Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 20 april 2010

Dank

Op 12 april berichtte ik in ‘Kwartaal’ dat de eerste jaarverslagen in de zorg sinds 23 maart geplaatst zijn op de speciale website van het ministerie van VWS. Deze publicaties bieden de mogelijkheid om inzicht te krijgen in hoe het met alle zorginstellingen in Nederland gesteld is. Ik maakte ook melding van een bijzonder geval:

‘Maar eind maart had de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) de primeur en kwam ermee voor de dag vóór alle andere organisaties, in ieder geval de antroposofische. Zie haar eigen website, want daar staat onder “actueel” vermeld “Jaarverslag 2009”’.

Eigenlijk is deze hors concours, buiten de orde, want het betreft een beroepsvereniging, en die hoort niet thuis op de genoemde lijst van Volksgezondheid (en staat daar dus ook niet). Vandaag is echter wel een echte antroposofische zorginstelling op de proppen gekomen met haar jaarverslag: De Vijfsprong in Vorden. Die heeft dus de echte primeur en is daarmee alle grote antroposofische instellingen vóór.

De Vijfsprong is hier zo’n beetje vaste gast, met haar heldere berichtgeving. Zoals op 13 maart in ‘Insigne’. Elke maand wordt het laatste nieuws keurig op de website gezet. Kom daar maar eens om! Dat vind je lang niet overal zo goed verzorgd. Eind maart waren dit de ‘Actuele ontwikkelingen’:

‘Onderzoeksubsidie

Wij hadden een aanvraag om een subsidie ingediend voor onderzoek. Dat onderzoek richt zich op het effect van het werken in onze agrarische werkgebieden op de behandeling (GGZ). Wij kregen een positief besluit op onze aanvraag van Senter Novem. Wij krijgen een bedrag van € 7.500 euro om voor onderzoek in te zetten onder de voorwaarde, dat wij ook zelf budget ter beschikking stellen. Dat onderzoek doen wij in samenwerking met de Lievegoedzorggroep. Omdat ook de Hoge Born (Wageningen) subsidie heeft gekregen, hebben wij op 1 april een gezamenlijke bijeenkomst om te bekijken op welke wijze wij een passend vervolg aan het onderzoek kunnen geven.

Antroposofische therapieën

Van al onze woonlocaties hebben enkele medewerkers de cursus voor het toepassen van uitwendige therapieën gevolgd. Deze werd gegeven door een antroposofisch verpleegkundige van Sensire en eerder door Plegan. Er kunnen nu uitwendige therapieën worden toegepast bij inslaap- en doorslaapproblemen, bij shock verschijnselen, bij holte-ontstekingen, bij koorts etc. De medewerkers kunnen voetinwrijvingen en wikkels toepassen, waarbij verschillende geschikte zalven/oliën/kruiden gebruikt kunnen worden.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

In december heeft de Ondernemingsraad een medewerkerstevredenheidsonderzoek gehouden waarop ruim 60% van de medewerkers heeft gereageerd. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:

– 83% van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden met het werk op Urtica.
– 80% meent voldoende tot goed deskundig begeleid te worden op het werk.
– Ongeveer een kwart van de medewerkers vindt de werkdruk (te) hoog, terwijl een derde deel van de medewerkers meent te weinig tijd te hebben om het werk naar behoren te kunnen uitvoeren en te weinig tijd te hebben om met elkaar te overleggen.
– Wel is 86% tevreden tot zeer tevreden over de samenwerking met de andere collega’s
– Bovendien is tweederde deel van de medewerkers te spreken over groei- en ontwikkelingsmogelijkheden.
– De veranderingen van het afgelopen jaar worden door 17% van de medewerkers niet als positief beleefd: het merendeel had er geen mening over.
– De informatievoorziening werd over het algemeen als goed beleefd.

Ter vergelijking: ook in het medewerkerstevredenheidsonderzoek van 2007 werd de werkdruk door een aantal respondenten als te hoog ervaren. Kennelijk hebben de getroffen maatregelen nog niet voldoende uitwerking gehad. Maar de andere twee minpunten uit die enquête van 2007 zijn wel verdwenen: de deskundige ondersteuning is nu aanwezig en wordt ook zo ervaren en over de overdracht en info over de cliënten zijn nu geen vragen meer. Een samenvatting van het onderzoek alsmede de door de ondernemingsraad gegeven adviezen zal binnenkort geplaatst op deze website.’

