Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 27 november 2009

Verzekerbaar

Merkwaardig. De website van Antroposana meldde gisteren ‘Veranderingen in de zorg 2010’:

‘Ieder jaar verandert er een aantal concrete zaken voor zorggebruikers. Zo ook in 2010. Sommige veranderingen zijn voor alle zorggebruikers, andere alleen voor specifieke doelgroepen. Hieronder enkele veranderingen:

– Het eigen risico gaat omhoog naar € 165. De compensatie van het eigen risico voor bepaalde groepen chronisch zieken gaat ook omhoog, naar € 54.
– Het basispakket verandert enigszins. Zo gaat bijvoorbeeld de maximale vergoeding van pruiken omhoog van € 294 naar € 374. En wordt de behandeling vergoed van ernstige dyslexie bij kinderen die op 1 januari 2010 7, 8 of 9 jaar zijn.
– Chronisch zieken en gehandicapten maken vaak extra kosten. Ook in 2010 kunnen zij hiervoor een vergoeding krijgen. Dit regelt de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg).
– De zorg voor terminale patiënten wordt verruimd.

Meer informatie over de veranderingen in de zorg vindt u op www.veranderingenindezorg.nl.’

Al twee weken geleden, op 11 november, meldde de Volkskrant ‘Basispremie volgend jaar 4 procent omhoog’:

‘De ziektekostenpremie voor de basisverzekering gaat volgend jaar gemiddeld met vier procent omhoog. De maandpremie voor de restitutie basisverzekering is met 4,25 euro (4,7%) iets harder gestegen naar 95,50 euro. Dat meldt de vergelijkingssite zorgkiezer.nl.

Het Ministerie van Volksgezondheid had eerder al gemeld dat de basispremie in 2010 naar 1085 euro gaat. De meeste zorgverzekeraars zitten daarboven. De gemiddelde premie komt uit op 1157 euro.

Goedkoopst
Anderzorg levert met een premie van 996 euro de goedkoopste basisverzekering, maar daarvoor krijgt de verzekerde wel een beperkte ziekenhuiskeuze. Verzekerden bij Univé en VGZ zijn het duurst uit, met een basispremie van 1239 euro in 2010, aldus zorgkiezer.nl.’

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) gaf een week later een ‘Premie- en vergoedingenoverzicht van de meeste maatschappijen’:

‘Evenals in voorgaande jaren hebben we weer een overzicht gemaakt van de meeste verzekeringsmaatschappijen en wat ze vergoeden aan antroposofische therapieën. Vóór dat u besluit over te stappen, raden wij u aan om eerst de polisvoorwaarden te bekijken op andere vergoedingen die voor u van belang kunnen zijn, zoals tandarts of brillen.

U moet de oude polis pas opzeggen, als u voor de nieuwe geaccepteerd bent, maar in elk geval voor 1 januari. Klik hier voor het overzicht.’

Daaruit blijkt dat Antroposana en de Amersfoortse het helemaal niet slecht doen, vergeleken met de andere verzekeringen. Maar wat lees ik vanochtend bij de Antroposofische Vereniging? Antroposana-polis 2010 hogere premies, dekking beperkter’:

‘Onder invloed van algemene kostenstijgingen in de zorg, een toenemend gebruik van complementaire zorg en – volgens De Amersfoortse – “calculerend gedrag van verzekerden” ziet de verzekeraar zich gedwongen de premies te verhogen en de dekking te beperken. Dat heeft grote consequenties voor mensen die “uitgebreid” of “optimaal” verzekerd zijn bij Antroposana.

De Amersfoortse, die de Antroposana ziektekostenverzekering verzorgt, signaleert een toenemende discrepantie tussen de premieopbrengsten en de kosten aan gedeclareerde zorg. In 2010 worden verschillende maatregelen genomen om “het gewenste en het op langere termijn noodzakelijke evenwicht te herstellen”. Voor antroposofische en homeopathische geneeswijzen en geneesmiddelen wordt een eigen bijdrage van 25% ingevoerd en de declarabele maxima voor deze posten worden voor de “Antroposana Aanvulling Uitgebreid”-polis en de “Antroposana Aanvulling Optimaal”-polis ongeveer 30% lager. Bovendien worden beide aanvullende verzekeringen eenderde tot de helft duurder. De dekkingsbeperking heeft vooral betrekking op beperking van de vier hoofdstromen alternatieve geneeswijzen naar twee (antroposofisch en homeopatisch). Meer info op www.Antroposana.nl’

Waar heeft men die wetenschap vandaan? Die staat inderdaad ook op de website, maar uiteraard niet met bovenstaande conclusies. ‘De Antroposana Polis in 2010’ (klik in het menu links op ‘Antroposana Polis 2010’) geeft namelijk dit als informatie:

‘Antroposofische polis krijgt meer vorm met eigen vergoedingenoverzicht en een maatwerkpremie.

