Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 1 december 2011

Live debat

Ik heb al een uitvoerig bericht geschreven vandaag. Namelijk ‘NBC Nightly News’ (overigens heb ik ook twee nieuwsbronnen toegevoegd, ‘Biojournaal’ en ‘News From and About The World of Waldorf Education’). Maar nu krijgt dit ‘Breaking News’ toch echt voorrang. Zeker omdat ik het de vorige keer gemist had, zie ‘Offer’ op 23 november. Sindsdien heb ik het gemis van dat bewuste Algemeen Overleg in vele toonaarden betreurd. Ik heb het natuurlijk over het debat over de Zonnehuizen in de Tweede Kamer. Woensdag 23 november was dit in de Suze Groenewegzaal tussen drie en vijf over ‘Jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen’, dat te volgen moet zijn geweest op de website van de Tweede Kamer onder ‘Live debatten’:
‘U kunt een groot deel van de debatten in de Kamer live volgen op deze website. Alle plenaire vergaderingen worden rechtstreeks uitgezonden. Ook een deel van de commissievergaderingen kunt u online direct bekijken. De Tweede Kamer vergadert op dinsdag, woensdag en donderdag.
Het nieuws nu is dat ik het toch niet helemaal fout had gezien in ‘Dialoog’ op 22 november. Helemaal niet zelfs. Een AO (Algemeen Overleg) is namelijk niet hetzelfde als een VAO, een ‘Verslag Algemeen Overleg. Kort plenair debat ter afronding van een algemeen overleg van een Kamercommissie.’ Het verschil is dat een AO gaat tussen een vaste kamercommissie en de minister of staatssecretaris, in kleine kring dus, en een VAO zich plenair in de Tweede Kamer afspeelt, in een grote kring. Op 22 november deduceerde ik uit de mij beschikbare gegevens nog dat de ‘VAO Jeugdzorg (AO d.d. 26/10) (staatssecretaris V&J en staatssecretaris VWS)’ zou gaan plaatsvinden ‘Plenair volgende weken (indicatie)’, en wel ‘29, 30 november en 1 december (week 48)’. Dit stond ook vorige week nog op de ‘Langetermijnagenda’, maar dan een week verder, op ‘6, 7 en 8 december (week 49)’. En, om een lang verhaal kort te maken, wat blijkt vandaag? Nou dit, zie ‘Plenair vandaag’:
‘±17.30 uur
VAO Jeugdzorginstelling Zorggroep Zonnehuizen (AO d.d. 23/11)’
Dus dat wordt kijken om half zes! Dit is de sprekerslijst (ieder krijgt twee minuten spreektijd):
1. R.M. Leijten, SP
2. L.T. Bouwmeester, PvdA
3. W.R. Dille, PVV
4. H.G.J. Bruins Slot, CDA
Klik hier om het live debat te kunnen volgen.
Ik zet dit bericht nu meteen online; er volgt nog meer, want er zijn allerlei stukken openbaar gemaakt, die ik zo snel mogelijk in verschillende updates hier zal plaatsen.


Update 15.45 uur:

Voor de snelle lezers zijn hier alvast de relevante links.

– Jeugdzorg; Brief regering; Informatie over de financiële cijfers van Stichting Zonnehuizen en over mogelijke intimidatie van ouders van cliënten
– Brief van de Stichting Zonnehuizen inzake de conceptjaarrekening en maatschappelijk verslag 2010 (206 kB)
– Jaarverantwoording 2010 Deel 1 Maatschappelijk verslag (2674 kB)
– Jaarverantwoording 2010. Deel II Jaarrekening (2602 kB)


Update 16.00 uur:

De eerste link hierboven leidt naar deze brief van de staatssecretaris. Een buitengewoon belangrijke brief, omdat hieruit blijkt dat er bij de Zonnehuizen alleen sprake is van financiële problemen (en navenante managementproblemen), en niet van slechte zorg of zelfs intimidatie van ouders, zoals elders wel is gesuggereerd. Ieder die dat beweert, is uit op beschadiging van de Zonnehuizen, waag ik nu met deze onderbouwing te concluderen.
31839 Jeugdzorg

Nr. 147 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 november 2011

Tijdens het Algemeen Overleg dat ik op 23 november had met de Algemene commissie voor Jeugdzorg heb ik toegezegd om de leden in week 48 te informeren over de financiële cijfers van Stichting Zonnehuizen over het boekjaar 2010. Daarnaast heb ik toegezegd om uit te zoeken of er een passage over intimidatie van ouders van cliënten is opgenomen in de inspectierapporten over Stichting Zonnehuizen. Door middel van deze brief voldoe ik aan die toezeggingen.

