Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 25 mei 2010

Ouderbulletins

Afgelopen zaterdag meldde ik in ‘Oproer’ nog een paniekerig bericht over de vrijescholen in Zutphen. In het fusieproces tussen De IJssel en De Berkel dreigt de Reggestroom bekneld te raken. Zoals Mieke Kleinleugenmors van De Stentor meldde:

‘In het reorganisatieplan wil het schoolbestuur onder meer de leerlingen van De Reggestroom (praktisch onderwijs) verhuizen van de locatie De Berkel naar de school De IJssel in de Zutphense binnenstad. Daar gaan zij als enige groep de school bevolken. Huidige leerlingen van De IJssel krijgen namelijk hun lessen in het nieuwe schooljaar op De Berkel aan het Weerdslag. De betrokken leerlingen verzetten zich hevig tegen het plan. En dat willen ze met met spandoeken en een stakingsactie dinsdag luid en duidelijk kenbaar maken. Ook hun ouders gaan mee in dat protest.’

Hieronder schreef ik: ‘Over deze gang van zaken kan ik op het moment verder geen informatie vinden.’ Om vervolgens uitgebreide informatie te geven over het middelbare vrijeschoollandschap in het algemeen en in Zutphen in het bijzonder. Inmiddels ben ik erachter dat er wel degelijk het nodige over deze kwestie te vinden is op de website van deze beide vrijescholen. Die vond ik namelijk op de pagina ‘Ouderbulletin’. Daar staat onder de kop ‘Schoolbulletin’ dit rijtje met maandelijkse ouderbulletins, de bovenste een pdf-document, de overige Word-documenten:

ouderbulletin_mei_2010.pdf
ouderbulletin nr. 6 1 april 2010
ouderbulletin 4maart 2010.doc
ouderbulletin nr.5 3 februari 2010.doc
ouderbulletin nr. 3 januari 2010

Als ik ze in chronologische volgorde afloop en er de voor ons relevante informatie uithaal, ontstaat er het volgende openhartige en absoluut prijzenswaardige beeld. Ze zijn trouwens allemaal ondertekend door Nynke Gerritsma en Co Huisman. Dit komt uit het januarinummer, gedateerd 7 januari:

‘Het wordt voor ons een bijzonder en vast interessant jaar. Er komt een nieuwe rector en er moeten twee scholen in elkaar geschoven worden, met de bijbehorende schoolontwikkeling en nieuwe organisatiestructuur. Het zal een ieders positieve betrokkenheid vragen. Wij hopen daarbij ook op u te mogen rekenen. Volg ons vooral kritisch, stel vragen en voorzie ons van goede ideeën! Als we op de ingeslagen weg voort gaan, moeten er heel veel kansen zijn. Kansen die we zelf creëren.

Naam nieuwe school

Op 1 augustus sluiten we het boek van de IJssel en de Berkel als afzonderlijke scholen. In de nieuwe school gaan we proberen het beste van de twee scholen te verenigen. Onder welke naam we dat gaan doen, weten we bijna. Vlak voor de kerstvakantie sloot de termijn waarop namen voor de nieuwe school konden worden ingediend. Deze week vergadert de jury en jullie zullen de uitkomst horen! (...)

Nieuwe site

In de kerstvakantie is hard gewerkt aan een nieuwe site. Deze site vervangt de aparte IJssel- en Berkelsite en geeft informatie over de hele school. De naam van de site doet vermoeden dat het om een Berkel-site gaat, naar dat is slechts de naam! www.berkelvo.nl Wanneer de naam voor de nieuwe school bekend is, verandert ook de naam van de site. In principe vindt u op deze site alle informatie voor beide locaties.

Wij zijn erg tevreden over de opmaak van de site. De inhoud zal de komende tijd steeds worden uitgebreid en aangepast. We geven de credits voor de nieuwe site graag aan site-bouwer Frank Planting.’

Op 3 februari gevolgd door:

‘Zaterdag hadden we de Open Dag. Voor het eerst gezamenlijk en voor het eerst presenteerden we onze nieuwe school. Onze plannen voor volgend jaar vorderen gestaag. Er zijn grote thema’s als lesgeven op niveau, differentiëren binnen de klas en groeperen van leerlingen op niveau, jaarthema’s en het ordenen van de lesstof per jaar volgens deze thema’s, met bijbehorende vaardigheidslijnen. Hoe vullen we het mentoraat in? We willen naar een intensief mentoraat toe en zullen keuzen moeten maken over het aantal mentoren per klas of cluster van leerlingen (bovenbouw).

