Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 30 december 2011

Teleurstelling


Ik kan ondertussen wel voor de vakbond gaan werken. Want het wordt nog gekker. Gisteren stipte ik in ‘Elfhonderd’ al aan dat de Zonnehuizen het werkgeversaandeel van het loon van de werknemers niet heeft afgedragen. Welke consequenties dat heeft weet ik niet. Is dit een normale gang van zaken, die het UWV dan oplost? Het maakt echter eens te meer duidelijk dat er bij de Zonnehuizen geen sprake is van goed werkgeversschap (‘Good Governance’ noemen ze dat, geloof ik; je kunt hier dus beter spreken van ‘Bad Governance’). Vandaag komt de CNV Publieke Zaak met ‘Onrust failliet Zonnehuizen’:
‘Onder de werknemers van Zonnehuizen is grote teleurstelling over de gevolgen van het faillissement van de zorginstelling.

Tijdens de door uitkeringsinstantie UWV georganiseerde bijeenkomsten werd duidelijk dat de consequenties voor de werknemers enorm zijn. Sommige werknemers raken hun baan kwijt en weten niet of ze mee kunnen gaan naar de nieuwe organisatie (overnamepartner). Verder heeft de werkgever geen pensioen- en ziektekostenpremies afgedragen. “Onze leden zijn hierover zeer teleurgesteld en vragen zich af of de verantwoordelijke bestuurders van Zonnehuizen hiervoor kunnen worden aangeklaagd. Onze leden hebben zich uitgesproken dat ze actiebereid zijn”, aldus bestuurder Karin Kasper van CNV Publieke Zaak. “Het is maar goed dat de werknemers niet zijn ingegaan op het verzoek van de directie om af te zien van het vakantiegeld. CNV Publieke Zaak had dat onze leden sterk afgeraden. Als de werknemers wel vakantiegeld hadden ingeleverd, waren ze dat nu kwijt geweest aangezien Zonnehuizen failliet is.” Begin januari 2012 komt het inmiddels opgerichte actiecomité bijeen.

Extra medewerkersbijeenkomsten

UWV heeft twee extra medewerkersbijeenkomsten gepland op:
Woensdag 4 januari 10.00 – 12.00 uur Locatie Overkempe, Koekoeksweg 100, Olst.
Donderdag 5 januari 10.30 – 12.30 uur Zonnehuisboerderij Wijdenes, Zuideruitweg 43 te Wijdenes.

Ik laat hier meteen ook die twee documenten volgen:
‘Vragen en antwoorden n.a.v. de bijeenkomsten van het UWV

Wat wordt tijdens de opzegtermijn gegarandeerd door het UWV?
Alles wat bij het loon hoort, dus ook de reiskosten en de ORT. Dit heet de faillissementsuitkering.

Worden ook de reiskosten van ambulante medewerkers door het UWV vergoed?
Ja, dit wordt door het UWV betaald.

Wanneer wordt het loon over de opzegtermijn betaald?
Dit wordt pas achteraf betaald.

Wat moet ik doen als er afwijkingen zijn van mijn normale loon tijdens de opzegtermijn?
Alle wijzigingen t.o.v. het normale loon moeten via een mutatieformulier worden doorgegeven aan het UWV.

Moet ik me inschrijven als werkzoekende?
Ja, dit is een voorwaarde om de faillissementsuitkering te ontvangen.

Moet ik nu al verplicht solliciteren?
Nee, als je nu nog aan het werk bent is dat niet verplicht. Zodra je niet meer werkt en in ieder geval zodra je een WW-uitkering ontvangt ben je verplicht om wekelijks te solliciteren. Voor medewerkers in ondersteunende functies wordt aangeraden ook nu al te gaan solliciteren, aangezien de verwachting is dat veel medewerkers in deze functies geen aanbod van de nieuwe partij zullen krijgen.

