Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 20 november 2009

Geschorst


De Telegraaf meldde vanmorgen in Geschorst schoolhoofd verbolgen’:
‘De directeur van de Vrije School Raphaël in Almere is door het bestuur van de school, bestaande uit vier ouders, met onmiddellijke ingang geschorst. “Ondanks het feit dat 19 van de 22 leerkrachten mij onvoorwaardelijk steunen. Ik moest mijn sleutels en mijn laptop inleveren en kon gaan. Het bestuur wil me kapot maken”, zegt de directeur.’
In het artikel, dat niet ondertekend is [intussen is dat aan het eind van de dag wel gebeurd: door Arianne Mantel, MG] , worden meer gegevens vermeld. Wie het bestuur is, staat op de website van deze vrijeschool:
‘Bestuursleden schooljaar 2008-2009
Dionne Hogen, voorzitter
Marco van Laerhoven, penningmeester
Leonieke de Wildt, secretaris
Lars Jonk, beheer’
Meteen daaronder geeft deze website het ‘Laatste nieuws vanuit het bestuur’. Merkwaardig genoeg blijkt men sinds kort twee nieuwe bestuursleden te zoeken:
‘Op de algemene ouderavond van 29 oktober jl heeft u het voltallige bestuur kunnen ontmoeten. Alle informatie die op deze avond is gepasseerd over o.a. nieuwbouw, personeel, bestuurlijke samenwerking en de nieuwe bestuursleden van de Stichting tot Steun, zal in een apart bulletin worden verzameld en verspreid onder alle ouders.
Voor de verlichting van taken in het schoolbestuur en continuïteit in de toekomst zijn we op dit moment op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden.
Gezocht:
2 betrokken bestuursleden m/v
die mede eindverantwoordelijk zijn voor de onderwijskwaliteit op onze school. De bestuursleden zijn verantwoordelijk voor het mede ontwikkelen en vaststellen van beleid op de terreinen personeel, financiën, materiële zaken en strategisch beleid.
Wie zoeken wij?
Een ouder of betrokkene bij onze school die:
– ervaring heeft op het gebied van bestuur en organisatie (personeel en financiën);en/of
– bereid is op korte termijn de functie van secretaris op zich te nemen;
– uiteraard de doelstellingen en het karakter van het vrijeschoolonderwijs onderschrijft;
– communicatief vaardig is en goed kan samenwerken;
– bereid is en de mogelijkheid heeft om gemiddeld 4 uur per week te investeren in het bestuurswerk.

Wij bieden:
– de uitdaging om onze schoolorganisatie zo optimaal mogelijk te laten verlopen in een voortdurend streven naar kwaliteit en een goede leeromgeving voor onze leerlingen;
– meewerken aan de totstandkoming van de prachtige uitbreiding van ons schoolgebouw;
– mogelijkheid tot het volgen van cursussen op het gebied van o.a. personeel, financiën en beheer.