Daarnaast zijn er praktische zaken: de lessentabel in klas 7, 10, 11 en 12 volgend jaar. Die zullen helemaal gelijk moeten zijn, terwijl in klas 8 en 9 de lesstof zo moet worden aangeboden dat de leerlingen naadloos naar klas 10 kunnen overstappen.

De 7e klassen komen op de Weerdslag. De Regge zal daar naar alle waarschijnlijkheid ook met alle klassen komen. Voor de andere klassen geldt dat we nog niet weten op welke locatie ze les krijgen. Volgens welke principes nemen we een beslissing daarover? U hoort hierover binnenkort meer.

Nog genoeg te doen voor we 1 augustus met onze nieuwe school zullen starten. De nieuwe naam kunnen we u nog niet onthullen. We doen deze week een voorstel aan het bestuur en heel binnenkort zal er wel witte rook zijn. We hebben voor het proces de tijd genomen. Onze leerlingen hebben massaal hun mening gegeven en we hopen een duidelijke en herkenbare naam aan onze school te kunnen geven.

Mogelijk kunnen we over enige tijd een bericht over de nieuwe naam van de school verbinden aan een mededeling over de nieuwe rector. Ook dit proces wordt zorgvuldig doorlopen.’

Op 3 maart ging het verder met het omschrijven van een stevig fundament, ‘onder andere bepaald door goede interne processen, een gezonde bedrijfsvoering, een heldere missie en visie en een goede marktpositie’:

‘Interne processen

Aan goede interne processen zijn we hard aan het bouwen. De contouren van een nieuwe schoolorganisatie tekenen zich af. Een eerste notitie over de samenstelling van de schoolleiding is voor de voorjaarsvakantie naar de MR gegaan en een tweede deel, met daarin de afdeling- en taakgroepenstructuur wordt de komende weken besproken. Zo’n schoolleiding moet op onderwijskundig, personeels- en huisvestingsgebied systematisch aan de slag kunnen. Er staat al heel wat op een voorzichtig railsje, maar daar zal door ons en de nieuwe schoolleiding volgend jaar nog behoorlijk in geïnvesteerd moeten worden: besluitvorming, overlegstructuur, taakbeleid, gesprekscyclus, functiebouwwerk, (na)scholingsplan en meerjarenschoolwerkplan.

Bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is deels op orde. De eerste berichten over de financiële jaarafrekening van vorig jaar zijn minder negatief dan gevreesd. Door incidentele meevallers (de eindafrekening van het ministerie die in december ineens geld dat klaarblijkelijk “over is” naar de scholen toe laat vloeien) draaien beide locaties samen (en zo moeten we nu rekenen) ongeveer quitte. We vreesden een stevig tekort. De afrekening van januari 2010 laat zien dat we dit jaar een behoorlijke basisbegroting hebben, vooral ook omdat de formatie weer op het niveau van drie jaar geleden is. Al met al is de financiële basis, ondanks alle extra kosten momenteel, niet beroerd. In de toekomst kan dit alleen maar beter worden.

Marktpositie

Deze twee maanden zijn weer erg belangrijk voor onze school. Op 1 april is duidelijk of onze marktpositie nog goed is. Welke invloed heeft het samengaan gehad op de aantrekkelijkheid voor onze school? Welke gevolgen hebben de inspanning van ons omringende scholen om de markt te her- of veroveren gehad? De IJssel is niet langer een instroompunt. Welke invloed heeft dat op de instroom van leerlingen die van ver moeten komen? We zullen het de komende tijd merken. Laten we hopen dat we onze twee Regge-klassen (de aanmelding voor die klassen kunnen we momenteel goed noemen; getalsmatig kunnen we makkelijk twee klassen vullen) en vijf reguliere klassen goed kunnen vullen. Dat is voor een stevige basis een voorwaarde!

Visie en missie

De inrichting van de school wat leerroutes betreft is ook zo’n stukje fundament dat stevig moet zijn. De hele schoolontwikkeling is gericht op een zesjarig havo, onze filosofie over de Regge en een mogelijk 11e leerjaar voor onze vmbo-ers. In het gesprek met de inspectie half februari is hier geen bom onder gelegd. In tegenstelling tot alarmerende berichten die ons uit het land bereikt hebben, gaf de inspectie geen commentaar op de inrichting van onze school en was ze positief over onze plannen.’

Het aprilnummer, gedateerd 1 april, opent hiermee:

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Dit jaar is deze zegswijze wel erg actueel voor onze school. We zitten in een fase van nieuwe plannen, veel elan en initiatieven voor het nieuwe schooljaar. Tijdens de ouderklankbordgroep-bijeenkomst van 7 april krijgt u hierover de meest actuele informatie. We zijn enthousiast over de plannen en we denken dat we een aantal belangrijke kernpunten van het vrijeschoolonderwijs nieuw leven inblazen. Nieuw leven, met soms nieuwe vormen – maar gebaseerd op de kern van het vrijeschoolonderwijs: de leerling in al zijn facetten die wij een goed ontwikkelingsklimaat bieden op cognitief, sociaal, emotioneel en kunstzinnig gebied.

