Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 1 januari 2010

Lustwarande

De eerste dag van het nieuwe jaar. Iedereen bedankt voor de goede wensen (met name zuiderbuur Aoea en oosterburen Barbara en Joseph Canaillo die zich respectievelijk gisterochtend en -avond nog in deze zin hebben geuit: beter een goede internetbuur – van het eerste uur nog wel – dan een verre vriend, dat blijkt maar weer eens), insgelijks, meteen maar voor het nieuwe decennium!

Wat is er te doen vandaag? Ik grijp even terug op het bericht ‘Paniek’ van 4 december 2009, waarin ik repte van de nieuwe Motief, die net uit was, en alles wat daarin stond:

‘Maar voordat ik daarop inga, wacht ik wel even de officiële aankondiging op de website van de Antroposofische Vereniging in Nederland en Motief af.’

Die is inmiddels allang verschenen, maar nog altijd ben ik niet op dit nummer ingegaan. Terwijl er reden genoeg is om een en ander uit te lichten. Wat ik nu eerst in herinnering wil roepen, is mijn bericht over Buitenzorg’ van 29 november 2009. Daarin schreef ik:

‘Ruim een week is er nieuws van het front, pardon, van Antroz. Op 20 november meldde de website van deze antroposofische woonzorggroep “Wethouder Waltmann en partijen tonen initiatief tot samenwerking”. Dat zegt niet zo veel. Daarom stond er ook nog onder “Convenant Buitenzorg ondertekend”. Wat dat inhoudt, bleek uit het persbericht zelf:

“Op donderdag 19 november hebben vertegenwoordigers van de besturen van de Stichtingen Verpleging en Verzorging Beukenstein, Woonoord Kraaybeek, Landgoed Kraaybeekerhof en de Vereniging Rondom Kraaybeek (VRK) onder toeziend oog van wethouder Robert Waltmann het convenant Buitenzorg voor nadere samenwerking ondertekend. Met de ondertekening van het convenant spreken de partijen de intentie uit te werken aan de ontwikkeling van een innovatieve samenwerking op het gebied van wonen, welzijn, zorg, studie, voeding en landschapsbeheer met behoud van ecologische en cultuurhistorische waarden op de landgoederen.”’

In een eerder persbericht, van 9 oktober, stond er over Nieuwbouw Leendert Meeshuis’:

‘“Behalve nieuwbouw Leendert Meeshuis wordt ook de huisvestingssituatie van Kraaybeek en Huize Valckenbosch onderzocht. De huisvestingsopgave van Antroz kenmerkt zich door een samenhangende aanpak. Mogelijkheden voor een gezamenlijke oplossing van tijdelijke huisvesting worden daarbij onderzocht, ook in samenhang met collega-zorgorganisaties.”

De vraag is nu of het inderdaad tijdelijke huisvesting betreft, die op 20 november over het Convenant Buitenzorg wordt gemeld, of een definitieve verandering:

“Het gaat om de landgoederen Beukenstein, Kraaybeek en Kraaybeekerhof waar zorgeloos verzorgd wonen en studeren samengaan met de ruimte en rust van een omgeving van weleer en het comfort van goed georganiseerde moderne techniek en mogelijkheden van deze tijd. Deze omschrijving vormt voor de besturen een wenkend perspectief dat een kans biedt dat er daadwerkelijk actie wordt ondernomen. De terreinen van de drie stichtingen liggen aan de Utrechtse Lustwarande en zijn onderdeel van een aaneensluitende en zeer waardevolle ecologische structuur binnen de dorpskern Driebergen-Rijsenburg.”

Me dunkt, dat zou weleens een zwaar beroep kunnen doen op de ouderen om wie het allemaal gaat.

“In een fase van planvorming voor meerdere plekken, in drie gemeenten, waarbij ook de afhankelijkheid tussen de verschillende projecten groot is, is het belang van goede communicatie essentieel.”

Een waar woord, waarin heel wat gevolgen verscholen liggen.’

Wat daar op 29 november nog in verscholen lag, onthulde de nieuwe Motief van december. De nieuwspagina’s in dat nummer bevatten namelijk ook het bericht ‘Kraaybeekerhof, waarheen?’ Men bleek bij Motief goed op de hoogte:

‘Landgoed Kraaybeekerhof in Drie­bergen, bij velen bekend als oplei­dings- en pionierscentrum voor biologisch-dynamische land- en tuinbouw, en het hiermee verbon­den Studiecentrum dat voorziet in een breed aanbod aan opleidingen rond de ontwikkeling van mens en natuur, staat sinds dit voorjaar voor grote veranderingen. Veranderingen die het gevolg zijn van exploitatie­tekorten in de afgelopen tien jaar.

Alle activiteiten op het landgoed, waaronder restaurant, zalenver­huur, bloemen- , kruiden- en moes­tuinen, de winkel en ook het Studiecentrum dat nu is omgedoopt tot “Academie Kraaybeekerhof”, werden per 1 april ondergebracht in één Landgoed BV. Eric van Veluwen, die zijn sporen verdient [verdiend moet het natuurlijk zijn, MG] heeft als horecaondernemer, heeft er de leiding. Is Michiel Rietveld, de pionier wiens naam onverbrekelijk is verbonden aan de BD en Kraaybeekerhof, dan niet langer betrokken bij het land­goed? Van Veluwen: “Michiel blijft als docent betrokken bij de Academie”.

