Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 17 november 2010

Ouderenzorg


Ik meldde het al op 23 september in ‘Psychogeriatrie’, maar eergisteren plaatste Antroz, antroposofische woonzorggroep, het bericht nogmaals onder ‘Nieuws’ op haar website, voorzien van nieuwe, extra informatie, onder de lange titel Leendert Meeshuis gaat wonen en zorg in De Bilt kleinschaliger organiseren’:
‘Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft ingestemd met een uitbreiding van het Leendert Meeshuis met 36 plaatsen. Door deze uitbreiding kan het Leendert Meeshuis zorg gaan bieden aan, in totaal, 110 bewoners. Antroz ziet in deze beslissing van het Ministerie de erkenning dat het Leendert Meeshuis een toekomstbestendige organisatie is, met een zorgvisie die aansluit bij wensen in de maatschappij en met een zorgaanbod waar ook in de toekomst een grote vraag naar zal blijven bestaan.

Mevrouw J. van Leeuwen, voorzitter van de cliëntenraad van het Leendert Meeshuis, is verheugd met deze uitbreiding. “Door deze uitbreiding kunnen wij bewoners opnemen die al lange tijd op de wachtlijst staan om in het Leendert Meeshuis te kunnen wonen. Vanwege de identiteit van het verpleeghuis en de nadruk op kleinschaligheid en kwalitatief goede zorg geworteld in de antroposofie, zijn er mensen die met een CIZ indicatie de voorkeur geven aan wonen in het Leendert Meeshuis. De cliëntenraad is enorm blij dat we deze mensen en hun familie, nu kunnen helpen.” Ook de heer Pluijter, Raad van Bestuur van Stichting Antroz waar het Leendert Meeshuis onderdeel van uitmaakt, bevestigt dat meer mensen die voorkeur geven aan een verpleeghuisopname in het Leendert Meeshuis geholpen kunnen worden.

Het Leendert Meeshuis hoopt op korte termijn, binnen enkele maanden, de deuren te openen voor nieuwe bewoners. Deels gebeurt dat door een tijdelijke herinrichting van ruimtes binnen het Leendert Meeshuis. Zo worden enkele ruimtes herverdeeld en wordt er verbouwd, zodat nog dit jaar extra bewoners opgenomen kunnen worden. Jos Visser, coördinator facilitair van het Leendert Meeshuis, bevestigt: “Een belangrijke verbetering is, dat tegelijkertijd de afdeling voor somatische bewoners kan worden heringericht waarbij meer mogelijkheden ontstaan om het wonen en de zorg kleinschalig te organiseren.” De cliëntenraad heeft hiermee ingestemd en ziet dit als een positieve ontwikkeling. Ook wordt op dit moment met andere huurders op het Berg en Bosch terrein en met de eigenaar van het terrein een oplossing gezocht om tijdelijk, vanaf begin 2011, extra huisvesting te realiseren.

De tijdelijke aanpassingen in de oudbouw op het Berg & Bosch terrein zijn de opmaat voor totale vervangende nieuwbouw van het Leendert Meeshuis. Sinds 2008 is Stichting Antroz in de gemeente De Bilt dringend op zoek naar een locatie voor vervangende nieuwbouw van het woonzorgcentrum. De heer Pluijter: “Alleen met vervangende nieuwbouw die we het liefste binnen een beperkt aantal jaren in De Bilt realiseren, ontstaat een woon- en leefklimaat dat nog meer aansluit bij de woonwensen van de bewoners, met nadruk op de kwaliteitswaarden waar wij als zorginstelling voor staan.”

Informatievoorziening
Antroz heeft een e-mail adres beschikbaar voor vragen over de uitbreiding van het Leendert Meeshuis en over het initiatief voor vervangende nieuwbouw.’
Zeg je ‘ouderenzorg’, moet ik meteen ook aan het Rudolf Steiner Verpleeghuis in Den Haag denken. Ook daar is van alles gaande, zoals ik ruim een jaar geleden, op 1 september 2009 in ‘Zorgzwaarte’ meldde. Directeur Ted van Schie schreef toen onder meer het volgende:
‘Het Rudolf Steiner Verpleeghuis is bezig met de ontwikkeling van nieuwbouwplannen. Inzet van de nieuwbouwplannen is een grotere privacy voor de verpleeghuisbewoners ter vervanging van de huidige afdelingen en meerbedskamers. In de nieuwbouw, die zowel op de huidige als op een tweede locatie in de omgeving zal plaatsvinden, zullen woongroepen de kern vormen. Voor de somatische verpleeghuisbewoners woongroepen van maximaal 10 bewoners en voor de psychogeriatrische bewoners woongroepen van 6 bewoners.’
Op de eigen webpagina met ‘Actualiteiten’ geeft Van Schie nu nadere informatie, verdeeld in twee fases. Fase 1 behelst:
‘Eind 2010 zullen de bewoners van de psychogeriatrische afdeling de Linde verhuizen naar Swaenestate op de Volendamlaan (daar zal de verhuisde afdeling Linde “de Brug” heten). Deze tijdelijke huisvesting is ter overbrugging van de periode, waarin voor de bewoners van de Linde nieuwe herenhuizen worden gebouwd op het terrein van Huize Royal aan de Rusthoekstraat. Naar verwachting worden deze nieuwe huizen eind 2012 opgeleverd.

