Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 13 juni 2009

Roemen

Eergisteren werd het nog maar een keer gemeld op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland:

‘Komende vrijdag en zaterdag vindt in Zutphen de jaarvergadering plaats van de Antroposofische Vereniging in Nederland (AViN). Bij de voorbereiding van deze jaarvergadering hebben het bestuur en de ontvangende ledengroep Zutphen de voordracht “Gemeinschaft über uns, Christus in uns”, gehouden op 15 juni 1915 in Düsseldorf, als leidraad genomen. De bestuursleden zullen zaterdag dan ook hun bijdragen in het kader van het jaarverslag vanuit scheppend samenwerken proberen vorm te geven. Om het jaarverslag te lezen klik hier. Voor de agenda van de vergadering en alle praktische informatie klik hier.

Al eerder ben ik op deze weblog ingegaan op het Jaarverslag 2008, namelijk op 17 mei in ‘Hel’, en op 19 en 20 mei in ‘Huisvesting’ en ‘Kerken’. Maar vanwege de gelegenheid doe ik dat vandaag nog een keer. Het lijkt namelijk goed te gaan met de Antroposofische Vereniging in Nederland. Naar omstandigheden natuurlijk (wat heet goed?), maar niettemin. Dat is wel eens anders geweest. Dus mag het bestuur best ook wel haar successen roemen. Dat gebeurt meteen bij de inleiding op bladzijde 2:

‘Het jaar 2008 toonde een bloeiende Antroposofische Vereniging in Nederland. Landelijk was dat zichtbaar aan de conferentie Grondsteenspreuk, een conferentie voor nieuwe leden, Paas- en Pinkstervieringen, een karmaconferentie, meditatiewerkplaatsen, nu ook voor beroepsgroepen, en ook voordrachten zoals die door Sergej Prokofieff.

Meer verborgen maar daarom niet minder levendig waren de activiteiten van de “Vrije hogeschool voor geesteswetenschap”, met o.a. een internationale wiskundeconferentie. Evenals vorig jaar was er een toenemende belangstelling voor deze landelijke activiteiten.

De goedbezochte bijeenkomsten van contactpersonen mogen ook gezien worden als indicatie voor bloeiend leven in de regio. Het onderzoek naar het ledenwerk door de Stichting Dialoog gaf daar nieuwe impulsen.

Het ledental bleef vrijwel gelijk, de contributies gaven een groei te zien. De Kerstactie was een opvallend succes.

Een belangrijke stap op de weg naar concentratie op vooral geesteswetenschappelijke activiteiten, was de overdracht van het gebouw in de Riouwstraat in Den Haag aan de Stichting Eurythmie en het opgeven van de directe bemoeienis met het bestuur van Stichting de Reehorst.’

Wie vormt het bestuur tegenwoordig? Dat staat vermeld op bladzijde 12:

‘Het bestuur bestond op 31 december 2008 uit: Ron Dunselman (voorzitter en secretaris-generaal voor Nederland bij de AAG), Pieter Meester (secretaris), Max Rutgers van Rozenburg (penningmeester), Drude van Houwelingen, Jana Loose, Vera Treffers en Kees Lam.’

Meteen daarna volgt op bladzijde 13 het aantal leden onder het kopje ‘Over het lidmaatschap’. Dat is niet bijzonder groot, maar wel stabiel, en dat is al een hele kunst:

‘Telde de vereniging op 1 januari 2008 4319 leden, op 31 december was dit licht gedaald tot 4304. Het aantal vrouwelijke leden bedroeg toen 2789, het aantal mannelijke 1515.’

Een interessant punt is het ‘Voorzittersoverleg’ (uit de doeken gedaan op bladzijde 12 en 13). Dat raakt namelijk aan wat tot de regelmatige berichtgeving van ‘Antroposofie in de pers’ behoort; de drie grootste maatschappelijke sectoren waarin met antroposofie wordt gewerkt:

‘Deelnemers aan het overleg van werkgebieden met de vereniging zijn de voorzitters van de Antroposofische Vereniging, de Vereniging van Vrijescholen, de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders en de Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw en Voeding.

Er waren dit jaar 3 bijeenkomsten. Het overleg wordt altijd begonnen met een blik op wat er in de verschillende organisaties speelt aan gebeurtenissen en vraagstellingen, zodat daarvan geweten wordt en onderlinge samenwerking en afstemming, waar nodig, kan plaatsvinden.

