Bedoeld is: antroposofie in de media. Maar ook: in de persbak van de wijngaard, met voeten getreden. Want antroposofie verwacht uitgewrongen te worden om tot haar werkelijke vrucht door te dringen. Deze weblog proeft de in de media verschijnende antroposofie op haar, veelal heerlijke, smaak, maar laat problemen en controverses niet onbesproken.

woensdag 12 augustus 2009

Biogroei in supers

Vandaag brengt het Biologisch Convenant op zijn website een bericht met de titel ‘Biologische voeding steeds aantrekkelijker: omzet in supers groeit 10% in eerste half jaar’. De tekst luidt als volgt:

‘De omzet aan biologische levensmiddelen in de supermarkten is in het eerste half jaar van 2009 met 10 procent gestegen, tegenover een omzetgroei van 2,9 procent voor de omzet van supermarkten in het algemeen. Al sinds de omzetcijfers worden gemeten, zo’n tien jaar geleden, groeit de omzet sneller dan de totale omzet in levensmiddelen.

Brood en vleeswaren droegen het meest bij aan de groei. De omzet daarvan steeg met 40 procent ten opzichte van het eerste half jaar van 2008; deze ontwikkeling was in het tweede half jaar van 2008 al zichtbaar.

De Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw verwacht dat de groei ook in het tweede halfjaar doorzet. Het uitvoeringsorgaan van het gelijknamige convenant baseert deze verwachting op meerdere promotieacties en productinnovaties van retailers en producenten die op stapel staan. Daarnaast worden steeds vaker biologische grondstoffen ingezet door (huis)merkproducten om zich te onderscheiden en toegevoegde waarde te bieden.

De economische malaise lijkt nauwelijks van invloed op de verkoop van biologische voeding. Biologische producten zijn geen luxe producten in de ogen van de kopers maar een bewuste keuze.’

Biologica nam dit bericht vandaag over onder de titel ‘Bio omzet in supers groeit 10% in eerste half jaar’. Het enige verschil is dat er een openingszin aan is toegevoegd: ‘De economische malaise lijkt weinig invloed te hebben op bio’, en een tikfout meteen daaropvolgend: ‘de omzet aan biologische levensmiddelen in de upermarkten’.

Het ANP had er vanmiddag om kwart over twee een eigen bericht van gemaakt, met nog wat relevante informatie extra, dat bijvoorbeeld door Trouw meteen werd opgenomen: ‘“Bio” boert goed tijdens recessie’. Ik mag het officieel niet weergeven, dus laat ik dat nu maar achterwege. Het naakte feit weet u nu toch al.

Ik wil nog wel even terug naar dat convenant en de Task Force, want op die website staat ook wat dit eigenlijk inhoudt:

‘In het Convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw is de Task Force de bekendste uitvoeringsorganisatie. De Task Force geeft uitvoering aan het Convenant Marktontwikkeling Biologische Landbouw, waarin marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties afgesproken hebben de omzet van biologische producten met jaarlijks 10 procent te laten groeien. De Task Force is de motor van het proces en coördineert, stimuleert en adviseert de activiteiten van de convenantpartijen aan zowel de vraag- als aanbodzijde. Een echte doegroep met vertegenwoordigers van alle convenantpartijen onder leiding van Uli Schnier, die zijn sporen heeft verdiend in de supermarktbranche. De Task Force komt driemaandelijks bijeen en werkt o.a. aan de opzet en uitvoering van de consumentencampagne en de meerjarige opschalingsplannen. Ook andere belangrijke kwesties die van invloed zijn op het bereiken van de doelstelling komen aan de orde.’

Tot de convenantspartijen behoren Triodos Bank, Rabobank en Biologica. Ik noem deze drie, omdat ik de namen van enkele vertegenwoordigers van de respectievelijke stuurgroepen hier herken: Bart Jan Krouwel bij de eerste twee, Bavo van de Idsert bij de laatste partij.

Maar dit zijn ze allemaal op een rijtje:
‘Ministerie van LNV
LTO Nederland
FNL
ICBL
Rabobank en Triodos Bank
Biologica
Veneca
PBS
VBP’

Als u wilt weten wat die afkortingen allemaal inhouden, moet u even op de website kijken. Ze staan in het linkermenu vermeld onder ‘Convenantspartijen’.

