Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 20 oktober 2010

Aan Mark Rutte


Eerst maar het opmerkelijke bericht op de website van het Eindhovens Dagblad vandaag, ‘“Muziekmeester” Hessel neemt na 40 jaar afscheid’:
‘“Muziekmeester” Hessel van Deurzen neemt woensdag na veertig jaar afscheid van het onderwijs. Dertig jaar heeft hij lesgegeven aan de Vrije School Brabant aan de Nuenenseweg in Eindhoven.

Woensdag staat op de school in het teken van het vertrek van Van Deurzen. Alle klassen doen mee en verzorgen een gevarieerd cultureel programma. Zodoende laten zij de vele facetten van het vrijeonderwijs zien. Vanmiddag is er een afscheidsreceptie voor oud-leerlingen en andere genodigden. De dag eindigt met een diner met collega’s.

Directeur Ray Kusters van de Vrije School Brabant: “Onderwijs is niet het vullen van een gat, maar het ontsteken van een vuur. Meester Hessel heeft op zijn geheel eigen, karakteristieke wijze deze visie als geen ander weten uit te dragen. Wij zullen hem daarom gaan missen.”
Lees donderdag meer in het ED’
Nog een opmerkelijk bericht, van vorige week, maar dan van het landbouwfront. Biologica is in de politiek gedoken, in het nieuwe regeerakkoord, en levert er commentaar op, in ‘Geachte heer Rutte’:
‘Met belangstelling heeft Biologica kennis genomen van het concept regeerakkoord van VVD en CDA d.d. 30 september 2010, getiteld “Vrijheid en verantwoordelijkheid”. De biologische landbouw wordt er niet in genoemd. Dit is moeilijk te begrijpen, wanneer je oog hebt voor de wereldwijde opkomst van bio. Namens de biologische boeren en tuinders in Nederland wijzen we u graag op maatschappelijke meerwaarden van biologische landbouw en de voortrekkersrol die “bio” speelt voor verduurzaming van de hele landbouwsector in ons land. Dit doen we aan de hand van enkele passages uit het concept regeerakkoord. Doe er uw voordeel mee!

Economie
De landbouw is een belangrijke sector die zwaar moet wegen in het economisch beleid.( ...) een stimulerend beleid ontwikkelen voor de huidige en toekomstige economische topgebieden van Nederland, zoals water, voedsel, tuinbouw...

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat op in het ministerie van Economische zaken. Hoe moeten we dit interpreteren? Voor een biologische ondernemer is landbouw niet alleen een economische zaak, maar een integrale denk- en werkwijze waarbij natuur en voedselkwaliteit (en vele andere zaken, zie hieronder) óók meetellen.

Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid is hierbij van groot belang. (...) De land- en tuinbouw verdienen versterking, nationaal, Europees en mondiaal. Gerichte investering in innovatie en verduurzaming in de agrofood-, tuinbouw- en visserijsector is nodig om de koppositie te behouden.

Kent u kennisnetwerk Bioconnect al? Dit is een unieke formule in Europa, waarbij ondernemers in de biologische keten en kennisinstellingen samen de onderzoeksagenda voor de biologische sector bepalen. Zo zorgen we ervoor dat het onderzoek direct aansluit bij kennisvragen uit de praktijk. In de afgelopen zes jaar heeft het kennisnetwerk zich bewezen: Bioconnect innoveert en inspireert ondernemers in de reguliere én de biologische landbouw. Bent u met mij eens dat dit netwerk een vervolg verdient en het de testfase is ontgroeid? De Bioconnect benadering kan als een simpel model voor vraagsturing van onderzoek op meer plekken worden ingezet.

Voor het leveren van diensten aan de gemeenschap (landschap en natuur) en voor bovenwettelijke maatschappelijke prestaties (o.a. diergezondheid, dierenwelzijn, milieu- en waterbeheer) worden agrarische ondernemers beloond.

Wie gaat de boeren nu belonen? De overheid of de markt? Kan een biologische melkveehouder die zich inzet voor maximaal dierenwelzijn, de bescherming van weidevogels én schoon water in de sloot inderdaad rekenen op een beloning van de overheid?

Energie
Nederland moet voor de voorziening van energie minder afhankelijk worden van andere landen, hoge prijzen en vervuilende brandstoffen.

