Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 12 augustus 2010

Domicilie

Zag het er op 21 mei nog naar uit (in ‘Hout’) dat er een oplossing gevonden zou worden voor landgoed Kraaybeekerhof, lijkt het er echter sinds begin deze maand op dat die kans is verkeken. Ik roep even in herinnering wat in mei speelde. Het was investeerder en landgoedbeheerder Cor Denneman Heilscher die een belangrijke rol speelde bij de ontwikkelingen rond het geplaagde Kraaybeekerhof in Driebergen. Hij schreef namelijk op 9 april een zogenaamde ‘Letter of Comfort’ waarin hij onder meer stelde dat:

‘Ondergetekende (CDH) is – om hem zeer moverende redenen – bereid zich vanaf 01 Augustus 2010 met een substantieel aantal entiteiten te verplaatsen van diens huidige bomenrijke domicilie van Staatsbosbeheer te Austerlitz naar Landgoed Kraaybeekerhof.

Het betreft daarbij een aantal entiteiten, waarin hij in zakelijke zin een in meer of mindere mate een (veelal controlerend) belang heeft alsmede een aantal entiteiten waarvoor hij als (veelal oprichtend) bestuurslid optreedt.

Ook organisaties – die onder diens dak van Boschuur d’Ouwe Kamp gehuisvest zijn en zich met diens gedachtegoed verbonden weten – hebben CDH te kennen gegeven hem in dat geval – onder specifieke voorwaarden – in diens voetspoor te volgen van Austerlitz naar Driebergen-Rijsenburg.

Daarenboven is hij eveneens bereid om desgewenst en desgevraagd een actieve directiefunctie te vervullen binnen een besloten vennootschap, waarin naar verluidt alle activa (roerende, onroerende en ontroerende goederen/zaken) van Landgoed Kraaybeekerhof zullen worden ondergebracht. Zo dit van beide kanten mogelijk is, zij tevens opgemerkt dat scribent dezes met risiodragend kapitaal actief wenst deel te nemen in het aandelenkapitaal van de hiervoor bedoelde entiteit en bovendien – vanuit diens kennis, kunde en ervaring als landgoederenondernemer – een actieve bijdrage kan leveren ter versterking van het eigen vermogen van deze “Landgoed Kraaybeekerhof bv” passend binnen zijn eigen adagium: het vermogen om de juiste balans te vinden.’

En verder ook:

‘CDH ( 23-08-1949) werd begin van dit jaar – nota bene ten derde male sinds 2006 – benaderd om een actieve rol te spelen terzake Landgoed Kraaybeekerhof. Dit keer op voorspraak van bestuurslid en collega-directeur-rentmeester Eric Brinckmann, later versterkt met diens collega-bestuurslid Eric Prins en interim-directeur Jogé Smallenbroek en daarbij gaandeweg gesecondeerd door een aantal terzake kundige adviseurs.

Nu voelde het wel goed.

Schrijver dezes voelt zich van nature sterk verbonden met het ecologische en spirituele gedachtegoed van Landgoed Kraaybeekerhof. Ook gezien zijn eigen persoonlijke en zakelijke ervaringen met historisch erfgoed in binnen- en buitenland in het algemeen en met monumentale panden en buitenplaatsen in Nederland het bijzonder. Vandaar dat hij spontaan aanbood om tot op heden voor eigen rekening en risico kennis, kunde en ervaring van zijn in- en externe land-goedexpertteam ten faveure van Kraaybeekerhof in te zetten.’

Gaan we naar de ‘Personal weblog of Cor Denneman Heilscher’, vinden we onder ‘Photography’ een fotoserie van Landgoed Kraaybeekerhof in maar liefst vijf delen. We lezen daar:

‘Voor de derde maal (sinds 2006) is Forest Returns anno 2010 (opnieuw) benaderd voor Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen-Rijsenburg. Dit keer op voorspraak van Stichtingsbestuurder Eric Brinckmann die tevens als collega-directeur-rentmeester mag worden beschouwd gezien diens activiteiten voor Landgoed annex Waterpark Het Lankheet, vooral bekend van haar vloeiweiden & waterbeheer van de XXI eeuw.’