Jaarverslag 2010

Zorgaanbieders moeten elk jaar voor 1 juni hun verslag over het jaar daarvoor indienen. Stichting Zonnehuizen heeft op 20 mei gevraagd om uitstel. De inspectie heeft dat niet verleend omdat het verzoek te laat is ingediend. Naar aanleiding van het Algemeen Overleg heb ik aan de inspectie gevraagd om deze cijfers per direct bij Stichting Zonnehuizen op te vragen. Daarop zijn de jaarrekening en het maatschappelijk verslag door Zonnehuizen op vrijdag 25 november aangeleverd.*) Het gaat evenwel om conceptrapporten, de cijfers zijn nog niet voorzien van een accountantsverklaring omdat de continuïteit nog niet toereikend onderbouwd is. Dat kan de accountant op dit moment ook niet geven omdat Stichting Zonnehuizen op maandag 28 november surseance van betaling heeft aangevraagd.

De cijfers over 2010 laten al een ernstige verslechtering van de financiële situatie zien. De inkomsten zijn gedaald, terwijl de kosten zijn gestegen. Stichting Zonnehuizen geeft zelf aan dat het resultaat over 2010 sterk negatief beïnvloed wordt door een gebrek aan interne sturing, een groot aantal mutaties en afboekingen met een eenmalig karakter. Het gaat volgens het bestuur om posten die hun oorsprong vinden in voorgaande jaren en in 2010 in één keer ten laste van het resultaat moesten worden gebracht. Ik laat het oordeel hierover aan het bestuur van Zonnehuizen. De situatie is in 2011, zo blijkt uit de aanvraag voor surseance van betaling, wel verder verslechterd.

Ik heb naar aanleiding van het Algemeen Overleg bij de NZa nagevraagd of zij, op basis van hun gegevens, een vermoeden heeft dat de verslechtering van de financiële situatie in 2010 te wijten zou kunnen zijn aan onrechtmatige uitgaven van premiemiddelen. Dat vermoeden heeft de NZa niet. Stichting Zonnehuizen heeft voor de verschillende onderdelen haar nacalculatieformulieren over 2010 ingeleverd. Deze formulieren zijn allemaal voorzien van een goedkeurende verklaring van een accountant. De NZa heeft ook niet via andere kanalen signalen gekregen dat er sprake van onrechtmatigheden zou zijn. Ik zie daarom geen reden om de FIOD te vragen om een onderzoek te doen.

Surseance van betaling

Stichting Zonnehuizen heeft op maandag 28 november surseance van betaling aangevraagd omdat zij niet langer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Bij surseance wordt er een bewindvoerder aangesteld door de rechter. Dat betekent dat deze bewindvoerder samen met de bestuurder de besluiten neemt over hoe nu te handelen. Hoewel de situatie heel ernstig is, kan het aanstellen van een bewindvoerder door de rechter tegelijkertijd een kans betekenen voor de Zonnehuizen. De bewindvoerder moet immers onderzoeken of Zonnehuizen weer financieel gezond gemaakt kan worden, bijvoorbeeld door reorganisatie. Het vinden van een oplossing is en blijft dus een verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder, die nu wordt bijgestaan door een bewindvoerder. Ook in surseance zie ik geen rol voor de overheid om de financiële problemen op te lossen.