In Swaenestate wordt de kwaliteit van de fysieke woonomgeving al aanzienlijk verbeterd. Elke bewoner krijgt een eigen zit-slaapkamer met sanitair. Tevens zal er door de aanwezigheid van meerdere kleinschalige huiskamers al zoveel mogelijk in kleinere groepen worden geleefd. In de nieuwbouw krijgt dit kleinschalig wonen, met voor iedere bewoner een eigen appartement, definitief vorm. In de eerste maanden van 2011 krijgen vervolgens alle bewoners van de twee somatische afdelingen meer fysieke leefruimte.

Een aanmerkelijke verbetering van de privacy wordt gerealiseerd voor de bewoners van de meerbedkamers. Het huidige zorggebouw, het Tobiashuis wordt gerenoveerd, waardoor er kleinere afdelingen (17 i.p.v. 25 bewoners) ontstaan en er voor alle bewoners een 1 of 2 persoonskamer beschikbaar zal komen.’
Vervolgens wordt fase 2 beschreven. Hier herkennen we gedeeltelijk dezelfde informatie als die van vorig jaar september:
‘Definitieve huisvesting d.m.v. nieuwbouw.
Inzet van de nieuwbouwplannen is een grotere privacy voor de verpleeghuisbewoners ter vervanging van de huidige afdelingen en meerbedskamers. In de nieuwbouw, die zowel op de huidige als op een tweede locatie in de omgeving zal plaatsvinden, zullen woongroepen de kern vormen.

Voor de somatische verpleeghuisbewoners woongroepen van maximaal 10 bewoners en voor de psychogeriatrische bewoners woongroepen van 6 bewoners. Tevens zal het Rudolf Steiner Verpleeghuis een bredere dienstverlening gaan bieden aan verzorgingsbehoeftige ouderen. In de nieuwbouw komen zowel appartementen ten behoeve van ouderen met een verzorgingshuisindicatie (ZZP 1 t/m 4) als wel circa 30 luxe zorghuurappartementen voor ouderen met een zorgindicatie.

Deze luxe appartementen zijn ook geschikt voor oudere echtparen, waarvan één van de partners een zorgindicatie heeft. Dagbehandeling voor thuiswonende ouderen met een psychogeriatrische aandoening zal ook tot de mogelijkheden gaan behoren. Op dit moment is het Rudolf Steiner Verpleeghuis in vele procedures verwikkeld om deze nieuwbouw concreet van start te kunnen laten gaan.

Voor de psychogeriatrische bewoners worden er op het terrein van Huize Royal aan de Rusthoekstraat 3 herenhuizen gebouwd. In elk huis komen 2 groepen van 6 bewoners te wonen. Elke bewoner heeft de beschikking over een eigen appartement. Voor elke groep is er een gezamenlijke huiskamer en voor beide groepen een grote gezamenlijke woonkeuken. Eind 2012 zijn deze huizen naar verwachting gereed.
Voor de somatische verpleeghuisbewoners zijn nieuwbouwplannen ontwikkeld op het huidige terrein van het Rudolf Steiner Verpleeghuis. De vorderingen met de gemeentelijke bouwvergunningprocedure en de financiering van deze nieuwbouwplannen zijn bepalende factoren voor de concretisering van deze plannen.’
In het eigen tijdschrift ‘Op De Hoogte’ van het ‘Rudolf Steiner Verpleeghuis en Artaban’ te Den Haag, ‘Jaargang 15, Herfst 2010, Nummer 3’, wordt directeur Van Schie nog concreter. Op bladzijde 18 en 19 heeft hij ‘Nieuws over de verhuizing van de bewoners van de Linde en de renovatie van het Tobiashuis’:
‘Alle voorbereidingen voor de verhuizing van de bewoners van de Linde naar Swaenestate verlopen voorspoedig. En dat moet ook, want de verhuisdatum van 1 december a.s. komt snel dichterbij.