Vervolgens zien we in het eerste deel een viertal mensen in een groot aantal foto’s op een soort inspectietocht op Kraaybeekerhof. Een datum staat er niet bij, maar de tijd is duidelijk vóór het begin van de lente; er is nog geen blad aan de bomen te zien. Het tweede en derde deel kennen veel minder foto’s, bovendien zonder de mensen in het eerste deel. Het vierde en vooral het vijfde tonen een inspectie van een of twee gebouwen op het terrein, van buiten, maar vooral ook van binnen. Je zou denken dat dit wel snor zit. Maar dit blijkt toch niet het geval te zijn. Want wat is het geval: op zondag 1 augustus wordt op de website van Forest Returns het volgende nieuws geplaatst, onder de titel ‘Verhuizing naar bosrijk Landgoed Beukenrode’:

‘Verhuizing Austerlitz > Landgoed Beukenrode

Met ingang van 1 september 2010 is onze landgoederencompagnie gevestigd op Landgoed Beukenrode, Beukenrodelaan 2, 3941 ZP Doorn, Utrechtse Heuvelrug. Dit lommerrijke landgoed (zie korte video) van in totaal 27 hectaren maakt deel uit van de Stichtse Lustwarande en neemt jaarlijks haar markante plek in binnen het zogenoemde “Lint van Lust”. Aan deze locatie-keuze ging sinds 2007 het nodige vooraf...

Het nieuwe visitekaartje Forest Returns, bosrijke landgoederen met op de achterzijde de aangepaste “Vision & Mision Statement” treft u hiernaast op pdf-formaat aan alsmede: pagina 1 van de huurovereenkomst en de eerste schetsen van ontwerper Gert Eussen van het anno 2011 beoogde “Koetshuis” op Landgoed Beukenrode.

Terugblik huisvesting sinds 1998

Na ruim 7 jaar geleefd en gewerkt te hebben in het karakteristieke Stichtse Plantagekantoor namen wij daar in 2005 met weemoed afscheid. Vanuit de “asfalt jungle” bij het Centraal Station in Utrecht trokken wij de Austerlitzer Staatsbossen in.

Een woudherberg, Woudenbergseweg 41. Het paste toen immers ook zo goed bij de positionering en bij het profiel van Forest Returns met haar sterke focus op herbebossingsprocessen in verschillende delen in de wereld. Dus de logische link met Staatsbosbeheer was via Eckart Wintzen, een gegoede zakenrelatie, zo gelegd. Helaas is Eckart in maart 2008 overleden waardoor in de laatste 2 jaar nogal het een en ander is veranderd in Bosschuur d’Ouwe Kamp.

In de afgelopen 5 jaar hoorden wij van veel gasten hoe gezellig en plezierig zij het altijd bij ons in het bos vonden.

Heden

Het is mooi geweest in Bosschuur d’Ouwe Kamp te Austerlitz. Anno nu ligt de Forest Returns-focus op het initiëren, ontwikkelen en gaan exploiteren van landgoederen. Met behoudbare herbebossing in beginsel nog steeds als kernactiviteit.

Terug naar de toekomst

Landgoederencompagnie Forest Returns vertrekt dus uit het Austerlitzer staatsbos en heeft domicilie gekozen op het eveneens zeer bosrijke Landgoed Beukenrode. Hier worden de gasten ontvangen in het mooie neorenaissance-landhuis (anno 1872; “Het Jachthuis”) dat dit landgoed rijk is. Genietend van de bijbehorende ontvangstruimten, horeca-faciliteiten en vergaderaccomodatie. De nieuwe locatie sluit zo beter aan op onze zakelijke activiteiten.

Op loopafstand van “Het Jachthuis” heeft Forest Returns vanaf 1 september 2010 in het zogenoemde “Koetshuis” haar eigen rentmeesterskantoor. Dit onderkomen zal worden aangepast, stap voor stap en binnen een haalbaar en betaalbaar scenario. Ook op Landgoed Beukenrode blijven wij ons sterk maken voor “behoudbare gastvrijheid”.

Tot ziens tussen prachtige beuken op het fotogenieke “Beukenrode”, alwaar ook uilen vertoeven. En waar ook de oehoe een nieuwe plek zal kunnen krijgen.’

