Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 17 maart 2009

Profiel

Hier zien we vanaf een andere kant wat we helemaal in het begin, op 24 juli 2008 in ‘Zogenaamde Lievegoedimpuls’, als uitgangspunt zagen: ‘het Golden Tulip Hotel op de kruising tussen Maasboulevard en Schiedamsedijk’, ontworpen door Tuns + Horsting 1986-1989 en verbouwd in 2006. Het is alleen een minuut of zeventig later (namelijk inmiddels vijf minuten over negen in de ochtend) op onze stadswandeling langs het stroombed van de Maas. In mijn Architectuurgids van Groenendijk en Vollaard staat hierover:
‘Het gebouw volgt zowel de schuine rooilijnen van de stedenbouwkundige situatie als de eigen orthogonale maatsystematiek, wat tot een interessante hoofdvorm heeft geleid. Het hotel bestaat uit zes verdiepingen met elk 25 tweepersoonskamers, een restaurant op de begane grond en een conferentiegedeelte met zwembad en skybar op de bovenste uitkragende verdieping. Het hotel is in 2006 uitgebreid met een hoogbouwgedeelte langs de Maasboulevard.’
Vandaag is de nieuwste uitgave (nummer 3) van ‘De Digitale Verbreding’ uitgekomen, de ‘Nieuwsbrief van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders’ (NVAZ).

Het nieuwsbericht waarmee deze uitgave opent, is op zijn minst opmerkelijk. Het heeft de titel ‘Ouderenzorg’ en biedt deze inhoud:

‘Met ingang van 1 januari jl. heeft Antroz, de Antroposofische Woonzorggroep, haar lidmaatschap van de NVAZ opgezegd. De NVAZ en haar bestuur betreuren dit besluit ten zeerste en dankt de Raden van Toezicht en Bestuur evenals de medewerkers van Antroz voor hun jarenlange inzet voor de antroposofische ouderenzorg.

De antroposofische ouderenzorg is nu alleen door Het Rudolf Steiner Verpleeghuis te Den Haag vertegenwoordigd.’

Met de laatste zin zal ongetwijfeld bedoeld zijn dat de antroposofische ouderenzorg in de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders nu alleen door het Rudolf Steiner Verpleeghuis te Den Haag wordt vertegenwoordigd.

Nadere bijzonderheden ontbreken, zodat het alleen gissen is naar de redenen van het opzeggen van het lidmaatschap. Op de website van Antroz, die op deze weblog al verschillende keren is geroemd, wordt dit feit niet gemeld. De NVAZ komt daar alleen voor in de lange rij met links.

Het tweede nieuwsbericht in De Digitale Verbreding zal, zo mag verondersteld worden, met het voorgaande te maken hebben. ‘De NVAZ zoekt bestuursleden’ heet het:

‘Voor het op een adequate wijze laten functioneren van de Vereniging is de NVAZ op zoek naar betrokken en enthousiaste bestuursleden.

Bestuursleden worden aangesteld op basis van profielen die de vereiste deskundigheden en de herkenbaarheid voor de verschillende sectoren beschrijven. Zij vertegenwoordigen niet een bepaalde sector, maar zijn verantwoordelijk voor het besturen van de gehele vereniging.
Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij zich blijvend verdiepen in de algemene ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en de functie van de Vereniging en dat zij buiten de NVAZ maatschappelijk actief zijn.

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande functie of kent u mogelijke kandidaten die aan het profiel voldoen, dan kunt u dit tot 15 april 2009 schriftelijk kenbaar maken aan de directeur van het Bureau de heer drs. A. Benschop.
Voor nadere informatie kunt u zich tot hem wenden of tot de voorzitter van het Bestuur, de heer drs. A. Vroon, tel 06-22807744.
Klik hier voor een uitgebreidere Profielschets.’

Op de website van de NVAZ wordt als het bestuur genoemd:

‘– drs. A. (Bert) Vroon, voorzitter
– mevr. drs. M. (Madeleen) Winkler, huisarts Calendula, secretaris
– drs. H. (Hanno) Niemeijer, bestuurder Lievegoed Zorggroep
– mevr. drs. Y. (Yvon) ten Brummelhuis, bestuurder Zonnehuizen, penningmeester
– drs. M. (Marinus) van der Meulen, bestuurder Raphaëlstichting
– drs. R. (Roel) Munniks, euritmietherapeut
– Vacature’

Merkwaardig is wel dat er sprake is van ‘bestuursleden’, terwijl er toch maar één vacature is. De tekst van het bijgevoegde profiel luidt:

‘De NVAZ bestaat uit de Sector Institutionele Zorgaanbieders in de Gehandicaptenzorg, Ouderenzorg, Psychiatrie en Verslavingszorg, de Sector Therapeutica en Gezondheidscentra, de Sector Beroepsverenigingen in de Antroposofische Gezondheidszorg.