Wel heb ik een verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van zorg. Ik heb de inspectie daarom, direct nadat ik geïnformeerd was over de aanvraag van surseance, gevraagd om een extra vinger aan de pols te houden. De inspectie heeft daarop haar toezicht op Zonnehuizen geïntensiveerd. Er is gelukkig geen reden om op dit moment verscherpt toezicht in te stellen. Daarnaast vind ik het van groot belang dat de continuïteit van zorg aan de cliënten gewaarborgd is. De NZa heeft mij, bij navraag daarover, ervan verzekerd dat het betrokken zorgkantoor een adequaat terugvalplan heeft opgesteld. Cliënten en hun ouders hoeven zich dus geen zorgen te maken over de vraag of zij tijdens de feestdagen nog wel zorg zullen ontvangen.

Intimidatie van ouders

Ten slotte is tijdens het Algemeen Overleg aan mij gevraagd om een reactie op het vermeende feit dat de inspectie geconstateerd zou hebben dat ouders van cliënten door Stichting Zonnehuizen geïntimideerd zouden zijn en dat is gedreigd hen uit de ouderlijke macht te zetten. De inspectie heeft mij verzekerd dat zij hiervoor geen aanwijzingen hebben. In de gesprekken die zij in het kader van hun toezicht op Stichting Zonnehuizen met ouders hebben gevoerd, is een dergelijke intimidatie nooit aan de orde geweest. In de inspectierapporten is er daarom ook niets over opgenomen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
M.L.L.E. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner

*) Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer’

Update 16.35 uur:

En dit is de tekst van de ‘Brief van de Stichting Zonnehuizen inzake de conceptjaarrekening en maatschappelijk verslag 2010’:
‘Inspectie voor de Gezondheidszorg
Werkgebied Noordwest
Postbus 20584
1001 NN AMSTERDAM

Datum: 25 november 2011

Betreft: Conceptjaarrekening en maatschappelijk verslag 2010
Ons kenmerk: CL/pk/136-2011


Geachte heer,

Naar aanleiding van uw verzoek doen wij u hierbij de concepten toekomen van de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting Zonnehuizen 2010.

Deze brief heeft ten doel de status van de jaarrekening 2010 toe te lichten en de vervolgstappen te beschrijven.

1. Status Conceptjaarrekening 2010

De oplevering en controle van de jaarrekening 2010 heeft grote vertraging opgelopen. Een aantal omstandigheden heeft hierbij een rol gespeeld:

– bestuurlijke wisselingen aan de kant van Zonnehuizen;
– veel onduidelijkheden in posten van de conceptjaarrekening en in de financiële administratie die in een aantal gevallen hun oorzaak vinden in voorgaande jaren;
– capaciteitsproblemen bij Zonnehuizen en daarmee samenhangende planningsproblemen bij de accountant;
– veel extra uitzoekposten als gevolg van de financiële situatie van Zonnehuizen en de controle door de accountant;
– de noodzaak dat de Stichting Zonnehuizen (yoor de eerste keer) een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen waarbij ook de gelieerde stichtingen onderdeel uitmaken van de jaarrekeningcontrole.

De jaarrekening is op een zorgvuldige wijze uit de financiële administratie herleid. Zowel de bestuurder a.i. en medewerkers van Zonnehuizen als de controlerend accountant hebben niet de verwachting dat de cijfers in de jaarrekening nog aangepast worden. Correcties zijn overeenkomstig de afspraken met de accountant verwerkt in de voorliggende geconsolideerde concept jaarrekening. Voor zover wij nog wijzigingen doorvoeren betreft dit de toelichtingen (zie bijlage).

Voor de goede orde merken wij op dat de huidige bestuurder a.i. en de huidige Raad van Toezicht niet in het boekjaar 2010 in die hoedanigheid hebben gefunctioneerd. Daarnaast is het duidelijk dat de cijfers zijn opgesteld vanuit het continuïteitsbeginsel. Pas als de continuïteit van Stichting Zonnehuizen vaststaat, kan de bestuurder a.i. de jaarrekening 2010 vaststellen en de Raad van Toezicht deze goedkeuren.

De resultaten in het boekjaar 2010 worden sterk negatief beïnvloed als gevolg van een gebleken gebrek aan interne sturing en een groot aantal mutaties en afboekingen met een eenmalig karakter. Het betreft vaak posten die hun oorsprong vinden in voorgaande jaren en in 2010 in één keer ten laste van het resultaat moeten worden gebracht.