Wanneer gaat de faillissementsuitkering in?
De faillissementsuitkering gaat in 1 dag na datering van de opzeggingsbrief die alle medewerkers ontvangen.

Wat gebeurt er met de IZZ-premie in januari?
Medewerkers moeten zelf hun premie aan IZZ gaan betalen in januari. Het UWV houdt deze premie niet in en draagt deze niet af aan IZZ.

Wat gebeurt er met premies IZZ die mogelijk nog niet afgedragen zijn aan IZZ?
Het UWV betaalt de nog niet afgedragen premie aan het IZZ over de 13 weken voorafgaande aan het faillissement.

Hoe lang is de opzegtermijn?
De opzegtermijn is 1 maand tot 6 weken. Daarnaast is er nog een uitzondering voor medewerkers die in 1999 al minimaal 1 jaar in dienst waren en toen al 45 jaar waren. Deze groep kan een iets langere opzegtermijn hebben.

Hoe weet ik hoe lang de opzegtermijn voor mij is?
Het UWV bepaalt voor iedereen hoe lang de opzegtermijn is. Iedereen krijgt hiervan schriftelijk bericht van het UWV.

Moet ik zelf opgeven aan het UWV wat ik nog te vorderen heb?
Nee, aangezien het om grote aantallen medewerkers gaat is met Zonnehuizen een verkorte procedure afgesproken. Dit betekent dat de personeels- en salarisadministratie alle nog openstaande vorderingen van medewerkers aanleveren en dat medewerkers een verklaring ondertekenen als zij akkoord zijn met de opgegeven bedragen.

Mag ik een aanbod van de nieuwe partij weigeren als deze minder gunstig is dan mijn huidige contract?
Nee, volgens het UWV mag je dit aanbod niet weigeren. Het kan zijn dat je een aanbod krijgt voor minder uren of voor een lager salaris. Dit betekent niet dat het geen passend aanbod zou zijn. Als je dit aanbod niet accepteert ben je verwijtbaar werkloos en breng je een eventuele WW-uitkering in gevaar.

Wat gebeurt er als ik een contract voor minder uren aangeboden krijg?
Als dit nieuwe contract 5 uur of meer afwijkt van je oude contract, dan kun je voor deze uren een WW-uitkering aanvragen. Bij minder dan 5 uur arbeidsverlies kun je geen WW-uitkering hiervoor aanvragen. Verder geldt nog dat bij hele kleine contracten (minder dan 10 uur) je een WW-uitkering aan kunt vragen als je meer dan de helft van je uren verliest. Zie voor een verdere uitleg www.UWV.nl.

Hoe zit het met de kinderopvangtoeslag als je werkloos bent?
Dit moet je regelen via de belastingdienst. Het is wel de vraag of de belastingdienst dit nog betaalt als je geen werk hebt. Echter, om een WW-uitkering te ontvangen dien je wel beschikbaar te zijn voor werk, dus ook een opvangregeling te hebben. Je kunt bij het UWV een formulier aanvragen voor een tegemoetkoming voor de kinderopvang.

Hoe zit het met de achterstallige pensioenpremie?
Het UWV vergoedt achterstallige pensioenpremie voor maximaal 1 jaar. De periode waarvoor Zonnehuizen de pensioenpremie nog niet betaald heeft valt hierbinnen.

Heb ik straks een pensioenbreuk?
De medewerkers die een aanbod krijgen bij de nieuwe partij zullen geen pensioenbreuk oplopen, aangezien zij dan ook onder hetzelfde pensioenfonds zullen vallen. Voor medewerkers die werkloos worden is wel sprake van een pensioenbreuk. Je bouwt namelijk geen pensioen op tijdens werkloosheid.

Kan ik mijn geplande vakantie in januari opnemen?
Het UWV heeft hier geen bezwaar tegen. Wel zullen hiervoor vakantiedagen ingeleverd moeten worden. Als je na de opzegtermijn werkloos bent krijg je maximaal 20 vakantiedagen op jaarbasis en moet je ook je vakantie aanvragen/doorgeven bij het UWV.