Reageren
Wilt u meer informatie en/of zich aanmelden, dan kunt u met ons contact opnemen door één van de bestuursleden aan te spreken of via het mailadres bestuur.vsraphael@gmail.com.’
Aangezien er iemand wordt gezocht die op korte termijn de functie van secretaris op zich wil nemen, is het de vraag of secretaris Leonieke de Wildt nu wil aftreden. – Onder de titel ‘Wat is een vrijeschool?’ meldt de website:
‘De Vrijeschool Raphaël is één van de ruim 80 Vrije Scholen in Nederland. Hoewel deze scholen onderling sterk kunnen verschillen, hebben ze ook een aantal belangrijke zaken met elkaar gemeen. Alle Vrije Scholen werken volgens de pedagogische en methodische aanwijzingen van dr. Rudolf Steiner. Steiner (1861-1925) is de grondlegger van de antroposofie, een geesteswetenschap waarin een diepgaand inzicht wordt ontwikkeld in de mens en zijn levensfasen, en in zijn totaliteit als denkend, voelend en handelend wezen.
Het vrijeschoolonderwijs is in feite religieus, waarmee we bedoelen dat we een nauwe verbondenheid ervaren van de mens met zijn medemens en de natuur. Dit beleven we sterk in de vieringen van de verschillende jaarfeesten, zoals Pasen in de lente, Sint-Jan in de zomer, Sint Michaël in de herfst en Kerstmis in de winter. Ook in de vertelstof die we door het jaar heen in de klassen hanteren komt dit sterk tot uiting.’
Op dezelfde webpagina worden verdere achtergronden beschreven:
‘In Almere zijn gevestigd de Vrije Peuterspeelzalen “Christoffeltje” –gelegen in stedenwijk-, “Catrijntje” – gelegen naast de Vrije School in Muziekwijk – en de Vrije School Raphaël in de muziekwijk. Vrije School Raphaël heeft een kleuterafdeling en een onderbouw bestaande uit zes leerjaren.
De kinderen worden onderwezen volgens een samenhangend leerplan, dat twaalf leerjaren omvat. Dit leerplan sluit aan bij de ontwikkeling van kinderen van het 7e tot en met het 18e levensjaar. De eerste zes leerjaren vormen de Onderbouw, de 7e tot en met de 12e klas de Bovenbouw.
Voortgezet Vrije-Schoolonderwijs kan worden gevolgd aan de Vrije Scholengemeenschap “Geert Groote” in Amsterdam. Naar keuze is doorstroming naar andere vormen van voortgezet onderwijs eveneens mogelijk.
Tevens is in Amsterdam gevestigd een zgn. “Tobias-School”, bestemd voor moeilijk lerende kinderen. Op de Tobias-School wordt gewerkt volgens het Vrije School-leerplan, maar aangepast aan de bijzondere omstandigheden van de kinderen.
Ons schoolgebouw
Veel Vrije Scholen zijn gesticht vanuit een impuls van een groepje ouders die vrijeschoolonderwijs wensen voor hun kinderen. Zo is ook de Vrije School Raphaël van start gegaan. Een groepje pioniers is rond 1979 gestart met een Vrije School, die ruimte aangeboden kreeg in de Prot. Chr. basisschool “de Regenboog”. Later kreeg de school een beter onderkomen in een noodgebouw aan de Heerlenstraat. Na enige jaren werd de wens een eigen schoolgebouw te hebben duidelijk. De school moest de Heerlenstraat vroegtijdig verlaten vanwege brand. Kinderen en leerkrachten vonden onderdak bij 3 andere scholen zodat het onderwijs door kon gaan. Door deze situatie raakte het proces dat moest leiden tot een eigen schoolgebouw in een stroomversnelling. Intensief overleg tussen bestuur, college en ouders leidde tot een plan dat dan ook dankzij grote inzet van allen een succes werd. Het schoolgebouw dat door de schoolgemeenschap gewenst werd, was niet geheel te financieren uit het overheidsbudget vanwege allerlei extra wensen. Voor aanvullende financiering moest dan ook een beroep gedaan worden op de ouders. Veel ouders hebben de school financieel gesteund met leningen, schenkingen en borgstellingen. Deze ruggesteun was voor de Triodosbank voldoende garantie om de school geld te lenen. In 1992 werd met de bouw begonnen.
Het schoolgebouw heeft een bijzondere architectuur. In samenwerking met het ORTA-atelier is uiteindelijk, na een zeer creatief ontwerpproces waarin met het beperkte budget toch aan zoveel mogelijk wensen voldaan moest worden, voor deze vorm gekozen. Deze bouwvorm staat bekend als organische bouw. De organische architectuur is geënt op het principe dat de uiteindelijke vormgeving ontstaat uit een intensieve betrokkenheid en inbreng van de gebruikers van een gebouw. Materiaalkeuze en afwerking zijn zoveel mogelijk van natuurlijke materialen. Een grote wens was om een mooie toneelzaal te hebben. De zaal die we nu hebben vormt als het ware het hart van de school. Om de inrichtingskosten van het gebouw zo laag mogelijk te houden werd een beroep gedaan op de zelfwerkzaamheid van de ouders. Er is wekenlang getimmerd, geschilderd, schoon gemaakt enz. De inzet was fantastisch!
Een mooi schoolgebouw hebben is één ding, het zo mooi houden hoort er natuurlijk ook bij. Het onderhoud en verdere verfraaiing van de school is dan ook een zaak van constante zorg. Het overheidsbudget voor onderhoud is niet toereikend voor de werkelijke onderhoudskosten. Om die reden zal er altijd een beroep gedaan moeten worden op de zelfwerkzaamheid en inzet van de ouders.
De naam van de school
Op 26 mei 2000 bestond de school 20 jaar en kreeg de Vrije School Almere haar naam: Raphaël. Raphaël is, met Gabriël, Michaël en Uriël, één van de bekendste engelen die in onze joods/christelijke tradities wordt beschreven. In de joodse traditie komt de naam Raphaël voor in 1 Kronieken 26:7 als naam voor een mens (Kronieken is een der boeken van het Oude Testament). Pas in de apocriefe boeken (niet opgenomen in de officiële canon) van het Oude Testament komt Raphaël meer naar voren: Tobit 12:15 en 1 Henoch 20:3. De naam Raphaël is wel verstaan vanuit het werkwoord “Rafa” (= genezen).