Een eerste stap tot verbreding van de dienstverlening is op 1 okto­ber gezet met de opening van het restaurant voor zeven dagen per week. En hoe zit het met de win­kel die onlangs van de ene op de andere dag gesloten bleek? “Wij zijn voortdurend in ontwikkeling. Van de winkel kwamen pas onlangs betrouwbare financiële gegevens boven water. Die bleken desastreus. Wij kunnen geen verlieslijdende tak­ken dragen. Later hopen wij met een vernieuwde opzet te komen.”

Omwonenden maken zich vooral zorgen over de vraag of er meer “stenen” komen op het landgoed Kraaybeekerhof. Ook op de aan­grenzende landgoederen Beuken­stein (verzorgingshuis) en Woon­oord Kraaybeek (seniorenhuisves­ting) is er sprake van vergevorderde plannen tot nieuwbouw c.q. onder­zoek naar wat gewenst en haalbaar is. De directies van de drie instellin­gen “Beukenstein-Kraaybeekerhof-Kraaybeek” hebben de koppen bij elkaar gestoken om te bezien of zij, met behoud van ieders onafhankelijkheid, bepaalde problemen geza­menlijk kunnen aanpakken. Het streven daarbij is de landschappe­lijke waarde van de landgoederen te behouden of te vergroten, bijvoor­beeld door herstel van oorspron­kelijke “kraayen” (sprengen). Extra “stenen” op Kraaybeekerhof lijken evenwel onvermijdelijk.’

Dat is nogal wat. De sceptische teneur van het nieuwsbericht ontgaat de oplettende lezer natuurlijk niet. – Medio december kwam Kraaybeekerhof met een eigen bericht op de website, Kraaybeekerhof Tekent Convenant’ genaamd. Onderaan stond een foto, met het volgende bijschrift:

‘Blij met de ondertekening van het convenant; vlnr Eric van Veluwen, Robert Waltmann, Robert Jan Paas, Bob Pluijter, Leo Lakke’

Waarvan de tekst als volgt luidde:

‘Convenant rondom Kraaybeek

1. De Besturen van respectievelijk de Stichting Verpleging en Verzorging Beukenstein, de Stichting Kraaybeek en de Stichting Landgoed Kraaybeekerhof hebben de intentie om met de Vereniging Rondom Kraaybeek te werken aan de ontwikkeling van een innovatieve samenwerking gericht op samenhangende en duurzame functies ten aanzien wonen, welzijn, zorg, studie, voeding en landschapsbeheer met behoud van ecologische en cultuurhistorische waarden.

2. De aanleiding voor dit convenant is de wens van de besturen om samen te werken aan verstandige en maatschappelijke verantwoorde ontwikkelingen die passen bij de verschillende doelgroepen van de organisaties en die aansluiten bij ontwikkelingen die in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug wenselijk en zinvol zijn;

3 De besturen willen zich inzetten voor het verbeteren van de dienstverlening aan de eigen doelgroepen door samen te werken met elkaar om samen meer te realiseren;

4 De besturen willen zich inzetten om waarde toe te voegen aan de gezamenlijke Buitenplaats door te investeren in landgoedbeheer met de middelen die elke organisatie daarvoor beschikbaar heeft;

5 De besturen streven naar economische, maar ook ecologische en maatschappelijke waardetoevoeging, en naar aantrekkelijkheid als werkgevers die zich inzetten voor duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen passend binnen de context van de Utrechtse Lustwarande en de Buitenplaats Kraaybeek;

6 De besturen respecteren elkaar als zelfstandige organisaties met een eigen verantwoordelijkheid en eigen regie;

7 De besturen zijn ieder voor zich verantwoordelijk voor een goede communicatie met de eigen doelgroepen en zullen gezamenlijke communicatie goed afstemmen;

8 De besturen zullen initiatieven waaraan kosten zijn verbonden goed afstemmen, waarbij zij afspreken dat de kosten gedragen worden door die partij(en) die in redelijkheid voor deze kosten verantwoordelijk is c.q. zijn;

9 De besturen staan open voor vergroting van de innovatieve samenwerking met andere partners in dit gebied, te denken valt met name aan de Stichting De Wolkenwagen, antroposofisch kinderdagverblijf en thans huurder bij Stichting Kraaybeek;

10 De besturen komen overeen dat kosten die voor gezamenlijke rekening in aanmerking komen alleen worden gemaakt als daar vooraf consensus over bestaat en het individueel verantwoordelijk bestuur daarvoor tekent;

11 De besturen verklaren zich akkoord voor bovenstaande tot wederzijdse opzegging;

12 De besturen zullen de samenwerking stap voor stap ontwikkelen, waarbij een zorgvuldige en natuurlijke ontwikkeling wordt nagestreefd die recht doet aan het belang van continuïteit en duurzaamheid.’

Waar zal dit toe leiden? Deelt iedereen deze zeer bestuurlijke positiviteit, of is scepsis gerechtvaardigd?

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)