Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

donderdag 28 april 2011

Horizontaal

Gisteren kwam het al ter sprake op het einde van ‘Op stoom’, nu ga ik er uitvoerig op in. Adriaan Bekman, directeur IMO (Instituut voor Mens en Organisatieontwikkeling), nodigt u namelijk op de website ‘Horizontaal leiderschap’ op de volgende manier uit:
‘Opening Centrum: 29 april

Vanuit IMO hebben we het initiatief genomen een Nederlands Centrum voor Horizontaal Leiderschap op te richten. We hebben een aantal organisaties gevraagd en bereid gevonden partner te zijn in dit initiatief, nl. het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts, Koraal Groep, Triodosbank en Zonnehuizen. Dit zijn partners die een sterke verbinding hebben met de impuls van mens- en organisatieontwikkeling en die met het IMO horizontaal leiderschap willen onderzoeken en vormgeven.

In Brazilië bestaat een dergelijk Centrum al sinds 2009 en in Duitsland zal een centrum in de loop van dit jaar van start gaan. Dit Centrum voor Horizontaal Leiderschap heeft geen eigen gebouw maar wel een goed proces, een secretariaat en een website. Deze site, www.horizontaalleiderschap.nl, zal naast het geven van informatie over activiteiten en resultaten van horizontaal leiderschap, zich ook als een interactieve onderzoeksruimte ontwikkelen.

Op 29 april 2011 van 15.00 tot 18.00 uur zullen wij in conferentiecentrum Antropia te Driebergen/Zeist (naast het station) het Centrum feestelijk openen. Adriaan Bekman presenteert zijn twee nieuwe boeken “Bezield veranderen” en “Taal van de ziel”. Tevens verzorgt hij met anderen een muzikaal optreden “Taal van de ziel”. In workshops verkennen wij het thema horizontaal leiderschap. Hoe wordt dit vruchtbaar gemaakt in een organisatie, in uw organisatie? Onze mede oprichters brengen hun casus in. Wij presenteren tevens de masterclass voor horizontaal leiderschap en masterclass voor horizontaal adviseren.

Verder maakt U kennis met het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts dat 40 jaar bestaat en dat een mooie nieuwe stap maakt op weg een vernieuwende hogeschool te zijn.
Ontmoeting en dialoog staan op deze bijeenkomst centraal.

Vraag
Wij nodigen U graag uit deel te nemen aan de openingsbijeenkomst van het Centrum voor Horizontaal Leiderschap op 29 april van 15.00 tot 18.00 uur te Antropia in Driebergen/Zeist. Kunt U laten weten of U daarbij aanwezig zult zijn en of U geïnteresseerd bent in dit initiatief?’
Er vallen hier meteen een paar dingen aan op. Om te beginnen die ‘Taal van de ziel’. Die werd ook al gesproken, of beter gezegd: gemusiceerd en ge-euritmiseerd, op de bijeenkomst van het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan Hogeschool Leiden op vrijdag 12 november 2010, waarover ik op 2 maart berichtte in ‘Zelfregulatie’. Gek trouwens dat er hier nog altijd Triodosbank wordt geschreven. Overal in het land, in artikelen en op advertenties in de krant, op billboards en op de tv, zie je toch duidelijk Triodos Bank staan. Nou ja, misschien is niet iedereen zo taalgevoelig, voor geschreven taal tenminste. Het boek ‘Taal van de ziel’ wordt aangekondigd op de website van Uitgeverij Christofoor:
‘Taal van de ziel. Een sociale scholingsweg voor de innerlijke wereld
Verschijnt in: april
NB: de titel is gewijzigd.

In dit boek beschrijft Adriaan Bekman een sociale scholingsweg voor de innerlijke wereld die ieder van enig goede wil kan gaan. Hij zoekt en gebruikt daarvoor een taal van de ziel die wij met elkaar kunnen delen in de organisaties waarin wij verkeren. Deze scholingsweg onderscheidt zich van andere scholingswegen omdat zij niet primair aangrijpt bij een persoonlijke meditatieve activiteit die gericht is op “mijzelf”, maar omdat zij aangrijpt bij het dialogische proces dat het individuele ik met anderen biografisch doormaakt. Dit proces vindt niet alleen plaats in de natuurlijke gemeenschap die ieder door geboorte cadeau krijgt, maar vooral in de georganiseerde gemeenschap waar men zelf toe besluit deel van uit te willen maken. Het gaan van deze scholingsweg heeft betekenis voor ons eigen bestaan, maar vooral voor het morele samenzijn met onze medemens.
1e druk, paperback, 192 blz. € 22,50 ISBN: 9789060386590 Persoonlijke groei’
‘de titel is gewijzigd’ staat er. Inderdaad, eerder heette dit boek ‘Horizon-taal’. Dat kunnen we ook terugvinden op de website, in een weblogbericht van Klaas IJkema, getiteld ‘Horizon-taal’:
‘In organisaties wordt taal gebruikt: geschreven en gesproken. Taal doet iets met de mensen die er gebruik van maken. In een verticaal, hiërarchisch gevormde organisatie gaat het vooral over succes, targets, projecten, maatregelen, functie, draagvlak, risico-reductie. Deze en soortgelijke woorden hebben een disciplinerende uitwerking op mensen. De bedoeling is dat het systeem goed geolied loopt en de output optimaal is. Dat is de macht van verticale taal, die voor hoge productie moet zorgen. Bijvoorbeeld: accurate betaling, op tijd rijdende treinen, de logistiek van een haven.

