ondernemingsraad (OR) van de Zonnehuizen. Uit uw verzoek maak ik op dat u, net als ik, hun positie belangrijk vindt. De formele positie van CR en OR is in de huidige situatie (surseance van betaling) niet anders dan in normale omstandigheden. De CR behoudt bijvoorbeeld het recht op informatie om mee te kunnen praten over het beleid, het recht op overleg met de directie en het recht op advies, met name op het gebied van kwaliteit, conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. De OR behoudt zijn rechten op grond van de Wet op de ondernemingsraden.

U heeft mij gevraagd om in te gaan op wens van de OR en de CR om meer betrokken te zijn bij de gang van zaken bij Stichting Zonnehuizen. Ik ben het met uw wens eens en vind ook dat -juist nu het niet goed gaat met de instelling- het erg belangrijk is dat de mensen om wie het draait, de cliënten en de medewerkers, betrokken worden en hun invloed kunnen uitoefenen. De IGZ betrekt de OR en de CR bij haar intensieve toezicht. Ik vind dit heel belangrijk en ondersteun deze aanpak van harte. De medewerkers en cliënten zijn zeer direct betrokken en kunnen ook het beste aangeven hoe het met de kwaliteit van de zorg gesteld is.

Daarnaast vind ik dat ook de bewindvoerder en in een latere fase eventueel de curator van Zonnehuizen de cliëntenraden en de ondernemingsraad zoveel mogelijk moet betrekken. Hoewel het primair aan het bestuur en de bewindvoerder (tijdens surseance) of de partij die de zorg overneemt (na een onverhoopt faillissement) is om besluiten te nemen over de werkgelegenheid, heb ik wel aan het zorgkantoor gevraagd om ervoor te zorgen dat er bij die besluiten een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de medewerkers die met cliënten werken en daarvoor nodig zijn en de zogenaamde overheadfuncties.

Dat er zorgen leven bij cliënten en medewerkers blijkt onder andere uit twee brieven die ik (in afschrift) heb ontvangen. De brieven maken heel duidelijk welke zorgen en ook wensen de cliënten en medewerkers hebben. Ik hoop voor hen dat de problemen zo snel mogelijk voorbij zijn.

Eén van de cliëntenraden (Cliëntenraad Volwassenen van de Zonnehuizen) heeft in een brief aan de bewindvoerder goed verwoord wat de wensen zijn en hoe zij betrokken willen worden. Deze brief bevat een gedetailleerde uiteenzetting over de visie van de cliëntenraad op de gebeurtenissen en de wens om betrokken te blijven. Deze brief zal ik ter kennis brengen van de IGZ.

Ik heb daarnaast een brief van mevrouw Vermeulen namens de medewerkers van Zonnehuizen ontvangen, waarin zij haar zorgen uit over de toekomst van de cliënten van Zonnehuizen, de werkgelegenheid en het voortbestaan van de antroposofische zorg. De betrokkenheid en zorgen van de medewerkers die uit deze brief blijken, hebben mij geraakt en dat is de reden dat ik snel op deze brief gereageerd heb. Ook deze brief stuur ik ter kennisneming aan de IGZ.

Tot slot wil ik de hoop uitspreken dat de rust voor de cliënten en medewerkers van de Zonnehuizen snel weerkeert.

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

mw. drs. M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner’

11 opmerkingen:

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Michel Gastkemper zei

En hoppa!
Gefeliciteerd, dit was je 150e reactie!
Daarmee kun je een heel weblog vullen.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Michel Gastkemper zei

Er proper en duurzaam bijzitten?
Ik zal je even de stand doorgeven:
Anoniem 126
R. van Dijk 116
Ikzelf 341
Ruud 1
Joost 1
Willy 1
Frans Wuijts 93
Adri Benschop 47
Ruth Mac Neill 5
Barbara 173
Herman Boswijk 36
Ramon De Jonghe 103
Ed Taylor 13
Joseph Canaillo 17
Foersterliesel 28
Joep Eikenboom 24
John Wervenbos 409
Je ziet, er zijn meer trouwe klanten. Maar ik geloof dat ik die doos bijenwaskaarsen, Weleda scheerschuim en rozengezichtscrème van jou maar zelf houd (want John komt hier nooit meer...).

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
R. van Dijk zei

Tot mijn verbazing heeft John Wervenbos hier maar liefst 409 reacties geplaatst. Ik vraag me nog steeds af wat er toch met hem is. Sinds zijn laatste blog van 18 april hebben we taal noch teken van hem vernomen. Ik heb hem al in vrij snel na 18 april gemaild, maar geen antwoord ontvangen.

Michel Gastkemper zei

Beste mijnheer Van Dijk,
Geen zorgen over onze John. Nog niet zo lang geleden zag ik hem de metro nemen, op weg naar de ledenavond van de Antroposofische Vereniging. Ik heb hem niet gesproken. Misschien is zijn oude laptop stuk en vindt hij het wel goed zo. En ook een stuk gezonder, zonder op elk uur van de dag en de nacht op internet te moeten zitten.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
R. van Dijk zei

Ja, beste goeroe Gastkemper, het zou inderdaad kunnen zijn dat John zijn laptop kapot is. Dat zou dan ook verklaren waarom hij mijn e-mail niet beantwoordde. Het zou zonder internet soms misschien inderdaad wel gezonder zijn, want ik zie dat u vannacht om een uur of vier ook nog een uitvoerige reactie bij mijn blog geschreven heeft. Het is een weergaloos goede reactie. Ik hoop er nog iets op terug te kunnen zeggen, maar ik moet het eerst maar eens even in mij om laten gaan.
Gaat u altijd zo laat slapen, als ik vragen mag? Zelf lig ik zelden na twaalven in bed.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)