Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 21 mei 2010

Hout

Welkom in de wereld van het hout. En de wereld van de investeerders. Ik neem u eerst mee naar Jos Bregman, houtkunstenaar. Zijn bedrijfje heet ‘Woordword’:

‘Woodword.com’s drijvende kracht, Jos (G.G.) Bregman is gedurende lange tijd “in de leer” geweest bij een ervaren timmerman en meubelmaker. Ook anno 2001 wint hij bij tijd en wijle nog advies in bij deze ambachtsman uit de praktijk. Door deze jarenlange ervaring, gecombineerd met een eigen werkplaats, professionele machines, een hamer en scherpe beitels, kan Woodword.com eigengereide producten en onorthodoxe oplossingen leveren. Het zijn stuk voor stuk producten en oplossingen die de tand des tijds kunnen weerstaan, én duurzaam tot stand gekomen zijn. Of het nu gaat om een kantoorinrichting, tuinarchitectuur of verbouw of renovatie van uw huis. En of het nu om gerichte promotie, relatiegeschenken of gebruiksartikelen gaat.’

Opvallend is de locatie waar dit bedrijfje gevestigd is:

‘Woodword is gevestigd op het terrein van de woonvereniging op het historische deel van het landgoed Thedinghsweert. U bent van harte welkom om bij Woodword langs te komen, maar uitsluitend op afspraak.’

Thedinghsweert kennen wij ondertussen goed, hoe vaak heb ik daar ondertussen geen aandacht aan besteed. Het laatst was op 28 maart in ‘Flowforms’. Vergelijken we de website van de Vereniging Thedinghsweert – deze vereniging ‘biedt sinds 1994 onderdak aan 18 huishoudens op het historische deel van het voormalige landgoed Thedinghsweert’ – met die van Jos Bregman, dan valt de gelijkenis meteen op. Maar er zijn meer overeenkomsten. Op 21 mei 2007 plaatste Jos Bregman dit bericht op de website van Trouw, met de titel ‘Magisch Hout’:

‘Workshop op landgoed Kraaybeekerhof (11.00-20.00; Driebergen-Rijsenburg), een mooie manier om de lente te vieren, met oude bomen en lekker eten. “In Magisch Hout leer je de verborgen schoonheden van hout blootleggen en toepassen. Het programma begint met het verkennen van het landgoed en een zoektocht naar hout. De verzameling gaan we bewerken met handgereedschap. We werken toe naar een herkenbaar resultaat.” Op www.houtmeteenverhaal.nl (kopje “workshops”) lees je er meer over, en kun je je opgeven.’

Een maand later hield Jos Bregman zo’n zelfde soort workshop ook tijdens een ‘Bijeenkomst Landgoed de Graven’. Dat was op zaterdag 23 juni 2007, zoals de website van Forest Returns meldt (het valt niet mee om Thedinghsweert goed te spellen):

‘Rentmeester Maarten Mortier wist in nauwe samenwerking met Jos Bregman van WoodWord (Landgoed Thedensweert nabij Tiel) een mooie combinatie te maken. ’s Morgens – in het kopgedeelte – de aandeelhoudersvergadering van Hollands Hardhout I BV en van Landgoed De Graven BV, in het rompgedeelte de “wood workshop” van houtkunstenaar Jos en in het staartgedeelte de commandietenvergadering van Hollands Hardhout II CV. Een bijzondere dag met vele scheppingen uit Robinia pseudoacacia L.’

Zo komen we pardoes in de sfeer van de landgoederen. Landgoed Thedinghsweert, landgoed Kraaybeekerhof, landgoed De Graven in Limburg; het is een wereld apart. Elders op deze website vinden we onder de datum van dinsdag 10 november 2009 een bericht met als titel ‘Reders- en Rentmeesterskantoor’:

‘Mede op voorspraak van groenondernemer Eckart Wintzen heeft diens groene mederidder Cor Denneman Heilscher domicilie gekozen in Bosschuur d’Ouwe Kamp, Woudenbergseweg 41 te Austerlitz. In het echte groene hart van Nederland op de Utrechtse Heuvelrug, omringd door zo’n 2.500 hectaren bossen, landgoederen en andersoortige natuurgebieden. Een oase van rust en ruimte... Aldaar zijn gevestigd:

– Core Developments Holding (“branch office”; bv sinds 1985),
– TOPAZ, Marketingwise Communications (bv sinds 1986),
– Forest Returns (bv sinds 1988),
– Vereenigde Costaricaanse Compagnie (bv sinds 2007),
– Landgoed Groot Mariënbosch (“branch office”; NV sinds 2008)’

Als we willen weten wat dit allemaal inhoudt, moeten we een beetje rondsurfen op deze website. Dat is niet zo moeilijk, via het menu bovenaan. Op de homepage worden we als volgt welkom geheten:

‘Met het initiëren, ontwikkelen en beheren van landgoederen is er vanuit thuishaven Nederland zelf een eeuwenlange goede reputatie opgebouwd, ook in den verre. Landgoederencompagnie Forest Returns (bv anno 1988) voegde daar nieuwe dimensies aan toe. Met behoudbare landgoederen in goede landen. Samen met serieuze & solide mede-investeerders.’

Gaan we onder het kopje ‘Corporate’ naar ‘Vennootschapsgeschiedenis 1988 >’, krijgen we hier een hele geschiedenis voorgeschoteld. Onder het jaar 2005 vinden we onder meer deze ontwikkelingen beschreven:

‘Gezien het beoogde doorgroeiscenario van Forest Returns wordt – na een intensieve periode van zo’n zeven jaar – het Stichtse Plantagekantoor in Utrecht op 1 juni 2005 verruild voor een wel zeer lommerrijke plek: Bosschuur d’Ouwe Kamp te Austerlitz – eigendom van Staatsbosbheer – omringd door een natuurgebied van ruim 3.000 hectaren. Danzij Cor’s contacten in het grijsgroene verleden met Eckart Wintzen, ook binnen Social Venture Network en mede op voorspraak van Cor’s broer Eric Denneman kwam deze unieke locatie binnen handbereik.

Opnieuw wordt de kantoorruimte verdubbeld; dit keer van 90 naar 180 m2. Daarenboven kan in en rond ons in gebruik genomen rentmeesterskantoor van tal van andere nieuwe faciliteiten gebruik worden gemaakt.

Tweede helft 2005 wordt het contact met drs. Maarten A. Mortier, “founding father” van More Trees Consultancy bv geractiveerd en verder geïntensiveerd. Het collegiale en tevens investeerderscontact bestond al sinds 1996 doch is sinds 2005 in een nieuwe vorm gegoten.

Het heeft er onder meer toe geleid dat alle activiteiten van More Trees Consultancy bv sinds eind 2005 zijn verplaatst naar het inmiddels gemeenschappelijke rentmeesterskantoor in Austerlitz. Zowel op directeurs- en rentmeestersniveau als op aandeelhoudersniveau wordt sinds eind 2005 stap voor stap toegewerkt naar verregaande vormen van samenwerking tussen Maarten Mortier, als “founding father” van More Trees Consultancy bv enerzijds en Cor Denneman als “founding father” van Forest Returns anderzijds.’

Wat de activiteiten betreft, biedt ‘Landgoederencompagnie’ een aardig inkijkje:

‘Landgoederencompagnie Forest Returns, besloten vennootschap sinds 1988, ontwikkelde zich stap voor stap tot “niche player” aan de bovenkant van de markt, met name in de “business-to-business” markt, als het gaat om:

Multifunctionele landgoederen in goede landen

Met de verwerving van aanpalende arealen schept Forest Returns een gezonde basis en een vruchtbare voedingsbodem voor multifunctionele behoudbare landgoederen in goede landen. Daarmee neemt Forest Returns op haar eigenwijze eigen wijze een nogal spraakmakende positie in. Met als significante voorbeelden hulp bij respectievelijk verwerving van:

Landgoed Heidehof in Eext (Drenthe; Dolf van der Weij & Annetje Braat)
Hacienda la Esperanza (Vereenigde Costaricaanse Compagnie bv)
Landgoed Groot Mariënbosch (NV in het Nieuwe Suriname)’

En onder ‘Samenwerking’ staat dit:

‘De vennootschap heeft bewust gekozen voor het aangaan van strategische allianties, zowel op inkoop-, verkoop- als op financieel vlak. De organisatie is dynamisch en flexibel met een relatief kleine kern. En ook dat laatste willen wij graag zo houden.’