Wat gebeurt er met medewerkers die nu zwanger zijn?
Als deze medewerkers geen aanbod krijgen van de nieuwe partij, dan worden zij voor de periode van hun zwangerschapsverlof overgedragen naar de ziektewet. Zij krijgen dan 100% doorbetaald tijdens hun zwangerschapsverlof. Na het verlof moeten zij zich wel eerst beschikbaar stellen voor werk om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering.

Wat gebeurt er met medewerkers die langdurig ziek zijn?
Deze medewerkers komen onder de ziektewet te vallen en ontvangen een ziektewetuitkering. Als zij in staat zijn om te reïntegreren dan wordt samen met de ziekteverzuimbegeleider vanuit de ziektewet geprobeerd een organisatie te vinden waar gereïntegreerd kan worden.

Wat gebeurt er als medewerkers nu al een (gedeeltelijke) WAO-uitkering hebben?
Als deze WAO-uitkering via de werkgever loopt is het belangrijk om dit te stoppen en de WAO-uitkering rechtstreeks naar de medewerker over te laten maken. Dit betekent dat de machtiging die een medewerker eerder heeft gegeven ingetrokken moet worden door de medewerker.

Vallen PBL-/LFB-uren onder de garantie van het UWV?
Deze vraag wordt nog nader beantwoord door het UWV aan de hand van de omschrijving die in de CAO’s staat.

Hoef ik me niet meer te houden aan de opzegtermijn als ik een andere baan heb?
Om eerder weg te kunnen moet toestemming aan de curator worden gevraagd. Dit kan door een verzoek naar informatiepunt@zonnehuizen.nl te sturen. Voor medewerkers gevonden? uit de ondersteunende functies zal hierbij zoveel mogelijk coulance betracht worden.

Ik wil graag ZZP-er/ freelancer worden. Kan dat als ik een WW-uitkering ontvang?
Ja, dit is mogelijk voor de duur van een half jaar in overleg met het UWV werkbedrijf. Je kunt dan met behoud van je uitkering starten als zzp-er. Dit moet je digitaal aangeven, dan wordt je uitgenodigd voor een workshop.

Wanneer moet ik een WW-uitkering aanvragen?
Dit moet je 3 weken voorafgaande aan de 1e werkloosheidsdag doen.

Welke brieven kan ik verwachten de komende tijd?
1. De ontslagbrief van de curator.
2. Een opgave van de openstaande vorderingen vanuit de salarisadministratie met een verklaring om te ondertekenen bij akkoord.
3. Een bevestiging van ontvangst door het UWV van de opgave van de vorderingen en verklaring van de medewerker. Hierbij geeft het UWV ook aan wat de opzegtermijn is die van toepassing is.

Wanneer betaalt het UWV?
Het UWV betaalt in ieder geval binnen een half jaar als de gegevens goed zijn aangeleverd. De verwachting is dat het UWV in deze situatie sneller zal kunnen betalen.

Wat gebeurt er met een eventueel gedeelte van het spaarloon dat nog niet verwerkt is?
Vanuit de salarisadministratie wordt aangegeven dat dit in de laatste salarisrun door Zonnehuizen alsnog verwerkt wordt.

Wat gebeurt er met opleidingskosten die voorgeschoten zijn door medewerkers?
Het UWV betaalt maximaal deze opleidingskosten naar rato over de periode van maximaal 13 weken voor faillissement en 6 weken na faillissement.

Wat moet ik doen als ik me al ingeschreven heb als werkzoekende of al een WW-uitkering aangevraagd heb en toch alsnog een aanbod krijg?
Om een faillissementsuitkering te krijgen moet je je altijd eerst inschrijven als werkzoekende. Als je een aanbod krijgt schrijf je je daarna weer uit. Dit geldt ook zo als je al een WW-uitkering aangevraagd hebt.

