Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zaterdag 9 april 2011

Oordeel

Er is weer een nieuwsbrief van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg (AG) aan Hogeschool Leiden uit, lees ik daar op de website:
‘Hier vindt u de nieuwsbrieven van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg. Bent u geïnteresseerd in deze (gratis) nieuwsbrief? Of kent u iemand voor wie onze nieuwsbrief interessant is? Stuur dan een email naar Rachel Heybroek-Bellwinkel via: heybroek.r@hsleiden.nl o.v.v. nieuwsbrief AG.
Deze begint meteen met:
‘Externe evaluatie lectoraat AG positief
Op 10 februari 2011 was de centrale dag van de externe evaluatie van het lectoraat waarop een onafhankelijke evaluatiecommissie sprak met diverse betrokkenen bij het lectoraat. Deze evaluatie heeft een positief resultaat opgeleverd. Lees verder
Klik ik op deze link, komt de volgende tekst tevoorschijn:
‘Tijdens de evaluatiedag van het lectoraat AG gingen leden van het College van Bestuur, het management van Hogeschool Leiden, stakeholders van het lectoraat, docenten, kenniskring, beleidsadviesgroep, directeur Cluster Zorg en de lector in gesprek met de evaluatiecommissie. Deze commissie was aangesteld door het College van Bestuur van Hogeschool Leiden. Het evaluatie-oordeel was positief!

De opdracht van de commissie bestond uit het bestuderen van de zelfevaluatie en andere relevante documenten van het lectoraat. Op basis van deze documenten sprak de commissie met interne en externe betrokkenen. De commissie was gevraagd dit alles te verwerken in een onafhankelijke evaluatie en hierover te rapporteren en aanbevelingen te doen. De samenvatting van de bevindingen van de commissie kunt u lezen aan de hand van een zevental evaluatievragen.

Het gehele evaluatierapport is binnenkort te downloaden op de website van de VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek).’
In de genoemde samenvatting staat dit:
‘Samenvatting van de bevindingen van de commissie aan de hand van een zevental evaluatievragen:

1. Wat is het oordeel van de commissie over de gemaakte keuzes van het lectoraat m.b.t. de verhouding tussen de vier algemene lectoraatdoelen?
De commissie meent dat het lectoraat een duidelijke keuze heeft gemaakt voor het wetenschappelijke onderzoek en kenniscirculatie en dat het in die lijn heeft gekozen voor de vorming van een (thans zeer succesvol gebleken) kenniskring met hoogopgeleid wetenschappelijk personeel. De andere twee doelstellingen hebben duidelijk minder prioriteit toebedeeld gekregen.

2. Wat is het oordeel, gegeven deze verhouding, van de commissie over de keuzes van het lectoraat binnen elk van de vier lectoraatdoelen: is zij per doel met de juiste dingen bezig?
Het lectoraat biedt de mogelijkheid om wetenschappelijk verantwoord en praktijkgericht onderzoek te doen in de AG. Dit is onontbeerlijk voor het creëren van bewijslast voor het bestaansrecht van KT (Kunstzinnige Therapie) en AG. Dit creëert een spanningsveld: enerzijds onderzoek verrichten ter legitimatie van AG en anderzijds het werken aan de vier lectoraatdoelstellingen binnen de hogeschool. Dat wordt nog verder gecompliceerd doordat de stakeholders / financiers (50% van het aanvangsbudget) ook eigen doelstellingen hebben. De commissie heeft veel waardering voor een geslaagde pioniersfase van een bij uitstek innovatief lectoraat.

3. Is er – gezien de omvang van het lectoraat – voldoende relevante productiviteit, impact, waardering en erkenning op de vier algemene doelen?
De commissie vindt dat het lectoraat op alle vier de doelen voldoende relevante producten levert. Het onderzoek ontvangt veel erkenning. Producten van het lectoraat worden samen met het werkveld tot stand gebracht en daarmee vrijwel vanzelfsprekend ingezet in de praktijk. Aandachtspunt is het bereiken van de eindgebruikers (patiënten). De vraag om een bijdrage aan het onderwijs en ondersteuning van docenten overstijgt het aanbod; op dit punt zou het lectoraat meer activiteit kunnen ontplooien. Aandachtspunt is de sterke gelieerdheid aan de opleiding KT en de nog beperkte aansluiting bij de overige opleidingen van het cluster Zorg. Een belangrijke opgave van het lectoraat is het onderbouwen van het bestaansrecht van de AG-sector via onderzoek. Een helder overzicht van onderzoeksactiviteiten die daartoe een efficiënte bijdrage hebben geleverd is belangrijk.

4. Worden de missie en het onderzoeksprofiel voldoende geborgd door de wijze waarop het lectoraat is georganiseerd en is ingebed in de organisatie?
De commissie is van mening dat zowel missie als het onderzoeksprofiel op de huidige wijze adequaat worden geborgd. Het lectoraat is heel specifiek in zijn missie en de daarbij aansluitende prioritering van onderzoeksdoelen en functioneert als een zelfstandig apparaat. Het mag echter niet teveel loskomen van de hogeschool. Dit was in een pioniersfase noodzakelijk om de eigen identiteit te vinden, maar kan in de nu komende fase tegen het lectoraat gaan werken als een bredere vanzelfsprekende inbedding in de hogeschool niet gerealiseerd wordt. De inbedding in het veld van de AG dient tegelijkertijd gehandhaafd te blijven.

5. Is de inzet van mensen kwalitatief en kwantitatief voldoende?
De commissie is van mening dat momenteel de inzet zowel kwalitatief als kwantitatief voldoende is. Het succes en enthousiasme waarmee nieuwe activiteiten worden ontplooid zullen, zo verwacht de commissie, op korte termijn meer inzet op beide aspecten vergen.

