Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 18 december 2010

Klankbord

Op woensdag 15 december plaatste Antroz dit nieuws op haar website, over een ‘Gemeentelijke informatie/inloopavond over vervangende nieuwbouw Leendert Meeshuis op 13 december 2010’:
‘De gemeente De Bilt ontwikkelt een plan om het voormalige maïsveld naast het J.J.P. Oudkwartier in de wijk De Leijen Zuid te bebouwen. Daarbij heeft het College van B&W haar voorkeur uitgesproken verder te gaan met de ontwikkelingsvisie waarin een woonzorgcomplex in combinatie met woningbouw is opgenomen. Woonstichting SSW wordt dan de verhuurder van het woonzorgcomplex, Antroz de huurder.

Er is een ontwikkelingsvisie, dat is een schets waarin “vlekken” zijn getekend om aan te geven wat er op welke plek ontwikkeld zou kunnen worden. Hierbij zijn verder onder andere opgenomen de minimale afstand tot de spoorlijn en de afstand tussen de verschillende bouwblokken. Het aantal bouwlagen, de uitstraling van de bebouwing, het aantal woningen etc. is hierin nog niet exact opgenomen en dient in een later stadium te worden uitgewerkt.

Deze ontwikkelingsvisie is tijdens de gemeentelijke informatie-/ inloopavond op 13 december aan de wijk gepresenteerd.  Op maandag 13 december 2010 is door de gemeente ingegaan op de voorgeschiedenis van het project, de visie en randvoorwaarden, het verkeer en het proces en de planning. De heer Pluijter, Raad van Bestuur van Stichting Antroz, heeft op 13 december een toelichting gegeven op de motieven voor vervangende nieuwbouw en de ambities als maatschappelijke zorgorganisatie in De Bilt. Ook waren mevrouw N. de Koning, locatiemanager van het Leendert Meeshuis, en de heren T. van Hemert en A. Markus, medewerkers van Antroz en tevens leden van de Ondernemingsraad, aanwezig voor een toelichting aan bewoners van de wijk De Leijen Zuid.

De informatiepanelen die op 13 december zijn gepresenteerd, zijn beschikbaar via de website van de gemeente De Bilt. Deze website van de gemeente De Bilt is informatief en duidelijk als objectieve informatievoorziening, ook voor bewoners, familie, vrijwilligers, medewerkers en andere belangstellenden van het Leendert Meeshuis en van Stichting Antroz.’
We weten ervan, want we hadden het hier het laatst over op 17 november in ‘Ouderenzorg’, maar we weten ook van de moeilijkheden, want die kwamen hier bijvoorbeeld ter sprake op 7 november 2008 in ‘Toelating’ en op 29 januari van dit jaar in ‘Wonderwall’. De zaken liggen nu dus anders; dat bewijst ook de website van de Gemeente De Bilt, waar onder de titel ‘De Leijen Zuid’ het volgende wordt bericht:
‘Gemeente De Bilt is bezig met het ontwikkelen van een plan om het voormalige maisveld naast het J.J.P. Oudkwartier in De Leijen Zuid te bebouwen.

Ontwikkeling
De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de mogelijkheden om op de locatie De Leijen Zuid een woonzorgcomplex en/of woningen te ontwikkelen. Over de mogelijke plannen en de onderzoeken is steeds gesproken met de klankbordgroep. Deze klankbordgroep heeft tijdens het proces meegedacht en ideeën aangedragen. De klankbordgroep bestaat uit diverse bewoners van de wijk De Leyen en vertegenwoordigers van de wijkraad.

In februari 2010 zijn twee mogelijke ontwikkelingsrichtingen gepresenteerd. Eén met uitsluitend woningbouw en één met een combinatie van een woonzorgcomplex met enkele woningen. De ontwikkeling van een woonzorgcomplex leek lange tijd financieel niet haalbaar. Inmiddels is echter gebleken dat een woonzorgcomplex met woningbouw financieel toch mogelijk is.

Betrokken partijen zijn woningstichting SSW, zorginstelling Antroz en Burgland Projectontwikkeling.

Stand van Zaken
In november 2010 heeft het college haar voorkeur uitgesproken verder te gaan met de ontwikkelingsvisie waarin een woonzorgcomplex in combinatie met woningbouw is opgenomen.’
Over de gemeentelijke informatie-/ inloopavond op 13 december is verder deze aanvullende informatie te vinden:
‘De informatiepanelen die deze avond zijn gepresenteerd kunt u downloaden in pdf-formaat:

Reageren
Wilt u reageren op de ontwikkelingsvisie zoals gepresenteerd is tijdens de informatie/- inloopavond van 13 december 2010? Download dan het reactieformulier.

U kunt dit formulier invullen en tot 23 december 2010 retour sturen (zonder postzegel) naar: Gemeente De Bilt, t.a.v. mw. I. Mensink, Unit Beleid, Antwoordnummer 43, 3720 VB Bilthoven.

Vervolgstappen
Waarschijnlijk zal het college in maart 2011 een voorstel aan de gemeenteraad voorleggen om op de locatie De Leijen Zuid een woonzorgcomplex in combinatie met woningbouw te ontwikkelen. Wanneer de gemeenteraad instemt met het voorstel, zal de ontwikkelingsvisie concreet worden uitgewerkt. Daarnaast zal worden gestart met het wijzigen van het bestemmingsplan. De huidige bestemming van het gebied is groen, deze zal moeten worden gewijzigd naar wonen. Tijdens deze procedure zijn voor omwonenden en belanghebbenden diverse mogelijkheden tot inspraak. Uiteraard zullen wij u daarvan via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen op de hoogte houden.’
En over de ‘Klankbordgroep’ valt nog te lezen:
‘Voor de ontwikkeling van de locatie De Leijen Zuid is in februari 2009 een klankbordgroep opgericht. Daarin zitten 8 bewoners die gereageerd hebben op de oproep en 2 vertegenwoordigers van de Wijkraad. De klankbordgroep kijkt gedurende het proces mee en draagt, op basis van hun contacten in de wijk, ideeën aan ten behoeve van burgemeester en wethouders over de inhoud en het proces van de ontwikkeling van De Leijen Zuid.’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)