2. Vervolgstappen

De volgende stappen zijn noodzakelijk in het kader van de afronding van de jaarrekening en het jaarverslag 2010:

a. Afronding controle

Na afronding van de controle door de accountant wordt de conceptjaarrekening 2010 bevroren op basis van de grondslag van continuïteit van Stichting Zonnehuizen.

b. Continuïteit Zonnehuizen

Voordat de accountant een controleverklaring kan afgeven bij de jaarrekening en het maatschappelijk verslag moet de continuïteit toereikend onderbouwd worden met name op basis van informatie van:

– Stichting Zonnehuizen: het herstelplan, de tussentijdse cijfers 2011 en de prognoses voor de jaren 2011 en 2012;
– Zorgkantoren: zorgcontractering ter onderbouwing van de verwachte opbrengsten;
– Banken: waivers van de banken omtrent de liquiditeiten en de financiering.

Voorts dient de bestuurder een letter of representation aan de accountant te zenden. Gelet op het feit dat de huidige bestuurder a.i. in 2010 niet als zodanig heeft gefunctioneerd zal dit feit bij de te zenden letter of representation over het boekjaar 2010 moeten worden vermeld; mede in het kader van de te nemen verantwoordelijkheid en de mate waarin decharge wordt verleend (aan de voormalige bestuurder). Pas nadat aan alle voorwaarden is voldaan kan de accountant een controleverklaring afgeven. Deze zal dan goedkeurend van aard zijn met een toelichtende paragraaf met betrekking tot de continuïteit.

c. Deponeren jaarrekening

Zonnehuizen heeft als gevolg van de problemen bij de afronding van de jaarrekening een aantal kritische termijnen naar externe partijen overschreden. Vanzelfsprekend heeft Zonnehuizen een verzoek tot uitstel van deponering van de jaarrekening en het maatschappelijk gevraagd; maar niet in formele zin gekregen.

Voor de ontvangst van de accountantsverklaring is Zonnehuizen in belangrijke mate afhankelijk van andere partijen (de accountant, zorgkantoren en banken). Het tijdspad hierbij zal nog enige tijd in beslag nemen. Hierop kan Zonnehuizen slechts in beperkte mate invloed uitoefenen.

Uit voorgaande blijkt dat het tot nu toe onmogelijk is geweest tot deponering van de jaarrekening en maatschappelijk verslag 2010 over te gaan. Daarom zenden wij u hierbij de huidige concepten toe. Tot een eventuele toelichting ben ik uiteraard graag bereid.

Met vriendelijke groet,

Charles Laurey
Bestuurder a.i.

Bijlage: mogelijke aanpassingen in de conceptjaarrekening

– Tekstaanpassing m.b.t. consolidatie van de stichtingen in 2010 (pag. 8)
– Tekst inzake MVA / NHC / Bouwimpuls (pag. 9)
– Beoordeling hoe de aanpassing 2009 inzake vrijval voorziening onderhoud Onderwijs verwerkt moet worden (pag. 10 & 18)
– Tekstaanpassing impairment (p. 12)
– ­Financial Lease. deels zoals het is of weglaten en opnemen in “Niet uit de balans blijkende verplichtingen” (pag. 12)
– Check gelieerde stichtingen i.v.m. erfpachtverplichtingen vanuit de stichtingen (pag. 23)
– Check op bezoldigingsparagraaf RvT (pag. 43)
– Mogelijk herzien gebeurtenissen na balansdatum tot en met heden’

Update 17.25 uur:

Voordat het debat zo losbarst, heb ik nog even tijd om oud nieuws in te halen. Matthijs heeft er in de commentaren al een voorzetje op gegeven. Het was NRC Handelsblad die in de avondeditie van dinsdag 29 november op pagina 6 al meldde dat ‘Zorggroep Zeist vraagt uitstel van betaling’:
‘De antroposofische zorggroep Zonnehuizen uit Zeist heeft gisteren uitstel van betaling aangevraagd. De instelling, die zich veel bezighoudt met jeugdzorg, heeft een schuld van 20 miljoen euro. Na verschillende fusies verloor het bestuur de controle over de organisatie. Zonnehuizen is een middelgrote zorginstelling met een omzet van ruim negentig miljoen euro.

