Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 4 november 2008

Kiezen

Verkiezingen vandaag in de VS van A. Een belangrijke dag. Maar daar berichten alle media al over. Ik wil graag weer terugkeren bij een onderwerp dat ook van groot belang is. Namelijk de voorgenomen belastingmaatregel om op complementaire behandelvormen 19% btw te gaan heffen. Ik schreef daar op donderdag 23 oktober 2008 in ‘Evaluatie’ het laatst over. Dat was twee dagen nadat een petitie was aangeboden aan de Vaste Tweede Kamercommissie van Financiën. Dat gebeurde door het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg (PPCG), waarin verschillende patiëntenorganisaties verenigd zijn. De website van het PPCG vermeldt het volgende.

‘PPCG bestaat op dit moment uit de volgende lidorganisaties:
– Antroposana, patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg
– De Astma patiëntenvereniging (VbbA/LCP)
– Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland (KVHN)
– Moermanvereniging
– Stichting MS-Anders
– Nederlandse Patiënten Vereniging (NPV)
– Stichting Natuurlijk Welzijn
– Stichting Gezond Leven
– Artrose en Reuma Stichting
Deze organisaties hebben samen ongeveer 100.000 leden en ± 40.000 donateurs. Door de expertise van deze leden heeft het PPCG een belangrijke coördinerende functie binnen de complementaire zorg.’

In het bericht op de website van Antroposana over de aanbieding van deze petitie stond dat dit niet alleen door het PPCG, maar mede ‘namens de organisaties van complementair werkende artsen’ gebeurde. Dat was een van de redenen dat het me moeite kostte om door de wirwar van organisaties heen te zien wie nu eigenlijk wat deed en verantwoordelijk was. Probleem was de eerder aangekondigde aanbieding op 21 oktober van de petitie van de ‘Ga-voor-cam’-actie plus de via internet verzamelde handtekeningen. Die was in gang gezet door de Stichting Iocob van Jan Keppel Hesselink. Maar om die petitie en die handtekeningen bleek het op 21 oktober toch niet te gaan. Zijn aanbieding was een week uitgesteld, naar 28 oktober, en zou niet aan de Vaste Tweede Kamercommissie, maar aan minister van VWS Ab Klink en staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager gebeuren.

De vraag blijft wie dan die ‘organisaties van complementair werkende artsen’ zijn. Volgens mij heb ik die inmiddels gevonden. Op de website van ABNG-2000 (dat is de ‘Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde’) staat namelijk dit:

‘De zes CAM-Artsenverenigingen
– ABNG-2000
– Artsenvereniging voor Homeopathie VHAN
– NAAV
– NVAA
– NVNR
– NVOMG
hebben t.b.v. de politiek en het ministerie van VWS in juni 2008 het CAM-positionpaper “Complementaire Geneeskunde (CAM) effectief, veilig en patiëntgericht. De betekenis van complementaire geneeskunde in Nederland” geschreven. Download het door te klikken op: positionpaper.pdf [2.397 KB]’

In dit ‘Position Paper’ worden de aangesloten organisaties gelukkig ook volledig (en niet alleen als afkortingen) vermeld:

‘– Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde, ABNG-2000
– Artsenvereniging voor Homeopathie VHAN
– Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging, NAAV
– Nederlandse ArtsenVereniging voor Neuraaltherapie en Regulatietherapie, NVNR
– Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, NVAA
– Nederlandse Vereniging van artsen voor OrthoManuele Geneeskunde, NVOMG’

Het voorwoord van het Position Paper beschrijft de algemene toedracht ervan:

‘In 2008 staat er een aantal belangrijke besluiten over complementaire geneeskunde op de politieke agenda. Complementaire geneeskunde is een medische behandelmethode die internationaal wordt aangeduid als CAM: Complementary and Alternative Medicine.

Een van de zaken die komend jaar actueel worden, is de herregistratie in het kader van de wet BIG. Een ander actueel punt komend jaar is de discussie of CAM-artsen BTW-plichtig worden in het kader van het Belastingplan 2009.

In de aanloop naar deze en andere onderwerpen is gebleken dat er in bestuurlijke en politieke kringen onvoldoende kennis bestaat over CAM-geneeskunde in zijn algemeenheid. Over de kwaliteitssystemen die CAM-artsenorganisaties hanteren of over onderzoeksresultaten in de CAM-geneeskunde is in bestuurlijke en politieke kringen evenmin veel bekend. Bovendien werd duidelijk dat er nauwelijks een consistent, nationaal beleid voor CAM wordt ontwikkeld, geënt op actuele ontwikkelingen in binnen- en buitenland.

