Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

vrijdag 3 oktober 2008

Handtekening

Ik zal niet gauw een persbericht overnemen, liever maak ik mijn eigen berichten. Maar vandaag wordt het tijd voor een uitzondering. Dit vond ik op de Iocob-website van Jan Keppel Hesselink en consorten. Het heeft de titel: ‘Noodklok luidt voor keuzevrijheid patiënten’:

‘Alternatieve artsen luiden deze week de alarmbel wegens de recente onaanvaardbare plannen van de regering, om de keuzevrijheid van patiënten drastisch te beperken door een aanzienlijke kostenverhoging in de vorm van BTW. Terwijl patiënten in reguliere topklinieken in het buitenland desgewenst met bijvoorbeeld acupunctuur of anderszins alternatief behandeld kunnen worden, loopt Nederland op dit terrein lichtjaren achter. Ook zijn artsen hier in het geheel niet voorbereid om patiënten voor te lichten bij het maken van een verantwoorde keuze voor alternatieve behandelingen. In Nederland wordt daarnaar ten onrechte vrijwel geen wetenschappelijk onderzoek gedaan, terwijl alternatief werkende artsen bovendien via de Wet BIG binnenkort uit de gezondheidszorg dreigen te worden weggezet.
Onze politici zijn er niet van op de hoogte dat veel alternatieve behandelingen bewezen effectief, veilig en kostenbesparend zijn. Miljoenen patiënten willen, mede door een tekortschietende reguliere zorg, aanvullend behandeld worden. Maar de patiënt staat in Nederland op dit gebied in geen enkel opzicht centraal.

Deze onaanvaardbare situatie moet grondig veranderen. Daarom richt Stichting IOCOB zich tot “Den Haag” ten einde onze politici op te roepen ernst te maken met een fundamentele herijking van het beleid. Daartoe heeft Stichting IOCOB deze week een nationale “GA VOOR CAM” handtekeningenactie georganiseerd. Deze omvat de volgende vijf actiepunten:

– Handhaven huidige BTW-vrijstelling voor behandelingen door alternatieve artsen.
– Alternatief werkende artsen blijven artsen, ook binnen een herziene Wet BIG.
– Opname alternatieve behandelwijzen als vast onderwerp bij het ministerie voor VWS.
– Opname alternatieve behandelwijzen binnen onderwijs van elke medische faculteit met instelling van de daarbij behorende leerstoelen.
– Een adequaat onderzoeksbudget.

Op www.gavoorcam.nl kan de bevolking haar steun voor deze actie geven!’

Als toelichting op dit persbericht wordt even verderop uitgelegd wat ‘cam’ inhoudt:

‘CAM is de verzamelnaam voor alle complementaire/alternatieve geneeswijzen en behandelmethodes. Voorbeelden zijn acupunctuur, antroposofische geneeskunde, natuurgeneeskunde, osteopathie, ayurveda, homeopathie en natuurgeneeswijzen. Meer dan 3 miljoen bezoeken per jaar worden in ons land gebracht aan CAM -geneeskundigen en dit aantal stijgt de laatste jaren.

De artsen prof. dr. J. Keppel Hesselink, drs. V.J.P. Manhave, en drs. D.J. Kopsky hebben gezamenlijk vanuit de Stichting IOCOB het initiatief genomen om een grootscheepse handtekeningenactie te starten. Met deze actie willen ze de politiek bereiken om de voorgenomen wetswijzigingen en de ondergeschoven positie van aanvullende geneeswijzen in Nederland indringend onder de aandacht te brengen.’

Verder schrijven zij:

‘Ondanks de bewezen werkzaamheid van veel CAM behandelingen, is er nauwelijks beweging vanuit de politiek gaande om tot de noodzakelijke integratie van CAM in onze gezondheidszorg te komen. Integendeel, CAM wordt zoveel mogelijk geboycot. En dit leidt tot grote schade van alle patiënten die hechten aan een eigentijdse geneeskunde.