Maar omdat we met mensen en niet alleen met machines te maken hebben, laten deze woorden iets belangrijks liggen, nl. de taal van de ziel. Mensen zijn niet alleen uitvoerders van opdrachten, maar hebben ook een binnenwereld, die een grote rol speelt. Als ze werken hebben ze er wel of geen zin in, als ze een klant bedienen beleven ze vreugde of onzekerheid, als ze in een team opereren laten ze zich leiden door angst of vertrouwen. En dat zijn realiteiten die nogal een verschil maken. Als er in organisaties ruimte ontwikkeld wordt voor een taal die hier recht aan doet, dan zal het vitaler en aantrekkelijker worden. We noemen die taal: horizon-taal.

Op 29 april presenteren wij het boek van Adriaan Bekeman: De taal van de ziel
Klaas IJkema’
Over dat andere boek, ‘Bezield Veranderen’, vinden we deze informatie:
‘Het boek van Adriaan Bekman Bezield Veranderen, met als ondertitel Kernbegrippen en oefeningen van de methodologie van de evidentie is begin maart verschenen. Het boek, uitgegeven bij van Gorcum, heeft 92 pagina’s en kost € 16,95.

Een vraag die medewerkers in organisaties bezighoudt is: “Hoe zorg ik ervoor dat er eens naar mij, naar ons, geluisterd wordt zodat we eindelijk eens onze echte problemen kunnen aanpakken; waar zijn ze daarboven met al die veranderingen eigenlijk mee bezig?”

In dit boek beschrijven wij een methodologie die, gebaseerd op jarenlang onderzoek en experimenteren, beoogt om te gaan met deze kloof tussen leidinggevende en medewerker bij het vruchtbaar bewerken van weerbarstige vraagstukken en trage vragen in organisaties, vooral in complexe, moeilijke omstandigheden. Deze methodologie heeft met bezieling te maken, de innerlijke geïnspireerde beweging die het uiterlijke verder brengt.

Ze sluit aan bij ontwikkelingen in de sociale wetenschappen, die in het boek ook kort gekarakteriseerd worden. Ze sluit ook aan bij jarenlange praktijken van creatieve leiders en adviseurs die nieuwe wegen zoeken en vinden in het omgaan met weerbarstige vraagstukken en trage vragen.’
Adriaan Bekman doet nog meer met dit onderwerp, wordt duidelijk uit deze pagina over ‘Minor’:
‘Op Stenden Hogeschool in Leeuwarden verzorgt Adriaan Bekman een minor voor studenten, uit alle opleidingen aldaar afkomstig, over horizontaal leiderschap. Deze minor van 10 weken brengt de studenten in organisaties van leden van de kenniskring waar zij gedrieën onderzoek doen naar een echt vraagstuk dat leeft bij een opdrachtgever. Ze voeren boeiende gesprekken met managers en medewerkers uit deze organisatie over dit vraagstuk, wat er uiteindelijk toe leidt dat de opdrachtgever en de betrokken medewerkers meer zicht krijgen op dit vraagstuk. De studenten presenteren aan het eind van de minor hun verworven inzichten aan elkaar en aan de genodigden uit de betrokken organisaties. Ook worden zij gevraagd in hun organisatie van onderzoek hun vondsten met de opdrachtgever en geïnteresseerden te delen.

Iedere donderdag komen de studenten samen en verwerken ze hun bevindingen. Tevens ontmoeten ze dan steeds een lid van de kenniskring Mens en Organisatie van lector Adriaan Bekman die met hun de eigen leiderschapsvisie deelt. Twee maal per jaar vindt een minor over horizontaal leiderschap plaats. De studenten zeggen aan het eind: we hebben niet een concept over leiderschap geleerd maar we hebben zelf leiderschap ervaren. Ik wil zelf die leider zijn.

