Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 20 november 2008

Strategisch

Op de website van de NVAZ (Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders) staat het bericht sinds twee dagen op de homepage:

‘Op 13 november kwam de kwestie van de Complementaire Geneeskunde en de BTW-heffing aan de orde in de Tweede Kamer. Een meerderheid van de Kamer staat achter het verzoek om erkenning en om uitstel van het BTW-besluit tot juli 2009. In week 47 komt er een antwoord van minister Klink. Voor meer nieuws: Klik hier.’

Ik schreef hier al over op die bewuste donderdag 13 november 2008 in Optiek’. Klik je echter op de link bij de NVAZ, en dan doorklikt naar de ‘inkijkfunctie’ of zelfs naar de download, krijg je een prachtig ‘Strategisch, door NVAZ geselecteerd nieuws, uit de periode 13 okt. – 14 november 2008’ voorgeschoteld. Een handig en praktisch overzicht van de ontwikkelingen. Door wie samengesteld staat er niet bij, maar ik vertel niks nieuws als ik stel dat dit vrucht is van het nijvere werk van Huib van der Doel. Er valt in ieder geval dit te lezen over de btw-heffing:

‘Er zijn minstens 30.000 handtekeningen aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, van mensen die “voor CAM gaan” en in het bijzonder gekant zijn tegen het voornemen van de minister om CAM-consulten, ook bij BIG-geregistreerde artsen en therapeuten, met BTW te belasten. De minister sluit daarmee deze consulten buiten het nationale gezondheidszorgsysteem. Hij erkent niet dat er verschillende paradigma’s in de zorg zijn en dat de patiënt in vrijheid daaruit moet kunnen kiezen. Daarnaast zijn individuele ondertekenaars aangemoedigd een persoonlijke brief te schrijven naar de minister, die tevens verzameld zijn door het organiserend comité (www.iocob.nl), en die ook nog even de signalering van het tekort aan opleidingen voor CAM-artsen meeneemt.

Op 13 november is een motie Vendrik hierover (31205-71 d.d. 2-10) behandeld in de Vaste Commissie; minister Klink liet zich vervangen door Bussemaker. Tijdens deze behandeling – bijgewoond door een grote CAM-groep – is kamerbreed de starre opstelling van VWS aan de orde gesteld als het gaat om erkenning van CAM-artsen als behorend tot de nationaal kwalitatief geaccepteerde zorg. Er is kamerbreed gevraagd om uitstel tot 1 juli 2009, met intussen besprekingen met beroepsgroepen en het veld, mogelijk over een apart register met “objectieve” kwaliteitscriteria, die dan ook tot BTW-vrijstelling zou leiden. Minister Klink antwoordt schriftelijk in week 47. Wordt vervolgd.’

Er staat nog veel meer nieuws uit de gezondheidszorg in dit overzicht, dat uniek is en bijzonder informatief om te lezen. Ik noem nog een bericht als voorbeeld:

‘Overdracht van “stilzwijgende” wijsheid over behandeling
Prof. dr. A.J. (Andries) Baart (1952), bekend om zijn “presentietheorie”, heeft samen met zijn collega Vosman een site ontwikkeld waarin hij met deskundigen in contact treedt over een minder protocollaire benadering van cliënten (zie www.zorgethiek.nu). Zijn kritiek richt zich op het gegeven dat alle kennis in de zorg bewezen zou moeten zijn als gevolg van de “marktwerking”. Kennis moet weliswaar expliciet zijn, maar praktische kennis is deels impliciet, aldus Baart. Instellingen moeten zich inspannen om de impliciete, stilzwijgende wijsheid te behouden en over te dragen.’

En dan deze ook nog maar, het geeft iets aan van de algemene situatie van dit moment:

‘Geldproblemen bij instellingen
Veel Nederlandse zorginstellingen kunnen in “grote liquiditeitsproblemen” komen door een combinatie van ontwikkelingen, waaronder de kredietcrisis. Instellingen in de Geestelijke GezondheidsZorg hebben op dit moment de grootste problemen. De “current ratio” (verhouding van vorderingen en liquide middelen ten opzichte van de kortlopende schulden) van GGZ-instellingen bedroeg eind 2007 gemiddeld slechts 37 procent. Daar komt in 2008 nog een belangrijke wijziging in de financiering bij. GGZ-instellingen krijgen niet langer maandelijks een voorschot uitgekeerd van de verzekeraar, maar moeten zelf, na afloop van de behandeling, een declaratie indienen.’

Maar weer terug naar de voorgenomen btw-heffing. ‘Minister Klink antwoordt schriftelijk in week 47’, stond er. Dat is deze week, en die brief is er al. Op 18 november 2008 antwoordde minister Klink namelijk als volgt:

‘De vaste commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer heeft tijdens het Algemeen Overleg van 13 november 2008 met de staatssecretarissen van Financiën en VWS aan laatstgenoemde is verzocht om aan te geven welke mogelijkheden er zijn voor een register ten behoeve van complementair werkende artsen, die onder het herijkingsvoorstel in het Belastingplan 2009 niet langer van btw vrijgesteld zijn. Tijdens het overleg heeft de Vaste Commissie tevens uitgesproken dat de btw-vrijstelling niet bedoeld is voor zorg van een twijfelachtige kwaliteit.

