Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

dinsdag 7 oktober 2008

Actie

Het ziet er donker uit in de vroege morgen, maar dit is hetzelfde Entrepot waar ik het afgelopen zondag over had.

Nadat het Patiënten Platform Complementaire Geneeskunde (PPCG) een voorbeeldbrief voor Tweede-Kamerleden op zijn website had gezet, waar ik op 27 september over berichtte in ‘Toegevoegde waarde’, om de parlementariërs te vragen tegen de voorgenomen btw-maatregel voor complementaire behandelvormen te stemmen, komt nu ook de landelijke patiëntenvereniging Antroposana (overigens een van de leden van dit PPCG) op haar website met een voorbeeldbrief. Zij schrijft in koeienletters op haar homepage: ‘Protesteer NU tegen de voorgenomen BTW-heffing op het consult van je antroposofische arts! Klik hier...’

Doe je dat, verschijnt er een pagina met de titel ‘BTW-kwestie opnieuw op de agenda!’ Uitroeptekens, uitroeptekens daar... Maar daar is het nog niet mee gedaan, want vervolgens staat er:

‘Laat NU ook uw stem horen! Op deze pagina:
– informatie over het plan BTW te heffen over complementaire huisartsenzorg
– suggesties voor het schrijven van een reactie
– een voorbeeldbrief.
Ons verzoek: lees de informatie + stel een reactie op en benader daarmee politici + verspreid dit bericht verder!’

En dan volgt het hele verhaal dat hier al eerder opgedist is (zie bijvoorbeeld ‘Toegevoegde waarde’). Eraan toegevoegd wordt wat er al aan actie is ondernomen:

‘Antroposana heeft inmiddels op de BTW-plannen gereageerd, zoals ook Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA). Ook is er vanuit de samenwerkende complementaire patiëntenvereniging PPCG, waaraan Antroposana deelneemt, een brief uitgegaan naar de ministeries van VWS en Financiën.
Evenals vorig jaar is het ook nu belangrijk om als patiënt/burger te reageren op deze BTW-kwestie. Een goede mogelijkheid is om een brief te sturen naar leden van de Vaste Tweede Kamercommissie van Financiën en VWS.
In de komende week verzamelt de Kamer alle reacties en vindt er in de fracties overleg plaats. In de dagen na 10 oktober komt er een Kamerdebat dat door Groen Links geëntameerd is.
Het is daarom zaak uw reactie in de komende dagen te versturen!
Hieronder vindt u nadere informatie over het schrijven en verzenden van een reactie en een voorbeeld voor het opstellen van een reactie. Geef deze bij voorkeur een persoonlijk tintje!’

Ik tel tot nu toe in totaal al zes uitroeptekens; het gaat goed. O, wacht even, nu komen de ‘Suggesties en wenken bij het schrijven van uw reactie’, en daar staat onder meer dit:

‘Wil je alsjeblieft zo spoedig mogelijk een mail sturen aan minstens 1 lid van de vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën en/of VWS?!!!!’

Waarmee de score meteen op tien komt. Wat dit gedeelte echter interessant maakt, is de inventarisatie van de standpunten van de verschillende politieke partijen en mogelijke tegenargumenten, waar je bij kunt aansluiten. Die volgen namelijk kort hieronder:

‘Pas je argumenten aan aan de politieke partij waar je naar schrijft:
– VVD: onuitvoerbaar voorstel
– Groen Links: Zorg wordt nodeloos duurder, juist voor chronisch zieken
– PvdA: Preventie, solidariteit, kwaliteit, klantgerichtheid.
– SP: Solidariteitsprincipe (vooral chronisch zieken, die naast reguliere therapie complementaire huisartsen consulteren, zijn de dupe)
– D66: inperking van vrijheid van therapiekeuze, onuitvoerbaar