Waar is het voordien zo veelgeprezen Landgoed Kraaybeekerhof gebleven? Blijkbaar ingewisseld voor Landgoed Beukenrode. Dat wordt nog duidelijker wanneer we de link volgen in de zin ‘Aan deze locatie-keuze ging sinds 2007 het nodige vooraf...’:

‘Wednesday 16 June 2010 – Voor de derde maal (sinds 2007) had Forest Returns anno 2010 contact met Landgoed Beukenrode te Doorn. Dit leidde tot een nieuwe rondleiding op 12 Mei jl. met Beukenrode-directeur Peter van Doorn, zowel op het terrein als in de diverse gebouwen op het areaal van 27 hectaren.

Sinds Hemelvaartsdag zijn er inmiddels de nodige vervolgwandelingen en -fietstochten ondernomen in dit prachtige bosrijke gebied. De topografische kaart anno 1977 die ons op 17 Mei jl. ter hand werd gesteld, wierp overigens nieuwe interessante vragen op... Zie ook de fotoreportage van de vele facetten van dit prachtige landgoed. Op 20 Mei kwam het vervolg. Hetgeen de facto geleid heeft tot een zogenoemde “Letter of Comfort”. Vandaag werd de overeenkomst getekend met Peter van Doorn, waarvan u – naast voornoemde “Letter of Comfort” – de voorpagina hieronder op pdf-formaat aantreft.’

Deze ‘Letter of Comfort’ is gedateerd op vrijdag 21 mei. Maar de inhoud komt ons overbekend voor (zie ‘Hout’ op 21 mei; is dat toeval?). Leest u maar mee:

‘Ondergetekende (CDH) is – om hem zeer moverende redenen – bereid zich vanaf 01 September 2010 met een substantieel aantal entiteiten te verplaatsen van diens huidige bomenrijke domicilie van Staatsbosbeheer te Austerlitz naar Landgoed Beukenrode te Doorn. Het betreft daarbij een aantal entiteiten, waarin CDH in zakelijke zin een in meer of mindere mate een (veelal controlerend) belang heeft alsmede een aantal entiteiten waarvoor hij als (veelal oprichtend) bestuurslid optreedt. Ook organisaties – die onder diens dak van Boschuur d’Ouwe Kamp gehuisvest zijn en zich met diens gedachtegoed verbonden weten – hebben CDH te kennen gegeven hem in dat geval – onder specifieke voorwaarden – in diens voetspoor te volgen van Austerlitz naar Doorn. Daarenboven is hij eveneens bereid om desgewenst en desgevraagd een actieve rol te vervullen binnen een besloten vennootschap, waarin wellicht alle activa (roerende, onroerende en ontroerende goederen/zaken) van Landgoed Beukenrode desgewenst kunnen worden ondergebracht. Zo dit van beide kanten mogelijk is, zij tevens opgemerkt dat scribent dezes op termijn met risicodragend kapitaal actief wenst deel te nemen in het aandelenkapitaal van de hiervoor bedoelde entiteit en bovendien – vanuit diens kennis, kunde en ervaring als landgoederenondernemer – een actieve bijdrage kan leveren ter versterking van het eigen vermogen van deze “Landgoed Beukenrode bv”, passend binnen zijn eigen adagium: het vermogen om de juiste balans te vinden.

Retrospectief

CDH ( 23-08-1949) had in April van dit jaar opnieuw (sinds 2007) contact terzake Landgoed Beukenrode met diens directeur Peter van Doorn. Schrijver dezes voelt zich van nature sterk verbonden met het ecologische en historische gedachtegoed van Landgoed Beukenrode. Ook gezien zijn eigen persoonlijke en zakelijke ervaringen met historisch erfgoed en haar gezonde exploitatie in binnen- en buitenland in het algemeen en met monumentale panden en buitenplaatsen in Nederland in het bijzonder. Met als meest recente significant voorbeeld in Nederland: Landgoed Kraaybeekerhof te Driebergen-Rijsenburg. Een aantal besprekingen met de heer Peter van Doorn in zowel Doorn als Austerlitz, waarvan de laatste twee nog gedurende de afgelopen week, hebben geleid tot deze zogenoemde “Letter of Comfort”.