Als we dit allemaal zo op ons laten inwerken, dan is het volgende nieuws niet zo heel vreemd meer. Onder ‘Portfolio’ staat als eerste ‘Nederland – Landgoed De Graven’ beschreven. Dat hebben we hier al kort leren kennen. Na een beschrijving van de organisatie en de manier van werken, die ik hier gevoeglijk oversla omdat die al aan bod is geweest, treffen we tot onze stomme verbazing een ‘Notabene’ van flinke omvang aan, ondertekend door Cor Denneman Heilscher (CDH) zelf:

‘Nota Bene Landgoed Kraaybeekerhof te Driebergen-Rijsenburg

Voor de derde maal (sinds 2006) is Forest Returns anno 2010 (opnieuw) benaderd voor Landgoed Kraaybeekerhof in Driebergen-Rijsenburg. Dit keer op voorspraak van Stichtingsbestuurder Eric Brinckmann die tevens als collega-directeur-rentmeester mag worden beschouwd gezien diens activiteiten voor Landgoed annex Waterpark Het Lankheet, vooral bekend van haar vloeiweiden & waterbeheer van de XXI eeuw.

Nu voelt het goed. Vandaar dat de finaliserende bespreking op 8 April 2010 in Austerlitz tussen Eric Brinckmann & Cor Denneman Heilscher geleid hebben tot een zogenoemde “Letter of Content” d.d. 9 April 2010. Waarvan akte!

Zie hieronder de tekst zonder afbeeldingen:

Samenvatting

Ondergetekende (CDH) is – om hem zeer moverende redenen – bereid zich vanaf 01 Augustus 2010 met een substantieel aantal entiteiten te verplaatsen van diens huidige bomenrijke domicilie van Staatsbosbeheer te Austerlitz naar Landgoed Kraaybeekerhof.

Het betreft daarbij een aantal entiteiten, waarin hij in zakelijke zin een in meer of mindere mate een (veelal controlerend) belang heeft alsmede een aantal entiteiten waarvoor hij als (veelal oprichtend) bestuurslid optreedt.

Ook organisaties – die onder diens dak van Boschuur d’Ouwe Kamp gehuisvest zijn en zich met diens gedachtegoed verbonden weten – hebben CDH te kennen gegeven hem in dat geval – onder specifieke voorwaarden – in diens voetspoor te volgen van Austerlitz naar Driebergen-Rijsenburg.

Daarenboven is hij eveneens bereid om desgewenst en desgevraagd een actieve directiefunctie te vervullen binnen een besloten vennootschap, waarin naar verluidt alle activa (roerende, onroerende en ontroerende goederen/zaken) van Landgoed Kraaybeekerhof zullen worden ondergebracht. Zo dit van beide kanten mogelijk is, zij tevens opgemerkt dat scribent dezes met risiodragend kapitaal actief wenst deel te nemen in het aandelenkapitaal van de hiervoor bedoelde entiteit en bovendien – vanuit diens kennis, kunde en ervaring als landgoederenondernemer – een actieve bijdrage kan leveren ter versterking van het eigen vermogen van deze “Landgoed Kraaybeekerhof bv” passend binnen zijn eigen adagium: het vermogen om de juiste balans te vinden.

Retrospectief

CDH ( 23-08-1949) werd begin van dit jaar – nota bene ten derde male sinds 2006 – benaderd om een actieve rol te spelen terzake Landgoed Kraaybeekerhof. Dit keer op voorspraak van bestuurslid en collega-directeur-rentmeester Eric Brinckmann, later versterkt met diens collega-bestuurslid Eric Prins en interim-directeur Jogé Smallenbroek en daarbij gaandeweg gesecondeerd door een aantal terzake kundige adviseurs.

Nu voelde het wel goed.

Schrijver dezes voelt zich van nature sterk verbonden met het ecologische en spirituele gedachtegoed van Landgoed Kraaybeekerhof. Ook gezien zijn eigen persoonlijke en zakelijke ervaringen met historisch erfgoed in binnen- en buitenland in het algemeen en met monumentale panden en buitenplaatsen in Nederland het bijzonder. Vandaar dat hij spontaan aanbood om tot op heden voor eigen rekening en risico kennis, kunde en ervaring van zijn in- en externe land-goedexpertteam ten faveure van Kraaybeekerhof in te zetten.