Inhoud van je brief kan gaan over:
– Grote zorgen over opheffing BTW vrijstelling voor complementair werkende artsen;
– Onaanvaardbare kostenverhoging voor je gezondheidszorg;
– Patiënten worden de dupe van de ondoordachte plannen van het Ministerie van Financiën;
– Geen enkele grond voor onderscheid tussen regulier en complementair werkende artsen, de wet BIG maakt helemaal geen onderscheid tussen regulier en complementair en noemt deze termen niet eens;
– Alle artsen, ook complementair werkende artsen, zijn academisch, kwalitatief goed opgeleid en handelen op een medisch verantwoorde wijze;
– Eventuele wetswijziging levert de overheid minimale voordelen op tegen een enorme toename van financiële én administratieve lasten en onduidelijkheden;
– In geen enkel land in Europa wordt BTW geheven op Complementaire geneeskunde;
– Met name voor huisartsen onuitvoerbaar: hoe moet deze, zowel regulier als complementair werkend, het onderscheid tijdens het consult maken?’

Een vraag die kan opduiken met deze massale actie waarbij Antroposana haar hele achterban probeert te mobiliseren, is waar dan de actie ‘Ga voor CAM’ blijft. Vrijdag berichte ik daar nog over in ‘Handtekening’. Krijgen we nu een onderlinge strijd waarin om de handtekening van de patiënt wordt gevochten? Dit is een veel omvattender actie, die het hele complementaire en alternatieve medische veld betreft, en niet alleen de 19% btw. Komt die nu in de verdrukking? Dat heeft men zich bij Antroposana blijkbaar ook gerealiseerd, want gisteren werd dit bericht op de nieuwspagina van Antroposana geplaatst (die overigens niet rechtstreeks hier vandaan bereikt kan worden; ga daarom naar het linkermenu en klik eerst op ‘Antroposana Actueel’ en vervolgens op ‘Nieuws’): ‘Complementaire geneeswijzen in de verdrukking’. Daarin wordt die vrees weggenomen:

‘Complementaire geneeswijzen (CAM), zoals de antroposofische, worden weliswaar door miljoenen Nederlanders omarmd en bewijzen in de praktijk hun goede diensten – toch raken ze keer op keer in de verdrukking.

Op de homepage van deze website vindt u meer informatie over het voornemen van de regering om BTW te gaan heffen op de diensten van complementair werkende artsen. U vindt daar ook aanwijzingen voor het schrijven van een protestreactie: Antroposana roept u op uw stem NU te laten horen!

Tegelijkertijd vindt er ook een handtekeningenactie plaats, o.a. gericht tegen het voornemen van de BTW-heffing, onder de naam Ga voor CAM. Met de verzamelde handtekeningen, die op 21 oktober a.s. aan de politiek aangeboden zullen worden, wordt o.a. ook gepleit voor onderzoeksgelden voor CAM, het behoud van de positie van artsen die complementair werken en meer.

Doet u daarom vandaag twee goede dingen:
1: schrijf één of meer brieven om te protesteren tegen de dreigende BTW-heffing (zie de homepage)
2: zet uw handtekening voor de actie Ga voor CAM (klik op onderstaande link om uw handtekening te plaatsen).’

Als je actie onderneemt, kun je altijd tegenstand verwachten. Zo ook nu. Er is druk e-mail verkeer op gang gekomen naar aanleiding van deze laatste CAM-actie, om maar zo veel mogelijk mensen te bereiken en mee te laten doen. Dat vindt niet iedereen leuk of prijzenswaardig. Heel recent ontving ik een mailtje van iemand die enthousiast aan de actie meedoet en waarin hiervoor wordt gewaarschuwd:

‘Vandaag bereikte mij een bericht dat de website genoemd in mijn oproep van vorige week een valstrik zou zijn en uit zou gaan van mensen die juist tegen de complementaire geneeskunde zijn. Dat is volkomen onjuist. www.gavoorcam.nl is een volstrekt integere website van voorstanders van complementaire geneeskunde. Blijkbaar zijn er mensen die de actie in diskrediet proberen te brengen. Hopelijk heb ik met deze mail een ieder zo goed geïnformeerd en gerustgesteld.’