De groep biedt zorg aan ruim 2.500 kinderen en volwassenen. Het interim-bestuur zoekt nu naar manieren om die zorg veilig te stellen. Op de speciale scholen van de groep zitten 800 kinderen. Daarnaast geeft Zonnehuizen therapieën aan mensen met gedrags- en psychiatrische problemen en zorg aan verstandelijk gehandicapten. De zorg is gebaseerd op de filosofie van de Oostenrijker Rudolf Steiner die uitgaat van het goede in mensen. De organisatie telt circa 2.000 personeelsleden. Zij worden gevraagd door te werken zolang de bewindvoerder de toekomst van de groep bestudeert. Tot het eind van het jaar krijgen zij in elk geval hun salaris.

Bestuursvoorzitter Frans Broekhuizen is dit voorjaar opgestapt, samen met de raad van toezicht. In juni trad Charles Laurey aan als interim-bestuurder. Hij bereidt juridische stappen voor om “de kwestie van de aansprakelijkheid” aan de orde te stellen. “Iedereen wil begrijpen hoe het zover is gekomen”, zegt hij. De toenmalige bestuurders zouden de organisatie niet aan hebben gekund. De Inspectie voor de Gezondheidszorg moest afdelingen sluiten. Laurey werd ook aangesteld bij Meavita, toen deze zorggigant door fusies in geldnood kwam.

De interim-bestuurder van Zonnehuizen had gehoopt surseance van betaling te kunnen voorkomen. Hij was in gesprek met zorgondernemer Loek Winter en jeugdzorginstelling LSG-Rentray die belangstelling hebben voor een overname van Zonnehuizen. “We haalden het helaas niet om op tijd een plan bij de banken in te dienen”, zegt Laurey. Hij hoopt dat de bewindvoerder de overname alsnog een kans geeft. Wanneer er geen enkel zicht meer is op de aflossing van de schulden, dreigt faillissement.’
Al het nieuws dat hierna kwam, was een variatie op dit bericht. Het was weer het Reformatorisch Dagblad dat snel reageerde, door meteen gistermiddag het ANP-nieuws over te nemen (dit is hetzelfde bericht als dat van Matthijs gisteravond laat), ‘Zonnehuizen wil oorzaak “puinhoop” weten’:
‘Zonnehuizen in Zeist, de antroposofische organisatie voor hulpverlening aan jeugd en volwassenen, wil precies weten hoe de instelling in een paar jaar tijd een financieel tekort van 17 miljoen euro kon oplopen. Bestuurder ad interim Charles Laurey heeft daarom woensdag een advocatenkantoor opdracht gegeven de mogelijkheden te onderzoeken voor juridische stappen tegen oud-bestuursleden. Zonnehuizen moest begin deze week uitstel van betaling aanvragen.

Laurey zei woensdag dat hij het personeel en anderen op dit moment niet kan uitleggen hoe “de puinhoop” is ontstaan. “Medewerkers worden straks ontslagen zonder een vertrekpremie en niemand weet hoe het zo is gekomen.” Laurey vroeg de medewerkers vorige week al om een loonoffer, maar dat verzoek staat in de ijskast, sinds er uitstel van betaling is aangevraagd.

Er loopt al een onderzoek naar mogelijk wanbeheer onder het oude bestuur. Laurey drong eerder bij oud-bestuursleden aan op opening van zaken, maar kreeg volgens eigen zeggen geen enkele reactie. Daarom wil hij het nu via de juridische weg proberen.