Hetgeen geschiedde met de actieve hulp van (in chronologische volgorde):
– drs. Maarten Mortier,
– drs. Marius de Wilt MBA,
– Joke Kloppenborg,
– drs. Ernst van Splunter,
– Patrick Teunissen,
– Tom Bos,
– Gert Eussen.

Daarenboven zijn ook adviezen en andersoortige steun ingeroepen van nogal wat Driebergenaren (m/v) aangezien CDH zich al in een veel eerder stadium als (levenslange) Vriend van het Kerkplein Driebergen-Rijsenburg met het historisch erfgoed ter plekke verbonden wist. Een aantal besprekingen met uw bestuur in zowel Driebergen als Austerlitz, waarvan de laatste nog gisterenavond, hebben geleid tot deze zogenoemde “Letter of Comfort”.

Anno nu

Momenteel werken wij binnen de eerder genoemde entiteiten met een groeiende team van mensen, allen op basis van individueel zelfstandig ondernemerschap, daarbij dankbaar inspelend op de fenomenen flexibele werkplaatsen, maatschappelijk verantwoorde vormen van communicatie (Eye Catcher) en van milieusparende activiteiten.

Ons sleutelwoord: behoudbaarheid. Op onze huidige kantooroppervlakte van 180 m2 (+ riante binnentuin van 225 m2) betalen wij gezamenlijk op jaarbasis een huurbedrag van € 30.000 exclusief B.T.W. doch wel inclusief alle nutsvoorzieningen, alarm, facilitair gebruik van “Hooischuur”-restaurant, ‘Lagerhuis’-zolder enz.

Terug naar de toekomst

Wij zijn graag bereid om “with a little help of our friends” op Landgoed Kraaybeekerhof – passend binnen een nader uit te werken raamwerkovereenkomst en binnen het vigerende bestemmingsplan met uitbreidingsmogelijkheden – om op holistische wijze, werkend vanuit het door ons beoogde centrum, de huidige Oranjerie plus Landgoedwinkel, samen aan een vruchtbare toekomst te bouwen, schouder aan schouder, stap voor stap en bovenal gestoeld op harmonie tussen mensen en in samenhang met de directe leefomgeving. Zowel ecologisch als economisch verantwoord. En daarin ook op gepaste wijze mee te investeren, steevast samenhangend met een beoogde marktconforme jaarhuurprijs binnen een bandbreedte van stel € 43.000 tot € 61.000 excl. B.T.W., afhankelijk van vierkante meters, investeringsvolume, grondgebruik, koopoptie e.d.

Daarbij is met name voor landgoederencompagnie Forest Returns het op micro-formaat visueel maken van haar ‘Papatya’-concept van vitaal belang als het gaat om behoudbare:

– bosbouw,
– educatie,
– gastvrijheid,
– land- & tuinbouw,
– veeteelt,
– visvangst,
– energie.

Doch elke wereldreis begint met de eerste stap. Vandaar onze bereidheid om hierover met uw bestuur & directie en zo u dat wilt met uw huidige financiers verder van gedachten te wisselen.

Ook staan wij – vanuit onze natuurlijke grondhouding – positief tegenover een dialoog met andere (toekomstige) belanghebbenden, zowel waar het de omlevenden/omwerkenden/omwonenden betreft als andere landgoedgebruikers (in spé) met het hart op de goede plek en die niet groen voor rood willen laten wijken...

Cor Denneman Heilscher

Zou dit dan de oplossing zijn van de financiële problemen van Kraaybeekerhof, waarover Michiel Rietveld repte op 11 mei in ‘Afgrond’?

2 opmerkingen:

Cor Denneman Heilscher zei

Dank voor uw opbouwende kritiek, waarde heer Gastkemper ! Inmiddels is de juiste schrijfwijze van Thedinghsweert toegepast.

Zeilt u eens naar:http://www.forestreturns.com/fotografie/bijeenkomst-landgoed-de-graven

Graag bij gelegenheid contact op (065) 123 00 70, waarvoor bij vooraat dank.

Cor J.M. Denneman Heilscher

Cor Denneman Heilscher zei

tekstCORrectie: bij voorBaat dank

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)