Kijk, zo zijn de ontwikkelingen goed te volgen. Deed iedereen het maar zo! Ook dit stond er (en staat er nu nog, want nieuwer nieuws zal ongetwijfeld eind deze of begin volgende maand nog volgen):

‘Landbouwcursus

Op 26 april, 20 en 27 mei, 3, 10, 14, 21 en 28 juni is er de mogelijkheid om mee te doen met de landbouwcursus, die Michiel Rietveld zal gaan verzorgen. Voor de een is het een eerste kennismaking met de uitgangspunten van de biologisch-dynamische landbouw, voor anderen betekent het een verdiepingsmogelijkheid. Buitenstaanders kunnen meedoen (graag zelfs). De cursuskosten bedragen € 120. Info bij het secretariaat (0575-55.34.59).

Hoe staat het met de AWBZ?

Uiterlijk 1 april 2010 zou een besluit worden genomen over de uitvoering van de AWBZ. Volgens minister Klink zal dit huidige kabinet vanwege de demissionaire status hierover geen besluiten meer nemen. Deze beslissing wordt dus overgelaten aan het komende kabinet. Wel is duidelijk dat de bezuinigingen die er aan staan te komen, ook de AWBZ zullen raken. Om die reden zijn er al voorstellen gelanceerd om de zorginstellingen “stresstesten” te laten doen: de harde bezuinigingen zullen een financiële klap veroorzaken. Om te voorkomen dat instellingen hierdoor worden verrast en zelfs failliet gaan, moeten zij de gevolgen grondig doorrekenen aan de hand van meerjarenscenario’s. Dat lijkt ons een belangrijk advies en zodra zo’n stresstest er is, zullen wij zeker ernaar kijken. Maar belangrijk bij dit alles blijft wel, dat het niet alleen om de financiën zal gaan, maar ook om de kwaliteit van de zorg en de belangen van de zorg- en hulpvragers & de medewerkers.’

Het jaarverslag over 2009 is van dezelfde helderheid. Het staat in vier delen op internet:

‘Stichting Urtica VORDEN, website:www.urticadevijfsprong.nl
jaardocument 2009 (1) Maatschappelijk verslag, Jaarrekening en accountantsverklaring
jaardocument 2009 (2) Maatschappelijk verslag
jaardocument 2009 (3) Maatschappelijk verslag
Urtica jaarrekening 2009 Jaarrekening en accountantsverklaring
gepubliceerd op dinsdag 20 april 2010’

Ed Taylor, directeur bestuurder stichting Urtica, schrijft inleidend:

‘In 1984 startte De Vijfsprong met zijn activiteiten als leef- , woon- en werkgemeenschap. Er waren enkele bewoners, een paar koeien, er waren initiatiefnemers en vrijwilligers en er was vooral veel enthousiasme, wilskracht, doorzettingsvermogen. Dat alles werd gedragen door een maatschappelijk en spiritueel ideaal.

Nu. vijfentwintig jaar later, staan de idealen nog altijd fier overeind. De instelling én het agrarisch bedrijf zijn gegroeid, er is een volwassen, zelfstandige opererende winkel bijgekomen en het vastgoed wordt beheerd door een Beheerstichting.

Uitgegroeid zijn wij nog niet. We denken dat er nog veel ontwikkelingen zullen volgen. Dit jaardocument geeft in die zin slechts een uitsnede: de blik wordt gericht op één jaar. Het is een kunst om door die uitsnede heen te kunnen beleven, welke kant het op kan gaan. Niet alleen met ons, maar ook met de zorg en de hulp aan mensen, die van die zorg en hulp afhankelijk zijn. Hoe krachtig kunnen idealen blijven? Wat kunnen we maatschappelijk en financieel daartoe bijdragen?

Ook dit jaar stelt onze stichting een Maatschappelijk Jaardocument – conform de vaste vormgeving van de overheid – op. We willen immers graag verantwoording afleggen over de inzet van middelen, die wij in 2009 vanuit de AWBZ in dank hebben ontvangen. Want dank past ons: alle mensen in Nederland stellen ons immers via de AWBZ in staat datgene te doen, wat wij vanuit onze idealen willen doen. En wat de zorgvragers en hulpvragers ons vragen te doen!

Ons verantwoorden doen wij mede in de hoop, dat bij de komende bezuinigingen wordt gezien, dat de financiën voor de zorg en hulp aan mensen bitter noodzakelijk zijn en goed besteed worden.

In dit verslag krijgt u ook beeld van onze cultuur, onze dienstverlening en onze toekomstplannen. Dat beeld wordt gecompleteerd door onze website: www.urticadeviifsprong.nl.

Leest u het rustig door, dit moge een voorbeeld zijn voor velen.

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)