Een ander nieuw geluid is de rector van de nieuwe school: Hans Stolk. U heeft hierover schriftelijk bericht gekregen. We zijn blij met hem en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking. Ondertussen loopt een wervingsprocedure voor een conrector beheer en organisatie. We hopen voor 1 mei een kandidaat voor benoeming te kunnen voordragen.

De aanmeldingen voor de nieuwe 7e klas lopen voorspoedig. We weten al dat we volgend jaar zullen starten met twee 7e klassen voor de Regge; voor de reguliere stroom verwachten we vier of vijf 7e klassen.

Minder voorspoedig loopt het met de naam van de school. Door een betreurenswaardige miscommunicatie tussen bestuur en commissie had het bestuur het verkeerde beeld van wat de commissie aan het doen was. Het probleem was eigenlijk al ontstaan op het moment dat de commissie gestart was, maar dat had toen niemand door. Toen het bestuur, lange tijd onwetend van wat er gaande was, een set namen van de commissie kreeg, konden ze geen goedkeuring geven aan een van de namen. Het bestuur stelt voor een nieuwe commissie aan het werk te zetten, onder leiding van Marijn. Dit traject zal pas volgend schooljaar van start gaan. Mogelijk is de animo dan weer wat groter. Voorlopig werken we verder, tot de zomer onder de namen IJssel en Berkel en voor de nieuwe school onder de werknaam Vrijeschool Zutphen VO. Ach, de zangeres zonder naam deed het ook goed.

Binnenkort moeten we een besluit nemen over de huisvesting van de klassen volgend schooljaar: welke klas komt op welke locatie? Daarbij speelt een heel aantal overwegingen mee. Het moet natuurlijk een pedagogisch verantwoorde keuze zijn die we maken. Verder willen we voorkomen dat leerlingen en docenten teveel op en neer moeten tussen twee locaties. We willen jaarlagen, waar mogelijk, bij elkaar in een gebouw. Dat alles bij elkaar maakt het lastig om tot een scenario te komen dat ideaal is. De werkgroep organisatie, die zich de afgelopen maanden gebogen heeft over dit vraagstuk, heeft een vijftal scenario's uitgewerkt maar meteen geconstateerd dat er aan ieder scenario nadelen kleven. Het is dus eigenlijk kiezen voor het minst slechte. Geen dankbare taak! Tijdens de ouderklankbordgroepbijeenkomst zal ook dit onderwerp van gesprek zijn. Creatieve ideeën zijn overigens van harte welkom!’

Het meest recente ouderbulletin, dat van mei, kwam op 10 mei uit. Dat begint zo:

‘Woensdag voor de meivakantie hebben de d-MR-en van IJssel en Berkel de plannen van de werk- en projectgroepen voor de schoolontwikkeling goedgekeurd. Daarmee is een belangrijke stap op weg naar de nieuwe school gezet. Een aantal zaken kan en moet de komende twee maanden direct voor het volgend jaar gerealiseerd worden. Voor de wat langere termijn maken de werk- en projectgroepen een doorstart om er voor te zorgen dat de plannen die er zijn ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden.

We zijn er bescheiden trots op dat we zover zijn. We hebben veel tijd besteed aan een grondige bezinning op de kern van onze school en op de inrichting van ons onderwijs – de genomen besluiten passen in die lijn. Een groot aantal collega’s en ook ouders en leerlingen is hierbij betrokken geweest door mee te doen in een werkgroep of actief mee te denken tijdens beleidsdagen of op andere manieren. We denken dat we bezig zijn een kwaliteitsslag te maken. Verderop in deze nieuwsbrief vindt u een overzicht van de genomen besluiten.

Over het plan over de plaatsing van de klassen volgend jaar moet nog een beslissing worden genomen. Het is het meest lastige plan, simpelweg omdat er geen goede oplossingen voor het probleem van de huisvesting zijn. We hebben meerdere opties bekeken en elke optie was slecht. Een keuze maken is dus kiezen voor het minst slechte plan, maar betekent tegelijk dat een groep ouders en leerlingen ontevreden zal zijn. Buitengewoon spijtig, maar niets aan te doen. Niemand kan iets beters bedenken. Hieronder drukken we integraal het voorstel van de werkgroep af. Vooraf een paar opmerkingen die binnen school niet gemaakt hoeven worden, maar voor ouders mogelijk relevant zijn.