In de biologische landbouw wordt gewerkt met mechanische onkruidbestrijding en natuurlijke bemesting. Vervuilende fabrieken voor kunstmest en bestrijdingsmiddelen zijn voor onze sector niet nodig. En wist u dat er in de biologische glastuinbouw al bedrijven bestaan die geen fossiele brandstofaansluiting meer hebben? BiJo is zo’n bedrijf. Op hun website valt te lezen:

“In de eerste twee natuurlijke duurzame kassen die BiJo nieuw heeft laten bouwen is geen fossiele brandstofaansluiting meer aanwezig. Normaal verstookt het bedrijf in een gemiddeld jaar 2.000.000 miljoen m3 gas om de gewassen het juiste klimaat te geven. In de natuurlijke duurzame kassen kan het binnenklimaat geregeld worden zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Dit levert een reductie op van 3.500.000 kilogram CO2 uitstoot per jaar. Een hoeveelheid die overeen komt met ruim 727 keer de wereld rondrijden in een personenauto...”

De verlening van vergunningen voor lokale, kleinschalige productie van energie en warmte wordt eenvoudiger.

Prima!

Natuur
Beheer vindt bij voorkeur langjarig plaats door agrariërs...

Natuurbeschermingsorganisaties, zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, zijn blij dat het aantal biologische bedrijven in Nederland groeit. In de biologische landbouw groeien meer wilde planten en is de soortenrijkdom aan wilde planten aanzienlijk groter (57%) dan in de gangbare landbouw. Wist u dat er rond biologische bedrijven 25% meer vogels en 3 x zoveel vlinders voorkomen?

Dierenwelzijn
Het dierenwelzijn wordt bevorderd.

Landbouwhuisdieren zijn ook dieren. Zoals u ongetwijfeld weet, is de belangstelling voor dierenwelzijn in de landbouw in de laatste jaren sterk toegenomen, zowel bij consumenten als de overheid en het bedrijfsleven. De biologische landbouw presteert op dit gebied al jaren goed. In de biologische veehouderij worden harde eisen gesteld aan stalruimte, buitenuitloop, diervoeding en gezondheidszorg.

Een biologische veehouder houdt zoveel mogelijk rekening met de natuurlijke behoeften en gedragingen van een dier, binnen de grenzen van wat economisch haalbaar is. Zo worden bij biologische kippen de snavels niet gekapt en hebben de kippen altijd een vrije uitloop naar buiten. In de biologisch-dynamische landbouw gelden nog strengere eisen. Daar mogen bijvoorbeeld de koeien hun horens houden.

Gezondheid
...de kwaliteit van de zorg kan nog beter, en de kosten – die onevenredig oplopen – moeten beter worden beheerst.

Geïnspireerd door de “Mooie Maaltijd”, een onderdeel van de Week van de Smaak, is in Brabant een pilotonderzoek gedaan in twee zorginstellingen. Begin oktober maakte het ministerie van LNV de resultaten bekend. Wat Biologica en de Week van de Smaak-samenwerkingspartners al wisten, werd door de pilot bevestigd: een betere maaltijd met meer verse, regionale en biologische ingrediënten leidt tot een hoger wel zijn en een afname van de zorgkosten.

Milieu
De kwaliteit van oppervlaktewater wordt verbeterd, met name in stedelijke gebieden.

Drinkwaterbedrijven zoals de VEWIN zien graag meer biologische landbouw. Een medewerker van de VEWIN (Vereniging van Waterwinbedrijven Nederland) zei het zo tegen Biologica : “Gebruik van te veel mest en bestrijdingsmiddelen vervuilt het grond- en oppervlaktewater. Drinkwaterbedrijven moeten hier drinkwater van maken. Hoe vuiler het grond- en oppervlaktewater is, hoe meer ze het moeten schoonmaken. Daardoor wordt het drinkwater weer duurder. En dat is niet nodig als er veel biologische bedrijven zijn, want die spuiten niet en gebruiken vaak minder mest.”

Weet u trouwens wat Nederland per jaar kwijt is aan het mestoverschot, de ammoniakuitstoot, zuiveren van drinkwater, kosten ten gevolge van bijvoorbeeld dierziekten? Maar liefst 2 miljard euro. Onderzoeksbureau CE heeft dit enkele jaren geleden uitgerekend.

Groenregeling
In het financieel kader dat bij het concept-regeerakkoord is gevoegd, staat dat de heffingskortingen in Box 3 worden afgeschaft. Een van het heffingskortingen betreft de heffingskorting voor groen beleggen.

Deze groenregeling was juist aantrekkelijk voor duurzame investeringen. Als het voornemen zoals verwoord in het regeerakkoord doorgaat, wordt de facto de stekker uit de groenregeling getrokken. Lopende groenleningen worden omgezet naar reguliere bancaire financieringen. Het fiscale voordeel wordt gehalveerd voor de belegger. Als een bank deze korting op het voordeel door gaat rekenen aan een leningnemer dan daalt het voordeel van deze van ca. 1,5% met 1,3% tot ca. 0,2%. Kortom, gewoon het reguliere tarief. Voor de biologische sector kan dit een lastenverzwaring betekenen omdat het groene rentevoordeel komt te vervallen.