Het zijn spannende tijden, dat is wel duidelijk.

Update om 19.30 uur:

Iocob meldt op haar website:

‘De nationale gavoorcam actie komt in een stroomversnelling. Zelfs op Hyves circuleren de berichten nu! Ook op het internet meer dan 20 sites die de actie centraal stellen, waaronder Gezond nu! Ook zijn er meer dan 10.000 handtekeningen al binnen gekomen en veel adhaesie betuigingen. Alle grote CAM organisaties steunen de IOCOb actie en er is veel overleg. Vandaag stuurde IOCOB per post de aankondiging van de actie, samen met de petitie naar alle ministers en de staatssecretarissen. In Den Haag zal men dus morgen van ons horen. Help onze actie en verspreidt de email over de actie aan al je kennissen en vrienden!’

(Let op de schrijfwijze van ‘adhesie’: het zijn dus toch echte dokters...)

Update om 22.55 uur:

Inmiddels is de tekst op de Iocob-website alweer iets aangepast. Nu staat er:

‘Vandaag stuurde IOCOB per post al vast de aankondiging van de actie, samen met de tekst van de petitie naar de minister-president en aan alle ministers en hun staatssecretarissen. In Den Haag zal men dus morgen van ons horen. Later wordt de petitie officieel aangeboden aan de minister van VWS en de staatssecretaris van Financiën, gecompleteerd met alle handtekeningen van de sympathisanten.

Steunt onze actie en verspreidt de e-mail over de actie – zie www.gavoorcam.nl – aan al je kennissen en vrienden!’

Het begin van de tekst van de petitie luidt als volgt:

‘Mijnheer de Minister-President, Dames en Heren Ministers en Staatssecretarissen van het Kabinet-Balkenende,

Geachte Dames en Heren Leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Hierbij verzoekt het bestuur van de Stichting IOCOB – Stichting ter bevordering van Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen – namens het zeer grote aantal ondertekenaars uw indringende aandacht voor het volgende.

Het uitoefenen en ondergaan van CAM (Complementary Alternative Medicine, ofwel niet-reguliere medische behandelingen) staan in Nederland onder grote druk. Ondanks het feit dat CAM behandelingen steeds meer gevraagd worden, blijkend uit de toename van het aantal consulten bij niet-reguliere behandelaars, en niettegenstaande het feit dat inmiddels reeds vele malen is aangetoond dat veel CAM behandelwijzen effectief en veilig zijn, en bovendien kostenbesparend voor de gezondheidszorg, is er nauwelijks beweging vanuit de politiek gaande om de noodzakelijke integratie van CAM behandelingen in het reguliere stelsel te bevorderen. Integendeel, in onze maatschappij ondervinden patiënten die wensen te kiezen voor complementaire behandelwijzen toenemende weerstand. Dit hangt samen met de onwetenschappelijke zienswijze dat niet-reguliere geneeskunde niet werkzaam zou zijn, terwijl reguliere geneeskunde wel effectief heet.’

Geheel in de beste Iocob-traditie met een twaalftal literatuurverwijzingen, om te laten zien dat er geen onzin wordt verkocht en om het betoog wetenschappelijk te bekrachtigen.

2 opmerkingen:

Steven zei

Behandel kanker met flavonoiden:

http://www.phyto-therapy.nl/

Jan Cornelissen zei

Uiteraard zijn CAM behandelwijzen niet effectief, anders zouden ze niet 'Complementary' en 'Alternative' worden genoemd. Reguliere geneeskunde is geen afgebakend geheel waar nog iets naast kan bestaan. Geneeskunde is dynamisch, en als een experimentele veelbelovende behandeling de wetenschappelijke proef doorstaat, dan wordt ze als vanzelf regulier.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)