Het meest bekende verhaal is dat van Tobias (in het boek Tobit), die door zijn vader op reis wordt gezonden en dan een reisgezel moet uitkiezen. Deze dient zich aan en maakt zich pas aan het einde van de reis bekend als de engel Raphaël. Als genezende engel wordt hij vaak geassocieerd met het beeld van de slang. Hij staat bekend als de belangrijkste vorst in de tweede hemel, de leider van de orde der krachten, de bewaker van de Boom des Levens in Eden (paradijs) en naar hij zelf toegeeft een der zeven engelen voor Gods Troon. Dit onthult hij aan Tobias. Hij toont Tobias die een enorme vis heeft gevangen, hoe hij elk deel van het schepsel kan gebruiken: “het hart, de gal en de lever ... zij zijn nodig voor nuttige medicijnen ... en de gal is goed voor het oliën van de ogen, als zich daarin een stofje bevindt, en zij zullen genezing vinden.”
Hij wordt uitgeroepen tot “een van de vier gestalten die gesteld worden boven alle ziekten en wonden van de mensenkinderen” en is belast “met het helen der aarde ... de aarde die plaatsbiedt aan de mens, die hij ook van zijn ziekten geneest”. Raphaël is naar verluidt de gezelligste en grappigste van de gehele engelenschare en wordt vaak vrolijk pratend met een nietsvermoedende sterveling afgebeeld. Zijn opgeruimde aard is mogelijk toe te schrijven aan zijn positie als regent, of zonne-engel.
Dit alle overwegende: kunnen wij ons een mooier wezen voorstellen als beschermer van onze school en onze kinderen; de engel van genezing en van kennis en wetenschap?’
In De Telegraaf gaat het bericht op een veel minder vrolijke manier verder:
‘Na zeven jaar schoolleider te zijn geweest, mocht de directeur zijn spullen pakken. “Vanwege het feit dat ik niet zou voldoen aan de competenties waarover een directeur moet voldoen. Maar verder moest ik mijn mond houden en wordt ouders alleen gezegd dat er een conflict is. Terwijl ik van niets weet. En wat gebeurt er vervolgens? Er komen speculaties op gang over zedendelicten, misdrijven en fraude. Dat vind ik heel erg,” zegt de directeur. Ook bij De Telegraaf zijn meldingen binnengekomen van ouders die vinden dat ze onvoldoende geïnformeerd worden.
De schoolleider geeft aan de gang van zaken onbehoorlijk te vinden en vecht zijn schorsing, die een aanloop is voor ontslag, aan. Volgende week donderdag dient een kort geding.’
Van de 22 leerkrachten zouden er 19 de directeur onvoorwaardelijk steunen. De website ‘Almere Sport’ berichtte op 5 juni ‘Vrije School Raphael loopt Trailwalker 2009’:
‘De Almeerse basisschool Raphael doet mee aan de Trailwalker 2009, de grootste teamuitdaging ooit. De Trailwalker is een sponsorloop, initiatief van Oxfam/Novib met als doel 18.000 kinderen naar school te laten gaan en daarmee een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding wereldwijd. Teams van vier personen leggen tijdens de Trailwalker een afstand af van 100 kilometer in dertig uur tijd. Er wordt dus ook ’s nachts gelopen. De loop vindt plaats op 20 en 21 juni aanstaande in Ede en omgeving.
Het onderwijzersteam van basisschool Raphael laat vier afgevaardigden deel nemen aan dit evenement. Zij staan ingeschreven onder de teamnaam “Onderwijzers voor onderwijs”. Het startbedrag van drieduizend euro is inmiddels door leerlingen, ouders en de school bijeengebracht. Wie dit initiatief ook wil steunen, kan via de site www.2009.trailwalker.nl zoeken op “Onderwijzers voor Onderwijs” en sponsoren.
Een dergelijke uitdaging is deze school op het lijf geschreven. Raphael is een bruisende school met zeer actieve leerkrachten en betrokken ouders. Zij werken vanuit van de Vrije School onderwijsmethode.
Kinderen op deze scholen krijgen naast de algemene leerdoelen veel extra’s aangeboden, waarmee een kind zich kan ontwikkelen tot een evenwichtig, bewust individu. Leren met hoofd, hart en handen is de algemene slogan van het Vrije School onderwijs, waarmee zij niet alleen kennis trachten mee te geven aan het kind, maar ook andere kwaliteiten die nodig zijn voor later.
Meer weten? Neem contact op met 036-536 31 47, vragen naar de directeur.’
De lotgevallen zijn inderdaad na te lezen op ‘Onderwijzers voor Onderwijs’. – In de Telegraaf spreekt het bestuur over een arbeidsconflict:
‘Het bestuur van de Vrije School is bij monde van Marco van Laerhoven uitermate terughoudend: “Er is een arbeidsconflict. De man wil zichzelf verdedigen in een rechtszaak voordat een commissie van beroep zich buigt over de ontslagprocedure. We willen hem geen schade berokkenen door dingen te zeggen waardoor hij straks niet meer aan de bak kan komen.”
De directeur is woedend: “Weer aan de bak komen? Waar lopen ze op vooruit? Ik wil gewoon terug naar mijn oude school. Ik heb deze school van zwak naar goed weten te begeleiden in de afgelopen jaren. Het is te gek voor woorden dat slechts vier ouders van een school kunnen bepalen dat een directeur ontslagen wordt.”
De onderwijsinspectie geeft aan dat het inderdaad een goede school is, maar zegt ook op de hoogte te zijn van wrijvingen tussen het bestuur en de directeur. Bijna het voltallige lerarenteam heeft het bestuur twee keer aangeschreven dat ze niet willen dat de directeur ontslagen wordt. Ook de medezeggenschapsraad zegt in een brief aan het bestuur grote moeite te hebben met de gang van zaken.’