Tot zover voor dit moment. Ik hoop dat u hier wat aan heeft bij de uitwerking van de kabinetsplannen. Nog beter: ga eens de boer op en laat u inspireren door een biologische boer of tuinder!
Met vriendelijke groet,
Biologica’
Gek alleen dat van de wij-vorm in het begin (‘Namens de biologische boeren en tuinders in Nederland’) al gauw wordt overgeschakeld naar de ik-vorm (‘Bent u met mij eens’ en op het eind ‘Ik hoop dat u hier wat aan heeft’). Wie zou dat nu zijn? Ondertekend wordt slechts met ‘Biologica’.

Als laatste vandaag een terugkeer naar Casa de Santa Isabel, naar de Tragedie’ op 5 oktober. Er is namelijk meer te melden. Die ‘Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners’ houden ook een weblog bij, en daar was op 8 oktober ‘Brand in der Casa de Santa Isabel (Portugal) – Spenden Sie für den Wiederaufbau!’ te lezen, compleet met foto’s:
‘Die heilpädagogische Arbeit ist in Portugal noch kaum entwickelt. Als anthroposophische Initiative wurde im Nordosten des Landes schon 1981 die Casa de Santa Isabel gegründet. Heute hat diese Einrichtung fünf Häuser, Werkstätten und eine Schule. In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 2010 wurde die Einrichtung von einem tragischen Schicksal heimgesucht: Ein Brand zerstörte eines der Häuser und forderte zwei Menschenleben. Nun ist jede Hilfe für den Wiederaufbau nötig!

Gegen 1.30 h erwachte eine Mitarbeiterin des Kinderhauses Casa Elias und entdeckte, dass es brannte. Das Nachbarhaus und die Feuerwehr wurden alarmiert. Im Haus befanden sich etwa 8 Kinder und 2 Mitarbeiterinnen. Es konnten alle Kinder gerettet werden. Doch zuletzt entdeckte die in dem Haus lebende Mitarbeiterin Maria Linares (41), dass eigenes mittleres, 7-jähriges Kind fehlte und ging zurück ins brennende Haus, um es zu retten. Beide überlebten nicht und wurden nach langer Suche Arm in Arm in der Ruine entdeckt.

Die beiden verwaisten kleinen Kinder haben nun nur noch den familiären Rahmen der Einrichtung selbst. Alle Kinder der Casa Elias (die meisten kommen aus sozial schwachen Elternhäusern) wurden auf die anderen Häuser der Einrichtung verteilt, weit genug entfernt vom Geschehen, um sie nicht noch stärker zu traumatisieren. Das ganze Dorf São Romão und alle Freunde der Einrichtung sind tief erschüttert.

Es ist dringend notwendig, das Wohnhaus für die Kinder wieder zu erbauen, Mittel hierzu gibt es jedoch nicht. Nach ersten Schätzungen sind mindestens 200.000 € notwendig. Jede Spende hilft!’
Er staat zelfs bij (heel praktisch):
Maar ook in Nederland zit men niet stil, zoals Wilfried Nauta van AntroVista gisteren berichtte in ‘Antroposofisch nieuws’, onder de titel ‘Brand in Portugees heilpedagogisch tehuis’. Onder het bericht staat ook ‘Brand Casa de Santa Isabel.pdf’. De gegevens in dit document zijn afkomstig van Christane Gerretsen, die tevens foto’s van de brandruïne heeft toegevoegd; zij besluit met:
‘Casa de Santa Isabel staat opnieuw voor een enorme opgave: de wederopbouw van een nieuw huis voor de pupillen die nu tijdelijk zijn ondergebracht in de andere woonhuizen. Dit zijn veelal voogdijkinderen voor wie dit het enige thuis is dat zij kennen... De Portugese Staat en de verzekering (het huis voldeed aan alle eisen m.b.t. brandveiligheid) dekken een deel van de kosten, maar dit is bij lange na niet genoeg.

Vele kleine en grote schenkingen uit binnen en buitenland hebben destijds geholpen bij het tot stand komen van dit eerste woonhuis, waarbij de Iona Stichting een belangrijke rol speelde. Ook nu is de Iona Stichting bereid te helpen: opdat mensen die vanuit Nederland een schenking willen doen, gebruik kunnen maken van de daaraan verbonden belastingfaciliteiten, is in Nederland een rekening geopend ten bate van de wederopbouw van “Casa Elias”. Schenkingen kunnen worden overgemaakt naar:
Rekeningnummer 21 21 89 840 ten name van Iona Stichting Amsterdam onder vermelding van Fonds 2146 of Santa Isabel.’

1 opmerking:

Anoniem zei

Hup Hessel

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)