Mede namens de Staatssecretaris van Financiën bericht ik u als volgt.

Zoals tijdens het Algemeen Overleg al door beide Staatssecretarissen is aangegeven is de kwaliteit van de medische diensten leidend bij de bepaling van de omvang van de btw-vrijstelling en dient de overheid ook in te kunnen staan voor die kwaliteit. Daartoe zijn objectieve kwaliteitsnormen noodzakelijk. De Wet BIG voorziet in het vereiste normenkader. Echter, deze wet regelt bepaalde beroepen en opleidingen en geen (alternatieve) behandelwijzen. Dit betekent dat thans een objectief normenkader ontbreekt voor de toetsing van de kwaliteit van de complementaire behandelingen, die niet behoren tot de beroepsstandaard van artsen.

Al eerder in de discussie over het herijkingsvoorstel is gewezen op de eis uit de Europese jurisprudentie dat lidstaten bij de nationale invulling van de btw-vrijstelling het beginsel van fiscale neutraliteit in acht moeten nemen. Dit brengt mee dat een uitsluiting voor btw-vrijstelling van een beroep of specifieke werkzaamheid gerechtvaardigd moet zijn door objectieve redenen, gebaseerd op de beroepskwalificaties van de zorgverleners. Het zou in strijd met dit beginsel zijn indien vrijstelling wordt verleend aan artsen, indien dezelfde zorg ook door anderen (niet artsen) wordt verleend en deze groep niet voor vrijstelling in aanmerking komt. Het voorgaande betekent dat fiscaal-juridisch alleen dan een vrijstelling die zich beperkt tot complementair werkende artsen mogelijk is als sprake is van een objectief kwaliteitsverschil met andere aanbieders van complementaire zorg.

Om een gefundeerd oordeel over dit punt te kunnen vormen is het inwinnen van advies noodzakelijk. Ik zal daartoe in overleg met de betrokken beroepsorganisaties treden. Over de uitkomsten van dit onderzoek zal ik u zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.’

Ik ben benieuwd hoe de Vereniging tegen de Kwakzalverij dit nu gaat uitleggen... De Vaste Kamercommissie voor Financiën bleek de afgelopen tijd in ieder geval veel slimmer dan deze vereniging. Zij liet zich niet afschepen, maar hield vast aan haar eerdere oordeel in deze. Het ministerie van Volksgezondheid werd verkokering verweten en een visie van dertig jaar geleden. Integratie, ho maar. De benadering die VWS toonde vond men dit kabinet onwaardig. We zullen moeten afwachten waar minister Klink binnen afzienbare tijd mee komt. Je mag hopen op een goede en faire regeling.

Vanavond is de stemming in de Tweede Kamer over het Belastingplan 2009. Alleen met deze toezegging van de minister zal het parlement met dit onderdeel ervan kunnen instemmen.

Update 12.45 uur:

Ik kan hier nog wat aan toevoegen. Om te beginnen is het ongecorrigeerde verslag van de plenaire vergadering gisteren in de Tweede Kamer, die van negen uur ’s ochtends tot één uur vannacht duurde, op de website van de Tweede Kamer geplaatst. Helemaal op het eind, in het antwoord van staatssecretaris Jan Kees de Jager (dat moet rond half twaalf zijn geweest), kwam hij terug op de btw-heffing op medische diensten. Ik mag er niet uit citeren (de stukken zijn nog niet officieel, dat duurt een paar dagen), maar het is bijna aan het begin van zijn antwoord, en dat kunt u hier vinden (om een of andere onduidelijke reden springt deze link niet op de juiste plek in het antwoord; klik in het menu links onderaan op Belastingplan en het komt alsnog goed). U hoeft alleen een klein eindje naar beneden te gaan. Duidelijk wordt dat, uiteraard ondanks de onvermijdelijke politieke schermutselingen, de staatssecretaris door de Vaste Kamercommissie zeer gewaardeerd wordt. En ook welke opstelling hij heeft in dit btw-dossier.

En het tweede is een uitvoerig artikel afgelopen dinsdag in de Volkskrant (het zogenaamde ‘dinsdagprofiel’) over deze zelfde staatssecretaris. Daarin staan ook zeer interessante wetenswaardigheden over hem beschreven. In de krant droeg dit artikel de titel ‘Onafhankelijke geest met zuinige inborst’, maar op de website was die geactualiseerd tot ‘Opeens zat De Jager met Bush aan tafel’, wat uiteraard sloeg op zijn aanwezigheid bij de G20 afgelopen weekend in Washington. Jan Peter Balkenende moest dit aan hem overlaten, omdat de premier zelf wegens het overlijden van schoonvader terug naar Nederland moest. Aan deze plotselinge promotie van de staatssecretaris werd in het debat ook verschillende keren gerefereerd.

Het volgende citaat uit het artikel van Douwe Douwes en Kim van Keken mag tot slot de betekenis van Jan Kees de Jager illustreren:

‘Ook al is De Jager bij het grote publiek onbekend, hij is invloedrijker dan menig minister. “Je bent aan het slapen als je niet ziet hoe hij groeit”, zegt Pieter van Geel, CDA-fractieleider in de Tweede Kamer.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)