De partijen werken nu al met hun derde convenant, voor de duur van vier jaar, namelijk van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2011. Er is ook een deelconvenant met maatschappelijke partijen gesloten op 22 april 2008 (dit is het tweede deelconvenant). Een heel aantal interessante partijen neemt deel:

‘Ministerie Landbouw, Natuur en Voedsel kwaliteit
Avalon
De Kleine Aarde
De Provinciale Milieufederaties
Greenpeace
IVN Nederland
Milieudefensie
Nederlandse Vegetariërsbond
Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren
Protestantse Kerk in Nederland/ Kerk in Actie
Stichting Natuur en Milieu
Vereniging Natuurmonumenten
Vogelbescherming Nederland
Biologica’

Geen Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding dus. Dat is wel jammer. Die zou zich hiervoor toch moeten engageren, zou ik denken.

Verderop op de website van het Biologisch Convenant wordt inzicht gegeven in de meest recente ‘Beleidsnota Biologische landbouw’, die van 14 september 2008 namelijk:

‘Kern van de nota Biologische Landbouw (voor de periode 2008 t/m 2011) is dat de biologische sector zich de komende jaren ontwikkelt tot een zelfstandige en robuuste sector met een eigen marktaandeel dat elk jaar tien procent groeit. Daarbij is de biologische landbouw een aanjager voor duurzame ontwikkeling in de gangbare landbouw.

Het gaat goed met de biologische sector. De vraag naar biologische producten groeit harder dan het aanbod. De afgelopen jaren heeft de sector een belangrijke professionaliseringsslag gemaakt. De samenwerking binnen de biologische keten is goed van de grond gekomen en dat is te zien aan de zichtbaarheid van biologische producten in de winkel. Het is zaak deze ontwikkeling verder uit te bouwen en ervoor te zorgen dat biologisch een zelfstandige sector wordt die bijdraagt aan de duurzaamheid van de hele landbouwsector.

De afgelopen jaren hanteerde de sector twee ambitieuze doelstellingen: Tien procent landbouwareaal in 2010 en vijf procent marktaandeel in 2007. Het marktaandeel is voor een aantal productcategorieën bijna gerealiseerd, tegen de stroom van prijzenslagen in. De tien procent landbouwareaal in 2010 wordt niet gehaald met het huidige groeipercentage, hoewel er zeker dit jaar meer boeren overschakelen op biologische landbouw.

De komende vier jaar zijn er twee ambities:
– De biologische sector gaat de verbinding aan met de voorlopers uit gangbare landbouw om hoogwaardige en duurzame productiewijzen door te voeren.
– De biologische sector ontwikkelt zich tot een zelfstandige en robuuste bedrijfstak.

Om dit te bereiken zijn de ambities uitgewerkt in zes doelstellingen:
– Jaarlijks groeit de consumentenbesteding aan biologische voedingsmiddelen met tien procent
– Jaarlijks groeit het biologisch landbouwareaal met vijf procent.
– Tien procent van het beleidsondersteunend onderzoek wordt besteed aan biologisch.
– Tien procent van het onderzoeksbudget voor biologisch is gericht op het leggen van de relaties tussen biologische en gangbare landbouw.
– Er komen vijftien gezamenlijke initiatieven voor het verbinden van biologisch en gangbare landbouw met de samenleving.
– Tien innovaties uit de biologische sector vinden hun weg in de gangbare landbouw.

De overheid stimuleert, faciliteert, stelt de kaders en geeft het goede voorbeeld. Daarvoor is totaal de komende vier jaar 49,2 miljoen euro beschikbaar, waarvan ongeveer vijftien miljoen voor vraagstimulering en sectorontwikkeling. De betrokken marktpartijen willen de stimulering van de vraag naar biologische producten zelf overnemen. Een van de belangrijkste en succesvolste instrumenten, namelijk het convenant met de verschillende partijen, wordt opnieuw ingezet. De verschillende marktpartijen en organisaties hebben inmiddels via een intentieverklaring vastgelegd ook de komende vier jaar te werken aan een sterke biologische sector die verbindingen legt met de gangbare landbouw om uiteindelijk een geheel duurzame landbouw te krijgen.

De nota vindt u hier.