22 opmerkingen:

Anoniem zei

Even een reactie op het gedeelte van de verkiezing voor bestuursleden:
2 leden van het bestuur waren verkiesbaar te weten mevr. de Wildt en de Heer Jonk, maar zij zijn staande de vergadering herkozen door hetzelfde bestuur.Er wordt dus niemande vervangen,maar er wordt misschien iemand aan toe gevoegd.

Michel Gastkemper zei

Beste Anoniem,
Dank u voor deze reactie en verheldering. Je kunt niet zorgvuldig genoeg zijn in zulke zaken.

Anoniem zei

Er wordt het volgende gezegd±
zij zijn staande de vergadering herkozen door hetzelfde bestuur

Het kan toch niet waar zijn dat het bestuur zich zelf verkiest?

Anoniem zei

Er zijn ook blije ouders en leerkrachten, het kon zo niet door blijven gaan met deze man

Anoniem zei

In de telegraaf staat dat Dhr. Postma niets weet van een conflict. Als ik mij goed herinner was er al in 2006-2007 een heftig conflict. Ik heb begrepen dat hij daarna veel begeleiding heeft gehad.
Wist niemand in het college dan dat dit al langer speelde?

Anoniem zei

Het is interessant om te lezen.

De school inspectie heeft onlangs zeer streng gecontroleerd op de Raphael School en aangegeven dat de resultaten dermate goed zijn dat de school de komende vier jaar goed vooruit kan! Kortom, de vraag is dan ook terecht of dit te danken is aan de leerkrachten en het bestuur of aan de directeur en de leerkrachten of aan alle drie de partijen. Als we dit niet weten, zou het natuurlijk jammer zijn. Immers een goed directeur kan ook zorgen voor kwalitatief goede continuiteit....echter is een Directeur nooit onontbeerlijk! Goede leraren zijn onontbeerlijk en goede vrijwilligers die met elkaar kunnen samenwerken en ten behoeve van de ontwikkeling en welzijn van kinderen alles doen. Ik hoop dat er een oplossing komt en dat ook de directeur, het bestuur en de leraren er met elkaar uit komen!

Anoniem zei

Erg relevant ook, dat verhaal over de trailwalker erbij.

Top journalistiek!

Anoniem zei

Bericht van Omroep Flevoland verschenen op teletekst, berichtgeving op de televisie en op de website:
AlmereRechter: directeur Vrije School terecht op non-actief 17-12-2009 De directeur van Vrije School Raphaël in Almere is terecht door het bestuur op non-actief gesteld. Tot dat oordeel is de kantonrechter gekomen in de procedure die de directeur had aangespannen. Het bestuur was al twee jaar niet tevreden over het functioneren van de directeur en heeft hem begeleiding aangeboden. Zo was er achterstallig werk dat snel moeten worden afgerond in verband met de slechte financiële situatie van de school. Ook moest de school leerkrachten ontslaan en dat was niet gemeld door de directeur. Een interim directeur moet nu orde op zaken gaan stellen.
Stuur dit bericht door.
Terug naar overzicht
Einde citaat berichtgeving van Omroep Flevoland
Reactie van 17 dec 2009 op bericht van omroep flevoland
Graag reageer ik op uw berichtgeving van 17 december 2009 aangaande het ontslag van de directeur van de Vrije school Almere. Tot en met de 1e alinea kan ik uw berichtgeving begrijpen. Wat ik mij afvraag is wat daarna komt of dat de overweging van de rechter is geweest in deze zaak. Ik ben n.l. bij de zitting van deze rechtszaak geweest en ik kan mij gezien de uitlatingen van de rechter tijdens deze zitting moeilijk voorstellen dat de rechter met de door u genoemde argumenten heeft besloten dat de schorsing van de directeur terecht is geweest. Ik zou graag vernemen hoe u aan deze feiten komt en of deze uit de schriftelijke uitspraak van de rechtbank komt. Het zijn naar mijn mening namelijk feiten die door het bestuur zijn gesteld en die weersproken zijn door de advocaat van de directeur en de directeur zelf. Ik veronderstel dat de argumenten in uw berichtgeving genoemd niet uit de schriftelijke uitspraak van de rechtbank komen, maar eerder uit de koker van het bestuur. U geeft hiermee dan een eenzijdige berichtgeving, hetgeen de nieuwsberichtgeving van omroep flevoland als objectieve berichtgever in een bedenkelijk daglicht brengt. We kennen nog altijd het principe van hoor en wederhoor in Nederland en daar is hier toch geen sprake van. Ik verneem graag het antwoord van u op de door mij gestelde vragen.
Hoogachtend,