Wat moeten medewerkers doen die niet de mogelijkheden hebben om zich digitaal in te schrijven?
Deze medewerkers kunnen binnenlopen bij het UWV werkbedrijf. In Zeist zit ook een locatie. Daar kunnen zij een WW-formulier opvragen en invullen. Dit moet gebeuren 3 weken voordat zij werkloos worden.

Medewerkers die nu op vakantie zijn kunnen zich nog niet inschrijven. Wat moeten zij doen?
Zij kunnen zich na afloop van hun vakantie alsnog inschrijven.

Waar vind ik informatie over het UWV?
De informatie is gemakkelijk digitaal te vinden op www.werk.nl en www.uwv.nl. Verder kun je ook bellen met het UWV en zijn er folders.

Wat moet ik doen als ik naast mijn werk bij Zonnehuizen ook nog een andere baan heb of 0-urencontract?
Dit moet je altijd direct opgeven bij het UWV als je een WW-uitkering aanvraagt. Dan worden de inkomsten die je hieruit hebt niet afgetrokken van een WW-uitkering. Dat komt omdat dan al sprake is van een bestaande situatie. Als je het niet opgeeft worden de inkomsten hieruit wel in mindering gebracht op je WW-uitkering.

Naast mijn werk bij Zonnehuizen doe ik ook vrijwilligerswerk. Heeft dit consequenties voor een WW-uitkering?
Nee, dit moet je ook altijd direct opgeven bij het UWV. Dan wordt er rekening mee gehouden dat het een bestaande situatie is.

Naast mijn werk bij Zonnehuizen ben ik ook zelfstandige (zzper/freelancer).
Dit moet je ook opgeven bij het UWV. Het gemiddelde aantal uren dat je in zelfstandige arbeid werkt wordt dan niet gekort op je WW-uitkering.

Naast mijn werk bij Zonnehuizen werk ik ook voor iemand o.b.v. een PGB (persoonsgebonden budget). Heeft dit consequenties voor een WW-uitkering?
Nee, dit heeft geen relatie met de WW als het al bestaand werk is.

Wat gebeurt er als ik nu (gedeeltelijk) ouderschapsverlof heb?
Dit wordt nog uitgezocht door het UWV. Antwoord hierop volgt nog.

Ik heb net een contractswijziging gekregen, maar heb dit nog niet bevestigd gekregen.
Dit speelt geen rol voor het UWV. Het UWV kijkt naar het gemiddelde aantal uren dat je gewerkt hebt in het afgelopen jaar. Op basis hiervan wordt je dagloon berekend en daar wordt je WW-uitkering op gebaseerd.’
En dit is de brief van de Bestuurder Cluster Zorg van CNV Publieke Zaak, Karin Kasper, aan de leden van CNV Publieke Zaak werkzaam bij Zonnehuizen, Vestiging Eindhoven, gedateerd 30 december:
‘Betreft: Ontwikkelingen Zonnehuizen

Geachte leden,
Zoals u wellicht reeds bekend is recent door de rechtbank het faillissement uitgesproken van de Stichting Zonnehuizen en wordt er momenteel door de curator en de bestuurder a.i. in het kader van de continuïteit van te verlenen zorg, gepraat met (een) potentiële partij(en) over een mogelijke doorstart van (een deel van) de organisatie.

De werknemersorganisaties hebben reeds richting Zonnehuizen laten weten in overleg te willen treden met alle partijen over de personele en rechtspositionele invulling, zodra bekend is met welke partij(en) de doorstart zal worden gerealiseerd. Als een doorstart wordt gerealiseerd zal daarbij waarschijnlijk ook een groot deel van het personeel meegenomen worden. In hoeverre dat gebeurt, onder welke condities en wie dit zullen betreffen is nu nog niet bekend.

