Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 20 april 2011

Speelplein

Vaak genoeg heb ik bericht over vrijescholen, hoe goed of slecht die het doen. Wat daarbij vaak ontbrak, was de context van de Nederlandse onderwijswereld. Hoe goed of slecht is het elders? Anders kun je moeilijk eerlijk vergelijken. Vandaag worden we hierbij geholpen door de Algemene Onderwijsbond, die schrijft over ‘Onderwijskwaliteit lijdt onder lerarentekort’:
‘De gemiddelde Cito-score stijgt, het aantal zeer zwakke scholen neemt af, het gemiddelde examencijfer in het voortgezet onderwijs daalt. Dat zijn de plussen en minnen die de Onderwijsinspectie signaleert in het op woensdag verschenen onderwijsverslag. Het rapport signaleert een reeks van trends. Hieronder een overzicht.

– De inspectie waarschuwt de scholen voor de gevolgen van krimp in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg. Door de terugloop van leerlingen worden scholen te klein om kwaliteit te bieden. Nu al zitten onder de zeer zwakke scholen veel kleine scholen. Het aantal scholen met minder dan vijftig leerlingen steeg in één jaar van 180 naar 201. Leraren vinden het vaak moeilijk om drie klassen te combineren, wat op zulke scholen gebruik is. Door bestuurlijke samenwerking zouden de kleine scholen hun kwaliteit volgens de inspectie beter overeind kunnen houden.

– Het basisonderwijs werkt meer meer opbrengstgericht dan voorheen. Het aantal zeer zwakke scholen daalde van 96 naar 69. De verschillen tussen scholen worden kleiner. Het islamitisch basisonderwijs heeft nog steeds de meeste zwakke en zeer zwakke scholen. Kleine scholen zijn ook relatief vaak zwak. Bij de pedagogische richtingen is het verschil met het gemiddelde kleiner geworden, zelfs bij de vrije scholen.

– Het basisonderwijs presteerde beter dan het jaar daarvoor. De Cito-score ging van 535,1 naar 535,4. Ook gingen de taal- en rekenprestaties in groep vier omhoog. Schakelklassen waar leerlingen een jaar lang intensief taalonderwijs krijgen hebben succes, deze leerlingen verbeteren hun taalniveau sneller dan in het gewone onderwijs.

– In het voortgezet onderwijs ziet de inspectie juist een prestatiedaling. Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde daalden de gemiddelde cijfers van het centraal schriftelijk eindexamen. Overigens verscherpen havo- en vwo-scholen nu al – onder druk van de strengere exameneisen die volgend jaar worden ingevoerd – de selectie in de onderbouw. Volgens de inspectie kunnen de scholen hun prestaties verbeteren door vacatures op te vullen en geen onbevoegden aan te stellen. Opvallend is wel dat het aantal zwakke en zeer zwakke havo en vwo afdelingen is toegenomen. Vooral in de provincies Groningen en Friesland gaat de kwaliteit achteruit en wordt het verschil met de rest van het land groter.

– Havo vier wordt te veel als een homogene groep gezien, terwijl deze klassen bestaan uit heel verschillende leerlingen. Een toenemend aantal opstromers vanuit vmbo-tl, leerlingen van havo 3, zittenblijver uit havo 4 en vwo’ers die afstromen. De afstemming op die verschillen komt te weinig voor vindt de inspectie. Voor vwo 5 geldt hetzelfde in mindere mate.

– In het vmbo krimpt de basisberoepsgerichte leerweg. Omdat het totaal aan vmbo terugloopt komen er vaker intersectorale programma’s of wordt er samengewerkt.

– Eén op de elf leerlingen die wordt beoordeeld door een regionaal expertisecentrum krijgt ten onrechte een indicatie voor het speciaal onderwijs. Ouders moeten sowieso lang, te lang vindt de inspectie, wachten op een resultaat.

– Sommige scholen plussen hun examenresultaten op door hoge schoolexamencijfers te geven. Het meest gebeurt dat op het vwo waar de schoolexamens gemiddeld 0,4 punt hoger liggen dan het centraal schriftelijk. In het particulier voortgezet onderwijs en het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo), is dat nog ernstiger en wordt respectievelijk 0,8 en 0,7 hoger wordt gegeven voor de schoolexamens dan het centraal schriftelijk. De inspectie noemt dat onaanvaardbaar, maar deze situatie duurt al jaren zonder dat er maatregelen worden genomen.

