Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

zondag 2 januari 2011

IJsvogel


Op deze tweede dag van het nieuwe jaar wil ik simpelweg de Kingfisher Foundation aan u voorstellen. Er zijn vele Kingfisher Foundations in de wereld, net zoals er vele ijsvogels zijn; dus erg handig gekozen is die naam niet. Mij gaat het om deze ene: ‘Kingfisher Foundation – Foundation for Phenomenology and Goethean Science’:
‘De Stichting heeft ten doel de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van de Goetheanistische fenomenologische onderzoeksmethode in de meest brede zin van het woord, een en ander ter aanvulling op en vernieuwing van de gangbare wetenschapsopvatting en onderzoeksmethodiek. Voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.’
Er meteen naast is deze opsomming te vinden:
Doel
Dus die gaan we even langs (waarbij we de eerste meteen al hebben gehad), te beginnen met de ‘Werkterreinen van de stichting’:
‘1. Kennis- en onderwijsontwikkeling in de gezondheidszorg te realiseren door Goetheanistisch fenomenologisch onderzoek en het publiceren van de resultaten daarvan in zogeheten Companions in het Companion-project.

– Zes Companions for the Study of Medicine zijn geschreven als neerslag van onderzoek naar medische basisvakken. Ze kunnen (para)medische studenten en zorgprofessionals een leiddraad bieden om de medische basiswetenschappen vanuit een fenomenologisch perspectief te beoordelen en begrijpen.
– De Fundamental Companions beogen een holistisch-fenomenologische visie te geven op basisconcepten in de wetenschap die van invloed zijn op wetenschap en praktijk van medisch-therapeutische werkgebieden.
– Voor de Companions for the Practice of Medicine wordt (literatuur)onderzoek verricht om de wetenschappelijke basis te ontwikkelen voor een bredere beeldvorming in de diagnose en therapie, gebaseerd op de Goetheanistische fenomenologische methode en bedoeld voor integratieve behandelwijzen, waaronder de antroposofische geneeskunde. De resultaten van dit onderzoek worden beschreven voor de dagelijkse medische, heilpedagogische en sociaal-therapeutische praktijk.

De Companions kunnen bekeken, besteld en gedownload worden via de website van het Louis Bolk Instituut: www.louisbolk.nl/companions

2. Bevorderen van de ontwikkeling van de bio-kristallisatiemethode tot een wetenschappelijk geaccepteerd instrument. Als zodanig zal dit instrument praktisch kunnen worden toegepast ter bepaling van de holistische productkwaliteit, onder meer ten dienste van de biologische en biologisch-dynamische landbouw.

De kwaliteitsinterpretatie is gebaseerd op een Goetheanistische fenomenologische beschouwing van de kristallisatiebeelden.
De ontwikkeling van de bio-kristallisatie methode omvat de volgende gebieden:

– Een verdere ontwikkeling van de visuele beoordelingsmethode. Van het huidige morfologie-/ gestiekniveau naar achtereenvolgens het niveau van Gestaltbeoordeling; aansluitend wordt de interpretatie in samenhang met plantfysiologie ontwikkeld.
– Een verdere ontwikkeling van de computergestuurde beeldbeoordeling. Deze vorm van beeldbeoordeling faciliteert de analyse van grote hoeveelheden beeldmateriaal voor statistische toetsing. Indien mogelijk zal voor deze verdere ontwikkeling gebruik gemaakt worden van de inzichten verkregen door de visuele (Gestalt)beoordeling.
– Het doorgronden van de basis-fysiologische parameters die van invloed zijn op de beeldvorming. Dit is noodzakelijk enerzijds voor de wetenschappelijke onderbouwing van het holistische principe van deze methode, anderzijds om het kristallisatieproces verder te kunnen optimaliseren voor een toekomstige spreiding van de methode.

Ten behoeve van deze werkzaamheden stelt de stichting diverse apparatuur en instrumenten ter beschikking, een en ander zoals vermeld op een aparte inventarislijst “kristallisatie-inboedel”.’
Vervolgens ‘Activiteiten van de Stichting’ (waarbij duidelijk is dat de stand nog van vorig jaar dateert, maar dat is niet zo gek, nu we pas op de tweede dag van 2011 zitten):
‘In 2010 worden de volgende activiteiten beoogd:

Kennis- en onderwijsontwikkeling in de gezondheidszorg

1. Publiceren van een Bolk’s Companions for the Practice of Medicine over depressieve stoornissen
2. Publiceren van een Bolk’s Fundamental Companions over Phenomenology
3. Werken aan de ontwikkeling van een Companion Cardiovascular Disorders
4. Werken aan de ontwikkeling van een Companion Endocrine System Disorders

Ook wordt beoogd de samenwerking met het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden te intensiveren.