Wel is zeker dat u een dezer dagen een ontslagbrief van de curator kunt verwachten. Daarbij geldt, tenzij u op 1 januari 1999 45 jaar of ouder was en toen reeds minimaal een jaar in dienst was bij Zonnehuizen, vanaf datum faillissement een opzegtermijn hebt van maximaal zes weken.

Wat betekent de situatie waarin Zonnehuizen zich nu bevindt op de korte termijn verder voor u?
Zoals u weet zijn er al enige bijeenkomsten met de curator en de bestuurder a.i. op locatie georganiseerd en is ook het UWV op de hoogte en betrokken in dit faillissement. Ook zij heeft op locatie al enige voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. UWV heeft meegedeeld dat zij naast de van toepassing zijnde WW-loongarantieregeling (bij betalingsonmacht van de werkgever) gezien de omvang van dit faillissement, in samenwerking met de werkgever een vereenvoudigd schriftelijk machtigingsformulier heeft ontworpen. Op basis hiervan zult u versneld het restantsalaris en eindejaarsuitkering van het UWV ontvangen. Daarnaast zal zij een verkorte WW-aanvraag-procedure hanteren (mede voor het versneld uitbetalen van overige loonbestanddelen zoals vakantietoeslag en overuren).

Veel informatie hierover is reeds door uw werkgever, de curator of het UWV via Intranet en/of nieuwsbrieven verspreid.

Ook dient u zich nu als werkzoekende (via www.werk.nl) in te schrijven bij het UWV.

Tot slot adviseren wij u bij te houden welke aantoonbare bedragen u nog van uw werkgever tegoed heeft en deze, voor zover ze niet alsnog door de werkgever of het UWV worden uitbetaald, alsnog bij de curator in te dienen als vordering in het faillissement (als onderdeel van de totale boedelschuld).

Nuttige informatie kunt u verder vinden onder: www.werk.nl, www.uwv.nl en www.utrechtzorg.nl.

Vanzelfsprekend houd ik u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Mocht u vragen en/of inlichtingen (willen) hebben, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Karin Kasper
Bestuurder Cluster Zorg’
 
Update 15.10 uur:

Nieuwe kamervragen van Renske Leijten, een half uur geleden gepubliceerd:
‘2011Z27641

Vragen van het lid Leijten (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het faillissement van Stichting Zonnehuizen (ingezonden 30 december 2011)

1
Is het waar dat Zonnehuizen sinds oktober 2011 geen loonbelasting, premie voor de zorgverzekering en pensioenpremie heeft afgedragen voor zijn personeel? Kunt u uw antwoord toelichten? 1)

2
Hoeveel geld is Zonnehuizen verschuldigd aan de belastingdienst, zorgverzekeraars en pensioenfondsen?

3
Welke gevolgen zullen de medewerkers van Zonnehuizen ondervinden? 2) Kunnen zij bijvoorbeeld een extra belastingaanslag krijgen, nu hun werkgever verzuimd heeft loonbelasting te betalen? Is het mogelijk dat zij een extra rekening krijgen van de zorgverzekeraar? Heeft het personeel een pensioengat opgelopen?

4
Bent u bereid om u tot het uiterste in te spannen dat het personeel geen nadeel zal ondervinden van de nalatigheid van hun werkgever? Zo ja, wat gaat u doen? Zo neen, vindt u het rechtvaardig dat het personeel financieel de dupe is van nalatigheid van hun werkgever?

5
Bent u van mening dat de interim bestuurder nalatig is geweest, door de premies voor pensioen en zorgverzekering en de loonbelasting niet te betalen? Kunt u uw antwoord toelichten?

6
Is het mogelijk om de interim bestuurder aansprakelijk te stellen voor deze nalatigheid, al dan niet door het personeel zelf? Kunt u uw antwoord toelichten?

7
Heeft u nog steeds een groot vertrouwen in de interim bestuurder, zoals u op 23 november 2011 betoogde? Kunt u uw antwoord toelichten?