Er hebben zich zorgondernemers gemeld die delen van Zonnehuizen willen overnemen. De instelling beheert 6 huizen voor volwassenen en 14 kinder- en jeugdinstellingen. Er werken honderden mensen. Laurey denkt dat hij met de bewindvoerder tot een “maatschappelijk aanvaardbare oplossing” kan komen, zei hij woensdag.’
Maar RTV Utrecht was toch sneller met een eigen bericht; men volgt daar het nieuws blijkbaar op de voet. In ‘Onderzoek vervolging oud-bestuurders Zonnehuizen’ liet men Charles Laurey zelf aan het woord, in de reportage met de titel ‘Interim-directeur Zonnehuizen wil vervolging oud-bestuurders’. Op de website valt te lezen:
‘Interim-directeur Charles Laurey van zorginstelling Zonnehuizen heeft een advocaat in de arm genomen om te onderzoeken of oud-bestuursleden kunnen worden vervolgd. Dat heeft hij gezegd tegen RTV Utrecht.’
De Telegraaf daarentegen deed het nieuws gisteren simpel af met ‘Zonnehuizen wil vervolging oud-bestuur’. Vandaag volgden nog diverse berichten in verschillende media, zonder hier iets nieuws aan toe te voegen. Die zal ik dan ook niet opnoemen. Alleen Zorgvisie bracht enkele nieuwe details, die men blijkbaar uit Het Financieele Dagblad had overgenomen, in ‘Zonnehuizen wil geld vorderen van vorige bestuurder’:
‘Zonnehuizen, de in financiële nood verkerende antroposofische zorginstelling, wil geld terug van het voormalig bestuur.

In mei van dit jaar moest bestuurder Frans Broekhuizen het veld ruimen wegens de snel verslechterde financiële situatie bij Zonnehuizen. Ook de volledige raad van toezicht stapte op.

Aansprakelijkstelling

Interim-bestuurder Charles Laurey zegt de oud-bestuurder “te hebben aangesproken op het zware weer” waarin Zonnehuizen verkeert. Hij vroeg de bestuurder te reflecteren op zijn aandeel daarin en er financiële consequenties uit te trekken. Maar voor Laurey was het antwoord daarop onbevredigend. Hij heeft daarom een advocatenkantoor gevraagd te onderzoeken wat voor andere mogelijkheden er zijn om de oud-bestuurder aansprakelijk te stellen.

Surséance

In 2009 leed de instelling een verlies van 16 miljoen euro en de problemen bleken structureel. Voor dit jaar komt het verlies vermoedelijk uit tussen de drie en zes miljoen euro. Deze week is Zonnehuizen surcéance van betaling verleend. (FD)’
Dat is dus een niet onbetekenend detail en evenmin is het vreemd dat dit net bekend wordt gemaakt voordat het kamerdebat wordt gehouden.


Update 17.35 uur:

Mijn veronderstelling blijkt te kloppen: hier is het oorspronkelijke bericht van Sandra Olsthoorn op de website van Het Financieele Dagblad, dat letterlijk is overgenomen door Zorgvisie.


Update 17.50 uur:

Oei, nu wordt het heel concreet pijnlijk. Het debat is nog niet begonnen (staatssecretaris van Onderwijs Halbe Zijlstra is momenteel nog aan het woord in het voorgaande debat, dat blijkbaar is uitgelopen). Maar dat geeft anderen de tijd om alvast de conceptjaarrekening door te nemen. Dat heeft Mathijs Smit van Medisch Contact al snel gedaan; zijn eerste bevindingen die hij hier uit heeft kunnen halen beschrijft hij in ‘Afkoopsom kwart miljoen bij Zonnehuizen’:
‘Voormalig Zonnehuizen-bestuurder Yvon ten Brummelhuis kreeg na haar gedwongen vertrek in de herfst van 2009 een afkoopsom van ruim een kwart miljoen mee. Dat blijkt uit de concept-jaarrekening over 2010, die de zorginstelling gisteren met grote vertraging publiceerde.

Ten Brummelhuis moest begin oktober 2009 vertrekken, nadat was gebleken dat de gedeelde leiding van Zonnehuizen met co-voorzitter en arts Frans Broekhuizen niet werkte. Omdat haar reguliere salaris nog een halfjaar werd doorbetaald, hoefde de instelling voor geestelijke gezondheidszorg en gehandicaptenzorg op antroposofische grondslag de afkoopsom in het jaarverslag over 2009 nog niet te openbaren.