Het gebouw aan de Weerdslag is gebouwd voor krap 700 leerlingen. Momenteel zitten er 850. Er zijn vier noodlokalen bijgeplaatst, maar dan nog is er een behoorlijk lokalentekort, is er een enorme druk op met name de vaklokalen en zijn de voorzieningen (met name de kantine) niet toereikend. Om de druk van het rooster te halen moeten er zeker 300 leerlingen aan de Dieserstraat les krijgen.

Twee jaar geleden kwamen er vanuit de 10e en 11e klassen stromen klachten over het heen en weer fietsen. Vanwege het ruimtegebrek aan de Weerdslag moesten er nogal wat klassen midden op de dag overlopen. Dat was, op z’n zachtst gezegd, geen succes. Dit jaar moeten er nogal wat collega’s tussendoor over-fietsen. Dat levert erg veel klachten en problemen op. Een groot deel van het langdurig ziekteverzuim wordt hier door veroorzaakt. Dat is dus evenmin een succes.

Op termijn streven we naar een unilocatie op de Weerdslag. Alle leerlingen (we willen de school niet verder laten groeien, alleen door de dubbelstromige Regge zal het leerlingen aantal langzaam tot 1100 toenemen) komen dan op één plek, waarschijnlijk in meerdere gebouwen of vleugels. De realisatie van dat plan zal 3 tot 5 jaar in beslag nemen. We moeten nu voor een optie kiezen die voor vijf jaar kan gelden. Bij de keuze die we gemaakt hebben speelde het beperken van het aantal fietsbewegingen tussen de gebouwen, een erg grote rol. Daarnaast wilden we dat leerlingen van klas 7 t/m klas 12 elkaar in een gebouw zouden ontmoeten. Tenslotte wilden we leerlijnen in tact houden.

Deze overwegingen leiden tot onderstaand voorstel, waar we de voor u belangrijkste wijzigingen uit halen:
– de IJsselklassen hebben volgend schooljaar les op de Weerdslag.
– de Reggeklassen hebben volgend jaar het grootste deel van hun lessen aan de Dieserstraat.
Dat de 12e klassen veel lessen aan de Dieserstraat zullen krijgen is in overeenstemming met de situatie van dit jaar. We beschouwen dat niet als een wijziging van ons beleid.

We kunnen ons voorstellen dat u over dit voorstel met de schoolleiding van gedachten wilt wisselen en we hebben om die reden twee informatiebijeenkomsten gepland:
Maandag 17 mei 20.00 uur aan de Dieserstraat. Daar komt de overplaatsing van de IJsselklassen ter sprake.
Dinsdag 18 mei aan de Weerdslag, waar we praten over de locatie waar de Regge les zal krijgen.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd.’

Waarna de ‘Notitie van de werkgroep Huisvesting d.d. 27-4-2010’ integraal wordt weergegeven. Als de verschillende opties zijn besproken, volgt de volgende belangrijke zinsnede, in lijn met het voorgaande:

‘Elke optie heeft voor- en nadelen. De werkgroep heeft een afweging gemaakt tussen de voors en tegens van het onthoofden van de school enerzijds en het uitplaatsen van een compleet aantal klassen van een praktische aparte stroom die zich binnen school profileert, anderzijds.

De werkgroep kiest op basis van deze afweging voor de optie waarbij de Regge op de Dieserstraat wordt geplaatst.

We zijn ons terdege bewust van de bezwaren die aan deze optie kleven: de koffieshop, de kroeg, nabijheid andere scholen, de positie van smeden, verzorging en landbouw, het geïsoleerd worden van de rest van de school en de lastige terugkeer, maar komen vanwege de minste pendelbewegingen en het heel houden van de leerlijnen toch tot deze afweging. Op deze locatie (Dieserstraat) zullen ook lessen voor 12e klassen verzorgd worden.

Deze optie wordt voorgelegd aan de schoolleiding en de Stuurgroep en vervolgens aan de d-MR-en. De praktische consequenties van deze keuze zullen onderzocht moeten worden. Nu al kan worden aangegeven dat betrekken van een ander gebouw door de Regge niet van grote investeringen in dat gebouw vergezeld kan gaan.

Wanneer het ROC-gebouw beschikbaar komt (zie bijlage 1), dan ligt het in de lijn der verwachtingen dat de Regge ook goed in dat gebouw gehuisvest kan worden. Aandachtspunt is de integrale terugkeer van de Regge op de Weerdslag.’

De verdere details kunt u ter plekke nalezen. We wachten nu in spanning de ontwikkelingen af op deze nieuwe fusie-Vrijeschool Zutphen VO.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Volgen op Facebook


Translate

Volgers

Herkomst actuele bezoeker(s)

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)