In de eerste twee bijeenkomsten van 2008 werd bijna het gehele overleg gewijd aan het bovenstaande, gezien de vele veranderingen die er in de VVS, NVAZ en BD-Vereniging plaats vonden.

In het derde overleg was er daarnaast ruimte voor een inhoudelijk gesprek naar aanleiding van een inleiding door de voorzitter van de BD-vereniging met als thema “Toekomstperspectief relatie AViN – BD-vereniging”.’

Als laatste datgene wat op de bladzijden 15 tot en met 17 over de website wordt geschreven. Eerst wordt het positieve nieuws gegeven – de bezoekersaantallen, hoewel die altijd geflatteerd zijn. Het schijnt dat je die minstens door drie moet delen om enigszins bij het werkelijke aantal in de buurt te komen. Ter vergelijking: deze weblog, die pas dertien maanden bestaat, telt inmiddels 26.000 unieke bezoekers. Even verderop volgt het meer zorgelijke nieuws – de ledengroepen en studiecentra die nog veel te weinig van de website als medium gebruikmaken. Wat overigens voor een flink deel ook geldt voor de secties, zoals ik hier reeds diverse malen heb moeten constateren. Het eind vorig jaar eindelijk dan toch van start gegane forum ligt vrijwel stil; dat is dus ook niet zo’n succes.

‘Het aantal unieke bezoekers van de AViN website, www.antroposofie.nl, is gestegen van bijna 65.000 in 2007 naar ruim 91.000 in 2008, een stijging van 41%. Het aantal bezochte pagina’s steeg van 322.000 in 2007 naar 657.000 in 2008, een groei van 104%.

Via de nieuwsdienst werden abonnees geattendeerd op nieuwe berichten die op de site verschenen. De nieuwsdienst telt ruim 400 abonnees en de webredacteur ontving van een aantal van hen enthousiaste reacties op de inhoud van de nieuwsbrief.

Steeds meer mensen wisten in 2008 de weg te vinden naar de webredacteur van de AViN, Petra Helmus (p.helmus@antrop-ver.nl), zodat nieuws en activiteiten op het gebied van antroposofie zo snel mogelijk via de website bekend gemaakt konden worden. Toch blijft het belangrijk dat het bestaan van de website nog meer in het bewustzijn komt van bestuursleden, medewerkers en leden van de vereniging, zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van dit communicatiekanaal. Komend jaar zal ook verder onderzocht worden of en hoe de webredacteur en de redactie van Motief meer zouden kunnen samenwerken.

De rubriek Thema’s die in 2007 werd gestart, werd in 2008 verder uitgebreid. In de zogeheten Themateksten geven deskundigen vanuit een antroposofisch gezichtspunt hun visie op relevante onderwerpen. Deze teksten – op persoonlijke titel geschreven – geven antwoord op de vaak gestelde vraag, “Hoe denken antroposofen over...” Onderwerpen die in 2008 verschenen waren: “Kinderen en moderne media”, “Basisinkomen”, “Fenomenologie” en “Dynamische oordeelsvorming”. In 2009 zal deze rubriek worden aangevuld met nieuwe onderwerpen.

Met het verschijnen van de themateksten werd ook de behoefte aan een internetforum groter. Op het forum zouden bezoekers met elkaar van gedachten kunnen wisselen naar aanleiding van deze themateksten of naar aanleiding van andere onderwerpen die raken aan de antroposofie. De leden van de webvergadering waren dan ook zeer verheugd dat zij dit jaar Erik Katgerman bereid vonden om een dergelijk forum te modereren. Na enkele voorbereidende maanden kon het Antroposofie Forum in november online gaan.

De begeleiding van én afstemming met webcorrespondenten van de ledengroepen, studiecentra en de verschillende secties werden in 2008 verder uitgebreid. Steeds meer secties vonden een eigen webcorrespondent die de desbetreffende sectiepagina kon gaan onderhouden. Het aantal ledengroepen en studiecentra met een webcorrespondent bleef helaas nog beperkt.

Webcorrespondenten blijken het huidige content management systeem (cms) erg omslachtig te vinden voor het redactiewerk. Daarom wordt onderzocht wat de mogelijkheden binnen het cms zijn om het werk aan de webpagina’s voor de webcorrespondenten te vergemakkelijken.’

Er blijft dus genoeg om aan te werken in dit jaar en in de jaren die hierna komen.

1 opmerking:

Anoniem zei

lieber Michel Gastkemper,
danke für die vielen, vielen Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln - so kann ich mir diese Landschaft vorstellen (ein bißchen lese ich auch mit).
herzlichen Gruß!

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)