– Een derde van de mbo opleidingen is erg klein, deze groep telt samen 2 procent van alle mbo-opleidingen. Bij tweederde van alle mbo-opleidingen zijn de examens op orde, een derde schiet tekort. Daar zijn opgaven onduidelijke, wordt verkeerd getoetst of is onduidelijk hoeveel punten een goed antwoord oplevert. Deze examens zijn vaak ingekocht bij leveranciers van onvoldoende kwaliteit. De inspectie vindt de besturen in het mbo traag met hun kwaliteitsbeleid.

– In het mbo geeft naar schatting 17 procent van de docenten voor een kwart van de tijd les in een ander vak dan waarvoor hij is opgeleid. De helft van de assistenten en instructeurs werkt niet onder toezicht van een bevoegd docent, wat wel een wettelijke eis is.

– Kritisch zijn de inspecteurs over de schoolbesturen. Die besteden te weinig tijd aan de onderwijskwaliteit. Bij vrijwel alle zwakke en zeer zwakke scholen schiet het bestuur tekort. Bestuurlijke fusies zijn er vooral nog in het basisonderwijs, de andere sectoren zijn min of meer uitgefuseerd.’
Als ik dit zo zie, krijg ik de indruk dat de vrijescholen helemaal niet zo’n vreemde eend in de bijt zijn. Ze doen gewoon goed mee, en worden ook als zodanig beschouwd. Anders dan sommige kritikasters soms willen doen geloven. Een ander mooi voorbeeld wordt vandaag geleverd door de ‘International News Company’, waar Harold van Wunnik schrijft ‘Jantje Beton investeert 300.000 euro in SchoolSpeelPleinen’:
‘Woensdag 20 april reikt Jantje Beton zes cheques van 50.000 euro uit aan zes basisscholen in Groningen, Hoogeveen, Purmerend, Heemskerk, Weesp en Voorst. Deze scholen mogen hun schoolplein veranderen in een SchoolSpeelPlein met een belangrijke buurtfunctie. Met een geldtransportwagen van G4S Cash Solutions rijdt Jantje Beton naar openbare basisschool Triangel in Weesp om het goede nieuws te brengen.

Schoolpleinen kunnen een belangrijke speelfunctie in de buurt hebben. Maar vaak zijn deze na schooltijd niet toegankelijk en sluit de inrichting niet aan bij speelwensen van kinderen. De subsidie van Jantje Beton gaat naar scholen die hun plein willen openstellen voor de buurt en waarvan de inrichting veel overlaat aan de fantasie. Voorwaarde is dat kinderen betrokken zijn bij het ontwerp van het nieuwe plein. Zo ontstaat het SchoolSpeelPlein.

Jantje Beton Directeur Rob van Gaal: “We investeren voor het tweede jaar in een zestal SchoolSpeelPleinen. Door te laten zien dat het ook anders kan, hopen we scholen en gemeenten te prikkelen dit voorbeeld te volgen.”

Behalve openbare basisschool Triangel in Weesp woensdag ook de Kariboe in Heemskerk, vrije school Waterland uit Purmerend, De Wiekslag in Voorst, de Juliana van Stolbergschool in Hoogeveen, en de Borgmanschool uit Groningen geld van Jantje Beton. In totaal dienden 47 scholen een aanvraag in waarvan deze zes aanvragen werden toegekend.

G4S Cash Solutions is hoofdsponsor van Jantje Beton. Het bedrijf steunt Jantje Beton financieel en steekt daarnaast geregeld de handen uit de mouwen, zoals twee weken geleden in Gouda, toen het plein bij de Roerdompstraat in Gouda door kinderen en medewerkers van G4S werd opgefleurd. G4S Cash Solutions is marktleider in waardetransport en cashmanagement waarbij veiligheid een zeer belangrijke rol speelt.

Gert Askes, Algemeen directeur G4S Cash Solutions: “We zijn trots dat we als sponsor van Jantje Beton hier een bijdrage aan kunnen leveren en verheugen ons op de actiedagen waarbij we samen met kinderen concreet gaan werken aan een mooi SchoolSpeelPlein.”

Op donderdag 21 april opent basisschool Spil Fellenoord in Eindhoven het eerste door Jantje Beton gesubsidieerde SchoolSpeelPlein. De school kreeg in 2010 de Jantje Beton SchoolSpeelPlein subsidie.’
Voor zo’n bedrijf mag je wel eens een beetje reclame maken. Bij deze.
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)