Uit de zojuist gepubliceerde jaarrekening blijkt dat Ten Brummelhuis vorig jaar een ontslagvergoeding kreeg van bijna anderhalve ton. Het halve jaar dat haar reguliere salaris werd doorbetaald, kostte de instelling nog eens ruim 103.000 euro, exclusief pensioenbijdragen. Daarmee komt de totale afkoopsom op 252.000 euro.

Na het ontslag van bestuursvoorzitter Broekhuizen in mei dit jaar bleek dat Stichting de Zonnehuizen in zware financiële problemen zit. Afgelopen maandag vroeg de zorginstelling uitstel van betaling aan. De instelling telt ruim 2000 medewerkers, en heeft bijna 3000 cliënten, van wie er 800 intern wonen.

Uit de zojuist gepubliceerde jaarstukken blijkt eveneens dat de zorginstelling vorig jaar op een omzet van bijna 87 miljoen euro een verlies van ruim 18,3 miljoen boekte. Daarmee is het verlies enkele miljoenen hoger uitgekomen dan de verwachting, die enkele maanden nog circuleerde.’

Update 19.45 uur:

Tussen kwart voor zeven en half acht heeft een plenair debatje in de Tweede Kamer plaatsgevonden over de Zonnehuizen, met ongeveer zes deelnemers. Zo gaat dat in de politiek als er een niet zo’n belangrijk onderwerp wordt behandeld. Er werd een zestal moties ingediend door partijen als SP en PvdA, en enkele vragen gesteld door PVV en CDA. Iedereen bleef in de rol die zij tot nu toe al gespeeld had, Renske Leijten van de SP en Lea Bouwmeester van de PvdA als de jonge en niet al te snuggere partijpolitici uit de oppositie die helemaal in de lijn van hun partij opereren, Hanke Bruins Slot van het CDA en Willie Dille van de PVV als veel rijpere politici die natuurlijk in feite ook medestander zijn van de VVD’er en coalitiegenoot Marlies Veldhuijzen van Zanten-Hyllner, de staatssecretaris van Volksgezondheid die haar aanpak en beleid moest verdedigen. Maar deze twee dames hadden ook gewoon meer overwicht op de andere twee, aan wie Veldhuijzen van Zanten eerst moest uitleggen wat primaire begrippen zoals intensief en verscherpt toezicht van de inspectie betekenen. De staatssecretaris werd geen moment in gevaar gebracht door haar opponenten. Ik denk dat ik met de eerdere berichtgeving en de stukken hierboven de belangrijkste punten wel aan bod heb laten komen. Er waren in het debatje geen verrassingen meer.

De belangrijkste conclusie was wat ik hier net ook al gemeld heb: er wordt geen slechte zorg geboden in de Zonnehuizen, daar zijn geen signalen voor. Het zijn het management en de financiën die zorgen baren; het eerste, het management, is vernieuwd en dat biedt hoop; wat het tweede betreft, de financiën, is de surseance van betaling een uiterste poging om de zaken alsnog de goede kant op te sturen. Daarbij hoort ook een boven water krijgen van wat er in dit opzicht fout is gegaan. De continuïteit van de zorg is gegarandeerd voor de cliënten, dit geldt echter niet de werkgelegenheid voor al het personeel, hoe graag de SP dit ook zou willen. Net zoals door deze partij een oplossing werd gezocht in een strak en verstikkend toezicht door externe partijen als inspectie, zorgautoriteit en zorgkantoor. Maar ook dit hield de staatssecretaris af; wel zei zij toe zelf een onderzoek te willen doen om te leren van de systeemfouten die blijkbaar zijn gemaakt. Die betreffen tenslotte haar beleidsgebied. Op 1 mei volgend jaar zal zij daarover berichten. De stemming over de moties zal dinsdag aanstaande plaatsvinden.
.

5 opmerkingen:

matthijs zei

Er was eens een maarschalk die sprak. Ik heb overzicht en inzicht in de processen die spelen in de tijd en hun onderlinge relaties. Daar moet ik maximaal gebruik van maken.