De KNMG is door de minister gevraagd de belangen van alle artsen in Nederland te behartigen, dus ook van CAM-artsen. Echter, onder de leden van de KNMG zijn de meningen verdeeld: naast de beoefenaars, sympathisanten en gedogers is er ook een kleine actieve groep bestrijders van CAM-geneeskunde. Hierdoor wordt de belangenbehartiging van CAM-artsen door de KNMG bemoeilijkt. Desondanks hebben vertegenwoordigers van de KNMG en CAM artsenorganisaties de laatste jaren intensief samengewerkt en al veel bereikt.

Aanvullend daaraan achten de gezamenlijke CAM-artsenverenigingen het van belang om in dit positionpaper een actuele stand van zaken te geven over CAM uitgevoerd door artsen. Op die manier kunnen bestuurders, politici en andere betrokkenen hun huidige en toekomstige besluitvorming baseren op actuele en accurate informatie over complementaire geneeskunde.’

Het is ondertekend door Wim Verest, beleidsmedewerker Samenwerkende CAM-artsenverenigingen (hij is ook een van de mensen die op de weblog van Aertjan Grotenhuis op de website van NRC Handelsblad hebben gereageerd).

Terug naar Iocob en de aanbieding van hun ‘Ga-voor-cam’-petitie op 28 oktober. Op hun website staat het volgende verslag:

‘Op dinsdag 28 oktober 2008 om 13.30 uur, heeft IOCOB haar petitie, met circa 32.000 steunbetuigingen, aangeboden aan de leden van de vaste commissies van Financiën en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De secretaris van stichting IOCOB heeft daarbij een betoog gehouden om de 5 actiepunten van de GaVoorCAM actie kracht bij te zetten. De gehele speechtekst is hier te lezen.

Dus geen minister Klink en geen staatssecretaris De Jager, maar opnieuw de Vaste Tweede Kamercommissie, nu niet alleen van Financiën, maar ook van Volksgezondheid. Dat is alvast wat.

‘Daarna heeft dr Ines von Rosenstiel, kinderarts in het Slotervaart Ziekenhuis, de Tweede Kamerleden geïnformeerd over het belang van de zogeheten geïntegreerde geneeskunde (Integrative Medicine). Zij heeft hen uitdrukkelijk uitgenodigd om volgende week op 7 en 8 november 2008 aanwezig te zijn bij het Europese congres over geïntegreerde geneeskunde in Berlijn. Daar kunnen de parlementariërs vernemen dat geïntegreerde geneeskunde reeds op hoog niveau toepassing vindt. Niet alleen in de USA maar ook in Europa.

Vervolgens heeft Victor Manhave, arts en medewerker van stichting IOCOB, de petitie overhandigd. Informeel is daarna nog nagepraat met de Tweede Kamerleden.’

En hoe staat het er momenteel voor, wilt u natuurlijk met mij weten, wat is er intussen nog gebeurd?

Nu blijkt dat daar het beste inzicht in wordt gegeven door een Nieuwsbrief die samenwerkende CAM-artsenverenigingen uitgeven. Deze is ook te vinden op de al eerder genoemde website van ABNG-2000. De tweede Nieuwsbrief van 29 oktober is het meest actueel, en geeft bovendien een goed overzicht. Ik laat hem daarom hier in extenso volgen.

‘Nog steeds wordt alle tijd in beslag genomen door de door het kabinet in het belastingplan 2009 aangekondigde opheffing vrijstelling BTW voor CAM-artsen. Hieronder noemen we enkele zaken die nu lopen:

– We laten ons juridisch en anderszins adviseren in onze protestacties richting Den Haag.

– N.a.v. het belastingplan 2009, hebben we op 22 september brieven gestuurd naar de commissies VWS en Financiën van de Tweede Kamer en hebben we telefonisch overleg gevoerd met vrijwel alle woordvoerders of hun naaste medewerkers van de commissie Financiën met als resultaat: kamer geeft staatssecretaris de Jager opdracht om per brief uit te leggen hoe hij de motie Vendrik van vorig jaar heeft uitgevoerd.

– De brief van staatssecretaris de Jager van 2 oktober die daar op volgde, vinden wij niets toevoegen en dus hebben we op 6 oktober nogmaals een brief naar de Tweede Kamer gestuurd (zie bijlage); op 8 oktober stond deze brief op de agenda van de procedurevergadering van de commissie Financiën van de Tweede Kamer. GroenLinks gaat i.s.m. andere fracties trachten een apart overleg met Financiën en VWS te voeren over onze problematiek en dit uit te tillen uit de bespreking van het belastingplan 2009.