In samenwerking met het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts bereiden we een minor over horizontaal leiderschap voor die in het najaar voor studenten uit verschillende Hogescholen en Universiteiten toegankelijk wordt.’
Dat stond er ook nog aan het begin: het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts bestaat 40 jaar. Daar zou je zo overheen lezen. Op de website van dit BLCLA ben ik het ook niet zo duidelijk tegengekomen. Men prijst zichzelf aan met ‘Hoger onderwijs dat heel de mens aanspreekt’:
‘Wij geloven dat ieder mens een onuitputtelijke hoeveelheid talenten heeft. Die talenten verdienen het ontwikkeld te worden in de context van heel de mens. Waar het hoger onderwijs zich steeds meer is gaan specialiseren, kiest het Bernard Lievegoed College for Liberal Arts voor verbreding en verdieping. Inspiratie als bron van ontwikkeling.’
Meteen daaronder zien we de Raad van Toezicht, bestaande uit:
‘Adriaan Bekman
Dick de Wolff
Ineke van der Linden’
Weer terug naar de website ‘Horizontaal leiderschap’, waar onder ‘Wie is wie?’ worden vermeld:
‘Bestuur
Adriaan Bekman, Directeur Instituut voor Mens- en Organisatieontwikkeling
Jeroen Lutters, Rector Bernard Lievegoed College for Liberal Arts
Willem den Hartog, Voorzitter Raad van Bestuur, Koraal Groep
Frans Broekhuizen, Voorzitter Raad van Bestuur, Zonnehuizen
Peter Blom, Voorzitter Raad van Bestuur, Triodosbank

Masterclass
Contactpersonen voor de masterclass
Klaas IJkema, Adviseur IMO
Happy Megally, Adviseur IMO’
Willen we meer weten, kunnen we door naar de pagina met de ‘Kenniskring’:
‘Leden
Adriaan Bekman, lector Mens en Organisatie aan de Stenden Hogeschool, Leeuwarden. Onderzoek is naar de Taal van de Ziel. Hoe kunnen we onze innerlijke wereld uitdrukken op belangrijke momenten in het organisatie leven. Het is het zoeken naar een nieuwe leiderschapstaal. Website: www.het-imo.net
Jarig Komrij, consultant ISM, onderdeel van de Stenden Hogeschool. Onderzoeksthema is “betekenisvol veranderen, leren en leiden” bij docenten uit het gehele onderwijsveld (van primair tot hoger onderwijs) die de masteropleiding “Leren & Innoveren” volgen. Website: www.ismweb.nl
Rob Flohr, docent Stenden Hogeschool: statistiek, wiskunde en filosofie. Onderzoek: De relevantie van Bayesiaanse statistiek voor praktijkgericht onderzoek: hernieuwde plaatsbepaling van het kennende en oordelende subject in de context van kwantitatieve data-analyse. E-mail: rob.flohr@stenden.com Website: www.stenden.com
Ben Verleg, interim manager en adviseur. Doet promotieonderzoek onder de titel “Zingeving in besluitvorming”. E-mail: benverleg@gmail.com Website: www.benverleg.nl
Liesbeth Weinans, oprichter Ballorig
Joris Brenninkmeijer, adviseur CAP. Zijn onderzoeksthema gaat over lef en laf. Welke betekenis hebben moed en angst in organisaties? Hoe kunnen moed en angst meer expliciet meedoen in processen van organisatie ontwikkeling? E-mail: brenninkmeijer@cap-adviseurs.nl. Website: www.cap-adviseurs.nl
Klaas IJkema, adviseur IMO. Onderzoek naar het waarnemen van zingeving, bezieling en het verband tussen het waarnemingsvermogen en leiderschap. E-mail: ijkema@het-imo.net Website: www.het-imo.net
John Luijten, adviseur IMO
Frans Broekhuizen, Voorzitter Raad van Bestuur Zonnehuizen
Jaap Jongejan, voorzitter CNV Vakmensen
Willem den Hartog, Voorzitter Raad van Bestuur van de Koraal Groep. Ontwerpt en doet onderzoek naar de invoering van het gedachtegoed van horizontaal leiderschap binnen Koraal Groep, met speciale focus op het thema persoonlijk leiderschap. Website: www.koraalgroep.nl
Marjolanda Herdriksen, adviseur ISM
Quinten van de Rhoer, Impuls Belastingdienst
Anne Keizer
Happy Megally, adviseur IMO’
Dat geeft geen slechte indruk. Zou het in de praktijk ook echt allemaal zo horizon-taal zijn?
.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)