Dat de Antroposana-polis, zoals die samen met De Amersfoortse Verzekeringen sinds 2006 wordt aangeboden, in een groeiende behoefte voorziet is de afgelopen jaren wel bewezen.

Sinds de aanscherping van de polisvoorwaarden in 2008, waarmee de vergoeding van complementaire therapieën plaats maakte voor die van de antroposofische beroepsbeoefenaren, aangesloten bij de beroepsverenigingen van de NVAZ, neemt het aantal verzekerden toe dat gebruik maakt van de antroposofische gezondheidszorg. Ook de vergoeding van de specifieke groep antroposofische geneesmiddelen, die sinds december 2008 niet meer door Nederlandse apotheken mag worden geleverd en via de Schlossapotheke uit Duitsland komt, draagt bij aan de groei van het aantal verzekerden. Deze vergoeding zal in 2010 worden gecontinueerd, wat uniek is voor Nederland.

Vergoeding alternatieve zorg in Nederland

De belangstelling voor en het gebruik van complementaire zorg is een ontwikkeling die zich binnen de gehele Nederlandse zorgwereld voltrekt. Tegelijkertijd moeten wij ook constateren dat verzekeraars hier niet op in spelen door de vergoedingen voor deze zorg te verruimen. Juist het tegenovergestelde nemen wij waar. Steeds meer zorgverzekeraars beperken hun polisvoorwaarden op dit onderdeel en hebben de vergoedingen naar beneden aangepast. Dit is een direct gevolg van het feit dat de vergoeding voor complementaire zorg via de aanvullende polissen voor “eigen rekening” van de zorgverzekeraar komt.

Daarnaast zijn ook de kosten voor fysiotherapie, orthodontie en hulpmiddelen de afgelopen jaren sterk gestegen, waardoor verzekeraars zich genoodzaakt zien om ook de vergoeding voor deze onderdelen verder in te perken. Ook passen veel verzekerden hun polis aan op het gebruik dat zij van de zorg maken, zodat de vergoedingen dan hoger zijn dan de premie die men betaalt. Van het verzekeren van een onzeker voorval of risico is dan geen sprake meer.

Ook De Amersfoortse constateert deze ontwikkelingen en signaleert een toenemende discrepantie tussen de premieopbrengsten en het totaal aan gedeclareerde zorg (vergoedingen). Dit heeft De Amersfoortse doen besluiten om voor 2010 diverse maatregelen te nemen om het gewenste en het op langere termijn noodzakelijke evenwicht te herstellen. Zo wordt voor fysiotherapie, orthodontie en antroposofische & homeopathische geneeswijzen en geneesmiddelen een eigen bijdrage ingevoerd. Daarnaast worden over de gehele linie maxima aan behandelingen of de te ontvangen zorg gesteld, soms naar beneden bijgesteld.

Vergoedingen Antroposana-polis

Met de geschetste tendens valt er voor 2010 dan ook niet aan te ontkomen dat de maatregelen die De Amersfoortse op al haar aanvullende verzekeringen doorvoert ook voor de Antroposana-polis gelden. Daarnaast zijn op de AV Antroposana Uitgebreid en de AV Optimaal enkele vergoedingsmaxima gewijzigd.

Doordat de verzekerden op deze polis bewust kiezen voor een polis met een ruime vergoeding van de antroposofische gezondheidszorg wordt de maximale vergoeding uitgekeerd. De Amersfoortse onderschrijft echter de continuïteit van deze polis, op voorwaarde dat de premie beter aansluit op de mate waarin de verzekerden ook van de zorg gebruik maken. Zeker voor de pakketten met een uitgebreide vergoeding betekent dit voor 2010 een wezenlijke premiestijging, die mogelijk voor u aanleiding kan zijn om nogmaals goed te kijken naar uw zorgbehoefte en de mate waarin deze nu wordt verzekerd.

Gelet op de hiervoor geschetste ontwikkelingen in de markt blijft het voor Antroposana van wezenlijk belang dat de antroposofische gezondheidszorg verzekerbaar blijft en nieuwe verzekerden nog steeds worden geaccepteerd zonder medische selectie en ongeacht hun gezondheidstoestand.

Voor het eerst is er nu ook een eigen vergoedingenoverzicht van de Antroposana-polis beschikbaar, zodat u op een overzichtelijke wijze de verschillen in dekking tussen de vier aanvullende verzekeringen kunt vergelijken en in combinatie met de premie het voor u meest geschikte verzekeringspakket kunt samenstellen.

Basisverzekering

Na 4 jaar waarin De Amersfoortse als enige verzekeraar in Nederland erin is geslaagd om de premie voor de Basisverzekering gelijk te houden ontkomt men voor 2010 niet aan een wezenlijke verhoging. De voornaamste oorzaken voor deze aanpassing zijn de gestegen zorgkosten en de aangescherpte wettelijk gestelde eisen aan verzekeringsmaatschappijen. Dankzij de collectieve korting van 10% op deze premie behoort deze voor ons collectief evenwel nog steeds tot de laagste van Nederland!