– Dit is inmiddels toch nog gedeeltelijk gelukt: Op 13 november wordt de “Uitvoering motie Vendrik c.s. in relatie tot btw-regime medische diensten” behandeld in een algemeen overleg met de commissies Financiën en VWS. In verband met de afwezigheid van de minister van VWS zal de staatssecretaris van VWS in zijn plaats aan dit algemeen overleg deelnemen. Tijdstip: van 15.30-18.00 uur in de Groen van Prinstererzaal in het gebouw van de Tweede Kamer. Het is een openbare bijeenkomst en dus voor publiek toegankelijk.

– Daaraan voorafgaand wordt de opheffing BTW-vrijstelling voor complementaire zorg behandeld als integraal onderdeel van het belastingplan 2009; de volgorde van beraadslagingen in de Tweede Kamer over dit onderwerp is als volgt:

– 31 oktober is de 1e termijn van de kamer (de staatssecretaris houdt zijn mond en luistert). T.b.v. dit overleg heeft GroenLinks 2e kamerlid Jolande Sap een amendement ingediend:

“De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel VIII vervalt.

Toelichting

Het amendement strekt ertoe de voorgestelde herijking van de niet-fiscale kwaliteitstoets in de vrijstelling voor medische en paramedische diensten in artikel 11, eerste lid, onderdeel g, onder 1 [hier is iets weggevallen, MG], van de Wet op de omzetbelasting 1968 ongedaan te maken. Dit impliceert dat de huidige wettelijke verwijzing voor deze kwaliteitstoets naar de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg gehandhaafd blijft.

Met dit amendement is een budgettaire derving van € 41 mln gemoeid.

Het kabinet heeft de motie Vendrik (31 205/ 31206, nr. 39) niet correct uitgevoerd. Het toegezegde overleg met de sector heeft niet plaatsgevonden. Het kabinet wordt gevraagd alsnog dit overleg te voeren. De Minister van VWS dient het voortouw te nemen bij een eventueel herzien voorstel.

Sap”

Namens de CAM-artsenverenigingen heeft ex-kamerlid Bert Bakker, tegenwoordig werkzaam als lobbyist, op 29 oktober een brief geschreven naar de commissies Financiën en VWS van de Tweede Kamer, alsmede naar minister Klink en staatssecretaris de Jager met wederom dezelfde strekking als onze brieven van 22 september en 6 oktober. De heer Bakker voert deze week tevens gesprekken met enkele kamerleden over dit onderwerp en zal het onderwerp en onze bezorgdheid aan de orde stellen in een informeel overleg met de minister.

– op 6 november is de 1e termijn van de staatssecretaris waarin hij antwoord geeft op de hem gestelde vragen; daarna volgt – ook op 6 november – de 2e termijn van de kamer en tenslotte, ook op 6 november, is de 2e termijn van de staatssecretaris.

– In de week van 18 november volgt dan de plenaire vergadering waarin wetten eventueel worden gewijzigd/aangepast n.a.v. de hierboven genoemde beraadslagingen.

– We hebben i.s.m. de PPCG (Het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg) een petitie overhandigd aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer op 21 oktober en daarbij enkele vruchtbare gesprekken gevoerd met de aanwezige Kamerleden. Aanwezige kamerleden waren: Tang (PvdA), Omtzicht (CDA), Sap (GL), Bashir (SP), Remkes (VVD) en de voorzitter Blok (VVD), verder ook Irrgang (SP), Luijben (SP) en dan natuurlijk de twee griffiers.

– De petitie van de “gavoorCAM” digitale handtekeningenactie is door Victor Manhave en David Kopsky op 28 oktober overhandigd aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer. Van de commissie VWS die ook was uitgenodigd gaf helaas niemand acte de présence. Inez van Rosenstiel heeft bij die gelegenheid een verhaal gehouden.

– Op maandag 3 november van 20.00-20.30 uur zal er in OBA-live op radio 5 een rondetafelgesprek plaats vinden over de positie van complementaire geneeskunde in de Nederlandse samenleving. De aanleiding voor dit rondetafelgesprek is de btw-verhoging voor complementaire behandelwijzen die onlangs door het kabinet is voorgesteld. Het doel is om een discussie te voeren over de ontwikkeling van de acceptatie van complementaire behandelingen onder artsen en onder de maatschappij. Als gasten worden uitgenodigd:
– Een CAM-arts: namens ons treedt antroposofisch huisarts Arie Bos op (hij is lid van de NVAA en de NAAV)
– Een scepticus
– Iemand die de algemene ontwikkeling kan schetsen (KNMG)
In het gesprek wil men zich met name richten op de vraag in hoeverre complementaire behandelingen onder artsen geaccepteerd zijn, hoe deze dit combineren met hun reguliere behandelingen en of de vraag naar complementaire behandelingen veranderd is de laatste jaren.