6. Hoe is de interne en externe samenwerking gerealiseerd? Zijn de samenwerkingsverbanden voldoende relevant, intensief en duurzaam?
De commissie meent dat het lectoraat over een uitstekend nationaal en internationaal netwerk beschikt waarmee samenwerkingsverbanden zijn gevormd voor het uitvoeren van onderzoek.

7. Welke aanbevelingen kan de commissie doen voor verdere positionering en versterking van het lectoraat? Hierbij is het specifieke van het lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg – opgezet voor het gehele veld van de AG – in de beschouwing meegenomen.
Agenda ontwikkelen voor de komende jaren waarin het lectoraat verduidelijkt:
1. Focus en richting voor de komende vier jaar, waarom en welke activiteiten het daartoe zal ondernemen.
2. De gewenste verhouding van lectoraat met hogeschool (intern) en universiteit en zorgveld (extern), een verantwoording hiervan en daarop gerichte activiteiten tot realisatie.
3. Hoe het lectoraat de uitvoering van de plannen zal borgen (o.a. benodigde personeel en infrastructuur), verantwoording hiervan en daarop gerichte activiteiten tot realisatie.
4. Een heldere visie op de relatie met het onderwijs en verantwoording.

Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg, Hogeschool Leiden
Maart 2011’
Het tweede bericht van de nieuwsbrief heet ‘RAAK project “In Verbinding” toegekend en van start’:
‘De Stichting Innovatie Alliantie (SIA) kent jaarlijks projectgelden toe aan projecten die de kenniscirculatie tussen regionale partijen bevorderen, in het bijzonder tussen kennisinstellingen als hogescholen, het MKB en publieke instellingen. Half december 2010 kwam het bericht dat voor 2011-2012 aan een projectvoorstel van het Lectoraat AG financiën zijn toegekend. Lees verder
Hier lees ik:
‘In het project “In Verbinding” worden, in samenwerking met zorgverleners in de antroposofische zorg, vier zorgprogramma’s en een manier om de uitvoering van zo’n zorgprogramma te monitoren ontwikkeld. Het gaat om zorgprogramma’s voor de aanpak in de eerste lijn van depressie, hechtingsstoornissen, hooikoorts en kanker. De samenwerkingspartners in dit project zijn: vier Therapeutica, de NVAZ als bundeling van beroepsgroepen en Hogeschool Leiden, die als penvoerder optreedt.

De doelstellingen van het project zijn:
– Het ontwikkelen van vernieuwende, op antroposofie gebaseerde behandelmethodes voor de eerstelijnsgezondheidszorg.
– Het opbouwen van een kennisnetwerk tussen onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Leiden, professionals en stakeholders die zich bezighouden met zorgverlening op antroposofische grondslag.

De therapeutica die meewerken zijn:
– Antroposofisch Therapeuticum Leiden
– Therapeuticum Aurum in Zoetermeer
– Therapeuticum Calendula in Gouda
– Therapeuticum Haarlem

De betrokken beroepsgroepen zijn in principe:
– Verpleegkundigen
– Fysiotherapeuten
– Kunstzinnig therapeuten
– Euritmietherapeuten
– Psychosociale hulpverleners
– Artsen

De fasering van het project:
– Fase 1 (jan-juli 2011): concept-zorgprogramma’s maken en ontwerp-registratiesysteem.
– Fase 2 (augustus 2011-augustus 2012): toetsen concept-zorgprogramma’s en ontwerp-registratiesysteem
– Fase 3 (september-december 2012): evaluatie en implementatie.

Tijdens dit project werken de vertegenwoordigers van de verschillende beroepsgroepen intensief in werkgroepen. Er is één werkgroep per zorgprogramma. Ook werken de vertegenwoordigers samen in expertgroepen die een inhoudelijke bijdrage leveren.

Daarnaast nemen ook studenten en docenten deel aan het onderzoek. Op dit moment ontwikkelt een groep informaticastudenten van Hogeschool Leiden onder begeleiding van een docent een deel van het registratiesysteem. Ook zijn er vragen uitgezet onder studenten van Kunstzinnige Therapie, Verpleegkunde en Fysiotherapie. Het doel is om individuele studenten of kleine groepjes te werven die op deelgebieden literatuuronderzoek of ander onderzoek oppakken in het kader van hun studie.

Het lectoraat zorgt er voor dat adviezen worden gevraagd aan andere experts, bijvoorbeeld Antroposana (koepel van patiëntenverenigingen), het Nivel (onderzoeksinstituut voor de eerstelijnsgezondheidszorg) of een buitenlandse partner op het gebied van kankerdocumentatie.

Daarnaast zorgt het lectoraat er voor dat de verzamelde input niet gaat leiden tot het ontwikkelen van één standaardprogramma. Het gaat er juist om de verschillende benaderingen en de individugerichte aanpak van de antroposofische zorg te beschrijven en tot hun recht te laten komen. De verwachting is wel dat er consensus te vinden is over de bandbreedte waarbinnen specifieke zorg wordt geboden. Hiermee kan ook steun aan de beroepspraktijk worden geboden. Uiteindelijk draagt het project ook bij aan het ontwikkelen van heldere informatie voor patiënten over de specifieke mogelijkheden van de antroposofische zorg.

In de volgende nieuwsbrief meer over de vorderingen in dit project. Informatie: Erik Baars (programmaleider)/ Dick Keijzer (projectmanager) Website: innovatie-alliantie.nl/
Er staat nog veel meer in deze nieuwsbrief, maar dit lijkt me voor een zaterdag voorlopig wel weer even voldoende.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)