Een voorbeeld van tegenwerking door de politiek is het recente voorstel van staatssecretaris van Financiën Jan Kees de Jager om BTW te heffen op consulten en behandelingen van artsen en psychotherapeuten die CAM behandelingen geven. Op deze wijze worden veel patiënten gediscrimineerd – en dit nota bene door de overheid zelf – ten opzichte van de patiënten die een reguliere behandeling verkiezen. Dat is uiteraard onaanvaardbaar. Dat is een strop voor de patiënten (of hun verzekeraars) die 41 miljoen euro meer moeten gaan betalen (bron: NRC Handelsblad d.d. 16-09-08). Geneeskunde behoort voor iedereen toegankelijk te zijn, en niet alleen voor de rijken!

Verder bestaat binnen de beroepsgroepen van complementair werkende medici grote ongerustheid over een mogelijk ophanden zijnde wijziging van de Wet BIG ten gevolge waarvan deze artsen als professionele medische dienstverleners uit de gezondheidszorg dreigen te worden verbannen. Een dergelijk beroepsverbod anno 2009 is uiteraard ongehoord.

In Nederland wordt voorts geheel ten onrechte nauwelijks of geen universitair onderwijs verzorgd op CAM-gebied waardoor aankomende artsen niet worden voorbereid op hun wenselijke functie van coach voor patiënten die complementair behandeld willen worden. In samenhang daarmee ontbreekt het de overheid vrijwel aan de bereidheid om fundamenteel onderzoek naar complementaire behandelwijzen te financieren.

Dit in sterke tegenstelling tot het beleid in geciviliseerde landen om ons heen. In Amerika, Canada en Australië wordt in de academische wereld een substantiële plaats ingeruimd voor complementaire behandelingen blijkens het reeds in 1999 opgerichte “Consortium of Academic Health Centres for Integrative Medicine”. Op dit moment hebben zich bij dit Consortium reeds 41 academische medische centra aangesloten waaronder topinstellingen als Duke, Harvard, Yale en Stanford University.

In Nederland wordt echter aan alle artsen de mogelijkheid ontnomen om het beste uit de bewezen resultaten van reguliere en complementaire geneeskunde ten dienste van hun patiënten te combineren. Het thans vigerende overheidsbeleid behoeft daarom een fundamentele bijstelling.

Het bestuur van de Stichting IOCOB (Stichting ter bevordering van Innovatief Onderzoek en Onderwijs van Complementaire Behandelwijzen) wil deze onwenselijke tendens doorbreken met hulp van de Nederlandse bevolking. Vanaf woensdag 01-10-2008 gaat daarom de website www.gavoorcam.nl in de lucht. Op deze website zal een pleitbrief aan de regering en het parlement te lezen zijn. Van de bezoekers aan de website wordt gevraagd deze brief te tekenen middels hun e-mail adres. Het is de bedoeling deze brief 21 oktober a.s. te presenteren aan onze nationale politieke beleidsmakers.’

Zeer interessante informatie allemaal, die ik daarom ook graag hier weergeef. Tenslotte zijn dit thema’s die hier op deze weblog regelmatig ter sprake zijn gekomen. Dat geldt ook voor de twee volgende alinea’s, die ontwikkelingen beschrijven die nog heel recent zijn:

‘De Nationale “Ga voor CAM” Handtekeningenactie is mede bedoeld als een passend antwoord op de felle tegenstand die niet-regulier werkende artsen ondervinden van met name hun vakgenoten van de Vereniging tegen de Kwakzalverij onder leiding van de voorzitter Cees Renckens. Deze vereniging laat geen gelegenheid onbenut om de niet-reguliere geneeskunde in een kwaad daglicht te stellen op basis van niet-wetenschappelijk onderbouwde stellingen. Hun dogma dat complementaire behandelwijzen in tegenstelling tot de traditionele geneeskunde niet bewezen zouden zijn, berust aantoonbaar op drijfzand. GA VOOR CAM is dan ook een tegenbeweging die zich verzet tegen een totalitaire geneeskunde die de Vereniging tegen de kwakzalverij dwingend aan de Nederlandse bevolking wil opleggen.