Op dit moment is de aannemer bezig met de noodzakelijke aanpassingen. Het creëren van drie kleine huiskamers, de gezamenlijke keuken en het verzorgen van aanpassingen in het kader van de (brand) veiligheid zijn dan zaken waaraan u moet denken. Na de aannemer zullen de schilder en de vloerenspecialist zorgen voor een mooie uitstraling van deze tijdelijke huisvesting.

De organisatie van de zorg, therapieën en dagbesteding is in kleine werkgroepen uitgewerkt. Het beeld is duidelijk hoe dit allemaal geregeld gaat worden en deze laatste twee maanden zullen punten op de i gezet gaan worden. Voor de inrichting van de bewonerskamers, er komen nieuwe bedden en voor iedere bewoner een eigen stoel en tafel, en de huiskamers is een plan gemaakt. U begrijpt dat er achter de schermen nog over talloze praktische zaken afspraken gemaakt worden om de overgang van de bewoners van de Linde naar deze nieuwe woon- en verpleegomgeving zo soepel mogelijk te laten verlopen. Het Rudolf Steiner Verpleeghuis en alle betrokken medewerkers zijn er klaar voor.

Na de verhuizing op 1 december zal er direct een start gemaakt worden met het opknappen van de benedenverdieping van het Tobiashuis. Het plan is in grote lijnen klaar en in oktober zal dit verder uitgewerkt gaan worden en zullen de afspraken met de aannemer gemaakt worden. In een tijdsbestek van een halfjaar worden alle verdiepingen van het Tobiashuis opgeknapt. Het resultaat zal mooie, frisse, nieuw gemeubileerde afdelingen opleveren voor elk 17 bewoners. De huiskamers worden vergroot doordat de huidige zusterposten verdwijnen en deze ruimte toegevoegd gaat worden aan de bestaande huiskamer. Na de opknapbeurt beschikken alle bewoners in juni 2011 over een 1 of 2 persoonskamer.

Er zal uiteraard alles aan gedaan worden om de overlast van deze renovatie voor de bewoners van de Abeel en Berk zo klein mogelijk te laten zijn. Maar helemaal zonder overlast zal het niet gaan, zoals u zult begrijpen. Al was het alleen al vanwege de interne verhuizingen, die nodig zijn om de renovatie te kunnen laten plaatsvinden. Het korte tijdsbestek, waarin deze kwaliteitsverbetering van de huidige verpleegafdelingen zal plaatsvinden en het uiteindelijk resultaat zal deze overlast hopelijk weer snel doen vergeten. Kortom het is een dynamische tijd voor het Rudolf Steiner Verpleeghuis.

We hebben echter een duidelijk doel voor ogen. Eindelijk de huidige ondermaatse woon- en verpleegafdelingen achter ons te laten en de bewoners een meer eigentijdse woonomgeving te bieden, met meer eigen privacy mogelijkheden. In een volgende Op De Hoogte zal ik verder ingaan op de inspanningen om voor alle bewoners van de Abeel en de Berk nieuwbouw te realiseren, nieuwbouw waarin er voor alle bewoner een eigen kamer beschikbaar is. Voorlopig zetten we een flinke stap in de goede richting. Wordt vervolgd.’
In het ‘Jaarverslag Rudolf Steiner Verpleeghuis 2010’ zoals dit sinds 1 juni van dit jaar op de website van het ministerie van VWS staat, lezen we op bladzijde 9 over ‘Beleidsresultaten 2009’ onder andere:
‘Van de drie speerpunten in het beleid, namelijk verbetering bejegening, nieuwbouw en volledige fusie met de Raphaëlstichting is alleen het eerste conform plan afgesloten. (...) De inzet om de planfase van de nieuwbouw af te sluiten en de overgang te kunnen maken naar de uitvoeringsfase werd niet gehaald. De businesscase, die opgesteld is, bleek niet financierbaar.

Wel is het belangrijke besluit genomen om in 2010 middels een tijdelijke herhuisvesting van de afdeling Psychogeriatrie en een renovatie c.q. herinrichting van het bestaande Tobiashuis de meerbedskamerproblematiek op te lossen. Het vraagstuk van een optimale duurzame toekomstbestendige oplossing is hiermee nog niet van tafel. De volgende beleidsresultaten in het verslagjaar zijn belangrijk.’
En op bladzijde 19:
‘Extra kosten zijn gemaakt ten behoeve van (advies)kosten nieuwbouw en onderhoud. Het bestuur heeft besloten van nieuwbouw af te zien en de aanloopkosten nieuwbouw geheel te voorzien, omdat de nieuwbouwplannen – hoe gedegen ook – met het oog op de financiële crisis een te groot risico vormden. In plaats van nieuwbouw is besloten tot renovatie.’
Dus zo is de stand momenteel bij een belangrijk deel van de antroposofische ouderenzorg.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)