De maarschalk herkende zich in een herkenbare en al jaren geldende werkelijkheid: "Coachen is tweerichtingsverkeer. Ik krijg net zo goed een spiegel voorgehouden als mijn medewerker. De relatie moet gelijkwaardig zijn. Ik ben natuurllijk de baas en ik bepaal het speelveld. Ik zeg bijvoorbeeld dat we vandaag hockey gaan spelen, maar in dit spel bepalen mijn medewerkers zelf waar en hoe ze spelen." (Van Galen en Kuipers).

Anoniem zei

Gastkemper schrijft:'Een buitengewoon belangrijke brief, omdat hieruit blijkt dat er bij de Zonnehuizen alleen sprake is van financiële problemen (en navenante managementproblemen), en niet van slechte zorg of zelfs intimidatie van ouders, zoals elders wel is gesuggereerd. Ieder die dat beweert, is uit op beschadiging van de Zonnehuizen, waag ik nu met deze onderbouwing te concluderen.'

Er is eerder al aangegeven dat er slechte zorg is bij de Zonnehuizen en dat was ook vastgesteld door de inspectie. Daarover hoefde men geen kamervragen meer te stellen, want dat stond al vast.

(...) Joke de Vries, hoofdinspecteur verpleging en langdurige zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, is erg geschrokken van de situatie bij Stichting Zonnehuizen in Zeist.(...)

(…) Ook de opleiding van het personeel is volgens De Vries niet op orde.”Ze kunnen niet goed met de kinderen omgaan, met name als deze agressief worden. In combinatie met de verwaarloosde huisvesting kan dat tot heel gevaarlijke situaties leiden.”(…)

http://nos.nl/artikel/249074-tehuis-in-zeist-moet-afdelingen-sluiten.html

matthijs zei

Beste anoniem er zijn stations en er zijn treinen. De trein stopte bij het station Joke de Vries, die schrok en zag gevaren, tijdelijk werd het station gesloten, weer geopend en de trein reed verder.

Het opmerkelijkste uit het maatschappelijk verslag Zonnehuizen 2010.

Identiteit en bedrijfsvoering (mede in relatie tot de specifieke identiteit en spiritualiteit
van Zonnehuizen versus de criteria vanuit financieel oogpunt).

Ik noemde al waar de op de geest gerichtte aspecten niet verzorgd worden verdwijnen de €uroos.

Een vergelijkbare instelling in orde van grootte, de Raphaëlstichting onder invloed van dezelfde samenleving. Kan de broek wel ophouden.Daar is geen reuring ala Zeist.
Minimaal wordt daar in het middenkader aandacht besteed aan thema's vanuit een antroposofisch perspectief en er is een relatie tot de Christengemeenschap, ja zoals Goethe al sprak:"schlieslich muss alles noch getan werden."

Anoniem zei

Er waren meer instellingen, die niet wilden fuseren, zoals de Vijsprong dat deed. Bronlaak werd gefuseerd door Y. te Br. , en er was geen medewerker, die daar ja tegen kon zeggen. Bestuurder Wim v.d. Brug had alles economisch op orde, maar Y. te Br. zelf was het die z.g. hogerop wilde. Een vet ego ontweek de ondernemingsraad, geld kon opeens uitgegeven worden als water. En iedereen voelde aan, dat er hier iets niet klopte.Maar wie tegensprak, werd weggewerkt, ontslagen of het poppetje werd in een andere afdeling gezet. Toen zij later bestuurder werd van het totale Zonnehuizenconcept, begrepen we het. Het was vrij eenvoudig, nl.ikke, ikke, ikke.
Bronlaak heeft nooit hoeven en willen fuseren en stond in hoog kwalitatief aanzien. Wij vermoeden dat er veel geld ook vanuit Bronlaak richting Zonnehuizen is gesluisd.En dus is het moreel noodzakelijk om de bestuurders terug te laten betalen. Na jarenlange ellende , gelden door ouders, medewerkers en bewoners kan er ook nog schadevergoeding aankomen...........

Anoniem zei

'DEN HAAG - Antroposofische zorginstelling De Zonnehuizen uit Zeist is onder intensief toezicht van de gezondheidsinspectie geplaatst. Deze maatregel heeft staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten genomen nadat de kwakkelende zorginstelling surseance van betaling heeft aangevraagd.'

De Stentor, Niek Megens, 01 december 2011

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)