Sinds de uitzendingen van de televisieserie “Uitgedokterd?!” in het afgelopen voorjaar zijn de aanvallen van de Vereniging tegen de Kwakzalverij steeds agressiever geworden. Het programma werd door het publiek zeer goed ontvangen, maar de Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft naar aanleiding van deze uitzendingen alle daaraan medewerkende artsen, de NCRV en de zorgverzekeraar AZIVO bij diverse toezichthoudende instellingen aangeklaagd wegens vermeende misleiding van de bevolking.’

Dit alles mondt uit in ‘Actiepunten GA voor CAM’:

‘– Huidige BTW-vrijstelling voor medische behandelingen van Complementair en Alternatief werkende (CAM) artsen handhaven.
– CAM artsen blijven artsen, ook binnen een herziene Wet BIG.
– CAM als vast onderwerp binnen het aandachtsveld van het ministerie voor VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
– Opname CAM-onderwijs in het basiscurriculum van elke medische faculteit in Nederland met instelling van de daarbij behorende leerstoelen.
– Vanaf 2009 een adequaat onderzoeksbudget (jaarlijks ten minste 2 miljoen euro) waardoor de beroepsverenigingen voor CAM in samenwerking met de universiteiten zinvol onderzoek kunnen opzetten.’

Op verschillende plekken wordt deze handtekeningenactie al overgenomen. Bijvoorbeeld gisteren al op de website van de Antroposofische Vereniging.

Van belang is verder dat nu ook antroposofen zich niet onbetuigd laten in de strijd tegen de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Tot nu toe mocht ik weinig tot niets van dit front vernemen, maar daar is nu verandering in gekomen. En hoe! Niemand minder dan Arie Bos, ook een bekende in deze weblog, heeft de handschoen opgepakt en die in het zenuwcentrum van gezondheidszorg Nederland ostentatief deze vereniging voorgehouden. In Medisch Contact van vandaag, hét blad voor artsen in Nederland, staat zijn artikel ‘Puristische ijver’: ‘In hun poging om de niet-reguliere geneeskunde te verbieden, gebruiken leden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij oneigenlijke argumenten. Alternatief werkende artsen zouden volgens de vereniging niet meer bieden dan valse hoop.’ Helaas is dit artikel voor niet-abonnees niet in te zien. Maar dat vormt voor Jan Keppel Hesselink geen belemmering. Hij begint hier op zijn onvolprezen Iocob-website wel over. Bos, zo schrijft hij, laat

‘haarfijn zien hoe polemisch, ongenuanceerd en intolerant de stellingname van de bestuursleden van de Vereniging tegen de Kwakzalverij is. Zijn betoog is glashelder en transparant ... [hij maakt over voorzitter Cees Renckens duidelijk, MG] hier met een fanaticus zonder weerga van doen te hebben. Bos draagt de vooroordelen die door de Vereniging tegen de kwakzalverij in onze maatschappij in omloop gebracht worden, echter op overtuigende wijze een voor een ten grave. Vooroordelen als: CAM zou valse hoop bieden, alleen maar berusten op het placebo-effect en bovendien gevaarlijk zijn.’

Hij prikt ‘alle vooroordelen grondig door van de “tegenpartij”, schrijft Keppel Hesselink verder.

‘Nadat Arie Bos vervolgens op de bewijskracht van geneeskunde ingegaan is, en ook daar overwint, steunend op zijn gedegen kennis van de medische literatuur (!), eindigt hij met:
“Je ziet het wel vaker. Ideologieën die in hun puristische ijver voor een betere wereld nog maar één doelstelling overhouden: het verbieden of monddood maken van andersdenkenden.”’

Geen opmerkingen:

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)