8
Welke rol heeft de curator gespeeld sinds de onder curatele stelling van Zonnehuizen? Had de curator moeten opmerken dat er geen loonbelasting en premies werden afgedragen? Kunt u uw antwoord toelichten?

9
Kunt u verklaren dat er in september 2011 nog 6 miljoen euro nodig was om de organisatie te redden en nu een veelvoud daarvan? Hoe heeft de cumulatie plaatsgevonden? 3)

10
Bent u met mij eens dat er steeds meer aanwijzingen zijn dat er bewust is aangestuurd op een faillissement van Zonnehuizen en dat een diepgravend onderzoek op zijn plaats is? Kunt u uw antwoord toelichten?

1) Aanvullende vragen op eerdere vragen van het lid Leijten (SP), ingezonden 30 december 2011 (vraagnummer 2011Z27603)
2) Informatie van personeel
3) Herstelplan Zonnehuizen’
 
Update 15.20 uur:

Eindelijk ook groot nieuws voor de massamedia (gek dat dit niet veel eerder is gebeurd). De NOS meldt op haar website ‘2300 ontslagen bij Zonnehuizen’ (alleen kloppen de gegevens nog niet helemaal, het centrum in het midden van het land, Zeist, wordt overgeslagen):
‘Update: vrijdag 30 dec 2011, 15:00

De 2300 werknemers van de Zonnehuizen hebben ontslag aangezegd gekregen. Hun instelling, met zo’n 20 tehuizen voor mensen met een ontwikkelingsstoornis, ging begin deze week failliet.

De personeelsleden blijven de komende zes weken nog aan het werk. Ze worden betaald door het UWV. Er wordt gezocht naar een overnamepartner. De hoop is dat een deel van het personeel dan meekan.

De Zonnehuizen zijn instellingen op antroposofische grondslag. De meeste zijn gevestigd in het oosten van het land, maar er zijn ook vestigingen in Amsterdam en Den Haag en in de buurt van Utrecht.

Dit artikel is afkomstig van Teletekst.’

Update 18.15 uur:

In het NOS Journaal van zes uur nog meer landelijke publiciteit: een kort item over de Zonnehuizen. Zie ook de video op de website van de NOS.
.

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Michel,

Vraagje: Hoe moet het nu verder met de NVAZ en je collega's daar? Als ik het goed heb, wordt het personeel er betaald door de Zonnehuizen?

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Hoe zit het met medewerkers, die wonende zijn op terreinen, waar ze tevens werken?
Kunnen ze in hun huizen blijven wonen?
En wie is daar verantwoordelijk voor?

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Anoniem zei

Matthijs,

Vind je ook niet dat dit eigenlijk verhalen zijn die maar pas echt goed tot hun recht komen als je ter plaatse bent? Ik kan me wel een en ander voorstellen bij het lezen, maar als je tijdens een wandeling zo'n verhaal van een vriend te horen krijgt, geeft dat toch meer cachet (vind ik).

Ik moet nu door wat je hier post aan een eeuwenoude eik denken die op de grens tussen België en Nederland staat en waarvan gezegd werd dat die eik de geschiedenis van de streek in zich hebergde. Eronder gaan staan gaf een magisch gevoel, ook omdat hij enorm was.

Zo het soort boom waarrond Rudolf Steiner in een wit gewaad, geflankeerd door enkele adellijke dames zijn tovenaarsdansje gaat doen, om daarna in de dichtstbijzijnde kroeg aan de toog een schuine mop te gaan vertellen. :-)

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.
Frans Wuijts zei

@Matthijs

Als je in http://fvn-rs.net/ het begrip 'Sexualität' intypt dan krijg je 87 hits met betrekking tot voordrachten, waarin hij op dit begrip ingaat.

matthijs zei
Deze reactie is verwijderd door de auteur.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)