Anoniem zei

Beste mensen,
Vooruitgang is samenwerking. Hoe dacht het bestuur verder te gaan met zijn uitgezette pad zonder samenwerking met de andere geledingen in de school, zonder draagvlak binnen het college van leraren en zonder draagvlak binnen de doelgroep van de school n.l. de ouders, de wettelijk vertegenwoordigers van onze kinderen op school.
Ik heb het kortgeding bijgewoond wat op donderdag 26 november 2009 voor de Rechtbank Zwolle-Lelystad te Lelystad heeft gediend.
Ik heb daar o.a. het volgende van partijen vernomen:
De heer Postma wordt verweten niet voldoende te functioneren (disfunctioneren) op financieel en organisatorisch gebied. M.a.w. zijn management capaciteiten schieten te kort. Dit alles volgens het huidige bestuur.
Volgens de advocaat van het bestuur is dat gebleken uit het niet voldoende kunnen plannen m.b.t. de formatie plaatsen op de vrije school. Bij een teruglopend leerlingen aantal zou volgens het bestuur een 5-tal docenten op een z.g.n. rddf(?) lijst moeten komen te staan voor het schooljaar 2009-2010 zodat bij een verder teruglopend leerlingen aantal voor het jaar 2010-2011 ontslag aangezegd kan worden. De school zou door deze foutieve planning ook financieel gevaar lopen.
De heer Postma heeft m.b.t. het plannen e.e.a. toegelicht. Hij heeft hiervoor een cursus doorlopen, welke in het voorjaar van 2009 is afgerond. Ten tijde van de afronding verlangde het bestuur de nieuwe cijfers, die Postma volgens het bestuur te laat zou hebben aangeleverd. Dit niet tijdige aanleveren heeft tot gevolg gehad, dat het aantal van 5 docenten niet op de rddf lijst is gekomen.
Postma is uitgegaan van een één jaar planning, waar het bestuur uitgaat van een 3 jaar planning.
Postma stelt dat door uit te gaan van een 3 jaarplanning er veel te veel onrust komt binnen het leraren korps. Want met die 5 docenten op die lijst moet wel een traject ingegaan worden van outplacement, begeleiding naar een nieuwe baan of eventueel ontslag.
Postma is uitgegaan van 2 docenten op de rddf lijst. Postma ziet het teruglopend leerlingen aantal ook wel, maar dat is in het verleden altijd gebleken dat de werkelijkheid anders is dan de planning. Almere is tenslotte een groeigemeente waar inherent aan deze status het inwoner aantal zal toenemen en ook de vraag naar basisonderwijs in het algemeen ook zal toenemen. De toestroom naar de vrije school zal ook groter worden, zeker als bekend wordt dat onze school volgens de inspectie van onderwijs van het ministerie van OCW is veranderd van het predicaat zwakke school naar het predicaat goede school. Een feit waar het leraren corps, inclusief zijn directeur de heer Postma, trots op mag zijn. Hulde hiervoor vanuit mezelf als ouder en tevens mag ik aannemen vanuit alle ouders van de kinderen van de vrije school. Vanuit het bestuur heb ik nog niets vernomen m.b.t. deze geweldige prestatie.
Dat de school financieel gevaar loopt wordt ontkend door Postma. Door aan te geven dat de school over een reserve beschikt van plus minus € 200.000 heeft hij dit naar mijn mening voldoende onderbouwd.
Postma is op zijn eigen initiatief een coaching traject ingegaan. Uit het verslag van de coach blijkt dat Postma vooruitgang boekt op de door hem gestelde doelen in het traject. Ook uit dit feit blijkt niet dat Postma niet dan wel onvoldoende zou functioneren.
Over deze feiten heb ik geen oordeel, maar ze spreken voor zich dacht ik. De rechter in kortgeding zal zich binnen 3 weken na de zitting uitspreken over het verzoek van de eiser (Wilfred Postma) en van de heer Postma vernomen te hebben zal in laatste instantie het Gerechtshof zich hierover uitspreken. Mocht dit nog niet voldoende blijken uit mijn woorden, dan wil ik hierbij alsnog mijn steun uitspreken aan de heer Postma in zijn strijd voor gerechtigheid in deze.
Tot zover de zitting van de Rechtbank.

Anoniem zei

Hoe nu verder op de Vrije school Raphaël?
Mij lijkt gerechtvaardigd, dat er alsnog een draagvlak gecreëerd moet worden binnen de geledingen van de school voor de volgende reeds genomen besluiten van het bestuur. Dit om de onrust binnen de geledingen van de school weg te nemen.
Het vertrouwen terug winnen van de ouders en de docenten zou de eerste prioriteit moeten zijn van het bestuur. Net als bij de kredietcrisis staat het geschonden vertrouwen centraal in de vraag hoe we uit een dergelijke ( bestuur )crisis kunnen geraken. Het bestuur kan niet verder gaan op de door haar ingeslagen weg.
Het vertrouwen kan alleen maar teruggewonnen worden als het bestuur betrouwbare informatie verstrekt. Daarom zou het bestuur in eerste instantie verantwoording moeten afleggen over de volgende besluiten
1. De statutenwijziging van de stichting statuten van afgelopen zomer .
2. Het ontslag van de heer Postma.
3. Wat is er waar van het gerucht dat het bestuur en/of leden van het bestuur zich laat betalen voor haar diensten aan de school? Indien dit waar is, om hoeveel geld gaat het dan en waar wordt dit van betaald. Hoe legitimeert het bestuur zich in deze handelswijze?
4. Het vermelden van een 5-tal docenten op de rddf lijst.
5. Het herwinnen van vertrouwen in dit bestuur, er is immers geen vertrouwen meer in dit bestuur.
De statutenwijziging.
Waarom heeft dit bestuur besloten tot een statutenwijziging? Waarom heeft dit bestuur zonder noemenswaardige consultatie van overlegorganen binnen onze school dit besluit genomen? Waarom heeft dit bestuur de statuten juist in de zomervakantie gewijzigd, zonder enige mededeling aan docenten en ouders van de school? Het lijkt wel of dit bestuur hier zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan heeft willen geven (om wat voor reden dan ook), maar dat hoor ik graag van het bestuur? Ook hoor ik graag de visie van het bestuur op het bestuurlijk vlak en in het bijzonder op de samenwerking met de andere geledingen binnen de school. Hoe ziet het bestuur de samenwerking met deze geledingen? Wil het bestuur transparant zijn in haar optreden en de te nemen besluiten? Hoe denkt het huidige bestuur te veranderen van een autocratische wijze van werken naar een democratische wijze van werken. Kortom te veranderen naar een bestuur dat met menselijke maatstaven en werkend in de geest van de grondlegger van het gedachtengoed van de vrije school, Rudolf Steiner.

Anoniem zei

De statutenwijziging van de Vrije School Almere of hoe de antroposofische Vrije School Raphaël te Almere een gewone basisschool dreigt te worden.