Nog één ding is er dat ik leer van deze website. Namelijk hoe het nu precies zit met Bioconnect. Ik heb nog steeds niet helder wat het onderscheid is tussen bioconnect en biokennis, en hun onderscheiden websites. Terwijl ik er een week geleden, op 4 augustus in ‘Klantengroepen’ nog over geschreven heb (in ‘Biologische vakbeurs’ op 21 januari kwam het eveneens ter sprake).

‘Bioconnect is een kennisnetwerk voor de biologische landbouw en voeding dat gerund wordt door Stichting Biologica. Ondernemers die werkzaam zijn met biologische producten (telers, handelaren, supermarkten) en die vragen hebben voor onderzoek over de teelt of het vermarkten van een product of productgroep, worden door de kennismanagers van Bioconnect in contact gebracht met ondernemers en onderzoekers die een bijdrage kunnen leveren aan de beantwoording van de vraag. In nauwe samenwerking tussen ondernemers en onderzoekers wordt vervolgens onderzoek opgezet of een projectplan gemaakt. Ook tijdens de uitvoering van het onderzoek blijven de ondernemers nauw betrokken. De resultaten van het onderzoek of het project sluiten op deze manier direct aan bij de praktijk. Zo ontstaat er kennis op maat.’

Maar ik ben er nu toch achtergekomen wat het verschil is. Want bij het Louis Bolk Instituut vind ik onder ‘Publicaties’ het volgende over biokennis:

‘Meer literatuur over biologische landbouw vindt u bij de Kennisbank Biologische Landbouw (nederlands) en bij Organic Eprints (met name engels- en duitstalig). Literatuur en andere informatie, ingedeeld naar sector en onderwerp is te vinden op de gezamelijke site van Wageningen UR en LBI: www.biokennis.nl.’

Er had natuurlijk ‘Engels- en Duitstalig’ moeten staan, met hoofdletters. Maar hoe dan ook, nu is de herkomst van enerzijds bioconnect en anderzijds biokennis wel duidelijk. De eerste is afkomstig van overheid en marktpartijen, de tweede van onderzoek en (universitaire) ontwikkeling. Ik zal het in mijn oren knopen.

4 opmerkingen:

sprachreise sevilla zei

I would love if you put a translator on your blog, which can translate the things in english or spanish..

Michel Gastkemper zei

I have placed a translate program below my profile, I hope it works for you. Please let me know.

Vacanze di studio Barcellona zei

Midhel..

That's okay.. You need to upload that...

Michel Gastkemper zei

You only have to choose a language, and automatically the text will be translated. The translator can only translate one report at the same time, so first you must choose and click on a contribution you want to read and then push the button.

Labels

Over mij

Mijn foto
(Hilversum, 1960) – – Vanaf 2016 hoofdredacteur van ‘Motief, antroposofie in Nederland’, uitgave van de Antroposofische Vereniging in Nederland (redacteur 1999-2005 en 2014-2015) – – Vanaf 2016 redacteur van Antroposofie Magazine – – Vanaf 2007 redacteur van de Stichting Rudolf Steiner Vertalingen, die de Werken en voordrachten van Rudolf Steiner in het Nederlands uitgeeft – – 2012-2014 bestuurslid van de Antroposofische Vereniging in Nederland – – 2009-2013 redacteur van ‘De Digitale Verbreding’, het door de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ) uitgegeven online tijdschrift – – 2010-2012 lid hoofdredactie van ‘Stroom’, het kwartaaltijdschrift van Antroposana, de landelijke patiëntenvereniging voor antroposofische gezondheidszorg – – 1995-2006 redacteur van het ‘Tijdschrift voor Antroposofische Geneeskunst’ – – 1989-2001 redacteur van ‘de Sampo’, het tijdschrift voor heilpedagogie en sociaaltherapie, uitgegeven door het Heilpedagogisch Verbond

Mijn Facebookpagina

Translate

Volgers

Totaal aantal pageviews vanaf juni 2009

Populairste berichten van de afgelopen maand

Blogarchief

Verwante en aan te raden blogs en websites

Zoeken in deze weblog

Laatste reacties

Get this Recent Comments Widget
End of code

Gezamenlijke antroposofische agenda (in samenwerking met AntroVista)