OBA Live is een radiomagazine dat gezamenlijk wordt gemaakt door vijf omroepen en wordt uitgezonden op Radio 5. In het radioprogramma komen gasten uit de wereld van cultuur, politiek en maatschappij aan bod. Op maandag wordt het programma uitgezonden door omroep LLiNK met als presentator Pieter Hilhorst. OBA Live is een voortzetting van Desmet Live en wordt uitgezonden vanuit de Openbare Bibliotheek te Amsterdam.
Het rondetafelgesprek zal aanstaande maandag 3 november plaatsvinden van 20.00 tot 20.30 uur.

– Vooruitlopend op de herregistratie van 2011, willen we iedereen er al op wijzen, dat waarschijnlijk alleen KNMG-geaccrediteerde reguliere nascholing gewenst/geëist wordt.’

Hieruit kunnen we een aantal dingen leren. Bijvoorbeeld wie de leden van de Vaste Tweede Kamercommissie van Financiën zijn: voorzitter Blok (VVD), Tang (PvdA), Omtzicht (CDA), Sap (GL), Bashir (SP) en Remkes (VVD). Ik ben niet zeker of dit ze allemaal zijn. Verder lezen we dat de Vaste Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid toch niet aanwezig was bij de aanbieding op 28 oktober, zoals het Iocob-bericht meldde.

We hebben nu in ieder geval de datum van 6 november, van 13 november en de week van 18 november om in de gaten te houden.

Gisteravond laat kwam de onvolprezen Aertjan Grotenhuis nog met een nieuw actueel bericht, onder de titel ‘Alternatieven moeten alternatief geven’. Opvallend is dat hij in het hart van Jan Kees de Jager kan kijken. Maar misschien nog wel opvallender is dat door zijn weblog NRC Handelsblad tegenwoordig niet alleen als podium voor strikt regulier toegepaste geneeskunde dient, maar ook als platform voor complementaire geneeswijzen en op deze wijze die belangen een stem geeft.

‘De discussie over de belastingverhoging voor alternatieve artsen spitst zich toe op de mogelijkheden van de branche om zelf het kaf van het koren te scheiden. Staatssecretaris De Jager van Financiën wil in zijn hart een forse btw-verhoging voor de artsen best wel inslikken als dat juridisch mogelijk is.

Dan moet er een kwaliteitsregister van complementaire behandelingen komen. Dat moet voor iedereen toegankelijk zijn die aan objectieve criteria voldoet. Een zo’n criterium kan zijn dat men arts of fysiotherapeut is. Maar dan moet er voor de specifieke complementaire behandelingen nog iets bij komen. In navolging van het buitenland wil de politiek sommige behandelingen zoals acupunctuur best wel een kwaliteitstempel geven maar heel veel andere behandelingen zeker niet. De alternatieve behandelaars moeten zelf een algemeen aanvaard en hanteerbaar criterium aandragen om discutabele behandelingen uit te sluiten.

Daartoe lijkt de branche door interne ruzies niet in staat. Aanstaande vrijdag [in de CAM-Nieuwsbrief heette dit trouwens donderdag, MG] debatteert de Kamer met staatssecretaris De Jager. Dan staat het btw-plan in het kader van het Belastingplan 2009 op de agenda. Op 13 november volgt een speciaal debat met staatssecretaris Jet Bussemaker [van VWS, MG] die verantwoordelijk is voor de medische registers. Op haar ministerie bestaat geen enthousiasme voor het erkennen van niet-reguliere behandelingen.

Zonder goed plan dat ook onder artsen brede steun geniet wordt het moeilijk om de btw-verhoging buiten de deur te houden en nog een jaar doorsukkelen ziet eigenlijk niemand zitten. Vooral GroenLinks en de VVD staan klaar om het het kabinet knap lastig te maken. Maar de sleutel voor de oplossing ligt bij het CDA dat er aan denkt het register voor de ziektekostenverzekering om te vormen tot een register dat genoeg aanzien heeft om een btw-vrijstelling te rechtvaardigen.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)