Waarom heeft dit bestuur besloten tot een statutenwijziging? Waarom heeft dit bestuur zonder noemenswaardige consultatie van overlegorganen binnen onze school dit besluit genomen? Waarom heeft dit bestuur de statuten juist in de zomervakantie gewijzigd, zonder enige mededeling aan docenten en ouders van de school? Het lijkt wel of dit bestuur hier zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan heeft willen geven (om wat voor reden dan ook), maar dat hoor ik graag van het bestuur? Ook hoor ik graag de visie van het bestuur op het bestuurlijk vlak en in het bijzonder op de samenwerking met de andere geledingen binnen de school. Hoe ziet het bestuur de samenwerking met deze geledingen? Wil het bestuur transparant zijn in haar optreden en de te nemen besluiten? Hoe denkt het huidige bestuur te veranderen van een autocratische wijze van werken naar een democratische wijze van werken. Kortom te veranderen naar een bestuur dat met menselijke maatstaven en werkend in de geest van de grondlegger van het gedachtengoed van de vrije school, Rudolf Steiner.
Hoe verklaart het bestuur de volgende wijziging in de doelstelling van de stichting. Ik wil dit verduidelijken door de artikelen uit de oude statuten, de nieuwe statuten en het artikel uit het oude statuut met betrekking tot statutenwijziging weer te geven. Doel der stichting in de oude statuten

Doel
Artikel 3
1. De Stichting heeft tot doel het verwezenlijken van de pedagogische beginselen van Doctor Rudolf Steiner, zoals deze zijn neergelegd in zijn anthroposofisch- pedagogische geschriften.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en in stand houden van één of meer scholen voor peuter-, kleuter-, basis- en voortgezet algemeen en ambachtelijk beroepsgericht onderwijs, welke zullen zijn ingericht volgens de beginselen als in het eerste lid omschreven en alwaar het onderwijs volgens die beginselen wordt gegeven, alsmede door alle andere wettige middelen, welke voor het doel bevordelijk zijn.

Doel der stichting in de nieuwe statuten
Doel
Artikel 2
De stichting stelt zich ten doel het geven of doen geven van onderwijs en beoogt niet het maken van winst.
Statutenwijziging
Artikel 15
Wijziging dezer statuten zal kunnen plaatsvinden in een speciaal daartoe, tenminste acht dagen van tevoren bijeengeroepen vergadering van het bestuur , waarop tenminste drie/vierde der leden aanwezig is.
Zij behoeft drie/vierde der uitgebrachte stemmen. Zij treedt eerst in werking, wanneer zij notarieel is vastgelegd.
Wijziging in de doelstelling is niet geoorloofd.Einde citaat
Hoe kan het huidige bestuur dan toch de doelstelling wijzigen, na het voorafgaande duidelijk op schrift in de statuten te hebben kunnen vernemen? Deze laatste bepaling van artikel 15 van het oude statuut lijkt me toch van dwingend recht. En als de doelstelling dan toch gewijzigd is dan is deze wijziging nietig. Het schoolbestuur blijft in principe verantwoordelijk voor de antroposofische identiteit van de school. Door het wijzigen van de doelstelling in de statuten is deze antroposofische identiteit nu onvoldoende gewaarborgd en mag je zelfs afvragen of er op papier nog wel sprake is van een school op basis van het antroposofische gedachte goed. Als een katholieke basisschool het katholieke uit haar doelstellingen haalt, dan wordt er moord en brand geschreeuwd, maar als de antroposofische basis uit de doelstelling wordt gehaald van de Vrije School Almere dan blijkt men zich als betrokkene bij deze school daarin te berusten.
Is het bestuur niet van plan de doelstelling te wijzigen, dan zal een kritische en actieve oudergroep een bestuursrechtelijke procedure opzetten om de wijziging alsnog ongedaan te maken.

Anoniem zei

De reactie hierboven (21dec09, 12u42) doet het voorkomen alsof de antroposofie en zijn profeet Steiner geheel uit de nieuwe statuten van de vrijeschool Raphaël weggepoetst zouden zijn.

Deze bewering is niet geheel waar, en behoeft daarom misschien enige nuance.

In de nieuwe statuten, gedateerd 3 juli 2009, luidt artikel 3, getiteld 'GRONDSLAG' letterlijk en volledig als volgt: "De stichting gaat bij het geven of doen geven van onderwijs uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen voor het onderwijs, waarbij de normen- en waardenoverdreacht erop gericht is dat de leerling een levensbeschouwing kan opbouwen en van daaruit een eigen inbreng kan hebben, een en ander met respect voor de levens- en maatschappijbeschouwing van anderen. Leidraad hierbij zijn de pedagogische en methodische aanwijzingen van dr. Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie, een geesteswetenschap waarin een diepgaand inzicht wordt ontwikkeld in de mens en zijn levensfasen, en in zijn totaliteit als denkend, voelend en handelend wezen."

-zie vervolg in volgende reactie, deze blog accepteert niet meer dan 4096 tekens per bijdrage-

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

Als ik de geruchten mag geloven mag Postma weer terug komen.Ik ben benieuwd of het bestuur het nog wel ziet zitten om deze man weer aan te sturen.

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Wilfred Postma zei

We richten de blik weer vooruit. Het moet weer gaan over het onderwijs voor de kinderen. Want dat is de belangrijkste grondslag van een school. Met de uitspraak van de commissie van beroep ben ik zeer tevreden. Uiteindelijk zijn er natuurlijk alleen maar verliezers in zo'n strijd, maar dat is vooraf aan het bestuur al had aangegeven. Met goed overleg waren we veel verder gekomen.
De strijd zoals hij gevoerd is heb ik niet gewild en heb ik ook niet in gang gezet. De gevolgen daarvan zijn echter groot. Het heeft geleid tot polarisatie, ontevredenheid, angst en wantrouwen. Maar met vertrouwen in de goede wil van eenieder zal de school dit overwinnen.