Anno nu

Momenteel werken wij – binnen de eerder genoemde en deels ter rechterzijde met logo’s afgebeelde entiteiten – met een team van mensen, allen op basis van individueel zelfstandig ondernemerschap, daarbij dankbaar inspelend op de fenomenen flexibele werkplaatsen, maatschappelijk verantwoorde vormen van communicatie (Eye Catcher) en van milieusparende activiteiten. Ons sleutelwoord: behoudbaarheid. Op onze huidige kantooroppervlakte van 180 m2 (+ riante binnentuin van 225 m2) betalen wij gezamenlijk op jaarbasis een huurbedrag van € 30.000 exclusief B.T.W. doch wel inclusief alle nutsvoorzieningen, alarm, facilitair gebruik van “Hooischuur”-restaurant, “Lagerhuis”-zolder enz.

Terug naar de toekomst

CDH koerst graag op korte termijn aan op een raamwerkovereenkomst. De heer Peter van Doorn sprak zichzelf ook positief uit over de vele raakvlakken en de versterking die hij voor Landgoed Beukenrode in tal van geledingen ziet met de komst van CDH. Ook qua Business Club, hedonistische geno(o)tschappen, “sports, spa & welnless” en “Meetings, Incentives, Conferencing, Events” (MICE). Daarbij is dan sprake van een meerfasenaanpak/meertrapsraketsysteem. Bij voorkeur vestigt CDH zich in de eerste fase in afgeslankte vorm in het Jachthuis (met voorkeur voor de combinatie van de werkkamers Dwerguil & Steenuil) met ruim voldoende opslagmogelijkheden elders op het terrein. Op termijn staat zowel de heer Peter van Doorn als CDH een uiteindelijke vestiging voor ogen in het voormalige Koetshuis, daarbij dankbaar gebruikmakend van de diensten van ontwerper en uitvoerder Gert Eussen. Met begrippen als holisme, behoudbaarheid, geborgenheid, gezelligheid & spaarzaamheid als uitgangspunten kan dan samen op Landgoed Beukenrode worden gebouwd aan een vruchtbare toekomst. Schouder aan schouder, stap voor stap en bovenal gestoeld op harmonie tussen mensen en in samenhang met de directe leefomgeving.

Zowel ecologisch als economisch verantwoord. CDH is bereid zo mogelijk en zo nodig op gepaste wijze mee te investeren, steevast op basis van marktconforme prijzen qua huur en/of koop. Daarbij is met name voor landgoederencompagnie Forest Returns het op micro-formaat visueel maken van haar “Papatya”-concept van vitaal belang als het gaat om behoudbare: 1. bosbouw, 2. educatie, 3. gastvrijheid, 4. land- & tuinbouw, 5. veeteelt, 6. visvangst, 7. energie. Doch elke wereldreis begint met de eerste voetstap. Vandaar onze bereidheid om hierover met uw bestuur & directie en zo u dat wilt met uw huidige financiers verder van gedachten te wisselen. Ook staan wij – vanuit onze natuurlijke grondhouding positief tegenover een dialoog met andere (toekomstige) belanghebbenden, zowel waar het de omlevenden/omwerkenden/omwonenden betreft als andere landgoedgebruikers (in spé) met het hart op de goede plek en die niet groen voor rood willen laten wijken...

Cor Denneman Heilscher maakt zich sterk voor een betere kwaliteit van leven in een ring van rust en ruimte met bovenal behoudbare gastvrije en gezellige landgoederen in goede landen’

De tekst is zo goed als identiek met de ‘Letter of Comfort’ van 9 april, alleen met een andere invulling. Over Landgoed Kraaybeekerhof wordt alleen nog gerept in deze passage:

‘Schrijver dezes voelt zich van nature sterk verbonden met het ecologische en historische gedachtegoed van Landgoed Beukenrode. Ook gezien zijn eigen persoonlijke en zakelijke ervaringen met historisch erfgoed en haar gezonde exploitatie in binnen- en buitenland in het algemeen en met monumentale panden en buitenplaatsen in Nederland in het bijzonder. Met als meest recente significant voorbeeld in Nederland: Landgoed Kraaybeekerhof te Driebergen-Rijsenburg.’

Om daarna meteen weer over te schakelen op Peter van Doorn van Landgoed Beukenrode, in plaats van collega-directeur-rentmeester Eric Brinckmann in verband met Landgoed Kraaybeekerhof. Het riekt er in ieder geval sterk naar dat de bemoeienis van Cor Denneman Heilscher met dit Driebergse landgoed van voorbijgaande aard is geweest. – Hoe moet dat nu verder?

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)