De overheid heeft daarnaast bepaald dat het wettelijke eigen risico voor 2010 wordt verhoogd van € 155 tot € 165 per volwassen verzekerde per jaar.’

Hierna worden ‘De belangrijkste voordelen van de Antroposana-polis’ opgesomd:

‘Onder alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen vallen de volgende vergoedingen:

– Behandeling en onderzoek uitgevoerd door een arts, mits aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) of de Artsenvereniging voor homeopathie (VHAN).
– Antroposofische en homeopathische geneesmiddelen op voorschrift van een antroposofisch en homeopathisch arts, huisarts of specialist en geleverd door een apotheek of apotheekhoudend huisarts en er een vergunning in Nederland of Duitsland voor is afgegeven. Hieronder vallen tevens de antroposofische apotheekbereidingen. Antroposofische geneesmiddelen van Wala en Weleda kunnen ook via Duitse apotheken worden geleverd.
– Antroposofische therapieën op doorverwijzing van een (antroposofisch en homeopathisch) arts, huisarts of specialist, mits de therapeut lid is van een beroepsvereniging aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ).
– Onderzoek en behandeling uitgevoerd in 5 antroposofische klinieken in Duitsland en Zwitserland, na toestemming van De Amersfoortse Verzekeringen.

Andere voordelen van de Antroposana-polis

– Nieuwe verzekerden worden geaccepteerd zonder medische selectie en ongeacht hun gezondheidstoestand (m.u.v. de Tandarts Optimaal).
– Collectiviteitkorting van 10% op de basisverzekering.
– Kinderen tot 18 jaar hebben recht op dezelfde vergoeding als de ouder met het hoogste aanvullende verzekeringspakket op de polis waarop zij meeverzekerd worden. Zij betalen geen nominale premie en geen premie voor de aanvullende verzekeringen.
– Thuiswonende of (buitenshuis) studerende kinderen tot 27 jaar kunnen meeverzekerd worden op de polis van één of beide ouders.
– Twee of meer volwassenen op één polis kunnen kiezen voor een onderling verschillend pakket aan aanvullende verzekeringen
– Extra korting bij termijnbetaling. Bij vooruitbetaling per kwartaal, halfjaar of jaar heeft u recht op een extra korting op bovengenoemde collectieve kortingen van respectievelijk 0,5%, 1% of 3%.
– Kiest u voor een verhoging van het eigen risico op de Basisverzekering dan profiteert u van een extra korting op de premie van uw Basisverzekering.

Kortom: bent u op zoek naar de meest complete dekking voor antroposofische gezondheidszorg in Nederland? Kies dan de Antroposana-polis, een betrouwbare polis die de antroposofische visie op ziekte en gezondheid vorm en inhoud geeft.

Om deel te nemen aan de collectiviteit is het lidmaatschap van Antroposana voorwaarde. Nieuwe verzekerden op het collectief, die nog geen lid zijn, ontvangen automatisch een aanmeldingsformulier.

Overstappen en verzekerd zijn van een uitstekend pakket?
Aanmelden is mogelijk tot 1 februari 2010, opzeggen moet vóór 31 december 2009.

Indien u zich voor 31 december 2009 (per post voor de 24e) aanmeldt voor de Antroposana-polis bij De Amersfoortse, verzorgen zij de opzegging van uw oude verzekering en gaat uw nieuwe verzekering per 1 januari 2010 in. Natuurlijk kunt u ook zelf uw oude verzekering voor 31 december opzeggen. Dan heeft u tot 1 februari 2010 de gelegenheid om zich aan te melden voor de Antroposana-polis. Uw verzekering gaat ook dan met terugwerkende kracht per 1 januari 2010 in.

Overzicht maximum vergoedingsbedragen

Antroposofische en homeopathische geneeswijzen en geneesmiddelen

AV – maximum 2010
Budget € 250
Basis € 400
Uitgebreid € 750
Optimaal € 1500

AV – geneeswijzen*
Budget € 150
Basis € 250
Uitgebreid € 400
Optimaal € 1000

AV – geneesmiddelen*
Budget € 100
Basis € 150
Uitgebreid € 350
Optimaal € 500

*= Er is een eigen bijdrage van toepassing.

Informatie over de premies, het dekkingsoverzicht, productaanpassingen en polisvoorwaarden, alsmede veel gestelde vragen treft u elders op deze website aan. Deze informatie is ook te downloaden.’

Dat pdf-document met ‘Productaanpassingen 2010’ laat pas echt goed zien hoe het feitelijk zit. Dus het is niet fout wat op de website van de Antroposofische Vereniging staat. Maar het is een wel heel ander geluid dan bij Antroposana is te horen. Onafhankelijke journalistiek is een groot goed, maar... zouden ze bij de Antroposofische Vereniging soms geen vrienden met Antroposana zijn?

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)