Anoniem zei

Ik vermoed toch dat Postma een probleef heeft; de verdeeldheid binnen het college was er al jaren en is nu alleen voor iedereen zichtbaar geworden. Alles is jaren lang onder het tapijt geschoffeld en met de "mantel der liefde" toegedenkt. De kans dat dit nu weer gaat lukken acht ik absoluut NUL. De ouders zullen zich niet weer met een kluitje in het riet laten sturen. En zie de tekst van Postma zelf: het lukt hem nog steeds niet in foutloos nederlands een paar zinnen op papier te zetten, tekenend voor Postma.
In goed overleg had hij een andere baan moeten zoeken en plaats moeten maken voor iemand met kwaliteiten om een team en een school aan te sturen.
Het wordt nog een spannende tijd

Anoniem zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.
Anoniem zei

T.a.v. van het oud bestuur van de stichting Vrije school Almere,

Naar aanleiding van het schrijven van 15 februari 2010 heb ik de behoefte om op persoonlijke titel hierop te reageren.

Nu u als oud bestuur het vertrouwen van de directeur de heer Postma, het college van leraren en niet in de laatste plaats de ouders van de kinderen op de vrije school Almere geschonden heeft, past het u als u enige bescheidenheid aan de dag legt. Niets van dat al in uw schrijven. Het is eerder een lofzang over het door u bereikte dan een erkenning van volledig wanbestuur. Volledig wanbestuur op het gebied van personeelsbeleid. Het onrechtmatig schorsen van een directeur. Het laten voortbestaan van belangenverstrengeling tussen het bestuur en het college van docenten m.b.t. de aanstelling van een partner van een bestuurslid als onderwijskracht. Het laten ontstaan van onrust op school door niet transparant te zijn in uw optreden. Het inzetten van Ad interim voor bestuurstaken door een rapport te laten schrijven i.p.v. hem in te zetten de lopende zaken als samenwerking en het organiseren van invalkrachten te laten regelen (hoger ziekte verzuim bij leerkrachten door het bestuursoptreden zoals het schrijven van dreigbrieven) en de rust te herstellen binnen het docenten corps . Het onrechtmatig belonen van de voorzitster van het bestuur voor verleende diensten, waar het bestuur een vrijwilligers organisatie betreft waar uitsluitend vergoeding van gemaakte onkosten aan de hand van bonnetjes passend is. Ik verwacht dan ook dat het gefactureerde en uitbetaalde bedrag aan de school wordt terug betaald. Ook uw vergelijking van het besturen van de school met een bedrijf met een omzet van een miljoen Euro getuigd van volledige onkunde op het bestuursgebied. Het is appels en peren vergelijken door een non-profit organisatie met een profit organisatie te vergelijken. Bij een non-profit organisatie is het bestuur dienstbaar aan het maatschappelijke doel van de organisatie, bij een profit organisatie is het bestuur dienstbaar aan de winstmaximalisatie. En zo zijn er nog wel een aantal verschillen op te noemen. Door deze vergelijking als uitgangspunt te nemen geeft u duidelijk blijk van bestuurlijke onkunde. U heeft het besturen als doel, als speeltje op zich genomen i.p.v. dienstbaar te zijn aan directie en docenten in het streven naar kwaliteitsverbetering van het onderwijs op de Vrije school. Ik zie dit als pure machtsmisbruik.
Hans Huver
hhuver@xs4all.nl

Anoniem zei

vervolg vorig bericht
Met betrekking tot de statutenwijziging heeft u als bestuur onrechtmatig gehandeld door de doelstelling van de stichtingsstatuten te wijzigen terwijl dit in de oude statuten duidelijk was uitgesloten. Het wijzigen van de statuten op dit punt alleen al is onrechtmatig en daarmee nietig.

Ik heb uw optreden t.o.v. de heer Postma als uiterst pijnlijk ervaren. Zo ga je niet met mensen om. Door hier geen mededeling over te doen in uw brief neemt u geen afstand van uw onjuist handelen in deze als bestuur. U laat hiermee de gedachte bij de ouders in stand dat u het in deze zaak bij het rechte eind had. Het zou uw sieren en een begin van herstel van vertrouwen betekenen als u hierin uw ongelijk zou erkennen. De waarheid is niet altijd leuk, maar moet wel gezegd worden. U heeft niet alleen het vertrouwen van alle geledingen binnen de school hiermee geschonden maar ook naar nu blijkt volledig onrechtmatig gehandeld. De juridische werkelijkheid is hard, maar het is de wet ( Dura lex, sed lex )

Het had u gesierd als u vertrouwen had gewekt door eerlijk en duidelijk te zijn, respect te tonen, transparant te zijn, fouten had hersteld (beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald), verontschuldiging had uitgesproken, loyaliteit getoond had aan directie en leraren, zorgvuldigheid had getoond bij het beoordelen van directie en docenten, kortom dienstbaar te zijn aan de core business van de school n.l. de kwaliteit van het onderwijs.