Doelstelling van de NVAZ is het stimuleren, bevorderen en het scheppen van voorwaarden voor ontwikkeling en kwaliteitsbevordering van de antroposofische gezondheidszorg. Hiertoe ontwikkelt zij beleid, behartigt de belangen van haar leden, bundelt de krachten van de lidorganisaties, stimuleert de samenhang en samenwerking tussen hen en levert een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken rondom ziekte en gezondheid.

Bestuurlijke structuur
Voor de uitvoering van haar taken zorgt de Vereniging voor een adequate bestuurlijke structuur, actieve betrokkenheid van de leden en een professioneel werkend Servicebureau.

Bestuursleden worden aangesteld op basis van profielen die de vereiste deskundigheden en de herkenbaarheid voor de verschillende sectoren beschrijven. Bestuursleden vertegenwoordigen niet een bepaalde sector, maar zijn verantwoordelijk voor het besturen van de gehele vereniging.

In verband met vacatures in het Bestuur van de Vereniging wordt gezocht naar: Betrokken en enthousiaste Bestuursleden.

Naast de inhoudelijke herkenbaarheid vanuit de verschillende sectoren bevat de profielschets van de bestuursleden de volgende elementen:

Profiel van de bestuursleden:
– Affiniteit met de doelstellingen van de NVAZ.
– Beschikken over een netwerk in één of meer van de sectoren.
– Betrokken bij, en bekend met, de antroposofische gezondheidszorg.
– Verbondenheid met de antroposofie uitgedrukt in bijvoorbeeld het lidmaatschap van de AAG/AViN.
– Bestuurlijke kwaliteiten en ervaring in complexe organisaties en/of bekendheid met bedrijfsvoeringsvraagstukken van kleine zelfstandigen.
– Inzicht in eisen van kwaliteit en doelmatigheid in de activiteiten van de organisaties in de zorg en het Bureau.
– Vermogen om het beleid van de Vereniging en het functioneren ervan te toetsen, waarbij onderscheid gemaakt wordt in hoofd- en bijzaken.
– Integer en onafhankelijk met een evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
– Vermogen en attitude om de directeur dienovereenkomstig bij te staan en te toetsen.
– Voldoende beschikbaarheid.

Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij zich blijvend verdiepen in de algemene ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg en de functie van de Vereniging en dat zij buiten de NVAZ maatschappelijk actief zijn.

Voor de benoeming van bestuursleden is een voordrachtscommissie samengesteld uit de Ledenraad, die gesprekken voert met door haar geselecteerde kandidaten. Na een gesprek met een delegatie van bestuur en directeur zal een voorstel worden gedaan voor benoeming door de Ledenraad.’

Nu staat in dit profiel meteen onder ‘Bestuurlijke structuur’ wel het volgende:

‘Voor de uitvoering van haar taken zorgt de Vereniging voor een adequate bestuurlijke structuur, actieve betrokkenheid van de leden en een professioneel werkend Servicebureau.’

Maar een maand geleden, op 17 februari in het bericht ‘Digitale Verbreding’, gaf ik over dat laatste op deze weblog weer wat door de NVAZ zelf werd medegedeeld:

‘Het bureau van de NVAZ wordt teruggebracht tot een coördinerend verenigingssecretariaat. De taken van het bureau worden ge-outsourced naar de leden: te denken valt aan de financiële administratie, beheer website, de Verbreding, personeelsbeheer. De NVAZ houdt derhalve geen personeel meer in eigen dienst, maar leent dit in van de instellingen.’

Verder in deze derde uitgave van De Digitale Verbreding weer de meest interessante nieuwsfeiten in de gezondheidszorg in Nederland, van belang voor de antroposofische gezondheidszorg:

‘opnieuw een samenvatting van het verzamelde Strategisch Nieuws van de afgelopen periode, gerubriceerd per sector.’

Daarvan wil ik als voorbeeld twee speciaal noemen, opgenomen onder de kop ‘Instellingen Algemeen’:

‘RVZ: Goed bestuur voorwaarde voor betere kwaliteit van zorg
Raden van Bestuur moeten mogelijkheden krijgen om medisch specialisten ter verantwoording te roepen. Aan de raden van toezicht, die de directies controleren, moeten meer eisen worden gesteld. Dat staat in het een adviesrapport “Governance en kwaliteit van zorg” van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), dat minister Klink recent in ontvangst nam.

Specialisten te veel macht
Volgens de RVZ hebben medisch specialisten te veel macht binnen ziekenhuisorganisaties. Specialisten controleren via eigen commissies elkaars functioneren, maar de ziekenhuisdirectie krijgt vaak geen inzicht in de rapportages. Voor de zomer stuurt de minister nog een brief naar de Tweede Kamer over toezicht in de zorg.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)