Ontwikkeling en toepassing van de bio-kristallisatie methode

1. Ondersteunen van de fondswerving voor het GESTE-project (Gestalt Evaluation and Structure Evaluation), in samenwerking met Duitse en Deense onderzoekers.
2. Ondersteunen van de wederopbouw van de Nederlandse afdeling van het bio-kristallisatie Triangle consortium. Dit behelst het opbouwen en testen van de kristallisatiekast en het inrichten van een laboratoriumruimte.
3. Indienen van de wetenschappelijke publicatie “Development of a biocrystallisation method for examining effects of homeopathic preparations on germinating cress seeds”.
4. Het schrijven en indienen van een wetenschappelijke publicatie “Development of a Structure analysis approach for the evaluation of biocrystallisations”.
5. Ondersteunen van het opstellen van een projectvoorstel voor een vervolg op het homeopathie-project.’
Dan zijn we toe aan de ‘Financiering van de activiteiten’:
‘De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door materiële en financiële middelen ter beschikking te stellen aan personen en omschreven onderzoeksopdrachten te geven. De resultaten staan ter beschikking van het algemeen nut.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door onder meer het verwerven van schenkingen en legaten. Deze laatst mogen niet anders dan beneficiair worden aanvaard.

De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Kingfisher Foundation is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Stichting (ANBI Stichting). Schenkingen aan de Stichting zijn voor de belastingdienst als zodanig aftrekbaar.

De Kingfisher Foundation zet zich in om bij Nederlandse en buitenlandse stichtingen bijdragen voor de volgende onderzoeken te verwerven:

Kennis- en onderwijsontwikkeling in de antroposofische gezondheidszorg
De begroting 2010 van het Companionproject heeft een inkomstenpost van € 108.595. De begroting van het Companionproject over 2010 vermeldt uitgaven ter hoogte van € 108.595.

Ontwikkeling en toepassing van de bio-kristallisatiemethode
1. Uitvoering eerste fase GESTEproject (gestart 1 juli 2010). Deze eerste fase, de Development phase, heeft een duur van 18 maanden en een begroting van € 456.000, waarvan reeds is geworven een bedrag van € 350.000. De begroting van het totale project bedraagt € 799.000. De Kingfisher Foundation wil zich inzetten om Nederlandse financiers te vinden voor een deel van deze kosten.
2. Het proces van de doorstart en wederopbouw van het bio-kristallisatie-laboratorium, en het bijbehorende financiële plan, is in ontwikkeling.
3. De overige activiteiten worden onbezoldigd uitgevoerd.’
Om uiteindelijk uit te komen bij de onvermijdelijke ‘Bestuursleden van de Stichting zijn’, waar we een groot aantal bekenden tegenkomen:
‘Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter
Adri Dijkstra, penningmeester
Christa van Tellingen, vice-voorzitter
Machteld Huber, secretaris
Guus van der Bie, lid
Paul Doesburg, lid’

4 opmerkingen:

ed taylor zei

dag Michel,
het jaar 2011 is al weer twee dagen oud en je bent kennelijk fris als een hoentje van start gegaan! dank je wel voor al je werk in het afgeloopen jaar en alle goeds voor 2011.
een welgemeende groet,
Ed

Michel Gastkemper zei

Beste Ed,
Heb dank voor je welgemeende woorden, maar om eerlijk te zijn was ik de afgelopen dagen helemaal niet lekker en heb ik het een en ander eruit moeten persen. Vandaag voelt het gelukkig al een stuk beter en ik hoop dat ik de komende dagen steeds frisser, als hoentjes, zal kunnen worden... en aan de verwachtingen voor het nieuwe jaar voldoen. Aan mij zal het niet liggen! Ik heb alweer een hele stapel interessante dingen zitten verzamelen, maar houd het in principe toch bij een bericht per dag.
Jij ook de beste wensen, en ik ben benieuwd wat dit nieuwe jaar jou zal gaan brengen en ons in verband daarmee bezorgen!

Anoniem zei

Hallo Michel,de beste wensen voor het komende jaar, en ja: buitengewoon veel dank voor je werk op je weblog, hartelijk, Jelle van der Meulen

Michel Gastkemper zei

Beste Jelle,
Dank je, insgelijks! Dat je ons elke week maar weer mooie verhalen wilt blijven toespelen... Met elkaar vormen we toch een aardig stelletje uiteenlopende antroposofie-schrijvers op webloggebied, nietwaar?

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)