Het vertrouwen had hersteld kunnen worden door te erkennen en in te zien waar het fout is gegaan. Door onnadenkend de ingegane weg te vervolgen heeft het zo ver kunnen komen.
Het bestuur heeft het vertrouwen geschaad. Je kunt iemands gevoelens daarover niet veranderen – dat ligt bij die ander. Jij kunt je wel als bestuur zo gaan gedragen dat herstel mogelijk is, dat je weer vertrouwen wint. Het gaat er niet om dat jij iemand verandert, jij moet je eigen (bestuurs) gedrag veranderen. De sleutel van herstel van vertrouwen ligt altijd in gedrag. Door uw gedrag zo te verantwoorden als u in uw brief van 15 februari 2010 doet levert u naar mijn mening geen bijdrage om met een schone lei een nieuwe start te maken voor het nieuwe (interim) bestuur. Uw schrijven voelt eerder aan als het gedrag van een kind dat zijn gelijk niet krijgt en verongelijkt aan het natrappen is.

Ik denk dat ik met dit schrijven niet alleen mijn eigen gevoelens en meningen verwoord, maar ook dat van vele andere betrokkenen binnen de Vrije School Almere.

Hoogachtend,Hans Huver.
hhuver@xs4all.nl

Anoniem zei

Zijn er nog wel Vrijeschoolouders
Op de Vrijschool in Almere rommelt het nog steeds. Vorig jaar is de directeur op non actief gesteld door het bestuur. Dat was al de tweede keer, nadat een vorig bestuur de rechtzaak had verloren en daarom aftrad, en het nieuwe bestuur had besloten de lijn van het oude bestuur te volgen. Het nieuwe bestuur bestaat uit de aannemer die zijn gezicht nooit laat zien, een bestuurslid die nauwe connecties heeft met een vorig bestuurslid en een voorzitter, die in het dagelijks leven nachtportier is. Logisch dus dat dit bestuur voortging op de lijn van het oude bestuur en de directeur opnieuw op non actief werd gezet, onder het mom van "de aanhouder wint". Het bestuur stelde een nieuwe directeur aan, een man van 26. Logisch toch, zo'n piepkuiken. Als een soort Napeleon stond hij na schooltijd in het midden van de school de ouders en leerkrachten te dirigeren. Nadat hij met zijn sportauto uit de bocht was gevlogen en vanwege prive-omstandigheden. na een aantal maanden afhaakte, kwam de volgende interim directeurBart Hurkxkens, die ook de vrijeschool in Amsterdam onder zijn hoede had genomen of nog heeft. Bij het nalezen van de berichten op de site van de Vrijeschool begin ik me pas echt zorgen te maken. Er wordt daar gesproken over een zwakke school en een enorm veranderingsproces. De Vrijeschool in Almere is echter geen zwakke school, maar een vergelijkbaar veranderingsproces vindt er wel plaats. In het krantenbericht staat dat bij 30 meningen, hij beslist. Het is nog erger. Als je hem een mailtje stuurt, neemt hij het bericht letterlijk voor kennisgeving aan. Of het nou gaat over de vraag over een zieke leerkracht of de situatie van je kind. Het lijkt erop dat hij maar twee doelen heeft: de citotoetst erin fietsen en de echte wat oudere vrijeschoolleerkrachten (de dragers van de gedachtengang) eruit te fietsen. Inmiddels zijn er al vier oudere vrijeschoolkrachten ziek (er zijn zes klassen; dus 60% van de leerkrachten), waaronder die van mijn zoon en dochter. Vanwege dit soort leerkrachten zitten mijn kinderen op die school. Vanwege hun zitten de kinderen op de Vrijeschool.. Wat moet er nu; nu zij er niet zijn?
De interim zegt hierop dat er goede vervangers zijn. Is dat zo. De vervanger in de eerste klas is de moeder van een kind uit een andere klas. Is zij vrijeschoolleerkracht?
Je voelt de spanning op school. Er zijn ouders tegen en er zijn ouders voor veranderingen. Als je het bericht over de interim leest op de site van vrijeschool Amsterdam lees je dat er ouders zijn vertrokken en ouders zijn gebleven. dat geldt ook voor leerkrachten. Het lijkt erop dat Bart interim dit concept ook toepast op de Vrijeschool Almere: take it or leave it. Maar waar kies je voor als je blijft? Vijeschoolonderwijs, of openbaar onderwijs in een Vrijeschoolgebouw. Het lijkt erop dat ik de enige ben die het erg vind wat er gebeurt, dat heel goede vrijeschoolleerkrachten ziek worden (gemaakt) vanwege de teloorgang van de vrijeschoolgedachte, en dat ouders kunnen kiezen voor een afkavelende Vrijeschool of kunnen vertrekken.
Dit is nog maar het topje van de ijsberg over deze school. Openbaarheid van de financien of ouderbijdragen wordt niet gegeven. Ze werken met statuten die niet rechtsgeldig zijn, omdat de doelstelling is gewijzigd terwijl in de oude statuten overduidelijk stond dat dat niet mocht, etc. etc. Wie zorgt dat dit allemaal goedkomt. Als je het aangeeft bij de interim directeur neemt hij het voor kennisgeving aan; en de voorzitter van het bestuur probeert mij te overtuigen van zijn goede bedoelingen. Misschien de inspectie, of de burgemeerster van Almere, of de officier van justitie vanwege wanbeleid. Ik zou het op dit moment niet weten.

Anoniem zei

Je noemt allerlei namen, maar vergeet je eigen naam eronder te zetten.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)